Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning Hvem står for tilsyn og godkendelse? Godkendelse af- og tilsyn med private opholdssteder efter servicelovens 142, stk 5, varetages i Ringkøbing- Skjern Kommune af team bestående af faglig konsulent økonomisk medarbejder og jurist. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted eller botilbud lever op til gældende regler og standarder for god behandling af brugerne, som blandt andet er beskrevet i Socialministeriets vejledninger for de forskellige målgrupper. I Socialministeriets bekg. 621 af 15.juni 2006 og vejledning 98 af 5. dec er beskrevet, at godkendelse af et privat opholdssted eller botilbud skal omfatte: - organisatoriske forhold - pædagogiske metode og målsætning - fysiske rammer - budgettet - den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer. Når en ansøgning til etablering af privat opholdssted eller botilbud modtages af Ringkøbing-Skjern Kommune, iværksættes følgende godkendelsesforløb: 1. De organisatoriske forhold 2. Den pædagogiske metode og målsætning 3. De fysiske rammer som egnet til formålet 4. Opholdsstedets eller botilbuddets budget 5. Den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen Normalt vil det være mest hensigtsmæssigt at indlede sagsbehandlingen med en vurdering af projektforslaget og foreliggende forslag til leder og eventuelt til andet personale. Hvis det på dette grundlag vurderes, at der ikke vil kunne opnås godkendelse til at drive opholdssted eller botilbud, vil det være ufornødent at gennemføre de andre dele af godkendelsesforløbet. De enkelte dele af godkendelsesforløbet gennemføres i øvrigt sideløbende hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. Sagsbehandlingsfrist : Fra sagen er fuldt belyst er sagsbehandlingstiden indtil 3 mdr. Kendskab til personer og projekt opnås dels på skriftligt grundlag - ved skriftlige udkast til projektbeskrivelser herunder budget, vedtægter, evt. lejekontrakt m.v. dels ved personlige møder, hvor kommunens konsulenter foretager en løbende vurdering af personer, projekt, økonomi og organisation.

2 Alle ansøgninger, der opfylder betingelserne for godkendelse, skal imødekommes med godkendelse. Kommunen skal ikke forholde sig til, om der er et behov for det pågældende tilbud. 1. De organisatoriske forhold 1.1 Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Opholdsstedet eller botilbudet skal som udgangspunkt være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Dette krav stilles især for at sikre at: - der ikke sker en privat formueopsamling af offentlige midler - der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdsstedets eller botilbudets økonomi - de økonomiske forhold ved opholdsstedets eller botilbudets ophør kan udredes Undtagelse fra kravet om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Flere tilbud i samme enhed Kommunen kan under visse betingelser godkende, at et opholdssted eller botilbud indgår i samme juridiske enhed som, og har fælles økonomi med, et andet opholdssted eller botilbud, som selv er godkendt eller vil kunne godkendes. Det er en betingelse at det efter en socialfaglig vurdering er fagligt velbegrundet, at flere tilbud er samlet. Denne betingelse vil være opfyldt for eksempel ved tilbud til henholdsvis børn/unge og voksne som har samme behov. Betingelsen kan også være opfyldt i andre tilfælde. Det er desuden en betingelse, at de enkelte dele af det samlede tilbud enten ligger på samme matrikel eller i umiddelbar nærhed af hinanden. Begrebet umiddelbar nærhed kan have et fleksibelt indhold, blandt andet i forhold til de geografiske forhold, men er i øvrigt ikke nærmere defineret i retsgrundlaget. Som udfyldende retningslinier kan der lægges vægt på relevante saglige forhold, herunder om det ud fra praktiske og økonomiske og socialfaglige betragtninger vil være hensigtsmæssigt i forhold til opfyldelsen af tilbudenes socialfaglige formål, at de enkelte dele indgår i et samlet tilbud. Der skal kun udstedes én godkendelse, som således omfatter hele det samlede tilbud Andre aktiviteter end drift af opholdssted eller botilbud Kommunen kan i særlige tilfælde godkende, at et opholdssted eller botilbud lader andre aktiviteter indgå i organisationen og i den fælles økonomi. Der skal være tale om aktiviteter, som er iværksat i henhold til lov enten serviceloven eller anden lovgivning - og med særskilt bevilling. Der kan være godkendt flere forskellige aktiviteter på samme tid. Aktiviteterne efter særskilt visitation kan for eksempel gå ud på drift af intern skole, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse til voksne eller nogle typer udslusningsforanstaltninger se om sidstnævnte nærmere nedenfor.

3 Nogle udslusningsforanstaltninger kan være indeholdt som en integreret del af den bistand, som opholdsstedet eller botilbudet yder. Udslusningsforanstaltninger, der permanent kan tilbydes i forbindelse med opholdet, og som iværksættes og udføres af tilbudet uden visitation efter særbestemmelser fra anbringende myndighed, og som udføres i lokaler som tilbudet dels råder over, dels befinder sig i en fagligt set acceptabel nærhed af tilbudets øvrige lokaliteter, betragtes som en integreret del af tilbudet. Sådanne udslusningsforanstaltninger skal derfor ikke godkendes særskilt. Andre udslusningsforanstaltninger, som opholdsstedet eller botilbudet medvirker til, kan være mere løst forbundet med tilbudets permanente ydelser eller foregå under medvirken af andre (for eksempel kommunen) eller i lokaler, som tilbudet ikke råder over (for eksempel i egen bolig). Sådanne aktiviteter kan som udgangspunkt ikke betragtes som en integreret del af tilbudet. Det kan derfor kun godkendes, at tilbudet lader sådanne aktiviteter indgå i organisationen og i den fælles økonomi, hvis betingelserne i bekendtgørelsens 3 er opfyldte. Godkendelse gives kun hvor det er hensigtsmæssigt ud fra en faglig vurdering og der er en vis sandsynlighed for, at både driften af opholdssted eller botilbud samt den anden aktivitet vil fortsætte sammen gennem længere tid. Det er desuden en betingelse, at aktiviteterne og opholdsstedet eller botilbudet befinder sig enten på samme matrikel eller i umiddelbar nærhed af hinanden. Begrebet umiddelbar nærhed skal her forstås på samme måde som anført ovenfor under Det er yderligere en betingelse, at det især er opholdsstedets eller botilbudet beboere, som benytter den anden aktivitet. Der skal udarbejdes særskilte budgetter og regnskaber for henholdsvis opholdsstedet og botilbudet. Godkendelses- og tilsynsmyndigheden har normalt ikke adgang til at se budget og regnskab for den anden aktivitet. Godkendelsen forudsætter, at den anden aktivitet ikke påvirker opholdsstedets eller botilbudets økonomi på en sådan måde, at det har indflydelse på driften. Hvis kommunen har en formodning om, at underskud ved den anden aktivitet påvirker eller vil påvirke driften af opholdsstedet eller botilbudet, anmoder kommunen om budget og regnskab for den anden aktivitet, og kan efter en vurdering nægte godkendelse eller beslutte at bringe en givet godkendelse til ophør. 1.2 Krav til organisationen Der stilles ikke krav om en bestemt organisationsform. Fondsformen må dog anses for særligt velegnet til sikring af overholdelse af reglerne om anvendelse af opsamlet formue Opholdssteder og botilbud, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomheder (for eksempel fonde eller ApS er) Bestyrelse Der skal være en bestyrelse, og kommunen skal have kendskab til dennes sammensætning. Bortset fra de nedennævnte tilfælde kan kommunen ikke stille krav om bestyrelsens sammensætning.

4 Bestyrelsen skal være uafhængig af den, der har stiftet organisationen. Kommunen skal nægte at godkende en ansøgning om godkendelse af opholdssted eller botilbud hvis bestyrelsen er sammensat således stifteren og/eller dennes nærtstående udgør bestyrelsens flertal eller hvis der ikke er mindst ét medlem, som er uafhængig af stifter. Efter praksis kan stifters advokat godt anses for uafhængig, ligesom venskaber og arbejdsrelationer ikke i sig selv skaber afhængighed. Det må komme an på en konkret vurdering af relationerne mellem medlemmerne og stifter om mindst ét af bestyrelsens medlemmer kan anses for uafhængig af stifter Vedtægter Der er krav om, at der foreligger vedtægter af et nærmere angivet minimumsindhold. Vedtægterne kan godt herudover indeholde andre bestemmelser, når disse blot ikke er i strid med organisationens retsgrundlag, som for eksempel almindelige fondsretlige regler. Vedtægterne skal foreligge i endelig, dateret og underskrevet form. Er der tale om et ApS eller et A/S skal vedtægterne også være registreret (godkendt) i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis kommunen har valgt at udpege et medlem af bestyrelsen, skal dette fremgå af vedtægterne. Kommunen skal kun godkende vedtægterne særskilt hvis der er tale om en fond Særligt om fonde Hvis opholdsstedet eller botilbudet ønskes organiseret som en fond og den ønskes undtaget fra fondsloven efter en af undtagelsesbestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2, skal kommunen tage stilling til om fonden er lovligt etableret som fond og om fonden er udtaget fra fondsloven efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2. Fondskapitalen er min kr. og i notatet fra banken skal det fremgå at kapitalen er bindende individualiseret Hvis fonden ikke er undtaget fra fondsloven efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2, kan Civilstyrelsen træffe afgørelse om at undtage fonden. I disse tilfælde kan en godkendelse af opholdsstedet eller botilbudet gøres betinget af Civilstyrelsens afgørelse om at undtage fonden fra fondsloven. Hvis fonden er undtaget efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2., skal kommunen træffe afgørelse om godkendelse af fondens vedtægter. Det er en forudsætning for godkendelse af disse, at der ved vedtægterne er etableret en klar adskillelse mellem stifterens og fondens økonomi, og at vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål Opholdssteder og botilbud, som er organiseret som enkeltmandsvirksomheder For sådanne organisationer, er der ikke i lovgivningen stillet bestemte krav udover, at kommunen skal sikre overholdelse af bekendtgørelsens 11, stk. 2 og retssikkerhedslovens 43, stk. 1. Som hovedregel skal et overskud anvendes til nedsættelse af pladsprisen for det efterfølgende år. Et opholdssted kan foretage henlæggelser med henblik på konsolidering, udvikling, uddannelse, større vedligeholdelsesarbejder, udvidelse af de bygningsmæssige rammer eller med henblik på at foretage nødvendige reparationer og lignende.

5 Den konkrete henlæggelse skal godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen kan afvise at godkende en henlæggelse, hvis det ikke er sandsynligt, at tilbuddet vil fortsætte, eller hvis det vurderes, at de foreslåede udvidelser og forbedringer ikke er økonomisk forsvarlige. Underskud: Ved eventuelt driftsunderskud tages kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at aftale afvikling af dette underskud. Der er udarbejdet et standarddokument, der som udgangspunkt bør anvendes til sikring af overholdelse af bekendtgørelsens 11, stk. 2 og retssikkerhedslovens 43, stk. 1. Herudover angiver dokumentet virksomhedens navn, hjemsted, formål samt hvem der har det overordnede ansvar for tilbudets drift og pligt til at sørge for udarbejdelse af budget og regnskab. Ejeren forpligter sig ved sin underskrift overfor Ringkøbing-Skjern Kommune til at overholde dokumentets bestemmelser. I de tilfælde, hvor opholdsstedet eller botilbudet på den ene side og ejeren privat på den anden side har fælles anvendelse af aktiver m.v. (for eksempel en bygning, en bil eller en forsyningskilde) skal der fastlægges en fordelingsnøgle for udgifter og/eller eventuelle indtægter. Sådanne fordelingsnøgler fastlægges individuelt på baggrund af de konkrete oplysninger. Fordelingsnøglen kan eventuelt angives i ovennævnte dokument Aftaler med tredjemand Med henblik på stillingtagen til om de organisatoriske og økonomiske forhold kan godkendes, skal kommunen vurdere centrale aftaler som opholdsstedet eller botilbudet indgår med tredjemand, herunder lejeaftaler, overdragelsesaftaler og omfattende samarbejdsaftaler. 2. Den pædagogiske metode og målsætning 2.1 Målgruppe Det undersøges, hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om målgruppe og afgrænsning af målgruppe. Der skal afgrænses i forhold til alder, problemområde (f.eks. misbrug, handicap, kriminalitet, skoleproblemer, familieproblemer) samt målgruppens pædagogiske og uddannelsesmæssige behov. Der skal desuden redegøres nærmere for, hvorfor der ønskes denne målgruppe, og hvad der kendetegner netop denne målgruppes behandlings- eller omsorgsbehov. Vurderes målgruppeafgrænsningen ikke at være præcis nok, bedes ansøger præcisere denne som grundlag for at opnå godkendelse evt. ved at beskrive hvilke problemområder der ikke er en del af målgruppen. 2.2 Pædagogiske målsætninger Det undersøges, hvilke pædagogiske målsætninger ansøger har forestillet sig at opstille for opholdsstedet eller botilbudet og målgruppen. (Hvad vil ansøger opnå med stedet og med målgruppen? Hvad skal kendetegne stedet? Hvilken relation skal de ansatte have til brugerne?) Vurderes målsætningerne ikke at være præcise nok, bedes ansøger udbedre dette som grundlag for at opnå godkendelse.

6 2.3 Pædagogiske metoder Det undersøges: - Hvilket værdigrundlag og menneskesyn opholdsstedet eller botilbudet skal hvile på? (hvad er visionen med stedet? Hvilke grundantagelser har ansøger om mennesker? Hvilke værdier skal være fælles for stedet? Hvorfor er netop disse værdier vigtige? Hvordan skal disse værdier omsættes til praksis?). - Hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om pædagogisk metode overfor målgruppen. (hvilken teoretisk viden eller praktisk erfaring har ansøger om målgruppen og relevante pædagogiske metoder, hvad er målgruppens særlige behov?). - Hvordan forestiller ansøger sig at omsætte teoretisk viden til praktisk hverdag: (Der eftersøges konkrete eksempler på: Brugernes hverdag, inddragelse i praktiske gøremål, iværksættelse af relevante aktiviteter, udendørs faciliteter, undervisningstilbud, feriemuligheder). - Hvilket kontaktgrundlag skal der være mellem ansatte og brugere? (hvordan skabes nærhed i relationerne, omsorgsfuld indlevelse? Hvordan skabes en forudsigelig struktur? hvordan skabes tillid, tilknytning og relationsdannelser? Hvordan skabes normfasthed og rummelighed? mv.). - Hvordan vil ansøger håndtere konflikter med målgruppen? (skal konflikter f.eks. løses med: rummelighed, dialog, regel- og grænsesætning, sanktioner, time-out, afledning, konfrontation, fysisk magtanvendelse, advarsel om udsmidning, etc.?). - Hvor robust er ansøger i forhold til afvisning, afprøvning og skuffelser? (kan ansøger fastholde eget ståsted ved indlevelse i et andet menneske?). - Hvad skal der til, før ansøger vil udskrive en bruger i utide? (der eftersøges overvejelser om redningsforsøg, sikring af nødberedskab ved kriser, inddragelse af samarbejdspartnere, forældre m.fl.). - Hvordan vil ansøger tage vare på brugernes sårbare overgangsfelter til og fra opholdsstedet eller botilbudet? (der eftersøges overvejelser om og prioriteringsgrad af visitation og udslusning). - Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig, om brugernes kontakt til forældre, familie og tidligere netværk? (der eftersøges, hvilken holdning ansøger har til forældre/familie-samarbejde og grad af åbenhed overfor brugernes tidligere sociale relationer. Endvidere overvejelser om omfang/hyppighed af kontakt/besøg/inddragelse af familie og netværk). - Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig om samarbejde med visiterende myndighed, brugernes skole samt andre relevante instanser? (der eftersøges, hvilken holdning ansøger har til samarbejde med diverse samarbejdspartnere, og hvilken betydning ansøger tillægger dette). - Hvilken indstilling har ansøger til supervision og faglig vedligeholdelse? (der eftersøges ansøgers udviklingsparathed, ansøgers bevidsthed om egne faglige begrænsninger, samt i hvilken grad ansøger er indstillet på fagligt supplement). 2.4 Vurdering vedrørende målgruppe samt pædagogiske mål og metoder Der foretages på baggrund af ovenstående en vurdering af graden af faglig kvalitet i ansøgers projektansøgning herunder i hvilken udstrækning projektet er velbeskrevet og velovervejet, om det rummer tilstrækkelig faglig substans, om det afspejler tilstrækkelig viden om målgruppen og dennes behov, om der er formuleret præcise mål for projektet, samt om mål og faglig viden matcher hinanden. Der tages, i forhold til opholdssteder for børn, desuden hensyn til, at de anbragte kan have behov for mindre enheder, hvorfor opholdsstedet enten ikke bør være for stort med hensyn til antal pladser. Eller at opholdsstedet er organiseret således, at der skabes mulighed for opdeling af børnene i mindre enheder.

7 Desuden tages hensyn til, at det for mindre og lidt større børn (op til 12 år) er vigtigt, at have fælles bolig med voksne samt kun få deltidsansatte. Dette er begrundet med, at dette bedst sikrer, at mindre børn får de rette betingelser for trivsel og udvikling med opvækst i familielignede tilbud, en fast og stabil voksenkontakt samt kontinuitet i opvækst. Ansøgere fra opholdssteder uden fastboende personale/bopælspligt skal dokumentere, at tilbudet på anden måde lever op til dette niveau. Kan ansøgeren ikke dokumentere dette, kan der stilles krav om fastboende personale. De pædagogiske metoder kan godkendes, hvis de er fagligt forsvarlige, selvom de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende offentlige tilbud. Der kan gives afslag alene på baggrund af projektbeskrivelsen, såfremt ansøger ikke kan fremlægge en fyldestgørende projektbeskrivelse. Der kan tillige gives afslag, såfremt det vurderes at være usikkert om projektet vil være til gavn for målgruppen, eller såfremt målgruppens belastningsgrad vurderes at være for stor for ansøger. 3. De fysiske rammer 3.1 Generelt Et opholdsted eller botilbud vil i udgangspunktet være en samlet enhed, placeret på et blivende og fast afgrænset fysisk sted ofte på et særskilt matrikelnummer. Der kan dog forekomme opholdsteder eller botilbud der ikke fysisk kan afgrænses på samme måde for eksempel tilbud, der har mere spredte fysiske rammer og/ eller fysiske rammer, der kan variere over tid. I forbindelse med godkendelsen skal de fysiske rammer kunne beskrives således at rammernes egnethed til formålet kan vurderes. De fysiske rammer kan eventuelt beskrives ved at beskrive en standard, som de til enhver tid anvendte rammer skal kunne rummes indenfor. De fysiske rammer kan godkendes som egnet til formålet, hvis den konkrete udformning af rammerne er sagligt velbegrundet i forhold til målgruppens behov. 3.2 Socialpædagogisk vurdering af de fysiske rammer Det skal vurderes, om de fysiske rammer er egnede til drift af opholdssted eller botilbud til den pågældende målgruppe. Det vurderes især, om der er et passende niveau af fysisk tilgængelighed og om bygningerne og udenomsarealerne giver beboerne mulighed for aktiviteter og privatliv. Der kan især lægges vægt på køkken, toilet- og badeforhold. Der bør som udgangspunkt kunne tilbydes enkeltværelser. 3.3 Intern skole Øvrig godkendelse af intern skole (folkeskoleloven?) For opholdssteder der skal etableres med intern skole afventes godkendelse af den interne skole før der gives endelig godkendelse af opholdsstedet. Godkendelsen af den interne skole sker efter reglerne i folkeskoleloven, og foretages af kommunen. Driften af den interne skole sammen med opholdsstedet skal desuden være særskilt godkendt efter reglerne i bekendtgørelsens 3. Kun b & U 4. De økonomiske forhold 4.1. Generelt I den økonomiske godkendelsesfase foretages en samlet vurdering af projektansøgningens budgetforslag. I vurderingen ses blandt andet på de ønskede aktiviteter i forhold til disses pris, om

8 opholdsstedets eller botilbudets serviceniveau er rimeligt, samt om den af budgettet udledte takst står i rimeligt forhold til opholdsstedets eller botilbudets kvalitet. Taksten beregnes som udgangspunkt ud fra en 95 % belægning. Budgettet skal bestå af følgende hovedelementer: - Lønudgifter - Ejendomsudgifter - Øvrige udgifter Kommunen udarbejder hvert år vejledende retningslinier for budget og for regnskabsaflæggelse for såvel opholdssteder som botilbud, hvoraf kommunens specifikke økonomiske krav og retningslinier fremgår. Der henvises særskilt til disse. 4.2 Godkendelse af budget En gang årligt skal kommunen godkende de private opholdssteder eller botilbuds budgetramme og tillige for opholdsstedsområdets vedkommende månedspris pr. bruger. Budgettet godkendes, hvis det afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbudet i forhold til prisen og målgruppen. Budgetrammen godkendes som helhed. Frist for at indsende budget til godkendelse er senest 1. oktober hvert år for det kommende budgetår. Tilsvarende har kommunen en frist til 1. december, hvor opholdssteder og botilbud senest skal have godkendt eller forkastet budgettet. Godkendelse af væsentlige ændringer kan dog ikke påregnes sagsbehandlet inden for denne frist 4.3 Indsendelse af regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal indsendes til kommunen senest 1. maj i året efter regnskabsårets udløb. Regnskabets oplysninger anvendes til budgetopfølgning og kontrol. 4.4 Vurdering af økonomien Med udgangspunkt i ovenstående retningslinier for økonomi foretages en vurdering af det ønskede projekts økonomi. Såfremt et budget ikke kan godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan der gives afslag på ansøgning alene af denne årsag. 5. Den samlede medarbejdergruppen personlige og faglige kvalifikationer 5.1 Generelt Det er opholdsstedets eller botilbudets ledelse, der alene har kompetence til og ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale. Som led i den samlede vurdering af, om opholdsstedet eller botilbudet generelt er egnet som opholdssted eller botilbud, skal kommunen imidlertid godkende den samlede medarbejdergruppes herunder ledergruppens - personlige og faglige kvalifikationer.

9 Det undersøges således om ledelsen og det øvrige personale samlet set har tilstrækkelige faglige og personlige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Kommunen kan afslå at godkende et opholdssted eller botilbud, hvis der i bemandingen ikke findes personale med tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage den opgave, som opholdsstedet eller botilbudet søger godkendelse til. 5.2 Afholdelse af samtaler Kommunen kan afholde det nødvendige antal samtaler med ansøger. Kommunen kan altid forud for ansættelsen af den person, der skal være leder, afholde en eller om nødvendigt flere samtaler med vedkommende. Kommunen kan desuden altid forud for ansættelsen anholde en eller om nødvendigt flere samtaler med medarbejdere, der skal have særlige opgaver, som for eksempel psykologbistand til de anbragte/beboerne. Kommunen kan endvidere i særlige tilfælde indkalde medarbejdere med en utraditionel baggrund, eller medarbejdere, hvis forudsætninger for at klare opgaven i øvrigt for eksempel på grund af afskedigelse eller dårlige referencer fra tidligere lignende beskæftigelse - kan betvivles, til en eller om nødvendigt flere samtaler. 5.3 Straffeattest Kommunen indhenter offentlig straffeattest og børneattest for lederen og samtlige ansatte. Straffeattesten kan, hvis der er registreret lovovertrædelser, give anledning til, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet. Der lægges herved især vægt på lovovertrædelsens art, den idømte sanktion, de nærmere omstændigheder omkring lovovertrædelsen og afstand i tid sammenholdt med især den pågældendes funktion i tilbudet, det øvrige personale samt tilbudets målgruppe. Kommunen anmoder i så fald lederen af opholdsstedet eller botilbudet om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger fra straffeattesten til lederen. Oplysningerne kan dog kun videregives, hvis den pågældende har givet skriftligt samtykke hertil. Kan et sådant samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af straffeattestens udvisende ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, og anmode om en redegørelse på den baggrund. Hvis redegørelsen ikke viser, at de personalemæssige forhold er tilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. Ledelsen i private opholdssteder, oprettet efter servicelovens 142, stk. 5 har en selvstændig pligt til at indhente børneattester for en person, der skal ansættes eller beskæftiges i opholdsstedet, hvis der er tale om en fast tilknytning, og hvis den pågældende som led i udførelsen af sin opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 5.4 Andre relevante oplysninger.

10 Kommunen indhenter andre relevante oplysninger om personalegruppen, herunder oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse og ophør af beskæftigelse. Hvis sådanne oplysninger medfører, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, anmoder kommunen lederen af opholdsstedet eller botilbudet om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger om medarbejderen til lederen. Fortrolige oplysninger kan dog kun videregives, hvis den pågældende har givet skriftligt samtykke hertil. Kan et sådant samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af indhentede oplysninger om medarbejderen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbudet, og anmode om en redegørelse på den baggrund. Hvis redegørelsen ikke viser, at de personalemæssige forhold er tilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. 5.5 Særligt om vurdering af den, der ansøger. Ansøger skal oplyse om, hvorvidt vedkommende tidligere har fået afslag på etablering af opholdssted eller botilbud eller etablering af anden lignende beskæftigelse (f.eks. plejefamilie) andre steder i landet. Tidligere afslag giver anledning til en afklaring af årsagen hertil, og der foretages en vurdering af, hvilken indflydelse afslaget skal have for den nuværende ansøgning. Der fokuseres på hvad årsagen er til, at ansøger vil drive opholdssted eller botilbud. Er der f.eks. tale om: - Et socialt engagement i mennesker, der er i en personlig eller social nødsituation - En selvstændig iværksætterlyst ud fra et personligt overskud - Personlige erfaringer med selv tidligere at være en blandt målgruppen - Personlige erfaringer som tidligere anbragt (det må kunne gøres bedre) - Mulighed for at opnå en økonomisk gevinst - Særlige behandlingsmæssige ideer og metoder - Egen faglige kompetence og erfaring - Ønske om at blive selvstændig - Erfaringer - såvel positive som negative - fra andre opholdssteder eller botilbud eller døgninstitutioner Der fokuseres på ansøgerens syn på og rummelighed overfor brugerne. Der fokuseres endvidere på ansøgers eventuelle videre karriereplaner, for at få et indtryk af, om der eventuelt er et begrænset tidsperspektiv for ansøgers engagement i opholdsstedet eller botilbudet. Med baggrund i ovenstående foretages en vurdering af, hvorvidt ansøgers motiv for etablering af opholdssted eller botilbud er konstruktiv i forhold til målgruppen. Det efterprøves desuden om ansøger har reflekteret nærmere over etableringens omfang og kompleksitet, etableringens ansvar og risiko samt er indforstået med kommunens godkendelseskrav og tilsynsfunktion ved oprettelse af privat opholdssted eller botilbud. 5.6 Særligt om vurdering af den, der skal være leder. For den person, der skal være leder af det eventuelle botilbud eller opholdssted, undersøges særligt ledererfaring, lederevner og viden om/erfaring med ledelsesmetoder.

11 Kommunen godkender bestyrelsens ansættelse af leder. Det vurderes om lederen har tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til: - Systemforståelse. Forstår lederen de opgaver, som skal løses og den situation og det system som opgaverne skal løses? Forstår lederen de medarbejdere han/hun skal lede? - Lederrolle: Har lederen gjort sig overvejelser om ledelsesstil og lederens væsentligste rolle. Er lederen i besiddelse af mellem-menneskelig indsigt og forståelse? Kan lederen skabe overblik? Og har lederen sans for helheden? - Påvirkningsevne. Har lederen en parathed til og evne til at træffe beslutninger? Udstråler lederen naturlig autoritet? Kan lederen være igangsættende? - Faglig viden. Har lederen tilstrækkelig faglig viden i forhold til socialpædagogik? - Administrativ viden. Har lederen tilstrækkelig viden om/erfaring med administration og økonomistyring? Vedkommende skal dokumentere tidligere erfaringer ved at indgive referencer fra tidligere arbejdsgivere 5 år tilbage. 6. Andet 6.1 Sikring af kendskab til visse regler Det skal sikres, at alle i personalegruppen er - Bekendt med at opgaveudførelsen efter lov om social service er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om tavshedspligt - Bekendt med regler om magtanvendelse - Bekendt med kommunens godkendelses- og tilsynspligt Desuden at lederen er: - Bekendt med reglerne om indhentelse af børneattest - Bekendt med kommunens krav for regnskab og budget, herunder regler for driftsoverskud - Bekendt med kommunens godkendelseskrav og forudsætninger for fortsat godkendelse, herunder pligten til at oplyse kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. 7. Godkendelsen Den generelle godkendelse oversendes til børn- og familieudvalget til orientering. 7.1 Generelt Hvis det ansøgte projekt kan godkendes i samtlige fire dele udstedes en godkendelse, der er udtryk for, at kommunen finder opholdsstedet generelt egnet jf. Lov om social service 142 stk. 5. jf. 66 opholdssteder for børn og unge eller jf. Lov om social service 144 stk. 1 jf. 107 om private botilbud for voksne Godkendelsen skal være skriftlig. Hvis ansøgningen ikke fuldt ud er imødekommet, skal den skriftlige godkendelse i overensstemmelse med forvaltningsloven angive begrundelsen for ikke at imødekomme ansøgningen fuldt ud. Godkendelsesskrivelsen skal angive: - Hvilke målgrupper opholdsstedet eller botilbudet er egnet til

12 - Antallet af pladser (hvis tilbudet fungerer både som opholdssted og botilbud, skal der angives et cirkatal for fordelingen af pladser mellem personer under 18 år og personer over 18 år) - Den pædagogiske metode og målsætning - I relevante tilfælde, at opholdsstedet eller botilbudet er lovligt etableret som fond i henhold til serviceloven. - Budget og opholdspris I forbindelse med godkendelsesskrivelsen orienteres ansøgerne desuden om sin pligt til at meddele kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. Der kan udstedes godkendelse betinget af vilkår, men der kan ikke visiteres til et tilbud, før der foreligger en endelig godkendelse. Der skal ikke gives klagevejledning, idet der ikke er nogen adgang til administrativ klage over kommunens afgørelse. Ansøgeren oplyses om dette. 7.2 Tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning Kommunens godkendelse efter servicelovens 142, stk. 5 jf. 66 eller 144, stk. 1. jf. 107 indebærer ikke, at kommunen har taget stilling til andre myndigheders krav. Opholdsstedet eller botilbudet må selv sikre sig øvrige fornødne tilladelser efter anden lovgivning, samt i øvrigt sikre sig, at regler i anden lovgivning kan overholdes. Det angives i godkendelsen, at godkendelse efter servicelovens 142, stk. 5 eller 144, stk. 1 er afgrænset således. 8. Tilbudsportalen Kommunen skal sørge for, at tilbud, der er godkendt efter godkendelses- og tilsynsbekendtgørelsen, optages i Tilbudsportalen. De nærmere retningslinier for indberetning i forhold til Tilbudsportalen, fastlægges i overensstemmelse med de statsligt udstukne rammer. 9. Afvikling/lukning af opholdssted. Sker opsigelsen på opholdsstedets foranledning sker afviklingen efter nærmere aftale. En godkendelse af et opholdssted eller et botilbud kan bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder, at forholdene på opholdsstedet eller i botilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. bekendtgørelsen nr. 621 af den om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud 14

13 Retningslinier for krav til budget, regnskab og revision for private opholdssteder for børn og unge og private botilbud for voksne Generelt: Pr. 1. januar 2007 er opgaven vedrørende godkendelse og tilsyn med de private opholdssteder for børn og unge og private botilbud for voksne overgået til kommunerne. Ringkøbing-Skjern Kommune skal fremover godkende budgetter og opholdspris samt for de private opholdssteder for børn- og unge og de private botilbud for voksne. Der henvises til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 og vejledning nr. 7 til serviceloven af 5. december 2006 samt vejledning 2006 fra KL og Danske Regioner. Budget: Tidsplan: Budgetforslag til kommende budgetår skal være indsendt til kommunen inden 1. oktober. Budgetåret følger kalenderåret. Budgetforslaget skal være godkendt og underskrevet af bestyrelse/leder før indsendelse til kommunen. Såfremt opholdsstedet/botilbudet har væsentlige budgetændringsforslag der ønskes godkendt til det kommende budgetår og som vil kræve en længere sagsbehandling, indsendes forslaget til kommunen om foråret og senest 1. august. Kommunen tilbagesender det godkendte budget senest den 1. december. Hvis der er noget i budgetforslaget, kommunen ønsker en afklaring eller ændring af vil det ske i samarbejde med opholdsstedet/botilbudet. Der kan eventuelt holdes et budgetmøde. Indhold og formkrav til budget: Budgettet udformes i overensstemmelse med opholdsstedets/botilbudets godkendelsesgrundlag. Kommunen skal vurdere, om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen. Kommunen skal godkende opholdsstedets/botilbudets budgetramme som en helhed. Der er mulighed for at overføre midler mellem enkelte poster på budgettet, såfremt det kan sandsynliggøres, at der er den fornødne sammenhæng mellem pris og kvalitet, og at der ikke finder privat formueakkumulering sted. Det er ikke muligt at overføre midler fra driftsbudget til lønbudget. Budgettet skal indeholde samtlige udgifter og indtægter. Budgettet skal være opdelt i de 3 hovedgrupper: Personaleudgifter, ejendomsudgifter og øvrige driftsudgifter. Der skal være særskilte budgetter og regnskaber for det godkendte opholdssted/botilbud og de øvrige aktiviteter med særskilt bevilling. Udgifter vedrørende sideaktiviteter, der ikke vedrører opholdsstedet/botilbudet skal udskilles af budgettet. Sideaktiviteten skal beskrives og fordelingsnøgle mellem sideaktivitet og opholdssted/botilbud skal udarbejdes. Såfremt der er intern skole på opholdsstedet skal de lokale skolemyndigheder godkende indhold og takst. Kommunen har ret til indsigt i skolens budget og takst. Opholdsstedet/botilbudet er forpligtet til at holde opholdsstedets/botilbudets økonomiske midler adskilt fra private midler både i forhold til drift og inventar.

14 Opholdsstedet/botilbudet må ikke foretage større investeringer, der påvirker opholdsstedets/botilbudets økonomi uden forudgående aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune. Ændringer i budgetåret: Som udgangspunkt behandles budgettet en gang årligt. Opholdsstedet/botilbudet har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis der i løbet af budgetåret sker ændringer, der har afgørende betydning for opholdsstedets økonomi. Der kan kun helt undtagelsesvis godkendes en ændret opholdspris i løbet af budgetåret. Hvis opholdsstedet/botilbudet har behov for en ændring af budgettet i budgetåret, sendes en ansøgning herom. Ansøgningen vil blive behandlet og eventuelt forelagt det politiske udvalg alt afhængig af størrelsen af ændringen. Det samme gælder for ændringer i personalenormeringen. Hvis der godkendes en budgetforhøjelse, der medfører en stigning i opholdsprisen, godkendes der nyt budget med virkning fra en aftalt dato, tidligst 3 måneder efter godkendelsen. En forhøjelse af opholdsprisen skal varsles for betalingskommunerne, hvorfor opholdsprisen ikke kan ændres akut. Andre krav til budgetlægningen: Ændringer i budgettet udover prisstigning i forhold til året før skal beskrives og begrundes. Ændringer der ikke er beskrevet/begrundet vil ikke indgå i budgetbehandlingen. Lønninger: Stillinger skal specificeres på antal godkendte stillinger inden for hver stillingskategori. Normeringsændringer skal altid godkendes af kommunen. Opholdsstedets lønsum beregnes af kommunen ud fra antal stillinger i hver stillingskategori x gennemsnitslønnen på området. I forbindelse med godkendelse af lønudgifter kan der tages udgangspunkt i tilsvarende gennemsnitslønninger i offentlige institutionstilbud. Fastlæggelsen af den samlede lønramme beror dog også på en konkret vurdering af bl.a. medarbejdersammensætningen og normering med udgangspunkt i det enkelte opholdssteds særlige målgruppe. Ved fastsættelse af lederlønnen har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet, at lederlønnen differentieres efter antal godkendte pladser og antal normerede fuldtidsstillinger jf. nedenstående tabel. Antal Lederløn Antal godkendte pladser < = 6 lav grundlønindplacering Antal normerede fuldtidsstillinger < 10 lav grundlønindplacering Antal godkendte pladser Antal normerede fuldtidsstillinger > = > 6 høj grundlønindplacering 10 høj grundlønindplacering Hvis der i gennemsnitslønnen skal medregnes beløb til pensionsordning, skal opholdsstedet dokumentere, at der er oprettet pensionsordninger for medarbejderne. Dokumentationen skal forevises på forlangende. Personaleudgifter indeholder alle personaleafhængige udgifter såsom ATP, AER, feriegodtgørelse, m.v.

15 Arbejdsskadeforsikring medtages med det faktiske beløb under personaleudgifter og tillægges lønsummen. Udgift til lovpligtig barselsfond kan medtages med det faktiske beløb under personaleudgifter og tillægges lønsummen. Ejendomsudgifter: Opholdsstedets organisationsform samt ejendommens ejerforhold er afgørende for hvilken model, der kan anvendes ved fastsættelse af ejendomsudgifter. Fastsættelse af ejendomsudgifter sker ud fra nedenstående oversigt: Oversigt over udgifter til fast ejendom: Organisering Ejendommen er ejet af tilbuddet Ejendommen er lejet Selvejende institution/fond Omkostningsbestemt ejendomsudgift inklusiv afdrag Enkeltmandsvirksomhed/pri vat Anden selskabsform med begrænset ansvar Omkostningsbestemt ejendomsudgift eksklusiv afdrag men inklusiv afkast af indskudt kapital Omkostningsbestemt ejendomsudgift eksklusiv afdrag men inklusiv afkast af indskudt kapital Markedsleje Markedsleje eller lejefastsættelsesprinci pperne i lejeloven henholdsvis boligreguleringsloven Markedsleje Ejendomsudgifter skal være opdelt i husleje, el, vand, varme, vedligehold og eventuelt skatter/afgifter/renovation. Vedligeholdelsesudgifter kan fastsættes efter en konkret vurdering med baggrund i almindelige anerkendte satser for vedligeholdelse med udgangspunkt i bygningernes art, anvendelse og størrelse. Det afsatte budget til vedligehold kan ikke overskrides uden forudgående aftale med kommunen. Der kan ikke godkendes udgifter til udvendig vedligeholdelse af lejede bygninger. Når der i ejendomsudgifterne er udgiftsfordeling mellem privat og opholdsstedet skal den samlede udgift samt den aftalte fordelingsnøgle fremgå. Fastboende personales/leders huslejebetaling skal fremgå af budgettet. Udgifter til leje af fast ejendom må ikke overstige, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom. I alle tilfælde skal der tages højde for lederens/ejerens og medarbejdernes private brug af ejendommen enten ved hjælp af forholdsberegning af antal hoveder i husstanden eller faktisk antal benyttede kvadratmeter. Øvrige indtægter/udgifter: For private opholdssteder for børn og unge omfatter øvrige udgifter: Administration Afskrivning og renter Supervision/kurser

16 Diverse Forplejning Arbejdsdusør Aktiviteter Lommepenge Beklædning Rengøring Bohave/inventar Kørsel Øvrige udgifter er ikke i alle tilfælde i tilstrækkeligt omfang dækket af det maximale beløb, som den gældende taksttabel fastsætter som øvrige udgifter. Det kan eksempelvis være tale om afledte udgifter af det konkrete tilbud såsom landbrug, skovbrug, skibsdrift, ekstraordinære transportomkostninger eller andet. Ligeledes skal der tages hensyn til særlige målgruppers særlige behov. Således dækker begrebet øvrige udgifter også tilfælde, hvor der er behov for en ekstraordinær særlig indsats til behandling og støtte og hvor den ekstraordinære indsats ikke kan finansieres inden for takstabellens rammer. Det kan f.eks. være i relation til - stærkt adfærdsmæssigt afvigende børn og unge - psykisk og fysisk udviklingshæmmede - unge med psykiske lidelser - børn og unge med massive kriminalitetsproblemer - børn og unge med misbrugsproblemer Der bør afsættes en ramme/beløb til særlige behandlingsudgifter eller særlige udgifter i forbindelse med f.eks. supervision af personale mv. For botilbud for voksne omfatter øvrige udgifter: Administration Afskrivning og renter Supervision/kurser Diverse Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Taksten kan fastsættes med udgangspunkt i niveauet for diæter til den, der uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i møder m.v. jf. lov om kommunernes styrelse. Opholdsbetaling for unge over 18 år, der har ophold på et privat opholdssted for børn og unge: Beboere over 18 år, der har ophold i et opholdssted for børn og unge, skal som andre voksne med ophold i botilbud betale en andel af opholdsbetalingen i form af egenbetaling.

17 Egenbetaling fastsættes af de visiterende myndigheder med udgangspunkt i den enkelte beboers personlige forhold og i opholdsstedets budget. Hertil udregner opholdsstedet til brug for de visiterende myndigheder forslag til egenbetaling med udgangspunkt i det godkendte budget Egenbetalingen fastsættes med udgangspunkt i en andel af de budgetterede ejendomsudgifter, (herunder el, vand og varme m.v.), udgifter til kost, vask, rengøring m.v.. Ved beregning af andel af ejendomsudgifter sondres mellem serviceareal og boligareal. Beboerne betaler som udgangspunkt ikke for udgifter forbundet med servicearealer. For opholdssteder, der har beboere over 18 år, skal der i opholdsprisen for disse voksne beboere korrigeres for de personlige udgifter, som beboerne selv skal afholde i lighed med andre voksne. Der er her tale om udgifter til f.eks. lommepenge, tøj, medicin, indbo-, ansvars og ulykkeforsikringer, telefon, privat kørsel, ferierejser, fornøjelser, personlig pleje (frisør m.v.). Disse udgifter til personlige udgifter er ikke en del af opholdsstedets ydelser til de voksne og er ligeledes ikke en del af beboernes egenbetaling. Såfremt opholdet bliver længerevarende, afholder beboerne ligeledes udgifter til indretning af eget værelse/bolig. Det forudsættes, at opholdsstedet reducerer de samlede udgifter, svarende til omfanget af ovenstående udgifter, som de voksne beboere selv betaler. Likviditetsbudget: Opholdsstedet/botilbudet skal på forlangende indsende likviditetsoversigt/budget. Fastsættelse af pladspris: For så vidt angår opholdssteder for børn og unge er det Ringkjøbing-Skjern Kommune, der fastsætter pladsprisen i forbindelse med godkendelsen af budgetrammen. For botilbud for voksne fastsættes pladsprisen af botilbuddet på baggrund af det godkendte budget og efter forhandling mellem botilbudet og den visiterende myndighed. For private opholdssteder er pladsprisen som hovedregel fastsat og godkendt ud fra en belægningsprocent på 95% For private botilbud for voksne er den beregnede og vejledende gennemsnitlige opholdspris som udgangspunkt fastsat ud fra en belægningsprocent på 95%. Hvis botilbudet ønsker en anden pladspris end den beregnede gennemsnitlige månedspris, fastsættes prisen efter en forhandling mellem botilbudet og den anbringende myndighed. Overskud: Der kan ikke budgetteres med andet overskud, end det der måtte hidrøre fra, at pladsprisen er beregnet på basis af en belægningsprocent på 95 %. Regnskab: Tidsplan: Opholdsstedet/botilbudet sender senest den 1. maj regnskab for året før. Kommunen tilbagesender det godkendte regnskab senest den 1. september. Indhold og formkrav til regnskab: Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor registreret revisor eller Kommunernes Revision.

18 Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af opholdsstedets eller botilbudets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Revisor skal herunder efterkomme de krav vedrørende revisionen, som måtte blive stillet af kommunen. Kommunen skal således ikke godkende regnskabet, men skal dog: - godkende anvendelsen og henlæggelserne af et eventuelt overskud ved driften, jfr. bekendtgørelsens 11, stk. 2, - tilse, at der ikke er flyttet midler fra budgetposten øvrig drift til løn, - tage stilling til de ekstraordinære dispositioner, der er truffet i løbet af året, - tage stilling til opståede ændringer i de økonomiske forhold, samt - påse, at regnskabet er revideret af en registreret revisor. Kommunen forbeholder sig ret til på forlangende at få indsigt i regnskabsbilag/materiale m.v. Regnskabet skal være underskrevet af bestyrelse/ejer. Regnskabet skal i hovedtræk indeholde følgende elementer: Årsberetning (udarbejdes af ejer/fondsbestyrelse): Årsberetningen skal som minimum indeholde: Beskrivelse af opholdsstedet/botilbud med udgangspunkt i godkendelsen samt evt. godkendte ændringer i tilbuddet i årets løb. Oplysninger om den faktiske personalenormering fordelt på stillingskategorier i regnskabsåret. Oplysninger om den faktiske belægning i regnskabsåret. Regnskabsprincipper, herunder afskrivningsprincipper og anvendte fordelingsnøgler. Beskrivelse af eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne, herunder aftaler indgået med kommunen i løbet af regnskabsåret. Årets resultat med forklaringer på afvigelser mellem den regnskabet og det godkendte budget. Redegørelse for ekstraordinære indtægter og udgifter, relateret eksempelvis til levering af tillægsydelse, personalets betaling for kost m.v. Revisorpåtegning/regnskabserklæring: Revisor skal påse, at regnskabet er i overensstemmelse med de godkendte budgetter samt de i øvrigt indgåede aftaler. Revisorpåtegningen/regnskabserklæringen skal indeholde følgende: Udførelse. Forbehold. Supplerende oplysninger, herunder at fordelingsnøgler og grundlag herfor anses for at være realistiske og i overensstemmelse med de faktiske forhold samt i overensstemmelse med det godkendte.

19 Anmærkninger om at de udsendte vejledninger for budget og regnskab, og andre indgåede aftaler er fulgt, herunder at regnskabet er i overensstemmelse med vilkår i evt. lejekontrakt samt andre godkendte aftaler. Konklusion. Revisionsprotokollat: I henhold til Bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal revisor føre revisionsprotokol. Det af revisionen udarbejdede revisionsprotokollat fremsendes med årsregnskabet. Resultatopgørelse: Driftsregnskabet skal have samme detaljeringsgrad som budgettet, og der skal opstilles sammenligningstal med det godkendte budget samt sidste års regnskab. Regnskabet skal forklares ved noter og specifikationer, herunder. Indtægter: Opholdsbetalingen opgøres for den enkelte beboer. Eventuelle indtægter fra ikke budgetterede ydelser aftalt med visiterende myndighed. Lønninger: Afholdte lønudgifter skal være specificeret på stillingsforbrug og kroner inden for hver godkendt stillingskategori. Løn til lederen skal fremgå særskilt. Lønudgifter skal på forlangende kunne specificeres på hver enkelt ansat med navn, stillingsforbrug og beløb. Ejendomsudgifter: Ejendomsudgifter skal specificeres i overensstemmelse med den godkendte model for ejendomsudgifter. Øvrige udgifter: Der skal i en note til regnskabet laves en opgørelse af øvrige udgifter fordelt på administration og udgifter til beboerne. Afskrivninger: Ved anskaffelser som biler og større inventar, hvor der er valgt at afskrive på anskaffelsesprisen, skal der i en note foreligge en specifikation af afskrivningen. Afskrivninger kan specificeres som: - oprindeligt afskrivningsgrundlag - afskrivningsgrundlag primo - årets afskrivninger - afskrivningsgrundlag ultimo. Investeringsoversigt: Opholdsstedet/botilbudet skal sørge for ajourførte lister over større anskaffelser såsom inventar, køretøjer og aktivitetsmatialer/redskaber med en beskrivelse af afskrivningsforløbet. Af listerne skal fremgå, hvad der ejes af opholdsstedet, og hvad der er privatejet. Øvrige forhold: Eventuelle udgifter til ikke budgetterede ydelser aftalt med visiterende myndighed. Afholdte udgifter, som er aftalt finansieret af tidligere års overskud.

20 Statusopgørelse (balance): Regnskabet indeholder endvidere en statusopgørelse der alene indeholder poster i relation til opholdsstedet/botilbudet. For lederejede opholdssteder/botilbud kan ejer ikke foretage private udtræk udover løn og lignende (f.eks kørselsgodtgørelse). Der kan dog for lederejede opholdssteder/botilbuds vedkommende accepteres et udtræk svarende til eventuel skat af stedets nettooverskud. I den forbindelse vedlægges dokumentation for pålagt skattebetaling, herunder redegårelse for grundlaget for skatteberegningen. Andre forhold: Der kan ikke ske optagelse eller omlægning af lån med konsekvenser for taksten uden godkendelse af Ringkøbing-Skjern Kommune. Overskud: Som hovedregel skal et overskud anvendes til nedsættelse af pladsprisen for det efterfølgende år. Et opholdssted kan foretage henlæggelser med henblik på konsolidering, udvikling, uddannelse, større vedligeholdelsesarbejder, udvidelse af de bygningsmæssige rammer eller med henblik på at foretage nødvendige reparationer og lignende. Den konkrete henlæggelse skal godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen kan afvise at godkende en henlæggelse, hvis det ikke er sandsynligt, at tilbuddet vil fortsætte, eller hvis det vurderes, at de foreslåede udvidelser og forbedringer ikke er økonomisk forsvarlige. Underskud: Ved eventuelt driftsunderskud tages kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at aftale afvikling af dette underskud. Afvikling/lukning af opholdssted: Ved afvikling af et opholdssted skal der indsendes et revideret regnskab fra en registreret eller statsautoriseret revisor for driftsperioden. Der skal indsendes en opgørelse over inventar og ejendele der tilhører opholdsstedet. Listen skal indeholde benævnelse af genstande, restværdi samt forventet salgspris. Det skal oplyses hvordan opholdsstedet ønsker at afvikle inventaret. Listen fremsendes umiddelbart efter lukningen. Anvendelse af et eventuelt overskud skal godkendes af Ringkøbing-Skjern kommune.

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse: 1. De organisatoriske forhold... 3 1.1 Selvstændig

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2012.

Gældende fra 1. januar 2012. Slagelse Kommunes instruks til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Slagelse Kommune. Gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 223-102024 JTL/usk 24.05.2006 VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Fonden Boformen Gaia. 1.2 Fondens adresse og hjemsted er Bøgelunden 25, 9320 Hjallerup. 2. Stiftelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Børne- og Skolesekretariatet 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Ansøgning...5 Godkendelsesprocessen...5

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej 38 8230 Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107

Læs mere

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Udkast Egnethedsgodkendelse af opholdsstedet Østergaard, Gershøjsvej 14 A, 4070 Kirke Hyllinge, i henhold til lov om social service 142, stk.

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vejledende retningslinier for budget for år 2014 for private opholdssteder for børn og unge samt botilbud for voksne.

Vejledende retningslinier for budget for år 2014 for private opholdssteder for børn og unge samt botilbud for voksne. Hjørring Kommune 23. august 2013 Vejledende retningslinier for budget for år 2014 for private opholdssteder for børn og unge samt botilbud for voksne. Som udgangspunkt skal budgettet udfærdiges i overensstemmelse

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 15.00 Side 140 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret DRIFTSOVERENSKOMST mellem Aarhus Byråd og Den selvejende institution Døgncentret 06.06 2012 Driftsoverenskomst Mellem Byrådet i Aarhus Kommune og den selvejende institution Døgncentret, beliggende Reykjaviksgade

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Strandlyst Boliger, Lundeborg. 1. Strandlyst Boliger, Lundeborg er en selvejende institution, der drives i lejede plejeboliger og servicearealer beliggende Strandstien

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 90/2012 C mod Statsautoriseret revisor A truffet sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedtægter for Fonden Magleby

Vedtægter for Fonden Magleby Vedtægter for Fonden Magleby Fondens navn er Fonden Magleby. 1 2 Fondens hjemsted er Søhusevej 79, Søhusevej 79, Magleby, 4230 Skælskør i kommune. Slagelse Stk. 1 Fonden er stiftet af Den Erhvervsdrivende

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Private Sociale Tilbud

Private Sociale Tilbud Fakta om de Private Sociale Tilbud på Bustrup Hovedgård bustrup.dk Bustrup tre opholdssteder og én dagskole Bustrup Hovedgård ligger på Salling i Skive Kommune. Hovedgården er rammen om et socialpædagogisk

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012

Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012 Nordkraft Att.: Henning Ludvigsen Ritavej 1 A 9000 Aalborg Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012 PKC godkendes hermed som privat opholdssted og botilbud

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013

Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013 Click here to enter text. Nordkraft, godkendelsesgrundlag 2013 Nordkraft Vester Fjordvej 3, Mou 9280 Storvorde Godkendelsesgrundlag for opholdstedet Nordkraft 2013 Opholdstedet Nordkraft er godkendt som

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune

Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune 18.8.2010 lybom Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere