Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning Spildevandsplan 2009 2016"

Transkript

1

2 Kunde Rådgiver Sønderborg Kommune Orbicon A/S Rådhustorvet 10 Niels Bohrs Vej Sønderborg 6700 Esbjerg Tel.: Tlf & Sønderborg Forsyning Ellegårdvej Sønderborg Tel.: Sag nr Projektleder: Henrik Skytte Udarbejdet: Peter Poulsen Revision nr. 4 Udgivet: 26. oktober 2009 Kontaktperson: Thorkild Bruhn 26. oktober

3 Indholdsfortegnelse 1 Om denne plan 9 2 Indledning 11 3 Sammendrag Forsyningens målsætninger Renseanlæg Planlægning Anlægsudgifter Kloakanlæg Kloakfornyelse Etablering af nye kloakoplande Anlægsudgifter Vandmiljø Tiltag i planperioden Anlægsudgifter Spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land Tiltag i planperioden Anlægsudgifter Samlet økonomi 15 4 Planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Kommuneplan Vandforsyningsforhold Miljøvurdering Screeningens konklusion 19 5 Overordnede målsætninger Lokal Agenda 21 Strategi Energipolitik og strategi Forsyningens målsætninger Handlinger for opfyldelse af målsætningerne Klimaforandringer Energipolitisk Borgertilfredshed Recipienter og grundvand Arkitektur og rekreativ anvendelse Forsyningens arbejde 23 6 Recipienter oktober

4 6.1 Vandkvalitet og målsætninger Regionplan Vandløb Søer Hav og fjord Badevandskvalitet Vige og nor Forsyningens aktiviteter Klimaforandringer 26 7 Kloakfornyelse Kloakkens omfang og alder Investeringer i kloakfornyelse Strategi for tilstandsundersøgelse Udgifter for tilstandsundersøgelse 31 8 Spildevandsanlæg Generelt Definitioner Beregningsgrundlag Separering af fælleskloak Tømningsordning Udtræden af Forsyningen Renseanlæg status og plan Sønderborg Centralrenseanlæg Blans Renseanlæg Broager Renseanlæg Brunsnæs Renseanlæg Himmark Renseanlæg HUK Renseanlæg Hummelvig Renseanlæg Nybøl Renseanlæg Sønderby Renseanlæg Ullerup Renseanlæg Østerby Renseanlæg Fremtidig rensestruktur Kloakerede oplande status og plan Sønderborg Adsbøl Almsted Asserballe Asserballe St Augustenborg Avnbøl Blans oktober

5 8.3.9 Brandsbøl Broager Broballe Brunsnæs Ejendomme langs Buskmosevej Ejendomme ved Bækkegården Dybbøl Dyndved Dynt Egen Egernsund Elstrup Fjelby Frederiksgård Fynshav Gammelgab Gammelgaard Gammelmark Strand Gråsten Gråsten Nord Guderup Havnbjerg Helved Vinkelbæk Dyvig Himmark Holm Hundslev Høruphav Iller Iller Strand Drejby Ketting Kettingskov Kirke Hørup Klingbjerg Klinting Kværs Lambjerg Lavensby Lebøl Lille Mommark Lunden Lambjerglund Lysabild Lysabildskov oktober

6 Madeskov Majbøl Ejendomme ved Melskovvej Mintebjerg Mjang Mjels Mommark Købingsmark - Augustenhof Mølmark Nordborg Ny Pøl Ny Stavensbøl Nybøl Oksbøl Ormstoft Osbæk Over Tandslet Ejendomme ved Pindesholm Pøl Stenderup Rinkenæs Ejendomme ved Sandager Ejendomme ved Sandbjergvej Sarup Sebbelev Sjellerup Skelde Skodsbøl Skovby Skovmose Ejendomme ved Skovbyvej og Lebølløkke Smøl Sottrupskov Stevning Stolbro Stovgård og Ragebøl Stranderød Surlykke Sønderby Tandselle Tovrup Tørsbøl Ullerup Vemmingbund Vester Snogbæk Vester Sottrup oktober

7 Vibøge Vollerup Ejendomme ved Østkystvejen Øster Snogbæk Øster Sottrup Østerby Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande status og plan 81 9 Spildevandsbortskaffelse i det åbne land Renseklasse og anlægstype Forbedret rensning i udpegede oplande Spildevandsafgift Hvad er grundlaget for at kunne give påbud? Tidsplan for forbedret rensning Hvad kan ejeren gøre når der gives påbud? Hvad koster et renseanlæg? Øvrige ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak Særlige forhold Offentlige og private anlæg Udtræden af Forsyningen Tilslutningsret og -pligt Kloakering af nye ejendomme Planlagte bebyggelser - byggemodninger Omlægning fra fælles til separatkloak Betalingsregler Vaskepladser Skyllevand fra vandværker Afgivelse af areal og pålæg af servitut Kloakprojekter - detailprojektering Revision af planen Økonomi for forsyningen Udgifter for Forsyningen Finansiering Udviklingen i vandafledningsbidrag Indtægter for Forsyningen Referencer oktober

8 Tekst- og skemabilag Nr. Bilagstitel 1 Skemaforklaring 2 Oplandsskemaer 3 Udløbsskemaer 4 Renseanlægsskemaer 5 Miljøvurdering af Spildevandsplan Tids- og økonomiplan 26. oktober

9 Kortbilag Nr. Tegning Nr. Tegning 00 Signaturforklaring 36 Klinting 01 Sønderborg Nord 37 Kværs 02 Sønderborg Syd 38 Lavensby - Langesø 03 Adsbøl 39 Lebøl 04 Almsted - Hundslev 40 Lille Mommark 05 Asserballe 41 Lambjerglund 06 Asserballe St. - Gammelgaard 42 Lysabild - Sarup 07 Augustenborg Ny Stavensbøl 43 Lysabildskov Ny Pøl Osbæk - Sebbelev 44 Madeskov - Vollerup 08 Avnbøl - Ullerup 45 Mintebjerg 09 Blans 46 Mommark 10 Brandsbøl 47 Købingsmark - Augustenhof 11 Broager - Mølmark 48 Nordborg 12 Broballe Mjels - Oksbøl 49 Nybøl - Stenderup 13 Brunsnæs 50 Ormstoft 14 Buskmosevej Melskovvej - Rinkenæs 51 Over Tandslet 52 Pøl 15 Bækkegården - Tovrup 53 Sandager - Stranderød 16 Dybbøl 54 Sandbjergvej 17 Dyndved Egen - Elstrup 55 Skelde Guderup - Sjellerup 56 Skodsbøl - Smøl 18 Dynt 57 Skovby 19 Egernsund 58 Skovbyvej - Lebølløkke 20 Fjelby 59 Sottrupskov Øster Sottrup 21 Frederiksgård Fynshav - Helved 60 Stevning 22 Gammelgab 61 Stolbro 23 Gammelmark Strand 62 Stovgård Ragebøl - Surlykke 24 Gråsten Gråsten Nord 63 Sønderby 25 Havnbjerg - Lunden 64 Tandselle 26 Vinkelbæk 65 Tørsbøl 27 Dyvig 66 Vemmingbund 28 Himmark 67 Vester Snogbæk 29 Holm 68 Vester Sottrup 30 Høruphav Kirke Hørup 69 Vibøge Lambjerg Majbøl - Mjang 70 Øster Snogbæk 31 Iller Iller Strand 71 Østerby 32 Drejby - Skovmose 100 Oversigtsplan 33 Ketting 101 Oversigtsplan vest 34 Kettingskov Pindesholm 102 Oversigtsplan sydøst Østkystvejen 103 Oversigtsplan nord 35 Klingbjerg 104 Det åbne land 26. oktober

10 1 Om denne plan I Sønderborg Kommune varetager selskabet Sønderborg Spildevandsforsyning A/S drift og administration af det offentlige kloaksystem. Dette kaldes herefter blot Forsyningen. Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Sønderborg Kommune. Derfor har Byrådet i samarbejde med Forsyningen udarbejdet Spildevandsplan I forslaget gør Forsyningen rede for status og planer på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver tilstanden ultimo 2008, og planbeskrivelsen dækker årene erstatter de tidligere gældende Spildevandsplaner og tillæg for de gamle kommuner, som er: Kommune Spildevandsplan Tillæg Augustenborg Sommerhusområde Nørre Kettingskov 2007 Lillebæltvej 2007 Lykkegård 2005 Broager Lågmajvej 2008 Gråsten Nalmadebro 2007 Rinkenæs 2007 Åbneland Bymidteplan 1999 Nordborg Danfoss Universe 2007 Sommerhusområde ved Købingsmark 2006 Sundeved Boligområde i Nybøl lokalplan Nr. 17 Vester Sottrup Lokalplan Nr. 16 Bolig Avnbøl 2004 Nr. 15 Vester Sottrup 2002 Nr. 14 Sandbjerg Slot 2002 Nr. 13 Fruenskær 2002 Nr. 11 Møllevej 2002 Nr. 12 Erhvervsområde Ullerup 2001 Sydals Sommerhusområde ved Sønderby 2008 Havbjerg 2007 Høruphav 2001 Sønderborg Møllebugten boligområde 2006 Tabel 1-1: Tidligere gældende spildevandsplaner og tillæg. Planen har været offentlig fremlagt i 8 uger og Miljøcenter Ribe er orienteret. Sønderborg Byråd modtog i offentlighedsfasen følgende tre bemærkninger til spildevandsplanen. 26. oktober

11 Første bemærkning drejede sig om status for kloakeringen af én enkelt ejendom i Mommark. Ejendommen er kloakeret, men var opgivet som planlagt kloakeret. Dette er indarbejdet i nærværende plan. Anden bemærkning drejede sig om, at en beboer i Ø. Snogbæk mente, at hans (og en del andre ejendomme) allerede i 1981 blev tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. Beboeren har tidligere henvendt sig til kommunen og fået sin sag prøvet i byrådet, hvor den blev afvist. Indsigelsen imod spildevandsplanen har været forelagt advokatfirmaet Plesner, som i et vist omfang har specialiseret sig i den slags sager. Advokat Søren Stenderup Jensen fra firmaet Plesner har gennemgået sagen og er enig i kommunens og forsyningens betragtninger, hvilket er meddelt beboeren. Denne indsigelse har derfor ikke indflydelse på nærværende plan. Tredje bemærkning drejede sig om en telefonisk henvendelse til forsyningen og til en folkevalgt fra en sommerhusejer, der er bosiddende i Kruså og har sommerhus i Vemmingbund. Ejeren mener ikke, at Vemmingbund bør kloakeres, da pengene bør bruges på områder med helårsbeboelse i stedet. Sommerhusene er efter ejerens mening kun beboet en del af året og forureningen er derfor lille. Ejeren er blevet oplyst om, at kloakeringen dels er begrundet i, at en stor del af sommerhusene er helårsbeboede, at mange af dem på grund af høj grundvandsstand har svært ved at komme af med spildevandet og at badevandskvaliteten på denne ellers højt skattede strand til tider er truet. Ejeren blev opfordret til at indsende en skriftlig indsigelse, men har valgt ikke at gøre det. Denne indsigelse har derfor ikke indflydelse på nærværende plan. Byrådets vedtagelse er offentliggjort. Dermed er planen kommunens juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene. Det er hensigten, at spildevandsplanen skal være så aktuel og fyldestgørende som muligt samt let at opdatere fremover. Spildevandsplanen kan ses på 26. oktober

12 2 Indledning Spildevandsplan for Sønderborg Kommune omfatter alle offentlige og private spildevandsanlæg i kommunen, såvel eksisterende anlæg som planlagte anlæg. Spildevandsplanen beskriver overordnet de ændringer og udvidelser af de offentlige spildevandsanlæg, som forventes i planperioden til og med år Spildevandsplanen erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner og tillæg. I planperioden vil indsatsen blive koncentreret omkring følgende hovedområder: At komme på forkant med klimaforandringer At nedbringe CO 2 -udledningen At sikre borgertilfredshed At forbedre recipienter og grundvandets tilstand At sikre kloakanlæggets arkitektur og rekreative anvendelse At målrette og strukturere Forsyningens arbejde Tabel 2-1: Forsyningens fokusområder i ikke-prioriteret rækkefølge. Spildevandsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med Kommuneplan , Regionplan og lovgivningen i øvrigt. Det betyder, at der er visse krav til spildevandsanlæggenes funktion, der skal forbedres. Der er lagt vægt på at gøre spildevandsplanen dynamisk og overskuelig. For henholdsvis status- og plansituationen er der for hver by udarbejdet kort- og skemabilag. Disse beskriver forholdene i de enkelte kloakoplande samt udløbenes placeringer og udledte mængder til vandløb og søer. Da spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter, er det kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af nye anlæg. 26. oktober

13 3 Sammendrag I sammendraget gennemgås hovedpunkterne i spildevandsplanen. Disse er: Forsyningens målsætninger Renseanlæg Kloakanlæg Spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land Samlet økonomi 3.1 Forsyningens målsætninger Forsyningens kommende arbejde skal understøtte Sønderborg Kommunes målsætninger som fastlagt i Bæredygtig udvikling - Lokalagenda 21 og Energipolitik og energistrategi. Forsyningen har derfor opsat en række målsætninger for det videre arbejde. Der er planlagt udarbejdelse af strategiplaner for hver af Forsyningens målsætninger, og den følgende virkeliggørelse af disse planer vil sikre, at målsætningerne opfyldes. 3.2 Renseanlæg Spildevandsrensningen foregår på de 11 renseanlæg. Disse kan samlet rense en spildevandsmængde svarende til ca personer. Den aktuelle belastning er svarende til ca personer. For den spredte bebyggelse i det åbne land renses og afledes spildevandet individuelt enten ved nedsivning eller ved udledning til vandløb, søer eller havet. For disse private spildevandsanlæg skal der som minimum være en velfungerende bundfældningstank. Ejendomme med bundfældningstank er tilknyttet kommunal tømningsordning Planlægning I nedlægges renseanlæggene Brunsnæs, Østerby og Sønderby. Sidst i planperioden forventes det, at renseanlæggene Blans, Nybøl og Ullerup skal nedlægges. Efter 2016 skal det vurderes, om renseanlæggene Broager og Hummelvig ligeledes skal nedlægges så spildevandsrensningen bliver centraliseret på renseanlæggene i Sønderborg, Himmark og HUK. På de eksisterende renseanlæg skal det bemærkes, at der udover almindelig vedligeholde skal ske en fornyelse af rådnetanken på Sønderborg Renseanlæg. 26. oktober

14 3.2.2 Anlægsudgifter Udgiften til nedlæggelse af renseanlæggene forventes at beløbe sig til: Brunsnæs, Sønderby og Østerby ca. 13 mio. kr. Blans, Nybøl og Ullerup ca. 8,0 mio. kr. Udgiften til fornyelse af rådnetanken på Sønderborg Renseanlæg udgør ca. 20 mio. kr. 3.3 Kloakanlæg I Sønderborg Kommune er der ca indbyggere. Det samlede kloakerede opland udgør ca ha i Heraf udgør fælleskloakerede oplande ca ha og separatkloakerede oplande ca ha Kloakfornyelse Der er foretaget en digital registrering af størstedelen af de offentlige kloakledninger i kommunen. Denne spildevandsplan fastlægger de overordnede retningslinjer for den fremtidige kloakfornyelsesplanlægning. Udover kloakfornyelse i form af renovering af udslidte ledninger sker der løbende renovering og nyanlæg af ledninger i fælleskloakerede oplande som separeres Etablering af nye kloakoplande I spildevandsplanen er der mulighed for kloakering af ca. 680 ha, som indeholder byggemodninger og kloakering af eksisterende bebyggelse, hvor det er nødvendigt. Nye kloakoplande kloakeres efter separatprincippet mens ejendomme i det åbne land udelukkende spildevandskloakeres. Kloakering med fælleskloak kan forekomme undtagelsesvist, og kun i supplement til eksisterende fælleskloak. De planlagt kloakerede oplande vil give en spildevandsmængde på ca personækvivalenter Anlægsudgifter I forbindelse med etablering af nye kloakoplande, forventes udgiften primært at blive finansieret gennem tilslutningsbidrag. Beregninger udført på grundlag af kloakkens aktuelle tilstand og værdi viser, at der pt. er et aktuelt fornyelsesbehov på ca. 271 mio. kr. For at indhente det aktuelle fornyelsesbehov, samt være på forkant med kloakkens forældelse, kræves en gennemsnitlig årlig investering i kloakfornyelse på 50 mio. kr. frem til Herefter skal den årlige investering forøges til 80 mio. kr., for at tilgodese fornyelse af de mange ledninger som er anlagt i 1960 erne og 1970 erne. 26. oktober

15 3.4 Forsyningen har i alt 324 regnbetingede udløb i Sønderborg Kommune, fordelt på 49 udløb fra fælleskloak uden bassin, 9 udløb fra fælleskloak med bassin, 217 udløb fra separatkloak uden bassin og 49 udløb fra separatkloak med bassin Vandmiljø Iht. Regionplan skal der sættes fokus på nedslidte spildevandsanlæg, regnbetingede udledninger samt udledninger fra ejendomme i det åbne land. Forbedring af disse forhold forventes at medvirke til, at recipientmålsætningerne fremover kan overholdes. I forbindelse med kommunens vedligeholdelse af vandløbene arbejdes der målrettet med at forbedre miljøforholdene i vandløbene. Målsætningen for hovedparten af målsatte søer i Sønderborg Kommune er ikke overholdt. Generelt skyldes den manglende overholdelse, at udledningen af fosfor til søerne har været alt for stor i mange årtier. Udledningen skyldes primært landbrug og de regnbetingede udløb/overløb. Undersøgelserne, der danner grundlag for recipientvurderingerne er dog ved at være forældede det forventes derfor, at kommunen i tvivlstilfælde i løbet af vil undersøge, hvorvidt målsætningerne stadig ikke er opfyldt Tiltag i planperioden I planperioden etableres nye udløb ved anlæg af nye kloakoplande, og flere overløbsbygværker ændres til udelukkende at være regnvandsudløb, i takt med at de tilhørende kloakoplande separeres Anlægsudgifter Et meget groft overslag viser, at investeringen i tiltag på regnbetingede udløb vil være i størrelsesordenen mio. kr. En del af denne investering udgøres imidlertid af kloaksepareringer, som endvidere i mange tilfælde indeholder udgifter til bassiner. I tids- og økonomiplanen er de viste investeringer til regnbetingede udløb derfor betydeligt mindre. Vandrammedirektivet fastlægger, at den nødvendige indsats til forbedring af vandkvaliteten skal være gennemført senest i I Sønderborg Kommune er det urealistisk at nå denne deadline, hvorimod 2016 forventes at være mere realistisk. 26. oktober

16 3.5 Spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land Der er ca ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. I Regionplan er udpeget mange vandløb, søer, vige og nor, hvor målsætningen ikke opfyldes pga. udledningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land Tiltag i planperioden Det er dog ikke alle ejendomme i et opland, som udleder til en recipient. Kommunen vil i tvivlstilfælde undersøge, hvilke ejendomme der skal have forbedret rensning. Vandrammedirektivet fastlægger, at den nødvendige indsats til forbedring af rensningen skal være gennemført senest i I Sønderborg Kommune er det urealistisk at nå denne deadline, hvorimod 2015 forventes at være mere realistisk Anlægsudgifter Det vurderes som udgangspunkt, at en del af grundejerne selv ønsker at etablere forbedret rensning og dermed ikke ønsker tilslutning til offentlig kloak eller medlemskab af Forsyningen. Idet det skønnes, at ca. 200 ejendomme vil ønske kontraktligt medlemskab vil dette betyde en nettoudgift for Forsyningen på ca. 3,2 mio. kr. 3.6 Samlet økonomi Tekstbilag 6 Tids- og økonomiplan angiver den forventede økonomi for Forsyningen i planperioden. Forsyningens økonomi skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at indtægter og udgifter under ét skal balancere. Der skal ikke nødvendigvis være balance inden for de enkelte anlægsarbejder eller inden for det enkelte år. Bortset fra udgifter til kloakering i forbindelse med byggemodning finansieres drift og anlægsudgifter primært gennem en afgift på de tilsluttede ejendommes vandforbrug. Anlægsudgifter og indtægter (tilslutningsbidrag) ved detailkloakering forventes at balancere over en årrække. Det forventes, at der i de kommende 20 år skal bruges ca. 50 mio. kr. årligt på fornyelse af kloaksystemet. Den øgede udgift skal hentes ved at hæve vandafledningsbidraget. I 2009 er vandafledningsbidraget fastsat til 26,90 kr. pr. m³ ekskl. moms. Der opkræves ikke fast bidrag. Afledningsbidraget hæves årligt i de kommende år, og forventes derudover at følge inflationen. 26. oktober

17 4 Planlægningsgrundlaget 4.1 Lovgrundlag Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand, som skal beskrive: Eksisterende og planlagte kloakområder og renseforanstaltninger. Områder hvor Byrådet (i lovgivningen benævnt kommunalbestyrelsen) er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, dvs. forhold omkring ind- og udtræden af Forsyningen. Kloakanlæggets tilstand samt planlagte fornyelser af dette. Eksisterende og planlagte rensekrav til ejendomme i det åbne land herunder ejendomme med nedsivning. Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. Hvilke anlæg der etableres på kommunal (offentlig), og hvilke der etableres på privat foranstaltning. En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på hjemmesiderne og Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998) 26. oktober

18 Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 4.2 Kommuneplan Sønderborg Kommuneplan beskriver de overordnede planer for og forventninger til udviklingen i Sønderborg Kommune og er således grundlaget for udarbejdelse af såvel lokalplaner som en række temaplaner (sektorplaner), bl.a. affaldsplan, vandforsyningsplan samt denne spildevandsplan. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens rammebestemmelser for byudviklingen. Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden frem til år De planlagte oplandsudvidelser er fundet med udgangspunkt i kommuneplanerne og fremgår af kortbilagene. I den efterfølgende tabel er vist de byer, hvor der vil blive kloakeret mest. De udgør ca. 62 % af den samlede mulige kloakering. By Status [ha] Plan [ha] Kloakering [ha] Vollerup 169,4 289,3 119,9 Sønderborg 1.352, ,5 59,0 Stenderup 0,0 54,2 54,2 Øskystvejen 0,0 35,1 35,1 Nordborg 240,6 272,1 31,5 Mommark 38,6 69,3 30,7 Vemmingbund 0,0 30,6 30,6 Egernsund 108,3 128,4 20,1 Kettingskov 9,1 28,1 19,0 Vester Snogbæk 0,0 18,1 18,1 10 største udvidelser 1.918, ,7 418,2 Tabel 4-1. Byer hvor der skal foretages mest kloakering I spildevandsplanen er der mulighed for en tilvækst på ca. 680 ha, som indeholder byggemodninger og kloakering af eksisterende bebyggelse, hvor det er nødvendigt. På baggrund af den nuværende byudvikling forventes tilvæksten at være markant lavere end den mulige tilvækst. 26. oktober

19 4.3 Vandforsyningsforhold Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandindvindings- og vandforsyningsplaner. Det betyder, at nedsivning af spildevand fra samlet bebyggelse kun må ske i områder, hvor nedsivningen ikke kan føre til forurening af grundvand, som anvendes eller planlægges anvendt til drikkevandsformål. Drikkevandsområder, det vil sige områder med særlig drikkevandsinteresse, fremgår af Regionplan Vandforsyningen i Sønderborg Kommune varetages af Sønderborg Kommunes Vandforsyning og 44 private vandværker. Derudover er der en del ejendomme, som forsynes fra egen brønd/boring. Vandforsyningens 8 vandværker er: Havnen Vandværk, Augustenborg Blæsborg Vandværk Gråsten Vandværk Havnbjerg Vandværk Nordborg Vandværk Mjang Dam Vandværk Huholt Vandværk Rønsdam Vandværk Sønderborg Vandforsyning leverer vand til ca. 51 % af kommunens indbyggere. I 2007 leverede vandforsyningen ca. 2,5 mio. m³ vand. De resterende 49 % får enten vand fra egen brønd/boring eller fra et af de 44 private vandværker i kommunen. Ved overvejelser om samlet nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til bestemmelserne i regionplanen, 300 m beskyttelseszoner for vandboringer samt udlagte vandindvindingsområder med specifikke beskyttelseskrav. Individuel nedsivning af spildevand og regnvand sker i stor udstrækning for fritliggende ejendomme, hvilket efter nutidige regler er en god løsning, hvis jordbunds- og grundvandsforhold samt hensynet til beskyttelse af grundvandet er i orden. Spildevandsplanen skal også tage hensyn til gældende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne indeholder forskellige tiltag i udvalgte beskyttelseszoner. Både tiltag og beskyttelseszoner vil variere, fordi de afhænger af grundvandets sårbarhed det pågældende sted. 26. oktober

20 Som eksempler på tiltag på spildevandsområdet kan nævnes: undgå nedsivningsanlæg, undgå udbringning af spildevandsslam, fremskynde renovering af spildevandsledninger. 4.4 Miljøvurdering Der er gennemført screening og efterfølgende miljøvurdering af nærværende spildevandsplan iht. "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer" (LBK nr af 22. oktober 2007). Miljøvurderingen er vedlagt som tekstbilag Konklusion Tiltagene i spildevandsplanen har som udgangspunkt alle en positiv indvirkning på en eller flere af de beskrevne miljøparametre. Således vurderes der eksempelvis at være stor sandsynlighed for, at der vil være en positiv påvirkning af især "biologisk mangfoldighed" og "vand". Med hensyn til "naturbeskyttelse", "jord og undergrund" samt "kulturarv" kan spildevandsplanens projekter dog risikere at have en negativ miljøpåvirkning, men det vurderes som værende usandsynligt. Såfremt det skulle ske, vurderes miljøpåvirkningen at være uvæsentlig for "naturbeskyttelse" samt "jord og grundvand" og måske væsentlig for "kulturarv". Såfremt spildevandsplanens tiltag ikke gennemføres, hvilket svarer til 0- alternativet, vil der med stor sandsynlighed forekomme en væsentlig negativ miljøpåvirkning som følge af forholdsvis dårligere spildevandsrensning og flere overløb til de modtagende recipienter. Der kan således ikke forventes fremtidig målopfyldelse for de spildevandspåvirkede recipienter, der i dag ikke opfylder deres målsætninger. Samlet set vurderes det, at gennemførelse af spildevandsplanen vil bidrage positivt til en bedre vandkvalitet i vandløb, søer og kystvand med deraf følgende mulighed for målopfyldelse. 26. oktober

21 5 Overordnede målsætninger Sønderborg Kommune har, via Lokalagenda 21 samt en plan for energipolitik, fastlagt de overordnede målsætninger for kommunens samlede arbejde. For yderligere oplysninger henvises til planerne. 5.1 Lokal Agenda 21 Strategi Sønderborg Kommune udarbejdede i 2007 Bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21 Strategi. Heri er fastlagt de overordnede målsætninger på de fem indsatsområder som defineret i Planlovens 33a stk. 3. For at opfylde målet om at mindske miljøbelastningen er der i Lokal Agenda 21 strategien fastlagt mål og midler på forsyningsområderne, herunder også for spildevand. Målene er følgende: Overordnede målsætninger iht. Lokal Agenda 21 Strategi: At sikre, at Forsyningen ikke bidrager til forurening. At sikre, at afledning af spildevand sker til offentlige spildevandsanlæg eller andre godkendte anlæg iht. spildevandsplanerne. At sikre, at den samlede miljøbelastning fra kloaksystem og renseanlæg minimeres efter en prioritering af de følsomme recipienter. 5.2 Energipolitik og strategi Den 27. marts 2008 vedtog Byrådet i Sønderborg Energipolitik og energistrategi en plan som overordnet tager fat i de relevante emner mht. klimaproblemer som følge af den øgede drivhuseffekt samt CO 2 -udledningen. Visionerne i planen er følgende: Vision iht. Energipolitikken: Det er Sønderborg Kommunes vision at opnå CO 2 -neutralitet senest i år 2029 gennem energibesparelser og omlægning af forsyning til CO 2 - neutral energi. Det kommunale energiforbrug skal være nedsat med 20 % i 2009 målt i forhold til energiforbruget i Energiforbruget i private husholdninger, erhverv og den kommunale virksomhed skal være halveret i 2020 målt i forhold til energiforbruget i Det resterende energiforbrug skal stamme fra CO 2 -neutral energi i oktober

22 5.3 Forsyningens målsætninger I nærværende spildevandsplan indarbejdes Forsyningens egne målsætninger samt tilhørende handlinger, som understøtter de overordnede mål og strategier i både Lokalagenda 21 og Energipolitikken. Målsætningerne er fremkommet efter en værkstedsdag afholdt den 27. maj 2008, hvor også vandforsyningen, miljøafdelingen, naturafdelingen, planafdelingen, udviklingsafdelingen samt anlæg og drift deltog, og resultatet er følgende: Forsyningens overordnede målsætninger: Klimaforandringer: Forsyningen har fokus på de forventede klimaforandringer og er på forkant med de afløbsproblemer, som vil være en følge heraf Energipolitisk: Forsyningen har fokus på CO 2 -udledningen Borgertilfredshed: Borgerne er tilfredse med Forsyningen og kloakanlægget Recipienter og grundvand: Indenfor de givne rammer arbejder Forsyningen aktivt for at tilgodese recipienter og grundvand Arkitektur og rekreativ anvendelse: Kloakanlæg tilstræbes at have god arkitektur og rekreativ anvendelse Forsyningens arbejde: Spildevandsplanen sikrer, at Forsyningens arbejde kan foregå målrettet og struktureret, og at arbejdet er koordineret med andre interessenter 5.4 Handlinger for opfyldelse af målsætningerne For at indfri målsætningerne skal der iværksættes en række aktiviteter, både forberedende undersøgelser, anlægsmæssigt og administrativt. For at skabe overblik over de nødvendige tiltag udarbejdes først strategiplaner for hver af ovennævnte målsætninger. Efterfølgende gennemførelse af planerne sikrer, at målsætningerne indfries. Allerede på værkstedsdagen fremkom en række ideer til, hvilke aktiviteter, der kan sikre indfrielse af målsætningerne. 26. oktober

23 Planernes mål og forslag til aktiviteter gengivet herefter: Klimaforandringer Der er stor fokus på klimaforandringer. Især øgede/ændrede nedbørsforhold og vandstandsstigninger gør sig gældende for Forsyningens virke og ledningsnettets funktionalitet. Plan for Klimaforandringer vil bl.a. indeholde specificering af følgende aktiviteter: - Kapacitetsberegninger - Oversvømmelsesmodel - Beredskabsplan - Stillingtagen til Spildevandskomiteens skrifter - Vandstandsstigninger Planen forventes udarbejdet i 2010, og vil omfatte specifik tidsplan og økonomiske overslag for aktiviteternes udførelse Energipolitisk Klimaforandringer menes at skyldes den øgede mængde CO 2 i jordens atmosfære, og Sønderborg Kommune har, med visionerne i Energipolitikken sat fokus på at nedbringe energiforbruget samt anvende alternative energikilder. Plan for CO 2 -udledning vil bl.a. indeholde specificering af følgende aktiviteter: - Energioptimering af systemet - Livscyklusanalyser - Muligheder for genbrug - Binding af CO 2 ved etablering af søer og vådområder Planen forventes udarbejdet i 2010, og vil omfatte specifik tidsplan og økonomiske overslag for aktiviteternes udførelse Borgertilfredshed Forsyningen vil sikre, at borgerne generelt er tilfredse med Forsyningen og kloakanlægget dvs. både administration af sager og borgerhenvendelser, samt kloakanlæggets funktion. Plan for Borgertilfredshed vil bl.a. indeholde specificering af følgende aktiviteter: - Spørgeskemaundersøgelse - Registrering af henvendelser - Strukturering af borgermøder 26. oktober

24 - Opmåling og registrering af ledningssystemet - Tv-inspektion og udbedring af skader på ledningsnettet Planen forventes udarbejdet i 2010, og vil omfatte specifik tidsplan og økonomiske overslag for aktiviteternes udførelse Recipienter og grundvand Recipienterne og grundvandets tilstand kan påvirkes negativt af kloakanlægget. Det er Forsyningens intention, at mindske påvirkningen af recipienter og grundvand. Plan for Recipienter og grundvand vil bl.a. indeholde specificering af følgende aktiviteter: - MOUSE/SAMBA-beregning af ledningsnettet - Stillingtagen til Vandplanerne - Nedsivning af regnvand Planen forventes udarbejdet i 2010, og vil omfatte specifik tidsplan og økonomiske overslag for aktiviteternes udførelse Arkitektur og rekreativ anvendelse Forsyningen vil gerne, at kloakanlæg har god arkitektur, indpasses i omgivelserne og giver mulighed for rekreativ anvendelse. Plan for Arkitektonisk værdi og rekreativ anvendelse vil bl.a. indeholde specificering af følgende aktiviteter: - Udarbejdelse af retningslinjer for kloakanlæg - Strukturering af samarbejde fra lokalplan til virkelighed - Analyse af alternativ håndtering af regnvand Planen forventes udarbejdet i 2010, og vil omfatte specifik tidsplan og økonomiske overslag for aktiviteternes udførelse Forsyningens arbejde Spildevandsplanen skal være et fælles værktøj i Forsyningens daglige arbejde der er bl.a. opsat ønsker om følgende: - Ensartning af sagsbehandling - Prioriteringsværktøj Mest miljø for pengene - Forbedring af arbejdsmiljøet (drift og administration) - Plan for slamhåndtering - Samarbejde med andre kommuner/forsyningsselskaber Der udarbejdes ikke en overordnet plan for de nævnte aktiviteter, idet aktiviteterne er budgetlagt i oktober

25 6 Recipienter Ved en recipient forstås her et vandløb, en sø, en fjord eller et kystområde, der modtager spildevand eller regnvand fra kloakken. I Sønderborg Kommune er der mange recipienter, hvilket skyldes den geografiske placering samt kommunens store areal på ca. 494 km². 6.1 Vandkvalitet og målsætninger Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark har de nu nedlagte amter udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand og grundvand. I Danmark har denne analyse været delt i to dele. Del I - der blev udført i omfattede således bl.a. en identifikation og typeinddeling af vandområderne, mens del II bl.a. omfatter en analyse af risikoen for, at vandområderne ikke opfylder deres målsætning i I basisanalysens del II tager risikovurderingen udgangspunkt i målsætningen fra den gældende regionplan. En række påvirkninger af vandforekomsterne er allerede identificeret i forbindelse med basisanalysens del I. Forventede udviklingstendenser i disse påvirkninger beskrives i basisanalysens del II, og udgør sammen med den eksisterende viden om vandforekomsternes tilstand grundlaget for risikoanalysen. I nærværende spildevandsplan danner Regionplan grundlag for den viden, der er omkring recipientkvalitet og recipientmålsætninger. Det må accepteres, at udarbejdelsen af de statslige Vandplaner kan ændre kendskabet til recipienterne og recipienternes målsætning, hvorved der kan ske ændringer i grundlaget for Forsyningens arbejde mod opfyldelse af recipientmålsætningerne Regionplan For at forbedre kvaliteten i recipienterne er der, i Regionplan , oplyst at der vil blive sat fokus på: - Nedslidte spildevandsanlæg - Regnbetingede udledninger Til spildevandsplanlægningen er der derudover udpeget de forureningsfølsomme vandløb, søer, vige og nor, hvor der i oplandene hertil skal ske forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land, hvis vandkvaliteten er utilfredsstillende. I Sønderborg Kommune vil der derfor arbejdes mod, at ejendomme i det åbne land opfylder de i Regionplanen gældende rensekrav, iht. afsnit 9, Spildevandsbortskaffelse i det åbne land. 26. oktober

26 6.2 Vandløb Regionplan redegør, at der primært er fem problemtyper, der er afgørende for den manglende opfyldelse af vandkvalitetsmålsætningerne på en lang række af vandløbsstrækningerne. Det drejer sig om: 6.3 Søer - Overløb fra kloakker (= regnbetingede udledninger, nødoverløb) - Spildevandsudledninger fra ukloakerede beboelsesejendomme - Spildevandsudledninger fra mindre og dårligt fungerende renseanlæg - Vandløbenes fysiske forhold - Okkerforurening pga. afvanding og dræning af landbrugsarealer Iht. Regionplan skyldes søernes dårlige miljøkvalitet og manglende opfyldelse af målsætningerne primært et højt indhold og stor tilførsel af fosfor. Afstrømning og udvaskning af landbrugsjord samt brinkerosion anses for at være den væsentligste kilde til fosforbelastningen, mens det vurderes at udledninger fra renseanlæg og ejendomme i det åbne land pga. forbedret rensning ikke længere har den store indvirkning. I Regionplanen er sat følgende retningslinjer for udledning af spildevand til søerne: - Direkte eller indirekte udledning af spildevand via afløb eller dræn til særligt forureningsfølsomme søer skal begrænses mest muligt. - Såfremt målsætningen ikke er opfyldt skal udledninger fra ejendomme i det åbne land som minimum have gennemgået biologisk fosforfjernelse. - Spildevandsudledninger må ikke forårsage synlig forurening, uæstetiske eller uhygiejniske forhold i søerne. 6.4 Hav og fjord Iht. Regionplanen er hensigten med målsætningerne for kystvandene, at vandkvaliteten her tilnærmer sig vandkvaliteten i de nærliggende åbne havområder. Vandkvaliteten skal sikres ved opretholdelse af udledningskravene til spildevandsanlæg og industrielle udledninger, idet udledning af næringssalte er skyld i algeopblomstring med følgende iltsvind og fiskedød. Endvidere lukkes muslingefiskeriet i sommermånederne pga. algegifte. I bynære områder og ved vandløbsudmundinger er der risiko for uhygiejnisk vandkvalitet, som skyldes to forskellige faktorer: Ved vandløbsudmundingerne skyldes de uhygiejniske forhold udledninger fra ejendomme i det åbne land opstrøms i vandløbet, mens de bynære områder er påvirket af udledninger af opspædet spildevand under regn. 26. oktober

27 6.4.1 Badevandskvalitet På de overvågede badestrande ses det, at badevandskvaliteten generelt er god igennem hele sommerhalvåret, og kun på ganske få strækninger har der været perioder med høje målinger af bakterier. 6.5 Vige og nor Regionplanen fordrer, at tilførslen af næringssalte til vige og nor efter en årrække er begrænset til den naturlige udvaskning samt fra effektivt renset spildevand. 6.6 Forsyningens aktiviteter Forsyningen vil medvirke til, at recipienternes målsætninger i fremtiden opfyldes ved at sætte fokus på de kloakmæssige forhold, der i Regionplanen er angivet som grund til manglende opfyldelse af målsætningerne. Dvs. Forsyningen iværksætter indsats for forbedret rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land iht. afsnit 9, Spildevandsbortskaffelse i det åbne land. Endvidere sætter Forsyningen fokus på de regnbetingede udledninger både eksisterende og fremtidige, jf. afsnit 8.1.4,, samt nedlægger de små og utidssvarende renseanlæg iht. afsnit 8.2, Renseanlæg status og plan. 6.7 Klimaforandringer Klimaforandringer forventes at give sjældnere men kraftigere regn om sommeren og længerevarende regn om vinteren herunder de angivne ændringer i den efterfølgende tabel, som er fra regeringens klimastrategi. Emne Ændring Kraftigste døgnnedbør Stigning % 10-års timenedbør Stigning % Sommernedbør Fald 3-15 % Vinternedbør Stigning 1-43 % Årsnedbør Stigning 0-9 % Tabel 6.1. Forventede ændringer i nedbøren pga. klimaforandringer De forventede klimaforandringer vil primært give anledning til større udledning fra de regnbetingede udløb herunder de årlige mængder. 26. oktober

28 7 Kloakfornyelse 7.1 Kloakkens omfang og alder Langt størstedelen af Forsyningens kloaksystem er registreret i en database. Ultimo 2008 er der registreret km offentlig kloak i Sønderborg Kommune. I den efterfølgende tabel er der vist nogle nøgletal fra databasen over offentlige kloakanlæg ultimo Kloak Ledningslængder Knuder I alt Gravitation Tryk TV TV Antal [km] [km] [km] [km] [%] [stk.] Fælles % Separat spildevand % Separat regnvand % Kloak i alt % Knuder: TV: Brønde og bygværker Udført TV-inspektion til fastlæggelse af tilstand og placering af stik procent beregnet efter længden af gravitationsledninger, da der ikke udføres TV-inspektion på trykledninger Tabel 7-1. Nøgletal over indholdet i kloakdatabasen ultimo Tabel 7-1 viser, at Forsyningen har undersøgt 23 % af ledningerne ved TVinspektion for at fastlægge deres fysiske tilstand. I Sønderborg Kommune er den gennemsnitlige alder for kloakledningerne ca. 32 år med stor aldersmæssig spredning. Den efterfølgende figur viser, hvornår kloakledningerne er udført: 26. oktober

29 Længde [km pr. 5 år] Akkumuleret længde [km] Akk. længde [km] Længde i 5 års periode [km] Figur 7-1. Etableringsår (5-års perioder) og akkumuleret ledningslængde. Ovenstående figur viser, at ca. 41 % af kloakledningerne er udført i årene 1961 til 1980, samt at der er sket en større byudvikling specielt siden 1996, kombineret med kloakering af landsbyer. 7.2 Investeringer i kloakfornyelse I forbindelse med opgørelse af værdien af kloakken med edb-programmet DAKAR, er der foretaget en beregning af genanskaffelsesværdien pr Denne er ca mio. kr. I DAKAR er der mulighed for at beregne de fremtidige investeringer over en lang periode for kloakken ekskl. renseanlæg. Beregningerne viser bl.a., at der ved udgangen af 2008 mangler at blive udført kloakfornyelse for ca. 271 mio. kr., for at overholde servicemål og bevare kloakkens værdi. I den efterfølgende figur er vist forslag til investeringer i fornyelse og vedligeholdelse af kloakken frem til år oktober

30 Figur 7-2. Akkumulerede afskrivninger og reinvesteringsbehov, prisniveau Figuren herover viser, at der er et aktuelt fornyelsesbehov på ca. 271 mio. kr. Efterslæbet (aktuelt fornyelsesbehov) kan indhentes i løbet af ca. 30 år ved en årlig investering på ca. 50 mio. kr. Da dette niveau er betydeligt højere end det nuværende, skal det stige til dette niveau over en ca. 8 års periode. I 2037 skal investeringen øges til omkring 80 mio. kr. årligt. Dette er forårsaget af de mange ledninger, der er anlagt i perioden 1961 til Selvom beregningerne er teoretiske vurderes investeringsbehovet i ovenstående figur at vise et minimum. Årsagen til dette er: Tv-inspektion: Idet 23 % af ledningsnettet er TV-inspiceret kan den løbende inspektion af ledningerne vise, at ledningernes tilstand er dårlige, så levetiden skal reduceres. Separering af fælleskloakerede oplande: I fælleskloakerede oplande sker fornyelsen ved separering af kloakken, og det foregår ved tre principielt forskellige metoder: 26. oktober

31 A: Der lægges en ny spildevandsledning og den gamle fællesledning bliver fremover kun brugt til regnvand. Den eksisterende fællesledning renoveres efter behov. B: Der lægges en ny regnvandsledning og den gamle fællesledning bliver fremover anvendt som spildevandsledning. Den eksisterende fællesledning renoveres efter behov. C: Der lægges to nye ledninger en til spildevand og en til regnvand. Den gamle fællesledning fjernes eller afproppes og fyldes op. Hvilken metode, der anvendes, afhænger af forskellige forhold, og vurderes i hver enkelt tilfælde ud fra følgende: - Metode A er den billigste, og anvendes i de situationer, hvor fællesledningen er i god stand og har tilstrækkelig kapacitet til at kunne bortskaffe regnvandsmængderne også på længere sigt. - Metode B anvendes, hvor der i forvejen er problemer med at bortskaffe regnvandet, eller hvor beregninger viser, at fællesledningen er underdimensioneret i forhold til de forventede nedbørmængder. - Metode C anvendes hvor fællesledningen er i dårlig stand. Levetid for kloakken: Der er som udgangspunkt valgt en middel levetid for kloakken på 75 år etableret før 1980 og på 100 år for kloakken etableret efter Kloakken kan ofte holde i længere tid, men erfaringen er, at kloakken ofte udskiftes tidligere. Dette kan f.eks. være i forbindelse med: Andre ledningsarbejder Byfornyelser Vejarbejder Klimaforandringer I takt med at Forsyningen foretager TV-inspektion af kloakken, kan der foretages fornyede beregninger til vurdering af investeringsbehovet. Genanskaffelsesværdien for Forsyningens renseanlæg skønnes til ca. 420 mio. kr., og de årlige driftsudgifter er p.t. på ca. 10 mio. kr. 7.3 Strategi for tilstandsundersøgelse For at bevare kloakkens værdi bedst muligt, skal der foretages en løbende vedligeholdelse af denne. Konstaterede problemer udbedres inden omkostningerne eller generne for omgivelserne bliver for store. Vurderingerne sker gennem udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner/områdeplaner, som baseres på ensartede retningslinjer, som omfatter: 26. oktober

32 Overordnede retningslinjer for kloakfornyelsesplanlægning: Beskrivelse af hvordan TV-inspektionens observationer skal vurderes. Angivelse af kriterier for hvornår kloakken skal fornys mht. det fysiske, hydrauliske og uvedkommende vand. Standardiserede retningsgivende enhedspriser på fornyelse af ledninger ved opgravning og ved gravefri løsninger til benyttelse ved beregning af anlægsbudget og konsekvenser for driftsbudget. Model for vægtning/prioritering af udførelsen af anlægsforslagene. Vurderingen og niveauet for kloakfornyelsen bliver herved ensartet i hele kommunen uanset hvem, der udfører arbejdet. 7.4 Udgifter for tilstandsundersøgelse For at finde frem til behovet for den løbende kloakfornyelse, skal der foretages en undersøgelse af kloakken herunder TV-inspektion. Forsyningen er allerede i gang med denne opgave. Udgifterne til de afsluttende undersøgelser er angivet i efterfølgende tabel, fordelt på de opgaver undersøgelsen omfatter. Undersøgelse Mængde Enhedspris Udgifter [kr.] [mio. kr.] Opmåling af brønde stk. á 150 2,3 Udarbejdelse af brøndrapporter stk. á 150 2,3 Spuling og TV-inspektion af ledninger 600 km á ,0 Kloakfornyelsesplaner for kloak før km á ,0 I alt ,5 Tabel 7-2. Driftsudgifter ved tilstandsundersøgelsen. De samlede udgifter ved tilstandsundersøgelsen bør fordeles jævnt over de næste ca. 15 år. Dette giver en årlig driftsudgift på ca. 1,9 mio. kr. 26. oktober

33 8 Spildevandsanlæg 8.1 Generelt Definitioner Ved spildevandsanlæg forstås anlæg til afledning og rensning af hus- og industrispildevand samt tag- og overfladevand fra byer og fra spredt bebyggelse. Offentlige spildevandsanlæg: Kloak- og rensningsanlæg etableret som offentlige kloakanlæg efter kendelse eller optaget som offentlige gennem spildevandsplanlægningen. Til de offentlige spildevandsanlæg hører stikledninger uden for skel. I Sønderborg Kommune forestår Forsyningen anlæg og drift af de offentlige spildevandsanlæg. Private spildevandsanlæg: Et spildevandsanlæg, der tjener én eller flere ejendomme er et privat spildevandsanlæg, når anlægget drives og/eller vedligeholdes af den eller de grundejere, der har nytte af anlægget. Et privat spildevandsanlæg kan være tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. Hvor der er kendskab til private spildevandsanlæg udenfor skel fremgår disse af denne spildevandsplan eller er tinglyst. Kloakanlæg, fællessystemer: I fællessystemer afledes spildevand og regnvand i samme ledning. I fællessystemer er der normalt et eller flere overløbsbygværker til aflastning af opspædet spildevand til bassin og/eller recipient, således at kloakledninger og renseanlæg ikke bliver overbelastet ved store nedbørshændelser. Kloakanlæg, separatsystemer: I separatsystemer afledes spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. Spildevandet ledes til renseanlæg. Regnvandet ledes - eventuelt via et bassin - til den nærmeste egnede recipient Beregningsgrundlag Der er for de offentlige kloakanlæg i Sønderborg Kommune udført beregning af de aflastede stofmængder til recipienter i status- og i plansituationen. Indbyggertallet i Sønderborg Kommune er primo 2009 ca Der forventes en tilvækst i indbyggertallet på ca til ca indbyggere i år oktober

34 Det er vanskeligt at forudsige erhvervsudviklingen i planperioden. Derfor skal de i spildevandsplanen anførte belastninger fra erhvervsvirksomheder tages med de fornødne forbehold. I kommuneplanen er der udlagt arealer til nye bydele. Disse er medtaget som kloakoplande i spildevandsplanen. Placeringen af områderne fremgår overordnet af tegningsbilagene. I tekstbilag 1 er detaljeret forklaret forudsætningerne for de enkelte data Separering af fælleskloak Af tegningsbilagene fremgår, hvor der er planlagt separering af fælleskloak. Når der separatkloakeres, skal grundejeren for egen regning sørge for, at kloakken separeres i regn- og spildevand på egen grund For at opfylde Forsyningens egen målsætning om, indenfor de givne rammer at tilgodese recipienter og grundvand sættes fokus på de regnbetingede udledninger dvs. overløbsbygværker og separate regnvandsudløb. Flere af de eksisterende overløbsbygværker er planlagt omlagt til separate regnvandsudløb, i takt med at fælleskloakerede oplande separeres. Ved omlægning af overløbsbygværk til regnvandsudløb vil der så vidt muligt blive anlagt bassiner, så forurening/miljøfremmede stoffer bundfældes før udledning. Bassiner vil blive dimensioneret, så udledningen begrænses, svarende til den naturlige maksimale afstrømning på 1,5 l/sek./ha med teoretisk overskridelse af udledningen hvert 5. år. Ved overløbsbygværker, hvor der ikke er planlagt separering, vil Forsyningen tage stilling til evt. forbedring af renseforanstaltninger og udvidelse af bassinvolumen. Nye udstykninger kloakeres udelukkende efter separatprincippet, og der etableres ved hver udstykning bassin og udledning begrænses til den naturlige overfladeafstrømning, med teoretisk overskridelse hvert 5. år. Det skal vurderes detaljeret, i forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse, om dette er tilstrækkeligt. Tiltagene på de regnbetingede udløb vil sikre, at disse ikke er til hinder for at recipientmålsætningen overholdes. 26. oktober

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr.

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan -2016 Renseanlæg Nedlæggelse af Brunsnæs Renseanlæg 2+4+6 Fra -budget Nedlæggelse af Sønderby og Østerby Renseanlæg (1-3 år) 6,00 6,00 2+4+6 Nedlæggelse

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets Bilag 2 Kvalitetsniveau for håndtering af spildevand i Hedensted kommune. Der er mulighed for forskellige kvalitetsniveauer for håndteringen af spildevand i Hedensted Kommune og formålet med dette bilag

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Spildevandsplan 2004 2012. Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg

Spildevandsplan 2004 2012. Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg Nørre Djurs Kommune Spildevandsplan 2004 2012 Kunde Rådgiver Nørre Djurs Kommune Hedeselskabet Teknisk Afdeling Miljø og Energi A/S Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere