Bornholms Regionskommune. Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Spildevandsplan 2005-2012"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune. Spildevandsplan Investeringsoversigt Arstal Udgifter til drift og kloakfornyelse Drift Ledningsnet og pumpestationer Tv-inspektion af ledningsnet Akut renovering pa ledningsnettet Ledningsnet i alt Renseanlasg I alt (drift) Kloakfornyelse Kloakrenovering 8,875 9,475 10,075 10,675 11,275 12,375 14,000 15,100 16,100 17,100 19,600 Omlffigninger og effektivisering af renseanlasg * 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,025 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 I alt (kloakfornyelse) I alt 39,500 39,600 39,700 39,800 39,900 40,000 40,100 40,200 40,300 40,400 42,000 Disponibelt beleb til drift og kloakfornyelse Indtasgter, vandafledningsbidrag, tilslutningbidrag mv. 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 Afdrag & renter -5,000-4,900-4,800-4,700-4,600-4,500-4,400-4,300-4,200-4,100-2,500 Administration I alt 39,500 39,600 39,700 39,800 39,900 40,000 40,100 40,200 40,300 40,400 42,000 dd h-» * Nedlasgning af renseanljeg, etablering af afskaerende ledninger og evt. separering af eksisterede oplande i den forbindelse. Bornholms Regionskommune, spildevandsplan

2 tusinde kr. (2005 niveau) Budget J Handlingsplan for kloakrenovering Handlingsplan for omlaegninger og effektivisering af renseanlasg Drift af renseanlaeg ii- Drift af Ledningsnet Afdrag & renter I Administration l : Bomholms Regionskommune, spildevandsplan i CTQ

3 Bilag 2 Forklaring til skemaeme for Oplande Udl0b Renseanlseg

4 Indledning Bilag 2 I skemaeme beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personaskvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmsngder, renseforanstaltninger samt de vand- og forureningsmasngder, der beregningsmasssigt udledes til de enkelte recipienter. Skemaeme daskker status og plan. I status er anf0rt et "Ja" ud for de oplande/renseanlgeg/udleb, der asndres i planperioden. Under plan er alene medtaget de forhold som asndres i forhold til status. F0lgende skemaer udg0r status- og planopg0relsen: Oplandsskema: En opg0relse over kloakoplandene med angivelse af areal, kloakeringsforhold, p.e. belastning fra bolig og erhverv samt oplysning om regnbetinget udbb. Udlabsskema: Dette angiver recipienterne og udkbene hertil, de maksimale t0rvejrs- og regnvandsma;ngder, arlige vand- og forureningsmasngder samt renseforanstaltninger og bassiner. Renseanlaegsskema: Redeg0relse for anlasgstype, ejerforhold, kapacitet og belastning med hensyn til vand- og forureningsmasngder. Bornholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 1

5 Bilag 2 2 Oplandsskema Nr. (Forklaring 1 Oplandsnummer som ogsa fremgar af spildevandskort. Der er et skema for hver by. 2 Hvis der er angivet "Ja", sa er der planlagt asndringer for oplandet. 3 Angiver oplandets navn eller betegnelse. 4 Angiver oplandets kloaktype, som kan vasre: F: Faslleskloak S: Separatkloak N: Nedsivning af regnvand og spildevand. S-N: Nedsivning af regnvand 5 Angiver oplandets areal. 6 Angiver oplandets afkibskoefficient, som er et tal mellem 0 og 1. 7 Angiver oplandets befasstede areal = kolonne 5x Angiver oplandets beregningsmasssige spildevandsbelastning i p.e. (personaskvivalenter) fra boliger og erhverv. 11 Angiver den beregnede spildevandsmeengde. Dette er baseret pa oplyst vandforbrug svarende til 83 l/p.e./dogn. 12 Angiver meengden af uvedkommende vand, som er skormet eller fastlagt ved malinger. 13 Angiver summen af spildevand og uvedkommende vand = kolonne Numre pa renseanteg, hvor spildevandet er tilsluttet. 1. Ranne-Hasle renseanlasg 2. Vang renseanlasg 3. Tejn renseanlasg 4. R renseanteg 5. Melsted renseanlasg 6. 0sterlars renseanlasg 7. B0lshavn renseanlasg 8. Svaneke renseanlasg 9. Nex0 renseanlasg 10. Snogebask renseanlasg 11. S0marken renseanlasg 12. Boderne renseanlasg 13. Vestermarie renseanlasg 14. Amager renseanlasg 15. Ibsker trixeanlasg 15 Typen af det regnbetingede udl0b. Bornholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 2

6 Bilag 2 Nr. Forklaiinj; OV: Aflastning fra overtebsbygveerk uden bassin (felleskloak) FB: Aflastning fra bassin (felleskloak) SE: Regnvandsudteb uden bassin (separatkloak) KB: Regnvandsudteb fra bassin uden rensning (separatkloak) 16 Angiver udlobsnummer som er paf0rt kort. Et opland kan kun have et udtobsnummer, mens der kan vasre flere oplande til samme udtebsnummer. 17 Angiver recipientens navn for det regnbetingede udteb. 18 Eventuelle bemeerkninger til oplandet. Bomholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 3

7 Bilag 2 UdLebsskema Nr. Forklaring 1 Angiver udkibsnummer som er paf0rt kort. Et opland kan kun have et udtebsnummer, mens der kan va;re flere oplande til samme udl0bsnumnier. Nummeret er identisk med oplandsskemaets kolonne Hvis der er angivet "Ja", sa er der planlagt ffindringer for udtebet. 3 Angiver recipientens navn for det regnbetingede udteb. Er identisk med oplands skemaets kolonne Oplandsnummer som ogsa fremgar af spildevandskort. Er identisk med oplands skemaets kolonne 1. Der kan vasre angivet flere numre til samme udteb, men kun et er angivet her. Er der flere er der angivet en * i kolonne 1 efter udkbsnr. 5 Typen af det regnbetingede udteb. OV: Aflastning fra overmtsbygveerk uden bassin (felleskloak) FB: Aflastning fra bassin (faslleskloak) SE: Regnvandsudteb uden bassin (separatkloak) RB: Regnvandsudteb fra bassin uden rensning (separatkloak) RBR: Regnvandsudteb fra bassin med rensning (separatkloak) 6 Angiver oplandets befestede areal. Er identisk med oplandsskemaets kolonne 7. Det kan besta af summen af flere oplande. 7 Angiver den maksimale vandfiaring under regn i udtebet til recipienten i 1/sek. Tallene reprassenterer en 1-ars heendelse (n = 1). For udteb af typen "SE" fra separatkloak er der anvendt landsregnraskken for n = 1, dvs. 110 l/sek./bef. ha uanset aftebstiden. For udteb af typen "RB" fra separat kloak er det angivne tal aftebsvandffeirmgen fra bassinet, uanset at bassinet overbelastes oftere end 1 gang om aret. 8 For bassin pa separatkloakken af typen "RB" er det aftebsvandfiaringen fra bassi net til recipienten. For udteb af typen "SE" er tallet ikke angivet, da det ingen mening har for denne udtebstype. 9 Her er anfort volumet af et eventuelt bassin, som er placeret i forbindelse med ud tebet. Hvis der er bassiner i oplandet, kan de ikke have n0doverteb. Volumet kan angives i benicerkningsfeltet. 10 Angiver f0lgende renseforanstaltninger fiar udteb/aflastning: R : rist 0 : SEerskilt olieudskiller S : skumbrset (felleskloak) eller dykket afteb (separatkloak) B : bundfeldning (felleskloak) eller sandfang (separatkloak) Bomholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 4

8 Bilag 2 Nr. Forkiarinsj 11 Her er anfort det gennemsnitlige antal aflastninger pr. ar. For bassiner pa separatkloak "RB" er aflastningeme vurderet ud fra kurveme i bilag 21 i Spildevandskomiteens Skrift nr. 16. "Bestemmelse af regnraskker". 12 Angiver den totale arlige vandmasngde udledt gennem udtobet i m3/ar. For udl0b pa separatkloakken er den arlige regnvandsmasngde (hasndelser > 0,6 mm) fastsat til 5500 m3/bef. ha, Kolonne 12 udregnes for regnvandsudlob som 5500 m3/bef. ha x befestet areal. For felleskloak er benyttet resultater fra en beregning med Samba, baseret pa en historisk regnserie Angiver de arligt udledte stofmasngder i kg COD/ar, kg N/ar og kg P/ar. Stofmdholdet er fastsat med baggrund i Milj0projekt 136 og andre danske unders0gelser. For regnvand er anvendt fedgende stofmdhold i [mg/1] = [g/m3]: Kloak/stof BIS Separatkloak ,5 Fajlleskloak ,5 Majngderne for separatkloak er beregnet som kolonne 12 x stofmdholdet / For udl0b fra faslleskloak er anf0rt resultatet af en beregning med Samba 16 Her anfiares eventuelle bemsrkninger. Bornholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 5

9 Bilag 2 Renseanlaegsskema Nr. Forklaring 1 Intemt nummer pa anlasgget. 2 Anlasggets navn. 3 Hvis der er angivet "Ja", sa er der planlagt asndringer for udl0bet. 4 Angiver anlasggets type og rensemetod: M : Mekanisk MB: Mekanisk-biologisk MK: Mekanisk-kemisk (direkte feldning) MBNK: Mekanisk-biologisk-kemisk+nitrifikation MBNDK: Mekanisk-biologisk-kemisk+nitrifikation+denitrifikation 5 Angiver renseanteggets ejerforhold: K = Kommunalt; FK = Faslleskommunalt; P = Privat 6 Angiver anlasggets kapacitet i personaskvivalenter (p.e.). 7 Angiver anteggets kapacitet under tervejr i 1/sek. 8 Angiver anlajggets kapacitet under regnvejr i 1/sek. 9 Angiver de byer eller oplande, som er tilsluttet antegget. 10 Angiver anlasggets belastning i personaskvivalenter (p.e.), som er summen af kolonne 10 i de relevante oplandsskemaer. 11 Angiver anlasggets belastning med spildevand i 1/sek., som er summen af kolonne 11 i de relevante oplandsskemaer. 12 Angiver anlasggets belastning med uvedkommende vand i 1/sek., som er summen af kolonne 12 i de relevante oplandsskemaer Angiver summen af kolonne 11 og 12 i 1/sek. og i m3/ar Angiver den arlige stofmasngde af BIS, N og P i tiltobet til anlasgget.. Husspildevand og spildevand fra erhverv i almindelighed forudsasttes at have samme stofmdhold. Det uvedkommende vand antages at have et forureningsindhold pa Regnvand fra faslleskloakken, som er hentet fra beregning med MouseSamba. 19 BIS (iltforbrug med kaliumdikromat) pga. regn fra faslleskloakken. 20 Total kvaslstof pga. regn fra faslleskloakken Bornholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 6

10 Bilag 6 Retningslinier etablering og renovering af privat kloak Bomholms Regionskommune, Spildevandsplan

11 Bilag 6 Indholdsfortegnelse 1 Etablering og renovering af privat kloak 3 2 Ejendomme i det abne land Tilladelser til udledning af spildevand Ansvar og pligter Regionskommunens tilsyn T0mningsordnmg 4 3 Ejendomme under kloakforsyningen Tilladelser for tilledning til offentligt kloaknet Ansvar og pligter Regionskommunens tilsyn Afhjislpning af en kritisk tilstopning mv Stikledninger Hindring af kloakrotters adgang 6 Bornholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 2 af 6

12 Bilag 6 1 Etablering og renovering af privat kloak Ejeren af en ejendom, er til en hver tid forpligtet til at sikre sig, at de afl0bsmasssige forhold er i lovlig og funktionsdygtig stand. Ejeren har derfor ogsa ansvaret for at ledningsanlasgget er funktionelt og ikke forurener undergrunden som f0lge af utilsigtet udsivning. Etablering og renovering af privat kloak er omfattet af 7, stk. 7, og 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og aftebsledninger, jf. lovbekendtg0relse nr. 988 af 8. december Kun en autoriseret kloakmester er berettiget til at udfare og foretage reparation pa aftebsledninger og dertil horende kloakledninger. Udf0relse af anlasg for nedsivning af tagvand krasver ikke autoriseret kloakmester. Men skal f0lge de samme retningslinier som er gaddende for autoriserede kloakmestre i forhold til Regionskommunen. 2 Ejendomme i det abne land Folgende er gsldende for ejendomme, der ikke er medlem af kloakforsyningen. 2.1 Tilladelser til udledning af spildevand Ejeren af en ejendom, har ansvaret for og er forpligtiget til at sikre at der for ejendommen foreligger de forn0dne tilladelser til udledning af spildevand. Arbejdsomradet for den autoriserede kloakmestervirksomhed omfatter afl0bsinstallationer og aftebsanla^g i jord til og med gennemf0rmg i gulv, fundament eller ydermur mod jord, herunder anlasg til rensning af spildevand, nedsivningsanlasg, biologiske sandfilteranteg, rodzoneanteg, minirenseanlasg, samletanke, tryk- og vacuumsystemer, bygnings- og omfangsdrasn, alle afl0bsledninger pa landbrugsejendomme og ajle- og gylleanlajg Ansvar og pligter Ejeren af en ejendom, er til en hver tid forpligtet til at sikre sig, at de aftebsmasssige forhold er i lovlig og funktionsdygtig stand. Den autoriserede kloakmester er ansvarlig for at regler fastsat af Regionskommunen om tilladelse og faerdigmelding af installationsarbejder, herunder fremsende blanketter, tegninger m.v. i det fastsatte omfang, f0lges. Inden ivasrksasttelse af installationsarbejder, omfattet af loven, skal den autoriserede kloakmester indhente tilladelse fra Regionskommunen i overensstemmelse med bestemmelseme i Bygningsreglementet og bestemmelser udstedt i medfor af lov om milj0beskyttelse. Bornholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 3 af 6

13 Bilag 6 Installations- og reparationsarbejder ska! udfores i n0je overensstemmelse med gjcldende love og bestemmelser, herunder bestemmelser og normer, der indeholdes i eller henvises til i Bygningsreglementet, samt de af Regionskommunen fastsatte almene bestemmelser og sjcrlige anvisninger for udforelse af de enkelte arbejder Regionskommunens tiisyn Regionskommunen vil i et vist omfang under og efter arbejdets udforelse kontrollere, om arbejdet er udfort i overensstemmelse med geeldende bestemmelser og de vilkar, der er stillet for tilladelsen, og Regionskommunen kan i den forbindelse forlange arbejdet standset, safremt det viser sig, at arbejdet udfores i strid med gasldende bestemmelser eller vilkar, eller at tilladelsen har vasret givet under urigtige forudsastninger. Den autoriserede kloakmester ma kun fasrdigmelde og tage ansvaret for arbejder udfort af virksomhedens ansatte. Den autoriserede kloakmester skal dokumentere kvaliteten af det udforte arbejde i form af blanketter, tegninger eller lignende som fremsendes til Regionskommunen Tomningsordning For at forbedre de hygiejniske og aflobstekniske forhold udenfor byerne ivasrkssttes en o-daskkende tomningsordning. Tomningsordningen omfatter tomning af sepitankestanke og pabegyndes primo Ejeren af en ejendom, har ansvaret for og er forpligtiget til at sikre at der i forbindelse med tomningen er fri adgang til tanken. Registrering af de private anlasg vil sidelobende ske, i forbindelse med den jsvnlige tomning af tankene. (Bilag 14, til spildevandsplanen , indeholder Regulativ for lomn ingsordn ing.) 3 Ejendomme under kloakforsyningen Folgende er gasldende for ejendomme under kloakforsyningen 3.1 Tilladelser for tilledning til offentligt kloaknet Ejeren af en ejendom, har ansvaret for og er forpligtiget til at sikre at der foreligger de fornodne tilladelser for tilledning af spildevand. Arbejdsomradet for den autoriserede kloakmester omfatter aftebsinstallationer og aflobsanlasg i jord til og med gennemforing i gulv, fundament eller ydermur mod jord, herunder anlasg af den private stikledning og tilslutning til den offentlige stikledning Ansvar og pligter Ejeren af en ejendom, er til en hver tid forpligtet til at sikre sig, at de aflobsmasssige forhold er i i lovlig og funktionsdygtig stand. Ejeren har derfor ogsa ansvaret for at ledningsanlasgget er funktionelt og ikke forurener undergrunden som folge af udsivning. Ejeren er endvidere forpligtet til at sikre sig, at spildevandet ikke lober gennem en gammel septiktank eller trix-tank, inden det ledes til offentlig afbbssystem. Sadanne Bornholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 4 af 6

14 Bilag 6 tanke skal nedlasgges omgaende, da de medf0rer, at spildevandet bliver septisk og slider meget pa det offentlige aftebssystem. Den autoriserede kloakmester er ansvarlig for at regler fastsat af Regionskommunen om tilladelse og ferdigmelding af installationsarbejder, herunder fremsende blanketter, tegninger m.v. i det fastsatte omfang, f0lges. Inden iv^rksasttelse af installationsarbejder, omfattet af loven, skal den autoriserede kloakmester indhente tilladelse fra Regionskommunen i overensstemmelse med bestemmelserne i Bygningsreglementet og bestemmelser udstedt i medf0r af lov om milj0beskyttelse. Installations- og reparationsarbejder skal udf0res i n0je overensstemmelse med gasldende love og bestemmelser, herunder bestemmelser og normer, der indeholdes i eller henvises til i Bygningsreglementet, samt de af Regionskommunen fastsatte almene bestemmelser og sasrlige anvisninger for udf0relse af de enkelte arbejder Regionskommunens tilsyn Regionskommunen vil i et vist omfang under og efter arbejdets udforelse kontrollere, om arbejdet er udf0rt i overensstemmelse med gasldende bestemmelser og de vilkar, der er stillet for tilladelsen, og Regionskommunen kan i den forbindelse forlange arbejdet standset, safremt det viser sig, at arbejdet udf0res i strid med gasldende bestemmelser eller vilkar, eller at tilladelsen har vseret givet under urigtige forudsastninger. Den autoriserede kloakmester ma kun ferdigmelde og tage ansvaret for arbejder udf0rt af virksomhedens ansatte. Den autoriserede kloakmester skal dokumentere kvaliteten af det udf0rte arbejde i form af blanketter, tegninger eller lignende som fremsendes til Regionskommunen Afhjaelpning af en kritisk tilstopning mv. Ejeren af en ejendom, er til en hver tid forpligtet til at sikre sig, at de afbbsmasssige forhold er i lovlig og funktionsdygtig stand. Ejeren har derfor ogsa ansvaret for at ledningsanlsegget er funktionelt og virker efter hensigten. Sker der en kritisk tilstopning er ejeren af ledningen forpligtiget til at trasffe de fonwdne foranstaltninger. I tilfselde af tilstopning af den offentlige ledning skal Regionskommunens vagt tilkaldes. En autoriseret kloakmester har dog ogsa bemyndigelse til at trasffe de fonwdne foranstaltninger til afvasrgelse af risiko og begrasnsning af opstaet skade. Tilkaldes en kloakmester i tilfelde, hvor akut hjaslp er pakrasvet, for eksempel tilstopning, st0rre utasthed eller lignende, eller opstar en sadan situation under udf0relse af et arbejde, skal kloakmesteren straks trasffe de forn0dne foranstaltninger til afvasrgelse af risiko og begrasnsning af opstaet skade. Regionskommunen skal, som er ejeren af hovedkloakledningen, straks underrettes om de indgreb, der er foretaget. Bomholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 5 af 6

15 Bilag Stikiedninger Stikledning til hver enkelt ejendom bestar som regel af en offentlig og privat del. Regionskommunen driver og vedligeholder den offentlige del, mens ejeren af ejendommen driver og vedligeholder den private del. Skelet mellem offentlig og privat ledning ligger som oftest ved skelgrasnsen. Der er dog tilfaelde, hvor bebyggelsen pa ejendommen ligger belt op til skel. Her vil grasnsen ligge ved f0rste afgrening. Der kan ogsa vtere tilfsslde, hvor hovedledningen ligger henover den pagasldende ejendom. Her vil tilslutningen til hovedledningen vasre grasnsen Hindring af kloakrotters adgang Regionskommunen deltager aktivt i bekasmpelse af rotter i de offentlige kloaksystemer. Efterhanden som aftebssystememe renoveres, skal der etableres rottespasrrer, saledes at rottemes indtrasngen hindres. I forbindelse med den systematiske kloakrenovering udarbejdes specifikke handlingsplaner for rottebekasmpelse i hvert omrade, saledes at det sikres, at der sker en tebende indsats mod rottegener. Bornholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 6 af 6

16 Bilag 7 Beskrivelse af oplandsnummerering Bomholms Regionskommune, Spildevandsplan

17 Bilag 7 Beskrivelse af oplandsnummerering til spildevandsplanen I forbindelse med udarbejdelse af ny spildevandsplan for Bomholms Regionskommune, har det vist sig mdvendig med en ny nummerering af oplandene. Der er 7 cifre til radighed. F0lgende nummerering er valgt: bd a a 03 H ft 3 u d CO O aj 'S ro P4 By By a S Q h-l S S V F A 0 1 3<u s hj Der er pa nuvasrende tidspunkt 15 renseanlasg, men det er besluttet at nedlsegge de 9. I nummereringen er det de 6 fremtidige renseanlasg der er benyttet, som f0rste ciffer. De 6 renseanlasg er; R0nne-Hasle (R) Tejn (T) Melsted (M) Svanke (S) Nexo (N) Bodeme (B) - beliggende i distrikt vest - beliggende i distrikt nord - beliggende i distrikt nord - beliggende i distrikt est - beliggende i distrikt 0St - beliggende i distrikt 0St Til disse 6 renseanlseg er eller bliver f0lgende byer tilsluttet: Rjeinne/Hasle renseanlasg: R0nne Hasle Muleby Nyker Klememsker Arsballe Rutsker Vestermarie Lobbaek Nylars Amager RN HA MU NK KL AA RU VE LO NL AR Bomholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 2 af 3

18 Bilag 7 ( Tejn renseanlasg: Vang Sandvig Allinge Sandkas Tejn Olsker Ro VA SV AL SK TE OL RO Melsted renseanlaeg: Gudhjem GU Melsted ME 0sterlars OL Svaneke renseanlasg: Listed LI Svaneke SV Arsdale AR Ibsker IB Belshavn BO Ostennarie OM Nex0 renseanlasg: Nexo NE Bodilsker BO Stenseby ST Balka BA Snogebaek SN Bodemes renseanlasg: Aarkirkeby AK Pedersker PE 0. Somarken OS Desuden er der forskellige kloakeringstyper: Faelleskloak - F Separatsystem - S Spildevandskloakering - N (nedsivning eller lokal afledning af regnvand) Sa det nasvnte opland SSVFA01 er et faelleskloakerede opland i delopland A i Svaneke, hvor spildevandet l0ber til Svaneke renseanlaeg Bomholms Regionskommune - Spildevandsplan Side 3 af 3

19 Bilag 8 Renseanlaeggenes tilstand. Bomholms Regionskommune, Spildevandsplan

20 Bornholms Renseanlaeg - Distrikt R0nne-Hasle Hoveddata: Ronne-Hasle Arnager Vestermarie Anlaegstype Blologisk Mekanisk Blologisk 'ygpe ar r\apacitet. PE som./vinter / / / 700 Gen. Belastning Sommer belastn Aktuel belastning i ar Flow belastning m3 "skon" Bemarkninger: Anlffigget er i 0jeblikket overbelastetl Forventes at vasre midiertidigt! Aniaegget er meget belastet af regnvandsmeengder = svaert at styrel Aniaegget er meget belastet af regnvandsmeengder = svasrt at styrel Fysisk tilstand God stand Beton ok -maskinkonstr. rimeligt - med fejl Renoverings udgift kr kr kr Bem rkninger: Betonforsegling nad-vendig indenfor 10 ar Alle maskinkontruktioner er rustet op! N0dvendig renovation: kr. Opdatering/renovering nadvendig isasr maskindel Overvagnlng (EL-SRO) God Mangelfuld Mangelfuld Vedligeholdelse arligt kr kr kr Bemffirkninger: h0jt tilfredst.niveau lavt niveau, hasves! lavt niveau, haeves! Dokumentation osv. God? rimelig men der mangier snit teqn. Udlederkrav / udledning 15 mg/l. BOD 200 mg/l. BOD 200 mg/l. 8 mg/l.total N Bundfald 2h 0,5 ml/l. Bundfald 2h 0,5 ml/1. 1,5.mg/l Total P 75 mg/l GOD Rense effektivitet superliga niveau?? Spildevandsafgift pr. ar kr kr kr Pr. m3 14 ore 54 0re 30 0re Bemserkninger: toppen af 1 division Elforbrug ?? Kwh. Pr. PE 35?? Bemasrkninger: superliga niveau Slam kvalitet God?? Udspredes pa mark Ja Ja Ja Udgift pr ar kr ? K0rsel med slamsuger? Karsel med slamsuger Bemeerkninger: Slam afhaendelse foregar pa billigste metode, samt prisafregning til iandbrug er i den lave ende! belaster budgettet 40% Slam afleveres til R0nne-Hasle Renseanlasg. Skal analyseres far dette er tillladt - ikke praksis muligt Slam afleveres til Ranne- Hasle Renseanlaeg. Tilladt nar anlasgget er under 500 PE demanding arsvabrk 3,5 0,75 0,5 -.emaerkninger: Arlige drlftsudgifter /10 ar minimun hvis anlasg-get skal Vedlhold./fungere optimalt Aniaegget er meget tidskrasvende i forhold til st0rrelsen Aniaegget er meget tidskrasvende 1 forhold til storrelsen incl. n0dv. Renover/vedl. hold kr kr kr Udg, Beregnet pr. genn. PE kr 163 kr 525 kr Konklusion: Gron = UdmaBrket Gul = ikke tilfredsstlllende Rod = Bar forbedres Aniaegget er i god og opdateret stand incl. styrlngsnivlau som matcher de bedste anlasg i DK. Anlasgget bar nedlsegges! Erstattes med en pumpestation Det er for dyrt i drift og tidskrasvende, samt forasldet. Derudover mangles kapacitet ved regnvejr! Pa kort sigt haster meget med en midlertidig renovering Aniaegget b0r nedlasggesl for dyrt og ustabilt i drift og tidskraevende Pga. fejlkonstruktioner Udglfter Ronne-Hasle Arnager Vestermarie Bemanding drlftsudgifter Vedl SRO spildevandsafgifter lit ^xtra ordinasr renovering som haster her 03 nu

21

22 Bornholms Renseanlaeg - Distrikt Allinge-Gudhjem Hoveddata: Tejn Vang R0 Melsted 0sterlars Bolshavn Anlaegstype Bioiogisk Mekanisk trixanl. Mekanisk trixanl. Bioiogisk Mekanisk trixanl. Mekanisk trixanl. 'gpe ar / txapacitet. PE vin/som / / / / / /1.300 Gen. Belastning Sommer belastn Aktuel belastning i ar <500 < Flow belastning m Bemaerkninger: Anlaegget: med 1 linie vinter 2 llnier sommer belastning er svaer at vurdere pga. ufuldstasndige data. belastning er svasr at vurdere pga. ufuid-staendige data. Anlasgget kan ikke klare sommer belastningen belastning er svasr Anlasgget kan IKKE at vurdere pga. klare regnvejr = der ufuld-staendige sker slamflugt data. Fysisk tilstand God stand God stand God stand God stand God stand God stand Renov, udg, Pr. ar kr kr kr kr kr kr Bemaerkninger: Betonforsegiing nodvendig indenfor Betonforsegiing nodvendig indenfor 10 Der b0r opf0res et hus til EL Overvagning EL-SRO Er foraeidet! Mangelfuld Mangelfuld Mangelfuld Mangelfuld Mangelfuld Vedligeholdelse ariigt kr kr kr kr kr kr Bemasrkninger: Udskiftnlng af iavt niveau, Iavt niveau, iavt niveau, hasves! Iavt niveau, Iavt niveau, hasves! EL/SRC hasves! haeves! hasves! Dokumentatlon osv. God mangier opdat. /? God?? snitteaninqer Udlederkrav / udled. 15 mg/l. BOD 200 mg/i. BOD 200 mg/l. BOD 20 mg/l. BOD 200 mg/l. BOD 200 mg/l. BOD 8 mg/l.totai N Bundfaid 2h 0,5 Bundfaid 2h 0,5 Bundfaid 2h 0,5 ml/i. Bundfaid 2h 0,5 Bundfaid 2h 0,5 1,5.mg/i Total P SS 80 mg/l SS 80 mg/l SS 80 mg/l SS 80 mg/l 75 mg/i COD 75 mg/l COD Rense effektivitet superliga Splldevandsafglft pr. ar kr kr kr kr kr kr Pr. m3 12 0re 68 0re 70 0re 32 0re 100 0re 75 0re Bem rkninger: superliga ikke godt! sommerprobl. Elforbrug ?? ?? Kwh. Pr. PE 42?? 50?? Bemasrkninger: paent Slam kvalitet Der er problem? 7 ok ok Der er problem m. PAH? kviksolv? Udspredes pa mark Ja Udgift pr ar kr ?? incl. Tejn incl. Tejn Incl. Tejn Bemaerkninger: Slam afhaendelse foregar pa bllligste metode, men prisafregnlng til landbrug er 1 den Slam afleveres til R0nne-Hasle Renseanlaeg. Tilladt nar anlaegget er under Slam afleveres til Tejn Renseanlaeg. Tilladt nar anlasgget er under 500 PE Slam afhasndelse foregar pa biiligste metode, men prisafregnlng til landbrug eri den Slam afleveres til Tejn Renseanlasg. Tilladt nar anlasgget er under 500 PE Slam afleveres pa Tejn Renseanlasg. Skal analyseres f0r det kan udspredes - besvaerligt demanding arsvaerk 2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5.jemasrkninger: Arllge drlftsudgifter /10 ar minimun hvis aniasgget skal Vedlhold./fungere minimun hvis anlaeg-get skal Vedlhold./fungere minimun hvis anlasg-get skal Vedlhold./fungere minimun hvis anlasg get skal Vedlhold./fungere minimun hvis anlasg-get skal Vedlhold./fungere minimun hvis anlasg get skal Vedlhold./fungere incl. nodv. Renover/vedl. kr kr 140,000 kr kr kr kr Udg. Beregnet pr. genn. PE kr 261 kr 467 kr 600 kr 392 kr 320 kr 250 Konkluslon: Gron Anlsgget er 1 god Det b0r overvejes Bedst fungerende Anlaegget er Anlasgget Anlaegget fungerer = Udmaerket Gul = ikke og opdateret stand at nedlaegge me-kaniske anleeg. overbelastet om fungerer. darligt pga. for stort tilfredsstillende Red = Bar bortset fra styrlnger! anlasgget - Ikke Pileanlasgget er sommeren. Pileanlasgget er flow. Pileanlaegget er forbedres On-line malere 0nskes tidssvarendel - Kraever for meget manuelt vedl.hold. meget tidskraevende og virker ikke tilfredsstillende! Udbygning vll koste ca. 2 mill. Styringen b0r forbedres meget tldskrasvende og virker ikke tilfredsstillende! meget tidskrasvende og virker Ikke tilfreds-stillende! Udglfter Tejn Vang R0 Melsted Osterlars Bolshavn Demanding drlftsudgifter Vedl SRO spildevandsafgifter lit extra ordinsr renoverlng som haster her 03 nu

23

24 Bornholms Renseanlaeg - Distrikt Nexo-Aalirkeby Hoveddata: Nex0 Svaneke SnogebaBk Boderne Somarken Anlaegstype Biologisk Biologisk Biologisk Biologisk Mekanisk trixanl. ygge ar Napacitet. PE vinter/som / / / / /400 Gen. Belastning Sommer belastn Aktuel belastning i ar Flow belastning m Bemaerkninger: Aniaegget er Der er lidt usikkerhed velfungerende med gode om analyser passer pa resultatter sommerbelastningen Aniaegget er overbelastet om sommerenl Der ma forudses store renoveringsudgifter Aniaegget overholder udlederkravene men er hardt belastet af regnvand og indsivning. Anlasgget er meget overbelastet! Isasr Flowmassigt Fyslsk tilstand God stand rigtig god stand Alderen trykker God stand rimeligt men for lille Renoverings udg. Pr. ar kr kr kr kr kr Bemaerkninger: Betonforsegling Betonforsegling Rotor er 20/30 ar gamle Betonforsegling nodvendig indenfor 10 ar nodvendig indenfor 10 og er ved at vaere udslidt nodvendig Indenfor 10 ar Overvagning (EL-SRO) God kan forbedres God Mangelfuld Mangelfuld Vedligeholdelse arligt kr kr kr kr ? Bemasrkninger; SRO skal opdateres til Operator-station samt Tilfredstillende Niveau Udskiftning af EL/SRO lavt niveau, hasves! nyere version On-linlestyring betjenes fra Nexo Dokumentation osv. God God God God? Udlederkrav / udledning 15 mg/l. BOD 20 mg/l. BOD 15 mg/l. BOD 20 mg/l. BOD 200 mg/l. BOD 8 mg/l.total N 1,5.mg/l Total P 8 mg/l.total N Bundfald 2h 0,5 ml/i. Bundfald 2h 0,5 ml/1. 1,5.mg/l Total P SS 80 mg/l 2 mg/l Total P 2 mg/l Total P 75 mg/l COD 75 mg/l COD 75 mg/l COD Rense effektivitet superliga niveau kan forbedres superliga niveau Kan forbedres med nye styringer Overholder ikke udlederkrav Spildevandsafgift pr. ar kr kr kr kr kr Pr. m3 14 0re 25 ore 40 0re 25 0re 36 ore Bemffirkninger: toppen af 1 division kan forbedres lidt h0je kan forbedres Elforbrug Kwh. Pr. PE ? Bemaerkninger: virker h0jt! Kunne forbedres med bedre Lav? Virker som en fejl? Belastningen virker h0jtl Kunne forbedres med bedre meget h0jt! Kan forbedres med bedre On-Linie On-Linie styringer! virker forkert? On-Linie styringer! styringer! Slam kvalltet God God God??? Der ikke taget God prover! Udspredes pa mark Ja Ja Ja nej nej Udgift pr ar????? Bemsrkninger: Slam afhasndelse Slam afhasndelse Slam afhasndelse foregar Slam behandles pa Slam afleveres pa foregar pa billigste metode, samt foregar pa billigste metode, samt pa billigste metode, samt prisafregning til landbrug Slammineraliseringsanlasg der virker problem frit. Det Boderne Renseanlaeg. Skal analyseres f0r det prisafregning til landbrug prisafregning til er rimelig! kan dog vasre et problem kan udspredes - er rimeiigl landbrug er rimelig! hvis ana-lyser viser besvasrllgt demanding arsvaerk 2 0,25 0,2 0,5 0,2 -.emaerkninger: minimun hvis aniasg-get skal Vedlhold./fungere optimalt minimun hvis aniaeg get skal Vedlhold./fungere minimun hvis anlasg-get skal Vedlhold./fungere optimalt minimun hvis anlasg-get skal Vedlhold./fungere optimalt minimun hvis aniaeg get skal Vedlhold./fungere Arlige driftsudgifter /10 ar incl. nodv. Renover/vedl. kr kr kr kr kr Udg. Beregnet pr. genn. PE kr 293 kr 248 kr 372 kr 216 kr 763 Konklusion: Gron = Udmaerket Gul = ikke tilfredsstillende Rod = Bar forbedres Anlasgget er i god stand Anlasgget er 1 god stand. Men grovrist og Aniaegget er I rimelig stand med gode renseresultater Styringsniveau skal opdateres incl. Onliniestyringer Rlsteanlaeg b0r udskiftes fra en grov til finrist Anlasgget er i god og opdateret stand. Men styringsniveau kan forbedres evt. Onliniestyring = renseresultatter/miljo = < spildevandsafgift incl. styringsniveau. Men maskin og tanke er af aeidre dato. Nardisse skal renoveres b0r anlasgges nedlaegges og pumpes til Nexo. styringerne skal udskiftes saledes at anlasgget kan Ikomme til at virke optimalt med mindre EL- forbrug og bedre renseresultater Der er store problemer med aniaegget isaer pga. det flow. Aniaegget bor nedlasgges og erstattes med pumpestation til storre renseanlasg Hoveddata: Nexo Svaneke Snogebaek Boderne Somarken Bemanding driftsudgifter Vedl SRO spildevandsafgifter lit ^xtra ordinaer renovering Isom haster her eg nu

25

26 Driftsudgift pr. renset PE/ar, incl. nodv. renover/ vedl hold udregnet over de nseste 10 ar R0nne-Hasle DAmager Vestermarie Tejn Vang R0 Melsted 0sterlars OB0lshavn Nex0 Svaneke ElSnogebask n Boderne S0marken kr- 1

27 Bilag 9 Udledningstilladelser. Bomholms Regionskommune, Spildevandsplan

28 tmatur & MIU0 Skovtekken Allinge Tlf.: Fax: Bomholms Regionskommune Forsyning M0llev enget Nex januar 2005 Tilladelse til udledning af tenset spildevand fra Ronne-Hasle Renseanlaeg Hermed gives tilladelse til udledning af renset spildevand ta det offendige renseankeg, R0nne-Hasle Renseanljeg. Anlsegget er et biologisk ailing med kvjclstoffjernelse, kemisk Mdning og biologisk fosforfjemelse (MBNDK+bio P). Anlsegget renser spildevandet fra R0nne, Hasle, Klemensker, Nyker, Arsballe og Rutsker byer inldusive to fiskeindustdet, et svineslagteri og et fjerkrjeslagtei. Det Idoakerede areal er i alt 1185 ha. Heraf er 340 ha felleskloakeret og 845 separatkloakeret. Det reducerede areal er i alt 353 ha. Det rensede spildevand udledes til 0sters0en gennem en 500 m lang havledning pa 10 m dybde. Ankegget er oprindeligt dimensioneret til p.e. En nyvurdering i 2003 giver en vinterkapacitet pa p.e. og en sommerkapacitet pa p.e. Den aktuelle belastning er gennernsnitligt ca p.e. men med store udsving p.g.a. industtibelastningen. Tilladelsen gives pa folgende vilkar: 1. Anlseggets godkendte kapacitet fastsasttes som 0lger: Periode Godkendt kapacitet, p.e. 1. oktober til 31. maj maj til 30. September Spildevandet skal udledes gennem havledningen 500 m fra kysten pa ca. 10m vanddybde. 3. Der ma arligt maksimalt udledes m3 vand. 4. Det udledte spildevands stofkoncentrationer ma ikke overstige fol- Parameter Vasrdi, mg/1 COD 75 BOD5 modificeret 15 Total kvaslstof 8 Total fosfor 1,5

29 5. Til konteol af disse grsensevaardier skal der udtages 24 vandfoiingsvsegtcde d0gnpi0ver af det udledte spildevand pr. ar. 6. P 0veudtagning og behandling af pi0veme skal overholde kravene i den til enhver tid gffildende tekniske anvisning for punktkilder fra Danmarks Milj0unders0gelser. 7. Pr0veme skal analyseies for parametrene i tabellen under punkt 4. Analyseme skal udf0res af akkrediteret laboratorium. Natur & Milj0 udtager nogle af spildevandpr0veme som myndighedskontrol, mens Forsyning skal S0rge for, at de resterende pr0ver udtages og analyseres (egenkontrol). Fordelingen af antal plover mellem Forsyning og Natur & Miljo aftales ssersldlt. Kontrollen med overholdelse af krawaatdierne sker som transpordcontrol efter den til enhver tid gaeldende danske standard for aflobskontrol og statistisk beregning af aflebsdata. Med denne tilladelse annulleres alle tidligere tilladelser til spildevandsudledning fra Ronne-Hasle Renseanlasg. Tilladelsen er givet i henliold tdl Miljomitiisteriets bekendtgorelse nr. 501 af omspildevandstilladelserm.v. eftermiljebeskyttelseslovenskapitd3 og4, samt Vandplan Bombolm, del2, Bornlioliiis Amt, Teknisk Forvaltning Natur & Miljo's afgorelse kan paldages til Miljostyrelsen som angivet i vedlagte klagevejledning. Klagefdsten udlober den 17. februar Miljostyrelsen, Embedsljegeinstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er herfra underrettet om afg0relsen. Med venlig hilsen Henrik Jespersen Biolog Dir. tlf: mail:

30 NATUR & MIU0 Skovtekken Allinge Tlf.: Fax: Bomhokns Regionskommune Forsyning Mpjllevzenget Nex januat 2005 Tilladelse til udledning af tenset spildevand fta Yang Renseanlaeg Hetmed gives tilladelse til udledning af renset spildevand fta det offentlige renseanlffig, Vang Renseanlaeg. Anlsegget et et mekanisk anlaeg med fosforfieldning (MK). Ankegget renser spildevandet fra Vang. Det kloakerede areal et i alt 28 ha. Hetaf et 27 ha fadleskloaketet og 1 ha sepatatldoakeret. Det teducerede areal et i alt 5 ha. Det rensede spildevand udledes til 0sters0en gennem en 100 m lang havledning pa ca. 6 m dybde. Ankegget et oprmdeligt dimensioneret til 500 p.e. En nyvutdeting i 2003 giver en kapacitet pa p.e. Den aktuelle belastning svinget over aret med vinterbelastning pa ca. 300 p.e. og sommerbelastning pa ca. 500 p.e. Tilladelsen gives pa f0lgende viucar: 5. Anlaeggets godkendte kapacitet fastsasttes til 499 p.e. 6. Spildevandet skal udledes gennem havledningen pa ca. 6 m dybde. 7. Det ma arligt maksimalt udledes m3 vand. 8. Det udledte spildevands stoflconcentrationer ma ildce overstige f0lgende vsetdier: Parameter Vasrdi, mg/1 BOD5 modificeret Til kontrol af disse gtsensevserdiet skal det udtages mindst 12 vandforingsviegtede dognptover af det udledte spildevand pr. at. 9. Proveudtagning og behandling af pr0vetne skal overholde ktavene i den til enhver tid ga;ldende telmiske anvisning for punktkilder fea Danmarks Miljoundersogelset. 10. Proveme skal analyseres for parametrene i tabellen under punkt 4 samt for COD, total kvaelstof og total fosfot. Analyserne skal udfores af akkrediteret laboratorium.

31 Natur & Miljo udtager nogle af spildevandp 0veme som myndighedskontrol, mens Forsymng skal S0tge for, at de resterende pr0ver udtages og analyseres (egenkontrol). Fordelingen af antal prover mellem Forsyning og Natur & Milj0 aftales sasrsldlt. Konteollen med overholdelse af krawferdiertxe sker som transportkontrol efter den til enhver tid gseldende danske standard for afl0bskontrol og statistisk beregning af aflbbsdata. Med denne tiuadelse annulleres alle tidligere tilladelser til spildevandsudledning fira Vang Renseanlasg. Tilladelsen er givet i henhold til Mil] omniistenets bekendtgorelse nr. 501 af om Spildevandstilladelser m.v. eftermiljobeskyttelseslovens kapitel3 og 4, samt Vandplan Bomholm, del2, Bomholms Amt, Teknisk Forvaltning Natur & Milj0's afgorelse kan paldages til Milj0styrelsen som angivet i vedlagte klagevejledning. Klagefristen udl0ber den 17. februar Miljostyrelsen, Embedskegeinstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er herfra underrettet om afgarelsen. Med venlig hilsen Henrik J espersen Biolog Dir. tlf.: mail:

32 IMATUR & MIU0 Skovlakken Aliinge Tlf.: Fax: Bomhoitns Regionskommune Forsyning M0llev enget Nex januar 2005 Tilladelse til udledning af lenset spildevand fra Tejn Renseanlseg Hermed gives tilladelse til udledning af renset spildevand fra det offentlige renseanljeg, Tejn Renseanlasg. Anlaigget er et biologisk anlasg med Icvselstoffjernelse, kemisk feldning og lagune til efterpoleiing af det rensede spildevand (MBNDKL). Anlasgget ten ser spildevandet fta Allinge-Sandvig, Sandkas, Tejn og Olsker byei:. Det kloakerede areal er i alt 393 ha. Heraf er 267 ha felleskloakeret og 126 ha separatkloakeret. Det reducerede areal er i alt 28 ha. Det rensede spildevand udledes til Alebask ca. 700 m opstrams havet. Anlsegget er oprindeligt dimensioneret til p.e. En nyvurdenng i 2003 giver en vinterkapacitet pa p.e. og en sommerkapacitet pa p.e. Den aktuelle belastning svinger over aret med vinterbelastning pa ca p.e. og sommerbelastning pa ca p.e. Tilladelsen gives pa felgende vilkar: 9. Anljcggets godkendte kapacitet fastssettes som falger: Periode Godkendt kapacitet, p.e. 1. oktober til 31. maj maj til 30. September Spildevandet skal udledes gennem lagunen til Alebask ca. 700 m opstr0ras vandlobets udmunding. 11. Der ma arligt maksimalt udledes m3 vand. 12. Det udledte spildevands stofkoncentrationer ma ikke overstige folgende vasrdier: Parameter Vasrdi, mg/1 COD 75 BOD, modificeret 15 Total kvadstof 8 Total fosfor 1,5

33 11. Til konttol af disse graensevierdier skal der udtages rnindst 12 vandforingsvsegtede d0gnpr0ve a det udledte spildevand pr. at. 12. Pi-0veudtagning og behandling af praverne skal overholdc kravene i den tdl cnhver tid gseldende tekniske anvisning for punkddlder fra Danmarks Milj0unders0gelser. 13. Pi-0veme skal analyseres for parametrene i tabellen under punkt 4. Analyserne skal udf0res af aklcrediteret laboratorium. Natur & Milj0 udtager nogle af spildevandpr0verne som myndighedskontrol, mens Forsyning skal S0rge for, at de resterende pr0ver udtages og analyseres (egenkontrol). Fordelingen af antal pr0ver mellem Forsyning og Natur & Milj0 aftales sasrsldlt. Kontrollen med overholdelse af krawserdieme sker som transpordcontrol efter den til enhver tid gteldende danske standard for aflobskontrol og statistisk beregning af aflobsdata. Med denne tilladelse annulleres alle tidligere tilladelser tdl spildevandsudledning fra Tejn Renseankeg. Tilladelsen er giveti henhold til Milj0ministeriets bekendtgorelse nr. 501 af omspildtvandstilladelserm.v. eftermiljobeskyttelseslovenskapitel3 og4, samt Vandplan Bornholm, del2, Bornholms Amt, Telmisk Forvaltning Natur & Milj0's afgorelse kan pamages til Milj0styrelsen som angivet i vedlagte klagevejledning. Klagefristen udl0ber den 17. februar Miljostyrelsen, Embedsla;geinstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er herfra underrettet om afgorelsen. Med venlig hilsen Hemdk Jespersen Biolog Dir. tlf.: mail:

34 NATUR & MIU0 Skovlakken Allinge Tlf.: Fax: Bornhokns Regionskommutie Forsyning M0llev enget Nex januar 2005 Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Melsted Renseankeg Hermed gives tilladelse til udledning af renset spildevand fra det offentlige renseanl^g, Melsted Renseanlicg. Anltegget er et biologisk anlceg med kemisk feldning (MBK). Anl^gget tenser spildevandet fra Gudhjem og Melsted. Det Idoakerede areal er i alt 99 ha. Heraf er 72 ha faslleskloakeret og 27 ha separatkloakeret. Det reducerede areal er i alt 6,5 ha. Det rensede spildevand udledes til 0sters0en gennem en 160 m lang havledning pa ca. 6 m dybde. Anhegget er oprindeligt ditnensioneret til p.e.. En ny vurdering i 2003 giver en vinterkapacitet pa p.e. og en sommerkapacitet pa p.e. Den aktuelle belastning svinger over aret med vinterbelastning pa ca p.e. og sommerbelastning pa ca p.e. Tilladelsen gives pa fialgende vilkar: 13. Anljeggets godkendte kapacitet fastssettes som f0lger: Periode Godkendt kapacitet, p.e. 1. oktober til 31. maj maj til 30. September Spildevandet skal udledes gennem havledningen pa ca. 6 m dybde. 15. Der ma arhgt maksimalt udledes m3 vand. 16. Det udledte spildevands stofkoncentrationer ma ikke overstige f!- gende vardier: Parameter Vasrdi, mg/1 COD 75 BOD5 modificeret 15 Total fosfor 1,5 14. Til kontrol af disse grjenseveerdier skal der udtages mindst 12 vandf0- ringsv egtede dognprover af det udledte spildevand pr. ar.

35 15. Ptoveudtagning og behandling a pi0verne skal overholde kravene i den til enhver tid gasldende tekniske amdsning for punkddlder fra Danmaiks Milj0unde s0gelsei'. 16. Pr0verne skal analyseres for parametrene i tabellen under punkt 4 samt for total kvaelstof. Analyserne skal udf0res af akkrediteret laboratorium. Natur & Miljo udtager nogle af spmevandpraverne som myndighedskontrol, mens Forsyning skal sorge for, at de resterende pr0ver udtages og analyseres (egenkontrol). Fordelingen af antal pr0ver mellem Forsyning og Natur & Milj0 aftales ssersldlt. Kontrollen med overholdelse af krawasrdieme sker som transportkontrol efter den til enhver tid gaeldende danske standard for afkibskontrol og statistisk beregning af afl0bsdata. Med denne tilladelse annulleres alle tidligere tilladelser til spildevandsudledning fra Melsted Renseankeg. Tilladelsen er givet i henhold til Milj0ministeriets bekendtg0relse nr. 501 af om Spildevandstilladelser m.v. eftermiljebeskyttelseslovens kapitel3 og4, samt Vandplan Bornbolm, del2, Bomholms Amt, Telmisk Forvaltning Natur & Mil)0's afgorelse kan paklages til Milj0styrelsen som angivet i vedlagte klagevejledning. Idagefristen udl0ber den 17. februar Milj0styrelsen, Embedsljcgemstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfiredningsforening er herfta underrettet om afgorelsen. Med venlig hilsen Henrik Jespersen Biolog Dir. tlf.: mail:

36 [MATUR & MIU0 Skovlekken Allinge Tlf.: Fax: Bomholms Regionskommune Forsyning Mollevainget Nex januar 2005 Tilladelse til udledning af renset spildevand fta 0sterlars Renseanlaeg Hermed gives tilladelse til udledning af renset spildevand fra det offentlige renseanla;g, 0stei'krs Renseanlaeg. Anlsegget er et mekamsk anlasg med fosforfeldning (MK). Anltegget renser spildevandet fra 0stefla s. Det Idoakerede areal er i alt 30 ha. Heraf er 16 ha fclleskloakeret og 14 ha separatldoakeret. Det reducerede areal er i alt 5 ha. Det rensede spildevand udledes til 0sters0en gennem en 15 m lang havledning pa ca. 5 m dybde. Anlsegget er dimensioneret til p.e.. Den aktuelle belastning er pa ca. 500 p.e. Tilladelsen gives pa f0lgende vilkar: 17. Anlteggets godkendte kapacitet fastssettes til 499 p.e. 18. Spildevandet skal udledes gennem havledningen pa ca. 6 m dybde. 19. Der ma arligt maksimalt udledes m3 vand. 20. Det udledte spildevands stofkoncentrationer ma ikke overstige M- Parameter Y^rdi, mg/1 BOD5 modificeret Til kontrol af disse graaisevasrdier skal der udtages mindst 12 vandf ringsvsegtede d0gnpr0ver af det udledte spildevand pr. at. 18. Pr0veudtagning og behandling af pr0veme skal overholde ktavene i den til enhver tid gjeldende tekniske anvisning for punktkilder fta Danmarks Milj0undets0gelser. 19. Pr0verne skal analyseres for parametrene i tabellen under punkt 4 samt for COD, total kvaelstof og total fosfor. Analyseme skal udfores af akkrediteret laboratorium. Natur & Milj0 udtager nogle af spildevandproverne sotn myndighedskontrol, mens Forsyning skal sorge for, at de resterende pr0ver udtages og analyseres

37 (egenkontrol). Fordelmgen af antal pr0ver mellem Forsyning og Natur & Milj0 aftales sasrsldlt. Kontrollen med overholdelsc af Icraw^rdieme sker som transpottkontrol efter den til enhvei tid gjeldende danske standard for afktbskontrol og statistisk beregning af aftabsdata. Med denne tilladelse annulleres alle tidligere tluadelser til spildevandsudledning fra 0sterlars Renseanljeg. Tilladelsen er givet i henhold tdl Milj0rninisteriets bekendtgorelse nr. 501 af om Spildevandstilladeherm.v. eftermiljebeskyttelsesloveits kapitel3 og4, samt Vandplan Bornbolm, del2, Bornhokns Amt, Teknisk Forvaltning Natur & Milj0's afg0relse kan paklages tdl Milj0styrelsen som angivet i vedlagte klagevejledning. Klagefdsten udlober den 17. februar Mil)0styrelsen, Embedslasgeinstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er herfra underrettet om afg0relsen. Med venlig hilsen Heniik j espersen Biolog Dir. tlf.: mail:

38 NATUR & MIU0 Skoviakken AHinge Tlf.: Fax: Bomhokns Regionskommune Forsyning M0llev enget Nex0 19. januar 2005 Tilladelse til udledning af renset spildevand fra R0 Renseanlaeg Hernied gives tilladelse til udledning af renset spildevand fta det offentlige tenseanlieg, R0 Renseanlseg. Anlffigget er et mekanisk ankeg med fosforfeldning (MK). Ankegget tenser spildevandet fra R0. Det kloakerede areal er i alt 23 ha. Heraf er 8 ha fadles- Idoakeret og 15 ha separatkloakeret. Det reducerede areal er i alt 3 ha. Det rensede spildevand udledes til 0sters0en gennem en 160 m lang havledning pa ca. 6 m dybde. Anlecgget er dimensioneret til 450 p.e.. Den aktuelle belastning svinger over aret med vinterbelastning pa ca. 200 p.e. og sommerbelastning pa ca. 300 p.e. Tilladelsen gives pa felgende vilkar: 21. Ankeggets godkendte kapacitet fasts^ttes til 450 p.e. 22. Spildevandet skal udledes gennem havledningen pa ca. 6 m dybde. 23. Der ma arhgt maksimalt udledes m3 vand. 24. Det udledte spildevands stofltoncentrationer ma ikke overstige f0lgende vasrdier: Parameter Vjerdi, mg/1 BOD, modificeret Til kontrol af disse graensevjerdier skal der udtages mindst 12 vandf0- ringsvffigtede dognprover af det udledte spildevand pr. ar. 21. Pr0veudtagning og behandling af pr0verne skal overholde kravene i den til enhver tid gsldende tekniske anvisning for punktkilder fra Danmarks Miljoundersogelser. 22. Proverne skal analyseres for parametrene i tabellen under punkt 4 samt for COD, total kvaelstof og total fosfor. Analyserne skal udfores af akkrediteret laboratorium. Natur & Milj0 udtager nogle af spildevandpr0verne som myndighedskontrol, mens Forsyning skal sorge for, at de resterende prover udtages og analyseres

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Rønde Kommune Tillæg nr til spildevandsplan De kloakerede områder Udvidelse af kloakplanoplande jf. lokalplan m.

Rønde Kommune Tillæg nr til spildevandsplan De kloakerede områder Udvidelse af kloakplanoplande jf. lokalplan m. Rønde Kommune Tillæg nr. 1 2006 til spildevandsplan 2003-2008 - De kloakerede områder Udvidelse af kloakplanoplande jf. lokalplan 66+68 m.m Rekvirent Rønde Kommune Hovedgade 77 Postboks 75 8410 Rønde John

Læs mere

BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB

BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Bilag til skemaer/kort. Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Bilag til skemaer/kort. Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Bilag til skemaer/kort Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE),

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016 BILAG A: Skemaforklaring Side 1 A. SKEMAFORKLARING A.1 KLOAKOPLANDE Hovedoplande Frederikshavn Kommune er inddelt i 11 hovedoplande svarende til hvilket renseanlæg, der afledes til: Hovedopland 1 Brønden

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10. 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen...

1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10. 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen... 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen... 12 3. Sammendrag... 13 3.1. Spildevandsanlæg...

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9. 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen...

1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9. 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen... 11 3. Sammendrag... 12 3.1. Spildevandsanlæg... 12 3.1.1

Læs mere

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE LANGELAND FORSYNING A/S Att.: Berit Bang-Jensen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

1 Forklaring til oplands-, udløbs- og renseanlægsskemaer

1 Forklaring til oplands-, udløbs- og renseanlægsskemaer 1 Forklaring til oplands-, udløbs- og renseanlægsskemaer 2 Oplandsskema Tidligere Skanderborg område 3 Oplandsskema Tidligere Ry område 4 Oplandsskema Tidligere Hørning område 5 Oplandsskema Tidligere

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens...

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... 1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... Side 1 af 18 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR]

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg

Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg Nr. 8 Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg separatkloakering og tilslutning af ejendomme langs Store Valbyvej Nr. 9 Lille Valby Nyt Kloakopland Plan- og Projektchef Kirsten

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014. Klimatilpasning, vandsektor og Grundvand J.nr. NST-4400-00029 24. oktober 2014 malas/hedis/todue/masor Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Indledning Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Ordningen gælder i Furesø Kommune for de ejendomme, der er tilsluttet Værløse Kloakforsyning. Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Når regnvandshåndtering får plusværdi

Når regnvandshåndtering får plusværdi Når regnvandshåndtering får plusværdi EVA-temadag 24. september 2015 Iben Kristensen, Energi Viborg Vand A/S Datterselskab i Energi Viborg (el, kraftvarme, vand og spildevand) Kloakforsyning i Viborg kommune

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Utaette kloakror. pa at klarlsegge omfangct af fejl og brud. Dele af det offentlige kloaknet i Solrod. brud og fejl pa de eksisterende kloakr0r, og

Utaette kloakror. pa at klarlsegge omfangct af fejl og brud. Dele af det offentlige kloaknet i Solrod. brud og fejl pa de eksisterende kloakr0r, og Utaette kloakror Dele af det offentlige kloaknet i Solrod Kommune er - ligesom mange andre steder i Danmark - nedslidt. Flere steder er der brud og fejl pa de eksisterende kloakr0r, og det er derfor besluttet,

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Ansøgning Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningsmateriale dateret den 10. december 2012, version 1 (bilag 1).

Ansøgning Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningsmateriale dateret den 10. december 2012, version 1 (bilag 1). Odder Vandværk Skovdalsvej 8 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt til info@odderforsyningsselskab.dk Udlednings- og tilslutningstilladelse Odder Kommune Miljø har den 19. februar 2013 modtaget

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras Herningvej 34 A, stuen 4800 Nykøbing F Att.: Merete Leth Hansen 25. NOVEMBER 2015 MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras har på vegne af

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere