OVERENSKOMST. mellem. Takeda Pharma A/S INGENIØRFORENINGEN, IDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. mellem. Takeda Pharma A/S INGENIØRFORENINGEN, IDA"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem Takeda Pharma A/S og INGENIØRFORENINGEN, IDA vedrørende ansættelses- og lønvilkår gældende fra 1. maj

2 OMRÅDE ANSÆTTELSE ARBEJDSTID OVERARBEJDE LØNFORHOLD PENSION ARBEJDSBEKLÆDNING SYGDOM GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION FRIDAGE OG ORLOV FERIE UDDANNELSE SENIORORDNING SAMARBEJDE/TILLIDSREPRÆSENTANTER ARBEJDSMILJØ OPSIGELSE FRATRÆDELSE EFTERINDTÆGT FAGRETLIGE REGLER GYLDIGHED...19 BILAG 1: GRUPPELIVSFORSIKRING...21 BILAG 2 TILLIDSREPRÆSENTANTAFTALE...23 PROTOKOLLAT...25 NR. 1 ARBEJDSTID (AD 2, STK. 1 & 2)...25 NR. 2 NEDSAT ARBEJDSTID (AD 2, STK. 4)...25 NR. 3 OVERARBEJDE (AD 3, STK. 2)...26 NR. 4 SENIORSPECIALKEMIKER (AD 4)...26 NR. 5 FRIDAGE OG ORLOV (AD 9)...26 NR. 6 FERIE (AD 10)...26 NR. 7 EFTERUDDANNELSE (AD 11)...26 NR. 8 FRIHED SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE...27 NR. 9 UDVIDET MULIGHED FOR FRIHED...27 NR. 10 OVERARBEJDE (AD 3, STK. 7)...27 NR. 11 SENIORORDNING

3 OMRÅDE De i nærværende overenskomst fastsatte vilkår er gældende for akademi-, civil-, teknikum- og diplomingeniører, der er eller kan være medlem af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), og som er beskæftiget i Takeda Pharma A/S og Takeda A/S, idet direktører og medlemmer af de ledende og selvstændige ingeniører fritages. I det omfang nærværende overenskomst ikke i det efterfølgende indeholder særlige bestemmelser herom, vil de i Funktionærloven og Ferieloven indeholdte bestemmelser være gældende, ligesom Markedsføringslovens 19 om fortrolighed finder anvendelse på ansættelsesforholdet. Samtlige henvisninger til love, overenskomster, aftaler og lign., som er indeholdt i denne overenskomst inkl. bilag, er at forstå som en henvisning til den udgave af loven, overenskomsten, aftalen m.v., som er gældende på tidspunktet for underskrivelse af denne overenskomst/aftale. 3

4 1 ANSÆTTELSE stk. 4 Ved enhver ansættelse skal der udfærdiges en skriftlig ansættelseskontrakt. Sker der væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, skal der udarbejdes en ny ansættelseskontrakt eller skriftligt tillæg til ansættelseskontrakten. Ved ansættelse af de under overenskomsten hørende medarbejdere, informeres disse om overenskomsten mellem Takeda Pharma A/S og IDA. Medarbejdere ansat under denne overenskomst er omfattet af Heltidsulykkeforsikring samt Gruppelivsforsikring, der tegnes og betales af virksomheden. Vilkårene for Gruppelivsforsikring svarer mindst til de i Bilag 1 nævnte vilkår. 2 ARBEJDSTID Arbejdstiden i tidsrummet kl. 07:00 til 18:00 er 37 timer om ugen eksklusive 30 minutters frokostpause pr. dag. Arbejdstiden i tidsrummet 18:00 til 07:00 er 34 timer om ugen eksklusive 30 minutters frokostpause pr. dag. Medarbejderne har ret til en frokost-pause af ½ times varighed. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 1. Arbejdstiden tilrettelægges efter lokal enighed normalt på ugens fem første hverdage. Lørdage og søndage er normalt arbejdsfrie dage. Den daglige arbejdstid kan ikke være under 5 timer eller over 10 timer med mindre, der er lokal enighed om andet. Der kan aftales fix/flekstid lokalt. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 1. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden planlægges med varierende ugentlige arbejdstider, så det f.eks. er muligt at arbejde mindre end 5 dage pr. uge. En sådan aftale kræver tillidsrepræsentanternes forudgående accept. Det er herudover muligt at indgå lokalaftale om anden tilrettelæggelse af arbejdstiden. 4

5 stk. 4 Ændringer i placeringen af arbejdstiden i op til 3 timer kan ske med 2 måneders varsel. Ændres der i placeringen af den aftalte tjenestetid med mindre end 2 måneders varsel honoreres for overarbejde efter 3. Såfremt medarbejderen finder at dette er en væsentlig ændring, sidestilles dette med en opsigelse. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 2 stk. 5 stk. 6 stk. 7 Der ydes en kaffepause på 15 minutter formiddag og eftermiddag til medarbejdere i arbejdsfunktioner, hvor der ikke kan holdes kaffepause uden, at arbejdet forlades. Pausens placering aftales lokalt. Der kan oprettes deltidsstillinger, hvor arbejdsfunktionen tillader det. Ved afslag på ansøgning om deltidsstilling, skal der, efter skriftlig anmodning, gives en passende skriftlig begrundelse. Ved nedsat arbejdstid reduceres lønnen tilsvarende. Pauserne tilpasses den reducerede tid. I forbindelse med større arbejdsopgaver, som medfører merarbejde i en periode, kan der aftales fuldtidsarbejde for deltidsansatte. Ved ændringer i tjenestetid tages der individuelt hensyn til ønske om fritagelse for ændringen. stk. 8 For aftalt tjeneste mellem kl. 18:00 og kl. 07:00 ydes et tillæg på 33% af bruttolønnen. stk. 9 For stillinger uden højeste tjenestetid er det afgørende, at arbejdsopgaverne ikke har et sådan omfang, at arbejdstiden vedvarende og i længere perioder overstiger det aftalte. I modsat fald skal der finde en drøftelse sted om mængden af arbejdsopgaver mellem den ansatte og dennes leder, med henblik på at afdække løsningsmuligheder. 0 Den ugentlige arbejdstid inklusive overarbejde må ikke overstige 48 timer i gennemsnit over en 4 måneders periode. 3 OVERARBEJDE Overarbejde er pålagt arbejde uden for aftalt arbejdstid eller aftalt arbejdstid i henhold til eventuelle fix/fleksregler. I stillinger uden højeste tjenestetid honoreres overarbejde ikke særskilt. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 3. 5

6 Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør overarbejde så vidt muligt afspadseres. stk. 4 stk. 5 stk. 6 Overarbejde skal så vidt muligt varsles i god tid. Hvis overarbejdet ud over 1 time ikke er varslet 24 timer før, det skal påbegyndes, ydes en ekstra timeløn. Dette tillæg betales uanset om overarbejdet aflyses, hvis aflysningen sker samme dag, som overarbejdet skulle have været udført. Der bør tages hensyn til individuelle ønsker om fritagelse for overarbejde. Overarbejde udført de første 3 timer ud over den i 2 anførte arbejdstid honoreres med 50% og timer her ud over honoreres med 100%. Overarbejdet afspadseres eller udbetales. Timer, der ikke overstiger arbejdstiden i henhold til 2, (37 henholdsvis 34 timer/uge) godtgøres med tilsvarende frihed eller almindelig timeløn. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 10 stk. 7 stk. 8 Ved overarbejde på lørdage, søndage og helligdage samt fastlagte tjenestefridage uden lønafkortning i henhold til 9 honoreres med 100%. Der ydes betaling for mindst 2 timer. Ved overarbejde af mindst 2 timers varighed ydes der en betalt spisepause på ½ time samt fortæring. I weekender, der støder op til aftalt ferie, kan medarbejderen ikke pålægges merarbejde / overarbejde uanset årsag. I stillinger med internationalt arbejde betragtes ekstraordinær tid til tjenesterejser og møde i denne forbindelse ikke som overarbejde, men afspadseres/honoreres time for time. Ekstraordinær tid er defineret som forskellen mellem arbejdstid inkl. transporttid mellem hjem/arbejde og mødetid/rejsetid inkl. transporttid til/fra lufthavn. Stillinger med internationalt arbejde er defineret som stillinger, hvor dette fremgår af den enkeltes ansættelseskontrakt eller tillæg hertil. stk.9 Ekstraordinær transporttid ved tjenesterejser mellem afdelinger i Danmark og møder i samme forbindelse, betragtes som arbejde og honoreres efter gældende regler i henhold til 2 eller 3. 6

7 4 LØNFORHOLD Medarbejdere omfattet af denne overenskomst aflønnes med en bruttoløn, som minimum svarer til den til enhver tid gældende mindsteløn for stillingsgruppen. Mindstelønnen fastlægges afhængig af stillingsindhold og ansvar for definerede stillingsgrupper/-kategorier. Mindstelønnen er følgende: Mindsteløn pr. måned/kr. ekskl. Pension Stillingsgruppe a Funktionschefer (FC) Afdelingschefer (AC)/ seniorspecialkemiker Afdelingsleder (AL) Produktchef (PC) Stillingsgruppe b Produktspecialist Konsulent Civilingeniør Akademiingeniør Teknikumingeniør Diplomingeniør Der henvises i øvrigt til protokollat nr.4. stk. 4 Ingeniører ansat i 3 måneder eller derunder aflønnes med den i nævnte løn + et pensionstillæg, der andrager 12%. stk. 5 Såfremt en medarbejder udnævnes eller ansættes i en anden stilling, indplaceres medarbejderen efter reglen i og 2. 7

8 stk. 6 stk. 7 stk. 8 stk. 9 0 Bruttolønnen fastlægges efter forhandling mellem den enkelte medarbejder og dennes leder. Reguleringen af lønnen sker med virkning fra den Såfremt der ikke kan finde en regulering sted, har medarbejderne ret til en begrundelse herfor. Forhandlingerne optages på ledelsens initiativ i januar kvartal eller snarest efter overenskomstforhandlingernes afslutning med mindre andet aftales mellem overenskomstparterne. Tillidsrepræsentanten kan på medarbejderens foranledning deltage i forhandlingerne. Ved overenskomstfornyelsen aftales regulering af mindstelønnen, og der aftales puljer til individuel regulering. Reguleringen gennemføres med virkning fra Der er aftalt individuel regulering, hvor der for den gode vedholdende præstation, hvor medarbejderen har udviklet sig med kravene i stillingen gives: ,75-3,25% 2,75-3,25% For særlig gode præstationer eller ved særlig stor arbejdsbelastning kan en større regulering aftales. Med mindre særlige forhold gør sig gældende er minimumsreguleringen 1,5 %. Lønsamtaler skal alt andet lige være afholdt inden udgangen af august 2013 og marts Snarest muligt efter at reguleringerne har fundet sted, udarbejder Takeda Pharma A/S en anonym opgørelse over reguleringerne til overenskomstpartneren som dokumentation for, at de afsatte puljer mindst er anvendt. Såfremt der inden for en stillingsgruppe er opstået skævheder, væsentlige ændringer i stillingens indhold eller andet, der taler herfor, kan der aftales særlige reguleringer mellem overenskomstparterne. Det er muligt på ledelsens initiativ at udbetale engangshonorar/vederlag for en ekstraordinær arbejdsopgave ud over de overenskomstfastlagte rammer. 8

9 4 5 Lønnen udbetales månedsvis bagud, og er til disposition fjerde sidste hverdag i måneden i et af medarbejderen valgt pengeinstitut. Medarbejdere som er omfattet Takedas internationale bonusordning kan reguleres pr. 1. januar. Medarbejderne vil ikke blive stillet ringere end resultat de ville have opnået, såfremt reguleringen var sket 1. april samme år. 5 PENSION Ingeniører er omfattet af virksomhedens obligatoriske pensionsordning med anerkendt forsikringsselskab/pengeinstitut. Dette gælder dog ikke ingeniører ansat i tidsbegrænsede stillinger under 3 måneders varighed. stk. 4 Indbetalingerne til pensionsordningen betales af virksomheden med 12% af bruttolønnen inkl. faste tillæg. Der et ikke noget krav om egetbidrag, men som udgangspunkt, vil der automatisk blive trukket 5% af medarbejderens løn til pensionsordningen. Pensionsbidraget indbetales senest ved den følgende måneds udgang. 6 ARBEJDSBEKLÆDNING For medarbejdere, der arbejder i produktionen og på laboratorierne, afholder virksomheden udgifterne til anskaffelse samt ren- og vedligeholdelse af arbejdsbeklædning herunder arbejdsfodtøj efter behov. 7 SYGDOM Ved fravær pga. sygdom skal meddelelse herom gives til arbejdsgiveren ved arbejdstidens begyndelse eller så hurtigt som muligt herefter. Ved arbejde på særlige tidspunkter gives meddelelsen så hurtigt som muligt. Arbejdsgiveren kan kræve lægeerklæring, der i så fald betales af arbejdsgiveren. Det kan ved ansættelsen og ved skriftlig kontrakt i det enkelte ansættelsesforhold bestemmes, at medarbejderen når den pågældende inden for 9

10 et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage, kan opsiges med henholdsvis 1, 3 og 4 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang, eftersom medarbejderen har været ansat i henholdsvis mindre end 6 år, fra 6 år til 9 år og over 9 år. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens medarbejderen endnu er syg, samt at en sådan kontrakt er oprettet i forbindelse med ansættelsen. I modsat fald gælder de almindelige opsigelsesvarsler. stk. 4 Ved opgørelsen af de 120 sygedage medregnes samtlige sygedage fra datoen for sygemeldingen til raskmeldingen, idet der dog bortses fra feriedage og sammenhængende fridage på mindst 2 døgns længde, hvori frilørdage medregnes. Fredag eller, hvis denne er fridag, torsdag er sidste sygedag, når medarbejderen møder raskmeldt på arbejde om mandagen. Ved mindreårige hjemmeboende barns/børns sygdom har den ansatte ret til fravær uden lønafkortning to dage pr. sygeperiode, når hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt. Der ydes frihed med løn til at ledsage sit/sine barn/børn til læge eller tandlæge. Sådanne besøg skal placeres, så det bliver til mindst mulig gene for arbejdet. Ved institutionsskift ydes én fridag (skift mellem hjem/vuggestue/børnehave/skole). Stk. 5 Medarbejdere ansat med flekstid, har - udover den i stk. 4 nævnte frihed - ret til, uden forudgående aftale, at anvende en fleksdag pr. sygeperiode, når hensynet til barnet gør det nødvendigt, samt anvende yderligere flekstid efter aftale. stk. 6 Medarbejdere, der er ansat i stillinger uden højeste tjenestetid og som har mulighed for at udføre noget arbejde fra hjemmet, har - udover den i stk. 4 nævnte frihed - mulighed for efter aftale at få frihed med løn i rimeligt omfang, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter alene den ene af barnets forældre. Stk. 7 Ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 5 arbejdsdage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. 10

11 Tjenestefriheden er betinget af, at den ansatte kan fremlægge dokumentation for hospitals-indlæggelsen. Retten kan for begge forældre ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. stk. 8 stk. 9 Ved læge- og tandlægebesøg registreres fraværstiden som bevilget frihed med løn. Sådanne besøg skal placeres, så det bliver til mindst mulig gene for arbejdet. I de perioder, hvor Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel/lov om social service giver ret til økonomisk godtgørelse for pleje af syge børn og plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i hjemmet, har medarbejderen ret til orlov. Virksomheden udbetaler differencen mellem det af det offentlige udbetalte vederlag og medarbejderens normale løn i op til 6 måneder. Efter orlovsperiodens afslutning har medarbejderen ret til at genindtræde i samme job med samme løn som forud for orloven Lederen kan efter individuel aftale bevilge medarbejdere ret til frihed uden løn til nødvendig omsorg for pårørende. Såfremt en ingeniør er sygemeldt umiddelbart forud for pensionering, ophører udbetaling af løn fra det tidspunkt, pensionsudbetalingen påbegyndes. Når en ingeniør, der er berettiget til alderspension, sygemeldes, er den pågældende pligtig til at søge pension, såfremt fraværet kan forudses eller senere viser sig at vare ud over 90 dage. Ingeniører, der oppebærer førtidspension, kan ved eventuel ansættelse i Takeda Pharma A/S ikke opnå løn under sygdom pga. den sygdom, for hvilken den pågældende er pensioneret. 8 GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION Ved graviditet skal arbejdsgiveren have meddelelse herom senest 3 måneder før den forventede fødsel. Kvindelige medarbejdere har i forbindelse med graviditet og barsel ret til orlov med løn i perioden 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen. Mandlige medarbejdere har ret til fædreorlov med løn i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen. 11

12 Såvel kvindelige som mandlige medarbejdere har ret til forældreorlov med løn i ugerne efter fødslen, således at der højst betales fuld løn i 12 uger tilsammen for begge, dog 14 uger såfremt begge forældre er ansat på Takeda. Såfremt denne ret til betalt orlov ikke er blevet udnyttet, kan retten flyttes til ugerne efter fødslen. Placeres orloven i den forbindelse i en periode med reducerede dagpenge, vil der ske tilsvarende reduktion i lønnen. Medarbejdere har ret til orlov med løn grundet adoption i samme omfang som efter de for orlov med løn i forbindelse med barsel gældende regler, dog under forudsætning af at de adoptionssøgende ægtefæller skal være i hjemmet. Adoptanten har ret til fravær med løn i indtil 4 uger til afhentning af barnet. Det er en betingelse for afholdelse af orlov med løn, at Takeda Pharma A/S modtager fuld dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. En registreret partner har i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov på samme vilkår som en far. stk. 4 stk. 5 stk. 6 Medarbejdere har ret til fravær uden løn i yderligere 4 uger, før modtagelsen af adoptivbarnet, i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende eller de adoptionssøgende ægtefæller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. Der indbetales pensionsbidrag og optjenes ret til ferie med løn under barselsorlov i den ulønnede del af barselsperioden. Der kan for den ulønnede periode maksimalt indbetales pensionsbidrag og optjenes ferie i en periode, der svarer til 20 ugers orlov. En gravid medarbejder har ret til andet arbejde i et Takeda-selskab inden for samme geografiske område under graviditeten, såfremt der er risiko ved medarbejderens arbejde. Efter barselsorloven har medarbejderen ret til at vende tilbage til sit oprindelige eller tilsvarende arbejde. Hvis medarbejderen ved tilbagevenden til arbejdet stadig ammer, skal hun tilbydes arbejde uden risiko for barnet. stk. 7 Såfremt moderens alvorlige sygdom indebærer, at hun ikke selv kan passe barnet, betragtes hun som sygemeldt, og der udbetales sædvanlig løn forudsat, at Takeda modtager sygedagpenge fra kommunen. Den resterende barselsorlov/forældreorlov kan udskydes jf

13 stk. 8 Sygefravær i forbindelse med graviditet/fødsel, både før og efter barselsorlov, betragtes som fravær med sædvanlig løn. Værnepligt stk. 7 Ved genindkaldelse til militærtjeneste oppebærer ingeniøren fuld løn med et fradrag af den ham tilkomne militære aflønning. 9 FRIDAGE OG ORLOV Udover de officielle helligdage gives tjenestefrihed uden lønafkortning den 5. juni, 24. og 31. december. Medarbejderne har herudover 5 fridage med løn, som virksomheden kan placere på indeklemte dage samt dagene mellem jul og nytår. Fridagene omfattes af Ferielovens regler for så vidt angår varsling samt afholdelse i forbindelse med sygdom og orlov. Der ydes endvidere følgende frihed med løn i forbindelse med: Jul og nytår Privat flytning Eget bryllup Eget sølvbryllup Eget jubilæum (25, 40, 50 år) Dødsfald (nærmeste pårørende) Begravelser (nærmeste pårørende) Firmarelevant eksamen 1 fridag (kan placeres efter eget ønske) 1 fridag (max 1 dag pr. år) 1 fridag 1 fridag Jubilæumsdagen samt den efterfølgende dag 1 fridag 1 fridag Frihed til eksamen på eksamensdagen Der kan efter aftale med lederen ydes frihed i særlige tilfælde, enten med eller uden lønafkortning. Efter ansøgning kan der bevilges orlov f.eks. til plejeformål og uddannelsesmæssige formål i op til 1 år ad gangen med ret til at genindtræde i samme job eller andet tilsvarende job, på samme niveau og med samme anciennitet som før orloven. Ansøgning sendes til HR. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 8 13

14 10 FERIE Stk. 4 Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5%, som træder i stedet for det tillæg, der er beskrevet i Ferielovens 23. Udbetaling af særlig feriegodtgørelse finder sted samtidig med lønudbetalingen for april måned. Ved fratræden vil for meget udbetalt ferietillæg blive modregnet i ferieafregningen. Erstatningsferie for sygdom opstået efter påbegyndt ferieafholdelse følger de til enhver tid gældende regler i Ferieloven. Udover de i Ferieloven gældende fridage har den enkelte medarbejder ret til at holde 1 uges ekstra ferie mod tilsvarende fradrag i lønnen, beregnet som 4,62% af månedslønnen pr. feriedag, idet lørdage ikke medregnes. Feriens placering aftales med lederen. Der kan mellem medarbejderen og leder aftales at overføre to ugers ferie til det følgende ferieår. Medarbejderen skal senest den 1. marts give meddelelse om, at denne ønsker at indgå en sådan aftale. Når aftalen er indgået, sendes besked til HR. Den udskudte ferie skal være afviklet senest den 31. december samme år. stk. 5 Afregning af feriegodtgørelse kan finde sted efter særlige af overenskomstens parter fastsatte regler godkendt af myndighederne. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 6 og 9 11 UDDANNELSE Uddannelsesbehovet fastlægges/aftales mellem leder og medarbejder, normalt en gang årligt i forbindelse med medarbejdersamtalens gennemførelse. Medarbejderne har i denne forbindelse ret til deltagelse i mindst et virksomhedsbetalt kursus årligt. Det individuelle uddannelsesbehov, der kan omfatte såvel faglig som personlig udvikling, fastlægges med baggrund i en vurdering af medarbejderens stærke/svage sider i relation til stillingsbeskrivelse/funktionsfordelingsplan. Uddannelse givet i jobbet som intern oplæring gennem målrettet instruktion og vejledning fra nærmeste foresatte og/eller kollegaer suppleres gennem kursusdeltagelse, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. 14

15 stk. 4 stk. 5 stk. 6 Væsentlige ændringer i opgaver og ansvar eller arbejdsmetoder skal automatisk føre til en revurdering af uddannelsesbehovet. Hvis omlægning af arbejdsprocesser medfører bortfald af arbejdspladser, skal virksomheden i videst mulige omfang bestræbe sig på at tilbyde de pågældende andet arbejdet af kvalificeret art. Eventuel uddannelse i denne forbindelse betales af virksomheden og foregår så vidt muligt i arbejdstiden. Takeda Pharma A/S vil udover den jobrelaterede uddannelse tilskynde medarbejderne til at gennemgå supplerende erhvervsuddannelse i fritiden som led i deres personlige udvikling. Hertil ydes økonomisk støtte. Der henvises til Protokollat nr SENIORORDNING For medarbejdere, der er fyldt 55 år, kan der individuelt aftales gradvis tilbagetrækningsmulighed med lønreduktion, såfremt helbredsmæssige årsager gør sig gældende. For medarbejdere med mindst 5 års anciennitet vil virksomhedsbidraget til pensionsordningen fortsætte uforandret. Medarbejdere med 5 års anciennitet har 2 år efter det tidspunkt hvor medarbejderen kan få efterløn ret til nedsættelse af arbejdstiden til 29.6 t/u ekskl. Frokost med lønreduktion. Virksomhedens pensionsbidrag forsætter uforandret. Medarbejdere med 5 års anciennitet har 2 år efter det tidspunkt hvor medarbejderen kan få efterløn ret til 10 ekstra feriefridage. Dagene følger kalenderåret. I det år hvor denne rettighed opnås beregnes det forholdsmæssige antal dage fra det tidspunkt rettigheden opnås. Disse dage afholdes forud for opsparet ferie. stk. 4 Medarbejdere med 5 års anciennitet har, udover den tildelte ret i, fra det tidspunkt hvor de kan gå på folkepension ret til nedsættelse af arbejdstiden til 22.5 t/u ekskl. Frokost med lønreduktion. Virksomhedens pensionsbidrag fortsættes uforandret. stk. 5 Virksomheden vil, når seniormedarbejderen ønsker det og i øvrigt forholdene tillader det, individuelt aftale andre former for tilbagetrædelsesordninger som f.eks. stillingsskift til mindre belastende arbejde eller overgang til offentlige støttede ordninger som f.eks. delpension eller efterløn. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr

16 13 SAMARBEJDE/TILLIDSREPRÆSENTANTER Medarbejderen og ledelsen er omfattet af den på virksomheden indgåede samarbejdsaftale samt Bilag 2: Tillidsrepræsentantaftale. 14 ARBEJDSMILJØ Virksomheden og medarbejderne er forpligtiget til at tilrettelægge og udføre arbejdet på en sådan måde, at risikoen, for at der opstår arbejdsskader, er mindst mulig. Såfremt en medarbejder alligevel pådrager sig en arbejdsskade, forpligter virksomheden sig til at sikre den ansatte bedst muligt socialt og økonomisk, herunder tilbud om andet passende arbejde i forhold til den skadedes kvalifikationer. Der optages endvidere straks forhandling med arbejdsmiljørepræsentanten og sikkerhedslederen for det berørte område for at sikre den bedst mulige løsning til hindring af tilsvarende skader hos øvrige ansatte. 15 OPSIGELSE Fastansatte medarbejderes opsigelsesvarsel følger bestemmelserne i Funktionærloven. Opsigelsesvarslet fra virksomhedens side følger Funktionærlovens bestemmelser de første 6 måneder og udvides derefter med 1 måned. Det betyder, at opsigelsesvarslet fra virksomhedens side er følgende: - 1 måned til fratræden inden for de første 6 måneder efter ansættelsen, derefter - 4 måneder til fratræden inden 3. års forløb, derefter - 5 måneder til fratræden inden 6. års forløb, derefter - 6 måneder til fratræden inden 9. års udløb, derefter - 7 måneder. Medarbejdere ansat i vikaransættelse (< 3 måneder) kan opsiges med 14 dages varsel medmindre kortere opsigelsesvarsel er aftalt. For tidsbegrænsede ansættelser (på > 3 måneder) gælder bestemmelserne for opsigelsesvarslet som for fastansatte. (jvf. ). 16

17 stk. 4 stk. 5 Opsigelse, der skal være skriftlig, kan for begge parter senest finde sted den sidste dag i måneden. Dette gælder også for nyansatte. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsagte medarbejdere er sikret fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Funktionærlovens bestemmelser ( 2a, ) uanset eventuelle pensionsudbetalinger, såfremt det sker inden den officielle folkepensionsalder. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. stk. 6 Hvis virksomheden, som følge af omstruktureringer og/eller rationaliseringer må afskedige en eller flere medarbejdere, skal der så tidligt som muligt forinden optages forhandlinger med medarbejderen eller dennes faglige organisation herom. Der kan i det enkelte tilfælde på baggrund af forhandlingsresultatet, ydes de berørte medarbejdere en ekstra fratrædelsesgodtgørelse eller forlænget varsel ud over de i anførte regler samt relevant uddannelse. Virksomheden betaler i sådanne tilfælde et jobsøgningskursus for interesserede medarbejdere. Når forholdene tillader det, kan opsagte medarbejdere, der ønsker det, fritages for møde på arbejdet, forudsat at de er til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden. stk. 7 stk. 8 stk. 9 stk. 9a Omplacering til arbejde i en anden afdeling skal ske med de opsigelsesvarsler, der opgives i, medmindre andet aftales. Såfremt en opsagt medarbejder ikke mener, at opsigelsen er rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold, kan spørgsmålet skriftligt indbringes for virksomhedens direktion eller IDA. Finder parterne, at der er grundlag derfor, søger disse ved forhandling at skabe mulighed for engagementets videreførelse. Ved opsigelse eller bortvisning, der ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold, ydes godtgørelse i henhold til Funktionærlovens bestemmelser. Godtgørelse fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige lønnen for en periode svarende til halvdelen af medarbejderens opsigelsesvarsel.. Er medarbejderen ved opsigelsen fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn. 17

18 stk. 9b Såfremt medarbejderen ved opsigelsen har været uafbrudt beskæftiget i Takeda Pharm A/S i mindst 10 år, kan den i stk. 9 a omhandlede godtgørelse udgøre indtil 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt beskæftigelse i Takeda Pharma A/S kan godtgørelsen udgøre indtil 6 måneders løn. 16 FRATRÆDELSE Fratrædelse af en stilling finder normalt sted den sidste arbejdsdag i måneden ved normal arbejdstids ophør. Medarbejderen fratræder ved udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år. 17 EFTERINDTÆGT Ved en ingeniørs død i ansættelsestiden tilkommer der dennes ægtefælle eller arveberettigede børn under 21 år den løn, der ville være tilfaldet ingeniøren i 3 måneder. Tilsvarende gælder for samboende, såfremt der ikke er efterladt børn under 21 år. Ved samboende forstås, at den samboende er registreret på adressen i folkeregistret. De 3 måneders efterløn modregnes ikke i lønnen for den måned i hvilken dødsfaldet sker. 18 FAGRETLIGE REGLER Uoverensstemmelser af faglig karakter herunder om fortolkningen eller påstået brud på nærværende overenskomst, skal søges løst ved lokal forhandling mellem overenskomstens parter. Opnås der ikke ved denne forhandling enighed, afholdes der mægling med deltagelse af Takeda Pharma A/S og IDA. 18

19 Begæret mæglingsmøde skal afholdes uden nødig opsættelse inden 14 dage. stk. 4 stk. 5 stk. 6 Opnås der her enighed om løsningen af uoverensstemmelsen, er denne bindende for parterne. Opnås der ikke ved mæglingen enighed, kan sagen, når en af parterne måtte ønske det, afgøres ved en i det enkelte tilfælde nedsat voldgiftsret, bestående af indtil 4 medlemmer, udpeget med lige mange fra hver side, samt en opmand valgt af Takeda Pharma A/S og IDA i fællesskab. Kan der ikke opnås enighed herom, udpeges opmanden af Arbejdsretten. Over alle ovennævnte møder udarbejdes protokollat, der underskrives af Takeda Pharma A/S og IDA. 19 GYLDIGHED stk. 4 Denne overenskomst træder i kraft 1. maj 2013 og kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds varsel til en 1. april, dog tidligst til 1. april Den part, der ønsker ændringer foretaget i overenskomsten, skal senest 2 måneder før en 1. april fremsende forslag til disse ændringer. Fremsendes forslag ikke rettidigt, løber overenskomsten uændret videre et år. Forhandlingerne mellem organisationerne skal optages straks efter forslagets modtagelse, og skal så vidt muligt være afsluttet 1. april. Under forbehold for de kompetente myndigheders godkendelse: Roskilde, den 19

20 For Takeda Pharma A/S For Ingeniørforeningen i Danmark 20

21 Bilag 1: GRUPPELIVSFORSIKRING Indmeldelse Forsikringsdækning ved død Indmeldelse i ordningen finder sted straks fra ansættelsen. Afgår et gruppemedlem ved døden, udbetales en forsikringssum, der i de nedenfor anførte aldre udgør følgende beløb: Inden det fyldte 60. år Fyldt 60 år, men ikke 61 år Fyldt 61 år, men ikke 62 år Fyldt 62 år, men ikke 63 år Fyldt 63 år, men ikke 64 år Fyldt 64 år, men ikke 65 år Fyldt 65 år, men ikke 66 år Fyldt 66 år og inden den 1. i måneden efter det fyldte 67. år Fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. Efterlades børn under 24 år, udbetales tillige en tillægssum på kr. Udbetaling af forsikringssum Indsættelse af begunstigede Anmeldelse af dødsfald Præmiebetaling Forsikringssummen udbetales til forsikredes nærmeste pårørende, det vil sige ægtefælle eller, hvis ægtefælle ikke efterlades, afdødes livsarvinger (børn, børnebørn osv.). Efterlades hverken ægtefælle eller livsarvinger, sker udbetalingen til afdødes øvrige arvinger i henhold til testamente eller lov. Tillægssummen udbetales hvert barn under 24 år, herunder adoptivbørn samt stedbørn. Bortadopterede børn omfattes ikke af ordningen. Medarbejderen har ret til at indsætte andre end de nævnte som begunstiget, f.eks. medarbejderens samlever. Blanket kan rekvireres i forsikringsselskabet. Afgår en medarbejder ved døden, skal dødsfaldet af det selskab, hvor medarbejderen var ansat, anmeldes til forsikringsselskabet sammen med oplysning om de efterladtes adresse. forsikringsselskabet retter derefter henvendelse til de efterladte for at fremskaffe de nødvendige papirer, så udbetalingen kan finde sted. Præmien til forsikringen betales af medarbejderen selv (= skattekode 5), men Takeda Pharma A/S yder et løntillæg svarende til præmien. Beløbet vil blive fratrukket i den enkelte medarbejders løn efter beregnet kildeskat. Denne fremgangsmåde benyttes for, at en eventuel udbetaling kan finde sted uden afgiftsberegning. 21

22 Forsikringens ophør Det enkelte medlem udtræder af ordningen uden udbetaling den sidste dag i den måned, hvori medarbejderen fylder 67 år. Forsikringen ophører i øvrigt den sidste dag i den måned, hvori medarbejderen fratræder. Invaliditet Såfremt gruppemedlemmets erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, kan forsikringsdækningen opretholdes uden præmiebetaling i indtil 3 år. Ansøgning om præmiefritagelse rettes til forsikringsselskabet gennem det selskab, hvor medarbejderen er ansat. Forsikringsbetingelser Oplysninger i øvrigt Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring kan rekvireres i Takedas HR. fås hos: Takedas HR Opsigelse Forsikringsbetingelser Forsikringsselskabet og virksomheden er berettiget til at opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Når aftalen er opsagt, bortfalder retten til at tegne individuel forsikring. De udførlige regler er nærmere beskrevet i forsikringsbetingelserne, som De kan rekvirere i Takedas HR. 22

23 bilag 2 TILLIDSREPRÆSENTANTAFTALE a Ingeniørerne vælger blandt sine medlemmer 1 tillidsrepræsentant samt en suppleant for denne. I tillidsrepræsentantens fravær indtræder suppleanten i dennes rettigheder og pligter efter nærværende regler. Tillidsrepræsentanten kan vælges blandt medarbejdere, der har arbejdet mindst 1 år i virksomheden. Valget af tillidsrepræsentanten skal finde sted på en sådan måde, at alle medlemmer, som er beskæftiget på valgtidspunktet sikres mulighed for at deltage i valget, der kun er gyldigt, når flere end en trediedel af de beskæftigede medarbejdere har stemt for de pågældende. stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 stk. 9 Valget er først gyldigt, når det er godkendt af IDA og meddelt Takeda Pharma A/S ledelse, der har indsigelsesret. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse ikke finde sted. Efter virksomhedens godkendelse af valget ydes der et TR tillæg på kr. pr. måned. Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for deres organisation som over for Takeda Pharma A/S at gøre deres bedste for at fremme og vedligeholde gode samarbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler ledelsen. Tillidsrepræsentanten fungerer i øvrigt som talsmand for de medarbejdere han/hun er valgt iblandt, og kan som sådan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Tillidsrepræsentanten skal, med mindre de enkelte medarbejdere ikke ønsker det, holdes orienteret ved forestående afskedigelser eller andre skridt fra ledelsens side vedrørende de ansattes ansættelsesforhold. Virksomheden orienterer tillidsrepræsentanten om til- og afgang af ingeniører. Udførelse af tillidsrepræsentantens hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for pågældendes arbejde. Under tillidsrepræsentantens arbejde oppebærer de sædvanlig løn. Dersom det er nødvendigt, at de pågældende for at opfylde deres forpligtelser som tillidsrepræsentanter på arbejdsstedet må forlade deres arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende så vidt muligt forud herfor træffe aftale med sin overordnede. Tillidsrepræsentantens afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. 23

24 Tillidsrepræsentanter er omfattet af tillidsmandsbeskyttelse 1 år efter hvervets ophør Forinden en tillidsrepræsentant afskediges, skal sagen forhandles med IDA, og varsel om opsigelse kan ikke afgives, før denne forhandling har fundet sted. Såfremt IDA begærer det, skal afskedigelse, efter den i nævnte forhandling har fundet sted, behandles efter reglerne i DA/LO Hovedaftalen 8. Ved denne fagretslige behandling afgøres alle med afskedigelsen forbundne spørgsmål, herunder spørgsmål om eventuel erstatning og godtgørelse. Godtgørelsen, hvis størrelse er afhængig af sagens omstændigheder, kan ikke overstige 78 ugers løn. 24

25 Protokollat til overenskomst mellem Takeda Pharma A/S og INGENIØRFORENINGEN I DANMARK NR. 1 ARBEJDSTID (ad 2, & 2) Ved oprettelse af og ansættelse i nye stillinger, aftales den faste arbejdstid individuelt. Den aftalte arbejdstid indskrives i ansættelseskontrakten. Der kan ikke ændres i aftalte tjenestetider med mindre der er enighed om det. Hvis hovedparten af den aftalte arbejdstid ligger efter kl og før kl er arbejdstiden 34 timer per uge. Såfremt der aftales flekstidsordning, skal aktuelle fix- og flekstider aftales i hvert enkelt tilfælde. I stillinger med eksterne kontakter, typisk lægemiddelkonsulenter og produktspecialister, kan flekstiden efter forudgående aftale lægges mellem kl og kl Ved lokal enighed forstås at leder og medarbejder kan indgå aftale direkte. Medarbejderen har ret til at konsultere sin tillidsrepræsentant inden aftalen indgås. NR. 2 NEDSAT ARBEJDSTID (ad 2, stk. 4) Takeda er indstillet på, at imødekomme ansøgning om nedsat arbejdstid, såfremt ansøgningen skyldes midlertidige personlige forhold, som f.eks. helbredsmæssige årsager, ekstraordinære problemer i forbindelse med børnepasning eller behov for omsorg for nære pårørende i forbindelse med sygdom. Såfremt imødekommelse vil medføre arbejdsmæssige vanskeligheder, forbeholder Takeda sig dog ret til at afslå ansøgningen. 25

26 NR. 3 OVERARBEJDE (ad 3, ) Stillinger uden højeste tjenestetid er funktionschefer, afdelingschefer, produktchefer, seniorspecialkemikere og afdelingsledere. NR. 4 SENIORSPECIALKEMIKER (ad 4) Seniorspecialkemikere er medarbejdere med selvstændigt ansvar og kompetence indenfor det faglige område, der dækker størstedelen af vedkommendes arbejdsområde. Ved selvstændigt ansvar og kompetence forstås, at vedkommende grundet særlig faglig indsigt refererer udenom sin leder i faglige spørgsmål og påtager sig uddannelsesansvar indenfor sit specialområde. Stillinger som seniorspecialkemiker, er uden højeste tjenestetid og forudsætter aftale mellem Takeda og medarbejderen. Mindstelønnen skal svare til mindstelønnen for en afdelingschef. NR. 5 FRIDAGE OG ORLOV (ad 9) Såfremt ferieloven ændres med indførelse af 6. ferieuge, vil de i 9 andet afsnit nævnte feriefridage blive konverteret til disse feriedage. Såfremt en ingeniør ved ferieårets slutning ikke har afholdt den/de feriedage som var til egen disposition kompenseres for den/de manglende dage. En feriefridag er beregnet til 4,62% af månedslønnen. NR. 6 FERIE (ad 10) I det omfang, virksomheden har fastlagt feriens placering, tilkommer der medarbejderen mindst 5 feriedage (lørdage ikke medregnet) til egen placering efter 1. januar. NR. 7 EFTERUDDANNELSE (ad 11) Parterne er enige om, at efteruddannelse er vigtig for såvel virksomheden som for den enkelte ingeniør, samt at der skal lægges mere vægt på en langsigtet uddannelsesplan. 26

27 Dialogen om uddannelsesbehovet skal finde sted i den årlige medarbejdersamtale og i den udstrækning, det er muligt, opstilles langsigtede efteruddannelsesplaner for den enkelte ingeniør. Ved tilrettelæggelsen af uddannelsesplanen er det en forudsætning, at aktiviteter er relevante, anvendelige og fremmer realiseringen af virksomhedens strategiske mål. Der vil ved fremtidige budgetforhandlinger være øget opmærksomhed på at sikre midler til uddannelse. NR. 8 FRIHED SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE Medarbejdere har ret til tjenestefrihed uden løn, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens tilstedeværelse påtrængende nødvendig. NR. 9 UDVIDET MULIGHED FOR FRIHED Medarbejdere med min. 5 års anciennitet kan fra 1. maj 2003 opspare orlovs- /frihedsmuligheder uden løn med 1 uge pr. ansættelsesår dog max. 2 uger. Placeringen af orloven skal aftales med leder. NR. 10 OVERARBEJDE (ad 3, STK. 6) Arbejdstiden opgøres ugevis ud fra medarbejderens normtid. NR. 11 SENIORORDNING Medarbejdere der er fyldt 50 år senest (og ansat før 1. maj 2007), kan vælge at følge hidtidige bestemmelser som beskrevet i seniorordningen gældende før 1. maj Seniorordning gældende før 1. maj 2007 For medarbejdere, der er fyldt 55 år, kan der individuelt aftales gradvis tilbagetrækningsmulighed med lønreduktion. Medarbejdere, der er fyldt 55 år og som har mindst 5 års anciennitet, har ret til nedsættelse af arbejdstiden til 9/10 af fuld normal arbejdstid 27

28 (33,3 t/u ekskl. frokost) med uforandret pensionsbidrag fra virksomheden. stk. 4 Medarbejdere, der er fyldt 60 år og som har mindst 5 års anciennitet, har ret til nedsættelse af arbejdstiden til 8/10 af fuld normal arbejdstid (29,6 t/u ekskl. frokost) med uforandret pensionsbidrag fra virksomheden. Virksomheden vil, når seniormedarbejderen ønsker det og i øvrigt forholdene tillader det, individuelt aftale andre former for tilbagetrædelsesordninger som f.eks. stillingsskift til mindre belastende arbejde eller overgang til offentlige støttede ordninger som f.eks. delpension eller efterløn. Under forbehold for de kompetente myndigheders godkendelse: Roskilde, den For Takeda Pharma A/S For Ingeniørforeningen i Danmark 28

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Takeda Pharma A/S. Pharmadanmark Ingeniørforeningen, IDA HK Hovedstaden, IMI Farmakonomforeningen

OVERENSKOMST. mellem. Takeda Pharma A/S. Pharmadanmark Ingeniørforeningen, IDA HK Hovedstaden, IMI Farmakonomforeningen OVERENSKOMST mellem Takeda Pharma A/S og Pharmadanmark Ingeniørforeningen, IDA HK Hovedstaden, IMI Farmakonomforeningen vedrørende ansættelses- og lønvilkår gældende fra 1. april 2017 OMRÅDE 3 1 ANSÆTTELSE...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere