Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010"

Transkript

1 Byggemødereferat 11. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T F CVR-nr Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, juni 2010 Projekt: Dato/tid : Tirsdag d. 01. juni 2010 kl Sted : Skurvogn v. Hybenvej Deltagere : Syddjurs Spildevand A/S ved: John Madsen (JOM) Afbud : Arkil A/S ved: Vibeke Larsen (VLA) Carl Ginnerup (CVG) Kloakudvalget ved: Kjeld Christiansen (KC) Svend Aage Jensen (SAJ) Følle Strand Vandværk (FSV) ved: Søren Peter Poulsen (SPP) Grontmij Carl Bro A/S (GMCB) ved: Poul Erik Mikkelsen (PEM) Referent Fordeling : Poul Erik Mikkelsen : Mødedeltagerne Vedlagt : - Næste møde : Tirsdag den 15. juni 2010 kl GODKENDELSE AF REFERAT Referat nr. 10 af 18. maj 2010 er godkendt uden bemærkninger. D M E Byggemødereferat nr 11.doc

2 Side BEMANDING OG MATERIEL Bemanding: 1 formand 20 håndmænd inkl. maskinførere Materiel: 3 gravemaskiner 5 minigraver 3 dumper 1 rendegraver Div. komp.-materiel VEJRFORHOLD Siden sidste byggemøde har vejrlig ikke generet anlægsarbejdet. D.d. tørt og ca. 18 C. I alt vejrligsdage pr dage Stilstand pga. af frost frem til d. 19. marts Fra mandag d. 22. marts 2010 er der arbejdet med flere gravehold. Ingen spilddage i perioden siden 22. marts KONTRAKTFORHOLD - Arkil A/S har tegnet entreprise-/ansvarsforsikring inkl. grundvandssænkning - for entreprisen ORGANISATION Bygherre: Syddjurs Spildevand A/S Kontaktperson: John Madsen tlf EAN nr.: og Følle Strands Vandværk I/S Kontaktperson: Søren Peter Poulsen tlf Rådgiver/tilsyn: Grontmij Carl Bro A/S Projektleder: Klaus Helweg tlf Tilsyn: Poul Erik Mikkelsen tlf Klaus Helweg Entreprenør: Arkil A/S Entrepriseleder: Vibeke Larsen tlf Pladsleder: Carl Ginnerup tlf Opmåling: Rene Jensen PROJEKTMATERIALE TEKNISKE FORHOLD Kloakanlæg. - Ved retningsændringer udføres disse med bøjninger uden for

3 Side 3 brønden opstrøms. - Gennemløbsbrønde i vejarealer afsluttes med flydende kørebanedæksel. - Hvor skelbrønd placeres i indkørsel/køreareal afsluttes denne med støbejernsdæksel. - Omfang af jordudskiftning opgøres månedsvis. CVG markerer på plantegning, hvor der foretages udskiftning. - Ændret placering af skelbrønde: o Hybenvej 10 skelbrønd placeres ved låge til garagen. o Bekkasinvej nr. 4 skelbrønd flyttes jf. skrivelse fra lodsejer af 19. januar o Følfodvej nr. 22 Efter byggemødet blev det afklaret at skelbrønd ikke kan flyttes mod sydøstlige hjørne. Arkil har underrettet lodsejer. o Præstekravevej 41 skelbrønd rykkes ca. 15 m mod vest. Aftalt med CVG. o Toftgårdsvej 31 stikledning rykkes mod øst. o Præstekravevej 14 stikledning rykkes mod vest. o Præstekravevej 19 stikledning rykkes mod vest. o Præstekravevej 23 stikledning flyttes mod øst (midt for bygning). o Præstekravevej 34 stikledning rykkes mod nord. CVG undersøger om der skal ske ændring på fald på hovedledning. - Hejrevej nr. 11 Har skelbrønd. Det skal vurderes om eksisterende skelbrønd kan bruges. - Knækpunkter på ledningsanlæg indmåles. - CVG har indgået aftale med grundejerforeningen Strandhøjgård vedr. oplag af overskudsjord på det grønne areal langs Klydevej/Præstekravevej. - I forbindelse med etablering af stikledninger anføres stikledningslængde og belægningstype ved skelbrønd (flisebelægning/grus/græsplæne m.m.). Skelbrønde indmåles i x,ykoordinater, samt bundkote og dækselkote. - Ved ledningsgrave dybere end 1,70 m skal anvendes gravekasse. - Den Gamle Vej retableres med tagprofil og ca. 80 mm pilhøjde. - Dræn indtegnes på plantegning. Generelt skal alle overgravede dræn retableres og indmåles. - Retningsstyret boring. - Retningsstyret boring af strækn. FS1458S-FS1533S har vist sig ikke muligt, idet boret støder mod større sten. Boring af strækn. FS1458S-FS1460S (gennem haverne Klydevej 25-13) forventes at give samme resultat. Ændret projekt for afledning af spildevand fra Kursuscentret udarbejdes af GMCB. - Ved Røllikevej er der truffet på en ukendt drænledning. Dræn er tilsluttet den nye regnvandsledning. Der nedsættes sandfangsbrønd (rendestensbrønd) på drænledningen. - Hvor spildevandsledningen krydser Ålerenden ved Valmuevej 45 er der udskiftet 6 m drænledning (ø315 mm pvc).

4 Side 4 - Drænledning (sidedræn tilsluttet brønd v. Toftgårdsvej 22) er delvis tilstoppet. - Vejanlæg efterfyldes med stabilt grus, således at der opnås overhøjde på vejmidte. - Adgang til P.stationen ved Hybenvej skal ske fra Strandvejen. Kørevej til P.stationen etableres med stabilt grus som græssås. NB: Hvor der grundet kloakarbejde ikke kan ske gennemkørsel opsættes skilt med Spærret for gennemkørsel. Vandledningsarbejder: - Stophanespindler skal beskyttes mod overkørsel. - Der fremføres vand til 3 stk. P-stationer STADE - TIDSPLAN PLANLAGTE AKIVITETER Stade Hovedledning i Den Gamle Vej, Havesvinget, Bellisvej, Snerlevej, Skovvangen, inkl. stikledninger udført 100%. Syddjurs Spildevand udsender meddelelse til de grundejere der kan etablere intern kloakanlæg. - Ledningsstrækning i Toftgårdsvej udført, inkl. stikledninger. - Ledningsanlæg i Røllikevej/Valmuevej/Ranunkelvej ; strækn. FS1276S-FS1410S-FS1424S, inkl. stikledninger udført. - Regnvandsledning og rendestensbrønde udført i Røllikevej. - P.station nedsat v. toiletbygning v. Strandvejen samt v. Hjejlevej. - Ledningsstrækning FS1464S-FS1466S-FS1468S, FS1006P- FS1451S-FS1452S og FS1006P-FS1533S udført.. - Ledningsanlæg i Klydevej, inkl. stikledninger påregnes at være afsluttet d. 03. juni. - Ledningsanlæg i Hybenvej pågår. Vandledning Vandledningsarbejder udføres samtidig med kloakarbejdet. Tidsplan - Rev. tidsplan revision 3 følges delvis. - VLA udarbejder oversigt visende forventet tidspunkt for tilslutning af ejendommene. Planlagte aktiviteter - Ledningsarbejder i Valmuevej/Ranunkelvej. - Retningsstyret gennemboring i den grønne sti. - Ledningsanlæg i Klydevej / Rylevej. - Ledningsanlæg i Hybenvej/Poppelvej. - TV-inspektion efter udbedring af fejl på ledningsanlæg. - TV-inspektion af eksist. ledningsanlæg ved Kursuscentret (fra samlebrønd og frem til P.station). - Igangsætning af P.station v. toiletbygning, Strandvejen.

5 Side 5 - Indmåling af ledningsanlæg i Den Gamle Vej + sideveje KVALITETSSIKRING 11.9 ØKONOMI Kvalitetssikring: Kvalitetssikringsmappe skal forefindes på pladsen. Komprimeringsprøver udtages i omkringfyldningsmaterialet. TV-rapport skal leveres i DANDAS 2.3.1, og opmåling skal leveres i UTM-koordinater i DANDAS XML-fil. Fakturaer vedr. kloakarbejdet stiles til Syddjurs Spildevand A/S og sendes til Grontmij Carl Bro A/S, Færgevej 2B, 8500 Grenaa. På alle fakturaer skal fremgå fakturabeløb og tidligere udbetalt. Ekstraydelser angives med beløb og henvisning til aftaleseddel. Alle ydelser udover ydelser vedrørende vandledninger faktureres på én og samme faktura. Udskiftningsmængder i november 2009: - Udskiftning med sandfyld 356 m³ (fast mål) - Udskiftning med egnet fyldmateriale (overskudsjord) 42 m³. Aftalesedler: - Aftaleseddel nr. 28 accepteret kr ,00 - Aftaleseddel nr. 32 accepteret kr ,00 Ydelser vedrørende vandledninger faktureres særskilt BYGGEPLADSFORHOLD - Skurvogne placeret ved Hybenvej. - Kørsel over arealer uden for ledningstracéer skal minimeres mest muligt. - Vejanlæg vedligeholdes, således at der ikke forekommer vandansamlinger. - Ved arbejdstids ophør fredage foretages oprydning på parkeringsarealet ved skurbyen, således at strandgæster kan benytte pladsen. - Grundejere adviseres i god tid dersom deres indkørsler/adgang til ejendommen blokeres MYNDIGHEDER OG SELSKABER CVG adviserer Museet for Syddjurs når der er foretaget muldafrømning på strækninger over åben land.

6 Side BYGGEMØDER DIVERSE Grundejerforeninger, hvor der påregnes anlægsarbejde i den kommende 14-dages periode indbydes til at deltage i byggemøde. - Afløbsforhold for Præstekravevej undersøges af CVG (nødvendig dybde på skelbrønde). - Kalkstabilisering af råjord synes at være en succes. P.t. har Arkil oplagt et kalkstabiliseret jorddepot v. skurbyen samt et depot v. Klydevej. - Ejer af Blishønevej 9 har henvendt sig til JOM vedr. nedtaget støttemur. Ejer ønsker støttemuren retableret i stedet for udbetaling af erstatning. Arkil retablerer støttemuren - GMCB tager kontakt til ejeren af Poppelvej 16 for lokalisering af afløbsforhold v. ejendommen.

Byggemødereferat nr. 20.

Byggemødereferat nr. 20. Byggemødereferat nr. 20. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Fjernvarme udbud Allinge Ledningsarbejde 0-0 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Horsens d. 20.02.2008 SL. 1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00. 2. Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen.

Horsens d. 20.02.2008 SL. 1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00. 2. Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen. Horsens d. 20.02.2008 SL FORUM HORSENS STADION SAG NR. 20450 ENTREPRENØRMØDE NR. 39 1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00 2. Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen. 3. Deltagere: Deltagere: Referat

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v.... 4 2.2 Forberedende arbejder... 17 2.3

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 03 Sag: Dato: 26. maj 2014 Ombygning af varmeanlæg Deltagere: Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede A

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB)

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) EJENDOMSSELSKABET X APS Grøftevej 4, Grøfte 4180 Sorø Tlf. 58 54 31 05 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) BYGGEMODNING AF JONSGÅRDEN Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet.

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet. INDLEDNING I forbindelse med uddannelsen til diplomingeniør inden for Byggeri og Anlæg, Vand og Miljø på Aalborg Universitet, er det et krav jf. gældende studieordning at den studerende skal i praktik

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere