Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede mål 5 Ressourcer 5 Målelige succeskriterier 6 A. Gennemførelse af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter 6 1. Opsætning af rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner og bygningssikring af disse 6 2. Halvårlige møder med entreprenør 7 3. Samarbejde med spildevandsforsyningsselskabet 7 4. Forvarsel og påbud med kort frist og skriftlig information til grundejere om sikring og renholdelse 8 5. Forvarsel og påbud med kort frist ved konstatering af kloakbrud 8 B. Fald i antallet af rotteanmeldelser 9 1. Oplysning om alle virksomheder med sikringsordninger, herunder oplysning om alle bygningsgennemgangsrapporter 9 2. Oplysning om alle vildtfodringspladser i kommunen. Information om, hvordan man sikrer vildtfodringspladser mod rotter 9 3. Samarbejde med Forsyning om opsætning af rottespærrer, kloakrottebekæmpelse med fælder og gift 9 C. Forbruget af rottegift (antikoagulerende midler) minimeres i videst muligt omfang og det svageste aktivstof anvendes først Praktisering af resistensstrategi Påbud samt information om sikring og renholdelse til røde ejendomme i landzone 11 2

3 3 D. Nedgang i brug af de stærke rottegifte Det svageste aktivstof skal anvendes først. Anvendelse af stærkere aktivstoffer forudsætter aftale med kommunen Kontrol med private bekæmpelsesfirmaers brug af antikoagulerende midler. Anvendelse af stærkere aktivstoffer forudsætter aftale med kommunen 14

4 Indledning Rotter er skadedyr, som kan overføre alvorlige sygdomme til mennesker og ødelægge den menneskeskabte infrastruktur i et samfund. Derfor er det vigtigt, at rotter forebygges og bekæmpes i videst muligt omfang. Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter med tilhørende ændringsbekendtgørelse nr. 689 af 12. juni 2013, pålægger kommunalbestyrelsen at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter, der skal foregå i overensstemmelse med Naturstyrelsens udarbejdede retningslinjer. I bekendtgørelsen er det endvidere bestemt, at den enkelte kommune skal udarbejde en handlingsplan indeholdende en række mål for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. Formålet med handlingsplanen er primært, at kommunen gør sig klart, hvilke opgaver på rotteområdet, der skal fokuseres på i fremtiden, men derudover skal handlingsplanen over for kommunens borgere i højere grad end tidligere synliggøre den kommunale indsats. Med handlingsplanen ønsker Odsherred Kommune at styrke og målrette en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen til gavn for borgerne. De enkelte indsatsområder i handlingsplanen beskrives nedenfor. Status på rotteområdet Odsherred Kommune er en kommune med ca indbyggere. Kommune indeholder såvel by- som landzone, hvad der også afspejler sig i den kommunale rottebekæmpelse. I byzone foretages rottebekæmpelse kun efter anmeldelse fra borgere, mens der i landzone sker et opsøgende tilsyn. Ud over by og landzone har kommunen store arealer udlagt til sommerhusområder, hvor bekæmpelsen af rotter også kun sker efter anmeldelse. Der er i alt fire kommunale genbrugsstationer, hvor rottebekæmpelse sker på to af dem i form af såkaldte sikringsordninger, der varetages af private skadedyrsbekæmpelsesfirmaer. Kommunen rummer tillige fire kommunale havne: Nykøbing Sj., Rørvig, Sjællands Odde og Færgehavnen på Sjællands Odde, hvor rottebekæmpelsen også sker ved sikringsordninger. I landzone er der ca landbrugsejendomme, ca parcelhuse, ca. 232 virksomheder og ca. 902 sommerhuse, ubebyggede grunde m.v. I landzone foretager Odsherred kommune et opsøgende eftersyn for rotter, det vil sige, at alle ejendomme får besøg af den kommunale rottebekæmper. Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter åbner mulighed for, at der kan meddeles dispensation for det kommunale eftersyn for rotter i landzone, hvis der er tale om parcelhuslignende områder beliggende i landzone. Der er i øjeblikket ikke meddelt dispensation, men Odsherred Kommune vil undersøge, om der er behov for det, hvis de rette betingelser er til stede. Det vil i givet fald indebære, at dispenserede ejendomme ikke får et opsøgende, kommunalt tilsyn men selv skal anmelde eventuelle rotter til kommunen. 4

5 For at kunne bekæmpe forekomst af rotter modtager Odsherred Kommune anmeldelser om rotter fra kommunens borgere. Nedenfor ses de seneste syv års anmeldelser I alt/gennemsnit 9796/1399 Tabel 1. Antal anmeldelser om rotter i Odsherred Kommune Rottebekæmpelsen i Odsherred Kommune er i øjeblikket udliciteret til bekæmpelsesfirmaet A/S Mortalin, der har indgået en 4 årig kontrakt med kommunen. Kontrakten løber indtil den 30. juni 2015, og Odsherred Kommune er p.t. i færd med at udarbejde udbudsmateriale. Målsætning Odsherred Kommune vil i de kommende tre år bestræbe sig på at gennemføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i overensstemmelse med bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Målet vil være at effektivisere den kommunale indsats med hovedvægt lagt på forebyggelse fremfor bekæmpelse med rottegift. Odsherred Kommune er klar over at kun ved en vedvarende og målrettet indsats, kan antallet af rotteanmeldelser og giftanvendelsen bringes ned. Med et øget samarbejde med kommunens entreprenør og med tilsyn og håndhævelse af rottelovens regler over for såvel borgere som autoriserede skadedyrsbekæmpere, vil kommunen søge at nå de opstillede mål. Overordnede mål A) Gennemførelse af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter B) Fald i antallet af rotteanmeldelser C) Forbruget af rottegift (antikoagulerende midler) minimeres i videst muligt omfang og det svageste aktivstof anvendes først D) Nedgang i brug af de stærke rottegifte (brodifacoum, flocoumafen og difethialon) i kommunalt og privat regi Ressourcer Odsherred kommunes rottebekæmpelse er administrativt opdelt på modtagelse af rotteanmeldelser i afdelingen Borgerservice og sagsbehandling i forbindelse med konkrete sager i afdelingen for Natur, Miljø og Trafik. Kommunen skønner, at begge områder i ressourcemæssig henseende vægter 0,4 årsværk, d.v.s., at den samlede administrative indsats på rotteområdet i kommunen udgør lidt under et årsværk. 5

6 Målelige succeskriterier Alle sager behandles i henhold til gældende regler på rotteområdet 10 % fald i antal rotteanmeldelser* 10% nedgang i giftforbrug 10 % nedgang i brug af stærke rottegifte *) Dog forbehold for egentlige rotteår, det vil sige år med uforholdsmæssigt mange rotter Konkret beskrivelse af tiltag A. Gennemførelse af en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter Konkrete initiativer: 1. Opsætning af rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner og bygningssikring af disse Rottespærrerne har til formål at hindre, at rotter via afløbssystemet trænger ind på ejendomme, hvor de dels kan overføre smitte med alvorlige sygdomme, dels medføre ødelæggelser af elinstallationer, isolering, inventar, udstyr m.v. Ofte er der store økonomiske konsekvenser forbundet med rotteangreb på kommunale institutioner, hvorfor installation af rottespærrer kan siges at være en enkel og forholdsvis billig forebyggende løsning. Som grundejer er kommunen i medfør af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter forpligtet til at opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Kriterierne for opsættelse er, at det både skal være hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Forpligtelsen gælder tillige i forbindelse med byggemodning af de nævnte ejendomskategorier. På hospitaler kan kommunen, i lighed med betingelserne ovenfor, opsætte rottespærrer efter forudgående aftale med regionsrådet. Odsherred Kommune vil arbejde på at alle kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætter rottespærrer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Odsherred Kommune vil i forbindelse hermed TV-inspicere ledningerne inde bag rottespærrerne for at sikre, at ledningerne er intakte. Hvis der er rotter bag ved rottespærrerne, vil rotterne blive bekæmpet med gift, så der ikke sker rotteangreb i bygningerne. Odsherred Kommune vil samtidig med opsætning af rottespærrer på de kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner gennemgå samtlige bygninger og udendørsarealer for fejl og mangler de pågældende steder for at sikre dem forsvarligt mod rotter. 6

7 2. Halvårlige møder med entreprenør Er rottebekæmpelsen udliciteret til en autorisereret person, er en kommune i medfør af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter forpligtet til at føre tilsyn med at bestemmelserne i den indgåede kontrakt overholdes. Et sådant tilsyn kan ske på mange måder, men forudsætningen for at både forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan ske så effektivt som muligt er, at kommunens entreprenør på rotteområdet arbejder tæt sammen og er i løbende dialog med den kommunale forvaltning. Odsherred Kommune vil fremover afholde halvårlige møder med entreprenøren på rotteområdet. På møderne vil kommunen sikre, at borgernes eventulle klager og henvendelser om rottebekæmpelsen drøftes med entreprenøren for at sikre den bedst mulige service og hindre gentagelser, hvis der er begået fejl. Møderne skal tillige afdække, om der er uhensigtsmæssigheder i den daglige drift af rottebekæmpelsen, og om den eventuelt kan gøres bedre i fremtiden. 3. Samarbejde med spildevandsforsyningsselskabet Odsherred Forsyning udfører bekæmpelse af rotter i de offentlige kloakledninger som led i den daglige vedligeholdelse og drift af ledningerne. Bekæmpelsen sker ved hjælp af gift (antikoagulerende midler) og fælder. Odsherred Kommune vil tage kontakt til spildevandsforsyningen for at drøfte mulighederne for at bekæmpe rotter med fælder i hovedledningerne ved anmeldelse af rotter i private stikledninger. Herved sikres det, at antallet af rotter begrænses mest muligt såvel i den offentlige som den private del af ledningsnettet, ligesom rotterne inden for skel bliver lettere at komme af med. Odsherred Kommune vil ligeledes drøfte med spildvandsforsyningen, om kommunes borgere kan tilbydes gratis TV-inspektion af deres stikledninger, når spildevandsforsyningen er i færd med at TVinspicere hovedledningerne. Herved sikres det, at eventuelle fejl på de private stikledninger opdages i tide, hvad der samtidig vil betyde færre rotteangreb på private ejendomme. 4. Vejledning, forvarsel og påbud om sikring og renholdelse af bygninger og udendørsarealer Rotter på privat ejendom hos den enkelte grundejer kan, hvis der ikke gribes ind i tide, udvikle sig eksplosivt. Rotter på en ejendom kan, hvis de bliver for mange, sprede sig til naboejendomme og det åbne land. Derfor er en hurtig kommunal indsats vigtig både af hensyn til kommunens borgere og økonomien i den kommunale rottebekæmpelse. 7

8 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter foreskriver, at grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Sikring og renholdelse på den enkelte ejendom er derfor en væsentlig forudsætning for, at den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan fungere så effektivt som muligt. Sikring og renholdelse er ikke et entydigt begreb, men afhænger af de konkrete forhold, men der kan gives en række generelle anvisninger på, hvordan man som grundejer lever op til reglerne. Odsherred Kommune vil til brug for kommunens grundejer udarbejde en kort vejledning om sikring og renholdelse af bygninger og udendørsarealer for at begrænse rotters levemuligheder mest muligt. Vejledningen vil blive udleveret af rottebekæmperen til grundejere med rotteproblemer og derudover lagt på kommunens hjemmeside. Odsherred Kommune vil i de sager, hvor der er konstateret rottetilhold, og forholdene ikke bliver udbedret, udstede et forvarsel om kommunalt påbud til grundejeren. Forvarslet skal sikre, at grundejeren kan få sagens akter at se og udtale sig til den kommunale forvaltning samtidig med at grundejeren bliver klar over, hvad han selv skal udføre af afhjælpende foranstaltninger. Forvarslet vil blive givet med 14 dages frist og et eventuelt påbud med 4 ugers frist medmindre den konkrete sag tilsiger noget andet. 5. Vejledning, forvarsel og påbud med kort frist ved konstatering af kloakbrud Som, nævnt i punkt 4 er det afgørende, at rotternes muligheder for at finde skjulesteder og føde begrænses mest muligt. Kloakbrud såvel på private som offentlige ledninger skal derfor udbedres hurtigst muligt. Odsherred Kommune vil til brug for kommunens grundejere udarbejde en vejledning om ud - bedring af kloakforholdene, der bliver udleveret af rottebekæmperen. Odsherred Kommune vil i de sager, hvor der er konstateret rottetilhold og kloakforholdene ikke er blevet udbedret, udstede et forvarsel om kommunalt påbud til grundejeren. Forvarslet skal sikre, at grundejeren kan få sagens akter at se og udtale sig til den kommunale forvaltning samtidig med at grundejeren bliver klar over, hvad han selv skal udføre af afhjælpende foranstaltninger. Forvarslet vil blive givet med 14 dages frist, og et eventuelt påbud med 4 ugers frist, medmindre den konkrete sag tilsiger noget andet. Odsherred Kommune vil kontakte Odsherred Forsyning for at drøfte muligheden for at aftale tilsvarende korte frister for udbedring af fejl på det offentlige kloaksystem, når der er konstateret rotter. 8

9 B. Fald i antallet af rotteanmeldelser Konkrete initiativer: 1. Oplysning om alle virksomheder med sikringsordninger, herunder oplysning om alle bygningsgennemgangsrapporter Sikringsordninger om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er en aftale mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer, der omfatter en bygningsgennemgang, der eventuelt suppleres med opstilling af foderstationer eller lignende. I medfør af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal den autoriserede person ved indgåelse af en kontrakt om en sikringsordning foretage en bygningsgennemgang, der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og udendørsarealer. Bygningsgennemgangens resultater skal dokumenteres i en rapport, der skal udleveres i genpart til grundejer eller lejer. Bestemmelserne har til formål at give sikringsordninger en større effektivitet og virksomhedsejere og andre personer, der indgår sikringsordninger en bedre sikkerhed mod indtrængning af rotter. Sikringsordninger skal, da kommunen har det overordnede ansvar for rottebekæmpelsen, anmeldes til kommunen. Alle sikringsordninger, indgået efter 15. juli 1997, skal ifølge reglerne på rotteområdet, anmeldes til kommunen. Sikringsordningerne i den nye udformning vil betyde, at virksomheder, herunder især fødevarevirksomheder, er bedre sikret mod rotters indtrængen. Det vil medføre, at rotterne ikke får mulighed for at finde skjulesteder og føde og dermed formere sig. Odsherred Kommune vil sikre, at alle autoriserede personer i kommunen, som har indgået sikringsordninger, også har anmeldt disse til kommunen, og at der er udarbejdet bygningsgennemgangsrapporter for de pågældende ejendomme. Odsherred Kommune vil skrive til de autoriserede personer og gøre dem opmærksom på deres forpligtelser i henhold til bekendtgørelsen. Ved stikprøvehenvendelser hos virksomheder med sikringsordninger, vil kommunen sikre sig, at de autoriserede personer har anmeldt som foreskrevet. 2. Oplysning om alle vildtfodringspladser i kommunen. Information om, hvordan man sikrer vildtfodringspladser mod rotter Vildtfodringspladser er steder, hvor jægere har udlagt foder til vildtet (rådyr, fasaner, harer, agerhøns og ænder) i det åbne land. Vildtfodringspladser kan være stærkt plaget af rotter, hvis fodringen af vildtet ikke sker hensigtsmæssigt. Det store antal rotter på vildtfodringspladserne kan skabe risiko for, at rotterne spreder sig til nærliggende byer og boliger. 9

10 Odsherred Kommune vil sørge for at kommunens entreprenør på rotteområdet fremover særskilt udspørger grundejerne i landzone, om de har vildtfodringspladser, og om der er rotter på dem. I bekræftende fald vil Odsherred Kommune foretage en systematisk bekæmpelse på pladserne og instruere grundejere og jægere i, hvordan man undgår rotter. 3. Samarbejde med Forsyning om opsætning af rottespærrer, kloakrottebekæmpelse med fælder og gift Størstedelen af rotter i byzone holder til i kloakkerne, både de offentlige og de private. Hovedparten af de rotter, man konstaterer på jordoverfalden, er da også kloakrotter, hvorfor det er nødvendigt, at kloakkerne medtages i den samlede strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune. Drift og vedligeholdelse af det offentlige spildevandsledningsnet er imidlertid ikke en kommunal opgave men ligger i regi af Odsherred Forsyning, der modtager spildevand fra ca kloakerede ejendomme. Odsherred Kommune vil tage kontakt til Odsherred Forsyning for at aftale en målrettet indsats mod rotter i de offentlige og private ledninger. Indsatsen vil bl.a. dreje sig om muligheden for, at private grundejere kan få foretaget TV-inspektion af deres stikledninger, når forsyningen TVinspicerer hovedledningerne i tilknytning til de private stikledninger. Herved sikres det, at fejl og mangler på ledninger og brønde opdages i tide, så kloakrotterne ikke kan trænge op i de private boliger. TV-inspektionen vil være gratis for den enkelte grundejer, mens udbedring af eventuelle fejl vil påhvile grundejeren eller dennes forsikring. I forbindelse med renovering af hovedledninger vil Odsherred Kommune i samarbejde med Odsherred Forsyning forud for ledningsrenoveringen i kommunen foretage kloakrottebekæmpelse i relevante afsnit. Det vil sikre, at rotter ikke trænger op i tilstødende private stikledninger og videre op i boligerne. Odsherred Forsyning foretager som led i den daglige drift af spildvandssystemet bekæmpelse af rotter i kloakken med anvendelse af såvel gift som fælder. Odsherred Kommune vil sammen med Odsherred Forsyning foretage bekæmpelse af rotter i hovedledninger med elektroniske fælder i de tilfælde, hvor rotter er trængt ind i private ejendomme, og hvor der er behov for en fælles, koordinerende indsats mellem enhederne. Odsherred Kommune og Odsherred forsyning vil som led i den daglige drift holde hinanden underrettet om forebyggelse og bekæmpelse af rotter såvel over som under jorden. Dette skal sikre, at den fornødne information og ekspertise altid er til stede i situationer, som omhandler rotter. 10

11 C. Forbruget af rottegift (antikoagulerende midler) minimeres i videst muligt omfang og det svageste aktivstof anvendes først Konkrete initiativer: 1. Praktisering af resistensstrategi Ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunen og autoriserede personer ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter) anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først. Er der konstateret resistens, er kommunen eller den autoriserede person berettiget til at anvende den næstfølgende stærkere antikoagulant. Formålet med resistensstrategien er dels at forsinke resistensudviklingen hos rotterne, dels at tage størst mulig miljøhensyn ved at anvende det svageste kemiske stof i en bekæmpelsessituation. I Odsherred Kommune er der ikke i større omfang konstateret resistens hos brune rotter mod antikoagulanter. I en undersøgelse af resistens mod antikoagulanter hos brune rotter som Miljøministeriet og Statens skadedyrlaboratorium gennemførte i tidsrummet fra 2001 til 2008 fremgår det, at der kun få steder i kommunen er fundet resistens mod coumatetralyl og bromadiolon. Konkret betyder det, at bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune som udgangspunkt skal foregå med midler indeholdende aktivstoffet coumatetralyl. I øjeblikket er der kun ét middel baseret på coumatetralyl (pasta) godkendt til brug på det danske marked, hvad der gør, at dette aktivstof ikke i alle bekæmpelsessituationer vil kunne anvendes. Der skal dog altid være særlige bekæmpelsesmæssige begrundelser for at fravige coumatetralyl som første valg. Odsherred Kommune vil sikre, at kommunens rottebekæmper og de autoriserede personer, som arbejder i kommunen, lever op til resistensstrategien og anvender det svagest mulige aktivstof i enhver bekæmpelsessituation, medmindre der er konstateret resistens mod midlet. Odsherred kommune vil ved stikprøver kontrollere, at de autoriserede personer, som har etableret sikringsordninger i kommunen, anvender det svagest mulige aktivstof i de opstillede foderstationer. Desuden vil Odsherred Kommune tage kontakt til de autoriserede personer, hvis det af deres indberetninger om giftanvendelse til kommunen fremgår, at der anvendes stærkere midler end nødvendigt. 2. Påbud samt information om sikring og renholdelse til røde ejendomme i landzone I landzone er landbrugsejendomme med husdyr og med vegetabilsk produktion især genstand for rotteangreb, men også almindelige beboelsesejendomme kan blive angrebet af rotter. Her er det af afgørende betydning, at bygninger og udendørsarealer er forsvarligt sikrede mod rotter, der primært i efterårsmånederne søger ind til beboelser og stalde. Alle ejendomme i landzone modtager et opsøgende tilsyn fra den kommunale rottebekæmpelse, der skal sørge for, at rotterne bekæmpes effektivt, og at årsagerne til rottetilholdet findes og fjernes. Den enkelte grundejer skal 11

12 i forbindelse med bekæmpelse af eventuelle rotter selv bidrage med udbedring af fejl og mangler på bygninger, kloakker, udendørsarealer m.v. efter anvisning fra kommunen. Ejendomme med rotter i landzone kaldes populært røde ejendomme, og flere af disse ejendomme har problemer med sikring og renholdelse med mere eller mindre permanente rottetilhold til følge. I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter modtager disse ejendomme et særligt intensivt tilsyn 3 besøg med 6 måneders intervaller. Tilsynet skal sikre, at rotterne bekæmpes effektivt samtidig med, at ejendommens fejl og mangler bliver fundet og udbedret. Erfaringsmæssigt skal der et mere vedvarende tilsyn til med disse ejendomme, førend man opnår den ønskede effekt, og derfor modtager de pågældende ejendomme det mere intensive tilsyn i en længere periode end selve bekæmpelsen af rotter. Når rottebestandene på ejendomme er bekæmpet effektivt, og når bygninger, udendørsarealer m.v. er forsvarligt sikrede, er ejendommene ikke længere så modtagelige for rotteangreb. Skulle ejendomme alligevel få rotteangreb, kan nye rottebestande ofte lettere bekæmpes, da føde og skjulesteder ikke er til stede i samme omfang som på ejendomme i dårlig stand. Dette indebærer, at rotterne ofte kan bekæmpes med en svagere antikoagulant i en kortere periode. Det minimerer samtidig giftforbruget. Odsherred Kommune vil på ejendomme i landzone med rotter sikre, at grundejerne får klar besked om, at bringe deres ejendomme i forsvarlig stand. Dette vil ske ved forvarsler om påbud til de ejendomme, hvor problemerne ikke er af bagatelagtigt karakter. Samtidig vil grundejerne få udleveret en udskrift af kommunens hjemmeside om sikring og renholdelse mod rotter. D. Nedgang i brug af de stærke rottegifte Konkrete initiativer: 1. Det svageste aktivstof skal anvendes først. Anvendelse af stærkere aktivstoffer forudsætter aftale med kommunen Antikoagulanter er ud fra et miljøsynspunkt betænkelige, idet de kan medføre utilsigtede skadevirkninger. For visse af aktivstofferne( de såkaldte 2. generations antikoagulanter, se nedenfor) er halveringstiden desuden lang, hvad der betyder, at stofferne kan ophobes i miljøet eller i rotter, som har ædt dem. Det kan bl.a. medføre utilsigtede forgiftninger af ikke- målgruppe dyr, når døde rotter f.eks bliver ædt af rovpattedyr eller rovfugle - såkaldte sekundære forgiftninger. Brugen af antikoagulerende midler skal derfor ske med størst mulig omhu og forsigtighed, ligesom de svageste af aktivstofferne skal anvendes først, så miljøbelastningen bliver så lille som overhovedet mulig. Aktivstoffernes styrke fremgår af nedenstående tabel: 12

13 Aktivstoffer: 1.Coumatetralyl 2. Bromadiolon 3. Difenacoum 5. Brodifacoum 2. generation 6. Flocoumafen Sideordnede 7. Difethialon Tabel 2: Aktivstoffer i rottemidler ordnet efter styrke I Tabel 2 er aktivstofferne i rottemidlerne ordnet efter deres styrkeforhold fra 1-3. Midlerne fra 5-7 er sideordnede, d.v.s., at de er lige stærke. I tabel 3 ses Odsherred Kommunes brug af antikoagulerende midler i årene Som det fremgår, er den generelle brug af de antikoagulerende midler faldet i forhold til de tidligere år, og brugen af de stærkeste midler har været meget begrænset. Især anvendelsen af antikoagulanter indeholdende aktivstoffet difenacoum, brodifacoum og flocoumafen er ikke blevet anvendt i Antikogulanter indeholdende aktivstoffet difethialon er kun blevet anvendt i begrænset omfang i 2013 (2 kg). Det er en meget positiv udvikling, der bør fastholdes og udbygges således, at vægten i bekæmpelsesarbejdet i Odsherred Kommune fremover lægges på de svageste antikoagulanter. Konkret skulle det gerne betyde, at der sker et i fald i brugen af bromadiolon og en stigning i brugen af coumatetralyl. Dette er naturligvis under forudsætning af, at den formulering, som coumatetralyl findes i (pasta), kan anvendes på fornuftig vis. År Coumatetralyl trædegift Bromadiolon Difenacoum Brodifacoum Flocoumafen Difethialon Tabel 3. Forbrug af antikoagulerende midler i den kommunale rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Odsherred Kommune vil sikre, at den kommunale entreprenør i alle bekæmpelsessituationer med kemisk bekæmpelse af rotter, hvor der ikke er konstateret resistens, anvender så svagt et aktivstof som muligt. Den kommunale entreprenør skal i de situationer, hvor der er behov for stærkere aktivstoffer end coumatetralyl, give kommunen meddelelse herom med begrundelse for fravigelse 13

14 af resistensstrategien. Odsherred Kommune vil desuden på de halvårlige møder med entreprenøren drøfte udviklingen i giftforbruget i den kommunale bekæmpelse. 2. Kontrol med private bekæmpelsesfirmaers brug af antikoagulerende midler. Anvendelse af stærkere aktivstoffer forudsætter aftale med kommunen Den kommunale bekæmpelse er imidlertid kun en del af den bekæmpelsesindsats, der finder sted i Odsherred Kommune. De private skadedyrbekæmpelsesfirma udfører tillige bekæmpelse af rotter i kommunen i form af giftudlægning i sikringsordninger og bekæmpelse af rotter med bl.a. gift uden for kommunal åbningstid. For at denne bekæmpelse, der udføres af autoriserede personer, skal leve op til Odsherred Kommunes strategi om et faldende forbrug af de stærke antikoagulanter, er det nødvendigt, at de autoriserede personer efterlever resistensstrategien, beskrevet ovenfor i pkt. C. Som det fremgår af tabel 4 nedenfor forekommer der hos de private bekæmpelsesfirmaer en mere udbredt brug af de stærke antikoagulanter. Selvom der kun er tale om to års registreringer hos kommunen, synes tendensen at være, at de autoriserede personer anvender et stigende antal kg stærkere gift. Med hensyn til de private bekæmpelsesfirmaers brug af antikoagulerende midler i henhold til tabel 4 er dette formentlig ikke udtryk for det reelle niveau for anvendelsen. Erfaringsmæssigt er sikringsordningerne underregistrerede i kommunerne, hvad der betyder, at giftanvendelsen er større end de aktuelle tal. Aktivstof Coumatetralyl trædegift Bromadiolon Difenacoum Brodifacoum Flocoumafen Difethialon Tabel 4. Forbrug af antikoagulerende midler i den private rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Odsherred Kommune vil sikre, at de autoriserede personer, der har sikringsordninger i kommunen, anmelder samtlige aftaler om sikringsordninger indgået efter 15. juli 1997 til Odsherred Kommune, jf. i øvrigt afsnit B1 ovenfor. Odsherred Kommune vil som ovenfor anført kræve, at de autoriserede personer i de situationer, hvor der er behov for stærkere aktivstoffer end bromadiolon, giver kommunen meddelelse herom og anfører begrundelse for fravigelse af resistensstrategien. For at sikre, at de autoriserede personer lever op til reglerne, vil Odsherred Kommune foretage stikprøvekontrol af rapporter udfærdiget i forbindelse med tilsyn af sikringsordninger. 14

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

2008 rekordår for antallet af anmeldelser

2008 rekordår for antallet af anmeldelser 28 rekordår for antallet af anmeldelser De årlige indberetninger for 28 fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen om rottebekæmpelse i kommunerne er nu indsamlet. Statistik over rottebekæmpelse siden

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus

Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definitioner 3. Kategorier af aktivstoffer i kemiske

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 180 Offentligt Notat Vand J.nr. BLS-437-00192 Ref. Epi/VPL Den 28. oktober 2010 Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Titel: Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Hovedforfattere: Peter Weile Torben F. Jensen

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger

Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 215 Offentligt Den 31. januar 2012 /PW Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD 2008 ROTTEBEKÆMPELSE ASSENS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

VEJLEDNING FRA MILJØSTYRELSEN NR. 1 2005. Rotter

VEJLEDNING FRA MILJØSTYRELSEN NR. 1 2005. Rotter Rotter Vejledning Nr. 1 2005 VEJLEDNING FRA MILJØSTYRELSEN NR. 1 2005 Rotter Indhold 1 INDLEDNING... 7 2 LOVGRUNDLAG... 9 3 LOVENS OMRÅDE... 11 4 KOMMUNALBESTYRELSENS FORPLIGTELSER... 13 4.1 Det generelle

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Handlingsplanens opbygning...3 Status på rotteområdet....3 Organisering af den kommunale rottebekæmpelse...3

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Natur og Udvikling Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015 1 Baggrund... 1 1.1 Indledning...

Læs mere

ERFA-gruppen om rottespærrer

ERFA-gruppen om rottespærrer Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 474 Offentligt Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Att.: Steen Gade og Peter Juel Jensen ERFA-gruppen om rottespærrer Bagsværd den 31.03

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Gældende fra 1. januar 2010 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune

Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Rapport Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2. Indledning 3. Rotter og spildevandssystemer 4. Formål med undersøgelsen 5. Beskrivelse

Læs mere

Danmark er en sand rotterede

Danmark er en sand rotterede 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Danmark er en sand rotterede Oftere og oftere møder vi danskere en rotte, der kigger op af toilettet eller piler igennem haven. Faktisk bliver der anmeldt en rotte hvert 3. minut.

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse allergi hos

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Samråd i FLF 11. maj 2005 Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005 10. maj

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2016-2018

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2016-2018 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 15. marts 2016 ERHVERV OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2016-2018 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.a Hjælpemidler Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Ordningen gælder i Furesø Kommune for de ejendomme, der er tilsluttet Værløse Kloakforsyning. Baggrund

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere