Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning"

Transkript

1 Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred Svendborg Tlf.: Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Til Svendborg Motocrossbane, Bodøvej 20, 5700 Svendborg, matr. nr. 12 a, Sørup, Svendborg Jorde. Sammendrag 7. januar 2014 Sagsid: 07/18779 Ref.: MERHEM Godkendelsen er et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af 2. juli 2009 på grund af ændret drift, hovedsageligt med ny aktivitet i form af træningsskole i forbindelse med, at motocross er udpeget som satningsgren af Svendborg Kommune, som et led i eliteidrætskommuneordningen. Talentudviklingen i klubben betyder behov for udvidet køretid på banerne i dagtimerne, hovedsageligt på grund af behov for op til 3 ekstra træningsdage om ugen, hvor der skal trænes elitetræning for unge kørere i samme tidsrum. Herudover er der behov for at klubben kan afvikle sommerskoletræning i 1 uge om året. Den hidtidige godkendelses vilkår fortsætter uændret. Vilkårene i denne godkendelse er givet i henhold til Miljøstyrelsens motorsportsvejledning 1 og er støjvilkår, der er gældende når der på banen skal være træningsaktiviteter, der rækker udover onsdage i sommerperioden, henholdsvis lørdage i vinterperioden, eller når der er aktivitet med sommerskole. Vilkårene gives som påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33. Der kan ikke opnås retsbeskyttelse på disse vilkår. Påbuddet er varslet i 14 dage, jf. miljøbeskyttelseslovens 75, hvor virksomheden har haft mulighed for at udtale sig til sagen inden den endelige godkendelse gives. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2005 om Støj fra motorsportsbaner

2 Motocrossbaner hører under godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt H 201, Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Motorbaner er omfattet af VVM-bekendtgørelsen 2 og hører under punkt 12a på bilag 2. Det er vurderet, at udvidelsen af træningsaktiviteterne ikke giver anledning til en VVM-pligt. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato. Vilkårene er fastsat på baggrund af følgende: Virksomhedens oplysninger ved møde på virksomheden den 21. maj 2012, med følgende deltagere: fra Motorbanen (MCS) deltog følgende: Ole Holm Pedersen, Jane Johansen, Thomas Rasmussen, fra Danmarks Motor Union (DMU) deltog sportschef Søren Andersen, fra Elite sekretariatet, Svendborg Kommune deltog Jannie Kaae og fra Svendborg Kommune, Teknik og Miljø deltog Trine Thorup og Henning Mortensen. Søren Andersen har den 23. maj 2012 sendt referat fra mødet. Oplysninger i Grontmij Carl Bro s støjrapport af 12. juni 2008 (Rapport nr.: P Miljømåling- Ekstern støj), suppleret med oplysninger omkring aktiviteter med den nye Træningsskole, fra virksomhedens rådgiver Henrik Højlund Larsen, Leder af Miljøsekretariatet hos Danmarks Motor Union, DMU. Udkastet til godkendelsen er efterfølgende drøftet ved møde hos Miljø og Teknik den 2. august 2012, mellem Jane Johansen, Thomas Rasmussen og Henning Mortensen. På mødet blev der fra virksomheden udleveret udskrift af DMUreglementet for 2012 og der blev orienteret om, hvilken typer maskiner, der køres i de forskellige aktiviteter, henholdsvis mikro-, i-, junior og maxikørsel. Det blev nævnt, at der til forskel fra det ansøgningsmateriale, som virksomhedens rådgiver har indgivet, så vil elitetræningen omfatte kørsel både med iog juniormaskiner. På dette møde blev der også talt om, at sommerskoletræningen i juli eller august skal med i godkendelsen, da det er en ny tilbagevendende aktivitet. Virksomhedens rådgiver, virksomhedens rådgiver Henrik Højlund Larsen, Leder af Miljøsekretariatet hos Danmarks Motor Union, DMU, har den 27. september 2012 sendt et notat, der beskriver støjbelastningen ved udvalgte driftsscenarier. I dette notat er der taget udgangspunkt i maksimale driftsscenarier for driften af Svendborgbanen. 2 Bekendtgørelse nr af 06/12/2006, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 2 af 19

3 Der har efterfølgende været dialog med virksomheden i forhold til at imere støjbelastningen fra aktiviteterne på banen mest muligt af hensyn til beboerne omkring banen. Der har i sagsforløbet været sendt forskellige udkast til virksomheden til kommentering. Virksomheden har i september 2013 godkendt det seneste udkast uden bemærkninger. Afgørelse Svendborg Kommune godkender udvidelsen af aktiviteterne på Svendborg Motocrossbane, på adressen Bodøvej 20, 5700 Svendborg, efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33 på følgende vilkår: Vilkår Støj 1. Ved træning på banerne skal nedenstående støjkrav i de enkelte scenarier overholdes, med henvisning til kørselsaktiviteterne i tabel 1: Kørselsaktivitet Type af maskine Mikro Mini Junior Maxi 50 cc X 65 cc X X 85 cc X 150 cc 4t X 125 cc X X 250 cc X 250 cc 4t X X 450 cc+ 4t X Tabel 1, Aktivitetstype med de forskellige maskiner, baseret på DMU reglementet for I scenarierne henvises til følgende typer træningsaktivitet: Normal klubtræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner Skoletræning omfatter træning på banerne med mikro- og imaskiner Elitetræning omfatter træning på banerne med kørsel på i-, junior- og maximaskiner Sommertræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner Støjgrænseværdierne angivet i nedenstående 3 driftsscenarier er de A-vægtede ækvivalente, korrigerede lydtryk i db, målt eller beregnet over 1 time. Grænseværdierne gælder for det højeste støjniveau, der kan forekomme under træningskørsel på en bestemt dag eller aften. I de 3 scenarier skal støjgrænseværdierne være overholdt i dagperioden, mandag fredag kl og lørdag kl Side 3 af 19

4 14.00 samt i aftenperioden, mandag fredag kl samt lørdag kl Sommerskoletræningen skal afvikles på hverdage mandag fredag i 1 uge i juli eller august måned, i tidsrummet kl Virksomheden skal ved træningsaktiviteter i en given uge overholde enten støjgrænserne i scenarie 1, 2, eller 3. Det er ikke tilladt at kombinere træningsaktiviteterne i de 4 scenarier. Scenarie 1, Elitetræning på hverdage og klubtræning om lørdagen i vinterperioden (1. oktober til og med 31. marts) Dette scenarie omfattet aktivitet med normal træning om lørdagen, samt elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter kørsel på lørdage i tidsrummet kl I samme uge må der herudover på maksimalt 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Der må ikke være træningsaktiviteter udover disse tidsrum. For disse aktiviteter fastsættes de tilladelige støjgrænser ved spredt beboelse i det åbne land til, i henholdsvis dag- og natperioden, til: 55/50 db(a) for normaltræningen og 50/45 db(a) for elitetræningen. For boligområderne er støjgrænserne, i henholdsvis dag- og natperioden: 50/45 db(a) for normaltræningen og 45/40 db(a) for elitetræningen. Der må ikke forekomme andre træningsaktiviteter i samme uge. Scenarie 2, Klubtræning kombineret med elitetræning i sommerhalvåret (1. april til og med 30. september) Dette scenarie omfattet aktivitet med skoletræning og normal træning om onsdagen, samt elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter kørsel på onsdage i perioden, med skolekørsel kl og normal klubtræning kl I samme uge må der herudover på maksimalt 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Aktiviteterne må ikke forekomne på samme tid på den enkelte dag. Der må ikke være træningsaktiviteter udover disse tidsrum. For disse aktiviteter fastsættes de tilladelige støjgrænser ved spredt beboelse i det åbne land til, i henholdsvis dag- og natperioden, til: 55/50 db(a) for normaltræningen og 45/40 db(a) for elitetræningen. Side 4 af 19

5 For boligområderne er støjgrænserne, i henholdsvis dag- og natperioden, til: 50/45 db(a) for normaltræningen og 45/40 db(a) for elitetræningen. Der må ikke forekomme andre træningsaktiviteter i samme uge. Scenarie 3, Sommerskole på hverdage, mandag til fredag, i 1 uge i juli eller august Dette scenarie omfatter aktivitet med sommertræning på maksimalt 5 ugedage, mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter kørsel i tidsrummet kl Der må ikke være træningsaktiviteter udover dette tidsrum. For disse aktiviteter fastsættes de tilladelige støjgrænser, gældende for dagperioden, ved spredt beboelse i det åbne land til: 51 db(a) for sommertræningen. For boligområderne er støjgrænsen i dagperioden: 46 db(a) for sommertræningen. Der må ikke forekomme andre træningsaktiviteter i samme uge. 2. Klubben skal, hvis miljømyndigheden anser det for nødvendigt dokumentere, at støjgrænserne og aktivitetsniveauet i vilkår 1 er overholdt. En sådan dokumentation kan kun kræves én gang om året. Dokumentationen kan foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer. De anvendte beregningsforudsætninger, der er nødvendige for at vurdere rigtigheden af resultatet skal oplyses. Specielt skal støjkilderne og deres kildestyrke angives. Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre Miljømåling ekstern støj. Hvis det konstateres, at de fastsatte støjgrænser overskrides, skal klubben senest 2 måneder efter resultatet af støjvurderingen foreligger, fremsende en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser overholdes. Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer. 3. De anvendte maskiner skal til enhver tid overholde de krav til maskiner og støjgrænser, der er fastsat i henhold til DMU, Danmarks Motor Unions gældende reglement. Side 5 af 19

6 Klagevejledning Der kan klages til Natur- og Miljoklagenavnet over denne godkendelse. En eventuel klage skal være skriftlig, og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til: eller som brev til Svendborg Kommune, Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. Hvem kan klage: Virksomheden der er omfattet af godkendelsen. Enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Andre myndigheder. Landsdækkende foreninger og organisationer der ifølge deres vedtægter har som hovedformal at beskytte natur og miljo eller at varetage væsentlige rekreative interesser. Lokale foreninger og organisationer der har til formal at beskytte natur og miljo eller som varetager væsentlige rekreative interesser, og som forinden har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen. Afgørelsen vil blive offentliggjort pa kommunens hjemmeside den 9. januar Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen, det vil sige at klagen skal vare kommunen i hende senest den 11. februar 2014, da den 7. februar 2014 er en søndag. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenavnet. Efter klagefristens udløb får virksomheden besked, hvis der er kommet klage over afgørelsen. Venlig hilsen Henning Mortensen kemiingeniør Dir. Tlf Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Side 6 af 19

7 Miljøteknisk beskrivelse Tidligere tilladelse til træning Klubben har hidtil haft godkendelse til afvikling af træning én gang om ugen i sommerperioden (1. april til og med 30. september), hvor der på onsdage har været kørt skolekørsel kl.: og normal træning kl I vinterperioden (1. oktober til og med 31. marts) har banerne hidtil været benyttet én gang om ugen på lørdage fra kl til normal træning. Skolekørslen anvendes til skoler og institutioner. Her stiller klubben gratis træningsleder til rådighed for skoler og institutioner, som ved DMU kan indløse licenser på små motorcykler, som så er ulykkeforsikret på DMU godkendte baner. Til hver motorcykel med en sådan licens må der være 3 kørere/elever pr. gang. Klubbens aldelige medlemmer kan ikke køre i dette tidsrum. Det er kun skoler/institutioner som benytter dette tidsrum. Klubben ønsker nu at udvide aktiviteterne med elitetræning. Elitetræningen skal foregå på op til 3 hverdage om ugen, udover den træning, der foregår nu. Anvendte maskiner Klubben har oplyst, at der på de baner bliver brugt følgende maskiner i de enkelte aktiviteter, jf. nedenstående tabel 3: Kørselsaktivitet på banerne, beskrevet efter type af maskine Maksimal tilladelig kildestyrke db(a) Mikro Mini Junior Maxi 50 cc 99 X 65 cc 103 X X 85 cc 108 X 150 cc 4t 112 X X 125 cc 110 X X 250 cc 112 X 250 cc 4t 115 X X 450 cc+ 4t 115 X Tabel 2, Aktivitetstype med de forskellige maskiner og højeste tilladelige kildestyrke, baseret på DMU reglementet for Type træningsaktiviteter Virksomheden har oplyst, at der på banerne køres med forskellige typer træning, med forskellige typer maskiner. Træningsaktiviteterne opdeles i: Normal klubtræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner Side 7 af 19

8 Skoletræning omfatter træning på banerne med mikro- og imaskiner Elitetræning omfatter træning på banerne med kørsel på i-, junior- og maximaskiner Sommertræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner Virksomhedens oplysninger om elitetræning Nedenstående oplysninger er modtaget fra virksomhedens rådgiver på mail: Motocross er blevet udpeget som satsningsgren af Svendborg Kommune som et led i eliteidrætskommuneordningen. Forøget træningstid er en forudsætning for at kunne optimere talentudviklingen i klubben. Med dette som baggrund, så ønsker klubben at kunne udvide kørertiden på Svendborgbanen i dagtimerne, dvs. i tidsrummet mellem og på hverdage. Det vil være tale om 3 ekstra træningsdage pr. uge. Træningen vil foregå med maximalt 20 kørere og vil hovedsagelig være teknisk sektionstræning, hvor der trænes på kortere/udvalgte afsnit af banen. Da sektionstræning med en varighed på utter er meget koncentreret, vil træningen efterfølges af en lige så lang restitutionsperiode uden aktivitet og dermed ingen lydtryksbelastning. Træningerne vil være den eneste aktivitet på banen. Der vil ikke foregå andre aktiviteter i de aktuelle tidsrum. Træningen foregår hovedsagelig på i- og juniorcykler, der udsender et lavere lydtryk end de større maxicykler. Klubben har pt. en miljøgodkendelse, som er fra Godkendelsen bygger på grænser, der ikke er gældende i dag. Siden er en række forhold ændret, som taler til fordel for en udvidelse: Grænseværdierne for cyklernes lydtryk er sænket Svendborgbanens fysiske forhold er ændret, idet der er blevet etableret flere og højere volde. Da træningerne hovedsaglig består af tekniktræning på udvalgte strækninger, vil cyklen meget sjældent skulle yde maximalt. Derfor vil støjbelastningen være dre De ekstra træningsdage kan støjmæssigt sidestilles med træningsskoleaktiviteter, som er indføjet i en række miljøgodkendelser for motorsportsanlæg. Side 8 af 19

9 Træningsskoler er en vekselvirkning mellem teori og praktiske træningsøvelser. I praksis betyder det, at der meget sjældent er mere en maskiner på banen af gangen. Disse kørere træner f.eks. i et enkelt sving, hvor der typisk kun kører en enkelt maskine gennem af gangen. I forbindelse med den gennemførte støjkortlægning (Rapport nr. P , udarbejdet af Grontmij /Carl Bro A/S dateret 12. juni 2008) er der regnet med at der er op til 58 maskiner på banen afgangen, med et højt aktivitetsniveau pr. time. I forbindelse med afvikling af træningsskoler vil der være meget få maskiner startet af gangen på banen, og aktivitetsniveauet vil typisk være meget lavt. Den eksterne støjbelastning vil derfor blive markant lavere. Hvis der i stedet for de i støjkortlægningen anvendte antal maskiner kører 5 maskiner med samme aktivitetsniveau, som der er regnet med i støjkortlægningen vil den samlede eksterne støjbelastning blive 10,5 db lavere end den som vil optræde på en normal træningsdag. Der ud over er der i støjkortlægningen regnet med op til 43 maximaskiner på banen de ekstra træningsdage vil fortrinsvis foregå på icykler, hvor lydeffekten er 8-10 db lavere end ved maximaskinerne. Samlet vil støjbelastningen på de tre ekstra træningsdage således blive db lavere end ved normal træning. Benyttes den vejledende grænseværdi for 5 træningsdage om ugen i forbindelse med afvikling af træningsskoler vil denne således kunne overholdes med god margin (grænseværdien er her 4 db lavere end ved 2 træningsdage om ugen). Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 giver mulighed for at graduere grænseværdierne, hvis støjbelastningen for udvalgte dage er væsentligt lavere end de øvrige. Dette kunne tages i anvendelse i forbindelse med en vilkårsændring i et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Som vi har anført i det korte fremsendte notat, er der stor forskel på støjbelastning ved normal træning kontra sektionstræning eller træningsskole. Derfor anbefaler vi, at der fastsættes en lavere grænseværdi for de 3 af ugens træningsdage, kombineret med en højere grænseværdi for de to træningsdage, som benyttes til normal træning på banerne. Som udgangspunkt foreslår vi, at grænseværdierne fastsættes som: Normal træning, 2 dage: Boligområder: 50 / 45 db, Spredt beboelse i det åbne land: 55 / 50 db Sektionstræning/Træningsskole, 3 dage: Boligområder: 45 / 40 db, Spredt beboelse i det åbne land: 50 / 45 db Side 9 af 19

10 Herved skulle den samlede støjdosis fra banen ikke blive mærkbart forøget. De i notatet anførte støjbelastninger er fremkommet ved simpel forholdsberegning, idet forskellen mellem 58 maskiner og 5 maskiner er 10,5 db. I den gennemførte støjkortlægning er der regnet med at 43 af de 58 maskiner er maximaskiner, som har en lydeffekt, som ligger 8-10 db over lydeffekten for de maskiner, som fortrinsvis vil blive anvendt ved sektionstræninger/træningsskole. Samlet vil den forventede støjbelastning ved sektionstræning/træningsskoler blive db lavere end det der er anført i støjkortlægningen. Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) har tillige sendt nedenstående beskrivelse af træningsaktiviteterne, udarbejdet af deres rådgiver. Klubtræning kombineret med elitetræning Dette scenarie omfattet aktivitet med elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, samt skoletræning og normal træning om onsdagen i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på onsdage i perioden: 1. april til og med 30. september, med skolekørsel kl og normal klubtræning kl I samme uge må der herudover på 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Normal klubtræning omfatter træning på banerne med kørsel på Mikro-, Mini-, Junior- og Maximaskiner. Skoletræning omfatter træning på banerne med mikro- og imaskiner og Elitetræning omfatter træning på banerne med kørsel på Mini-, Junior- og Maximaskiner. Forudsætninger: Scenarie 1 s aktiviteter er svarende til dem, som er anvendt i den seneste støjkortlægning af banen angivet i Rapport nr. P fra Grontmij Carl Bro A/S, suppleret med elitetræning som ikke foregår samtidig med klubtræningsdagen, idet der regnes med følgende træningsaktivitet pr. time (antal kørere i aktivitet): Mikroaktivitet: Maskine 50 cc 50 cc 80 cc begynder øvet Side 10 af 19

11 Mini og Maxiaktivitet: Maskine 65 cc 85 cc TTR 125 cc 125 cc 2-takt 250 cc 2-takt 250 cc 4-takt takt Skoletræning: Maskine TTR 90 cc TTR 125 cc Elitetræning: Maskine Sektion 1 maxi cc Sektion 2 Mini/junior Ved mikro, i og maxi aktivitet regnes med en effektiv køretid på 45 utter pr. time. De resterende 15 utter anvendes til skift af kørere, flagposter mm. Med hensyn til skoletræning regnes med 60 utters effektiv kørsel. Ved elitetræning er der regnet med aktivitet på to lokationer på banen med 5 aktive kørere hvert sted samtidigt effektivt i 20 utter pr. time. Der er desuden regnet med en fuldgasandel på 60%. Den samlede støjbelastning i de i ovenstående rapport over støjkortlægningen anførte 14 referencepunkter, suppleret med støjbelastningen ved elitetræning, er følgende: Ref.punkt Beregning støjbelastning Lr db(a) Normal træning Skoletræning Elitetræning 1 50,0 25,6 40,7 3,2 2 49,7 25,5 38,6 3,3 3 47,1 22,9 37,7 3,3 4 51,9 27,7 42,4 3,3 5 51,7 27,5 43,3 3,3 6 56,9 32,8 49,7 3,3 Beregnet usikkerhed db(a) Side 11 af 19

12 7 48,8 24,6 42,0 3,3 8 47,2 22,9 38,9 3,3 9 51,5 27,4 42,4 3, ,5 35,2 49,5 3, ,1 18,9 34,6 3, ,1 25,9 39,1 3, ,8 25,5 41,2 3, ,6 24,4 40,8 3,3 Normal klubtræning om lørdagen Dette scenarie omfattet aktivitet med normal træning på lørdage i vinterperioden Aktiviteterne omfatter: kørsel på lørdage i perioden: 1. oktober til og med 31. marts med normal træning kl Normal klubtræning omfatter træning på banerne med kørsel på Mikro-, Mini-, Junior- og Maximaskiner. Forudsætninger: Scenarie 2 s aktiviteter er svarende til dem, som er anvendt i den seneste støjkortlægning af banen angivet i Rapport nr. P fra Grontmij _ Carl Bro A/S, idet der regnes med følgende træningsaktivitet pr. time (antal kørere i aktivitet): Mikroaktivitet: Maskine 50 cc 50 cc 80 cc begynder øvet Mini og Maxiaktivitet: Maskine 65 cc 85 cc TTR 125 cc 125 cc 2-takt 250 cc 2-takt 250 cc 4-takt takt Ved mikro, i og maxi aktivitet regnes med en effektiv køretid på 45 utter pr. time. De resterende 15 utter anvendes til skift af kørere, flagposter mm. Side 12 af 19

13 Den samlede støjbelastning i de i ovenstående rapport over støjkortlægningen anførte 14 referencepunkter er følgende: Ref.punkt Beregning støjbelastning db(a) 1 50,0 3,2 2 49,7 3,3 3 47,1 3,3 4 51,9 3,3 5 51,7 3,3 6 56,9 3,3 7 48,8 3,3 8 47,2 3,3 9 51,5 3, ,5 3, ,1 3, ,1 3, ,8 3, ,6 3,3 Beregnet usikkerhed db(a) Træningsskole Dette scenarie omfatter aktivitet med træningsskole på maksimalt 5 ugedage, mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på hverdage i maksimalt 3 uger fordelt over året kl Træningsskole omfatter træning på banerne med kørsel på Mini-, Juniorog Maximaskiner. Der vil desuden i perioder være aktiviteter svarende til sektionstræning (Elitetræning) på udvalgte områder af banen. Forudsætninger: Scenarie 3 s aktiviteter er svarende til dem, som er anvendt i den seneste støjkortlægning af banen angivet i Rapport nr. P fra Grontmij Carl Bro A/S. Aktivitetsniveauet ved sommerskoletræning er dog reduceret i forhold til normal træning, idet der er regnet med at halvdelen er aktive i forhold til støjkortlægningen. Der regnes med deltagelse af følgende antal maskiner, som deltager i sommerskoletræningen: Mini og Maxiaktivitet: Maskine 65 cc 85 cc TTR 125 cc 125 cc 2-takt 250 cc 2-takt 250 cc 4-takt takt Side 13 af 19

14 Elitetræning: Maskine Sektion 1 maxi cc Sektion 2 Mini/junior Ved i og maxi aktivitet regnes med en effektiv køretid på 45 utter pr. time. De resterende 15 utter anvendes til skift af kørere, flagposter mm. Ved elitetræning er der regnet med aktivitet på to lokationer på banen med 5 aktive kørere hvert sted samtidigt effektivt i 20 utter pr. time. Der er desuden regnet med en fuldgasandel på 60%. Den samlede støjbelastning i de i ovenstående rapport over støjkortlægningen anførte 14 referencepunkter, suppleret med støjbelastningen ved elitetræning, er følgende: Ref.pun kt Beregning støjbelastning Lr db(a) Skoletræning Elitetræning 1 25,6 40,7 3,2 2 25,5 38,6 3,3 3 22,9 37,7 3,3 4 27,7 42,4 3,3 5 27,5 43,3 3,3 6 32,8 49,7 3,3 7 24,6 42,0 3,3 8 22,9 38,9 3,3 9 27,4 42,4 3, ,2 49,5 3, ,9 34,6 3, ,9 39,1 3, ,5 41,2 3, ,4 40,8 3,3 Beregnet usikkerhed db(a) Renere Teknologi Klubben har oplyst, der fortsat med nedsættelse af maskinernes støjniveau. Kildestyrkerne fra maskinerne reguleres i reglerne i DMUreglement. Maskinerne skal til enhver tid overholde det gældende reglement. Side 14 af 19

15 1. Miljøteknisk vurdering Motocrossbaner hører under godkendelsesbekendtgørelsens 3 bilag 2 listepunkt H 201, Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Svendborg Kommune er tilsyns- og godkendende myndighed på motocrossbaner. Motorbaner er omfattet af VVM-bekendegørelsen 4 og hører under punkt 12a på bilag 2. Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer. Ifølge bekendtgørelsen skal der for nyanlæg eller væsentlige ændringer af eksisterende anlæg på bilag 1, der kan sidestilles med nyanlæg udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Dette gælder tillige for anlæg på bekendtgørelsens bilag 2, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må kunne antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Aktiviteterne på Svendborgbanen ændresefter ikke væsentligt og udvides ikke i forhold til det, der hidtil har været meddelt miljøgodkendelse til, da de tilladelige støjgrænser bliver lavere, jo flere dage, der ønskes træning om ugen Derfor er anlægget ikke omfattet af reglerne om VVM, og der skal derfor ikke træffes afgørelse i forhold til, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Ansøgt udvidelse af driftstid med elitetræning og sommerskole Virksomheden har ansøgt om udvidelse af driftstiden med elitetræning på Svendborgbanen i dagtimerne, dvs. i tidsrummet mellem og på hverdage. Der er oprindelig ansøgt om 3 ekstra træningsdage pr. uge. Aktiviteten vil ifølge virksomhedens rådgiver primært foregå på imaskiner. Siden er kommunen ved møde med virksomheden orienteret om, at aktiviteten omfattet kørsel på i- og juniorcykler. Der har været en dialog mellem virksomheden og kommunen omkring en balance mellem aktiviteternes omgang og støjgenerne for den omboende. Sommerskolens aktiviteter strækker sig over 5 hverdage i en uge i juli eller august. Aktiviteten afvikles indenfor tidsrummet kl Sommertræning omfatter træning på banerne med kørsel på mikro-, i-, junior- og maximaskiner 3 Beke7ndtgørelse nr om godkendelse af listevirksomhed af 13/12/ Beken8dtgørelse nr af 06/12/2006, om vurdering af visse offentlige og private anlægs9 virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 15 af 19

16 Vurdering af støj/vibrationer Grontmij Carl Bro har gennemført en Miljømåling Ekstern støj på Svendborg Motocrossbane for Motorcykel Clubben Svendborg. Der er udført beregninger af den maksimale støjbelastning ved boliger i helholdsvis erhvervsområder, boligområder og i det åbne land. I Rapport nr. P , udarbejdet af Grontmij /Carl Bro A/S dateret 12. juni 2008, er der på baggrund af maskinernes kildestyrker, beregnet det samlede støjbidrag fra kørsel på banerne i hvert af de 14 referencepunkter omtalt i rapporten. Resultaterne fra Rapport nr. P , afsnit 8.1 er angivet nedenfor i tabel 4. For den mest støjbelastende kørselssituation, svarende til normal træning med Mikro, - Mini, Junior- og Maxiaktivitet, er der beregnet nedenstående støjbelastninger ved referencepunkterne: Ref.punkt Beregning støjbelastning db(a) Beregnet usikkerhed db(a) 1 50,0 3,2 2 49,7 3,3 3 47,1 3,3 4 51,9 3,3 5 51,7 3,3 6 56,9 3,3 7 48,8 3,3 8 47,2 3,3 9 51,5 3, ,5 3, ,1 3, ,1 3, ,8 3, ,6 3,3 Tabel 3, Resultater for beregnede støjbelastninger i omgivelserne omkring Svendborgbanen Med hensyn til en vurdering af maskinernes kildestyrke, er det af virksomheden oplyst, at der fortsat sker en reduktion af maskinernes støjniveau. Nedenfor ses en sammenligning af de kildestyrker, der er brugt i støjrapporten og de nuværende kildestyrker i henhold til DMU s reglement for Maskintype Kildestyrke, jf. Støjrapport Rapport nr. P , afsnit 3.2 db(a) Kildestyrke jf. DMU reglement 2012 db(a) 50 cc 111, cc 112, cc 118, cc 4t Side 16 af 19

17 125 cc 121, cc 122, cc 4t 125, cc+ 4t 125,9 115 Tabel 4, sammenligning af kildestyrker i støjrapport og på nuværende maskiner Det ses, at maskinerne siden støjmålingen er udført, kører med et lavere støjniveau, hvilket indikerer, at støjbelastningen nu sandsynligvis er lavere end ved tidspunktet for støjberegningen i Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet den nye træningsaktivitet med elitetræning, hvor der hovedsageligt køres med dre maskiner, og i et antal og omfang, der er dre end grundlaget for støjberegningen i I Miljøstyrelsens motorsportsvejledning 5 stiller der støjgrænser for den samlede støjbelastning pr. uge, fra aktiviteterne på banen, ud fra et princip om, at de tilladelige støjgrænser bliver lavere, jo flere dage, der ønskes træning om ugen. Der i er den tidligere miljøgodkendelse stillet støjgrænser for spredt beboelse i det åbne land (dag/nat: 58/53 db(a)) og for boligområder (dag/nat: 53/48 db(a)), gældende for 1 træningsdag om ugen. Det fremgår af støjrapporten, at den beregnede støjbelastning i alle referencepunkterne overholder 6 denne vejledende støjgrænse. Tillige giver vejledningen mulighed for at give forskellige støjgrænser for forskellige typer træningsaktiviteter. Det er forudsat, at støjniveauet fra træningskørsel er ens på alle de træningsdage. Vejledningen angivere, at en udvidelse af aktiviteterne på en motocrossbane ikke må føre til, at støjen samlet set forøges. Ved udvidelse af træningstiden på banen bør der derfor ske en forholdsmæssig reduktion af støjniveauet. I vejledningen er der et princip om, at én træningsdag, med et tilhørende støjkrav, kan udskiftes med to andre træningsdage, hvor der for begge disse dage stillet støjkrav, der er 3 db lavere. Dette gælder, hvis der er væsentlig forskel på støjen på forskellige dage i ugen, eksempelvis hvis der udelukkende køres på dre maskiner nogle dage af ugen. Denne differentiering kan efter kommunens vurdering bruges for elitetræning, hvor der ifølge virksomheden er dre aktivitet pr. time end ved aldelig klubtræning. På baggrund af motorsportsvejledningen stilles der lavere støjgrænser nu, end da der kun var træning én gang om ugen. Der stilles således vilkår om, at kørselsaktiviteterne kan udvides, regnet 5 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2005 om Støj fra motorsportsbaner 6 Grænseværdierne er signifikant overskredet, når beregningsresultatet us den udvidede usikkerhed er større end støjgrænsen, jævnfør Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger. Side 17 af 19

18 indenfor den enkelte uge, under forudsætning af, at de tilladelige støjgrænser nedbringes. På baggrund af Motorsportsvejledningen stilles følgende støjgrænser: Klubtræning kombineret med elitetræning Aktivitet med skoletræning og normal træning om onsdagen, og elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på onsdage i perioden: 1. april til og med 31. september, med skolekørsel kl og normal klubtræning kl I samme uge må der herudover på maksimalt 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Aktivitet med normal træning om lørdagen, og elitetræning på op til 3 hverdage, på mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på lørdage i perioden: 1. oktober til og med 31. marts, normal klubtræning kl I samme uge må der herudover på maksimalt 3 hverdage køres elitetræning i tidsrummet kl Støjbelastningen fra 1 ugentlig træningsdag med maksimale støjgrænser for spredt beboelse i det åbne land (dag/nat: 58/53 db(a)) og for boligområder (dag/nat: 53/48 db(a)), omregnes på baggrund af vejledningen til 1 dag med maksimale støjbidrag på 55/50 og tre dage med maksimale støjbidrag på 50/45, gældende for henholdsvis dag- og natperioden. Støjgrænsen i den eksisterende godkendelse for 1 træningsdag ændres til følgende støjgrænser ved spredt beboelse i det åbne land til (i henholdsvis dag- og natperioden): 55/50 db(a) for normaltræningen og 50/45 db(a) for elitetræningen. For boligområderne sættes støjgrænserne i henholdsvis dag- og natperioden: 50/45 db(a) for normaltræningen og 45/40 db(a) for elitetræningen. Der må ikke forekomme andre træningsaktiviteter i samme uge. Sommerskole Dette scenarie omfatter aktivitet med sommertræning på maksimalt 5 ugedage, mandag fredag, i samme uge. Aktiviteterne omfatter: kørsel på hverdage i 1 uge i juli eller august kl For denne aktivitet fastsættes på baggrund af vejledningen de tilladelige støjgrænser for 5 dage med ens aktivitet, til: 51/46 db(a), i henholdsvis dag- og natperioden, ved spredt beboelse i det åbne land: Side 18 af 19

19 For boligområder er støjgrænserne henholdsvis i dag- og natperioden 46/41 db(a). Der må ikke være andre træningsaktiviteter i samme uge. Konklusion Det vurderes, at motocrossbanen efter udvidelsen af driftstiden med elitetræning, kan ske i overensstemmelse med motorsportsvejledningen og derfor vurderes at være uden væsentlige gener for omgivelserne, ved overholdelse af nærværende godkendelse. Side 19 af 19

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelsee

Tillæg til miljøgodkendelsee Tillæg til miljøgodkendelsee Brovst Speedway Club Over Søen 12 9490 Brovst April 2010 1 Miljøgodkendelse af kørsel på speedwaybane Tillæg med vilkårsændring til miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø Notat N4.017.15 Grontmij A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Hedeland Motocross Klub Støjtekniske bemærkninger til høringssvar 16. marts

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: AMU-Center Djursland Godkendelsen omfatter: Trafiksikkerhedskurser til afholdelse på AMU-Center Djurslands køretekniske anlæg den 9/6, 16/6, den 6/10 og 27/10 2002 Dato:

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Afslaget gives efter 33 i lov om miljøbeskyttelse 1. Sagens oplysninger

Afslaget gives efter 33 i lov om miljøbeskyttelse 1. Sagens oplysninger I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S v/ Jonas Nedenskov Virksomheder J.nr. MST-1270-01154 Ref. ANBRI/MOLUT Den 30. april 2014-2014 Også sendt som digital post Amager Ressourcecenter

Læs mere

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. UDKAST Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Dec. 2014 Revurdering af miljøgodkendelse samt

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen Punkt 11. Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen 2016-042164 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø-

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

FeF Chemicals A/S. Ændring af støjvilkår. Juni 2014

FeF Chemicals A/S. Ændring af støjvilkår. Juni 2014 FeF Chemicals A/S Ændring af støjvilkår Juni 2014 FEF CHEMICALS A/S 4600 Køge Virksomheder J.nr. MST-1270-01119 Ref. gukha/suand Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING STØJ For: FeF Chemicals

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

TIVOLI A/S Vesterbrogade København V. Sagsnr Dokumentnr Fatamorgana: Afgørelse.

TIVOLI A/S Vesterbrogade København V. Sagsnr Dokumentnr Fatamorgana: Afgørelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse TIVOLI A/S Vesterbrogade 3 1620 København V Fatamorgana: Afgørelse. 19-02-2016 Sagsnr. 2015-0226750 Dokumentnr. 2015-0226750-45

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM Udvidelse af åbningstider Roskilde Racing Center ApS Abildgårdsvej 1-3, 4000 Roskilde XX. XX 2012 1 Roskilde Racing Center ApS Abildgårdsvej

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Påbud om brugstider på kunstgræsbane på Ederlandsvej 23 i

Påbud om brugstider på kunstgræsbane på Ederlandsvej 23 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herlev Kommune Stab for By og Udvikling Herlev Bygade 90 2730 Herlev 12. december 2016 Journalnr. 163-2015-51535 Påbud om brugstider på kunstgræsbane på Ederlandsvej 23 i Herlev

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Grishøjgårdsvej 234, matr. nr. 120f, Hjermitslevgård Rebsenge, Tolstrup

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Grishøjgårdsvej 234, matr. nr. 120f, Hjermitslevgård Rebsenge, Tolstrup #split# Ole Brogaard Hejlesen Grishøjgårdsvej 234 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 15-09-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-94-15 Sagsbeh.: Annemarie S. Pedersen Lokaltlf.: +4599455514 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund #split# Peter Sønderled Pedersen Bollegade 33 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 24-11-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-121-15 Sagsbeh.: Annemarie S. Pedersen Lokaltlf.: +4599455514 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Haslev Modelflyveklub att.: Uffe Bindzus e-mail: bubhaslev@gmail.com Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST- 1270-01154 Ref. Anbri/Molut Den 2. maj 2014 MILJØGODKENDELSE Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler For: Amager Ressourcecenter Matrikel

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september:

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september: Notat Den 7. december 2016 Journal nr. 163-2015-51535 Dokument nr. 163-2016-152559 Til Sagen Fra Lone Randi Bruhn Samlet notat om bemærkninger til varsel af påbud Der er kommet 7 breve fra 16 borgere med

Læs mere

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning.

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning. #split# Søren Tøtterup Hansen Fjeldgårdsvej 10 9750 Østervrå Plan og Miljø Dato: 14-10-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Charlotte Hornemann Lokaltlf.: +4599454627 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere