Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede mål 5 Ressourcer 5 Målelige succeskriterier 6 A. Gennemførelse af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter 6 1. Opsætning af rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner og bygningssikring af disse 6 2. Halvårlige møder med entreprenør 7 3. Samarbejde med spildevandsforsyningsselskabet 7 4. Forvarsel og påbud med kort frist og skriftlig information til grundejere om sikring og renholdelse 8 5. Forvarsel og påbud med kort frist ved konstatering af kloakbrud 8 B. Fald i antallet af rotteanmeldelser 9 1. Oplysning om alle virksomheder med sikringsordninger, herunder oplysning om alle bygningsgennemgangsrapporter 9 2. Oplysning om alle vildtfodringspladser i kommunen. Information om, hvordan man sikrer vildtfodringspladser mod rotter 9 3. Samarbejde med Forsyning om opsætning af rottespærrer, kloakrottebekæmpelse med fælder og gift 9 C. Forbruget af rottegift (antikoagulerende midler) minimeres i videst muligt omfang og det svageste aktivstof anvendes først Praktisering af resistensstrategi Påbud samt information om sikring og renholdelse til røde ejendomme i landzone 11 2

3 3 D. Nedgang i brug af de stærke rottegifte Det svageste aktivstof skal anvendes først. Anvendelse af stærkere aktivstoffer forudsætter aftale med kommunen Kontrol med private bekæmpelsesfirmaers brug af antikoagulerende midler. Anvendelse af stærkere aktivstoffer forudsætter aftale med kommunen 14

4 Indledning Rotter er skadedyr, som kan overføre alvorlige sygdomme til mennesker og ødelægge den menneskeskabte infrastruktur i et samfund. Derfor er det vigtigt, at rotter forebygges og bekæmpes i videst muligt omfang. Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter med tilhørende ændringsbekendtgørelse nr. 689 af 12. juni 2013, pålægger kommunalbestyrelsen at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter, der skal foregå i overensstemmelse med Naturstyrelsens udarbejdede retningslinjer. I bekendtgørelsen er det endvidere bestemt, at den enkelte kommune skal udarbejde en handlingsplan indeholdende en række mål for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. Formålet med handlingsplanen er primært, at kommunen gør sig klart, hvilke opgaver på rotteområdet, der skal fokuseres på i fremtiden, men derudover skal handlingsplanen over for kommunens borgere i højere grad end tidligere synliggøre den kommunale indsats. Med handlingsplanen ønsker Odsherred Kommune at styrke og målrette en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen til gavn for borgerne. De enkelte indsatsområder i handlingsplanen beskrives nedenfor. Status på rotteområdet Odsherred Kommune er en kommune med ca indbyggere. Kommune indeholder såvel by- som landzone, hvad der også afspejler sig i den kommunale rottebekæmpelse. I byzone foretages rottebekæmpelse kun efter anmeldelse fra borgere, mens der i landzone sker et opsøgende tilsyn. Ud over by og landzone har kommunen store arealer udlagt til sommerhusområder, hvor bekæmpelsen af rotter også kun sker efter anmeldelse. Der er i alt fire kommunale genbrugsstationer, hvor rottebekæmpelse sker på to af dem i form af såkaldte sikringsordninger, der varetages af private skadedyrsbekæmpelsesfirmaer. Kommunen rummer tillige fire kommunale havne: Nykøbing Sj., Rørvig, Sjællands Odde og Færgehavnen på Sjællands Odde, hvor rottebekæmpelsen også sker ved sikringsordninger. I landzone er der ca landbrugsejendomme, ca parcelhuse, ca. 232 virksomheder og ca. 902 sommerhuse, ubebyggede grunde m.v. I landzone foretager Odsherred kommune et opsøgende eftersyn for rotter, det vil sige, at alle ejendomme får besøg af den kommunale rottebekæmper. Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter åbner mulighed for, at der kan meddeles dispensation for det kommunale eftersyn for rotter i landzone, hvis der er tale om parcelhuslignende områder beliggende i landzone. Der er i øjeblikket ikke meddelt dispensation, men Odsherred Kommune vil undersøge, om der er behov for det, hvis de rette betingelser er til stede. Det vil i givet fald indebære, at dispenserede ejendomme ikke får et opsøgende, kommunalt tilsyn men selv skal anmelde eventuelle rotter til kommunen. 4

5 For at kunne bekæmpe forekomst af rotter modtager Odsherred Kommune anmeldelser om rotter fra kommunens borgere. Nedenfor ses de seneste syv års anmeldelser I alt/gennemsnit 9796/1399 Tabel 1. Antal anmeldelser om rotter i Odsherred Kommune Rottebekæmpelsen i Odsherred Kommune er i øjeblikket udliciteret til bekæmpelsesfirmaet A/S Mortalin, der har indgået en 4 årig kontrakt med kommunen. Kontrakten løber indtil den 30. juni 2015, og Odsherred Kommune er p.t. i færd med at udarbejde udbudsmateriale. Målsætning Odsherred Kommune vil i de kommende tre år bestræbe sig på at gennemføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i overensstemmelse med bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Målet vil være at effektivisere den kommunale indsats med hovedvægt lagt på forebyggelse fremfor bekæmpelse med rottegift. Odsherred Kommune er klar over at kun ved en vedvarende og målrettet indsats, kan antallet af rotteanmeldelser og giftanvendelsen bringes ned. Med et øget samarbejde med kommunens entreprenør og med tilsyn og håndhævelse af rottelovens regler over for såvel borgere som autoriserede skadedyrsbekæmpere, vil kommunen søge at nå de opstillede mål. Overordnede mål A) Gennemførelse af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter B) Fald i antallet af rotteanmeldelser C) Forbruget af rottegift (antikoagulerende midler) minimeres i videst muligt omfang og det svageste aktivstof anvendes først D) Nedgang i brug af de stærke rottegifte (brodifacoum, flocoumafen og difethialon) i kommunalt og privat regi Ressourcer Odsherred kommunes rottebekæmpelse er administrativt opdelt på modtagelse af rotteanmeldelser i afdelingen Borgerservice og sagsbehandling i forbindelse med konkrete sager i afdelingen for Natur, Miljø og Trafik. Kommunen skønner, at begge områder i ressourcemæssig henseende vægter 0,4 årsværk, d.v.s., at den samlede administrative indsats på rotteområdet i kommunen udgør lidt under et årsværk. 5

6 Målelige succeskriterier Alle sager behandles i henhold til gældende regler på rotteområdet 10 % fald i antal rotteanmeldelser* 10% nedgang i giftforbrug 10 % nedgang i brug af stærke rottegifte *) Dog forbehold for egentlige rotteår, det vil sige år med uforholdsmæssigt mange rotter Konkret beskrivelse af tiltag A. Gennemførelse af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter Konkrete initiativer: 1. Opsætning af rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner og bygningssikring af disse Rottespærrerne har til formål at hindre, at rotter via afløbssystemet trænger ind på ejendomme, hvor de dels kan overføre smitte med alvorlige sygdomme, dels medføre ødelæggelser af elinstallationer, isolering, inventar, udstyr m.v. Ofte er der store økonomiske konsekvenser forbundet med rotteangreb på kommunale institutioner, hvorfor installation af rottespærrer kan siges at være en enkel og forholdsvis billig forebyggende løsning. Som grundejer er kommunen i medfør af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter forpligtet til at opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Kriterierne for opsættelse er, at det både skal være hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Forpligtelsen gælder tillige i forbindelse med byggemodning af de nævnte ejendomskategorier. På hospitaler kan kommunen, i lighed med betingelserne ovenfor, opsætte rottespærrer efter forudgående aftale med regionsrådet. Odsherred Kommune vil arbejde på at alle kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætter rottespærrer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Odsherred Kommune vil i forbindelse hermed TV-inspicere ledningerne inde bag rottespærrerne for at sikre, at ledningerne er intakte. Hvis der er rotter bag ved rottespærrerne, vil rotterne blive bekæmpet med gift, så der ikke sker rotteangreb i bygningerne. Odsherred Kommune vil samtidig med opsætning af rottespærrer på de kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner gennemgå samtlige bygninger og udendørsarealer for fejl og mangler de pågældende steder for at sikre dem forsvarligt mod rotter. 6

7 2. Halvårlige møder med entreprenør Er rottebekæmpelsen udliciteret til en autorisereret person, er en kommune i medfør af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter forpligtet til at føre tilsyn med at bestemmelserne i den indgåede kontrakt overholdes. Et sådant tilsyn kan ske på mange måder, men forudsætningen for at både forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan ske så effektivt som muligt er, at kommunens entreprenør på rotteområdet arbejder tæt sammen og er i løbende dialog med den kommunale forvaltning. Odsherred Kommune vil fremover afholde halvårlige møder med entreprenøren på rotteområdet. På møderne vil kommunen sikre, at borgernes eventulle klager og henvendelser om rottebekæmpelsen drøftes med entreprenøren for at sikre den bedst mulige service og hindre gentagelser, hvis der er begået fejl. Møderne skal tillige afdække, om der er uhensigtsmæssigheder i den daglige drift af rottebekæmpelsen, og om den eventuelt kan gøres bedre i fremtiden. 3. Samarbejde med spildevandsforsyningsselskabet Odsherred Forsyning udfører bekæmpelse af rotter i de offentlige kloakledninger som led i den daglige vedligeholdelse og drift af ledningerne. Bekæmpelsen sker ved hjælp af gift (antikoagulerende midler) og fælder. Odsherred Kommune vil tage kontakt til spildevandsforsyningen for at drøfte mulighederne for at bekæmpe rotter med fælder i hovedledningerne ved anmeldelse af rotter i private stikledninger. Herved sikres det, at antallet af rotter begrænses mest muligt såvel i den offentlige som den private del af ledningsnettet, ligesom rotterne inden for skel bliver lettere at komme af med. Odsherred Kommune vil ligeledes drøfte med spildvandsforsyningen, om kommunes borgere kan tilbydes gratis TV-inspektion af deres stikledninger, når spildevandsforsyningen er i færd med at TVinspicere hovedledningerne. Herved sikres det, at eventuelle fejl på de private stikledninger opdages i tide, hvad der samtidig vil betyde færre rotteangreb på private ejendomme. 4. Vejledning, forvarsel og påbud om sikring og renholdelse af bygninger og udendørsarealer Rotter på privat ejendom hos den enkelte grundejer kan, hvis der ikke gribes ind i tide, udvikle sig eksplosivt. Rotter på en ejendom kan, hvis de bliver for mange, sprede sig til naboejendomme og det åbne land. Derfor er en hurtig kommunal indsats vigtig både af hensyn til kommunens borgere og økonomien i den kommunale rottebekæmpelse. 7

8 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter foreskriver, at grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Sikring og renholdelse på den enkelte ejendom er derfor en væsentlig forudsætning for, at den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan fungere så effektivt som muligt. Sikring og renholdelse er ikke et entydigt begreb, men afhænger af de konkrete forhold, men der kan gives en række generelle anvisninger på, hvordan man som grundejer lever op til reglerne. Odsherred Kommune vil til brug for kommunens grundejer udarbejde en kort vejledning om sikring og renholdelse af bygninger og udendørsarealer for at begrænse rotters levemuligheder mest muligt. Vejledningen vil blive udleveret af rottebekæmperen til grundejere med rotteproblemer og derudover lagt på kommunens hjemmeside. Odsherred Kommune vil i de sager, hvor der er konstateret rottetilhold, og forholdene ikke bliver udbedret, udstede et forvarsel om kommunalt påbud til grundejeren. Forvarslet skal sikre, at grundejeren kan få sagens akter at se og udtale sig til den kommunale forvaltning samtidig med at grundejeren bliver klar over, hvad han selv skal udføre af afhjælpende foranstaltninger. Forvarslet vil blive givet med 14 dages frist og et eventuelt påbud med 4 ugers frist medmindre den konkrete sag tilsiger noget andet. 5. Vejledning, forvarsel og påbud med kort frist ved konstatering af kloakbrud Som, nævnt i punkt 4 er det afgørende, at rotternes muligheder for at finde skjulesteder og føde begrænses mest muligt. Kloakbrud såvel på private som offentlige ledninger skal derfor udbedres hurtigst muligt. Odsherred Kommune vil til brug for kommunens grundejere udarbejde en vejledning om ud - bedring af kloakforholdene, der bliver udleveret af rottebekæmperen. Odsherred Kommune vil i de sager, hvor der er konstateret rottetilhold og kloakforholdene ikke er blevet udbedret, udstede et forvarsel om kommunalt påbud til grundejeren. Forvarslet skal sikre, at grundejeren kan få sagens akter at se og udtale sig til den kommunale forvaltning samtidig med at grundejeren bliver klar over, hvad han selv skal udføre af afhjælpende foranstaltninger. Forvarslet vil blive givet med 14 dages frist, og et eventuelt påbud med 4 ugers frist, medmindre den konkrete sag tilsiger noget andet. Odsherred Kommune vil kontakte Odsherred Forsyning for at drøfte muligheden for at aftale tilsvarende korte frister for udbedring af fejl på det offentlige kloaksystem, når der er konstateret rotter. 8

9 B. Fald i antallet af rotteanmeldelser Konkrete initiativer: 1. Oplysning om alle virksomheder med sikringsordninger, herunder oplysning om alle bygningsgennemgangsrapporter Sikringsordninger om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er en aftale mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer, der omfatter en bygningsgennemgang, der eventuelt suppleres med opstilling af foderstationer eller lignende. I medfør af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal den autoriserede person ved indgåelse af en kontrakt om en sikringsordning foretage en bygningsgennemgang, der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og udendørsarealer. Bygningsgennemgangens resultater skal dokumenteres i en rapport, der skal udleveres i genpart til grundejer eller lejer. Bestemmelserne har til formål at give sikringsordninger en større effektivitet og virksomhedsejere og andre personer, der indgår sikringsordninger en bedre sikkerhed mod indtrængning af rotter. Sikringsordninger skal, da kommunen har det overordnede ansvar for rottebekæmpelsen, anmeldes til kommunen. Alle sikringsordninger, indgået efter 15. juli 1997, skal ifølge reglerne på rotteområdet, anmeldes til kommunen. Sikringsordningerne i den nye udformning vil betyde, at virksomheder, herunder især fødevarevirksomheder, er bedre sikret mod rotters indtrængen. Det vil medføre, at rotterne ikke får mulighed for at finde skjulesteder og føde og dermed formere sig. Odsherred Kommune vil sikre, at alle autoriserede personer i kommunen, som har indgået sikringsordninger, også har anmeldt disse til kommunen, og at der er udarbejdet bygningsgennemgangsrapporter for de pågældende ejendomme. Odsherred Kommune vil skrive til de autoriserede personer og gøre dem opmærksom på deres forpligtelser i henhold til bekendtgørelsen. Ved stikprøvehenvendelser hos virksomheder med sikringsordninger, vil kommunen sikre sig, at de autoriserede personer har anmeldt som foreskrevet. 2. Oplysning om alle vildtfodringspladser i kommunen. Information om, hvordan man sikrer vildtfodringspladser mod rotter Vildtfodringspladser er steder, hvor jægere har udlagt foder til vildtet (rådyr, fasaner, harer, agerhøns og ænder) i det åbne land. Vildtfodringspladser kan være stærkt plaget af rotter, hvis fodringen af vildtet ikke sker hensigtsmæssigt. Det store antal rotter på vildtfodringspladserne kan skabe risiko for, at rotterne spreder sig til nærliggende byer og boliger. 9

10 Odsherred Kommune vil sørge for at kommunens entreprenør på rotteområdet fremover særskilt udspørger grundejerne i landzone, om de har vildtfodringspladser, og om der er rotter på dem. I bekræftende fald vil Odsherred Kommune foretage en systematisk bekæmpelse på pladserne og instruere grundejere og jægere i, hvordan man undgår rotter. 3. Samarbejde med Forsyning om opsætning af rottespærrer, kloakrottebekæmpelse med fælder og gift Størstedelen af rotter i byzone holder til i kloakkerne, både de offentlige og de private. Hovedparten af de rotter, man konstaterer på jordoverfalden, er da også kloakrotter, hvorfor det er nødvendigt, at kloakkerne medtages i den samlede strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune. Drift og vedligeholdelse af det offentlige spildevandsledningsnet er imidlertid ikke en kommunal opgave men ligger i regi af Odsherred Forsyning, der modtager spildevand fra ca kloakerede ejendomme. Odsherred Kommune vil tage kontakt til Odsherred Forsyning for at aftale en målrettet indsats mod rotter i de offentlige og private ledninger. Indsatsen vil bl.a. dreje sig om muligheden for, at private grundejere kan få foretaget TV-inspektion af deres stikledninger, når forsyningen TVinspicerer hovedledningerne i tilknytning til de private stikledninger. Herved sikres det, at fejl og mangler på ledninger og brønde opdages i tide, så kloakrotterne ikke kan trænge op i de private boliger. TV-inspektionen vil være gratis for den enkelte grundejer, mens udbedring af eventuelle fejl vil påhvile grundejeren eller dennes forsikring. I forbindelse med renovering af hovedledninger vil Odsherred Kommune i samarbejde med Odsherred Forsyning forud for ledningsrenoveringen i kommunen foretage kloakrottebekæmpelse i relevante afsnit. Det vil sikre, at rotter ikke trænger op i tilstødende private stikledninger og videre op i boligerne. Odsherred Forsyning foretager som led i den daglige drift af spildvandssystemet bekæmpelse af rotter i kloakken med anvendelse af såvel gift som fælder. Odsherred Kommune vil sammen med Odsherred Forsyning foretage bekæmpelse af rotter i hovedledninger med elektroniske fælder i de tilfælde, hvor rotter er trængt ind i private ejendomme, og hvor der er behov for en fælles, koordinerende indsats mellem enhederne. Odsherred Kommune og Odsherred forsyning vil som led i den daglige drift holde hinanden underrettet om forebyggelse og bekæmpelse af rotter såvel over som under jorden. Dette skal sikre, at den fornødne information og ekspertise altid er til stede i situationer, som omhandler rotter. 10

11 C. Forbruget af rottegift (antikoagulerende midler) minimeres i videst muligt omfang og det svageste aktivstof anvendes først Konkrete initiativer: 1. Praktisering af resistensstrategi Ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunen og autoriserede personer ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter) anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først. Er der konstateret resistens, er kommunen eller den autoriserede person berettiget til at anvende den næstfølgende stærkere antikoagulant. Formålet med resistensstrategien er dels at forsinke resistensudviklingen hos rotterne, dels at tage størst mulig miljøhensyn ved at anvende det svageste kemiske stof i en bekæmpelsessituation. I Odsherred Kommune er der ikke i større omfang konstateret resistens hos brune rotter mod antikoagulanter. I en undersøgelse af resistens mod antikoagulanter hos brune rotter som Miljøministeriet og Statens skadedyrlaboratorium gennemførte i tidsrummet fra 2001 til 2008 fremgår det, at der kun få steder i kommunen er fundet resistens mod coumatetralyl og bromadiolon. Konkret betyder det, at bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune som udgangspunkt skal foregå med midler indeholdende aktivstoffet coumatetralyl. I øjeblikket er der kun ét middel baseret på coumatetralyl (pasta) godkendt til brug på det danske marked, hvad der gør, at dette aktivstof ikke i alle bekæmpelsessituationer vil kunne anvendes. Der skal dog altid være særlige bekæmpelsesmæssige begrundelser for at fravige coumatetralyl som første valg. Odsherred Kommune vil sikre, at kommunens rottebekæmper og de autoriserede personer, som arbejder i kommunen, lever op til resistensstrategien og anvender det svagest mulige aktivstof i enhver bekæmpelsessituation, medmindre der er konstateret resistens mod midlet. Odsherred kommune vil ved stikprøver kontrollere, at de autoriserede personer, som har etableret sikringsordninger i kommunen, anvender det svagest mulige aktivstof i de opstillede foderstationer. Desuden vil Odsherred Kommune tage kontakt til de autoriserede personer, hvis det af deres indberetninger om giftanvendelse til kommunen fremgår, at der anvendes stærkere midler end nødvendigt. 2. Påbud samt information om sikring og renholdelse til røde ejendomme i landzone I landzone er landbrugsejendomme med husdyr og med vegetabilsk produktion især genstand for rotteangreb, men også almindelige beboelsesejendomme kan blive angrebet af rotter. Her er det af afgørende betydning, at bygninger og udendørsarealer er forsvarligt sikrede mod rotter, der primært i efterårsmånederne søger ind til beboelser og stalde. Alle ejendomme i landzone modtager et opsøgende tilsyn fra den kommunale rottebekæmpelse, der skal sørge for, at rotterne bekæmpes effektivt, og at årsagerne til rottetilholdet findes og fjernes. Den enkelte grundejer skal 11

12 i forbindelse med bekæmpelse af eventuelle rotter selv bidrage med udbedring af fejl og mangler på bygninger, kloakker, udendørsarealer m.v. efter anvisning fra kommunen. Ejendomme med rotter i landzone kaldes populært røde ejendomme, og flere af disse ejendomme har problemer med sikring og renholdelse med mere eller mindre permanente rottetilhold til følge. I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter modtager disse ejendomme et særligt intensivt tilsyn 3 besøg med 6 måneders intervaller. Tilsynet skal sikre, at rotterne bekæmpes effektivt samtidig med, at ejendommens fejl og mangler bliver fundet og udbedret. Erfaringsmæssigt skal der et mere vedvarende tilsyn til med disse ejendomme, førend man opnår den ønskede effekt, og derfor modtager de pågældende ejendomme det mere intensive tilsyn i en længere periode end selve bekæmpelsen af rotter. Når rottebestandene på ejendomme er bekæmpet effektivt, og når bygninger, udendørsarealer m.v. er forsvarligt sikrede, er ejendommene ikke længere så modtagelige for rotteangreb. Skulle ejendomme alligevel få rotteangreb, kan nye rottebestande ofte lettere bekæmpes, da føde og skjulesteder ikke er til stede i samme omfang som på ejendomme i dårlig stand. Dette indebærer, at rotterne ofte kan bekæmpes med en svagere antikoagulant i en kortere periode. Det minimerer samtidig giftforbruget. Odsherred Kommune vil på ejendomme i landzone med rotter sikre, at grundejerne får klar besked om, at bringe deres ejendomme i forsvarlig stand. Dette vil ske ved forvarsler om påbud til de ejendomme, hvor problemerne ikke er af bagatelagtigt karakter. Samtidig vil grundejerne få udleveret en udskrift af kommunens hjemmeside om sikring og renholdelse mod rotter. D. Nedgang i brug af de stærke rottegifte Konkrete initiativer: 1. Det svageste aktivstof skal anvendes først. Anvendelse af stærkere aktivstoffer forudsætter aftale med kommunen Antikoagulanter er ud fra et miljøsynspunkt betænkelige, idet de kan medføre utilsigtede skadevirkninger. For visse af aktivstofferne( de såkaldte 2. generations antikoagulanter, se nedenfor) er halveringstiden desuden lang, hvad der betyder, at stofferne kan ophobes i miljøet eller i rotter, som har ædt dem. Det kan bl.a. medføre utilsigtede forgiftninger af ikke- målgruppe dyr, når døde rotter f.eks bliver ædt af rovpattedyr eller rovfugle - såkaldte sekundære forgiftninger. Brugen af antikoagulerende midler skal derfor ske med størst mulig omhu og forsigtighed, ligesom de svageste af aktivstofferne skal anvendes først, så miljøbelastningen bliver så lille som overhovedet mulig. Aktivstoffernes styrke fremgår af nedenstående tabel: 12

13 Aktivstoffer: 1.Coumatetralyl 2. Bromadiolon 3. Difenacoum 5. Brodifacoum 2. generation 6. Flocoumafen Sideordnede 7. Difethialon Tabel 2: Aktivstoffer i rottemidler ordnet efter styrke I Tabel 2 er aktivstofferne i rottemidlerne ordnet efter deres styrkeforhold fra 1-3. Midlerne fra 5-7 er sideordnede, d.v.s., at de er lige stærke. I tabel 3 ses Odsherred Kommunes brug af antikoagulerende midler i årene Som det fremgår, er den generelle brug af de antikoagulerende midler faldet i forhold til de tidligere år, og brugen af de stærkeste midler har været meget begrænset. Især anvendelsen af antikoagulanter indeholdende aktivstoffet difenacoum, brodifacoum og flocoumafen er ikke blevet anvendt i Antikogulanter indeholdende aktivstoffet difethialon er kun blevet anvendt i begrænset omfang i 2013 (2 kg). Det er en meget positiv udvikling, der bør fastholdes og udbygges således, at vægten i bekæmpelsesarbejdet i Odsherred Kommune fremover lægges på de svageste antikoagulanter. Konkret skulle det gerne betyde, at der sker et i fald i brugen af bromadiolon og en stigning i brugen af coumatetralyl. Dette er naturligvis under forudsætning af, at den formulering, som coumatetralyl findes i (pasta), kan anvendes på fornuftig vis. År Coumatetralyl trædegift Bromadiolon Difenacoum Brodifacoum Flocoumafen Difethialon Tabel 3. Forbrug af antikoagulerende midler i den kommunale rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Odsherred Kommune vil sikre, at den kommunale entreprenør i alle bekæmpelsessituationer med kemisk bekæmpelse af rotter, hvor der ikke er konstateret resistens, anvender så svagt et aktivstof som muligt. Den kommunale entreprenør skal i de situationer, hvor der er behov for stærkere aktivstoffer end coumatetralyl, give kommunen meddelelse herom med begrundelse for fravigelse 13

14 af resistensstrategien. Odsherred Kommune vil desuden på de halvårlige møder med entreprenøren drøfte udviklingen i giftforbruget i den kommunale bekæmpelse. 2. Kontrol med private bekæmpelsesfirmaers brug af antikoagulerende midler. Anvendelse af stærkere aktivstoffer forudsætter aftale med kommunen Den kommunale bekæmpelse er imidlertid kun en del af den bekæmpelsesindsats, der finder sted i Odsherred Kommune. De private skadedyrbekæmpelsesfirma udfører tillige bekæmpelse af rotter i kommunen i form af giftudlægning i sikringsordninger og bekæmpelse af rotter med bl.a. gift uden for kommunal åbningstid. For at denne bekæmpelse, der udføres af autoriserede personer, skal leve op til Odsherred Kommunes strategi om et faldende forbrug af de stærke antikoagulanter, er det nødvendigt, at de autoriserede personer efterlever resistensstrategien, beskrevet ovenfor i pkt. C. Som det fremgår af tabel 4 nedenfor forekommer der hos de private bekæmpelsesfirmaer en mere udbredt brug af de stærke antikoagulanter. Selvom der kun er tale om to års registreringer hos kommunen, synes tendensen at være, at de autoriserede personer anvender et stigende antal kg stærkere gift. Med hensyn til de private bekæmpelsesfirmaers brug af antikoagulerende midler i henhold til tabel 4 er dette formentlig ikke udtryk for det reelle niveau for anvendelsen. Erfaringsmæssigt er sikringsordningerne underregistrerede i kommunerne, hvad der betyder, at giftanvendelsen er større end de aktuelle tal. Aktivstof Coumatetralyl trædegift Bromadiolon Difenacoum Brodifacoum Flocoumafen Difethialon Tabel 4. Forbrug af antikoagulerende midler i den private rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Odsherred Kommune vil sikre, at de autoriserede personer, der har sikringsordninger i kommunen, anmelder samtlige aftaler om sikringsordninger indgået efter 15. juli 1997 til Odsherred Kommune, jf. i øvrigt afsnit B1 ovenfor. Odsherred Kommune vil som ovenfor anført kræve, at de autoriserede personer i de situationer, hvor der er behov for stærkere aktivstoffer end bromadiolon, giver kommunen meddelelse herom og anfører begrundelse for fravigelse af resistensstrategien. For at sikre, at de autoriserede personer lever op til reglerne, vil Odsherred Kommune foretage stikprøvekontrol af rapporter udfærdiget i forbindelse med tilsyn af sikringsordninger. 14

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse Det Dyreetiske Råd Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse Det Dyreetiske Råd Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Maj 1997 Udtalelse om skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder. By- og Landskabsstyrelsen

VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder. By- og Landskabsstyrelsen VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder By- og Landskabsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING 7 2 LOVGRUNDLAG FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER OG MUS 2.1 Forebyggelse

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg September 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund... 5 1.2 Datakilder...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001.

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. 1. Fleksible udlejningsregler 1.1 FORMÅL Med en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er det nu muligt at udleje

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9 Titel Vejl. af 01-04-2007 til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2007 Type Vejledning Publiceret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere