Klaus Høeck on-line poems. imagine all the people living life in peace... lennon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klaus Høeck http://imagine.stop.to on-line poems. imagine all the people living life in peace... lennon"

Transkript

1 Klaus Høeck on-line poems imagine all the people living life in peace... lennon du ser mig stå på en om vendt ølkasse og læse dette digt op i fælledparken med knyttet næve (ik ke så meget vær re end i glyptoteket mellem marmorbus terne) i et sandt bombardement af æg og rådne tomater du ser mig på et papa razzi fotogra fi maskeret med sort balaklave hue i hvis pande bog staverne EAR er hæklet ind (efter en ide af dan tu rèll) i færd med at sætte ild til dette digt foran station eet du ser mig ude ved en af de store svi nestalde vest for københavn (hvis gyllebas siner tegner en neoklassisk ar kitektur) forestil dig at jeg sømmer dette

2 digt fast på stald døren hvis tese er: al magt til svinene du ser mig stå på folke tingets talerstol iklædt ulaste lig hvid tuxedo med ro se i knaphullet mens jeg kaster det te digt (masseduplike ret) dette "oprop" i grams som flyve blade udover parla mentarikerne du ser mig stå på assi stens kirkegård en sen eftermiddag i september ved micha el strunges gravsted i færd med at læ se dette digt op ved hjælp af en legetøjs megafon dette digt hvis omkvæd er: døden er ikke et digt du ser mig til en midnats gudstjeneste i danielskirken på sortedams dosserin gen hvor jeg læser dette digt op i en seance med høj bug taler stemme som om det var john len non selv der læste det op for menigheden

3 du ser mig ude ved en af hovedstadens lossepladser stå som en silhuet mod af tenhimlen på det højeste affalds bjerg omhvirvlet af måger i færd med at drys se dette digt ud som makulatur over makulaturen du ser mig gå ind på den israelske am bassade på lun devangsvej nummer fire i hellerup (med et rødternet køk kengardin viklet om ho vedet) og afleve re dette digt som en protestnote mod "mo derat fysisk pres" hangarskibet uss kitty hawk er på vej til den persiske golf

4 mens du læser dette digt lastet med (ja du tror det er løgn) ok semørbradbøffer og ty ve millioner dybfrosne poular der til den sultende af ghanske befolkning hangarskibet uss theodore roosevelt er på vej over det indiske ocean (mens du læser næste vers) lastet med al skens grønsager og frugt til det afghanske folk der lider af skør hug dysenteri og c- vitaminmangel læderhalsene og de indkaldte reser ver kæmper sig vej op fra havet som i et tredie anaba sis (mens du skande rer disse vers) for at gen etablere bro er vejnettet og hele infrastrukturen i afghanistan en hel armada af b-52 bombefly (flyven de fæstninger el ler tallerkner) nedkaster tonsvis af medi cin over kabul containere med blodplas ma antibio tica og tetra cyclin imens du dechi

5 frerer disse ord hercules-fly (næsten som et fugletræk) o verflyver afgha nistans bjerge (mens du prø ver at forstå dis se ord) hvor de drop per proteser injections sprøjter og banda ger (næsten som bow lerhatte i et male ri af magritte) flere tusinde krydser missiler lyser islams himmel og fjernsynskærmene op (mens du staver disse ord) som en slags ild sjæle på pilgrimsfærd ( i stedet for altø delæggende bom ber) som et bengalsk fyrvær keri i ånden amerikas præsident (den barmhjertige amerikaner) hvis hjerte er pakket ind i stars and stripes mens du vender si den her udsteder et de kret der bevilger ti billioner dollars til røde kors og røde halvmåne de forenede staters præsident holder en tale uden fraser og klichéer ( ja

6 det lyder utro ligt - mens du decla merer sidste vers) hvori han udsteder en blanko-check til af ghanistan og således vinder denne krig jeg sender dette digt til politiets ef terretningstjene ste (PET) som et postkort (på hvis forside pi eter breughels berømte stik "tortur" fra femtenhundrede ognioghalvtres er afbilledet) som en simpel reminder jeg sender dette digt til forsvarets efter retningstjeneste (FET) som et gækkebrev den 26 juni for at understrege at constitutio caroli na criminalis (torturloven) er

7 afskaffet - underskrevet med usynligt blæk jeg sender dette digt som et ganske almin deligt brev til ar ne melchior (dog i en foret blå kuvert der dufter af la vendel) dette digt som slut ter med følgende linjer (frit efter cosper): jeg sagde pinsler og ikke pilsner jeg sender dette digt som en forespørgsel til carmi gillon: hvad er moderat fysisk pres? - er det en ø retæve en beg mand eller en københav nerskalle - måske et kraniebrud er forskellen fra tortur kun et judaskys? jeg er dette digt til augusto pi nochets hjemmesi de under titlen: poe ma tortura - "spansk støvle" - "falanga" "palæstinensisk hængning" "jernjomfruen" - "skild padden" - "undervands båden" - "telefonen" - "ba stonade" - "træhest" jeg telefaxer dette digt dette mørke encephalogram

8 denne solsortevinge dette sorte or kidéblad af skam til ariel sharon for at gøre opmærk som på tokyo-de klarationen og FN's kon vention mod tortur jeg lægger dette digt det te mørke kardi ogram denne af revne sommerfuglevin ge dette nega tiv ud på inter nettes frosne stjernees palier hvor du selv kan læse det hvidt på blåt på adressen: http//: imagine.stop.to du i din daglige a vis information læser dette digt på forsiden eller må ske på side syv forestil dig det te mærkelige sammen træf (dette øje blikkelige de ja-vu) mellem fantasi og virkelighed

9 jeg klæder mig ud som tyrk og dernæst straks be gynder at inte grere mig - jeg tar fez en af og placerer et lille danne brogsflag på bordet spiser en skive flæske steg skriver dette digt på engelsk og over sætter det til dansk jeg optræder som soma lisk flygtning der hur tigt prøver at for danske sig - tørrer skosvær ten af ansigtet og siger: go-daw do - samtidig med at jeg skriver disse ord under med både mit eget navn og med mit fingerede navn jeg ifører mig hele det palæstinen siske guerilla udstyr men ligeså hur tigt forsøger at blive dansk igen: jeg studerer en salme af grundtvig drikker en carlsberg-pilsner og læser dette digt op på gebrokkent fynsk jeg kaster mig ned på en

10 kokosmåtte vendt mod mekka men i samme øjeblik skifter turban en ud med en klaphat (ikke for at gøre nar af min danskhed - men fordi det er sådan) mens jeg messer dette digt højt og på døvesprog jeg printer jihad på min hjemmeside og uden tøven æn drer det til: rødgrød med flø de til ære for de danske myndig heder og politiet (men i virkelig heden printer det te digt på adressen - imagine.stop.to) jeg melder mig i sandholm lejren som tale bansk flygtning men u den videre slår over i dansk for at vi se mine gode hensigter og at jeg af leverer dette digt som bevis på at jeg magter det danske sprog og digtningen jeg citerer et digt af mahmoud darwish på dansk folkepar tis landsmøde i frede ricia men at jeg inden mødet er slut ændrer det til en oplæsning af det

11 te digt for at vi se mit danske sindelag (og integration) jeg optræder forklædt som mig selv for at si ge eller rette re skrive dette digt) hvor stolt jeg er af at være dansk lige som alle mulige an dre folkeslag er stolte over at være alle mulige andre folkeslag jeg sender dette digt sam men med en dosis olivarius pulver til olivari us selv - det ville være både ond skabsfuldt og infamt - nej jeg sender ikke en dosis oliva rius pulver til doktor olivarius

12 jeg strør katoffelmel ud over dette digt (som sand i gamle dage) og sender det i et aerogram til statens serum institut på amager det ville ikke engang være sjovt men også kriminelt så jeg gør det ikke jeg pakker tre knuste ho vedpinetablet ter ind i dette digt og sender det med et fejlfrankeret brev til novo nordisks afdeling på nørrebro det ville kun en meget syg mand fin de på så jeg gør det ik ke alligevel jeg fylder et kondom med flormelis og pud dersukker og sen der det sammen med dette digt (hvis titel er: det arabiske pulver) til det kongeli ge teater - ty pisk for en nørd el ler en ren psykopat så jeg undlader det jeg dypper dette digt i hybenpulver (fra rugosa og ca nina) og sender det til mig selv i en lil le pakke lukket med både snor og tape

13 i alle farver det ville helt stand se postomdelingen så jeg gør det ikke jeg indtaler dette digt på en cd-rom og sender den til sun light fabrikkerne (ved glo strup?) i en foret kuvert fuld af sæ bepulver - det ville væ re lige til en mentalundersø gelse så jeg lader det blive ved tanken jeg sender dette digt til christian den fjerde i roskilde dom kirke i en pakke fyldt med bagepulver og potaske ( til at strø ud for natten) med afsenderadres sen imagi ne.stop.to (men gør det selv følgelig ikke) jeg dedicerer dette digt til osama bin laden og sen der det til ham i et brev mærket personligt sammen med en the skefuld salt (til at kaste over skulderen) men at jeg selv i dette særlige tilfæl de ikke gør det

14 jeg er femte genera tionsindvandrer det behøves ik ke for det er jeg faktisk (fra prags granatsten) men hvad værre er jeg er også selv første generations indvandrer til fyn og fremlægger dette digt som tilståelse jeg i nattens mulm og mør ke har familie sammenført mig på hjertebladet uden at kunne et ord fynsk og uden asyl selvom både min kone og gravhund er jysk har jeg gjort noget forkert? - betragt digtet her som en undskyldning dette digt er en øvel se - resultatet af min første sprog undervisning - jeg vil ha blohævn - siger jeg næh blowhævn nej om

15 igen - jeg vil ha bloooh hævn siger jeg - nej bloohævn skriver jeg her kommer mit bedste bud: jeg vil ha blohævn det er sværere end man skulle tro at bli ve fynbo over night- ta nu egnsretterne for eks. dér er jeg kun nået til et udtræk af boghvede (fa gopyrum escu lentum) i stedet for selve grøden (efter denne digtopskrift) Integrationen skulle examinere min fynskhed og spør ge: hvad er indbegrebet af det fynske? - æb letræerne og det sorte egern - ville jeg svare - ville digtet så blive blåstemplet - ville jeg så have bestået? naboerne spørger: hvad vil han med det (dig tet) eller hvad er han for en starut? og hvor for kalder han sig for ændernes ad vokat overfor jæger ne? forestil dig at jeg ikke kan svare på disse spørgsmål blir jeg så udvist?

16 dette digt er illegalt og helt ulovligt fordi det henvi ser til en digtsamling der hylder byparti saner og friheds kæmpere (terrorister) og derfor er i strid med en ny lov pakke - mister jeg mon så min fynsborgerret? ovennævnte digtsamling er skrevet mens dig teren var på bi standshjælp og derfor ikke stod til rådighed for arbejdsmarke det mens han fuskede med sin kunst - spørgsmålet er så: vil han bli ve fynsforvist med tilba gevirkende kraft? dette digt er en valgpla kat for partiet venstre overstrø et med knasende sprøde eurostjerner på

17 blåt og hvidt eller med bogstavet v for ven stre skrevet som et venstrehåndsarbej de (man bør huske på at jeg er kejthåndet) dette digt er en valgan nonce for de ra dikale som du læser i et dagblad sam tidig med at du faktisk læser det (ja - du læste rigtigt din lille brillea be) fes den ned på papiret gennem din fo restillingsevne? du finder dette digt trykt på de gule si der eller i den blå avis eller i en hvilken som helst hvid bog som en valgtekst (for centrumdemokrater ne) en slags proto type der kan bru ges til evig tid fordi der ingenting står dette digt hænger som en valg-poster for so cialdemokrati et på alle landets lys master som et rødt ekko om en rød stam men som en rød elision en rød redundans af ord og mening er der for længst har mistet deres betydning

18 dette digt blæser heno ver asfalten (som en brochure for dansk folkeparti) som et spørgsmål i regnen eller et svar i vinden- og hvor blæser det hen? - som alt andet snavs og makula tur og affald ender det i rendestenen du læser dette digt på en bybus-rude som valggraffiti (for enhedslisten) sprayed med grøn og rød ma ling- hvad står der så med spejlskrift? - (er du anal fabet?) der står det samme som med sæd vanlig skrift: stands svineri et på busserne dette digt er en valgre klame (for de kon servative) som du modtager med morgen posten blåstemplet fuld af mærkeli ge vandmærker og foto grafier af per soner der alle rede er gået i glem mebogens højglans dette digt er klistret hen over valgpla kat for socialis tisk folkeparti så der bliver tale om en slags palimpsest

19 hvor den oprindelige tekst er gået tabt sprængt i stumper og stykker af nye ord på de gamle tavler jeg har hovedrollen i en kærlighedsfilm (et melodrama) instrueret af lars von trier og at jeg ligesom werther (på trods af aldersforskel len) efterlader dette digt som et kærligheds- og eller må ske et afskedsbrev jeg spiller med i en por nofilm optaget i color de luxe hvor jeg står og blotter mig ved en marmorfon tæne (ligesom jean jacques rousseau i i sin tid) og at det te digt senere vil blive brugt mod mig som et anklageskrift

20 jeg optræder i en ma fiafilm af vær ste skuffe (en rig tig b eller c-film) i hvilken jeg ved et svømmebassin (ma let af david hockney) sky der kritikeren j.k. ned med maskin pistol og at dette digt er hans nekrolog det slet ikke et poul rei chardt der vinder det danske travderby i filmen de røde hes te men mig ( med num mer tretten) fore stil dig at han og jeg har byttet identi tet og det følge ligt er poul reichardt der har skrevet dette digt du ser mig sidde på hug i en splinterny krigsfilm i færd med at forrette min nødtørft i en afghansk grøft mens u2 og awacs fly overvåger mig og bomberne falder forestil dig at jeg slutteligt tørrer rø ven med dette digt du ikke blot ser mig men også hører mig udtale disse ord i en ny version af star wars : the em

21 pire strikes back both now and in afghani stan - både her og nu - post scriptum: det te digt er ikke infi ceret med anthrax jeg figurerer i en tegnefilm som o sama bin laden der i et flimmer af stre ger og underlæg ningsmusik fra pop gruppen aha overgi ver sig til domsto len i haag og at dette digt er en billet til premieren du ser mig ride ud mod solnedgangen i en spaghettiwes tern ( ikke helt usandsyn ligt eftersom al kunst er svindle med tid) efterladende det te digt som en re ward-poster med de udødelige ord: wanted dead or alive klaus høeck

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Arven efter Onkel Doom

Arven efter Onkel Doom Et livescenarie til Hyggecon 2006. Af Ryan Rohde Hansen og Mads Havshøj Kristensen Indhold. Mastermanual side 3 Introduktion side 3 Praktisk afvikling side 4 Guide til Props side 8 Foromtale side 14 Spiller

Læs mere

KAJ HIMMELSTRUP. Kaj Himmelstrup PERSONERNE. Fyrsten. Hellebardisten. Condottieren. Bajadsen. Manden i sort

KAJ HIMMELSTRUP. Kaj Himmelstrup PERSONERNE. Fyrsten. Hellebardisten. Condottieren. Bajadsen. Manden i sort KAJ HIMMELSTRUP Kaj Himmelstrup PERSONERNE Fyrsten Hellebardisten Condottieren Bajadsen Manden i sort 1. AKT Der er lys i salen. Tæppet er stadig for. Så lyder der skingre skrig og trampen. Lyset i salen

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Manual til Indienskassen

Manual til Indienskassen Manual til Indienskassen Kære Børneklub-leder! Du sidder nu med manualen til Indienskassen. Kassen indeholder forslag til to temaaftener om Indien med lege, andagter og mange andre aktiviteter. Kassen

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét Indhold

den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét Indhold den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét der med Gud Indhold Hvad er Bibelen for en bog?.................... 5 Tro og viden................................ 11 Hvad er ham der Gud for en?..................

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Hvem er det der banker? Hun har en han-kanin Og hvis den så får unger Så døer vi af grin Og hvis den så får flere Så sender vi dem til

Hvem er det der banker? Hun har en han-kanin Og hvis den så får unger Så døer vi af grin Og hvis den så får flere Så sender vi dem til Hvem er det der banker? \\: Hvem er det, der banker? Hvem er det, der banker? På klosterporten her ved midnatstid :// \\: Det er en gammel og ussel kvinde Der gerne vil i klost'ret lukkes ind :// \\: Nej,

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

Dine Molotov kys. Skuespil for en mand og en kvinde. Dine Molotov kys 1. af Gustavo Ott, Venezuela. Oversat til dansk af Thomas Hauger

Dine Molotov kys. Skuespil for en mand og en kvinde. Dine Molotov kys 1. af Gustavo Ott, Venezuela. Oversat til dansk af Thomas Hauger Dine Molotov kys 1 Dine Molotov kys Skuespil for en mand og en kvinde af Gustavo Ott, Venezuela Oversat til dansk af Thomas Hauger Copyrigth 2002. Alle rettigheder i Danmark:Thomas Hauger, thomas@hauger.dk

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere