OVERENSKOMST. mellem. Takeda Pharma A/S INGENIØRFORENINGEN, IDA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. mellem. Takeda Pharma A/S INGENIØRFORENINGEN, IDA"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem Takeda Pharma A/S og INGENIØRFORENINGEN, IDA vedrørende ansættelses- og lønvilkår gældende fra 1. maj

2 OMRÅDE ANSÆTTELSE ARBEJDSTID OVERARBEJDE LØNFORHOLD PENSION ARBEJDSBEKLÆDNING SYGDOM GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION FRIDAGE OG ORLOV FERIE UDDANNELSE SENIORORDNING SAMARBEJDE/TILLIDSREPRÆSENTANTER ARBEJDSMILJØ OPSIGELSE FRATRÆDELSE EFTERINDTÆGT FAGRETLIGE REGLER GYLDIGHED...19 BILAG 1: GRUPPELIVSFORSIKRING...21 BILAG 2 TILLIDSREPRÆSENTANTAFTALE...23 PROTOKOLLAT...25 NR. 1 ARBEJDSTID (AD 2, STK. 1 & 2)...25 NR. 2 NEDSAT ARBEJDSTID (AD 2, STK. 4)...25 NR. 3 OVERARBEJDE (AD 3, STK. 2)...26 NR. 4 SENIORSPECIALKEMIKER (AD 4)...26 NR. 5 FRIDAGE OG ORLOV (AD 9)...26 NR. 6 FERIE (AD 10)...26 NR. 7 EFTERUDDANNELSE (AD 11)...26 NR. 8 FRIHED SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE...27 NR. 9 UDVIDET MULIGHED FOR FRIHED...27 NR. 10 OVERARBEJDE (AD 3, STK. 7)...27 NR. 11 SENIORORDNING

3 OMRÅDE De i nærværende overenskomst fastsatte vilkår er gældende for akademi-, civil-, teknikum- og diplomingeniører, der er eller kan være medlem af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), og som er beskæftiget i Takeda Pharma A/S og Takeda A/S, idet direktører og medlemmer af de ledende og selvstændige ingeniører fritages. I det omfang nærværende overenskomst ikke i det efterfølgende indeholder særlige bestemmelser herom, vil de i Funktionærloven og Ferieloven indeholdte bestemmelser være gældende, ligesom Markedsføringslovens 19 om fortrolighed finder anvendelse på ansættelsesforholdet. Samtlige henvisninger til love, overenskomster, aftaler og lign., som er indeholdt i denne overenskomst inkl. bilag, er at forstå som en henvisning til den udgave af loven, overenskomsten, aftalen m.v., som er gældende på tidspunktet for underskrivelse af denne overenskomst/aftale. 3

4 1 ANSÆTTELSE stk. 4 Ved enhver ansættelse skal der udfærdiges en skriftlig ansættelseskontrakt. Sker der væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, skal der udarbejdes en ny ansættelseskontrakt eller skriftligt tillæg til ansættelseskontrakten. Ved ansættelse af de under overenskomsten hørende medarbejdere, informeres disse om overenskomsten mellem Takeda Pharma A/S og IDA. Medarbejdere ansat under denne overenskomst er omfattet af Heltidsulykkeforsikring samt Gruppelivsforsikring, der tegnes og betales af virksomheden. Vilkårene for Gruppelivsforsikring svarer mindst til de i Bilag 1 nævnte vilkår. 2 ARBEJDSTID Arbejdstiden i tidsrummet kl. 07:00 til 18:00 er 37 timer om ugen eksklusive 30 minutters frokostpause pr. dag. Arbejdstiden i tidsrummet 18:00 til 07:00 er 34 timer om ugen eksklusive 30 minutters frokostpause pr. dag. Medarbejderne har ret til en frokost-pause af ½ times varighed. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 1. Arbejdstiden tilrettelægges efter lokal enighed normalt på ugens fem første hverdage. Lørdage og søndage er normalt arbejdsfrie dage. Den daglige arbejdstid kan ikke være under 5 timer eller over 10 timer med mindre, der er lokal enighed om andet. Der kan aftales fix/flekstid lokalt. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 1. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden planlægges med varierende ugentlige arbejdstider, så det f.eks. er muligt at arbejde mindre end 5 dage pr. uge. En sådan aftale kræver tillidsrepræsentanternes forudgående accept. Det er herudover muligt at indgå lokalaftale om anden tilrettelæggelse af arbejdstiden. 4

5 stk. 4 Ændringer i placeringen af arbejdstiden i op til 3 timer kan ske med 2 måneders varsel. Ændres der i placeringen af den aftalte tjenestetid med mindre end 2 måneders varsel honoreres for overarbejde efter 3. Såfremt medarbejderen finder at dette er en væsentlig ændring, sidestilles dette med en opsigelse. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 2 stk. 5 stk. 6 stk. 7 Der ydes en kaffepause på 15 minutter formiddag og eftermiddag til medarbejdere i arbejdsfunktioner, hvor der ikke kan holdes kaffepause uden, at arbejdet forlades. Pausens placering aftales lokalt. Der kan oprettes deltidsstillinger, hvor arbejdsfunktionen tillader det. Ved afslag på ansøgning om deltidsstilling, skal der, efter skriftlig anmodning, gives en passende skriftlig begrundelse. Ved nedsat arbejdstid reduceres lønnen tilsvarende. Pauserne tilpasses den reducerede tid. I forbindelse med større arbejdsopgaver, som medfører merarbejde i en periode, kan der aftales fuldtidsarbejde for deltidsansatte. Ved ændringer i tjenestetid tages der individuelt hensyn til ønske om fritagelse for ændringen. stk. 8 For aftalt tjeneste mellem kl. 18:00 og kl. 07:00 ydes et tillæg på 33% af bruttolønnen. stk. 9 For stillinger uden højeste tjenestetid er det afgørende, at arbejdsopgaverne ikke har et sådan omfang, at arbejdstiden vedvarende og i længere perioder overstiger det aftalte. I modsat fald skal der finde en drøftelse sted om mængden af arbejdsopgaver mellem den ansatte og dennes leder, med henblik på at afdække løsningsmuligheder. 0 Den ugentlige arbejdstid inklusive overarbejde må ikke overstige 48 timer i gennemsnit over en 4 måneders periode. 3 OVERARBEJDE Overarbejde er pålagt arbejde uden for aftalt arbejdstid eller aftalt arbejdstid i henhold til eventuelle fix/fleksregler. I stillinger uden højeste tjenestetid honoreres overarbejde ikke særskilt. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 3. 5

6 Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør overarbejde så vidt muligt afspadseres. stk. 4 stk. 5 stk. 6 Overarbejde skal så vidt muligt varsles i god tid. Hvis overarbejdet ud over 1 time ikke er varslet 24 timer før, det skal påbegyndes, ydes en ekstra timeløn. Dette tillæg betales uanset om overarbejdet aflyses, hvis aflysningen sker samme dag, som overarbejdet skulle have været udført. Der bør tages hensyn til individuelle ønsker om fritagelse for overarbejde. Overarbejde udført de første 3 timer ud over den i 2 anførte arbejdstid honoreres med 50% og timer her ud over honoreres med 100%. Overarbejdet afspadseres eller udbetales. Timer, der ikke overstiger arbejdstiden i henhold til 2, (37 henholdsvis 34 timer/uge) godtgøres med tilsvarende frihed eller almindelig timeløn. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 10 stk. 7 stk. 8 Ved overarbejde på lørdage, søndage og helligdage samt fastlagte tjenestefridage uden lønafkortning i henhold til 9 honoreres med 100%. Der ydes betaling for mindst 2 timer. Ved overarbejde af mindst 2 timers varighed ydes der en betalt spisepause på ½ time samt fortæring. I weekender, der støder op til aftalt ferie, kan medarbejderen ikke pålægges merarbejde / overarbejde uanset årsag. I stillinger med internationalt arbejde betragtes ekstraordinær tid til tjenesterejser og møde i denne forbindelse ikke som overarbejde, men afspadseres/honoreres time for time. Ekstraordinær tid er defineret som forskellen mellem arbejdstid inkl. transporttid mellem hjem/arbejde og mødetid/rejsetid inkl. transporttid til/fra lufthavn. Stillinger med internationalt arbejde er defineret som stillinger, hvor dette fremgår af den enkeltes ansættelseskontrakt eller tillæg hertil. stk.9 Ekstraordinær transporttid ved tjenesterejser mellem afdelinger i Danmark og møder i samme forbindelse, betragtes som arbejde og honoreres efter gældende regler i henhold til 2 eller 3. 6

7 4 LØNFORHOLD Medarbejdere omfattet af denne overenskomst aflønnes med en bruttoløn, som minimum svarer til den til enhver tid gældende mindsteløn for stillingsgruppen. Mindstelønnen fastlægges afhængig af stillingsindhold og ansvar for definerede stillingsgrupper/-kategorier. Mindstelønnen er følgende: Mindsteløn pr. måned/kr. ekskl. Pension Stillingsgruppe a Funktionschefer (FC) Afdelingschefer (AC)/ seniorspecialkemiker Afdelingsleder (AL) Produktchef (PC) Stillingsgruppe b Produktspecialist Konsulent Civilingeniør Akademiingeniør Teknikumingeniør Diplomingeniør Der henvises i øvrigt til protokollat nr.4. stk. 4 Ingeniører ansat i 3 måneder eller derunder aflønnes med den i nævnte løn + et pensionstillæg, der andrager 12%. stk. 5 Såfremt en medarbejder udnævnes eller ansættes i en anden stilling, indplaceres medarbejderen efter reglen i og 2. 7

8 stk. 6 stk. 7 stk. 8 stk. 9 0 Bruttolønnen fastlægges efter forhandling mellem den enkelte medarbejder og dennes leder. Reguleringen af lønnen sker med virkning fra den Såfremt der ikke kan finde en regulering sted, har medarbejderne ret til en begrundelse herfor. Forhandlingerne optages på ledelsens initiativ i januar kvartal eller snarest efter overenskomstforhandlingernes afslutning med mindre andet aftales mellem overenskomstparterne. Tillidsrepræsentanten kan på medarbejderens foranledning deltage i forhandlingerne. Ved overenskomstfornyelsen aftales regulering af mindstelønnen, og der aftales puljer til individuel regulering. Reguleringen gennemføres med virkning fra Der er aftalt individuel regulering, hvor der for den gode vedholdende præstation, hvor medarbejderen har udviklet sig med kravene i stillingen gives: ,75-3,25% 2,75-3,25% For særlig gode præstationer eller ved særlig stor arbejdsbelastning kan en større regulering aftales. Med mindre særlige forhold gør sig gældende er minimumsreguleringen 1,5 %. Lønsamtaler skal alt andet lige være afholdt inden udgangen af august 2013 og marts Snarest muligt efter at reguleringerne har fundet sted, udarbejder Takeda Pharma A/S en anonym opgørelse over reguleringerne til overenskomstpartneren som dokumentation for, at de afsatte puljer mindst er anvendt. Såfremt der inden for en stillingsgruppe er opstået skævheder, væsentlige ændringer i stillingens indhold eller andet, der taler herfor, kan der aftales særlige reguleringer mellem overenskomstparterne. Det er muligt på ledelsens initiativ at udbetale engangshonorar/vederlag for en ekstraordinær arbejdsopgave ud over de overenskomstfastlagte rammer. 8

9 4 5 Lønnen udbetales månedsvis bagud, og er til disposition fjerde sidste hverdag i måneden i et af medarbejderen valgt pengeinstitut. Medarbejdere som er omfattet Takedas internationale bonusordning kan reguleres pr. 1. januar. Medarbejderne vil ikke blive stillet ringere end resultat de ville have opnået, såfremt reguleringen var sket 1. april samme år. 5 PENSION Ingeniører er omfattet af virksomhedens obligatoriske pensionsordning med anerkendt forsikringsselskab/pengeinstitut. Dette gælder dog ikke ingeniører ansat i tidsbegrænsede stillinger under 3 måneders varighed. stk. 4 Indbetalingerne til pensionsordningen betales af virksomheden med 12% af bruttolønnen inkl. faste tillæg. Der et ikke noget krav om egetbidrag, men som udgangspunkt, vil der automatisk blive trukket 5% af medarbejderens løn til pensionsordningen. Pensionsbidraget indbetales senest ved den følgende måneds udgang. 6 ARBEJDSBEKLÆDNING For medarbejdere, der arbejder i produktionen og på laboratorierne, afholder virksomheden udgifterne til anskaffelse samt ren- og vedligeholdelse af arbejdsbeklædning herunder arbejdsfodtøj efter behov. 7 SYGDOM Ved fravær pga. sygdom skal meddelelse herom gives til arbejdsgiveren ved arbejdstidens begyndelse eller så hurtigt som muligt herefter. Ved arbejde på særlige tidspunkter gives meddelelsen så hurtigt som muligt. Arbejdsgiveren kan kræve lægeerklæring, der i så fald betales af arbejdsgiveren. Det kan ved ansættelsen og ved skriftlig kontrakt i det enkelte ansættelsesforhold bestemmes, at medarbejderen når den pågældende inden for 9

10 et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage, kan opsiges med henholdsvis 1, 3 og 4 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang, eftersom medarbejderen har været ansat i henholdsvis mindre end 6 år, fra 6 år til 9 år og over 9 år. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens medarbejderen endnu er syg, samt at en sådan kontrakt er oprettet i forbindelse med ansættelsen. I modsat fald gælder de almindelige opsigelsesvarsler. stk. 4 Ved opgørelsen af de 120 sygedage medregnes samtlige sygedage fra datoen for sygemeldingen til raskmeldingen, idet der dog bortses fra feriedage og sammenhængende fridage på mindst 2 døgns længde, hvori frilørdage medregnes. Fredag eller, hvis denne er fridag, torsdag er sidste sygedag, når medarbejderen møder raskmeldt på arbejde om mandagen. Ved mindreårige hjemmeboende barns/børns sygdom har den ansatte ret til fravær uden lønafkortning to dage pr. sygeperiode, når hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt. Der ydes frihed med løn til at ledsage sit/sine barn/børn til læge eller tandlæge. Sådanne besøg skal placeres, så det bliver til mindst mulig gene for arbejdet. Ved institutionsskift ydes én fridag (skift mellem hjem/vuggestue/børnehave/skole). Stk. 5 Medarbejdere ansat med flekstid, har - udover den i stk. 4 nævnte frihed - ret til, uden forudgående aftale, at anvende en fleksdag pr. sygeperiode, når hensynet til barnet gør det nødvendigt, samt anvende yderligere flekstid efter aftale. stk. 6 Medarbejdere, der er ansat i stillinger uden højeste tjenestetid og som har mulighed for at udføre noget arbejde fra hjemmet, har - udover den i stk. 4 nævnte frihed - mulighed for efter aftale at få frihed med løn i rimeligt omfang, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter alene den ene af barnets forældre. Stk. 7 Ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 5 arbejdsdage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. 10

11 Tjenestefriheden er betinget af, at den ansatte kan fremlægge dokumentation for hospitals-indlæggelsen. Retten kan for begge forældre ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. stk. 8 stk. 9 Ved læge- og tandlægebesøg registreres fraværstiden som bevilget frihed med løn. Sådanne besøg skal placeres, så det bliver til mindst mulig gene for arbejdet. I de perioder, hvor Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel/lov om social service giver ret til økonomisk godtgørelse for pleje af syge børn og plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i hjemmet, har medarbejderen ret til orlov. Virksomheden udbetaler differencen mellem det af det offentlige udbetalte vederlag og medarbejderens normale løn i op til 6 måneder. Efter orlovsperiodens afslutning har medarbejderen ret til at genindtræde i samme job med samme løn som forud for orloven Lederen kan efter individuel aftale bevilge medarbejdere ret til frihed uden løn til nødvendig omsorg for pårørende. Såfremt en ingeniør er sygemeldt umiddelbart forud for pensionering, ophører udbetaling af løn fra det tidspunkt, pensionsudbetalingen påbegyndes. Når en ingeniør, der er berettiget til alderspension, sygemeldes, er den pågældende pligtig til at søge pension, såfremt fraværet kan forudses eller senere viser sig at vare ud over 90 dage. Ingeniører, der oppebærer førtidspension, kan ved eventuel ansættelse i Takeda Pharma A/S ikke opnå løn under sygdom pga. den sygdom, for hvilken den pågældende er pensioneret. 8 GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION Ved graviditet skal arbejdsgiveren have meddelelse herom senest 3 måneder før den forventede fødsel. Kvindelige medarbejdere har i forbindelse med graviditet og barsel ret til orlov med løn i perioden 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen. Mandlige medarbejdere har ret til fædreorlov med løn i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen. 11

12 Såvel kvindelige som mandlige medarbejdere har ret til forældreorlov med løn i ugerne efter fødslen, således at der højst betales fuld løn i 12 uger tilsammen for begge, dog 14 uger såfremt begge forældre er ansat på Takeda. Såfremt denne ret til betalt orlov ikke er blevet udnyttet, kan retten flyttes til ugerne efter fødslen. Placeres orloven i den forbindelse i en periode med reducerede dagpenge, vil der ske tilsvarende reduktion i lønnen. Medarbejdere har ret til orlov med løn grundet adoption i samme omfang som efter de for orlov med løn i forbindelse med barsel gældende regler, dog under forudsætning af at de adoptionssøgende ægtefæller skal være i hjemmet. Adoptanten har ret til fravær med løn i indtil 4 uger til afhentning af barnet. Det er en betingelse for afholdelse af orlov med løn, at Takeda Pharma A/S modtager fuld dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. En registreret partner har i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov på samme vilkår som en far. stk. 4 stk. 5 stk. 6 Medarbejdere har ret til fravær uden løn i yderligere 4 uger, før modtagelsen af adoptivbarnet, i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende eller de adoptionssøgende ægtefæller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. Der indbetales pensionsbidrag og optjenes ret til ferie med løn under barselsorlov i den ulønnede del af barselsperioden. Der kan for den ulønnede periode maksimalt indbetales pensionsbidrag og optjenes ferie i en periode, der svarer til 20 ugers orlov. En gravid medarbejder har ret til andet arbejde i et Takeda-selskab inden for samme geografiske område under graviditeten, såfremt der er risiko ved medarbejderens arbejde. Efter barselsorloven har medarbejderen ret til at vende tilbage til sit oprindelige eller tilsvarende arbejde. Hvis medarbejderen ved tilbagevenden til arbejdet stadig ammer, skal hun tilbydes arbejde uden risiko for barnet. stk. 7 Såfremt moderens alvorlige sygdom indebærer, at hun ikke selv kan passe barnet, betragtes hun som sygemeldt, og der udbetales sædvanlig løn forudsat, at Takeda modtager sygedagpenge fra kommunen. Den resterende barselsorlov/forældreorlov kan udskydes jf

13 stk. 8 Sygefravær i forbindelse med graviditet/fødsel, både før og efter barselsorlov, betragtes som fravær med sædvanlig løn. Værnepligt stk. 7 Ved genindkaldelse til militærtjeneste oppebærer ingeniøren fuld løn med et fradrag af den ham tilkomne militære aflønning. 9 FRIDAGE OG ORLOV Udover de officielle helligdage gives tjenestefrihed uden lønafkortning den 5. juni, 24. og 31. december. Medarbejderne har herudover 5 fridage med løn, som virksomheden kan placere på indeklemte dage samt dagene mellem jul og nytår. Fridagene omfattes af Ferielovens regler for så vidt angår varsling samt afholdelse i forbindelse med sygdom og orlov. Der ydes endvidere følgende frihed med løn i forbindelse med: Jul og nytår Privat flytning Eget bryllup Eget sølvbryllup Eget jubilæum (25, 40, 50 år) Dødsfald (nærmeste pårørende) Begravelser (nærmeste pårørende) Firmarelevant eksamen 1 fridag (kan placeres efter eget ønske) 1 fridag (max 1 dag pr. år) 1 fridag 1 fridag Jubilæumsdagen samt den efterfølgende dag 1 fridag 1 fridag Frihed til eksamen på eksamensdagen Der kan efter aftale med lederen ydes frihed i særlige tilfælde, enten med eller uden lønafkortning. Efter ansøgning kan der bevilges orlov f.eks. til plejeformål og uddannelsesmæssige formål i op til 1 år ad gangen med ret til at genindtræde i samme job eller andet tilsvarende job, på samme niveau og med samme anciennitet som før orloven. Ansøgning sendes til HR. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 8 13

14 10 FERIE Stk. 4 Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5%, som træder i stedet for det tillæg, der er beskrevet i Ferielovens 23. Udbetaling af særlig feriegodtgørelse finder sted samtidig med lønudbetalingen for april måned. Ved fratræden vil for meget udbetalt ferietillæg blive modregnet i ferieafregningen. Erstatningsferie for sygdom opstået efter påbegyndt ferieafholdelse følger de til enhver tid gældende regler i Ferieloven. Udover de i Ferieloven gældende fridage har den enkelte medarbejder ret til at holde 1 uges ekstra ferie mod tilsvarende fradrag i lønnen, beregnet som 4,62% af månedslønnen pr. feriedag, idet lørdage ikke medregnes. Feriens placering aftales med lederen. Der kan mellem medarbejderen og leder aftales at overføre to ugers ferie til det følgende ferieår. Medarbejderen skal senest den 1. marts give meddelelse om, at denne ønsker at indgå en sådan aftale. Når aftalen er indgået, sendes besked til HR. Den udskudte ferie skal være afviklet senest den 31. december samme år. stk. 5 Afregning af feriegodtgørelse kan finde sted efter særlige af overenskomstens parter fastsatte regler godkendt af myndighederne. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr. 6 og 9 11 UDDANNELSE Uddannelsesbehovet fastlægges/aftales mellem leder og medarbejder, normalt en gang årligt i forbindelse med medarbejdersamtalens gennemførelse. Medarbejderne har i denne forbindelse ret til deltagelse i mindst et virksomhedsbetalt kursus årligt. Det individuelle uddannelsesbehov, der kan omfatte såvel faglig som personlig udvikling, fastlægges med baggrund i en vurdering af medarbejderens stærke/svage sider i relation til stillingsbeskrivelse/funktionsfordelingsplan. Uddannelse givet i jobbet som intern oplæring gennem målrettet instruktion og vejledning fra nærmeste foresatte og/eller kollegaer suppleres gennem kursusdeltagelse, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. 14

15 stk. 4 stk. 5 stk. 6 Væsentlige ændringer i opgaver og ansvar eller arbejdsmetoder skal automatisk føre til en revurdering af uddannelsesbehovet. Hvis omlægning af arbejdsprocesser medfører bortfald af arbejdspladser, skal virksomheden i videst mulige omfang bestræbe sig på at tilbyde de pågældende andet arbejdet af kvalificeret art. Eventuel uddannelse i denne forbindelse betales af virksomheden og foregår så vidt muligt i arbejdstiden. Takeda Pharma A/S vil udover den jobrelaterede uddannelse tilskynde medarbejderne til at gennemgå supplerende erhvervsuddannelse i fritiden som led i deres personlige udvikling. Hertil ydes økonomisk støtte. Der henvises til Protokollat nr SENIORORDNING For medarbejdere, der er fyldt 55 år, kan der individuelt aftales gradvis tilbagetrækningsmulighed med lønreduktion, såfremt helbredsmæssige årsager gør sig gældende. For medarbejdere med mindst 5 års anciennitet vil virksomhedsbidraget til pensionsordningen fortsætte uforandret. Medarbejdere med 5 års anciennitet har 2 år efter det tidspunkt hvor medarbejderen kan få efterløn ret til nedsættelse af arbejdstiden til 29.6 t/u ekskl. Frokost med lønreduktion. Virksomhedens pensionsbidrag forsætter uforandret. Medarbejdere med 5 års anciennitet har 2 år efter det tidspunkt hvor medarbejderen kan få efterløn ret til 10 ekstra feriefridage. Dagene følger kalenderåret. I det år hvor denne rettighed opnås beregnes det forholdsmæssige antal dage fra det tidspunkt rettigheden opnås. Disse dage afholdes forud for opsparet ferie. stk. 4 Medarbejdere med 5 års anciennitet har, udover den tildelte ret i, fra det tidspunkt hvor de kan gå på folkepension ret til nedsættelse af arbejdstiden til 22.5 t/u ekskl. Frokost med lønreduktion. Virksomhedens pensionsbidrag fortsættes uforandret. stk. 5 Virksomheden vil, når seniormedarbejderen ønsker det og i øvrigt forholdene tillader det, individuelt aftale andre former for tilbagetrædelsesordninger som f.eks. stillingsskift til mindre belastende arbejde eller overgang til offentlige støttede ordninger som f.eks. delpension eller efterløn. Der henvises i øvrigt til Protokollat nr

16 13 SAMARBEJDE/TILLIDSREPRÆSENTANTER Medarbejderen og ledelsen er omfattet af den på virksomheden indgåede samarbejdsaftale samt Bilag 2: Tillidsrepræsentantaftale. 14 ARBEJDSMILJØ Virksomheden og medarbejderne er forpligtiget til at tilrettelægge og udføre arbejdet på en sådan måde, at risikoen, for at der opstår arbejdsskader, er mindst mulig. Såfremt en medarbejder alligevel pådrager sig en arbejdsskade, forpligter virksomheden sig til at sikre den ansatte bedst muligt socialt og økonomisk, herunder tilbud om andet passende arbejde i forhold til den skadedes kvalifikationer. Der optages endvidere straks forhandling med arbejdsmiljørepræsentanten og sikkerhedslederen for det berørte område for at sikre den bedst mulige løsning til hindring af tilsvarende skader hos øvrige ansatte. 15 OPSIGELSE Fastansatte medarbejderes opsigelsesvarsel følger bestemmelserne i Funktionærloven. Opsigelsesvarslet fra virksomhedens side følger Funktionærlovens bestemmelser de første 6 måneder og udvides derefter med 1 måned. Det betyder, at opsigelsesvarslet fra virksomhedens side er følgende: - 1 måned til fratræden inden for de første 6 måneder efter ansættelsen, derefter - 4 måneder til fratræden inden 3. års forløb, derefter - 5 måneder til fratræden inden 6. års forløb, derefter - 6 måneder til fratræden inden 9. års udløb, derefter - 7 måneder. Medarbejdere ansat i vikaransættelse (< 3 måneder) kan opsiges med 14 dages varsel medmindre kortere opsigelsesvarsel er aftalt. For tidsbegrænsede ansættelser (på > 3 måneder) gælder bestemmelserne for opsigelsesvarslet som for fastansatte. (jvf. ). 16

17 stk. 4 stk. 5 Opsigelse, der skal være skriftlig, kan for begge parter senest finde sted den sidste dag i måneden. Dette gælder også for nyansatte. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsagte medarbejdere er sikret fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Funktionærlovens bestemmelser ( 2a, ) uanset eventuelle pensionsudbetalinger, såfremt det sker inden den officielle folkepensionsalder. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. stk. 6 Hvis virksomheden, som følge af omstruktureringer og/eller rationaliseringer må afskedige en eller flere medarbejdere, skal der så tidligt som muligt forinden optages forhandlinger med medarbejderen eller dennes faglige organisation herom. Der kan i det enkelte tilfælde på baggrund af forhandlingsresultatet, ydes de berørte medarbejdere en ekstra fratrædelsesgodtgørelse eller forlænget varsel ud over de i anførte regler samt relevant uddannelse. Virksomheden betaler i sådanne tilfælde et jobsøgningskursus for interesserede medarbejdere. Når forholdene tillader det, kan opsagte medarbejdere, der ønsker det, fritages for møde på arbejdet, forudsat at de er til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden. stk. 7 stk. 8 stk. 9 stk. 9a Omplacering til arbejde i en anden afdeling skal ske med de opsigelsesvarsler, der opgives i, medmindre andet aftales. Såfremt en opsagt medarbejder ikke mener, at opsigelsen er rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold, kan spørgsmålet skriftligt indbringes for virksomhedens direktion eller IDA. Finder parterne, at der er grundlag derfor, søger disse ved forhandling at skabe mulighed for engagementets videreførelse. Ved opsigelse eller bortvisning, der ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold, ydes godtgørelse i henhold til Funktionærlovens bestemmelser. Godtgørelse fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige lønnen for en periode svarende til halvdelen af medarbejderens opsigelsesvarsel.. Er medarbejderen ved opsigelsen fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn. 17

18 stk. 9b Såfremt medarbejderen ved opsigelsen har været uafbrudt beskæftiget i Takeda Pharm A/S i mindst 10 år, kan den i stk. 9 a omhandlede godtgørelse udgøre indtil 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt beskæftigelse i Takeda Pharma A/S kan godtgørelsen udgøre indtil 6 måneders løn. 16 FRATRÆDELSE Fratrædelse af en stilling finder normalt sted den sidste arbejdsdag i måneden ved normal arbejdstids ophør. Medarbejderen fratræder ved udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år. 17 EFTERINDTÆGT Ved en ingeniørs død i ansættelsestiden tilkommer der dennes ægtefælle eller arveberettigede børn under 21 år den løn, der ville være tilfaldet ingeniøren i 3 måneder. Tilsvarende gælder for samboende, såfremt der ikke er efterladt børn under 21 år. Ved samboende forstås, at den samboende er registreret på adressen i folkeregistret. De 3 måneders efterløn modregnes ikke i lønnen for den måned i hvilken dødsfaldet sker. 18 FAGRETLIGE REGLER Uoverensstemmelser af faglig karakter herunder om fortolkningen eller påstået brud på nærværende overenskomst, skal søges løst ved lokal forhandling mellem overenskomstens parter. Opnås der ikke ved denne forhandling enighed, afholdes der mægling med deltagelse af Takeda Pharma A/S og IDA. 18

19 Begæret mæglingsmøde skal afholdes uden nødig opsættelse inden 14 dage. stk. 4 stk. 5 stk. 6 Opnås der her enighed om løsningen af uoverensstemmelsen, er denne bindende for parterne. Opnås der ikke ved mæglingen enighed, kan sagen, når en af parterne måtte ønske det, afgøres ved en i det enkelte tilfælde nedsat voldgiftsret, bestående af indtil 4 medlemmer, udpeget med lige mange fra hver side, samt en opmand valgt af Takeda Pharma A/S og IDA i fællesskab. Kan der ikke opnås enighed herom, udpeges opmanden af Arbejdsretten. Over alle ovennævnte møder udarbejdes protokollat, der underskrives af Takeda Pharma A/S og IDA. 19 GYLDIGHED stk. 4 Denne overenskomst træder i kraft 1. maj 2013 og kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds varsel til en 1. april, dog tidligst til 1. april Den part, der ønsker ændringer foretaget i overenskomsten, skal senest 2 måneder før en 1. april fremsende forslag til disse ændringer. Fremsendes forslag ikke rettidigt, løber overenskomsten uændret videre et år. Forhandlingerne mellem organisationerne skal optages straks efter forslagets modtagelse, og skal så vidt muligt være afsluttet 1. april. Under forbehold for de kompetente myndigheders godkendelse: Roskilde, den 19

20 For Takeda Pharma A/S For Ingeniørforeningen i Danmark 20

21 Bilag 1: GRUPPELIVSFORSIKRING Indmeldelse Forsikringsdækning ved død Indmeldelse i ordningen finder sted straks fra ansættelsen. Afgår et gruppemedlem ved døden, udbetales en forsikringssum, der i de nedenfor anførte aldre udgør følgende beløb: Inden det fyldte 60. år Fyldt 60 år, men ikke 61 år Fyldt 61 år, men ikke 62 år Fyldt 62 år, men ikke 63 år Fyldt 63 år, men ikke 64 år Fyldt 64 år, men ikke 65 år Fyldt 65 år, men ikke 66 år Fyldt 66 år og inden den 1. i måneden efter det fyldte 67. år Fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. Efterlades børn under 24 år, udbetales tillige en tillægssum på kr. Udbetaling af forsikringssum Indsættelse af begunstigede Anmeldelse af dødsfald Præmiebetaling Forsikringssummen udbetales til forsikredes nærmeste pårørende, det vil sige ægtefælle eller, hvis ægtefælle ikke efterlades, afdødes livsarvinger (børn, børnebørn osv.). Efterlades hverken ægtefælle eller livsarvinger, sker udbetalingen til afdødes øvrige arvinger i henhold til testamente eller lov. Tillægssummen udbetales hvert barn under 24 år, herunder adoptivbørn samt stedbørn. Bortadopterede børn omfattes ikke af ordningen. Medarbejderen har ret til at indsætte andre end de nævnte som begunstiget, f.eks. medarbejderens samlever. Blanket kan rekvireres i forsikringsselskabet. Afgår en medarbejder ved døden, skal dødsfaldet af det selskab, hvor medarbejderen var ansat, anmeldes til forsikringsselskabet sammen med oplysning om de efterladtes adresse. forsikringsselskabet retter derefter henvendelse til de efterladte for at fremskaffe de nødvendige papirer, så udbetalingen kan finde sted. Præmien til forsikringen betales af medarbejderen selv (= skattekode 5), men Takeda Pharma A/S yder et løntillæg svarende til præmien. Beløbet vil blive fratrukket i den enkelte medarbejders løn efter beregnet kildeskat. Denne fremgangsmåde benyttes for, at en eventuel udbetaling kan finde sted uden afgiftsberegning. 21

22 Forsikringens ophør Det enkelte medlem udtræder af ordningen uden udbetaling den sidste dag i den måned, hvori medarbejderen fylder 67 år. Forsikringen ophører i øvrigt den sidste dag i den måned, hvori medarbejderen fratræder. Invaliditet Såfremt gruppemedlemmets erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, kan forsikringsdækningen opretholdes uden præmiebetaling i indtil 3 år. Ansøgning om præmiefritagelse rettes til forsikringsselskabet gennem det selskab, hvor medarbejderen er ansat. Forsikringsbetingelser Oplysninger i øvrigt Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring kan rekvireres i Takedas HR. fås hos: Takedas HR Opsigelse Forsikringsbetingelser Forsikringsselskabet og virksomheden er berettiget til at opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Når aftalen er opsagt, bortfalder retten til at tegne individuel forsikring. De udførlige regler er nærmere beskrevet i forsikringsbetingelserne, som De kan rekvirere i Takedas HR. 22

23 bilag 2 TILLIDSREPRÆSENTANTAFTALE a Ingeniørerne vælger blandt sine medlemmer 1 tillidsrepræsentant samt en suppleant for denne. I tillidsrepræsentantens fravær indtræder suppleanten i dennes rettigheder og pligter efter nærværende regler. Tillidsrepræsentanten kan vælges blandt medarbejdere, der har arbejdet mindst 1 år i virksomheden. Valget af tillidsrepræsentanten skal finde sted på en sådan måde, at alle medlemmer, som er beskæftiget på valgtidspunktet sikres mulighed for at deltage i valget, der kun er gyldigt, når flere end en trediedel af de beskæftigede medarbejdere har stemt for de pågældende. stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 stk. 9 Valget er først gyldigt, når det er godkendt af IDA og meddelt Takeda Pharma A/S ledelse, der har indsigelsesret. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse ikke finde sted. Efter virksomhedens godkendelse af valget ydes der et TR tillæg på kr. pr. måned. Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for deres organisation som over for Takeda Pharma A/S at gøre deres bedste for at fremme og vedligeholde gode samarbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler ledelsen. Tillidsrepræsentanten fungerer i øvrigt som talsmand for de medarbejdere han/hun er valgt iblandt, og kan som sådan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Tillidsrepræsentanten skal, med mindre de enkelte medarbejdere ikke ønsker det, holdes orienteret ved forestående afskedigelser eller andre skridt fra ledelsens side vedrørende de ansattes ansættelsesforhold. Virksomheden orienterer tillidsrepræsentanten om til- og afgang af ingeniører. Udførelse af tillidsrepræsentantens hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for pågældendes arbejde. Under tillidsrepræsentantens arbejde oppebærer de sædvanlig løn. Dersom det er nødvendigt, at de pågældende for at opfylde deres forpligtelser som tillidsrepræsentanter på arbejdsstedet må forlade deres arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende så vidt muligt forud herfor træffe aftale med sin overordnede. Tillidsrepræsentantens afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. 23

24 Tillidsrepræsentanter er omfattet af tillidsmandsbeskyttelse 1 år efter hvervets ophør Forinden en tillidsrepræsentant afskediges, skal sagen forhandles med IDA, og varsel om opsigelse kan ikke afgives, før denne forhandling har fundet sted. Såfremt IDA begærer det, skal afskedigelse, efter den i nævnte forhandling har fundet sted, behandles efter reglerne i DA/LO Hovedaftalen 8. Ved denne fagretslige behandling afgøres alle med afskedigelsen forbundne spørgsmål, herunder spørgsmål om eventuel erstatning og godtgørelse. Godtgørelsen, hvis størrelse er afhængig af sagens omstændigheder, kan ikke overstige 78 ugers løn. 24

25 Protokollat til overenskomst mellem Takeda Pharma A/S og INGENIØRFORENINGEN I DANMARK NR. 1 ARBEJDSTID (ad 2, & 2) Ved oprettelse af og ansættelse i nye stillinger, aftales den faste arbejdstid individuelt. Den aftalte arbejdstid indskrives i ansættelseskontrakten. Der kan ikke ændres i aftalte tjenestetider med mindre der er enighed om det. Hvis hovedparten af den aftalte arbejdstid ligger efter kl og før kl er arbejdstiden 34 timer per uge. Såfremt der aftales flekstidsordning, skal aktuelle fix- og flekstider aftales i hvert enkelt tilfælde. I stillinger med eksterne kontakter, typisk lægemiddelkonsulenter og produktspecialister, kan flekstiden efter forudgående aftale lægges mellem kl og kl Ved lokal enighed forstås at leder og medarbejder kan indgå aftale direkte. Medarbejderen har ret til at konsultere sin tillidsrepræsentant inden aftalen indgås. NR. 2 NEDSAT ARBEJDSTID (ad 2, stk. 4) Takeda er indstillet på, at imødekomme ansøgning om nedsat arbejdstid, såfremt ansøgningen skyldes midlertidige personlige forhold, som f.eks. helbredsmæssige årsager, ekstraordinære problemer i forbindelse med børnepasning eller behov for omsorg for nære pårørende i forbindelse med sygdom. Såfremt imødekommelse vil medføre arbejdsmæssige vanskeligheder, forbeholder Takeda sig dog ret til at afslå ansøgningen. 25

26 NR. 3 OVERARBEJDE (ad 3, ) Stillinger uden højeste tjenestetid er funktionschefer, afdelingschefer, produktchefer, seniorspecialkemikere og afdelingsledere. NR. 4 SENIORSPECIALKEMIKER (ad 4) Seniorspecialkemikere er medarbejdere med selvstændigt ansvar og kompetence indenfor det faglige område, der dækker størstedelen af vedkommendes arbejdsområde. Ved selvstændigt ansvar og kompetence forstås, at vedkommende grundet særlig faglig indsigt refererer udenom sin leder i faglige spørgsmål og påtager sig uddannelsesansvar indenfor sit specialområde. Stillinger som seniorspecialkemiker, er uden højeste tjenestetid og forudsætter aftale mellem Takeda og medarbejderen. Mindstelønnen skal svare til mindstelønnen for en afdelingschef. NR. 5 FRIDAGE OG ORLOV (ad 9) Såfremt ferieloven ændres med indførelse af 6. ferieuge, vil de i 9 andet afsnit nævnte feriefridage blive konverteret til disse feriedage. Såfremt en ingeniør ved ferieårets slutning ikke har afholdt den/de feriedage som var til egen disposition kompenseres for den/de manglende dage. En feriefridag er beregnet til 4,62% af månedslønnen. NR. 6 FERIE (ad 10) I det omfang, virksomheden har fastlagt feriens placering, tilkommer der medarbejderen mindst 5 feriedage (lørdage ikke medregnet) til egen placering efter 1. januar. NR. 7 EFTERUDDANNELSE (ad 11) Parterne er enige om, at efteruddannelse er vigtig for såvel virksomheden som for den enkelte ingeniør, samt at der skal lægges mere vægt på en langsigtet uddannelsesplan. 26

27 Dialogen om uddannelsesbehovet skal finde sted i den årlige medarbejdersamtale og i den udstrækning, det er muligt, opstilles langsigtede efteruddannelsesplaner for den enkelte ingeniør. Ved tilrettelæggelsen af uddannelsesplanen er det en forudsætning, at aktiviteter er relevante, anvendelige og fremmer realiseringen af virksomhedens strategiske mål. Der vil ved fremtidige budgetforhandlinger være øget opmærksomhed på at sikre midler til uddannelse. NR. 8 FRIHED SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE Medarbejdere har ret til tjenestefrihed uden løn, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens tilstedeværelse påtrængende nødvendig. NR. 9 UDVIDET MULIGHED FOR FRIHED Medarbejdere med min. 5 års anciennitet kan fra 1. maj 2003 opspare orlovs- /frihedsmuligheder uden løn med 1 uge pr. ansættelsesår dog max. 2 uger. Placeringen af orloven skal aftales med leder. NR. 10 OVERARBEJDE (ad 3, STK. 6) Arbejdstiden opgøres ugevis ud fra medarbejderens normtid. NR. 11 SENIORORDNING Medarbejdere der er fyldt 50 år senest (og ansat før 1. maj 2007), kan vælge at følge hidtidige bestemmelser som beskrevet i seniorordningen gældende før 1. maj Seniorordning gældende før 1. maj 2007 For medarbejdere, der er fyldt 55 år, kan der individuelt aftales gradvis tilbagetrækningsmulighed med lønreduktion. Medarbejdere, der er fyldt 55 år og som har mindst 5 års anciennitet, har ret til nedsættelse af arbejdstiden til 9/10 af fuld normal arbejdstid 27

28 (33,3 t/u ekskl. frokost) med uforandret pensionsbidrag fra virksomheden. stk. 4 Medarbejdere, der er fyldt 60 år og som har mindst 5 års anciennitet, har ret til nedsættelse af arbejdstiden til 8/10 af fuld normal arbejdstid (29,6 t/u ekskl. frokost) med uforandret pensionsbidrag fra virksomheden. Virksomheden vil, når seniormedarbejderen ønsker det og i øvrigt forholdene tillader det, individuelt aftale andre former for tilbagetrædelsesordninger som f.eks. stillingsskift til mindre belastende arbejde eller overgang til offentlige støttede ordninger som f.eks. delpension eller efterløn. Under forbehold for de kompetente myndigheders godkendelse: Roskilde, den For Takeda Pharma A/S For Ingeniørforeningen i Danmark 28

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2014 2017 mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer... 4 5

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) 1 Indhold 1 Område... 5 2 Ansættelsesbevis...... 5

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. juni 2015 31. maj 2018 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Overenskomst for gartnerarbejde 2014-2017. mellem

Overenskomst for gartnerarbejde 2014-2017. mellem Overenskomst for gartnerarbejde 2014-2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) 1 1 Formål og gyldighedsområde 4 2 Ansættelsesvilkår 4 3 Arbejdsopgaver 4 4 Arbejdstid 6 5 Overarbejde

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for Overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark angående tjenesteforhold og lønvilkår for farmaceuter beskæftigede på apotekerne i Danmark samt angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Stk. 5 Denne overenskomst gælder for: a) tekniske assistenter/-designere/-tegnere, b) byggeteknikere, c) møbel- og indretningsarkitekter,

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL- EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆ- RERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG

Læs mere