Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. . Kontaktperson Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Ansøgning om tilladelse til tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak Dato Henvisning til evt. bilag 1. Virksomhedens/anlæggets navn og beliggenhed Virksomhedens navn Telefonnummer CVR-nr. P-nr. Adresse Postnr. og by Matr.nr og Ejerlav Ejers navn Tlf. Kontaktperson Tlf. Virksomhedstype* Antal ansatte * Evt. listebetegnelse jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr af eller bekendtgørelse om brugerbetaling nr. 463 af med efterfølgende ændringer. Vær opmærksom på, at der ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra virksomheden. Ansøgningen skal derfor omfatte både spildevand fra produktionen, sanitært spildevand og regnvand. Ved behov kan kommunen bede om yderligere oplysninger til behandling af sagen. 2. Beskrivelse af virksomhedens indretning og drift Vedlæg plan over virksomhedens indretning herunder tegning over virksomhedens samlede kloaksystem på ejendommen med angivelse af afledningspunkter for processpildevand, renseanlæg, rense-, inspektions- og prøvetagningsbrønde samt eventuelt system til regnvand samt tilslutninger til kommunens spildevandssystem og evt. regnvandssystem. Revideret

2 3. Beskrivelse af de processer, hvor spildevandet kommer fra Husk også: vask af biler/trucks, skylning af emner, vandbehandlingsanlæg, udledning af bade, vand fra rengøring af procesanlæg m.v. 4. Oplysninger om spildevandsmængder og afledning Oplys alle vandstrømme gennem virksomheden, herunder vand ind på virksomheden (vandværk, egen boring, overfladevand og vand fra omfangsdræn m.v.) og vand ud af virksomheden (spildevand, i produkter, i affald, fordampning, nedsivning m.v.). Vand ind på virksomheden Vandværksvand Egen boring Indtag af overfladevand, omfangsdræn m.v. Vand ind i alt Vand ud af virksomheden Vand i produkter Vand i affald Fordampning Nedsivning Spildevandsmængden, der afledes til kloak (specificeres i næste tabel) Tagarealer m² Befæstede arealer m² - 2 -

3 m³ m³ pr år m³ pr døgn L/sek. Afledes periodisk eller konstant? Nærmere beskrivelse af afledningssted * og tidspunkt Gns. max Gns. max Gns max Processpildevand Spildevand fra vaskehal/ vaskeplads Kølevand Sanitets spildevand Andet (art oplyses) i alt Hvis der er flere separate afløb af processpildevand til det offentlige kloaksystem, oplyses antal afledninger * Afledningsstedet vises på kloakplan vedlagt som bilag. Stk. 5. Oplysninger om spildevandsrensning 5.1. Olieudskilleranlæg Hvis virksomheden har aktiviteter, hvorfra der afledes olieholdigt spildevand (f.eks. vaskhal/vaskeplads, oplag, hvorfra der kan udvaskes olie, tankningspladser m.v.), skal ansøgningsskema til etablering af olieudskilleranlæg udfyldes og indsendes. Olieudskilleranlæg skal dimensioneres og indrettes som beskrevet i Herning Kommunes Retningslinjer for etablering og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere. 5.2 Fedtudskilleranlæg Hvis virksomheden har aktiviteter, hvorfra der afledes fedtholdigt spildevand (herunder også kantine- og køkkenfaciliteter), skal ansøgningsskema til etablering af fedtudskiller udfyldes og indsendes. Krav til indretning og drift af fedtudskillere er beskrevet i Herning Kommunes Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere

4 5.3 Andre renseforanstaltninger: Angiv oplysninger om processer og renseeffektivitet, anvendte hjælpestoffer samt håndtering og bortskaffelse af affald m.m. fra renseprocessen samt oplysninger om evt. udligningstank, neutralisering m.v. Vedlæg gerne et flowdiagram for alle virksomhedens processer, hvorfra der afledes spildevand. 6. Spildevandets sammensætning før og efter evt. rensning Angiv oplysninger om spildevandets sammensætning, herunder temperatur, ph og indhold af forurenende stoffer og disses miljømæssige egenskaber herunder stoffernes nedbrydelighed, bioakkumulering og giftighed m.v., gerne med en ABC-vurdering i henhold til spildevandsvejledningens side 26. Angiv også spildevandets indhold af stoffer på listerne: Listen over uønskede stoffer 2009: Effektlisten 2009: Bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Vedlæg datablade for råvarer og hjælpestoffer, der ender i spildevandet, og angiv årligt forbrug af de forskellige produkter. På næste side angives spildevandets indhold af stoffer som beregnet eller målt. Evt. analyserapporter vedlægges i kopi. Hvis I ikke har analyser af spildevandet, skal I ikke sætte dette i værk, før det er aftalt med kommunen. Der skal bl.a. laves aftaler om udtagningssted, metoder til udtagning og analyser m.m

5 Temperatur (interval) ph (interval) Nitrifikationshæmning ved 200 ml/l COD Før rensning Max konc. Efter rensning Max konc. Bemærkninger BI 5 Kvælstof (N) Phosphor (P) Suspenderet stof (uopløst stof) Olie mineralsk vegetabilsk Fedt Tungmetaller (angiv hvilke) Organiske opløsningsmidler (angiv hvilke) Radioaktive stoffer (angiv hvilke) Rengøringsmidler/ vaskemidler (angiv hvilke) Andet: f.eks. farvestoffer, giftstoffer, bakterier og mikroorganismer, cyanid, farveindhold (angiv hvilke) Er der flere stoffer/parametre, end der er plads til i skemaet, angives disse på et bilag til ansøgningen

6 6. Beskrivelse af aktiviteter på de udendørs arealer, hvorfra der afledes regnvand Beskriv alle aktiviteter, der foregår på de udendørs arealer herunder antal p-pladser, størrelse af kørearealer og af- og pålæsningsområder, evt. oplag m.v. Beskriv også hvordan regnvandet afledes fra de forskellige områder (f.eks. til spildevandskloak, regnvandskloak, nedsivning m.v.). Markér aktiviteterne på kloakplanen. 7. Beskrivelse af håndtering/opbevaring af farligt affald og flydende råvarer/hjælpestoffer Beskriv beholdertyper og størrelse, sikkerhedsforanstaltning ved påfyldning, -håndtering samt opbevaring (f.eks. spildbakke, betonkumme) m.v. Markér opbevaringsområder på kloakplanen. 8. Forslag til egenkontrol Virksomhedens evt. forslag til egenkontrol, herunder udkast til prøveudtagning og analyse Aktivitets/anlægsnr. (nr. angives på plantegning over virksomheden) Prøvehyppighed Prøveudtagningssted Prøvetagnings- og analysemetoder - 6 -

7 Andet herunder eftersyn af anlæg, pejlinger, oplysninger i driftsjournal m.v. 9. Renere teknologi og vandsparende processer Beskrivelse af anvendelsen af renere teknologi og vandsparende processer i forbindelse med de processer, hvor spildevandet dannes og renses. 10. Handlingsplaner Beskrivelse af handlingsplaner for indførelse af renere teknologi, f.eks. planer omkring - udskiftning/reducering af miljøbelastende råvarer med mindre belastende råvarer. - energibesparelser ved ændring af procesgange eller andet. - recirkulering af procesvand - andre planer - 7 -

8 11. Øvrigt Beskrivelse af resultater af evt. tæthedskontrol og/eller TV-inspektion af virksomhedens kloaksystem incl. olieudskilleranlæg samt andre forhold ved spildevand og afledning, som virksomheden finder relevant. 12. Ansøgerens oplysninger, underskrift og dato Ansøgerens navn Ansøgerens adresse Dato Underskrift - 8 -

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

A. Ansøger og ejerforhold

A. Ansøger og ejerforhold A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: 74337200 2 Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn,

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk

Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk Udkast til miljøgodkendelse til Nyt biomassefyret kraftvarmeværk Energivej 19 November 2014 Virksomhedens navn: Helsingør Kraftvarmeværk A/S CVR-nummer: 32 32 27 35 P-nummer: 1.016.942.819 Listepunkt:

Læs mere

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder. 1/12 d. 15-4-2014 Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder.

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed I medfør af 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 537 af 29. april

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere