Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)"

Transkript

1 Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed i Danmark 2.2. Identifikationsnummer r = CVR-nummer 2.3. Afkryds ved ja i alle situationer, hvor der er tale om arbejdsudleje Rubrik Anfør dato for påbegyndelse af aktuelle ansættelsesforhold / selvstændige virksomhed 3.2. Angiv datoerne for den forventede udsendelsesperiode 3.3. Angiv om beskæftigelsen udøves i landbaseret virksomhed eller på skib Angiv navn på den virksomhed, som arbejdet i udlandet udføres for, og den nøjagtige adresse i udlandet, hvor arbejdet udføres Rubrik 4 Her oplyses om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie (og evt. arbejdsmarkedsbidrag). Hvis det ikke er samme virksomhed, der betaler løn og bidrag mv., anføres hhv. "løn" og "sikringsbidrag" ud for den relevante virksomhed. ARBEJDE I FLERE EØS-LANDE Rubrik Identifikationsnummer r = CVR-nummer eller tilsvarende udenlandsk arbejdsgivernummer Rubrik Anfør den dato arbejdet er påbegyndt hos arbejdsgiveren i rubrik 2, eller den dato den selvstændige virksomhed er påbegyndt 3.2. Anfør den dato arbejdet eller den selvstændige virksomhed, der anføres i punkt 3.4, er påbegyndt Anfør navn og adresse på det arbejdssted, hvor arbejdet er påbegyndt senest, eller - hvis arbejdet er påbegyndt på samme tidspunkt - navn og adresse, hvor bibeskæftigelsen udføres Rubrik 4 Oplys om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie, (og evt. arbejdsmarkedsbidrag). Hvis flere virksomheder udbetaler løn og sikringsbidrag, sættes kryds i flere rubrikker. Hvis det ikke er samme virksomhed, der betaler løn og bidrag mv. anføres hhv. "løn" og "sikringsbidrag" ud for den relevante virksomhed. ARBEJDE I FLERE EØS-LANDE VED INTERNATIONAL TRANSPORT Rubrik 2 Anfør navn og adresse på den virksomhed, for hvem lønmodtageren foretager international transport af passagerer eller gods ad jernbane, landevej eller luftvej 2.2. Identifikationsnummer = CVR-nummer eller tilsvarende udenlandsk arbejdsgivernummer Rubrik Anfør den dato arbejdet er påbegyndt hos virksomheden i rubrik Anfør den dato arbejdet som international transportarbejder er påbegyndt. Kan være sammenfaldende med datoen i punkt Angiv de arbejdslande som lønmodtageren arbejder i (alle lande som pågældende kører eller flyver i/over/igennem) Rubrik 4 Her oplyses om den virksomhed, der er ansvarlig for lønudbetaling og indbetaling af bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikringspræmie, (og evt. arbejdsmarkedsbidrag) RUBRIK 5. OG 6. UDFYLDES AF UDBETALING DANMARK, INTERNATIONAL SOCIAL SIKRING

2 DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING E 101 DK ( 1 ) ATTEST OM DEN LOVGIVNING DER SKAL FINDE ANVENDELSE x Forordning (EØF). 1408/71: art d; art a; art.14.2.a; art b; art.14a.1.a, 2 og 4; art. 14b.1. 2 og 4; art. 14c.a; art. 14e; art. 17 Forordning (EØF) 574/72: art. 11.1; art. 11a.1; art. 12a.2.a, 5c og 7.a; art. 12b Blanketten skal udfyldes med blokbogstaver, og der må kun skrives i felterne. Den består af 4 sider, hvoraf ingen må fjernes 1. Arbejdstager Selvstændig erhvervsdrivende 1.1 Efternavn ( 2 ) 1.2. Fornavne (3) Tidligere navne ( 2 ) 1.3. Fødselsdato Statsborgerskab 1.4. Fast adresse 1.5. Personnummer ( 4 ) 2. Arbejdsgiver Selvstændig virksomhed 2.1. Navn eller firmanavn 2.2. Identifikationsnummer ( 5 ) 2.3 Arbejdsgiveren er et vikarbureau ja nej 2.4. Fast adresse Tlf. Fax E-post Gade Nr. Boks 3. Den ovennævnte 3.1. Har været beskæftiget hos ovennævnte arbejdsgiver siden den Har udøvet selvstændig virksomhed siden den i 3.2. udstationeres eller skal udøve selvstændig virksomhed i en periode, der påregnes at ville strække sig fra til 3.3. i nedennævnte virksomhed(er) på nedennævnte skib 3.4. Navn(e) eller firmanavn(e) 3.5. Adresse 3.6. Identifikationsnummer (5)

3 4. Hvem er ansvarlig for udbetaling af den udstationerede arbejdstagers løn og indbetaling af sociale sikringsbidrag? 4.1 Den i punkt 2 nævnte arbejdsgiver 4.2 Den i punkt 3.4. nævnte virksomhed 4.3. Andre, i så fald anføres navn og Adresse 5. Den forsikrede er fortsat omfattet af lovgivningen i land DK ( 1 ) 5.1. I henhold til artikel 13.2.d 14.1.a 14.2.a 14.2.b 14a. 1.a 14a.2 14a. 4 14b.1 14b.2 14b.4 14c.a 14e 17 I forordning (EØF) nr. 1408/ fra til 5.3. af I beskæftigelsesperioden (jf. brev fra den kompetente myndighed eller det af denne myndighed udpegede organ i beskæftigelseslandet, som giver den forsikrede ret til fortsat at være omfattet af lovgivningen i det land, hvorfra han udstationeres ref. 6. Den kompetente institution, hvis lovgivning finder anvendelse 6.1 Betegnelse UDBETALING DANMARK, INTERNATIONAL SOCIAL SIKRING 6.2 Institutionens identifikationsnummer 6.3 Adresse Tlf. (+45) Fax Gade SORTEMOSEVEJ Nr. 2 Postboks By ALLERØD Postnummer DK-3450 Land DANMARK 6.4 Stempel 6.5 Dato 6.6 Underskrift

4 VEJLEDNING Den udpegede institution i den medlemsstat, af hvis lovgivning arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er omfattet, udfylder efter anmodning fra arbejdstageren eller dennes arbejdsgiver eller den selvstændige erhvervsdrivende blanketten og udleverer den til den pågældende. Når arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er udstationeret i Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Østrig, Finland, Sverige eller Island, sender institutionen ligeledes et eksemplar af blanketten, i Belgien: i forbindelse med arbejdstagere til Office national de sécurité sociale / Rijksdienst voor sociale Zekerheid, Brussel; i forbindelse med selvstændige erhvervsdrivende til Caisse d assurance sociales pour les travailleurs indépendants/rjksinstitut voor sociale verzekering der zelfstandigen, Bruxelles; i forbindelse med søfarende til Caisse de secours et de prévoyance des marins / de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden, Antwerpen; i forbindelse med tjenestemænd til Service des Relations Internationales du Ministére des Affaires sociales / Dienst Internationale Betrekkingen van het Ministerie van Sociale Zaken; i Danmark: til Den Sociale Sikringsstyrelse; i Tyskland: til Deutsche Rentenversicherung-Bund, Würzburg; i Frankrig: til Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), Paris; i Nederlandene: til Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen; i Østrig: til Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, i Finland: til Eläketurvakeskus, Helsinki; i Sverige: til Försäkringskassan, Huvudkontoret, Stockholm: i Island: til Tryggingastofnun Rikinis, Reykjavik. Vejledning for den forsikrede Når De skal arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor De er forsikret, skal De inden Deres afrejse sørge for at få de blanketter, som giver Dem ret til den nødvendige sygehjælp (dvs. lægebehandling, medicin, sygehusbehandling osv.) i det land, hvor De skal arbejde. Hvis De bosætter Dem i det land, hvor De skal arbejde, skal De henvende Dem til Deres institution for syge- og moderskabsforsikring for at få udleveret en blanket E 106 og så hurtigt som muligt aflevere den til institutionen for syge- og moderskabsforsikring på det sted, hvor De skal arbejde. Hvis De opholder Dem midlertidigt i det land, hvor De skal arbejde, skal De anmode Deres institution for syge- og moderskabsforsikring om at få udleveret et europæisk sygesikringskort. De skal forevise dette kort for behandleren, hvis De får brug for sygehjælp under opholdet. Vejledning for arbejdsgiveren En medlemsstat, som modtager en anmodning om anvendelse af ovennævnte artikel 14, stk. 1, artikel 14 b, stk. 1 eller artikel 17 i forordning (EØF) nr. 1408/71, skal på behørig vis underrette arbejdsgiveren og arbejdstageren om de betingelser, hvorpå arbejdstageren fortsat kan være omfattet af den pågældende stats lovgivning. Arbejdsgiveren skal underrettes om muligheden for kontrol under udstationeringsperioden for at fastslå, at denne periode ikke er udløbet. Denne kontrol kan især vedrøre indbetaling af bidrag og bevarelse af det organiske bånd. Den udstationerede arbejdstagers arbejdsgiver skal endvidere underrette den kompetente institution i den medlemsstat, hvorfra arbejdstageren er blevet udsendt, om eventuelle ændringer, som har fundet sted i løbet af udstationeringsperioden, navnlig - hvis den pågældende udstationering ikke har fundet sted, eller hvis udstationeringsperioden ikke, således som der er blevet ansøgt om, er blevet forlænget - hvis udstationeringen er blevet afbrudt, med mindre afbrydelsen af arbejdstagerens aktivitet for virksomheden i beskæftigelseslandet af rent midlertidig karakter - hvis arbejdstageren af arbejdsgiveren er blevet udsendt til en anden virksomhed i beskæftigelseslandet. I de første to tilfælde skal denne blanket returneres til institutionen i den medlemsstat, hvorfra arbejdstageren er blevet udsendt. Vejledning for opholdsstedets institution Såfremt den pågældende fremlægger den rigtige blanket (det europæiske sygesikringskort eller E 106), skal forsikringsinstitutionen i den medlemsstat, hvor arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende opholder sig, ligeledes foreløbigt udrede ydelser i anledning af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Såfremt denne institution i dette tilfælde har brug for en blanket E 123, skal den hurtigst muligt rette henvendelse til: i Belgien for arbejdstagere, i tilfælde af erhvervssygdom til Fonds des maladies professionnelles / Fonds voor beroepsziekten (Erhvervssygdomsfonden), Bruxelles, og i tilfælde af arbejdsulykke, det af arbejdsgiveren udpegede kompetente forsikringsselskab i Tjekkiet, til Sygeforsikringsinstitutionen på det sted, hvor den pågældende er forsikret i Danmark, til Arbejdsskadestyrelsen, København i Tyskland, til den kompetente Berufsgenossenschaft (ulykkesforsikringsinstitution) i Estland, til Sotsiaalkindlustusamet (socialforsikringsrådet), Tallinn i Spanien, til Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social (provinsafdeling af statsanstalten for social sikring) i Irland, til Department of Health, Planning Unit (Sundhedsministeriet, afdelingen for planlægning), Dublin 2 i Italien, til den kompetente provinsafdeling af Instituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL (Statsanstalten for Ulykkesforsikring) i Letland, til Valsts sociãlãs apdrosinãsanas agentura (det statslige socialforsikringskontor), Riga i Litauen, til Teritoriné ligoniu kasa (regionalsygekassen) i Luxembourg, til Association d assurance contre les accidents (Ulykkesforsikringsforbundet) i Malta, til Divizjoni tas-sañña, Triq il-merkamti, Valletta CMR 01 i Nederlandene, til den kompetente sygeforsikringsinstitution i Østrig, til den kompetente ulykkesforsikringsinstitution i Polen, til regionalkontoret af Narodowy Fundusz Zdrowia (den nationale sygekasse) i Portugal, til Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Den nationale forsikringsinstitution for arbejdsulykker og erhvervssygdomme), Lissabon i Slovakiet, til den forsikredes sygeforsikringsselskab eller til Sociálna poist ovña (kontoret for socialforsikring), Bratislava i Finland, til Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Bulevardi 28, Helsinki i Sverige, til Försäkringskassan (Socialforsikringskontoret) i alle de øvrige medlemsstater, til den kompetente sygeforsikringsinstitution i Island, til Tryggingastofnun rikisins (Statens Institut for Social Sikring) Reykjavik i Liechtenstein, til Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Socialøkonomi), Vaduz i Norge, til Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Forsikringskontoret for Udenlandske Anliggender), Oslo. I Schweiz, for arbejdstageretil arbejdsgiverens ulykkesforsikringsinstitution; for selvstændige erhvervsdrivende til den pågældendes ulykkesforsikringsinstitution. Når den pågældende er omfattet af den franske sociale sikringsordning, er den kompetente kasse for afgørelsen af retten til ydelser den kasse, hvor han er forsikret, men som ikke altid er den kasse, der er anført på blanket E 101. Det europæiske sygesikringskort eller blanket E 123 skal i givet fald indhentes hos kassen på den pågældendes sædvanlige bopælssted. Når en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af en finsk eller islandsk social sikringsordning, er blanket E 123 altid påkrævet. Når en arbejdstager, der er omfattet af en islandsk social sikringsordning, kommer til skade ved en arbejdsulykke eller pådrager sig en erhvervssygdom, skal arbejdsgiveren altid underrette den kompetente institution på behørig vis.

5 FODNOTER (1) Kendingsbogstaver for det land, hvor blanketten udfyldes: BE = Belgien; CZ = Tjekkiet; DK = Danmark; DE = Tyskland; EE = Estland; GR = Grækenland; ES = Spanien, FR = Frankrig, IE = Irland; IT = Italien; CY = Cypern; LV = Letland; LT = Litauen; LU = Luxembourg; HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederlandene; AT = Østrig; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenien; SK = Slovakiet; FI = Finland; SE = Sverige; UK = Det Forenede Kongerige; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Schweiz. (2) Anfør alle efternavne i samme rækkefølge som på dåbsattesten. (3) Anfør alle fornavne i samme rækkefølge som på dåbsattesten. (4) For personer, der er omfattet af spansk lovgivning, anføres socialsikringsnummeret. Hvis blanketten er bestemt for en maltesisk institution, anføres for maltesiske statsborgere nummeret på identitetskortet, eller for personer, der ikke er maltesiske statsborgere, det maltesiske socialsikringsnummer For personer, der er omfattet af polsk lovgivning, anføres numrene PESEL og NIP eller, såfremt de ikke foreligger, nummeret på identitetskort eller pas. Til brug for institutioner i Slovakiet anføres i givet fald det slovakiske fødselsnummer. (5) Der anføres så mange oplysninger som muligt, som kan identificere arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed: For skibe anføres skibets navn og skibsregisternummeret. For Belgien, for arbejdstagere anføres virksomhedsnummer, (numéro d entreprise / ondernemingsnummer) og for selvstændige erhvervsdrivende momsnummer. For Tjekkiet anføres identifikationsnummer (IC). For Danmark anføres CVR-nummer For Tyskland anføres Betriebsnummer des Arbeitgebers (arbejdsgiverens virksomhedsnummer). For Spanien anføres Código de Cuenta De Cotización Del Empresario CCC (arbejdsgiverens bidragskontonummer) For Frankrig anføres SIRET-nummer. For Italien anføres i givet fald virksomhedens registreringsnummer. For Luxembourg anføres arbejdsgiverens sociale registreringsnummer og for selvstændige erhvervsdrivende socialsikringsnummeret (CCSS). For Ungarn anføres arbejdsgiverens sociale registreringsnummer og for selvstændige erhvervsdrivende den private virksomheds identifikationsnummer. For Polen anføres NUSP-nummeret, hvis det kendes,eller numrene NIP og REGON. For Slovakiet anføres identifikationsnummeret (ICO) For Slovenien anføres arbejdsgiverens eller den selvstændige erhvervsdrivendes registreringsnummer. For arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der er omfattet af finsk lovgivning, anføres navnet på den kompetente ulykkesforsikringsinstitution. For Norge anføres organisationsnummer

6 Oplysningsskema selvstændig erhvervsdrivende Oplysningerne skal bruges til at behandle blanket E 101 så hurtigt og præcist som muligt Hvad er blanket E 101 DK? En godkendt blanket E 101 DK er bevis for, at du under arbejde i andre lande er omfattet af de danske regler om: Maj 2013 sygesikring dagpenge ved sygdom og barsel børnefamilieydelse (børnechecken) og børnetilskud - arbejdsløshedsforsikring sociale pensioner. Du har ret til at modtage disse danske ydelser, hvis betingelserne er opfyldt. Blanketten beviser over for danske og udenlandske myndigheder, at du er omfattet af de ovennævnte danske sociale ordninger under arbejde i EU (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Rumænien, Bulgarien og Ungarn), Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Når du er omfattet af disse danske sociale ordninger, skal der ikke betales bidrag til de tilsvarende sociale ordninger i de øvrige ovennævnte lande. 1 Navn, adresse og branche Den selvstændiges navn og CPR-nr. Branche Virksomhedens navn, CVR-nr. og startdato Skal du arbejde i ét andet land, udfyld punkterne 2, 3, 5 og 6 Skal du arbejde i flere lande, udfyld punkterne 4, 5 og 6 2 Arbejde i ét andet land Der er tale om udsendelse, hvis du udfører et tidsbegrænset arbejde i ét andet land. Den forventede varighed af arbejdet i det pågældende land må ikke overstige 3 år. Når vi ser på, om du fortsat kan være omfattet af de danske regler om social sikring under arbejdet i et andet land, skal det afklares, om du lige inden udsendelsen er omfattet danske regler om social sikring. Udtrykket lige inden betyder frem til dagen før. 2.1 Var du beskæftiget i udlandet lige inden denne udsendelse? Nej Ja (oplys arbejdsland, periode og eventuel dansk arbejdsgiver eller selvstændig virksomhed) Arbejdsland og periode Eventuel dansk arbejdsgiver eller selvstændig virksomhed 3 Skal du arbejde tidsbegrænset i ét andet land, er det som udgangspunkt en betingelse, at du forinden også har været selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. 3.1 Driver du normalt selvstændig beskæftigelse i Danmark? Ja Nej

7 4 Arbejde i flere lande Du skal starte med at kontakte myndighederne i dit bopælsland, når du arbejder i flere lande. Bor du i Danmark, skal dette oplysningsskema sammen med blanket E 101 sendes til Udbetaling Danmark, International Social Sikring. Arbejde i flere lande betyder, at du som led i din normale beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende skal arbejde i flere lande. Det betyder efter dansk praksis, at du skal skifte arbejdsland mindst hver 3. måned. Ferie, afspadsering, sygdom mv. regnes ikke for skift af arbejdsland. Er der tale om sjældnere skift af arbejdsland end hver 3. måned, udfyldes punkt 4 ikke. Udfyld i stedet punkterne 2, 3, 5 og 6. Når du arbejder i flere lande, er du omfattet af dansk lovgivning om social sikring, hvis betingelserne i en af de følgende 2 situationer er opfyldt: 1. Du arbejder i flere lande. Du bor i Danmark og en del af dit arbejde udføres i Danmark. 2. Du arbejder i flere lande. Du bor ikke i Danmark, men i et af de andre lande. Du har din hovedbeskæftigelse i Danmark. I begge situationer defineres bopæl som sædvanligt opholdssted. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med din folkeregistrering. 4.1 Nævn de lande du arbejder i/skal arbejde i (nævn Danmark, hvis du også arbejder i Danmark) (betegnelsen hele EU/EØS-området kan bruges hvis du også arbejder i Schweiz tilføjes og Schweiz ) 4.2 Hvor tit skifter du arbejdsland? hver uge hver måned hver kvartal andet: 4.3 Antal ugentlige arbejdstimer i gennemsnit i Danmark (også hvis det er nul timer ) 5 Andre oplysninger Hvis skemaet ikke dækker din arbejdssituation, så skriv bemærkninger her: (f.eks. hvis du midlertidigt eller fast arbejder både som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende i forskellige lande) 6 Underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte: Stempel, underskrift og dato Ifølge persondataloven har Udbetaling Danmark, International Social Sikring, pligt til at oplyse om, at de oplysninger, vi modtager, bliver registreret hos os. Vi bruger oplysningerne til at behandle sagen. Vi vil kun udlevere disse oplysninger til offentlige myndigheder efter gældende lov. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt. I har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret, og kan kræve forkerte oplysninger rettet. Hvis I ønsker at klage over vores behandling af oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Hvis lønmodtageren ikke selv udfylder dette skema, beder vi jer om at orientere personen om ovenstående. Udbetaling Danmark, International Social Sikring, Kongens Vænge 8, DK-3400 Hillerød Tlf , borger.dk/international-social-sikring og virk.dk/international-social-sikring

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem i blanketten med TAB eller musen)

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem i blanketten med TAB eller musen) Rubrik 1. Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem i blanketten med TAB eller musen) Anfør lønmodtagerens/den selvstændige erhvervsdrivendes personlige data. Oplys personnummer under pkt. 1.6.

Læs mere

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen)

Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) Sådan udfyldes blanket E101 (Du bevæger dig frem blanketten med TAB eller musen) UDSENDT TIL MIDLERTIDIGT ARBEJDE I ANDET EØS-LAND Rubrik 2. Oplys navn og adresse på lønmodtagerens arbejdsgiver i Danmark/den

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK

VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK Rubrik 1. Anfør lønmodtagerens/den selvstændige erhvervsdrivendes personlige data. Punktet D.N.I springes over. Oplys personnummer under pkt. 1.5. UDSENDT TIL

Læs mere

SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE

SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE Den Sociale Sikringsstyrelse Internationalt kontor April 2006 SOCIAL SIKRING FOR LØNMODTAGERE I INTERNATIONAL TRANSPORT NY FREMGANGSMÅDE Internationale transportarbejdere skal nu bruge blanket E 101 Tidligere

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Forordn. nr. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78 Forordn. nr. 574/72: art. 86, stk. 2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

Forordn. nr. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78 Forordn. nr. 574/72: art. 86, stk. 2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92 DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 401 (1) A. Anmodning om attest 1. Arbejdstager Selvstændig erhvervsdrivende FAMILIEATTEST MED HENBLIK

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land Social sikring under arbejde i udlandet Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Konventionens artikel 7, Litra a), 1. punktum. Den administrative aftales artikel 2, stk.. 1 og 2.

Konventionens artikel 7, Litra a), 1. punktum. Den administrative aftales artikel 2, stk.. 1 og 2. Konventionen mellem Kongeriget Danmark og Den Islamiske Republik Pakistan om Social Sikring Blanket nr. 1 Se vejledning og noter på side 5-6 (1) DK UDSTATIONERINGSATTEST Konventionens artikel 7, Litra

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international 1 Nr. 1, april 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er informationer om Sygehjælp: - EU-sygesikringskortet får længere

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark Område: sundhedsstaben Udarbejdet af: Rikke Winther Strunge Afdeling: planlægning og udvikling E-mail: rikke.winther.strunge@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13559 Telefon: 7663 1084 Dato: 09. juli 2007

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere