Administrationsgrundlag for virksomhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for virksomhedsområdet"

Transkript

1 Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 Administrationsgrundlag for virksomhedsområdet 1 Indhold i administrationsgrundlaget 2 2 Lovgrundlag 2 3 Myndighedens rolle Det politiske råderum Kompetencefordeling 3 4 Målgrupper 3 5 Retningslinjer for sagsbehandling og afgørelser Miljøgodkendelse af virksomheder Tilslutningstilladelser (udledning af spildevand til kloak) Miljøtilsyn med virksomheder Miljøklager og genesager Støj fra virksomheder Midlertidige aktiviteter mv Røg/luft (brændeovne mv.) Akut forurening Rotter Olietanke 11 6 Kvalitetsstyring 12 7 Klagemulighed 12 8 Ikrafttrædelse 12 1

2 1 Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kommunens opgaver på virksomhedsområdet og indeholder Holbæk Kommunes retningslinjer for, hvordan opgaver inden for dette område skal løses. Administrationsgrundlaget beskriver også de områder, hvor byrådet har overdraget bemyndigelse til at træffe afgørelser til administrationen i Teknik & Miljø. 2 Lovgrundlag Virksomhedsområdet er meget bredt, og er omfattet af en lang række love, bekendtgørelser, regulativer og vejledninger. De vigtigste er: Affaldsbekendtgørelsen Autoværkstedsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Benzinstationsbekendtgørelsen Brugerbetalingsbekendtgørelsen Brændeovnsbekendtgørelsen (inkl. Holbæk Kommunes regulativ om brændeovne) Miljøbeskyttelsesloven Miljøgodkendelsesbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen Vejledning om ekstern støj fra virksomheder Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak Holbæk Kommunes regulativ om erhvervsaffald Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommunes regulativ for brændeovne Holbæk Kommunes regulativ for dyrehold i byzone og sommerhusområder 3 Myndighedens rolle Myndighedsopgaverne på virksomhedsområdet er at sikre, at virksomheder, aktiviteter og anlæg, ikke giver anledning til forurening, der kan skade miljø og sundhed. Forurening omfatter i denne forbindelse både udledning af faste og flydende stoffer, lugt, støj, vibrationer til både jord, luft, kloak, vandløb/hav. Opgaverne varetages som: Godkendelser og tilladelser, hvori der stilles vilkår for indretning og drift af de pågældende aktiviteter. Planlagte tilsyn på de tilsynspligtige virksomheder Behandling af indkomne klager eller henvendelser fra borgere/naboer/myndigheder. Sager kommunen tager op af egen drift, hvis der konstateres ulovlige eller potentielt skadelige aktiviteter/forhold. Behandling af indkomne klager over miljøgener Behandling af anmeldelser om ulovlige miljøforhold 2

3 Myndighedsopgaver i forbindelse med rottebekæmpelse Myndighedsbehandling af anmeldelser om etablering/sløjfning af olietanke Myndighedsbehandling på affaldsområdet (privat/erhverv) fx håndhævelse af regulativer 3.1 Det politiske råderum På virksomhedsområdet er det politiske råderum meget varierende, afhængigt af hvilken lov, bekendtgørelse og virksomhedstype det drejer sig om. Reglerne for eksempelvis olietanke, benzinstationer og autoværksteder er meget detaljerede, og der er i praksis ikke noget politisk råderum. For virksomheder eller anlæg der ikke er omfattet af særlige bekendtgørelser, og som derfor kun er reguleret af Miljøbeskyttelseslovens 42, er råderummet langt større og i formelt set kun begrænset af Forvaltningslovens regler om proportionalitet og ligebehandling. Mellem disse yderpunkter er der en stor gruppe af sager, hvor der er et vist råderum. Eksempelvis ved meddelelse af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser (spildevand), hvor der er en række standarder eller mindstekrav, der som hovedregel skal opfyldes, og hvor kommunen efter egen vurdering eller skøn, kan supplere med yderligere vilkår eller i nogle tilfælde slække vilkårene. 3.2 Kompetencefordeling Sager af principiel karakter eller særlig stor betydning forelægges Udvalget for Klima og Miljø. Øvrige sager afgøres af forvaltningen ud fra retningslinjerne i dette administrationsgrundlag. Større sager, sager af principiel karakter samt sager der har stor betydning for kommunen, forlægges Udvalg for Klima og Miljø. 4 Målgrupper Målgrupper for dette administrationsgrundlag er Virksomheder og ejere af anlæg omfattet af ovennævnte lovgrundlag Øvrige borgere omfattet af ovennævnte lovgrundlag Klima og Miljøudvalget 5 Retningslinjer for sagsbehandling og afgørelser 5.1 Miljøgodkendelse af virksomheder Ifølge miljøbeskyttelsesloven 33 må listevirksomheder ikke anlægges eller påbegyndes, før de har fået en miljøgodkendelse. Listevirksomheder er i denne forbindelse virksomheder eller anlæg, der er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Godkendelsespligtige virksomheder, der allerede har en godkendelse, må ikke ændres eller udvides hvis det kan medføre øget forurening, før ændringen eller udvidelsen er godkendt. Når der er meddelt godkendelse til en virksomhed, kan kommunen kun undtagelsesvist ændre i de fastsatte vilkår, før der er gået 8 år, jf. miljøbeskyttelseslovens 41a. Efter otte år kan kommunen ændre vilkårene ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. miljøbeskyttelseslovens 41. 3

4 Godkendelsessager starter normalt ved, at en virksomhed, som ønsker at etablere et godkendelsespligtigt anlæg, kontakter Teknik og Miljø med en ansøgning om godkendelse, eller ved at Teknik og Miljø, fx i forbindelse med tilsyn, konstaterer at en virksomhed eller et anlæg er godkendelsespligtigt 1. Ansøgninger om miljøgodkendelse skal indeholde alle de oplysninger som er nævnt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 eller 4. For en række virksomheder og anlæg, er der udarbejdet standardvilkår med særlige oplysningskrav. Når Teknik og Miljø har fået nødvendige oplysninger, udarbejdes et udkast til godkendelse, der sendes til kommentering/partshøring hos virksomheden. Retningslinjer for afgørelser Hovedprincippet for vurdering af om der kan gives miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 er, at virksomheden skal have truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1. Godkendelsens indhold En miljøgodkendelse skal indeholde kommunens vurdering af det ansøgte projekt, en begrundelse for afgørelsen samt fastsætte vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at omgivelserne ikke påføres forurening, jf. ovenstående. For en række virksomhedstyper er der udarbejdet standardvilkår, som kommunen skal benytte. Standardvilkårene findes som bilag til godkendelsesbekendtgørelsen. Partshøring og annoncering Når Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til godkendelse, sendes dette i partshøring hos virksomheden. Virksomhedens kommentarer indarbejdes i godkendelsen, og skal fremgå af den endelige godkendelse. Herefter meddeler kommunen godkendelse til virksomheden/aktiviteten og der foretages offentlig annoncering, med oplysninger om klageadgang. Revision af godkendelser Ved miljøtilsyn på godkendte virksomheder gennemgås vilkårene i godkendelsen, og der føres tilsyn med om aktiviteter eller forurening går ud over det, der blev meddelt godkendelse til. Hvis det er tilfældet, skal der foretages en revurdering af godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 41a. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder, er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 5.2 Tilslutningstilladelser (udledning af spildevand til kloak) Virksomheder, der afleder produktionsspildevand, skal have en tilladelse til afledningen både når spildevandet ledes til det offentlige spildevandssystem (tilslutningstilladelse), når det udledes til vandløb, sø eller havet (udledningstilladelse), når det nedsives i jorden (nedsivningstilladelse), eller det udledes på jordoverfladen (udspredningstilladelse). 1 Da godkendelsespligtige virksomheder/anlæg ikke må drives uden at være miljøgodkendt, bør det i disse sager overvejes at meddele standsningspåbud og evt. foretage politianmeldelse. 4

5 Produktionsspildevand er i denne forbindelse alt vand fra produktion eller forarbejdning, samt vand fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer. Kun sanitært spildevand fra toilet, bad, mindre køkkener og rengøring af kontorer, som ikke på nogen måde kan indeholde andre stoffer end hvad der forekommer fra en normal husholdning, må afledes uden tilslutningstilladelse. Det er den enkelte virksomheds ansvar at søge Teknik og Miljø om tilladelse, inden der udledes produktionsspildevand. Afledning af produktionsspildevandet til det offentlige kloaksystem, er langt det mest almindelige og kræver en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Tilladelse til udledning, nedsivning eller udspredning af processpildevand gives kun i helt særlige tilfælde, fx hvor virksomheden har eget rensningsanlæg. Tilladelsen indhold En tilslutningstilladelse består af en række vilkår, som virksomheden eller evt. grundejeren er ansvarlig for bliver overholdt. Tilladelsens vilkår indeholder fx krav om maksimale afledninger af stofog spildevandsmængder, maksimalt tilladelige koncentrationer af stoffer i spildevandet, hvilke stoffer/kemikalier der må udledes, krav til ph, temperatur og fedtindhold, krav til etablering af målebrønd, måleudstyr, sandfang, olieudskiller, brug af renere teknologi og krav til egenkontrol (dvs. at virksomheden selv skal kontrollere sit spildevand). For eksisterende virksomheder, der allerede udleder, eller måske har udledt spildevand i mange år, gælder, at de i princippet har en tilslutningstilladelse, da de ved etableringen ofte har fået en tilslutningstilladelse i forbindelse med byggesagsbehandlingen. En sådan tilladelse kan dog ændres, hvis kommunen vurderer, at der skal påbydes forbedret rensning. jf. miljøbeskyttelseslovens 30. Når det, fx i forbindelse med miljøtilsyn, konstateres, at en virksomhed udleder produktionsspildevand, stilles der normalt krav om, at virksomheden skal fremsende en spildevandsteknisk redegørelse, med henblik på udarbejdelse af en tilslutningstilladelse. Ansøgning / spildevandsteknisk beskrivelse En ansøgning eller en spildevandsteknisk beskrivelse, skal indeholde følgende oplysninger, for at der kan udarbejdes en tilslutningstilladelse: Tegning over virksomhedens samlede, interne kloaksystem Fortegnelse over alle vandstrømme gennem virksomheden, og årligt vandforbrug, Beskrivelse af processer hvor spildevandet dannes Spildevandsmængder og spildevandskvaliteten, herunder oplysninger om spildevandets indhold af stoffer på "Listen over uønskede stoffer Rensning af spildevandet inden afledning, og redegørelse for anvendelsen af renere teknologi Datablade for råvarer og hjælpestoffer, der ender i spildevandet, samt resultater af evt. tæthedskontrol og/eller Tv-inspektion af virksomhedens spildevandssystem. Retningslinjer for afgørelser Ved udarbejdelse af tilslutningstilladelse, skal der i vilkårene fastsættes emissionskrav (fx hvor mange tungmetaller eller miljøfremmede stoffer der må være i spildevandet), så det sikres, at spildevandssystemet ikke udsættes for større belastning med stof- og vandmængder, end at renseanlæggene kan sikre god vand- og slamkvalitet. Desuden skal der sættes krav til udfasning af problematiske stoffer, ligesom en række stoffer slet ikke må udledes (det gælder fx stoffer som er 5

6 giftige for vandlevende organismer og/eller stoffer der ikke bliver nedbrudt i rensningsanlægget). Virksomhederne skal ved analyser af spildevandet dokumentere, at de overholder udledningskravene. Hvis spildevandet ikke kan overholde kravene, kan Teknik og Miljø træffe afgørelse om, at spildevandet ikke kan udledes til kloakken, men skal opsamles og bortskaffes på anden vis. Partshøring og Klagemulighed Virksomheden og Holbæk Forsyning får et udkast til udtalelse inden den endelige tilladelse meddeles. Det er muligt, at påklage tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, og dette skal ske inden for 4 uger fra tilladelsen er meddelt. De forhold i tilslutningstilladelsen, der vedhører 28 i miljøbeskyttelsesloven, kan dog ikke påklages. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven (dvs. myndighedsopgaver på spildevandsområdet) er ikke omfattet af brugerbetaling. 5.3 Miljøtilsyn med virksomheder TM gennemfører tilsyn med tilsynspligtige virksomheder, i overensstemmelse med de tilsynsfrekvenser, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Virksomheder med miljøgodkendelse skal have tilsyn hvert 3. år, mens øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have tilsyn hvert 4. år. Hyppigere tilsyn gennemføres kun hvis der er ressourcer til efterfølgende at håndhæve konstaterede overtrædelser og utilfredsstillende forhold. Nogle år anvender TM eksterne konsulenter til gennemførelse af miljøtilsyn. De regelmæssige planlagte tilsyn udføres som samlede tilsyn dvs. at alle virksomhedens miljøforhold gennemgås ved tilsynet. Tilsyn foretages normalt som varslede tilsyn, hvor virksomheden underrettes om tilsynet 14 dage forinden. Dette kan fraviges fx hvis der ønskes et øjebliksbillede af forholdene, eller hvis forudgående underretning viser sig umulig - eller er uforholdsmæssig vanskelig. Ca. 25 % at tilsynene bliver udført som uvarslede tilsyn. Der tilsigtes altid en dialog med de borgere og virksomheder kommunen fører tilsyn med, hvor kommunen udover blot at kontrollere de aktuelle forhold også informerer og vejleder grundigt om lovgivningens bestemmelser, formål m.m. Brugerbetaling Tilsyn og sagsbehandling af tilsynspligtige virksomheder er omfattet af brugerbetaling. Andet Der henvises i øvrigt til Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse. 5.4 Miljøklager og genesager Ved henvendelser fra borgere om miljøgener fra naboer eller virksomheder, opfordres borgerne til, først at henvende dig direkte til naboen/virksomheden, med henblik på selv at finde en løsning. Hvis 6

7 dette ikke er muligt, eller hvis de har henvendt sig uden resultat, kan de indgive en klage, ved at udfylde et klageskema på kommunens hjemmeside 2. Der skelnes mellem klager/genesager (fx lugt fra restaurant), og anmeldelse af ulovlige forhold (fx afbrænding af affald), som behandles forskelligt, se afsnit I praksis er det dog langt fra alle typer miljøgener kommunen kan gribe ind overfor. Der skal nemlig være en lovgivning, der klart beskriver, hvad der kan kræves af naboer eller virksomheder. I nogle sager om lugt-, støj- eller støvgener kan kommunen gribe ind via lovgivningen eller regulativer, fx i form at en indskærpelse eller et påbud. I andre sager, fx støj fra private haver (som ikke er nævnt i loven) har kommunen ringe muligheder for at gribe ind. Det er typisk miljøbeskyttelseslovens 42 og 46 der anvendes i påbudssager, samt Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter se pkt Andre sager, fx om støjende adfærd, gøende hunde og larmende naboer, hører under politiet, jf. ordensbekendtgørelsen. Holbæk Kommune har udarbejdet visse regulativer og forskrifter der også anvendes som hjemmel i klage/genesager. Det gælder fx for affald, restauranter/diskoteker og brug af brændeovne, som fastsætter særlige regler på disse områder. På kommunens hjemmeside er et skema 3, der i viser fordelingen af opgaver mellem kommune, politi og andre aktører Klagers anonymitet Som udgangspunkt skal klager være skriftlige og ikke-anonyme. Når forvaltningen modtager klageskemaet, vil der blive oprettet en sag, hvor skemaet indgår i sagens dokumenter. Kommunen har pligt til at underrette den der klages over om, at der er oprettet en klagesag. Den der klages over har normalt ret til at få aktindsigt i sagen, og få oplysninger om hvem der har klaget. Dette kan fraviges, hvis særlige forhold taler mod udleveringen af oplysningerne, fx ved navne- og adressebeskyttelse, eller hvis der er andre særlige forhold, som taler for hemmeligholdelse af klageres identitet fx at klager hævder at der risiko for repressalier, i form af vold, trusler mv. En hemmeligholdelse af klagers identitet kan omstødes af Natur- og Miljøklagenævnet. Partshøring Klageskemaet sendes til udtalelse hos den, der klages over (partshøring), hvor det også oplyses at Teknik og Miljø måske vil foretage et tilsyn i sagen. Klager underrettes om de bemærkninger Teknik og Miljø modtager. Herefter vurderer Teknik og Miljø om der skal tages håndhævelsesskridt i sagen, om der skal indhentes yderligere oplysninger, eller foretages tilsyn, for at der kan træffes afgørelse. Kommunen kan også afvise at behandle sagen, hvis den vurderes af have underordnet betydning, jf. miljøbeskyttelseslovens 85. Retningslinjer for afgørelser Som hovedregel skal Teknik og Miljø foretage et tilsyn eller besigtigelse af forholdet, før det kan afgøres om den anmeldte miljøgene er af væsentlig betydning. Der kan ikke opstilles klare entydige retningslinjer for hvornår en gene er væsentlig, hvorfor det beror på en subjektiv vurdering hos sagsbehandleren. I tvivlstilfælde kan der indhentes en vurdering af en anden sagsbehandler. Hvis der meddeles påbud i en sag, er det forvaltningslovens principper om proportionalitet og ligebehandling der er retningsgivende, ligesom det skal sikres, at sagen er tilstrækkelig oplyst, inden 2 Hvis de ikke har internetadgang, kan de få tilsendt et klageskema. 3 7

8 der træffes afgørelse. Klagemulighed Afgørelser efter forskrifter/regulativer samt påbud efter Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter kan ikke påklages. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42, kan normalt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan dog ikke klages over påbud som vedrører private fyringsanlæg (brændeovne) butikker, forretninger, idræts- og fritidsklubber, restauranter, diskoteker, m.v. jf. Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter Særligt om anmeldelse af ulovlige forhold Hvis en anmeldelse eller henvendelse fra en borger vedrører direkte ulovlige forhold, som fx. at der afbrændes affald, hældes kemikalier i kloakken eller på jorden eller drives forurenende virksomhed uden tilladelse, behandles sagen på samme måde som hvis kommunen selv havde konstateret en akut forurening eller et ulovligt forhold. Det vil sige, at der foretages direkte indgriben i form af tilsyn og eventuelt meddelelse af standsningspåbud, og afværgeindsats hvis det er nødvendigt. Der foretages dermed ikke partshøring i forbindelse med selve anmeldelsen, ligesom anmelders navn/identitet ikke umiddelbart er relevant for sagens behandling eller anmeldte 4. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med miljøklager/gener, akut forurening og ulovlige forhold, er omfattet af brugerbetaling, hvis de pågældende virksomheder er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 5.5 Støj fra virksomheder Støj fra virksomheder behandles både i forbindelse med klager og i forbindelse med miljøgodkendelser af nye virksomheder/anlæg. For sidstnævnte henvises til afsnit 5.1. De fleste sager om støj fra virksomheder, kommer som klager fra naboer. Støjen kan komme fra mange forskellige kilder, fx maskiner, ventilatorer, musikanlæg, truck/lastbiler og værktøj. I modsætning til øvrige miljøklager/genesager, er der på støjområdet, en vejledning fra Miljøstyrelsen, som meget præcist fastlægger, hvor meget støj virksomheder må udsætte omgivelserne for 5. Denne vejledning omfatter alle typer virksomheder og er også retningsgivende for alle virksomhedslignende aktiviteter (fx støj fra luftvarmepumper). Selv om støjgrænserne i vejledningen formelt set kun er vejledende, har de via en række afgørelser og domme, reelt status som lovbundne grænseværdier, som der kun i meget begrænset omfang kan dispenseres fra. Sagsforløb Når forvaltningen modtager en klage, vil der blive oprettet en sag på den pågældende ejendom/virksomhed, og der foretages en partshøring af den påklagede virksomhed. I forbindelse med partshøringen, forvarsles virksomheden også om, at Teknik og Miljø eventuelt vil foretage et tilsyn til vurdering af sagen. 4 Hvis eksempelvis den samme person anmelder samme virksomhed flere gange, og det er tvivlsomt om der reelt er tale om ulovlige forhold, kan det være relevant for anmeldte at vide hvem anmelder er, da der kan være tale om chikane. 5 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder 8

9 Se pkt om klagers anonymitet. Retningslinjer for afgørelser - Støjmåling For virksomheder med miljøgodkendelse gælder, at der i godkendelsen er fastsat specifikke krav til hvor meget der må støjes, og at virksomhederne med en støjmåling, skal dokumentere overfor kommunen at støjgrænserne overholdes. Dette håndteres normalt med en indskærpelse. Ved virksomheder der ikke har miljøgodkendelse, skal kommunen i første omgang foretage et tilsyn, og vurdere subjektivt, eller med en støjmåler, om der er/kan være hold i klagen, dvs. om de vejledende støjgrænser overskrides. Hvis det vurderes at støjgrænserne er overskredet indledes en håndhævelsessag, hvor virksomheden ved påbud bliver pålagt at nedbringe støjen. Virksomheden skal i den forbindelse selv fremkomme med forslag til hvordan støjen nedbringes, da kommunen ikke må påtage sig rollen/ansvaret som rådgiver. Hvis det ikke er åbenbart, at støjen er nedbragt, eller vil blive nedbragt tilstrækkeligt når de foreslåede tiltag er gennemført, kan påbuddet suppleres med krav om, at virksomheden gennemfører en støjmåling til dokumentation af, at støjgrænserne overholdes, jf. miljøbeskyttelseslovens 72 stk. 1, pkt. 1. Klagemulighed Hvis der meddeles påbud om nedbringelse af støj efter miljøbeskyttelseslovens 42, og/eller om støjmåling, jf. miljøbeskyttelseslovens 72, kan afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med støjsager, er kun omfattet af brugerbetaling, hvis de pågældende virksomheder er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens liste. 5.6 Midlertidige aktiviteter mv. En række støjende, støvende og lugtende aktiviteter er omfattet af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr af 14/ Bekendtgørelsen har karakter af en alt-muligt-bekendtgørelse som samler op de flere forhold omkring miljøgener og uhygiejniske forhold, der ikke er berørt af miljøbeskyttelsesloven. På virksomhedsområdet er de hyppigt forekommende sager anmeldelser af visse midlertidige aktiviteter fx sandblæsning, sporarbejder (jernbaner), nedrivning og renoveringsarbejder. Sagsbehandlingen består i første omgang i at påse, at anmelderen redegør for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som anmelder agter at foretage, for at forebygge eller afhjælpe støj, støv mv. Anmeldelsen skal også indeholde forventede driftstider med fordeling på dag-, aften- og nattetimer. Når der er modtaget en fyldestgørende anmeldelse fastsættes vilkår for aktiviteten, fx i form af indskrænkede driftstider, om støvbegrænsende foranstaltninger, nabovarsling mv. 5.7 Røg/luft (brændeovne mv.) Holbæk Kommune har i 2010 vedtaget et regulativ for brug af brændeovne 6. Regulativet er vedtaget med hjemmel i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og fastsætter en række 9

10 detaljerede krav til anvendelsen af brændeovne. Regulativet er bindende for kommunens borgere. Dermed gælder der skrappere regler for brændeovne i Holbæk Kommunen, end i kommuner uden et tilsvarende regulativ. Når forvaltningen modtager klager over brændeovnsrøg, behandles disse som udgangspunkt efter regulativets regler. De områder hvor regulativet særligt skærper de almindelige regler er følgende: der må kun fyres med den type brænde som producenten af ovnen har anvist der må kun fyres med tørt brænde med en fugtighed på under 18 % der må efter 15 minutters optændingsperiode ikke forekomme synlig røg der må ikke forekomme lugtende røgnedslag hos naboer brugeren af ovnen har pligt til at sikre, at ovnen ikke medfører væsentlige gener hos naboer Hvis det ikke er muligt at undgå røgnedslag, synlig røg under drift eller væsentlige gener hos naboer med en eksisterende brændeovn/brændefyr og skorsten, har kommunen mulighed for at: forbyde brugen af brændeovnen helt, forbyde brugen af brændeovnen under særlige vejrforhold, påbyde ejeren at foretage ændringer af fyringsanlægget (ovn/skorsten) efter miljøbeskyttelseslovens 42. Kommunen har også mulighed for at dispensere fra regulativets bestemmelser. Sagsgang og partshøring Proceduren for sagsgang og partshøring i klager over brændeovne, er den samme som for øvrige miljøklager/genesager (se afsnit 5.4). Retningslinjer for afgørelser Som hovedregel skal Teknik og Miljø foretage et tilsyn eller besigtigelse af brændeovn og skorsten i normalt drift, før det kan afgøres om den anmeldte røggene er af væsentlig betydning. Der kan ikke opstilles klare entydige retningslinjer for hvornår en røggene er væsentlig. Derfor beror det på en vurdering hos sagsbehandleren. I tvivlstilfælde kan der indhentes en vurdering af en anden sagsbehandler, ligesom der kan inddrages en skorstensfejer til at vurdere om anlægget fungerer optimalt. Regulativet anviser dog en række klare betingelser som skal opfyldes, bl.a. om brændet og synligt røg. Klagemulighed Der kan ikke klages over påbud om private fyringsanlæg efter miljøbeskyttelseslovens 42 7, eller over afgørelser der træffes med hjemmel i regulativet. 5.8 Akut forurening Når kommunen konstaterer en akut forurening, fx i form at olie i et vandløb/kloak, kontaktes kommunens miljøvagtordning hos Falck/Rambøll, som foretager tilsyn på stedet og sikrer, at den nødvendige afværge foretages i samarbejde med beredskabet. Miljøvagten sikrer også dokumentation til brug for en eventuel erstatningssag. Miljøvagten bruges især uden for almindelig arbejdstid Jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens 20 10

11 Når der konstateres forureninger inden for arbejdstiden, kan Teknik og Miljø vælge selv at foretage tilsynet og, i samarbejde med beredskabet, sørge for afværge og eventuelt tilkalde miljøvagten hvis det skønnes nødvendigt. I begge tilfælde er det Teknik og Miljø, som foretager den efterfølgende sagsbehandling, og vurderer om der skal iværksættes yderligere håndhævelsesskridt, udover hvad der blev foretaget ved akutindsatsen. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med akut forurening, er omfattet af brugerbetaling, hvis de pågældende virksomheder er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens liste. 5.9 Rotter Borgerne har pligt til at anmelde, at de har rotter på ejendommen. Dette kan ske online fra kommunens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til rottebekæmpelsesfirmaet eller til Teknik og Miljø. Anmeldelsen registreres i Pestikom, der er et internetbaseret edb-system til styring af rottesager. Der noteres navn, adresse, sted og kontaktoplysninger i systemet, hvorefter rottebekæmpelsesfirmaet inden for 2 hverdage, sender en mand ud at foretager den nødvendige bekæmpelse. Endvidere får alle ejendomme i landzone 2 gange årligt besøg af en mand fra rottebekæmpelsesfirmaet, for at undersøge, om der er rotter på ejendommene. Der foretages IKKE forebyggende bekæmpelse af rotter, men borgerne har mulighed for at tegne en sikringsordning for egen regning. Rottebekæmpelse i kommunens kloaksystem foretages af Holbæk Forsyning. Hvis der på en ejendom er særlige problemer med rotter, eller hvis Holbæk Forsyning henvender sig om ejendomme hvor der er rotteproblemer pga. kloakforholdene, foretager Teknik og Miljø tilsyn på ejendommen, og meddeler påbud om nødvendigt, jf. 9 i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. Påbud efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages Olietanke Alle olietanke skal anmeldes til kommunen, som registrer tankoplysningerne i Bygge- og Bolig Registret (BBR) 8. Oplysninger om tankstørrelse, fabrikat, placering og alder skal noteres af anmelder, på kommunens anmeldeskema (findes også online). Der skal både ske anmeldelse ved etablering af nye tanke og ved sløjfning af eksisterende tanke. Eksisterende tanke, som ikke er anmeldt, skal også anmeldes af ejer. For olietanke under liter, er der i olietankbekendtgørelsen afsat forskellige sløjfningsterminer (levealder) afhængigt af tanktypen. Når tanken er over terminen (forældet) har ejeren pligt til at sløjfe den, og sørge for at den bliver afmeldt i BBR. For olietanke over liter gælder der ikke faste sløjfningsterminer. I stedet skal ejer/bruger sørge for, at de inspiceres og tæthedskontrolleres, minimum hvert 5. eller 10. år, af sagkyndige personer 9. 8 Nedgravede tankanlæg større en liter og overjordiske tankanlæg over , kræver dog tilladelse inden etablering. 95 år for tanke der ikke er korrosionsbeskyttet, og 10 år for tanke som er beskyttet 11

12 Ved inspektionen undersøges om der er sket korrosion (godstykkelsen måles med ultralyd), og om belægninger er intakte. Der foretages eventuelt udbedringer af belægninger. I forbindelse med inspektion, kan restlevetiden indskrænkes, hvis tanken er i dårlig stand. 6 Kvalitetsstyring Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet er den 3. december 2009 blevet certificeret i overensstemmelse med kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006). Det betyder, at der er udarbejdet fagprocedurer for sagsbehandlingen, skabeloner for afgørelser, regler for kvalitetstjek m.v. for de lovområder som certificeringen omfatter. Følgende procedurer regulerer sagsbehandling i forhold til dette administrationsgrundlag: Godkendelse af ikke IPPC-virksomhed Godkendelse af IPPC-virksomhed Indberetning af rotter til BLST (Bygge og Landskabsstyrelsen) Indberetning til Miljøstyrelsen om kommunens tilsynsindsats klager/genesager efter miljøbeskyttelsesloven Kommunal rottebekæmpelse Miljøregulering af visse aktiviteter Opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsyn og sagsbehandling Tilslutningstilladelser til offentlig kloak 7 Klagemulighed Afgørelser truffet efter miljøbeskyttelsesloven kan som udgangspunkt påklages af afgørelsens adressat, visse interesseorganisationer samt personer med en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klageadgang for de øvrige bekendtgørelser, omfattet af dette administrationsgrundlag fremgår af de respektive bekendtgørelser. De afgørelser som kommunen træffer med hjemmel i miljøgodkendelser, tilladelser eller regulativer, kan som udgangspunkt ikke påklages. Der henvises i øvrigt til Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse. 8 Ikrafttrædelse Dette administrationsgrundlag træder i kraft den 20. september

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Teknik og Miljø. Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse

Teknik og Miljø. Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 31/1 2012 Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse 1 Indhold i administrationsgrundlaget 2 2 Lovgrundlag 2 3 Myndighedens rolle 2 3.1 Det

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade 29 3660 Stenløse Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 13. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsid 16/42462 Kontaktperson Jesper Nørskov Madsen 1. OPLYSNINGER Virksomhed Brandstation Knebel Adresse Havagervej 2 Postnummer og by 8420

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup Tilslutningstilladelse For PP Galvano Ophæng ApS Industrivej 22 3550 Slangerup Captia sag: 010733-2010 Udarbejdet af: ahjen KS af: kbech Godkendt af ahjen Frederikssund Kommune 2014 Indhold Datablad...

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Virksomhedstyper 1. Godkendelsespligtige Reguleres af miljøgodkendelser med vilkår. Dvs. upfront regulering 2. Ikke-godkendelsespligtige virksomheder

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Administrationsgrundlag for landbrugsområdet

Administrationsgrundlag for landbrugsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø den 20. december 2011 Administrationsgrundlag for landbrugsområdet 1 Indhold i administrationsgrundlaget 2 2 Lovgrundlag 2 3 Myndighedens rolle 2 3.1 Det politiske

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.12.2015 CVR-nummer 14773908 P-nummer 1012405533 Virksomhed TDC Adresse Sletvej 30 Postnummer og by 8310 Tranbjerg

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1)

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1) BEK nr 467 af 23/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST- 1220-00012 Senere ændringer

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Miljømyndighedernes tilsyn og håndhævelse. v/jacob Brandt og Mark Villingshøj Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Miljømyndighedernes tilsyn og håndhævelse. v/jacob Brandt og Mark Villingshøj Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Miljømyndighedernes tilsyn og håndhævelse v/jacob Brandt og Mark Villingshøj Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Disposition Den retlige ramme for tilsyn og håndhævelse Miljøbeskyttelsesloven og miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere