Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning"

Transkript

1 Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred Svendborg Tlf.: Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Til Svendborg Motocrossbane, Bodøvej 20, 5700 Svendborg, matr. nr. 12 a, Sørup, Svendborg Jorde. Sammendrag 7. januar 2014 Sagsid: 07/18779 Ref.: MERHEM Godkendelsen er et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af 2. juli 2009 på grund af ændret drift, hovedsageligt med ny aktivitet i form af træningsskole i forbindelse med, at motocross er udpeget som satningsgren af Svendborg Kommune, som et led i eliteidrætskommuneordningen. Talentudviklingen i klubben betyder behov for udvidet køretid på banerne i dagtimerne, hovedsageligt på grund af behov for op til 3 ekstra træningsdage om ugen, hvor der skal trænes elitetræning for unge kørere i samme tidsrum. Herudover er der behov for at klubben kan afvikle sommerskoletræning i 1 uge om året. Den hidtidige godkendelses vilkår fortsætter uændret. Vilkårene i denne godkendelse er givet i henhold til Miljøstyrelsens motorsportsvejledning 1 og er støjvilkår, der er gældende når der på banen skal være træningsaktiviteter, der rækker udover onsdage i sommerperioden, henholdsvis lørdage i vinterperioden, eller når der er aktivitet med sommerskole. Vilkårene gives som påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33. Der kan ikke opnås retsbeskyttelse på disse vilkår. Påbuddet er varslet i 14 dage, jf. miljøbeskyttelseslovens 75, hvor virksomheden har haft mulighed for at udtale sig til sagen inden den endelige godkendelse gives. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2005 om Støj fra motorsportsbaner

2 Motocrossbaner hører under godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt H 201, Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Motorbaner er omfattet af VVM-bekendtgørelsen 2 og hører under punkt 12a på bilag 2. Det er vurderet, at udvidelsen af træningsaktiviteterne ikke giver anledning til en VVM-pligt. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato. Vilkårene er fastsat på baggrund af følgende: Virksomhedens oplysninger ved møde på virksomheden den 21. maj 2012, med følgende deltagere: fra Motorbanen (MCS) deltog følgende: Ole Holm Pedersen, Jane Johansen, Thomas Rasmussen, fra Danmarks Motor Union (DMU) deltog sportschef Søren Andersen, fra Elite sekretariatet, Svendborg Kommune deltog Jannie Kaae og fra Svendborg Kommune, Teknik og Miljø deltog Trine Thorup og Henning Mortensen. Søren Andersen har den 23. maj 2012 sendt referat fra mødet. Oplysninger i Grontmij Carl Bro s støjrapport af 12. juni 2008 (Rapport nr.: P Miljømåling- Ekstern støj), suppleret med oplysninger omkring aktiviteter med den nye Træningsskole, fra virksomhedens rådgiver Henrik Højlund Larsen, Leder af Miljøsekretariatet hos Danmarks Motor Union, DMU. Udkastet til godkendelsen er efterfølgende drøftet ved møde hos Miljø og Teknik den 2. august 2012, mellem Jane Johansen, Thomas Rasmussen og Henning Mortensen. På mødet blev der fra virksomheden udleveret udskrift af DMUreglementet for 2012 og der blev orienteret om, hvilken typer maskiner, der køres i de forskellige aktiviteter, henholdsvis mikro-, i-, junior og maxikørsel. Det blev nævnt, at der til forskel fra det ansøgningsmateriale, som virksomhedens rådgiver har indgivet, så vil elitetræningen omfatte kørsel både med iog juniormaskiner. På dette møde blev der også talt om, at sommerskoletræningen i juli eller august skal med i godkendelsen, da det er en ny tilbagevendende aktivitet. Virksomhedens rådgiver, virksomhedens rådgiver Henrik Højlund Larsen, Leder af Miljøsekretariatet hos Danmarks Motor Union, DMU, har den 27. september 2012 sendt et notat, der beskriver støjbelastningen ved udvalgte driftsscenarier. I dette notat er der taget udgangspunkt i maksimale driftsscenarier for driften af Svendborgbanen. 2 Bekendtgørelse nr af 06/12/2006, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 2 af 19

3 Der har efterfølgende været dialog med virksomheden i forhold til at imere støjbelastningen fra aktiviteterne på banen mest muligt af hensyn til beboerne omkring banen. Der har i sagsforløbet været sendt forskellige udkast til virksomheden til kommentering. Virksomheden har i september 2013 godkendt det seneste udkast uden bemærkninger. Afgørelse Svendborg Kommune godkender udvidelsen af aktiviteterne på Svendborg Motocrossbane, på adressen Bodøvej 20, 5700 Svendborg, efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33 på følgende vilkår: Vilkår Støj 1. Ved træning på banerne skal nedenstående støjkrav i de enkelte scenarier overholdes, med henvisning til kørselsaktiviteterne i tabel 1: Kørselsaktivitet Type af maskine Mikro Mini Junior Maxi 50 cc X 65 cc X X 85 cc X 150 cc 4t X 125 cc X X 250 cc X 250 cc 4t X X 450 cc+ 4t X Tabel 1, Aktivitetstype med de forskellige maskiner, baseret på DMU reglementet for I scenarierne henvises til følgende typer træningsaktivitet: Normal klubtræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner Skoletræning omfatter træning på banerne med mikro- og imaskiner Elitetræning omfatter træning på banerne med kørsel på i-, junior- og maximaskiner Sommertræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner Støjgrænseværdierne angivet i nedenstående 3 driftsscenarier er de A-vægtede ækvivalente, korrigerede lydtryk i db, målt eller beregnet over 1 time. Grænseværdierne gælder for det højeste støjniveau, der kan forekomme under træningskørsel på en bestemt dag eller aften. I de 3 scenarier skal støjgrænseværdierne være overholdt i dagperioden, mandag fredag kl og lørdag kl Side 3 af 19

4 14.00 samt i aftenperioden, mandag fredag kl samt lørdag kl Sommerskoletræningen skal afvikles på hverdage mandag fredag i 1 uge i juli eller august måned, i tidsrummet kl Virksomheden skal ved træningsaktiviteter i en given uge overholde enten støjgrænserne i scenarie 1, 2, eller 3. Det er ikke tilladt at kombinere træningsaktiviteterne i de 4 scenarier. Scenarie 1, Elitetræning på hverdage og klubtræning om lørdagen i vinterperioden (1. oktober til og med 31. marts) Dette scenarie omfattet aktivitet med normal træning om lørdagen, samt elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter kørsel på lørdage i tidsrummet kl I samme uge må der herudover på maksimalt 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Der må ikke være træningsaktiviteter udover disse tidsrum. For disse aktiviteter fastsættes de tilladelige støjgrænser ved spredt beboelse i det åbne land til, i henholdsvis dag- og natperioden, til: 55/50 db(a) for normaltræningen og 50/45 db(a) for elitetræningen. For boligområderne er støjgrænserne, i henholdsvis dag- og natperioden: 50/45 db(a) for normaltræningen og 45/40 db(a) for elitetræningen. Der må ikke forekomme andre træningsaktiviteter i samme uge. Scenarie 2, Klubtræning kombineret med elitetræning i sommerhalvåret (1. april til og med 30. september) Dette scenarie omfattet aktivitet med skoletræning og normal træning om onsdagen, samt elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter kørsel på onsdage i perioden, med skolekørsel kl og normal klubtræning kl I samme uge må der herudover på maksimalt 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Aktiviteterne må ikke forekomne på samme tid på den enkelte dag. Der må ikke være træningsaktiviteter udover disse tidsrum. For disse aktiviteter fastsættes de tilladelige støjgrænser ved spredt beboelse i det åbne land til, i henholdsvis dag- og natperioden, til: 55/50 db(a) for normaltræningen og 45/40 db(a) for elitetræningen. Side 4 af 19

5 For boligområderne er støjgrænserne, i henholdsvis dag- og natperioden, til: 50/45 db(a) for normaltræningen og 45/40 db(a) for elitetræningen. Der må ikke forekomme andre træningsaktiviteter i samme uge. Scenarie 3, Sommerskole på hverdage, mandag til fredag, i 1 uge i juli eller august Dette scenarie omfatter aktivitet med sommertræning på maksimalt 5 ugedage, mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter kørsel i tidsrummet kl Der må ikke være træningsaktiviteter udover dette tidsrum. For disse aktiviteter fastsættes de tilladelige støjgrænser, gældende for dagperioden, ved spredt beboelse i det åbne land til: 51 db(a) for sommertræningen. For boligområderne er støjgrænsen i dagperioden: 46 db(a) for sommertræningen. Der må ikke forekomme andre træningsaktiviteter i samme uge. 2. Klubben skal, hvis miljømyndigheden anser det for nødvendigt dokumentere, at støjgrænserne og aktivitetsniveauet i vilkår 1 er overholdt. En sådan dokumentation kan kun kræves én gang om året. Dokumentationen kan foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer. De anvendte beregningsforudsætninger, der er nødvendige for at vurdere rigtigheden af resultatet skal oplyses. Specielt skal støjkilderne og deres kildestyrke angives. Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre Miljømåling ekstern støj. Hvis det konstateres, at de fastsatte støjgrænser overskrides, skal klubben senest 2 måneder efter resultatet af støjvurderingen foreligger, fremsende en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser overholdes. Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer. 3. De anvendte maskiner skal til enhver tid overholde de krav til maskiner og støjgrænser, der er fastsat i henhold til DMU, Danmarks Motor Unions gældende reglement. Side 5 af 19

6 Klagevejledning Der kan klages til Natur- og Miljoklagenavnet over denne godkendelse. En eventuel klage skal være skriftlig, og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til: eller som brev til Svendborg Kommune, Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. Hvem kan klage: Virksomheden der er omfattet af godkendelsen. Enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Andre myndigheder. Landsdækkende foreninger og organisationer der ifølge deres vedtægter har som hovedformal at beskytte natur og miljo eller at varetage væsentlige rekreative interesser. Lokale foreninger og organisationer der har til formal at beskytte natur og miljo eller som varetager væsentlige rekreative interesser, og som forinden har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen. Afgørelsen vil blive offentliggjort pa kommunens hjemmeside den 9. januar Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen, det vil sige at klagen skal vare kommunen i hende senest den 11. februar 2014, da den 7. februar 2014 er en søndag. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenavnet. Efter klagefristens udløb får virksomheden besked, hvis der er kommet klage over afgørelsen. Venlig hilsen Henning Mortensen kemiingeniør Dir. Tlf Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Side 6 af 19

7 Miljøteknisk beskrivelse Tidligere tilladelse til træning Klubben har hidtil haft godkendelse til afvikling af træning én gang om ugen i sommerperioden (1. april til og med 30. september), hvor der på onsdage har været kørt skolekørsel kl.: og normal træning kl I vinterperioden (1. oktober til og med 31. marts) har banerne hidtil været benyttet én gang om ugen på lørdage fra kl til normal træning. Skolekørslen anvendes til skoler og institutioner. Her stiller klubben gratis træningsleder til rådighed for skoler og institutioner, som ved DMU kan indløse licenser på små motorcykler, som så er ulykkeforsikret på DMU godkendte baner. Til hver motorcykel med en sådan licens må der være 3 kørere/elever pr. gang. Klubbens aldelige medlemmer kan ikke køre i dette tidsrum. Det er kun skoler/institutioner som benytter dette tidsrum. Klubben ønsker nu at udvide aktiviteterne med elitetræning. Elitetræningen skal foregå på op til 3 hverdage om ugen, udover den træning, der foregår nu. Anvendte maskiner Klubben har oplyst, at der på de baner bliver brugt følgende maskiner i de enkelte aktiviteter, jf. nedenstående tabel 3: Kørselsaktivitet på banerne, beskrevet efter type af maskine Maksimal tilladelig kildestyrke db(a) Mikro Mini Junior Maxi 50 cc 99 X 65 cc 103 X X 85 cc 108 X 150 cc 4t 112 X X 125 cc 110 X X 250 cc 112 X 250 cc 4t 115 X X 450 cc+ 4t 115 X Tabel 2, Aktivitetstype med de forskellige maskiner og højeste tilladelige kildestyrke, baseret på DMU reglementet for Type træningsaktiviteter Virksomheden har oplyst, at der på banerne køres med forskellige typer træning, med forskellige typer maskiner. Træningsaktiviteterne opdeles i: Normal klubtræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner Side 7 af 19

8 Skoletræning omfatter træning på banerne med mikro- og imaskiner Elitetræning omfatter træning på banerne med kørsel på i-, junior- og maximaskiner Sommertræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner Virksomhedens oplysninger om elitetræning Nedenstående oplysninger er modtaget fra virksomhedens rådgiver på mail: Motocross er blevet udpeget som satsningsgren af Svendborg Kommune som et led i eliteidrætskommuneordningen. Forøget træningstid er en forudsætning for at kunne optimere talentudviklingen i klubben. Med dette som baggrund, så ønsker klubben at kunne udvide kørertiden på Svendborgbanen i dagtimerne, dvs. i tidsrummet mellem og på hverdage. Det vil være tale om 3 ekstra træningsdage pr. uge. Træningen vil foregå med maximalt 20 kørere og vil hovedsagelig være teknisk sektionstræning, hvor der trænes på kortere/udvalgte afsnit af banen. Da sektionstræning med en varighed på utter er meget koncentreret, vil træningen efterfølges af en lige så lang restitutionsperiode uden aktivitet og dermed ingen lydtryksbelastning. Træningerne vil være den eneste aktivitet på banen. Der vil ikke foregå andre aktiviteter i de aktuelle tidsrum. Træningen foregår hovedsagelig på i- og juniorcykler, der udsender et lavere lydtryk end de større maxicykler. Klubben har pt. en miljøgodkendelse, som er fra Godkendelsen bygger på grænser, der ikke er gældende i dag. Siden er en række forhold ændret, som taler til fordel for en udvidelse: Grænseværdierne for cyklernes lydtryk er sænket Svendborgbanens fysiske forhold er ændret, idet der er blevet etableret flere og højere volde. Da træningerne hovedsaglig består af tekniktræning på udvalgte strækninger, vil cyklen meget sjældent skulle yde maximalt. Derfor vil støjbelastningen være dre De ekstra træningsdage kan støjmæssigt sidestilles med træningsskoleaktiviteter, som er indføjet i en række miljøgodkendelser for motorsportsanlæg. Side 8 af 19

9 Træningsskoler er en vekselvirkning mellem teori og praktiske træningsøvelser. I praksis betyder det, at der meget sjældent er mere en maskiner på banen af gangen. Disse kørere træner f.eks. i et enkelt sving, hvor der typisk kun kører en enkelt maskine gennem af gangen. I forbindelse med den gennemførte støjkortlægning (Rapport nr. P , udarbejdet af Grontmij /Carl Bro A/S dateret 12. juni 2008) er der regnet med at der er op til 58 maskiner på banen afgangen, med et højt aktivitetsniveau pr. time. I forbindelse med afvikling af træningsskoler vil der være meget få maskiner startet af gangen på banen, og aktivitetsniveauet vil typisk være meget lavt. Den eksterne støjbelastning vil derfor blive markant lavere. Hvis der i stedet for de i støjkortlægningen anvendte antal maskiner kører 5 maskiner med samme aktivitetsniveau, som der er regnet med i støjkortlægningen vil den samlede eksterne støjbelastning blive 10,5 db lavere end den som vil optræde på en normal træningsdag. Der ud over er der i støjkortlægningen regnet med op til 43 maximaskiner på banen de ekstra træningsdage vil fortrinsvis foregå på icykler, hvor lydeffekten er 8-10 db lavere end ved maximaskinerne. Samlet vil støjbelastningen på de tre ekstra træningsdage således blive db lavere end ved normal træning. Benyttes den vejledende grænseværdi for 5 træningsdage om ugen i forbindelse med afvikling af træningsskoler vil denne således kunne overholdes med god margin (grænseværdien er her 4 db lavere end ved 2 træningsdage om ugen). Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 giver mulighed for at graduere grænseværdierne, hvis støjbelastningen for udvalgte dage er væsentligt lavere end de øvrige. Dette kunne tages i anvendelse i forbindelse med en vilkårsændring i et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Som vi har anført i det korte fremsendte notat, er der stor forskel på støjbelastning ved normal træning kontra sektionstræning eller træningsskole. Derfor anbefaler vi, at der fastsættes en lavere grænseværdi for de 3 af ugens træningsdage, kombineret med en højere grænseværdi for de to træningsdage, som benyttes til normal træning på banerne. Som udgangspunkt foreslår vi, at grænseværdierne fastsættes som: Normal træning, 2 dage: Boligområder: 50 / 45 db, Spredt beboelse i det åbne land: 55 / 50 db Sektionstræning/Træningsskole, 3 dage: Boligområder: 45 / 40 db, Spredt beboelse i det åbne land: 50 / 45 db Side 9 af 19

10 Herved skulle den samlede støjdosis fra banen ikke blive mærkbart forøget. De i notatet anførte støjbelastninger er fremkommet ved simpel forholdsberegning, idet forskellen mellem 58 maskiner og 5 maskiner er 10,5 db. I den gennemførte støjkortlægning er der regnet med at 43 af de 58 maskiner er maximaskiner, som har en lydeffekt, som ligger 8-10 db over lydeffekten for de maskiner, som fortrinsvis vil blive anvendt ved sektionstræninger/træningsskole. Samlet vil den forventede støjbelastning ved sektionstræning/træningsskoler blive db lavere end det der er anført i støjkortlægningen. Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) har tillige sendt nedenstående beskrivelse af træningsaktiviteterne, udarbejdet af deres rådgiver. Klubtræning kombineret med elitetræning Dette scenarie omfattet aktivitet med elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, samt skoletræning og normal træning om onsdagen i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på onsdage i perioden: 1. april til og med 30. september, med skolekørsel kl og normal klubtræning kl I samme uge må der herudover på 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Normal klubtræning omfatter træning på banerne med kørsel på Mikro-, Mini-, Junior- og Maximaskiner. Skoletræning omfatter træning på banerne med mikro- og imaskiner og Elitetræning omfatter træning på banerne med kørsel på Mini-, Junior- og Maximaskiner. Forudsætninger: Scenarie 1 s aktiviteter er svarende til dem, som er anvendt i den seneste støjkortlægning af banen angivet i Rapport nr. P fra Grontmij Carl Bro A/S, suppleret med elitetræning som ikke foregår samtidig med klubtræningsdagen, idet der regnes med følgende træningsaktivitet pr. time (antal kørere i aktivitet): Mikroaktivitet: Maskine 50 cc 50 cc 80 cc begynder øvet Side 10 af 19

11 Mini og Maxiaktivitet: Maskine 65 cc 85 cc TTR 125 cc 125 cc 2-takt 250 cc 2-takt 250 cc 4-takt takt Skoletræning: Maskine TTR 90 cc TTR 125 cc Elitetræning: Maskine Sektion 1 maxi cc Sektion 2 Mini/junior Ved mikro, i og maxi aktivitet regnes med en effektiv køretid på 45 utter pr. time. De resterende 15 utter anvendes til skift af kørere, flagposter mm. Med hensyn til skoletræning regnes med 60 utters effektiv kørsel. Ved elitetræning er der regnet med aktivitet på to lokationer på banen med 5 aktive kørere hvert sted samtidigt effektivt i 20 utter pr. time. Der er desuden regnet med en fuldgasandel på 60%. Den samlede støjbelastning i de i ovenstående rapport over støjkortlægningen anførte 14 referencepunkter, suppleret med støjbelastningen ved elitetræning, er følgende: Ref.punkt Beregning støjbelastning Lr db(a) Normal træning Skoletræning Elitetræning 1 50,0 25,6 40,7 3,2 2 49,7 25,5 38,6 3,3 3 47,1 22,9 37,7 3,3 4 51,9 27,7 42,4 3,3 5 51,7 27,5 43,3 3,3 6 56,9 32,8 49,7 3,3 Beregnet usikkerhed db(a) Side 11 af 19

12 7 48,8 24,6 42,0 3,3 8 47,2 22,9 38,9 3,3 9 51,5 27,4 42,4 3, ,5 35,2 49,5 3, ,1 18,9 34,6 3, ,1 25,9 39,1 3, ,8 25,5 41,2 3, ,6 24,4 40,8 3,3 Normal klubtræning om lørdagen Dette scenarie omfattet aktivitet med normal træning på lørdage i vinterperioden Aktiviteterne omfatter: kørsel på lørdage i perioden: 1. oktober til og med 31. marts med normal træning kl Normal klubtræning omfatter træning på banerne med kørsel på Mikro-, Mini-, Junior- og Maximaskiner. Forudsætninger: Scenarie 2 s aktiviteter er svarende til dem, som er anvendt i den seneste støjkortlægning af banen angivet i Rapport nr. P fra Grontmij _ Carl Bro A/S, idet der regnes med følgende træningsaktivitet pr. time (antal kørere i aktivitet): Mikroaktivitet: Maskine 50 cc 50 cc 80 cc begynder øvet Mini og Maxiaktivitet: Maskine 65 cc 85 cc TTR 125 cc 125 cc 2-takt 250 cc 2-takt 250 cc 4-takt takt Ved mikro, i og maxi aktivitet regnes med en effektiv køretid på 45 utter pr. time. De resterende 15 utter anvendes til skift af kørere, flagposter mm. Side 12 af 19

13 Den samlede støjbelastning i de i ovenstående rapport over støjkortlægningen anførte 14 referencepunkter er følgende: Ref.punkt Beregning støjbelastning db(a) 1 50,0 3,2 2 49,7 3,3 3 47,1 3,3 4 51,9 3,3 5 51,7 3,3 6 56,9 3,3 7 48,8 3,3 8 47,2 3,3 9 51,5 3, ,5 3, ,1 3, ,1 3, ,8 3, ,6 3,3 Beregnet usikkerhed db(a) Træningsskole Dette scenarie omfatter aktivitet med træningsskole på maksimalt 5 ugedage, mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på hverdage i maksimalt 3 uger fordelt over året kl Træningsskole omfatter træning på banerne med kørsel på Mini-, Juniorog Maximaskiner. Der vil desuden i perioder være aktiviteter svarende til sektionstræning (Elitetræning) på udvalgte områder af banen. Forudsætninger: Scenarie 3 s aktiviteter er svarende til dem, som er anvendt i den seneste støjkortlægning af banen angivet i Rapport nr. P fra Grontmij Carl Bro A/S. Aktivitetsniveauet ved sommerskoletræning er dog reduceret i forhold til normal træning, idet der er regnet med at halvdelen er aktive i forhold til støjkortlægningen. Der regnes med deltagelse af følgende antal maskiner, som deltager i sommerskoletræningen: Mini og Maxiaktivitet: Maskine 65 cc 85 cc TTR 125 cc 125 cc 2-takt 250 cc 2-takt 250 cc 4-takt takt Side 13 af 19

14 Elitetræning: Maskine Sektion 1 maxi cc Sektion 2 Mini/junior Ved i og maxi aktivitet regnes med en effektiv køretid på 45 utter pr. time. De resterende 15 utter anvendes til skift af kørere, flagposter mm. Ved elitetræning er der regnet med aktivitet på to lokationer på banen med 5 aktive kørere hvert sted samtidigt effektivt i 20 utter pr. time. Der er desuden regnet med en fuldgasandel på 60%. Den samlede støjbelastning i de i ovenstående rapport over støjkortlægningen anførte 14 referencepunkter, suppleret med støjbelastningen ved elitetræning, er følgende: Ref.pun kt Beregning støjbelastning Lr db(a) Skoletræning Elitetræning 1 25,6 40,7 3,2 2 25,5 38,6 3,3 3 22,9 37,7 3,3 4 27,7 42,4 3,3 5 27,5 43,3 3,3 6 32,8 49,7 3,3 7 24,6 42,0 3,3 8 22,9 38,9 3,3 9 27,4 42,4 3, ,2 49,5 3, ,9 34,6 3, ,9 39,1 3, ,5 41,2 3, ,4 40,8 3,3 Beregnet usikkerhed db(a) Renere Teknologi Klubben har oplyst, der fortsat med nedsættelse af maskinernes støjniveau. Kildestyrkerne fra maskinerne reguleres i reglerne i DMUreglement. Maskinerne skal til enhver tid overholde det gældende reglement. Side 14 af 19

15 1. Miljøteknisk vurdering Motocrossbaner hører under godkendelsesbekendtgørelsens 3 bilag 2 listepunkt H 201, Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Svendborg Kommune er tilsyns- og godkendende myndighed på motocrossbaner. Motorbaner er omfattet af VVM-bekendegørelsen 4 og hører under punkt 12a på bilag 2. Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer. Ifølge bekendtgørelsen skal der for nyanlæg eller væsentlige ændringer af eksisterende anlæg på bilag 1, der kan sidestilles med nyanlæg udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Dette gælder tillige for anlæg på bekendtgørelsens bilag 2, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må kunne antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Aktiviteterne på Svendborgbanen ændresefter ikke væsentligt og udvides ikke i forhold til det, der hidtil har været meddelt miljøgodkendelse til, da de tilladelige støjgrænser bliver lavere, jo flere dage, der ønskes træning om ugen Derfor er anlægget ikke omfattet af reglerne om VVM, og der skal derfor ikke træffes afgørelse i forhold til, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Ansøgt udvidelse af driftstid med elitetræning og sommerskole Virksomheden har ansøgt om udvidelse af driftstiden med elitetræning på Svendborgbanen i dagtimerne, dvs. i tidsrummet mellem og på hverdage. Der er oprindelig ansøgt om 3 ekstra træningsdage pr. uge. Aktiviteten vil ifølge virksomhedens rådgiver primært foregå på imaskiner. Siden er kommunen ved møde med virksomheden orienteret om, at aktiviteten omfattet kørsel på i- og juniorcykler. Der har været en dialog mellem virksomheden og kommunen omkring en balance mellem aktiviteternes omgang og støjgenerne for den omboende. Sommerskolens aktiviteter strækker sig over 5 hverdage i en uge i juli eller august. Aktiviteten afvikles indenfor tidsrummet kl Sommertræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner 3 Beke7ndtgørelse nr om godkendelse af listevirksomhed af 13/12/ Beken8dtgørelse nr af 06/12/2006, om vurdering af visse offentlige og private anlægs9 virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 15 af 19

16 Vurdering af støj/vibrationer Grontmij Carl Bro har gennemført en Miljømåling Ekstern støj på Svendborg Motocrossbane for Motorcykel Clubben Svendborg. Der er udført beregninger af den maksimale støjbelastning ved boliger i helholdsvis erhvervsområder, boligområder og i det åbne land. I Rapport nr. P , udarbejdet af Grontmij /Carl Bro A/S dateret 12. juni 2008, er der på baggrund af maskinernes kildestyrker, beregnet det samlede støjbidrag fra kørsel på banerne i hvert af de 14 referencepunkter omtalt i rapporten. Resultaterne fra Rapport nr. P , afsnit 8.1 er angivet nedenfor i tabel 4. For den mest støjbelastende kørselssituation, svarende til normal træning med Mikro, - Mini, Junior- og Maxiaktivitet, er der beregnet nedenstående støjbelastninger ved referencepunkterne: Ref.punkt Beregning støjbelastning db(a) Beregnet usikkerhed db(a) 1 50,0 3,2 2 49,7 3,3 3 47,1 3,3 4 51,9 3,3 5 51,7 3,3 6 56,9 3,3 7 48,8 3,3 8 47,2 3,3 9 51,5 3, ,5 3, ,1 3, ,1 3, ,8 3, ,6 3,3 Tabel 3, Resultater for beregnede støjbelastninger i omgivelserne omkring Svendborgbanen Med hensyn til en vurdering af maskinernes kildestyrke, er det af virksomheden oplyst, at der fortsat sker en reduktion af maskinernes støjniveau. Nedenfor ses en sammenligning af de kildestyrker, der er brugt i støjrapporten og de nuværende kildestyrker i henhold til DMU s reglement for Maskintype Kildestyrke, jf. Støjrapport Rapport nr. P , afsnit 3.2 db(a) Kildestyrke jf. DMU reglement 2012 db(a) 50 cc 111, cc 112, cc 118, cc 4t Side 16 af 19

17 125 cc 121, cc 122, cc 4t 125, cc+ 4t 125,9 115 Tabel 4, sammenligning af kildestyrker i støjrapport og på nuværende maskiner Det ses, at maskinerne siden støjmålingen er udført, kører med et lavere støjniveau, hvilket indikerer, at støjbelastningen nu sandsynligvis er lavere end ved tidspunktet for støjberegningen i Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet den nye træningsaktivitet med elitetræning, hvor der hovedsageligt køres med dre maskiner, og i et antal og omfang, der er dre end grundlaget for støjberegningen i I Miljøstyrelsens motorsportsvejledning 5 stiller der støjgrænser for den samlede støjbelastning pr. uge, fra aktiviteterne på banen, ud fra et princip om, at de tilladelige støjgrænser bliver lavere, jo flere dage, der ønskes træning om ugen. Der i er den tidligere miljøgodkendelse stillet støjgrænser for spredt beboelse i det åbne land (dag/nat: 58/53 db(a)) og for boligområder (dag/nat: 53/48 db(a)), gældende for 1 træningsdag om ugen. Det fremgår af støjrapporten, at den beregnede støjbelastning i alle referencepunkterne overholder 6 denne vejledende støjgrænse. Tillige giver vejledningen mulighed for at give forskellige støjgrænser for forskellige typer træningsaktiviteter. Det er forudsat, at støjniveauet fra træningskørsel er ens på alle de træningsdage. Vejledningen angivere, at en udvidelse af aktiviteterne på en motocrossbane ikke må føre til, at støjen samlet set forøges. Ved udvidelse af træningstiden på banen bør der derfor ske en forholdsmæssig reduktion af støjniveauet. I vejledningen er der et princip om, at én træningsdag, med et tilhørende støjkrav, kan udskiftes med to andre træningsdage, hvor der for begge disse dage stillet støjkrav, der er 3 db lavere. Dette gælder, hvis der er væsentlig forskel på støjen på forskellige dage i ugen, eksempelvis hvis der udelukkende køres på dre maskiner nogle dage af ugen. Denne differentiering kan efter kommunens vurdering bruges for elitetræning, hvor der ifølge virksomheden er dre aktivitet pr. time end ved aldelig klubtræning. På baggrund af motorsportsvejledningen stilles der lavere støjgrænser nu, end da der kun var træning én gang om ugen. Der stilles således vilkår om, at kørselsaktiviteterne kan udvides, regnet 5 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2005 om Støj fra motorsportsbaner 6 Grænseværdierne er signifikant overskredet, når beregningsresultatet us den udvidede usikkerhed er større end støjgrænsen, jævnfør Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger. Side 17 af 19

18 indenfor den enkelte uge, under forudsætning af, at de tilladelige støjgrænser nedbringes. På baggrund af Motorsportsvejledningen stilles følgende støjgrænser: Klubtræning kombineret med elitetræning Aktivitet med skoletræning og normal træning om onsdagen, og elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på onsdage i perioden: 1. april til og med 31. september, med skolekørsel kl og normal klubtræning kl I samme uge må der herudover på maksimalt 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Aktivitet med normal træning om lørdagen, og elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på lørdage i perioden: 1. oktober til og med 31. marts, normal klubtræning kl I samme uge må der herudover på maksimalt 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Støjbelastningen fra 1 ugentlig træningsdag med maksimale støjgrænser for spredt beboelse i det åbne land (dag/nat: 58/53 db(a)) og for boligområder (dag/nat: 53/48 db(a)), omregnes på baggrund af vejledningen til 1 dag med maksimale støjbidrag på 55/50 og tre dage med maksimale støjbidrag på 50/45, gældende for henholdsvis dag- og natperioden. Støjgrænsen i den eksisterende godkendelse for 1 træningsdag ændres til følgende støjgrænser ved spredt beboelse i det åbne land til (i henholdsvis dag- og natperioden): 55/50 db(a) for normaltræningen og 50/45 db(a) for elitetræningen. For boligområderne sættes støjgrænserne i henholdsvis dag- og natperioden: 50/45 db(a) for normaltræningen og 45/40 db(a) for elitetræningen. Der må ikke forekomme andre træningsaktiviteter i samme uge. Sommerskole Dette scenarie omfatter aktivitet med sommertræning på maksimalt 5 ugedage, mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på hverdage i 1 uge i juli eller august kl For denne aktivitet fastsættes på baggrund af vejledningen de tilladelige støjgrænser for 5 dage med ens aktivitet, til: 51/46 db(a), i henholdsvis dag- og natperioden, ved spredt beboelse i det åbne land: Side 18 af 19

19 For boligområder er støjgrænserne henholdsvis i dag- og natperioden 46/41 db(a). Der må ikke være andre træningsaktiviteter i samme uge. Konklusion Det vurderes, at motocrossbanen efter udvidelsen af driftstiden med elitetræning, kan ske i overensstemmelse med motorsportsvejledningen og derfor vurderes at være uden væsentlige gener for omgivelserne, ved overholdelse af nærværende godkendelse. Side 19 af 19

Støj fra motorsportsbaner

Støj fra motorsportsbaner Støj fra motorsportsbaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 Indhold FORORD 7 1 MOTORSPORTSBANER 9 1.1 MOTORSPORTEN I DANMARK 10 1.1.1 Speedway 10 1.1.2 Motocross 10 1.1.3 Road Racing 11 1.1.4 Gokart

Læs mere

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner.

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner. P Side Vilkår i ny miljøgodkendelse Vilkår i gældende miljøgodkendelse Bemærkning 1 s2 Gælder matr. nr. 1l og 3ab Matr.nr.: 1l Skellerup By, Linå Kan JR arrangere eks. orienteringsrally fra de matrikler,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Støj fra varelevering til butikker

Støj fra varelevering til butikker Miljøprojekt Nr. 596 2001 Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen 1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 136. hæfte Mødet den 21. maj, 6. juni og 25. juni med endelig protokol

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS.

Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS. Dato: 21. februar 2012 Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS. Udbygning af det eksisterende Cityområde med Polar Land (Polar X-plorer, Penguin Bay samt

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere