Principkatalog Korskildeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principkatalog Korskildeskolen"

Transkript

1 Principkatalog Korskildeskolen 1

2 VÆRDIGRUNDLAG KORSKILDESKOLEN Respekt: For Korskildeskolen betyder det, at respekten er bærende i samarbejdet mellem elever, forældre og personale. Vi anerkender hinandens forskelligheder og værdsætter evnen og viljen til at forstå andres tænkemåde og handlinger. Derfor kommunikerer vi respektfuldt til, med og om hinanden. Faglighed: For Korskildeskolen betyder det, at vi lærer noget om noget og vi lærer at lære. Derfor skal elevernes tilbud tilrettelægges af fagprofessionelle voksne med særlig faglig og undervisningsmæssig kompetence inden for de enkelte fag. Derfor har forældre et ansvar for, at eleven er skoleparat. Livsglæde: For Korskildeskolen betyder det, at elever, forældre og personale kan lide at komme på skolen. Skolen skal give alle mulighed for at opleve glæden ved venskab og fællesskab. Derfor arbejder vi aktivt med trivsel for at sikre et trygt og positivt miljø. Udvikling: For Korskildeskolen betyder det, at elever, forældre og personale udviser åbenhed og imødekommenhed overfor nytænkning og de forandringer, der præger vores hverdag. Derfor skal elevernes tilbud tilrettelægges således, at elevernes udvikling bygger på sammenhæng mellem krav og evner. 2

3 Derfor kendetegnes personalets faglige udvikling ved, at kompetencer stemmer overens med givne krav. Humor: For Korskildeskolen betyder det, at vi også har sans for livets muntre og komiske sider, også når situationer er vanskelige og konflikter skal løses. Derfor bruger vi humor til at skabe tryghed og et rart miljø, hvor der er plads til at grine og udvise glæde. 3

4 Indhold Målsætning for Korskildeskolen... 5 Princip for samarbejde mellem forældre og skolen... 7 Princip for nedsættelse af ansættelsesudvalg ved ansættelse af fast personale... 8 Princip for klassedeling af børnehaveklassebørn Princip for vikardækning Princip for fag -og timefordeling Princip for etablering af klassekasser Princip for godkendelse af undervisningsmidler Principper for undervisningsmiljøundersøgelse Princip for kørsel af elever i private biler Princip for elevfravær Principper for ekskursioner og lejrskoler Principper for Princip for afvikling af terminsprøver

5 Korskildeskolen Målsætning for Korskildeskolen Målsætning: På Korskildeskolen er børnenes læring og udvikling vores vigtigste opgave. Vi driver skole for børnenes skyld ved at: 1. Den enkelte elevs læring og udvikling er et fælles ansvar for elev, forældre og skole. Skole/hjemsamarbejdet prioriteres meget højt og er baseret på gensidig tillid, åbenhed og ærlighed gennem et højt informationsniveau. 2. Den enkelte elev og medarbejder i dagligdagen oplever, at samarbejde fører til gode resultater for den enkelte, samt styrker fællesskabet. Dette skal føre til et sammenhold, som styrker selvværd og trivsel. Det psykiske og fysiske miljø: Medarbejdernes og elevernes daglige arbejdsmiljø og undervisningsmiljø skal være præget af trivsel, tillid, tolerance og respekt for hinanden. Målsætning: 1. Eleverne udvikler ansvarlighed overfor sig selv og deres medmennesker - samt de fysiske rammer. 2. På Korskildeskolen arbejdes målrettet med hensigtsmæssig anvendelse af de fysiske rammer. Der udarbejdes strategier for lokalernes anvendelse og indretning på kortere og længere sigt. 3. Eleverne inddrages i forhold til både det psykiske og fysiske undervisningsmiljø, hvor det er muligt. 5

6 Undervisning: Målsætning: 1. Projektarbejdsformen styrkes. Projekterne indeholder på alle klassetrin elementer af både de kreative (praktisk/musiske) og boglige fag. Der tages i videst muligt omfang hensyn til elevernes ønsker om form og indhold. 2. Der afholdes emnedage og temauger, hvor kreativitet og bevægelse inddrages i undervisningen. Eleverne oplever, at den daglige undervisning indeholder både boglige og kreative elementer. 3. I undervisningen inddrages lokalområdet: historisk, kulturelt, geografisk, biologisk og sportsligt. 4. Informationsteknologi (IT) integreres på alle klassetrin. Gennem arbejde med IT oplever eleverne såvel muligheder som begrænsninger og udvikler specielt evnen til at fravælge overflødig information. Gennem den daglige undervisning opnår eleverne erkendelse af: at naturen indeholder ubegrænsede oplevelser at naturens ressourcer er begrænsede at lokalsamfundet kan inddrages som samarbejdspartner i undervisningen Fritidsforhold: Målsætning: Alle børn med pasningsbehov i aldersgruppen klasse indenfor skolens rammer tilbydes et pædagogisk forsvarligt pasnings eller fritidstilbud. I fritidstilbuddet inddrages bevægelse og kreativitet i dagligdagen. 6

7 Korskildeskolen Princip for samarbejde mellem forældre og skolen Målsætning: Elevernes trivsel samt faglige og personlige udvikling prioriteres altid højt på Korskildeskolen. Dette sker bl.a. gennem at: Der afholdes mindst 2 forældremøder pr. skoleår. Der afholdes mindst 1 skole-hjemsamtale pr. skoleår og derudover efter behov for den enkelte elev. Kontaktlæreren sørger for, at der skriftligt orienteres om klassens arbejde og sociale samvær. Dette sker løbende på forældreintra. Klassens årsplaner kan læses på forældreintra senest 1. september. Ledelsen informerer løbende via nyhedsbreve på skoleporten om, hvad der sker på skolen. I relation til skole-hjemsamarbejdet deltager et eller flere medlemmer af skolebestyrelsen ved mindst et forældremøde årligt. For at styrke samarbejdet etableres der i alle klasser et klasseforældreråd. Formålet hermed er at kunne drøfte forhold omkring skolen og klassen uden nødvendigvis at skulle samle alle forældre. Elevernes trivsel i klassen og på skolen er grundlaget for forældrerådets arbejde, men andre temaer kan også være relevante at arbejde med i forældrerådet. Disse kunne være: forældremøder - indhold/placering/deltagende lærere, årsplan for klassen, skolehjemsamtaler, klassearrangementer, skolefest e.l. 7

8 Korskildeskolen Princip for nedsættelse af ansættelsesudvalg ved ansættelse af fast personale Målsætning: På Korskildeskolen nedsættes et udvalg med indstillingsret til skolens leder ved ansættelse af personale på skolen. Udvalget består af i alt syv personer, hvoraf mindst tre skal vælges blandt de forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen. Herudover skal udvalget have deltagelse af fire repræsentanter fra skolen, herunder en tillidsrepræsentant, en medarbejder, viceskolelederen samt skolelederen. Ansættelsesudvalgets sammensætning i forbindelse med ansættelse af pædagogisk personale i skoledelen: 1. Skoleleder og viceskoleleder 2. Formanden for skolebestyrelsen, eller en af formanden udpeget samt to forældrerepræsentanter 3. En relevant lærerrepræsentant evt. teamsamarbejdspartner eller fasekoordinator 4. Tillidsrepræsentanten Ansættelsesudvalgets sammensætning i forbindelse med ansættelse af pædagogiske medarbejdere i Korskildeskolens SFO: 1. SFOleder 2. Skoleleder 3. Formanden for skolebestyrelsen, eller en af formanden udpeget, samt to forældrerepræsentanter 4. En relevant pædagogrepræsentant - evt. teamsamarbejdspartner 5. Tillidsrepræsentant 8

9 Princippet gælder alene ansættelse af fastansat personale (lærere, pædagoger, teknisk/administrativt personale og ledelse), og således ikke ved ansættelse af vikarer. Skolebestyrelsen orienteres dog herom. Det er altid skolelederen, der har beslutningskompetencen i udvalget. Udvalgets opgaver er at opstille ønsket personprofil, bidrage til udarbejdelse af stillingsopslag, samt deltage i ansættelsessamtaler. I forbindelse med ansættelsessamtalerne kan skolelederen vælge at udpege en dørvagt, som tager imod kandidaterne. Den udvalgte dørvagt deltager dog ikke i samtalerne og ej heller i den efterfølgende afgørelse vedr. ansættelse. 9

10 Korskildeskolen Princip for klassedeling af børnehaveklassebørn Når elever begynder i børnehaveklassen, starter de i én basisgruppe og holddeles i det daglige arbejde. Målet med én basisgruppe er, at alle børn kommer til at kende hinanden godt og kommer til at arbejde godt sammen og derved vænner sig til holddeling helt fra børnehaveklassen. Kommende førsteklasselærere deltager i grupperne to lektioner om ugen i anden skemaperiode. Der arbejdes efter en fælles årsplan, og børnehaveklasselederne planlægger forløbene med deres team. I disse forløb iagttager børnehaveklasselederne (plus kommende førsteklasselærere) det enkelte barn og hele børnegruppen med det formål at danne to velfungerende og harmoniske klasser. Når børnehaveklasselederne (og kommende førsteklasselærere) har overblik over elevgruppen foretages en endelig klassedeling i to klasser. Forældrene får besked herom inden 1. maj. Ved deling tages der pædagogiske hensyn, men der tages også hensyn til klassestørrelse og fordeling af piger og drenge. Skolens leder har det overordnede ansvar for delingen efter rådgivning fra børnehaveklasselederne, kommende førsteklasselærere, skolepædagoger samt PPR. 10

11 Korskildeskolen Princip for vikardækning Målsætning: Som udgangspunkt tilstræbes det, at alle klasser er dækket ind med lærere eller vikar. Prioritering af vikardækning skal foretages, således at klasse altid har en lærer eller vikar i samtlige undervisningstimer klasse skal så vidt det er muligt vikardækkes eller føres tilsyn med på skolen. I særlige tilfælde kan eleverne sendes hjem og arbejde hjemme klasse: Klasserne kan samlæses i tilfælde af manglende lærerdækning. Hvis en lærer undtagelsesvis ikke møder op umiddelbart efter timens start, skal naboklassens lærer tilse eleverne. Naboklassens lærer sørger desuden for, at kontoret bliver underrettet, således at der hurtigst muligt skaffes vikar eller anden form for tilsyn/undervisning klasse: Klasserne kan sammenlæses i tilfælde af manglende lærerdækning. Hvis en lærer undtagelsesvist ikke møder op umiddelbart efter timens start, skal naboklassens lærer tilse eleverne. Naboklassens lærer sørger desuden for, at kontoret bliver underrettet, således at der hurtigst muligt skaffes vikar eller anden form for tilsyn/undervisning. Eleverne kan arbejde selv med opsyn Eleverne kan i særlige tilfælde sendes hjem og arbejde hjemme med relevante undervisningsmaterialer I ydertimerne kan der undtagelsesvis gives undervisningsfri. I vurderingen af, om der skal vikardækkes, indgår om det skønnes at give et undervisningsmæssigt udbytte sammenholdt med de mindre klassers behov for vikardækning. 11

12 Prøvefag skal så vidt muligt dækkes af en faglig kvalificeret vikar. Generelt vedr. vikarer Ved langtidsfravær(mere end 14 dage), herunder sygdom, ugekurser, efteruddannelser og lign., skal lærernes skema i videst muligt omfang besættes af den samme vikar. Ved langtidsfravær underretter skolens ledelse hurtigst muligt alle implicerede lærere, elever og forældre om hvilke tiltag fraværet medfører (skemaændringer, vikarbesætning osv.). Nærmere årsag til fraværet meddeles kun med fuldt samtykke fra den fraværende. Lektionerne skal så vidt muligt dækkes af en vikar med fagrelevant ekspertise. Det igangværende arbejde i klassen videreføres som udgangspunkt af vikaren. Er dette ikke muligt, sørger vikaren for anden fagrelevant undervisning. Ved planlagt fravær f.eks. lærerens deltagelse på kursus eller lejrskole, skal vikaren have instruktion fra læreren om undervisningens indhold i perioden for fraværet. Tilsyn Skolebestyrelsens tilsyn foretages ved halvårligt at modtage oversigt over vikarforbrug, fordelt således at det er muligt at skelne mellem forbrug af vikarer til dækning af planlagt fravær, langtidsfravær, øvrigt fravær og fritimer/hjemsendelse fordelt på de 3 klassegrupperinger. 12

13 Korskildeskolen Princip for fag -og timefordeling Korskildeskolen er en faseopdelt skole med følgende faser: Fase 1 omfatter bh. Kl. 4. klasse Fase 2 omfatter 5. klasse 9. klasse Specialklasserne tilknyttes den fase, hvor størsteparten af eleverne er alderssvarende Hver lærer er kun tilknyttet én fase og som udgangspunkt tilrettelægges alle undervisningslektioner og dertil hørende opgaver for medarbejderne i samme fase. Faglærere kan have mulighed for at have forløb, der rækker ind i begge faser. Klasseteam årgangsteam faseteam: Arbejdet på skolen fordeles mellem lærerne, således at den enkelte medarbejders kvalifikationer udnyttes bedst muligt. Det vægtes, at læreren er linjefagsuddannet eller har tilsvarende kvalifikationer i faget. Linjefag eller anden tilsvarende faglig kompetence, samt undervisningserfaring er udgangspunktet for fordelingen af fag 13

14 Korskildeskolen Princip for etablering af klassekasser Klassekasser kan etableres i de enkelte klasser. En forældre eller evt. 2 kan efter aftale på forældremøder eller lign. administrere mindre beløb, der samles til en klassekasse. Det skal sikres, at evt. bidrag er frivillige og evt. fælles arrangementer mv. organiseres på sådan en måde, at ingen elever eller forældre føler sig mindreværdige. Pengene skal opbevares på en absolut forsvarlig måde f.eks. på en bankkonto idet skolen ikke kan påtage sig noget erstatningsansvar i forhold til klassekasser. Klassens forældre laver en forretningsorden for anvendelsen af klassekassen. En klassekasse er klassens kasse der sker således ingen udbetaling ved en evt. elevfraflytning. Klassekassen kan endvidere kun anvendes til skolearrangementer samt indkøb af ting, der kommer klassens elever til gode (bolde, spil mv.) Ovenstående principper er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående: Ifølge folkeskoleloves 49, stk. 1 påhviler alle udgifter til folkeskolens undervisning kommunen. Af folkeskolelovens 50, stk. 9 fremgår det, at en klasses elever og forældre kan, evt. i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk Denne bestemmelse giver adgang til, at elever og forældre fortsat kan foretage opsparing eller fælles indsamling til dækning af udgifter, som kommunen eller skolen ikke er forpligtet til at afholde. Skolen eller forældregruppen vil imidlertid ikke kunne kræve, at de enkelte forældre betaler et bestemt beløb. Dette gælder uanset om der er tale om et mindre beløb til f.eks. en klassekasse, hvor pengene går til forskellige supplementer i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler, eller større beløb til en skolerejse. 14

15 Af 50 stk. 10 fremgår, at den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer ikke kan betinges af erlæggelse af et beløb eller en anden ydelse. Af ovenstående fremgår det klart, at den enkelte elevs deltagelse i ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. ikke kan gøres betinget af, at forældrene til den enkelte elev har betalt herfor, eller at forældrene på anden måde har ydet noget til dækning af udgifterne. Også i de tilfælde, hvor forældrene skal afholde udgifterne til elevernes forplejning, vil en elev kunne deltage i arrangementet, selv om forældrene ikke har betalt. 15

16 Korskildeskolen Princip for godkendelse af undervisningsmidler Princip for godkendelse af undervisningsmidler I henhold til folkeskolelovens 44 stk. 4 skal Skolebestyrelsen godkende undervisningsmidler, der kan anvendes på skolen. På Korskildeskolen udmøntes denne kompetence ved, at skolebestyrelsen godkender indkøb af undervisningssystemer. Kompetencen til at godkende øvrige undervisningsmaterialer uddelegeres til skolens leder. Undervisningssystemer defineres som materiale, der er indkøbes med henblik på, at elev og personale oplever en pædagogisk rød tråd indenfor det enkelte fag, og som er gennemgående på flere årgange. 16

17 Korskildeskolen Principper for undervisningsmiljøundersøgelse Formål: Børn i god trivsel har optimerede forudsætninger for at modtage læring. Vi ønsker derfor at sikre, at forældre, børn, medarbejdere og ledelse på skolen løbende har indsigt i undervisningsmiljøet, og at der til enhver tid arbejdes hen imod en stadig optimering af dette. Metode: Til kortlægning af undervisningsmiljøet på skolen anvendes DCUM s Termometerundersøgelse. Besvarelsen af spørgsmålene kan indgå som en del af undervisningen og foregå i klasserne på skolen, men det er også muligt, at eleverne besvarer spørgsmålene hjemmefra. De store fordele ved hjemmebesvarelser vil dels være det rent praktiske i forhold til at stille computere til rådighed til alle på samme tid, men derudover vil det også sikre en øget forældreinvolvering. Særlig i de mindre klasser, vil det endvidere være en hjælp i forhold til at spørgsmål og svarmuligheder bliver rigtigt forstået. Besvarelser fra hjemmepc, forudsætter skriftlig forældrevejledning. De elever der ikke har mulighed for at besvare i hjemmet, SKAL besvare spørgsmålene på skolen eller i SFOen. Ledelsens ansvar: Ledelsen er ansvarlig for at den samlede Termometerundersøgelse gennemføres 1 gang årligt i alle klasser. Trivselsundersøgelsen skal gennemføres i løbet af oktober/november måned idet der til årets sidste skolebestyrelsesmøde, på baggrund af undersøgelsen, skal foreligge en skriftlig vurdering fra ledelsen. 17

18 Endvidere skal der i samarbejde med bestyrelsen udpeges problematikker og indsatsområder. For hvert indsatsområde skal indsatsen beskrives, og målet være defineret og målbart. Endelig skal det fremgå hvornår og hvordan der evalueres. Ledelsen er ansvarlig for hele denne proces. Bestyrelsens rolle: Bestyrelsen deltager i valg af indsatsområder. Bestyrelsen har ydermere fuld indsigt i Termometerundersøgelserne og mulighed for i samarbejde med ledelsen at prioritere yderligere indsatsområder. Kontaktlærerens ansvar: Klasselæreren skal vurdere sin klasses undersøgelse, og på baggrund heraf udvælge punkter/fokusområder, som der arbejdes på at optimere/gøre bedre. For fokusområdet skal problematik og indsats beskrives, målet for indsatsen skal være defineret og målbart og endelig skal det fremgå hvornår og hvordan der evalueres. Klassens fokusområder skal være tilgængelige i skriftlig form og præsenteres for alle elever og den samlede forældregruppe senest før vinterferien. Fokusområder gennemgås med eleverne i klassen og forældrene informeres via klassens nyhedsbrev eller opslagstavle på forældreintra. Klassens fokusområder fremsendes, så snart de har været drøftet med forældrerådet, til klassens repræsentant i skolebestyrelsen. Endelig skal undervisningsmiljøet i klassen indgå som punkt på dagsordenen ved det førstkommende forældremøde. Forældrerådets rolle: Klassens undersøgelsesresultater samt de af klasselæreren udpegede indsatsområder drøftes med klassens forældreråd. Og forældrerådet har dermed mulighed for, i samarbejde med klasselæreren at prioritere yderligere områder, der kan arbejdes med, samt at tage aktiv del i indsatsen. Anonymitet: Eleven indtaster sine svar på spørgsmålene ved hjælp af personlig adgangskode. 18

19 Det påpeges, at den enkelte elevs anonymitet i alle sammenhænge skal sikres. Ansvaret herfor påhviler hhv. ledelse, bestyrelse og klasselærer. (se endvidere Resultaternes tilgængelighed ). Evalueringer: Det forventes, at der hvor det er muligt, anvendes dele af Termometeret som en naturlig del af et evalueringsforløb. Resultaternes tilgængelighed: Den seneste Termometerundersøgelse samt skolens aktuelle indsatsområder skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Det tilstræbes at dette lægges ud i fire grupper 0-3 klasse 4-6 klasse 7-9 klasse Specialklasserne. Fokusområder fra Trivselsundersøgelsen skal for de enkelte klasser fremgå af årsplanen, og skal endvidere lægges separat på forældreintra. De enkelte klassers besvarelser i Termometerundersøgelsen lægges af hensyn til anonymiteten IKKE på intranet og omdeles ej heller i skriftlig form. 19

20 Korskildeskolen Princip for kørsel af elever i private biler Befordring af elever i private biler kan finde sted, når skolens leder er indforstået hermed. Sådan befordring kan f.eks. komme på tale, når offentlige befordringsmidler ikke med rimelighed kan benyttes. Skolebestyrelsen har besluttet, at følgende skal overholdes ved befordring af elever: Forældrene skal ved deres underskrift have givet tilladelse Eleverne skal under hele turen være fastspændt i sikkerhedssele Køretøjet skal være i fuld forsvarlig stand Føreren af køretøjet skal være en voksen, ansvarlig person med kørekort Det påhviler den lærer eller pædagog, der har ansvaret for arrangementet at sikre, at nærværende principper er oplyst overfor personer, der påtager sig transport af elever. Note: Køres børn i forældres biler i forbindelse med udflugter, ekskursioner eller lignende, vil børnene i en skadesituation kunne få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis en anden trafikant er medskyldig i en ulykke, ydes erstatning af denne anden trafikants forsikringsselskab efter ansvarets fordeling. Barnet kan eventuelt opnå yderligere erstatning fra den kollektive ulykkesforsikring, familiens egen ulykkesforsikring og fra en eventuel fører/passagerforsikring. 20

21 21

22 Korskildeskolen Princip for elevfravær På Korskildeskolen er hver dag fyldt med vigtig faglig og social læring. Korskildeskolen og Skolebestyrelsen ønsker, at alle elever får mest mulig undervisning og, at elevfravær derfor holdes på et minimum. Elevfravær påvirker ikke kun den elev, der er fraværende, men påvirker organiseringen af undervisningen for hele klassen. Det er forældrenes ansvar, at skolens elever deltager i undervisningen på alle skoledage. Forældrene underretter klasselæreren om elevfravær snarrest muligt - så vidt muligt via forældreintra. Fravær i skoletiden, der ikke vedrører elevers sygdom, registreres som ulovligt fravær jf. Folkeskoleloven. Forældrene kan ansøge om ekstraordinær frihed på grund af særlige begivenheder i familien. Klasselæreren kan give en elev fri i op til én dag. Ved ekstraordinær frihed ud over én dag skal skolelederen træffe afgørelse. Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. Afholdelse af ferie i skoletiden Ferie i undervisningstiden er ifølge loven ikke noget, som eleverne har krav på eller ret til. Vi er klar over, at samfundet ikke indretter sig efter vores skolehverdag, så det er ikke alle forældre, der altid kan holde deres ferie i skoleferierne. Skolelederen kan tage det til efterretning, men ikke give tilladelse til fravær uden lovlig grund, f.eks. afholdelse af ferie uden for skolens ferieperioder. 22

23 Når forældrene tager eleverne ud i skoletiden, kan skolen naturligvis ikke tage ansvaret for elevernes indlæring i denne periode. Lærerne er ikke forpligtet til på forhånd at have tilrettelagt undervisningsforløb og undervisningsmateriale i fraværsperioden. 23

24 Korskildeskolen Principper for ekskursioner og lejrskoler En ekskursion kan strække sig fra en enkelt lektion til en hel dag. En ekskursion er en del af den daglige undervisning og skal efter dens formål og indhold ligge inden for folkeskolens rammer. Ved et lejrskoleophold forstås undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen, med det formål, at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres på skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning. Ved ekskursioner og lejrskole kan forældrene gennem en klassekasse bidrage til dækning af udgifter, som kommunen ikke er forpligtet til at afholde f.eks. is eller sodavand. Hvis der på ekskursioner er udgifter til forplejning, kan man opkræve indtil 40 kr. pr. påbegyndt døgn til at dække denne udgift. Ved lejrskoler skal kommunen betale alle udgifter, der er forbundet med elevens deltagelse i lejrskolen. Der kan opkræves indtil 50 kr. pr. påbegyndt døgn til dækning af elevernes forplejning. Ved koloni i sfoen skal kommunen betale alle udgifter, der er forbundet med elevens deltagelse i lejrskolen. Der kan opkræves indtil 50 kr. pr. påbegyndt døgn til dækning af elevernes forplejning. Der gives dog mulighed for, at forældrene gennem fælles opsparing eller på anden måde i fællesskab kan tilvejebringe midler. Dette skal i givet fald ske ved frivillige bidrag e.l., og det må ikke få den konsekvens, at enkelte elever udelukkes fra at deltage. Lejrskole afholdes en gang i skoleforløbet og forekommer på 6. årgang. Det tilstræbes, at lejrskolen strækker sig over 4 overnatninger/ 5 dage Lejrskolen tilrettelægges i samarbejde med elever og forældre i god tid. 24

25 I budgetlægningen afsættes et beløb pr. elev, som kan benyttes til lejrskolen. Lejrskole skal afholdes indenfor Norden. Lejrskolens formål: 1. Det sociale samvær i klassen/holdet. 2. Et fagligt og kulturelt udbytte. Det tilstræbes, at specialklasserne kommer på lejrskole en gang i løbet af deres skolegang. Sfo`en tager på koloni en gang årligt. 25

26 Korskildeskolen Principper for Princip for afvikling af terminsprøver Terminsprøver på 8. og 9. årgang I januar afholdes terminsprøver, hvor eleverne på 8. og 9. årgang afprøver den form, som anvendes ved de afsluttende skriftlige prøver. Da terminsprøverne skal være en prøve på de afsluttende skriftlige prøver, skal disse afspejle afviklingen af disse. Terminsprøver afholdes i fagene dansk, matematik, tysk og engelsk på 9. årgang. På 8. årgang afholdes terminsprøve i fagene dansk og matematik, men med materiale på niveau for 8. årgang. Inden terminsprøverne skal eleverne orienteres om de gældende regler ved de afsluttende prøver. Terminsprøverne planlægges af årgangsteamene. Skolebestyrelsen juni

Principkatalog. Principkatalog Fladsåskolen

Principkatalog. Principkatalog Fladsåskolen Principkatalog Fladsåskolen 1 Indhold Fladsåskolens Værdigrundlag... 3 Målsætning for Fladsåskolen... 4 Princip for samarbejde mellem forældre og skolen... 5 Princip for Undervisningens organisering på

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole.

Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole. Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole. Formålet med spørgeskemaet er at få en melding om, hvordan I som "brugere" af skolen ser på den måde, vi laver skole på. Er det godt nok, eller

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 8. juni 2016 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Åløkkeskolen. Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole.

Åløkkeskolen. Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Åløkkeskolen Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Helle Potter, skolebestyrelsesformand Søren Lohmann, skoleleder

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Dato: 020910 Hejnsvig skole Bakkevej 9 7250 Hejnsvig Tlf. 72 13 14 10 www.hejnsvigskole.dk Hejnsvig Skoles plan for sundhed indeholder sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Trivsel handleplan, indsatsområde 2010-12

Trivsel handleplan, indsatsområde 2010-12 Elever Overordnet set oplever vi at eleverne trives. Men vi oplever dog ind i mellem at en elev/ familie vælger Hou Skole fra på grund af mistrivsel. At eleverne oplever at de er i trivsel i alle de sammenhænge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere