Principkatalog Korskildeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principkatalog Korskildeskolen"

Transkript

1 Principkatalog Korskildeskolen 1

2 VÆRDIGRUNDLAG KORSKILDESKOLEN Respekt: For Korskildeskolen betyder det, at respekten er bærende i samarbejdet mellem elever, forældre og personale. Vi anerkender hinandens forskelligheder og værdsætter evnen og viljen til at forstå andres tænkemåde og handlinger. Derfor kommunikerer vi respektfuldt til, med og om hinanden. Faglighed: For Korskildeskolen betyder det, at vi lærer noget om noget og vi lærer at lære. Derfor skal elevernes tilbud tilrettelægges af fagprofessionelle voksne med særlig faglig og undervisningsmæssig kompetence inden for de enkelte fag. Derfor har forældre et ansvar for, at eleven er skoleparat. Livsglæde: For Korskildeskolen betyder det, at elever, forældre og personale kan lide at komme på skolen. Skolen skal give alle mulighed for at opleve glæden ved venskab og fællesskab. Derfor arbejder vi aktivt med trivsel for at sikre et trygt og positivt miljø. Udvikling: For Korskildeskolen betyder det, at elever, forældre og personale udviser åbenhed og imødekommenhed overfor nytænkning og de forandringer, der præger vores hverdag. Derfor skal elevernes tilbud tilrettelægges således, at elevernes udvikling bygger på sammenhæng mellem krav og evner. 2

3 Derfor kendetegnes personalets faglige udvikling ved, at kompetencer stemmer overens med givne krav. Humor: For Korskildeskolen betyder det, at vi også har sans for livets muntre og komiske sider, også når situationer er vanskelige og konflikter skal løses. Derfor bruger vi humor til at skabe tryghed og et rart miljø, hvor der er plads til at grine og udvise glæde. 3

4 Indhold Målsætning for Korskildeskolen... 5 Princip for samarbejde mellem forældre og skolen... 7 Princip for nedsættelse af ansættelsesudvalg ved ansættelse af fast personale... 8 Princip for klassedeling af børnehaveklassebørn Princip for vikardækning Princip for fag -og timefordeling Princip for etablering af klassekasser Princip for godkendelse af undervisningsmidler Principper for undervisningsmiljøundersøgelse Princip for kørsel af elever i private biler Princip for elevfravær Principper for ekskursioner og lejrskoler Principper for Princip for afvikling af terminsprøver

5 Korskildeskolen Målsætning for Korskildeskolen Målsætning: På Korskildeskolen er børnenes læring og udvikling vores vigtigste opgave. Vi driver skole for børnenes skyld ved at: 1. Den enkelte elevs læring og udvikling er et fælles ansvar for elev, forældre og skole. Skole/hjemsamarbejdet prioriteres meget højt og er baseret på gensidig tillid, åbenhed og ærlighed gennem et højt informationsniveau. 2. Den enkelte elev og medarbejder i dagligdagen oplever, at samarbejde fører til gode resultater for den enkelte, samt styrker fællesskabet. Dette skal føre til et sammenhold, som styrker selvværd og trivsel. Det psykiske og fysiske miljø: Medarbejdernes og elevernes daglige arbejdsmiljø og undervisningsmiljø skal være præget af trivsel, tillid, tolerance og respekt for hinanden. Målsætning: 1. Eleverne udvikler ansvarlighed overfor sig selv og deres medmennesker - samt de fysiske rammer. 2. På Korskildeskolen arbejdes målrettet med hensigtsmæssig anvendelse af de fysiske rammer. Der udarbejdes strategier for lokalernes anvendelse og indretning på kortere og længere sigt. 3. Eleverne inddrages i forhold til både det psykiske og fysiske undervisningsmiljø, hvor det er muligt. 5

6 Undervisning: Målsætning: 1. Projektarbejdsformen styrkes. Projekterne indeholder på alle klassetrin elementer af både de kreative (praktisk/musiske) og boglige fag. Der tages i videst muligt omfang hensyn til elevernes ønsker om form og indhold. 2. Der afholdes emnedage og temauger, hvor kreativitet og bevægelse inddrages i undervisningen. Eleverne oplever, at den daglige undervisning indeholder både boglige og kreative elementer. 3. I undervisningen inddrages lokalområdet: historisk, kulturelt, geografisk, biologisk og sportsligt. 4. Informationsteknologi (IT) integreres på alle klassetrin. Gennem arbejde med IT oplever eleverne såvel muligheder som begrænsninger og udvikler specielt evnen til at fravælge overflødig information. Gennem den daglige undervisning opnår eleverne erkendelse af: at naturen indeholder ubegrænsede oplevelser at naturens ressourcer er begrænsede at lokalsamfundet kan inddrages som samarbejdspartner i undervisningen Fritidsforhold: Målsætning: Alle børn med pasningsbehov i aldersgruppen klasse indenfor skolens rammer tilbydes et pædagogisk forsvarligt pasnings eller fritidstilbud. I fritidstilbuddet inddrages bevægelse og kreativitet i dagligdagen. 6

7 Korskildeskolen Princip for samarbejde mellem forældre og skolen Målsætning: Elevernes trivsel samt faglige og personlige udvikling prioriteres altid højt på Korskildeskolen. Dette sker bl.a. gennem at: Der afholdes mindst 2 forældremøder pr. skoleår. Der afholdes mindst 1 skole-hjemsamtale pr. skoleår og derudover efter behov for den enkelte elev. Kontaktlæreren sørger for, at der skriftligt orienteres om klassens arbejde og sociale samvær. Dette sker løbende på forældreintra. Klassens årsplaner kan læses på forældreintra senest 1. september. Ledelsen informerer løbende via nyhedsbreve på skoleporten om, hvad der sker på skolen. I relation til skole-hjemsamarbejdet deltager et eller flere medlemmer af skolebestyrelsen ved mindst et forældremøde årligt. For at styrke samarbejdet etableres der i alle klasser et klasseforældreråd. Formålet hermed er at kunne drøfte forhold omkring skolen og klassen uden nødvendigvis at skulle samle alle forældre. Elevernes trivsel i klassen og på skolen er grundlaget for forældrerådets arbejde, men andre temaer kan også være relevante at arbejde med i forældrerådet. Disse kunne være: forældremøder - indhold/placering/deltagende lærere, årsplan for klassen, skolehjemsamtaler, klassearrangementer, skolefest e.l. 7

8 Korskildeskolen Princip for nedsættelse af ansættelsesudvalg ved ansættelse af fast personale Målsætning: På Korskildeskolen nedsættes et udvalg med indstillingsret til skolens leder ved ansættelse af personale på skolen. Udvalget består af i alt syv personer, hvoraf mindst tre skal vælges blandt de forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen. Herudover skal udvalget have deltagelse af fire repræsentanter fra skolen, herunder en tillidsrepræsentant, en medarbejder, viceskolelederen samt skolelederen. Ansættelsesudvalgets sammensætning i forbindelse med ansættelse af pædagogisk personale i skoledelen: 1. Skoleleder og viceskoleleder 2. Formanden for skolebestyrelsen, eller en af formanden udpeget samt to forældrerepræsentanter 3. En relevant lærerrepræsentant evt. teamsamarbejdspartner eller fasekoordinator 4. Tillidsrepræsentanten Ansættelsesudvalgets sammensætning i forbindelse med ansættelse af pædagogiske medarbejdere i Korskildeskolens SFO: 1. SFOleder 2. Skoleleder 3. Formanden for skolebestyrelsen, eller en af formanden udpeget, samt to forældrerepræsentanter 4. En relevant pædagogrepræsentant - evt. teamsamarbejdspartner 5. Tillidsrepræsentant 8

9 Princippet gælder alene ansættelse af fastansat personale (lærere, pædagoger, teknisk/administrativt personale og ledelse), og således ikke ved ansættelse af vikarer. Skolebestyrelsen orienteres dog herom. Det er altid skolelederen, der har beslutningskompetencen i udvalget. Udvalgets opgaver er at opstille ønsket personprofil, bidrage til udarbejdelse af stillingsopslag, samt deltage i ansættelsessamtaler. I forbindelse med ansættelsessamtalerne kan skolelederen vælge at udpege en dørvagt, som tager imod kandidaterne. Den udvalgte dørvagt deltager dog ikke i samtalerne og ej heller i den efterfølgende afgørelse vedr. ansættelse. 9

10 Korskildeskolen Princip for klassedeling af børnehaveklassebørn Når elever begynder i børnehaveklassen, starter de i én basisgruppe og holddeles i det daglige arbejde. Målet med én basisgruppe er, at alle børn kommer til at kende hinanden godt og kommer til at arbejde godt sammen og derved vænner sig til holddeling helt fra børnehaveklassen. Kommende førsteklasselærere deltager i grupperne to lektioner om ugen i anden skemaperiode. Der arbejdes efter en fælles årsplan, og børnehaveklasselederne planlægger forløbene med deres team. I disse forløb iagttager børnehaveklasselederne (plus kommende førsteklasselærere) det enkelte barn og hele børnegruppen med det formål at danne to velfungerende og harmoniske klasser. Når børnehaveklasselederne (og kommende førsteklasselærere) har overblik over elevgruppen foretages en endelig klassedeling i to klasser. Forældrene får besked herom inden 1. maj. Ved deling tages der pædagogiske hensyn, men der tages også hensyn til klassestørrelse og fordeling af piger og drenge. Skolens leder har det overordnede ansvar for delingen efter rådgivning fra børnehaveklasselederne, kommende førsteklasselærere, skolepædagoger samt PPR. 10

11 Korskildeskolen Princip for vikardækning Målsætning: Som udgangspunkt tilstræbes det, at alle klasser er dækket ind med lærere eller vikar. Prioritering af vikardækning skal foretages, således at klasse altid har en lærer eller vikar i samtlige undervisningstimer klasse skal så vidt det er muligt vikardækkes eller føres tilsyn med på skolen. I særlige tilfælde kan eleverne sendes hjem og arbejde hjemme klasse: Klasserne kan samlæses i tilfælde af manglende lærerdækning. Hvis en lærer undtagelsesvis ikke møder op umiddelbart efter timens start, skal naboklassens lærer tilse eleverne. Naboklassens lærer sørger desuden for, at kontoret bliver underrettet, således at der hurtigst muligt skaffes vikar eller anden form for tilsyn/undervisning klasse: Klasserne kan sammenlæses i tilfælde af manglende lærerdækning. Hvis en lærer undtagelsesvist ikke møder op umiddelbart efter timens start, skal naboklassens lærer tilse eleverne. Naboklassens lærer sørger desuden for, at kontoret bliver underrettet, således at der hurtigst muligt skaffes vikar eller anden form for tilsyn/undervisning. Eleverne kan arbejde selv med opsyn Eleverne kan i særlige tilfælde sendes hjem og arbejde hjemme med relevante undervisningsmaterialer I ydertimerne kan der undtagelsesvis gives undervisningsfri. I vurderingen af, om der skal vikardækkes, indgår om det skønnes at give et undervisningsmæssigt udbytte sammenholdt med de mindre klassers behov for vikardækning. 11

12 Prøvefag skal så vidt muligt dækkes af en faglig kvalificeret vikar. Generelt vedr. vikarer Ved langtidsfravær(mere end 14 dage), herunder sygdom, ugekurser, efteruddannelser og lign., skal lærernes skema i videst muligt omfang besættes af den samme vikar. Ved langtidsfravær underretter skolens ledelse hurtigst muligt alle implicerede lærere, elever og forældre om hvilke tiltag fraværet medfører (skemaændringer, vikarbesætning osv.). Nærmere årsag til fraværet meddeles kun med fuldt samtykke fra den fraværende. Lektionerne skal så vidt muligt dækkes af en vikar med fagrelevant ekspertise. Det igangværende arbejde i klassen videreføres som udgangspunkt af vikaren. Er dette ikke muligt, sørger vikaren for anden fagrelevant undervisning. Ved planlagt fravær f.eks. lærerens deltagelse på kursus eller lejrskole, skal vikaren have instruktion fra læreren om undervisningens indhold i perioden for fraværet. Tilsyn Skolebestyrelsens tilsyn foretages ved halvårligt at modtage oversigt over vikarforbrug, fordelt således at det er muligt at skelne mellem forbrug af vikarer til dækning af planlagt fravær, langtidsfravær, øvrigt fravær og fritimer/hjemsendelse fordelt på de 3 klassegrupperinger. 12

13 Korskildeskolen Princip for fag -og timefordeling Korskildeskolen er en faseopdelt skole med følgende faser: Fase 1 omfatter bh. Kl. 4. klasse Fase 2 omfatter 5. klasse 9. klasse Specialklasserne tilknyttes den fase, hvor størsteparten af eleverne er alderssvarende Hver lærer er kun tilknyttet én fase og som udgangspunkt tilrettelægges alle undervisningslektioner og dertil hørende opgaver for medarbejderne i samme fase. Faglærere kan have mulighed for at have forløb, der rækker ind i begge faser. Klasseteam årgangsteam faseteam: Arbejdet på skolen fordeles mellem lærerne, således at den enkelte medarbejders kvalifikationer udnyttes bedst muligt. Det vægtes, at læreren er linjefagsuddannet eller har tilsvarende kvalifikationer i faget. Linjefag eller anden tilsvarende faglig kompetence, samt undervisningserfaring er udgangspunktet for fordelingen af fag 13

14 Korskildeskolen Princip for etablering af klassekasser Klassekasser kan etableres i de enkelte klasser. En forældre eller evt. 2 kan efter aftale på forældremøder eller lign. administrere mindre beløb, der samles til en klassekasse. Det skal sikres, at evt. bidrag er frivillige og evt. fælles arrangementer mv. organiseres på sådan en måde, at ingen elever eller forældre føler sig mindreværdige. Pengene skal opbevares på en absolut forsvarlig måde f.eks. på en bankkonto idet skolen ikke kan påtage sig noget erstatningsansvar i forhold til klassekasser. Klassens forældre laver en forretningsorden for anvendelsen af klassekassen. En klassekasse er klassens kasse der sker således ingen udbetaling ved en evt. elevfraflytning. Klassekassen kan endvidere kun anvendes til skolearrangementer samt indkøb af ting, der kommer klassens elever til gode (bolde, spil mv.) Ovenstående principper er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående: Ifølge folkeskoleloves 49, stk. 1 påhviler alle udgifter til folkeskolens undervisning kommunen. Af folkeskolelovens 50, stk. 9 fremgår det, at en klasses elever og forældre kan, evt. i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk Denne bestemmelse giver adgang til, at elever og forældre fortsat kan foretage opsparing eller fælles indsamling til dækning af udgifter, som kommunen eller skolen ikke er forpligtet til at afholde. Skolen eller forældregruppen vil imidlertid ikke kunne kræve, at de enkelte forældre betaler et bestemt beløb. Dette gælder uanset om der er tale om et mindre beløb til f.eks. en klassekasse, hvor pengene går til forskellige supplementer i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler, eller større beløb til en skolerejse. 14

15 Af 50 stk. 10 fremgår, at den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer ikke kan betinges af erlæggelse af et beløb eller en anden ydelse. Af ovenstående fremgår det klart, at den enkelte elevs deltagelse i ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. ikke kan gøres betinget af, at forældrene til den enkelte elev har betalt herfor, eller at forældrene på anden måde har ydet noget til dækning af udgifterne. Også i de tilfælde, hvor forældrene skal afholde udgifterne til elevernes forplejning, vil en elev kunne deltage i arrangementet, selv om forældrene ikke har betalt. 15

16 Korskildeskolen Princip for godkendelse af undervisningsmidler Princip for godkendelse af undervisningsmidler I henhold til folkeskolelovens 44 stk. 4 skal Skolebestyrelsen godkende undervisningsmidler, der kan anvendes på skolen. På Korskildeskolen udmøntes denne kompetence ved, at skolebestyrelsen godkender indkøb af undervisningssystemer. Kompetencen til at godkende øvrige undervisningsmaterialer uddelegeres til skolens leder. Undervisningssystemer defineres som materiale, der er indkøbes med henblik på, at elev og personale oplever en pædagogisk rød tråd indenfor det enkelte fag, og som er gennemgående på flere årgange. 16

17 Korskildeskolen Principper for undervisningsmiljøundersøgelse Formål: Børn i god trivsel har optimerede forudsætninger for at modtage læring. Vi ønsker derfor at sikre, at forældre, børn, medarbejdere og ledelse på skolen løbende har indsigt i undervisningsmiljøet, og at der til enhver tid arbejdes hen imod en stadig optimering af dette. Metode: Til kortlægning af undervisningsmiljøet på skolen anvendes DCUM s Termometerundersøgelse. Besvarelsen af spørgsmålene kan indgå som en del af undervisningen og foregå i klasserne på skolen, men det er også muligt, at eleverne besvarer spørgsmålene hjemmefra. De store fordele ved hjemmebesvarelser vil dels være det rent praktiske i forhold til at stille computere til rådighed til alle på samme tid, men derudover vil det også sikre en øget forældreinvolvering. Særlig i de mindre klasser, vil det endvidere være en hjælp i forhold til at spørgsmål og svarmuligheder bliver rigtigt forstået. Besvarelser fra hjemmepc, forudsætter skriftlig forældrevejledning. De elever der ikke har mulighed for at besvare i hjemmet, SKAL besvare spørgsmålene på skolen eller i SFOen. Ledelsens ansvar: Ledelsen er ansvarlig for at den samlede Termometerundersøgelse gennemføres 1 gang årligt i alle klasser. Trivselsundersøgelsen skal gennemføres i løbet af oktober/november måned idet der til årets sidste skolebestyrelsesmøde, på baggrund af undersøgelsen, skal foreligge en skriftlig vurdering fra ledelsen. 17

18 Endvidere skal der i samarbejde med bestyrelsen udpeges problematikker og indsatsområder. For hvert indsatsområde skal indsatsen beskrives, og målet være defineret og målbart. Endelig skal det fremgå hvornår og hvordan der evalueres. Ledelsen er ansvarlig for hele denne proces. Bestyrelsens rolle: Bestyrelsen deltager i valg af indsatsområder. Bestyrelsen har ydermere fuld indsigt i Termometerundersøgelserne og mulighed for i samarbejde med ledelsen at prioritere yderligere indsatsområder. Kontaktlærerens ansvar: Klasselæreren skal vurdere sin klasses undersøgelse, og på baggrund heraf udvælge punkter/fokusområder, som der arbejdes på at optimere/gøre bedre. For fokusområdet skal problematik og indsats beskrives, målet for indsatsen skal være defineret og målbart og endelig skal det fremgå hvornår og hvordan der evalueres. Klassens fokusområder skal være tilgængelige i skriftlig form og præsenteres for alle elever og den samlede forældregruppe senest før vinterferien. Fokusområder gennemgås med eleverne i klassen og forældrene informeres via klassens nyhedsbrev eller opslagstavle på forældreintra. Klassens fokusområder fremsendes, så snart de har været drøftet med forældrerådet, til klassens repræsentant i skolebestyrelsen. Endelig skal undervisningsmiljøet i klassen indgå som punkt på dagsordenen ved det førstkommende forældremøde. Forældrerådets rolle: Klassens undersøgelsesresultater samt de af klasselæreren udpegede indsatsområder drøftes med klassens forældreråd. Og forældrerådet har dermed mulighed for, i samarbejde med klasselæreren at prioritere yderligere områder, der kan arbejdes med, samt at tage aktiv del i indsatsen. Anonymitet: Eleven indtaster sine svar på spørgsmålene ved hjælp af personlig adgangskode. 18

19 Det påpeges, at den enkelte elevs anonymitet i alle sammenhænge skal sikres. Ansvaret herfor påhviler hhv. ledelse, bestyrelse og klasselærer. (se endvidere Resultaternes tilgængelighed ). Evalueringer: Det forventes, at der hvor det er muligt, anvendes dele af Termometeret som en naturlig del af et evalueringsforløb. Resultaternes tilgængelighed: Den seneste Termometerundersøgelse samt skolens aktuelle indsatsområder skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Det tilstræbes at dette lægges ud i fire grupper 0-3 klasse 4-6 klasse 7-9 klasse Specialklasserne. Fokusområder fra Trivselsundersøgelsen skal for de enkelte klasser fremgå af årsplanen, og skal endvidere lægges separat på forældreintra. De enkelte klassers besvarelser i Termometerundersøgelsen lægges af hensyn til anonymiteten IKKE på intranet og omdeles ej heller i skriftlig form. 19

20 Korskildeskolen Princip for kørsel af elever i private biler Befordring af elever i private biler kan finde sted, når skolens leder er indforstået hermed. Sådan befordring kan f.eks. komme på tale, når offentlige befordringsmidler ikke med rimelighed kan benyttes. Skolebestyrelsen har besluttet, at følgende skal overholdes ved befordring af elever: Forældrene skal ved deres underskrift have givet tilladelse Eleverne skal under hele turen være fastspændt i sikkerhedssele Køretøjet skal være i fuld forsvarlig stand Føreren af køretøjet skal være en voksen, ansvarlig person med kørekort Det påhviler den lærer eller pædagog, der har ansvaret for arrangementet at sikre, at nærværende principper er oplyst overfor personer, der påtager sig transport af elever. Note: Køres børn i forældres biler i forbindelse med udflugter, ekskursioner eller lignende, vil børnene i en skadesituation kunne få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis en anden trafikant er medskyldig i en ulykke, ydes erstatning af denne anden trafikants forsikringsselskab efter ansvarets fordeling. Barnet kan eventuelt opnå yderligere erstatning fra den kollektive ulykkesforsikring, familiens egen ulykkesforsikring og fra en eventuel fører/passagerforsikring. 20

21 21

22 Korskildeskolen Princip for elevfravær På Korskildeskolen er hver dag fyldt med vigtig faglig og social læring. Korskildeskolen og Skolebestyrelsen ønsker, at alle elever får mest mulig undervisning og, at elevfravær derfor holdes på et minimum. Elevfravær påvirker ikke kun den elev, der er fraværende, men påvirker organiseringen af undervisningen for hele klassen. Det er forældrenes ansvar, at skolens elever deltager i undervisningen på alle skoledage. Forældrene underretter klasselæreren om elevfravær snarrest muligt - så vidt muligt via forældreintra. Fravær i skoletiden, der ikke vedrører elevers sygdom, registreres som ulovligt fravær jf. Folkeskoleloven. Forældrene kan ansøge om ekstraordinær frihed på grund af særlige begivenheder i familien. Klasselæreren kan give en elev fri i op til én dag. Ved ekstraordinær frihed ud over én dag skal skolelederen træffe afgørelse. Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. Afholdelse af ferie i skoletiden Ferie i undervisningstiden er ifølge loven ikke noget, som eleverne har krav på eller ret til. Vi er klar over, at samfundet ikke indretter sig efter vores skolehverdag, så det er ikke alle forældre, der altid kan holde deres ferie i skoleferierne. Skolelederen kan tage det til efterretning, men ikke give tilladelse til fravær uden lovlig grund, f.eks. afholdelse af ferie uden for skolens ferieperioder. 22

23 Når forældrene tager eleverne ud i skoletiden, kan skolen naturligvis ikke tage ansvaret for elevernes indlæring i denne periode. Lærerne er ikke forpligtet til på forhånd at have tilrettelagt undervisningsforløb og undervisningsmateriale i fraværsperioden. 23

24 Korskildeskolen Principper for ekskursioner og lejrskoler En ekskursion kan strække sig fra en enkelt lektion til en hel dag. En ekskursion er en del af den daglige undervisning og skal efter dens formål og indhold ligge inden for folkeskolens rammer. Ved et lejrskoleophold forstås undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen, med det formål, at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres på skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning. Ved ekskursioner og lejrskole kan forældrene gennem en klassekasse bidrage til dækning af udgifter, som kommunen ikke er forpligtet til at afholde f.eks. is eller sodavand. Hvis der på ekskursioner er udgifter til forplejning, kan man opkræve indtil 40 kr. pr. påbegyndt døgn til at dække denne udgift. Ved lejrskoler skal kommunen betale alle udgifter, der er forbundet med elevens deltagelse i lejrskolen. Der kan opkræves indtil 50 kr. pr. påbegyndt døgn til dækning af elevernes forplejning. Ved koloni i sfoen skal kommunen betale alle udgifter, der er forbundet med elevens deltagelse i lejrskolen. Der kan opkræves indtil 50 kr. pr. påbegyndt døgn til dækning af elevernes forplejning. Der gives dog mulighed for, at forældrene gennem fælles opsparing eller på anden måde i fællesskab kan tilvejebringe midler. Dette skal i givet fald ske ved frivillige bidrag e.l., og det må ikke få den konsekvens, at enkelte elever udelukkes fra at deltage. Lejrskole afholdes en gang i skoleforløbet og forekommer på 6. årgang. Det tilstræbes, at lejrskolen strækker sig over 4 overnatninger/ 5 dage Lejrskolen tilrettelægges i samarbejde med elever og forældre i god tid. 24

25 I budgetlægningen afsættes et beløb pr. elev, som kan benyttes til lejrskolen. Lejrskole skal afholdes indenfor Norden. Lejrskolens formål: 1. Det sociale samvær i klassen/holdet. 2. Et fagligt og kulturelt udbytte. Det tilstræbes, at specialklasserne kommer på lejrskole en gang i løbet af deres skolegang. Sfo`en tager på koloni en gang årligt. 25

26 Korskildeskolen Principper for Princip for afvikling af terminsprøver Terminsprøver på 8. og 9. årgang I januar afholdes terminsprøver, hvor eleverne på 8. og 9. årgang afprøver den form, som anvendes ved de afsluttende skriftlige prøver. Da terminsprøverne skal være en prøve på de afsluttende skriftlige prøver, skal disse afspejle afviklingen af disse. Terminsprøver afholdes i fagene dansk, matematik, tysk og engelsk på 9. årgang. På 8. årgang afholdes terminsprøve i fagene dansk og matematik, men med materiale på niveau for 8. årgang. Inden terminsprøverne skal eleverne orienteres om de gældende regler ved de afsluttende prøver. Terminsprøverne planlægges af årgangsteamene. Skolebestyrelsen juni

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Stolpedalsskolen. Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010.

Stolpedalsskolen. Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010. Stolpedalsskolen Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010. 1 Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Principper og retningslinjer:... 4 Struktur:... 4 Organisering:...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere