Tårnby Kommune. Spildevandsplan December Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen"

Transkript

1 Tårnby Kommune Spildevandsplan December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

2 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG RECIPIENTER SPILDEVANDSSTRUKTUR KLOAKOPLANDE HAVEFORENINGER OPLAND I OPLAND II Opland II Øst Opland II Vest Opland II Lufthavn Øst Opland II Lufthavn Vest OPLAND III OPLAND IV OPLAND V Opland V Nord Opland V Syd OPLAND VI Opland VI Vest Opland VI Øst OPLAND VII ÅBEN LAND OPLAND VIII RENSEANLÆG LEDNINGSANLÆG LEDNINGSREGISTRERING KLOAKFORNYELSE NYKLOAKERING PUMPESTATIONER Pumpestationen ved Søndre Landvandskanal OVERLØBSBYGVÆRKER BASSINANLÆG UDLØB OG VEJAREALER Udløb Vejarealer SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND ADMINISTRATIVE FORHOLD BETALINGSVEDTÆGT TØMNINGSORDNING UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN TILSLUTNINGSRET OG PLIGT MANGLENDE TILSLUTNING AFLEDNINGSFORHOLD FRA FÆLLESKLOAK TIL SEPARATSYSTEM TILSLUTNINGSTILLADELSER TIL SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS KLOAK UDLEDNINGSTILLADELSER KLOAKERING AF HAVEFORENINGER PÅKLAGELSE AF SPILDEVANDSPLANEN SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS KLOAK OG PRIVAT KLOAK KLOAKANLÆG PÅ PRIVAT AREAL DIMENSIONERING AF LEDNINGSANLÆG DIMENSIONERING AF BASSINANLÆG TIDS- OG ØKONOMIPLAN INVESTERINGSPLAN KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER KLOAKFORSYNINGENS SALDO...44 Side 2/44

3 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 1 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Plangrundlag Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet. Forhold til kommuneplaner Kommuneplanen er en langsigtet plan, der angiver visioner og mål for de kommende år. Kommuneplanen for Tårnby Kommune blev vedtaget d. 30. april 2008 af Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse. Kommuneplanen indeholder dog referencer til Regionplanen for hovedstadsområdet, der påvirker spildevandsplanen for Tårnby Kommune. Disse referencer er gældende frem til vandplanen træder i kraft. Forhold til regionplan 2005 og kommuneplan for Tårnby Kommune Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen (nu landsplandirektiv) er udarbejdet og vedtaget af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) i december Regionplanen er en overordnet plan for udviklingen i Hovedstadsregionen og fastsætter rammerne for såvel den fysiske planlægning som retningslinjer for den kommunale planlægning på en lang række sektorområder - blandt andet spildevandsplanlægningen. Med kommunalreformens ikrafttræden fra 2007 blev HUR og amterne nedlagt. Det er herefter meningen, at retningslinjer for spildevand m.v. skal indarbejdes i kommuneplanerne for de enkelte kommuner. Tårnby Kommune har endnu ikke udarbejdet ny kommuneplan efter de nye regler, og regionplanens retningslinjer er derfor fortsat gældende. I forbindelse med udarbejdelsen af ny kommuneplan for Tårnby Kommune vil regionplanens retningslinjer for spildevandshåndtering blive indarbejdet. Spildevandsplanen må ikke stride mod regionplanens eller kommuneplanens retningslinjer. De statslige vandplaner De statslige vandplaner vil sikre beskyttelsen af vandmiljøet og dermed også lægge de overordnede rammer for spildevandsrensningen. Vandplanerne erstatter således elementære dele af Regionplanen (nu landsplandirektiv). De statslige vandplaner konkretiseres herefter i kommunernes handleplaner for vandplanerne. Når de statslige vandplaner foreligger, skal det sikres, at kommuneplanens retningslinjer og dermed spildevandsplanen ikke strider mod vandplanerne. Lokalplaner En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. Vandforsyningsplaner Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur for drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Side 3/44

4 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 Udsnit af love og bekendtgørelser indenfor spildevandsplanlægning o Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december o Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. o Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts o Lov om miljømål, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 ( Miljømålsloven ). o Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 22. oktober o Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. o Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). o Bekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 af lov om planlægning Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Regionplan 2005 for Hovedstadens udviklingsråd (HUR): Retningslinjer Følgende er gengivet udvalgte passager fra HUR s Regionplan fra 2005 (nu landsplandirektiv). Der henvises til Regionplanen i sin helhed for referencer til bilag, figurer og tabeller. HURs mål: o spildevandsafledningen skal foregå, så regionens vandområder og grundvandet beskyttes, o spildevandsafledningen sker på en måde, så de rekreative interesser, herunder badning, lystfiskeri mv., tilgodeses. Generelt for spildevand Spildevand fra bysamfund, industrier og enkeltejendomme samt regnafledning fra større befæstede arealer skal renses inden afledning til vandområderne eller nedsivning gennem jorden For alle nye eller ændrede spildevandsudledninger, undtagen regnvand, skal det sikres, at spildevandet som minimum renses til et niveau svarende til biologisk rensning. Alternativt kan spildevandet afskæres, opsamles eller nedsives Udledning af miljøfremmede stoffer og tungmetaller skal begrænses mest muligt med anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi (BAT). Vandkvalitetskriterier for en rakke stoffer, der ikke er indeholdt i bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996, fremgår af retningslinjetabel i bilaget. Fokus skal specielt rettes mod udledninger fra lystbadehavne og trafikbelastede arealer. Side 4/44

5 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 Renseanlæg Alle renseanlæg skal udbygges, så de kan leve op til de krav og forudsætninger, der følger af lovgivningen og målsætningen for regionens vandområder. Fastsættelse af endelige krav vil ske ved meddelelse af udledningstilladelser. For minimumskrav, se retningslinjetabel i bilaget. Industrier Spildevand fra industrier med direkte udledninger til vandområder skal renses efter princippet om bedste, tilgængelige teknologi (BAT). Regnbetingede udløb Udledningen må ikke forårsage hydrauliske eller stofmæssige problemer i recipienten herunder kræve regulering af vandløb for at opnå tilstrækkelig hydraulisk kapacitet. Udlederkrav fastsattes pa baggrund af recipientmålsætning og anvendelse samt ud fra vandløbenes vandforing. Vandområdespecifikke krav til regnbetingede udledninger fremgår af retningslinjetabel i bilaget. Udløb fra separatkloakerede områder Alle nye og ændrede separate regnudløb samt eksisterende, der medfører problemer, jf. retningslinje 5.2.9, skal som udgangspunkt dimensioneres som følger: vandløb uden hydrauliske problemer: maksimalt afløb pa 1-3 l/s/reduceret ha og en overbelastningshyppighed på n = 1 vandløb med hydrauliske problemer: maksimalt afløb pa 1-2 l/s/reduceret ha og en overbelastningshyppighed på n = 1/5 Det maksimale afløb fastsattes på baggrund af vandløbets målsætning og fysiske tilstand Afledning af vand fra befæstede arealer skal ske via passage af sandfang og olieudskiller eller lignende, med mindre det kan dokumenteres ikke at være nødvendigt Regnvand fra befæstede arealer og tagflader uden specielt forurenede stoffer skal i videst muligt omfang nedsives lokalt eller hvis muligt opsamles til formål, hvor det kan erstatte ledningsvand. Se også retningslinje Udledning til eller nær områder med badevand bør undgås. Badevand fremgår af retningslinjekort og retningslinjekort i afsnit 5.3 Vandløb, søer og kystvande. Udløb fra fælleskloakerede områder Belastningen via overløb fra fælleskloakerede områder skal søges begrænset mest muligt, f. eks. ved etablering af bassiner samt ved passage af rist, skumbræt eller lignende eller ved foranstaltninger med tilsvarende renseeffekt. Ved dimensionering af overløbsbygværker tages udgangspunkt i en aflastningshyppighed på maks. n = ½ - 2 til vandløb og søer. I særlige tilfælde kan aflastningshyppigheder op til n = 5 accepteres. Ved afledning til kyster uden badevandsområder tages der udgangspunkt i en aflastningshyppighed på maks. n = For eksisterende overløb gælder, at aflastninger nær badevandsområder og A-målsatte vandløb helt bør undgås Spildevandet fra ukloakerede ejendomme med en spildevandsbelastning på 30 personækvivalenter eller derunder og med udløb til vandløb og søer skal som minimum renses til den renseklasse, der er angivet for det pågældende opland. Se retningslinjekort Side 5/44

6 Tårnby Spildevandsplan Bilag Spildevand fra enligt beliggende ejendomme skal i videst muligt omfang nedsives, se dog retningslinje Generelt for vandområder Vandløb, søer og kystvande skal opfylde de målsætninger, der er fastlagt i regionplanen, jf. retningslinjekort 5.3.1, og samt retningslinjetabel 5.3.4, og i bilaget. For de områder, der ikke opfylder målsætningen, forudsattes det, at sektormyndigheden udarbejder målrettede handlingsplaner. De målrettede forbedringer af vandmiljøet understøttes af de eksisterende vandområdeplaner og handlingsplaner I vandområder må der som udgangspunkt ikke ske en forøgelse af belastningen fra byer, industri, spredt bebyggelse, landbrug eller andre menneskelige aktiviteter, hvis forøgelsen hindrer målsætningens opfyldelse. Vandløb Vandløb, der er specifikt målsat i regionplanen, skal opfylde kvalitetskravene til de biologiske, vandkemiske og fysiske forhold, der er angivet i retningslinjetabel i bilaget I vandløb, der er skærpet eller generelt målsat, skal bygværker, rørlægninger og andre tekniske anlæg, der hindrer den fri passage for vandløbsfaunaen og landlevende dyr med tilknytning til vandløb, så vidt muligt fjernes eller gøres passable for faunaen Påvirkninger af en vandløbsstrækning må ikke være til hindring for opfyldelsen af målsætningen opstrøms eller nedstrøms for den pågældende strækning Vandløb, der ikke er specifikt målsat i regionplanen, skal som udgangspunkt opfylde de kvalitetskrav, der er fastsat for generelt målsatte vandløb af samme type. Kystvande Kystvande skal opfylde kvalitetskravene til de biologiske, vandkemiske og fysiske forhold, der er angivet i retningslinjetabel i bilaget Nærfelter med lempede miljøkrav kan undtagelsesvis etableres, hvis vandkvalitetskravene ikke kan overholdes i og omkring udledningspunktet ved brug af den bedste, tilgængelige teknologi (BAT). Afgrænsningen af eksisterende nærfelter fremgår af retningslinjetabel i bilaget. Side 6/44

7 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 2 RECIPIENTER Status Der er i Tårnby Kommune 5 målsatte recipienter der modtager spildevand fra Kloakforsyningens kloaksystem; Øresund, Nordre Landvandskanal. Køge Bugt modtager afledt overfladevand, der udledes via Nordre Landvandskanal og Søndre Landvandskanal. Derudover er der privat udledning til Hovedgrøften. Betegnelsen recipienter omfatter: o Vandløb (åer, bække og grøfter). o Søer. o Fjorde. o Kystvande. Der afledes i Tårnby Kommune ikke til Søer og Fjorde. HUR fastsatte målsætninger for recipienternes miljøkvalitet i basisanlysen af recipienterne, efter planlovens bestemmelser. Målsætningerne inddeles i forskellige kategorier afhængig af, hvilken miljøtilstand, der tilstræbes i recipienterne. Målsætninger for recipienter A: Skærpet målsætning. B1, B2 og B3: Fiskevandsmålsætning. C, D, E og F Lempet målsætning. Øresund Køge Bugt Figur 1 Oversigt over recipientmålsætningen i og omkring Tårnby Kommune. Som en del af Vandrammedirektivet udarbejdede HUR en basisanalyse for det målsatte overfladevand (vandløb, søer og kystvande). Basisanalysen har til formål at udpege de vandområder, hvor der er risiko for, at recipientmålsætningen ikke kan overholdes senest ved udgangen af Side 7/44

8 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 Vidste du, at EU s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december Direktivets overordnede mål er, at alle vandområder senest den 22. december 2015 har opnået mindst en "god tilstand", hvilket betyder, at der skal være en god økologisk og kemisk tilstand i recipienterne. Det indebærer først og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. I Basisanalysen er alle målsatte recipienter placeret i en af følgende kategorier, disse vil dog blive afløst af nye målsætninger, når vandplanen træder i kraft: Kategori I II Definition De vandområder, hvor det forventes, at målene i regionplanen nås inden 22. december 2015 De vandområder, hvor det forventes, at målene i regionplanen ikke nås inden 22. december 2015 I HURs basisanalyse er recipienterne i Tårnby Kommune kategoriseret som: Recipient Kategori Kloakopland Køge Bugt II Søndre Landvandskanal afleder til Køge Bugt Øresund II Københavns Lufthavn, DSB landanlæg, Opland I og II Øst Sdr. Landvandskanal I Opland IV og VI Ndr. Landvandskanal II Opland III og V Syd Hovedgrøften Lufthavn (privat regnvandsudledning) I Hoveddelen af alt spildevand ledes i dag til recipienter, der ikke må forvente at opfylde deres målsætninger i I regionplanen fra 2005 er der givet følgende beskrivelse af Øresund og Køge Bugt: Øresund Målsætningen for Øresund er ikke opfyldt. Selv om Vandmiljøplanens reduktionskrav for kvælstof og fosfor er opfyldt for det centrale Øresund, er arealbelastningen med kvælstof til hele Øresund stadig for stor fra de tilstødende områder. Resultatet er blandt andet, at dybdeudbredelsen af ålegræs ikke er tilfredsstillende, og at der stadig er meget omfattende iltsvind i de dybe områder. Indholdet af miljøfremmede stoffer som tributyltin er også for højt. Forbedringer i tilstanden kræver yderligere reduktioner i den generelle belastning med kvælstof til Øresund. Køge Bugt Målsætningerne for Køge Bugt er ikke opfyldt. Belastningen af Køge Bugt er fortsat for høj for kvælstof, mens belastningen med fosfor nærmer sig mål sætningen. Indholdet af næringsstoffer i vandet er for højt, hvilket bl.a. resulterer i en overvækst af løse alger, der skaber både biologiske og æstetiske problemer i området. Ålegræsset har stagnerende vækst bl.a. på grund af den store biomasse af løse alger, som dækker ålegræsset og både skygger og bidrager til lokalt iltsvind omkring ålegræssets rødder. Makroalgerne har et lavt artsantal med kun få flerårige arter. For sigtdybde og klorofyl nærmer målet sig, og der har ikke været masseopblomstringer af planktonalger de seneste år. Iltsvindet har været fraværende i flere år, men opstod igen i Iltsvindet har betydning for bunddyrene, som i store områder har lav diversitet og lavt individantal. Side 8/44

9 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 Indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i sedimentet og i levende organismer overholder for mange stoffer ikke de vejledende grænseværdier fra Oslo-Paris-konventionen. Plan Baggrunden for den forventede manglende målopfyldelse kan relateres til bl.a. udledning af spildevand, men også til en lang række andre faktorer, der ligger uden for Kloakforsyningens råderum. Faktorer, der indvirker på vandområder: o Spildevandsudledning (reguleres via spildevandsplanen). o Påvirkning fra næringsstoffer (reguleres delvist via spildevandsplanen). o Dyrkning / landbrug. o Faunaspærringer. o Dårlig fysisk tilstand. o Opstemning. o Miljøfremmede / miljøfarlige stoffer. o Fysiske forandringer (eks. muslingeskrab) Spildevandsplanen skal forholde sig til recipienternes aktuelle forhold og redegøre for planlagte tiltag indenfor Kloakforsyningen, der kan sikre et fremtidigt godt vandmiljø i regionen. Kloakforsyningen vil i planperioden ( ) bl.a. gennemføre følgende tiltag: Tiltag til forbedring af recipienter: o Ombygning af Tårnby Renseanlæg. o Renovering af kloaksystemet, så ind- og udsivning reduceres. o Nykloakering udføres som udgangspunkt som separatsystem. o Kloakering af alle ejendomme i det åbne land. De angivne tiltag til forbedring af recipienterne beskrives nærmere i de følgende kapitler. Side 9/44

10 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 3 SPILDEVANDSSTRUKTUR Stort set alt spildevand der renses i Tårnby Kommune ledes i dag til Tårnby Renseanlæg. Renseanlægget modtager i dag spildevand fra ca ejendomme, og er i dag belastet med en spildevandsmængde, der svarer til ca PE. Plan Området i umiddelbar nærhed af renseanlægget anvendes i dag som rekreativt område. Der er planer om opførelse af kontorer og hoteller i området. Herudover skal Danmarks Akvarium anlægge et nyt akvarium (Den Blå Planet). Grundet anlæggets nuværende lugtgener, samt den nuværende og fremtidige anvendelse af området omkring renseanlægget, er det besluttet at ombygge renseanlægget i planperioden. Figur 2. Skitse af det nye kompaktanlæg. De gule skraveringer viser nye bygninger/anlæg, mens de røde skraveringer viser eksisterende bygninger som bibeholdes Side 10/44

11 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 4 KLOAKOPLANDE I det følgende er angivet en kort beskrivelse af kloakoplandene i kommunen. For hvert hovedkloakopland angives renseanlæg (der afledes til), kloaksystem samt oplandsareal. Definitioner på forskellige typer kloaksystem Separatsystem: 2 strenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning for separat afledning. Spildevandssystem: 1 strenget kloaksystem for spildevand. Regnvand afledes lokalt. Fællessystem: 1 strenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledning. Definitioner på spildevand og regnvand Spildevand: Regnvand I Spildevandsplanen, defineres spildevand som det vand, der afledes internt fra ejendomme. Dvs. vand fra toiletter, vaske og diverse afløb fra indendørs arealer. I Spildevandsplanen defineres regnvand, som det vand der afledes fra udendørs arealer, og som ikke er opblandet med nogen form for spildevand (se ovenstående definition). Dvs. vand fra vejarealer, hustage, andre befæstede arealer (parkeringspladser, indkørsler, terrasser mm.). Definitioner på private og Spildevandsforsyningsselskabets kloakledninger Spildevandsforsyningsselskabets ledninger: I spildevandsplanen betegnes kun ledninger der er ejet at Kloakforsyningen som offentlige ledninger. Kloakforsyningen har pligt til at vedligeholde det offentlige kloaknet. Private ledninger: Private kloakledninger, defineres som ledninger der ikke er ejet af Kloakforsyningen. Dette er typisk ledninger der er ejet af grundejerforeninger eller vejmyndighederne. Kloakforsyningen må ikke bruge offentlige midler på vedligeholdelse af ledninger, der er privat ejet. 4.1 HAVEFORENINGER Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg. Delvis fælleskloakeret, delvis kloakeret med samletanke 75,7 hektar. 7 ud af 14 haveforeninger har et fælleshus, som er kloakeret. Haveforening Fælleshus adresse Fælleshus kloakeret Kloakeringsprincip svarende til kloakopland: Blommehaven Kamerunvej 17 Ja 6 Kongevang Kongelundsvej 367 Ja 6 Ringen Gammel Kirkevej 50 Ja 1 Sano Vægtergangen 36 Ja 1 Uganda Ugandavej 125 Ja 6 Ved Pilegården Pilegård Alle 4 Ja 5 Æblehaven Kamerunvej 19 Ja 6 Kirkevang Nej 1 Sommervirke Nej 7 Selandia Nej 7 Rågårdskær Nej 7 Sønderbro Nej 7 Nordre Vang Nej 7 Ny Nordre Eng Nej 7 Såfremt en haveforening har stiktilslutning til det Spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem (fælleshuset er tilsluttet Kloakforsyningens kloak), har alle haveforeningshuse på den pågældende matrikel (haveforening) ret til at tilslutte sig til Spildevandsforsyningsselskabets kloak. Alle kloakanlæg på haveforeningens matrikel etableres dog på privat for- Side 11/44

12 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 anstaltning. I stort set alle haveforeninger er det gældende, at nogle af haveforeningshusene er tilsluttet en samletank. I alt er ca. 630 haveforeningshuse i haveforeningerne tilsluttet samletanke. Såfremt en haveforening vælger at tilslutte flere haveforeningshuse end det allerede tilsluttede fælleshus, skal Kloakforsyningen informeres herom, idet der i så fald skal betales vandafledningsbidrag for det tilsluttede vand, jf. afsnit OPLAND I Opland I er kloakeret i starten af 1920 erne og indeholder dermed det ældste afløbssystem i kommunen. Oplandet er fælleskloakeret og afvander ved gravitation til pumpestation PI.2, der pumper vandet ind på renseanlægget. Fra renseanlægget ledes det rensede spildevand til pumpesumpen for PI.1 på Forstranden. PI.1 pumper vandet op i et tryktårn, hvorfra det ledes til sejlrenden ved Drogden via 2 stk meter lange ø900 mm udløbsledninger. Fra Opland I kan der endvidere i situationer med kraftig regn via pumpestation PI.3 ske yderligere aflastning til tryktårnet og derfra til udløb U1 i Øresund. Ved meget kraftig belastning kan vandet, ved overløb ledes til kystnært udløb ved Kastrup Lystbådehavn ved overløbsbygværk U2. Tryktårnet er i 2003 blevet forhøjet 4 meter af hensyn til et ønske om at øge udledningskapaciteten til Øresund. PI.3 blev udbygget i 2008, så kapaciteten blev fordoblet. Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg. Fællessystem 293,1 hektar. Plan Dele af oplandet separatkloakeres i forbindelse med ombygningen af Tårnby renseanlæg (området øst for metrobanen). På sigt skal hele oplandet separeres. 4.3 OPLAND II Afløbssystemet i Opland II er anlagt fra midten af 1930 erne. Oplandet er fælleskloakeret og afvander til pumpestation PII.1, der pumper vandet til renseanlægget. Der ledes spildevand til Opland II fra Opland III med pumpestation PIII.1, og fra Opland VI med pumpestationerne PVI.10b, og PVI.19. Desuden tilledes spildevand fra Københavns Lufthavn. Lufthavnen har tilladelse til at aflede 87 l/s til Opland II, hvoraf 33 l/s vedrører den vestlige del af lufthavnen og 54 l/s den østlige del. I Opland II vest er der et sparebassin på m3. Sparebassinet, der ligger umiddelbart inden for lufthavnens areal, reducerer risikoen for, at Opland II vest oversvømmes i tilfælde af kraftig regn. Ved Den Gamle Lystbådehavn er der et overløbsbygværk U4, hvorfra der under kraftig regn kan ledes vand ud i Øresund. Dette udløb er dog sjældent i brug Opland II Øst Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg. Fællessystem 183,1 hektar. Side 12/44

13 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 Plan Dele af oplandet er påtænkt separatkloakeret (området øst for metrobanen) i perspektivperioden På sigt skal hele oplandet separeres Opland II Vest Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg. Fællessystem 99,5 hektar. Plan Oplandet skal på sigt separatkloakeres Opland II Lufthavn Øst Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg Privat separatsystem 519,2 hektar Opland II Lufthavn Vest Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg Privat separatsystem 450,9 hektar. 4.4 OPLAND III Afløbssystemet i Opland III er fra starten af 1940 erne. Oplandet er fælleskloakeret og afvandes ved gravitation til pumpestation PIII.1, der pumper vandet videre til Opland II. Der tilledes spildevand og regnvand fra Opland IV ved pumpestation PIV.1, PIV.2, og spildevand fra Opland V gennem pumpestationerne PV.3, PV.6, PV10, PV.12, og PV.14. I særlige situationer kan der ske aflastning fra den nordlige del af Opland IV via overløbsbygværket ved Oliefabriksvej/Villestoftevej til Opland III. Aflastning under regn kan ske via overløbsbygværket Fort Sigurd til den åbne grøft langs nordsiden af Løjtegårdsvej. Fra denne grøft er der mulighed for aflastning til den rørlagte kanal, der løber fra Kongelundsvej til Nordre Landvandskanal. Fra den rørlagte kanal er der mulighed for aflastning til Nordre Landvandskanal via udløb U11. Desuden kan der ske aflastning fra den nordlige del af oplandet via et overløbsbygværk i Opland IV ved Oliefabriksvej/Villestoftevej. Vandet ledes herfra videre til Nordre Landvandskanal via udløb U12, der samtidig afvander en del af Øresundsforbindelsens Landanlæg. I forbindelse med det nye udløb til U12 er der etableret et ledningsbassin på ca m3. Udløbet tilhører Sund & Bælt. Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg Fællessystem (99,8%), Vejafvanding (0,2%) 228,5 hektar. Plan Oplandet skal på længere sigt separeres, der foreligger dog endnu ingen skitseprojekt af denne opgave. Side 13/44

14 Tårnby Spildevandsplan Bilag OPLAND IV Afløbssystemet i Opland IV er fra starten af 1940 erne. Oplandet er delvis fælleskloakeret. Med delvis fælleskloakeret menes, at det tidligere undtagelsesvist og kun efter ansøgning hos Kommunen var muligt at få tilladelse til at tilslutte tagvandet til kloaksystemet. Denne mulighed eksisterer ikke længere, således, at tagvandet i forbindelse med nyanlæg eller ændrede forhold i dag skal ledes til faskiner. Oplandet afvandes ved gravitation til PIV.1, og PIV.2, der pumper spildevandet til Opland III. Der ledes ikke spildevand og regnvand til oplandet fra andre oplande. Aflastning under regn kan ske gennem et overløbsbygværk ved Oliefabriksvej/Smedekærvej til en ledning i Oliefabriksvej. Derfra ledes vandet via en kanal og regnvandspumpestation PR4 videre til Nordre Landvandskanal via udløb U11. I særlige situationer kan der ske aflastning fra den nordlige del af oplandet via et overløbsbygværk ved Oliefabriksvej/Villestoftevej til Opland III. Derudover er der afledning af regnvand fra den sydlige del af Opland IV til PR4 via regnvandsledningen i Oliefabriksvej. Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg Fællessystem 40,9 hektar. Plan Oplandet skal på sigt separatkloakeres. 4.6 OPLAND V Afløbssystemet i Opland V er fra midten af 1950 erne. Oplandet er spildevandssystem, og afledningen af spildevand sker ved pumpestationerne PV.3, PV.6, P.V.10, PV.12 og PV.14 til Opland III. Fra den nordlige del af Opland VI ledes spildevand til Opland V via pumpestationerne: PVI.1, PVI.2, PVI.4, og PVI.5. Ved kraftige regnskyl er det konstateret, at spildevandsledningerne bliver belastet med regnvand, hvilket ikke er i overensstemmelse med oplandets kloakeringsprincip, der er spildevandssystem. For år tilbage, inden anlæggelse af kloakker i Tårnby Kommune, blev regn- og drænvandet afledt via åbne grøfter. I takt med at kommunen blev udbygget, er mange af disse grøfter blevet rørlagt og indgår i dag som en del af regnvandssystemet som spildevandstekniske anlæg. Regnvand fra vejene ledes i dag via langsgående dræn og de rørlagte grøfter til Pumpekanalen på Vestamager. Fra Pumpekanalen pumpes vandet til Nordre Landvandskanal via udløb UPR1, Finderupvej, og til Søndre Landvandskanal via udløb UPR2, Hilversumvej. Regnvand fra parcellerne ledes til faskiner på de enkelte parceller. For den del af Opland V, der ligger nord for Løjtegårdsvej, ledes regnvandet til regnvandspumpestation PR4 og derfra videre til Nordre Landvandskanal via udløb U11. Faskinerne på matriklerne tilhører de enkelte grundejere. Drænene i vejene, der hovedsageligt er private fælles veje, tilhører grundejerforeningerne og skal vedligeholdes af disse. De rørlagte grøfter samt en del af de åbne grøfter vedligeholdes af Kloakforsyningen. Side 14/44

15 Tårnby Spildevandsplan Bilag Opland V Nord Status Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg Kloaktype: Spildevandssystem (95%), Privat vejafvanding (5%) Oplandsareal: 24,1 hektar. Plan Kloakforsyningen vil i planperioden give mulighed for, at Kloakforsyningens regnvandsledninger via private vejafvandingsledninger modtager regnvand fra overløb fra faskiner. Tilslutning af overløb fra faskine til vejdræn er en sag mellem grundejerforeningen og den enkelte parcel/ejendommen. Eventuelle uenigheder er et privat retsligt anliggende og vedrører derfor ikke Kloakforsyningen Opland V Syd Status Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg Kloaktype: Spildevandssystem (87,9%), Offentlig vejafvanding (1,4%), Privat vejafvanding (10,7%) Oplandsareal: 163,2 hektar. Plan Kloakforsyningen vil i planperioden give mulighed for, at Kloakforsyningens regnvandsledninger via private vejafvandingsledninger modtager regnvand fra overløb fra faskiner. Tilslutning af overløb fra faskine til vejdræn er en sag mellem grundejerforeningen og den enkelte parcel/ejendommen. Eventuelle uenigheder er et privat retsligt anliggende og vedrører derfor ikke Kloakforsyningen. 4.7 OPLAND VI Afløbssystemet i Opland VI er hovedsageligt anlagt i Oplandet er separatkloakeret, og afledning af spildevand fra den nordlige del af Opland VI ledes til Opland V gennem en række pumpestationer. Fra resten af oplandet ledes spildevandet gennem pumpestationerne: PVI.10, PVI.10a, og PVI.10b, til Opland II gennem en ledning i Ugandavej - Tømmerupvej. For området nordøst for Tømmerup, Grundejerforeningen Østergården, pumpes spildevandet via PVI.19, til Opland II ved Amager Landevej. Spildevandet fra industriområdet Kirstinehøj samt fra et område ved Skelgårdsstræde ledes til pumpestation PVI.10b. Der ledes ikke spildevand til Opland VI fra andre oplande. Ved kraftige regnskyl er det konstateret, at spildevandsledningerne bliver belastet med regnvand, hvilket ikke er i overensstemmelse med oplandets kloakeringsprincip, der er spildevandssystem. Regnvandet fra vejene ledes via dræn og de rørlagte grøfter til Pumpekanalen på Vestamager. Fra Pumpekanalen pumpes vandet til Nordre Landvandskanal via udløb UPR1, Finderupvej, og til Søndre Landvandskanal via udløb UPR2, Hilversumvej. Regnvand fra parcellerne ledes til faskiner på de enkelte parceller. Faskinerne tillades forbundet med vejafvandingen via stikledning og ø300 mm drænbrønd. Faskinerne på matriklerne tilhører grundejerne. Drænene i vejene, der hovedsageligt er private fælles veje, tilhører grundejerforeningerne og vedligeholdes af disse. Det er lovligt at koble nødoverløb fra faskiner til Kloakforsyningens regnvandsledninger, via de private vejafvandingsledninger. Tilslutning af overløb fra faskine til vejdræn er en sag mellem grundejerforeningen og den enkelte parcel/ejendommen. Eventuelle uenigheder er et pri- Side 15/44

16 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 vat retsligt anliggende og vedrører derfor ikke Kloakforsyningen. Regnvandet fra Grundejerforeningen Strandgården løber via regnvandspumpestation PR3 til udløb U13, der udleder til Søndre Landvandskanal. Regnvand fra landzonen omkring Tømmerupvej ledes via åbne og rørlagte grøfter gennem oplandet til pumpekanalen. Fra industriområdet ved Kirstinehøj ledes alt regnvand til et regnvandsbassin, der har afløb til den offentlige grøft ved Hjallerup Allé, hvorfra det løber videre til Pumpekanalen Opland VI Vest Status Renseanlæg: Tårnby Renseanlæg Kloaktype: Spildevandssystem (86,6%), Offentlig vejafvanding (3,8%), Privat vejafvanding (9,6%) Oplandsareal: Opland VI Øst Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: 310,4 hektar. Tårnby Renseanlæg Spildevandssystem 72,6 hektar. 4.8 OPLAND VII ÅBEN LAND Status Oplandet er et planopland. Plan Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Tårnby Renseanlæg Spildevandssystem 72,6 hektar. Oplandet forventes spildevandskloakeret ved tryksat system. 4.9 OPLAND VIII Status Renseanlæg: Kloaktype: Oplandsareal: Renseanlæg Naturcenter Vestamager Privat spildevandssystem 5,6 hektar. Plan Renseanlægget Naturcenter Vestamager forventes nedlagt i planperioden og spildevandet ført til Tårnby Renseanlæg Side 16/44

17 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 5 RENSEANLÆG Spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg Tårnby renseanlæg er det eneste renseanlæg i kommunen der hører ind under Spildevandsforsyningsselskabet. Anlægget behandler stort set alt spildevand i kommunen (der er et enkelt privat renseanlæg i Tårnby Kommune, som tilhører Vestamager Naturcenter). Figur 2 Tårnby Renseanlæg Tårnby Renseanlæg er opført i starten af 1970 erne, og er løbende blevet udbygget. Anlægget er i dag et mekanisk biologisk anlæg med kombineret biologisk og kemisk fosforfjernelse. Anlægget renser i dag hvad der svarer til ca personækvivalenter. Rensekrav Følgende rensekrav er gældende for anlægget. Tabel 5.1 Rensekrav, Tårnby Renseanlæg Parametre Krav, status Krav, plan Kontroltype Vandmængde m3/døgn m3/døgn Transport BI5 (mod) 15 mg/l 15 mg/l Transport COD 75 mg/l 75 mg/l Transport SS 30 mg/l 30 mg/l Transport Total-N 8 mg/l 8 mg/l Transport Total-P 1,5 mg/l 1,5 mg/l Transport Anlægget overholder i dag sine rensekrav. Overløb Side 17/44

18 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 I forbindelse med renseanlægget er der anlagt et overløb. Overløbet træder i kraft ved kraftige regnhændelser, hvor renseanlægget ikke kan modtage al det vand der kommer til anlægget. Overløbet er placeret efter riste og filtre, således det afledte overløbsvand renses mekanisk. Overløbet vurderes i dag at aflaste ca. 40 gange om året. Slambehandling Tårnby Renseanlæg afvander i dag sit slam (restproduktet fra rensningen af spildevand), ved brug af en centrifuge. Det afvandede slam transporteres til Renseanlæg Lynetten, hvor slammet afbrændes, og herefter bortskaffes. Plan Tårnby Renseanlæg skal ombygges i planperioden. Se afsnittet vedr. spildevandsstrukturen i Tårnby Kommune. Der vil i planperioden blive pålagt en afgift for aflevering af slam. Der henvises til affaldsregulativet for Tårnby Kommune Private renseanlæg Naturcenter Vestamager Der ligger et privat renseanlæg i Tårnby Kommune. Renseanlægget er anlagt ved Naturcenter Vestamager, der drives af Skov- og Naturstyrelsen. Der blev i 1996 givet tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningsselskabets kloak til anlægget. Anlægget er dimensioneret til 40 PE, og behandler kun spildevand fra centeret. Regn- og overfladevand nedsives lokalt. Anlægget består af en biologisk rensning af spildevandet fra naturcenteret, hvor der i forbindelse med cafeteriets køkken er etableret et fedtfang. Anlægget udleder renset spildevand til Tårnby Kommunes pumpekanal, der leder overfladevand ud til Nordre og Søndre landvandskanal. Rensekrav Følgende rensekrav er gældende for anlægget: Tabel 5.2 Rensekrav, Naturcenter Vestamager Parameter Kravværdi Kontroltype Kontrolklasse BI5 15 mg/l Tilstand Almindelig Total N 8 mg/l Tilstand Almindelig Ammonium/ammoniak-N 5 mg/l Tilstand Almindelig SS 20 mg/l Tilstand Almindelig ph 6,5 ph 8,5 Alkontrol Anlægget overholder stort set alle rensekrav, der er dog problemer med overholdelsen af ammoniumnitrogen indholdet i det rensede vand. Slambehandling Slam fra renseanlægget køres til Tårnby Renseanlæg. Se beskrivelsen af Tårnby Renseanlæg for nærmere beskrivelse af slambehandlingen. Plan Renseanlægget planlægges nedlagt. I stedet påregnes det, at Naturcenteret i fremtiden skal påkobles Spildevandsforsyningsselskabets kloaksystems spildevandsledninger. Side 18/44

19 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 6 LEDNINGSANLÆG Der er godt 183 km Spildevandsforsyningsselskabs ejet kloaksystem i Tårnby Kommune. Regnvand Spildevand Fællesvand Længde af kloakledning [km] Figur 3 Kendte ledningsanlæg i Tårnby Kommune. 6.1 LEDNINGSREGISTRERING Status Alle kloakforsyningens ledninger er samlet i en database i Kloakforsyningen. Dette skal sikre et godt overblik, ensartet administrationsgrundlag og en opdateret viden om kloaksystemet. Der er i dag opsat 8 flowmålere i opland I. Data fra disse anvendes i dag til kalibrering af hydrauliske modeller for afløbssystemet. Plan I planperioden skal arbejdet med opdateringen af databasen videreføres ved en fortsat forædling gennem løbende opmåling, TV-inspektioner, brøndrapportering m.v.. Konkret skal der i planperioden gennemføres følgende: Planlagte tiltag o Opsættelse af flowmålere i opland II (2010), III (2011) og IV (2012) o Opdatering af ledningsregistrering i forbindelse med udarbejdelsen af saneringsplaner for opland V og VI Figur 4 Inspektion af ledningsanlæg. Side 19/44

20 Tårnby Spildevandsplan Bilag KLOAKFORNYELSE Kloakfornyelse dækker over tiltag til forbedring og optimering af kloaksystemet. Dette omfatter bl.a. opgravningsfri renovering (foring), udskiftning af ledninger ved opgravning, separering af fællesledninger, punktreparationer m.v. Vidste du, at Kloaksystemet (ledninger og brønde) i Tårnby Kommune har en samlet genanskaffelsesværdi på ca. 0.5 mia. kr. Hertil kommer værdien af renseanlæg og pumpestationer. Før et konkret kloakrenoveringsprojekt i et enkelt område opstartes, gennemføres en planlægningsfase, baseret på ledningsregistrering, jf. afsnit 6.1, og belysning af eventuelle driftsforhold. På basis af ledningsregistreringen og driftsforholdene fastlægges omfanget af kloakfornyelsen og metodevalg i en kloakfornyelsesplan, hvorefter selve kloakrenoveringen påbegyndes. Kloakfornyelsesplan Samler data om den fysiske tilstand af kloaksystemet fra TV-inspektionen med driftsdata (opstuvning af vand til terræn under regn, nedsunkne vejdæksler m.m.). Ud fra disse data samt ud fra Kloakforsyningens kriterier for kloakfornyelse fastlægges tiltag i kloaksystemet. Dette kan omfatte opgravning, foring, separering m.m. Status Gennem de seneste år er en del af kloaksystemerne i kommunen blevet undersøgt ved TV-inspektion, målinger etc. Kloakfornyelsesplaner de seneste år o enkelte dele af opland II, III og IV o store dele af opland V og VI. Sideløbende med undersøgelserne af kloaksystemet er der gennem de seneste år gennemført en renovering af kloaksystemet. Dette omfatter bl.a. følgende: Kloakfornyelse de seneste år o Renovering af dele af opland I o Renovering af enkelte deloplande i opland II, III og IV. o Renovering af enkelte deloplande i opland V og VI. Plan Kloakforsyningen vil i de kommende år fortsat sætte fokus på fornyelsen af kloaksystemet. Dette vil ske ved gennemførelse af følgende: Tiltag i planperioden o Udarbejdelse af handlingsplan med tidsplan/prioritering af kommende kloakfornyelsesarbejder for opland I - VI o TV-inspektion og udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner for de områder med ledningsanlæg i kommunen der mangler. o Løbende revision af tidsplan/prioritering af kloakfornyelsesarbejder i takt med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner. o Fornyelse af kloaksystemet, hvor dette er nødvendigt. Side 20/44

21 Tårnby Spildevandsplan Bilag 1 Kloakforsyningen vil opstille en prioriteret rækkefølge for iværksættelse af kloakfornyelsesprojekter i spildevandsplanens planperiode. Denne vil løbende blive opdateret, efterhånden som kendskabet til kloaksystemets tilstand og det ønskede serviceniveau øges, gennem udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner for de enkelte oplande. Prioritering af kloakoplande der skal kloakfornyes fastlægges løbende ud fra: o o Aktuel tilstand af kloaksystemet. Aktuelle problemer i kloakoplandet (opstuvning af vand til terræn under regn, indsivning, lugt etc.). o Andre tiltag i oplandet (vejrenovering, andre ledningsejeres ønske om at lægge vandrør, el, telefon, kabler etc.) Kloakforsyningen har på nuværende tidspunkt en prioriterings-/etapeplan, hvor der årligt saneres ca. 3 underoplande i opland I IV og ca. 5 underoplande i opland V VI. TV-inspektion af kloaksystem ED TV-inspektion af kloaksystem Kapacitetsundersøgelse Kapacitetsundersøgelse Driftserfaringer Driftserfaringer Kloakfornyelsesplan Kloakfornyelse Kloakfornyelse Driftserfaringer Driftserfaringer omfatter bl.a.: o Ind- og udsivning i kloakken. o Nedslidte veje og dæksler. o Rottegener. o Lugtgener. o Opstuvning af kloakvand til terræn eller kælder. Driftserfaringerne findes ud fra viden om kloaksystemet. Figur 5 Procedure ved kloakfornyelse Økonomi ved kloakfornyelse Typisk har ledningsanlæg en forventet levetid på år. Levetiden kan dog variere en del og afhænger af en lang række parametre som råmaterialers kvalitet, spildevandets sammensætning, placering af ledninger m.m. Således er dele af kloaksystemet i eksempelvis de ældre danske købstæder typisk over 100 år gamle og stadig i en god kvalitet, mens den del af kloaksystemet, der blev etableret i 1960 erne for en vis del allerede nu er renoveringsmodent. I nedenstående er skitseret den beregningsmæssige sammenhæng mellem årligt bidrag til kloakfornyelse og levetid af kloaksystemet i Tårnby Kommune. Side 21/44

22 Kloakfornyelse [mio. kr / år] Ved en levetid på 75 år må der forventes at skulle investeres ca. 15 mil. kr. om året i kloakfornyelse Ved en levetid på 100 år må der forventes at skulle investeres ca. 11 mil. kr. om året i kloakfornyelse Levetid [år] Figur 6 Overordnet økonomi ved kloakfornyelse i Tårnby Kommune. 75 års levetid medfører behov for en investering på kr. 15 mio. pr. år. Til sammenligning skal der bruges 11 mio. kr. pr. år ved 100 års levetid. Efter de normale betragtninger om levealderen for etablerede kloakanlæg, anvendes oftest 75 år. Hermed skal der i givet fald bruges 15 mio. kr. pr. år i gennemsnit for at fastholde værdien af det aktiv, som afløbssystemet udgør. For at fastlægge en passende investeringstakt i plan- og perspektivperioden er der imidlertid behov for at kigge nærmere på aldersprofilen for afløbssystemet, dvs. et nærmere kig på, hvornår de enkelte kloakker er anlagt Ledningslængde [m] < Anlægsår Figur 7 Aldersfordeling på kloakledningerne i Tårnby Kommune. Det fremgår af aldersprofilen, at de store kloakeringstiår er 1950 erne og 1970 erne. Med en gennemsnitlig levealder på 75 år, må det derfor forventes, at investeringsbehovet for kloakfornyelse vil stige kraftigt i 2025 ( år). Groft sagt kan man derfor forvente et lavere investeringsbehov end det gennemsnitlige frem til 2025 og et markant højere investeringsniveau efter Med henblik på at imødegå dette påregner Tårnby Kommune i planperioden samlet at afsætte 71 mio. kr. til kloakfornyelse i spildevandsplanens planperiode. Side 22/44

23 Separatkloakering af fællessystem I forbindelse med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplanerne vurderes om det er miljømæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt at separere fælleskloakerede områder muligvis i kombination med lokal afledning af regnvand (eksempelvis ved nedsivning). Ved en separering afledes alt regn- og overfladevand fra området til regnvandsledningen. I disse oplande skal de ejendomme, der har udløb til kloaksystemet, også separere regn- og spildevandet på egen grund. Grundejerne skal selv afholde udgifter til separatkloakering på egen grund. Kloakforsyningen vil i forbindelse med de enkelte kloakfornyelser orientere de berørte grundejere nærmere om hvad grundejerne skal gøre og tidspunkt herfor. I perspektivperioden er det hensigten at omlægge dele af kloaksystemet i opland II fra 1-strenget fælleskloak til 2-strenget separatkloak. Oplande hvor hensigten er, at kloaksystemet skal omlægges fra fællessystem til separatsystem i perspektivperioden o Opland I.0 o Dele af Opland I.2, I.3 og I.9 (øst for metro) o Opland II.10 o Dele af Opland II.11 Figur 8 Kloakarbejder. 6.3 NYKLOAKERING Al nykloakering sker som udgangspunkt efter separatkloakeringsprincippet. Såfremt det er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt, kan tag- og regnvand bortskaffes lokalt af grundejeren selv f.eks. ved nedsivning på egen grund eller ved udledning til nærmeste recipient. Al ny kloak skal dimensioneres således, at den lever op til Kloakforsyningens serviceniveau. Kloaksystemer projekteret og udført af private bygherrer, og der efterfølgende skal overtages af Kloakforsyningen, skal overholde Kloakforsyningens tekniske bestemmelser. Planerne skal sendes til godkendelse hos Kloakforsyningen inden anlægsarbejdet igangsættes. Er dette ikke sket kan Kloakforsyningen kræve anlæg ændret eller afvise at overtage systemet. Åben land Opland VII, der omfatter ejendomme i det åbne land i den sydlige del af Tårnby Kommune, forventes kloakeret ved tryksat system i , en nærmere beskrivelse af kloakeringen kan ses i kapitel 7. Side 23/44

24 6.4 PUMPESTATIONER Status Kloakforsyningen har ca. 50 pumpestationer i kommunen. Figur 9 Pumpestation med udløb til Søndre landvandskanal Plan Det er i planperioden hensigten at videreføre inspektion og renovering af pumpestationerne. Ved kloakeringen af ejendommene i det åbne land vil der ligeledes i et vist omfang være behov for etablering af mindre pumpestationer Pumpestationen ved Søndre Landvandskanal Under kraftig regn har der tidligere været problemer med at pumpe vandet fra Pumpekanalen ud i Nordre Landvandskanal og Søndre Landvandskanal pga. for høj vandstand i kanalerne. Kloakforsyningen ønsker derfor i fremtiden at kunne aflaste al pumpekanalens vand til Køge Bugt uafhængigt af højvande i bugten eller Nordre Landvandskanal. Der er derfor udarbejdet et skitseprojekt vedrørende opdimensionering af pumpestationerne ved Søndre Landvandskanal samt Hilversumvej. Selve projekteringen af pumpestationerne og udførelsen af disse påregnes udført i planperioden fra Der vil blive taget hensyn til, at projektet ikke har en negativ effekt på Nordre eller Søndre Landvandskanal eller havområderne, som der udledes til. 6.5 OVERLØBSBYGVÆRKER Overløbsbygværker har til formål at aflaste vand til nærmeste recipient, hvis kloaksystemet under regn er ved at blive overbelastet. Overløbsbygværker er placeret i fælleskloakerede oplande. Side 24/44

25 Figur 10 Eksempel på overløbsbygværk (snit). Funktion: Et overløbsbygværk regulerer vandmængden i kloaksystemet under regn bl.a. for at undgå oversvømmelser. Når kloaksystemet er fyldt (typisk ved større regnhændelser) løber den overskydende vandmængde således gennem risten og ud i recipienten. Der findes seks overløbsbygværker i Tårnby Kommune. Et af disse er placeret ved Tårnby Renseanlæg. Overløbene er sjældent i brug (mindre end 1 aflastning pr. år), og overholder de krav, der er for aflastninger til Øresund i henhold til Regionplanen for Hovedstadens Udviklingsråd. Det påregnes derfor ikke at være nødvendigt at etablere eller udbygge eksisterende bassinanlæg ved renseanlægget. Der ligger et overløb i opland II og to overløb i opland III. De resterende overløb er placeret i forbindelse med pumpekanalen, der afleder til henholdsvis Nordre og Søndre Landvandskanal. Kloakforsyningen er i gang med forprojekter til optimering af bassinvolumenerne i overløbenes opland. Formålet med disse projekter er at mindske aflastningerne til Landvandskanalerne. 6.6 BASSINANLÆG Der er ni bassiner i kommunen. Status Bassiner har til formål at opsamle regn- og/eller spildevand. Der findes overordnet 2 typer bassinbygværker. Forsinkelsesbassin Formål: Hvor: Opsamle og neddrosle udledningen af regnvand fra kloakken, så der ikke sker erosion og oversvømmelse i recipienterne. Ved regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande eller overløb til typisk små vandløb, hvor der er risiko for oversvømmelse eller erosion af vandløbsbrinker. Sparebassin Formål: Hvor: Opsamle det sammenblandede spildevand og regnvand fra fællessystemet, så dette vand senere kan ledes til et renseanlæg og ikke ledes urenset til recipient via overløbsbygværker. Ved overløb til vandløb, søer eller kystvand. Begge bassintyper bevirker, at udledningen af næringssalte, organisk og miljøfarlige stoffer fra kloaksystemet til recipienterne reduceres. Side 25/44

26 Plan Bassinerne i Tårnby kommune vil løbende blive vurderet, såfremt der tilsluttes nye oplande m.m.. Sparebassin ved lufthavnen bliver renoveret i planperioden. Plan for bassinanlæg o Procedure for dimensionering af bassiner. o Funktionskrav bl.a. vedrørende renholdelsessystem, tilgangsmulighed, reduktion af næringsstoffer, organisk materiale og miljøfremmede stoffer etc. o Visuelle og rekreative krav bl.a. vedrørende beplantning omkring bassinet, tørt/vådt bassin, lukket/åbent bassin etc. Kloakforsyningen vil etablere nye bassinanlæg, når følgende er gældende. Nye forsinkelsesbassiner etableres ved o Nykloakeringer (separatsystem) med udløb til vandløb. o Omlægning fra fællessystem til separatsystem og med udløb til vandløb. o Eksisterende udløb, hvor basisplan for recipienter angiver, at vandløbet ikke opfylder recipientmålsætningen og Tårnby Kommune i samarbejde med Miljøcenter Roskilde vurderer, at udledningen hindrer en opfyldelse af målsætningen. Nye sparebassiner etableres ved o Overløb fra fælleskloakker, hvor basisplan for recipienter angiver, at vandløb, sø eller kystvand ikke opfylder recipientmålsætningen og Tårnby Kommune i samarbejde med Miljøcenter Roskilde vurderer, at udledningen hindrer en opfyldelse af målsætningen UDLØB OG VEJAREALER Udløb Status Der er i alt 19 udløb fra det Spildevandsforsyningsselskabets afløbssystem, hvoraf hovedparten er regnvandsudløb. Udløb o o o o 1 udløb fra renseanlæg. 5 udløb af regnvand (separatsystem). 3 udløb fra overløb (fællessystem). 8 interne regnvandsudløb (afvander til pumpekanalen). Plan Som en del af Vandrammedirektivet har HUR udarbejdet en basisanalyse for vandløb, søer og kystvande i Tårnby Kommune, se kapitel 2. Som det fremgår af kapitel 2, opfylder Køge Bugt og Nordre Landvandskanal ikke den opsatte målsætning. Kloakforsyningen vil i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanernes handleplaner vurdere om der skal sættes krav til udløbene for at sikre, at udløbene ikke er skyld i den manglende opfyldelse af recipienternes målsætning. Handlingsplan o Fastlægge baggrund for, at målsætning ved de enkelte recipienter ikke kan overholdes (grund kan være spærring, næringssalte, udløb, okker, grødeskæring etc.). o Vurdere tiltag ved hver enkelt udløb (erosionssikring, bassinanlæg, olieudskiller). Side 26/44

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune STADIG GÆLDENDE 2012/13 Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008

Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 Forord I København stræber vi efter at have rene søer og vandløb og rent vand i havnen. Derfor skal kloakkerne være i en forsvarlig stand. Kun på den måde kan

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere