Administrationsgrundlag for virksomhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for virksomhedsområdet"

Transkript

1 Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 Administrationsgrundlag for virksomhedsområdet 1 Indhold i administrationsgrundlaget 2 2 Lovgrundlag 2 3 Myndighedens rolle Det politiske råderum Kompetencefordeling 3 4 Målgrupper 3 5 Retningslinjer for sagsbehandling og afgørelser Miljøgodkendelse af virksomheder Tilslutningstilladelser (udledning af spildevand til kloak) Miljøtilsyn med virksomheder Miljøklager og genesager Støj fra virksomheder Midlertidige aktiviteter mv Røg/luft (brændeovne mv.) Akut forurening Rotter Olietanke 11 6 Kvalitetsstyring 12 7 Klagemulighed 12 8 Ikrafttrædelse 12 1

2 1 Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kommunens opgaver på virksomhedsområdet og indeholder Holbæk Kommunes retningslinjer for, hvordan opgaver inden for dette område skal løses. Administrationsgrundlaget beskriver også de områder, hvor byrådet har overdraget bemyndigelse til at træffe afgørelser til administrationen i Teknik & Miljø. 2 Lovgrundlag Virksomhedsområdet er meget bredt, og er omfattet af en lang række love, bekendtgørelser, regulativer og vejledninger. De vigtigste er: Affaldsbekendtgørelsen Autoværkstedsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Benzinstationsbekendtgørelsen Brugerbetalingsbekendtgørelsen Brændeovnsbekendtgørelsen (inkl. Holbæk Kommunes regulativ om brændeovne) Miljøbeskyttelsesloven Miljøgodkendelsesbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen Vejledning om ekstern støj fra virksomheder Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak Holbæk Kommunes regulativ om erhvervsaffald Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommunes regulativ for brændeovne Holbæk Kommunes regulativ for dyrehold i byzone og sommerhusområder 3 Myndighedens rolle Myndighedsopgaverne på virksomhedsområdet er at sikre, at virksomheder, aktiviteter og anlæg, ikke giver anledning til forurening, der kan skade miljø og sundhed. Forurening omfatter i denne forbindelse både udledning af faste og flydende stoffer, lugt, støj, vibrationer til både jord, luft, kloak, vandløb/hav. Opgaverne varetages som: Godkendelser og tilladelser, hvori der stilles vilkår for indretning og drift af de pågældende aktiviteter. Planlagte tilsyn på de tilsynspligtige virksomheder Behandling af indkomne klager eller henvendelser fra borgere/naboer/myndigheder. Sager kommunen tager op af egen drift, hvis der konstateres ulovlige eller potentielt skadelige aktiviteter/forhold. Behandling af indkomne klager over miljøgener Behandling af anmeldelser om ulovlige miljøforhold 2

3 Myndighedsopgaver i forbindelse med rottebekæmpelse Myndighedsbehandling af anmeldelser om etablering/sløjfning af olietanke Myndighedsbehandling på affaldsområdet (privat/erhverv) fx håndhævelse af regulativer 3.1 Det politiske råderum På virksomhedsområdet er det politiske råderum meget varierende, afhængigt af hvilken lov, bekendtgørelse og virksomhedstype det drejer sig om. Reglerne for eksempelvis olietanke, benzinstationer og autoværksteder er meget detaljerede, og der er i praksis ikke noget politisk råderum. For virksomheder eller anlæg der ikke er omfattet af særlige bekendtgørelser, og som derfor kun er reguleret af Miljøbeskyttelseslovens 42, er råderummet langt større og i formelt set kun begrænset af Forvaltningslovens regler om proportionalitet og ligebehandling. Mellem disse yderpunkter er der en stor gruppe af sager, hvor der er et vist råderum. Eksempelvis ved meddelelse af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser (spildevand), hvor der er en række standarder eller mindstekrav, der som hovedregel skal opfyldes, og hvor kommunen efter egen vurdering eller skøn, kan supplere med yderligere vilkår eller i nogle tilfælde slække vilkårene. 3.2 Kompetencefordeling Sager af principiel karakter eller særlig stor betydning forelægges Udvalget for Klima og Miljø. Øvrige sager afgøres af forvaltningen ud fra retningslinjerne i dette administrationsgrundlag. Større sager, sager af principiel karakter samt sager der har stor betydning for kommunen, forlægges Udvalg for Klima og Miljø. 4 Målgrupper Målgrupper for dette administrationsgrundlag er Virksomheder og ejere af anlæg omfattet af ovennævnte lovgrundlag Øvrige borgere omfattet af ovennævnte lovgrundlag Klima og Miljøudvalget 5 Retningslinjer for sagsbehandling og afgørelser 5.1 Miljøgodkendelse af virksomheder Ifølge miljøbeskyttelsesloven 33 må listevirksomheder ikke anlægges eller påbegyndes, før de har fået en miljøgodkendelse. Listevirksomheder er i denne forbindelse virksomheder eller anlæg, der er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Godkendelsespligtige virksomheder, der allerede har en godkendelse, må ikke ændres eller udvides hvis det kan medføre øget forurening, før ændringen eller udvidelsen er godkendt. Når der er meddelt godkendelse til en virksomhed, kan kommunen kun undtagelsesvist ændre i de fastsatte vilkår, før der er gået 8 år, jf. miljøbeskyttelseslovens 41a. Efter otte år kan kommunen ændre vilkårene ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. miljøbeskyttelseslovens 41. 3

4 Godkendelsessager starter normalt ved, at en virksomhed, som ønsker at etablere et godkendelsespligtigt anlæg, kontakter Teknik og Miljø med en ansøgning om godkendelse, eller ved at Teknik og Miljø, fx i forbindelse med tilsyn, konstaterer at en virksomhed eller et anlæg er godkendelsespligtigt 1. Ansøgninger om miljøgodkendelse skal indeholde alle de oplysninger som er nævnt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 eller 4. For en række virksomheder og anlæg, er der udarbejdet standardvilkår med særlige oplysningskrav. Når Teknik og Miljø har fået nødvendige oplysninger, udarbejdes et udkast til godkendelse, der sendes til kommentering/partshøring hos virksomheden. Retningslinjer for afgørelser Hovedprincippet for vurdering af om der kan gives miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 er, at virksomheden skal have truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1. Godkendelsens indhold En miljøgodkendelse skal indeholde kommunens vurdering af det ansøgte projekt, en begrundelse for afgørelsen samt fastsætte vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at omgivelserne ikke påføres forurening, jf. ovenstående. For en række virksomhedstyper er der udarbejdet standardvilkår, som kommunen skal benytte. Standardvilkårene findes som bilag til godkendelsesbekendtgørelsen. Partshøring og annoncering Når Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til godkendelse, sendes dette i partshøring hos virksomheden. Virksomhedens kommentarer indarbejdes i godkendelsen, og skal fremgå af den endelige godkendelse. Herefter meddeler kommunen godkendelse til virksomheden/aktiviteten og der foretages offentlig annoncering, med oplysninger om klageadgang. Revision af godkendelser Ved miljøtilsyn på godkendte virksomheder gennemgås vilkårene i godkendelsen, og der føres tilsyn med om aktiviteter eller forurening går ud over det, der blev meddelt godkendelse til. Hvis det er tilfældet, skal der foretages en revurdering af godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 41a. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder, er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 5.2 Tilslutningstilladelser (udledning af spildevand til kloak) Virksomheder, der afleder produktionsspildevand, skal have en tilladelse til afledningen både når spildevandet ledes til det offentlige spildevandssystem (tilslutningstilladelse), når det udledes til vandløb, sø eller havet (udledningstilladelse), når det nedsives i jorden (nedsivningstilladelse), eller det udledes på jordoverfladen (udspredningstilladelse). 1 Da godkendelsespligtige virksomheder/anlæg ikke må drives uden at være miljøgodkendt, bør det i disse sager overvejes at meddele standsningspåbud og evt. foretage politianmeldelse. 4

5 Produktionsspildevand er i denne forbindelse alt vand fra produktion eller forarbejdning, samt vand fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer. Kun sanitært spildevand fra toilet, bad, mindre køkkener og rengøring af kontorer, som ikke på nogen måde kan indeholde andre stoffer end hvad der forekommer fra en normal husholdning, må afledes uden tilslutningstilladelse. Det er den enkelte virksomheds ansvar at søge Teknik og Miljø om tilladelse, inden der udledes produktionsspildevand. Afledning af produktionsspildevandet til det offentlige kloaksystem, er langt det mest almindelige og kræver en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Tilladelse til udledning, nedsivning eller udspredning af processpildevand gives kun i helt særlige tilfælde, fx hvor virksomheden har eget rensningsanlæg. Tilladelsen indhold En tilslutningstilladelse består af en række vilkår, som virksomheden eller evt. grundejeren er ansvarlig for bliver overholdt. Tilladelsens vilkår indeholder fx krav om maksimale afledninger af stofog spildevandsmængder, maksimalt tilladelige koncentrationer af stoffer i spildevandet, hvilke stoffer/kemikalier der må udledes, krav til ph, temperatur og fedtindhold, krav til etablering af målebrønd, måleudstyr, sandfang, olieudskiller, brug af renere teknologi og krav til egenkontrol (dvs. at virksomheden selv skal kontrollere sit spildevand). For eksisterende virksomheder, der allerede udleder, eller måske har udledt spildevand i mange år, gælder, at de i princippet har en tilslutningstilladelse, da de ved etableringen ofte har fået en tilslutningstilladelse i forbindelse med byggesagsbehandlingen. En sådan tilladelse kan dog ændres, hvis kommunen vurderer, at der skal påbydes forbedret rensning. jf. miljøbeskyttelseslovens 30. Når det, fx i forbindelse med miljøtilsyn, konstateres, at en virksomhed udleder produktionsspildevand, stilles der normalt krav om, at virksomheden skal fremsende en spildevandsteknisk redegørelse, med henblik på udarbejdelse af en tilslutningstilladelse. Ansøgning / spildevandsteknisk beskrivelse En ansøgning eller en spildevandsteknisk beskrivelse, skal indeholde følgende oplysninger, for at der kan udarbejdes en tilslutningstilladelse: Tegning over virksomhedens samlede, interne kloaksystem Fortegnelse over alle vandstrømme gennem virksomheden, og årligt vandforbrug, Beskrivelse af processer hvor spildevandet dannes Spildevandsmængder og spildevandskvaliteten, herunder oplysninger om spildevandets indhold af stoffer på "Listen over uønskede stoffer Rensning af spildevandet inden afledning, og redegørelse for anvendelsen af renere teknologi Datablade for råvarer og hjælpestoffer, der ender i spildevandet, samt resultater af evt. tæthedskontrol og/eller Tv-inspektion af virksomhedens spildevandssystem. Retningslinjer for afgørelser Ved udarbejdelse af tilslutningstilladelse, skal der i vilkårene fastsættes emissionskrav (fx hvor mange tungmetaller eller miljøfremmede stoffer der må være i spildevandet), så det sikres, at spildevandssystemet ikke udsættes for større belastning med stof- og vandmængder, end at renseanlæggene kan sikre god vand- og slamkvalitet. Desuden skal der sættes krav til udfasning af problematiske stoffer, ligesom en række stoffer slet ikke må udledes (det gælder fx stoffer som er 5

6 giftige for vandlevende organismer og/eller stoffer der ikke bliver nedbrudt i rensningsanlægget). Virksomhederne skal ved analyser af spildevandet dokumentere, at de overholder udledningskravene. Hvis spildevandet ikke kan overholde kravene, kan Teknik og Miljø træffe afgørelse om, at spildevandet ikke kan udledes til kloakken, men skal opsamles og bortskaffes på anden vis. Partshøring og Klagemulighed Virksomheden og Holbæk Forsyning får et udkast til udtalelse inden den endelige tilladelse meddeles. Det er muligt, at påklage tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, og dette skal ske inden for 4 uger fra tilladelsen er meddelt. De forhold i tilslutningstilladelsen, der vedhører 28 i miljøbeskyttelsesloven, kan dog ikke påklages. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven (dvs. myndighedsopgaver på spildevandsområdet) er ikke omfattet af brugerbetaling. 5.3 Miljøtilsyn med virksomheder TM gennemfører tilsyn med tilsynspligtige virksomheder, i overensstemmelse med de tilsynsfrekvenser, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Virksomheder med miljøgodkendelse skal have tilsyn hvert 3. år, mens øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have tilsyn hvert 4. år. Hyppigere tilsyn gennemføres kun hvis der er ressourcer til efterfølgende at håndhæve konstaterede overtrædelser og utilfredsstillende forhold. Nogle år anvender TM eksterne konsulenter til gennemførelse af miljøtilsyn. De regelmæssige planlagte tilsyn udføres som samlede tilsyn dvs. at alle virksomhedens miljøforhold gennemgås ved tilsynet. Tilsyn foretages normalt som varslede tilsyn, hvor virksomheden underrettes om tilsynet 14 dage forinden. Dette kan fraviges fx hvis der ønskes et øjebliksbillede af forholdene, eller hvis forudgående underretning viser sig umulig - eller er uforholdsmæssig vanskelig. Ca. 25 % at tilsynene bliver udført som uvarslede tilsyn. Der tilsigtes altid en dialog med de borgere og virksomheder kommunen fører tilsyn med, hvor kommunen udover blot at kontrollere de aktuelle forhold også informerer og vejleder grundigt om lovgivningens bestemmelser, formål m.m. Brugerbetaling Tilsyn og sagsbehandling af tilsynspligtige virksomheder er omfattet af brugerbetaling. Andet Der henvises i øvrigt til Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse. 5.4 Miljøklager og genesager Ved henvendelser fra borgere om miljøgener fra naboer eller virksomheder, opfordres borgerne til, først at henvende dig direkte til naboen/virksomheden, med henblik på selv at finde en løsning. Hvis 6

7 dette ikke er muligt, eller hvis de har henvendt sig uden resultat, kan de indgive en klage, ved at udfylde et klageskema på kommunens hjemmeside 2. Der skelnes mellem klager/genesager (fx lugt fra restaurant), og anmeldelse af ulovlige forhold (fx afbrænding af affald), som behandles forskelligt, se afsnit I praksis er det dog langt fra alle typer miljøgener kommunen kan gribe ind overfor. Der skal nemlig være en lovgivning, der klart beskriver, hvad der kan kræves af naboer eller virksomheder. I nogle sager om lugt-, støj- eller støvgener kan kommunen gribe ind via lovgivningen eller regulativer, fx i form at en indskærpelse eller et påbud. I andre sager, fx støj fra private haver (som ikke er nævnt i loven) har kommunen ringe muligheder for at gribe ind. Det er typisk miljøbeskyttelseslovens 42 og 46 der anvendes i påbudssager, samt Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter se pkt Andre sager, fx om støjende adfærd, gøende hunde og larmende naboer, hører under politiet, jf. ordensbekendtgørelsen. Holbæk Kommune har udarbejdet visse regulativer og forskrifter der også anvendes som hjemmel i klage/genesager. Det gælder fx for affald, restauranter/diskoteker og brug af brændeovne, som fastsætter særlige regler på disse områder. På kommunens hjemmeside er et skema 3, der i viser fordelingen af opgaver mellem kommune, politi og andre aktører Klagers anonymitet Som udgangspunkt skal klager være skriftlige og ikke-anonyme. Når forvaltningen modtager klageskemaet, vil der blive oprettet en sag, hvor skemaet indgår i sagens dokumenter. Kommunen har pligt til at underrette den der klages over om, at der er oprettet en klagesag. Den der klages over har normalt ret til at få aktindsigt i sagen, og få oplysninger om hvem der har klaget. Dette kan fraviges, hvis særlige forhold taler mod udleveringen af oplysningerne, fx ved navne- og adressebeskyttelse, eller hvis der er andre særlige forhold, som taler for hemmeligholdelse af klageres identitet fx at klager hævder at der risiko for repressalier, i form af vold, trusler mv. En hemmeligholdelse af klagers identitet kan omstødes af Natur- og Miljøklagenævnet. Partshøring Klageskemaet sendes til udtalelse hos den, der klages over (partshøring), hvor det også oplyses at Teknik og Miljø måske vil foretage et tilsyn i sagen. Klager underrettes om de bemærkninger Teknik og Miljø modtager. Herefter vurderer Teknik og Miljø om der skal tages håndhævelsesskridt i sagen, om der skal indhentes yderligere oplysninger, eller foretages tilsyn, for at der kan træffes afgørelse. Kommunen kan også afvise at behandle sagen, hvis den vurderes af have underordnet betydning, jf. miljøbeskyttelseslovens 85. Retningslinjer for afgørelser Som hovedregel skal Teknik og Miljø foretage et tilsyn eller besigtigelse af forholdet, før det kan afgøres om den anmeldte miljøgene er af væsentlig betydning. Der kan ikke opstilles klare entydige retningslinjer for hvornår en gene er væsentlig, hvorfor det beror på en subjektiv vurdering hos sagsbehandleren. I tvivlstilfælde kan der indhentes en vurdering af en anden sagsbehandler. Hvis der meddeles påbud i en sag, er det forvaltningslovens principper om proportionalitet og ligebehandling der er retningsgivende, ligesom det skal sikres, at sagen er tilstrækkelig oplyst, inden 2 Hvis de ikke har internetadgang, kan de få tilsendt et klageskema. 3 7

8 der træffes afgørelse. Klagemulighed Afgørelser efter forskrifter/regulativer samt påbud efter Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter kan ikke påklages. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42, kan normalt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan dog ikke klages over påbud som vedrører private fyringsanlæg (brændeovne) butikker, forretninger, idræts- og fritidsklubber, restauranter, diskoteker, m.v. jf. Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter Særligt om anmeldelse af ulovlige forhold Hvis en anmeldelse eller henvendelse fra en borger vedrører direkte ulovlige forhold, som fx. at der afbrændes affald, hældes kemikalier i kloakken eller på jorden eller drives forurenende virksomhed uden tilladelse, behandles sagen på samme måde som hvis kommunen selv havde konstateret en akut forurening eller et ulovligt forhold. Det vil sige, at der foretages direkte indgriben i form af tilsyn og eventuelt meddelelse af standsningspåbud, og afværgeindsats hvis det er nødvendigt. Der foretages dermed ikke partshøring i forbindelse med selve anmeldelsen, ligesom anmelders navn/identitet ikke umiddelbart er relevant for sagens behandling eller anmeldte 4. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med miljøklager/gener, akut forurening og ulovlige forhold, er omfattet af brugerbetaling, hvis de pågældende virksomheder er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 5.5 Støj fra virksomheder Støj fra virksomheder behandles både i forbindelse med klager og i forbindelse med miljøgodkendelser af nye virksomheder/anlæg. For sidstnævnte henvises til afsnit 5.1. De fleste sager om støj fra virksomheder, kommer som klager fra naboer. Støjen kan komme fra mange forskellige kilder, fx maskiner, ventilatorer, musikanlæg, truck/lastbiler og værktøj. I modsætning til øvrige miljøklager/genesager, er der på støjområdet, en vejledning fra Miljøstyrelsen, som meget præcist fastlægger, hvor meget støj virksomheder må udsætte omgivelserne for 5. Denne vejledning omfatter alle typer virksomheder og er også retningsgivende for alle virksomhedslignende aktiviteter (fx støj fra luftvarmepumper). Selv om støjgrænserne i vejledningen formelt set kun er vejledende, har de via en række afgørelser og domme, reelt status som lovbundne grænseværdier, som der kun i meget begrænset omfang kan dispenseres fra. Sagsforløb Når forvaltningen modtager en klage, vil der blive oprettet en sag på den pågældende ejendom/virksomhed, og der foretages en partshøring af den påklagede virksomhed. I forbindelse med partshøringen, forvarsles virksomheden også om, at Teknik og Miljø eventuelt vil foretage et tilsyn til vurdering af sagen. 4 Hvis eksempelvis den samme person anmelder samme virksomhed flere gange, og det er tvivlsomt om der reelt er tale om ulovlige forhold, kan det være relevant for anmeldte at vide hvem anmelder er, da der kan være tale om chikane. 5 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder 8

9 Se pkt om klagers anonymitet. Retningslinjer for afgørelser - Støjmåling For virksomheder med miljøgodkendelse gælder, at der i godkendelsen er fastsat specifikke krav til hvor meget der må støjes, og at virksomhederne med en støjmåling, skal dokumentere overfor kommunen at støjgrænserne overholdes. Dette håndteres normalt med en indskærpelse. Ved virksomheder der ikke har miljøgodkendelse, skal kommunen i første omgang foretage et tilsyn, og vurdere subjektivt, eller med en støjmåler, om der er/kan være hold i klagen, dvs. om de vejledende støjgrænser overskrides. Hvis det vurderes at støjgrænserne er overskredet indledes en håndhævelsessag, hvor virksomheden ved påbud bliver pålagt at nedbringe støjen. Virksomheden skal i den forbindelse selv fremkomme med forslag til hvordan støjen nedbringes, da kommunen ikke må påtage sig rollen/ansvaret som rådgiver. Hvis det ikke er åbenbart, at støjen er nedbragt, eller vil blive nedbragt tilstrækkeligt når de foreslåede tiltag er gennemført, kan påbuddet suppleres med krav om, at virksomheden gennemfører en støjmåling til dokumentation af, at støjgrænserne overholdes, jf. miljøbeskyttelseslovens 72 stk. 1, pkt. 1. Klagemulighed Hvis der meddeles påbud om nedbringelse af støj efter miljøbeskyttelseslovens 42, og/eller om støjmåling, jf. miljøbeskyttelseslovens 72, kan afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med støjsager, er kun omfattet af brugerbetaling, hvis de pågældende virksomheder er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens liste. 5.6 Midlertidige aktiviteter mv. En række støjende, støvende og lugtende aktiviteter er omfattet af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr af 14/ Bekendtgørelsen har karakter af en alt-muligt-bekendtgørelse som samler op de flere forhold omkring miljøgener og uhygiejniske forhold, der ikke er berørt af miljøbeskyttelsesloven. På virksomhedsområdet er de hyppigt forekommende sager anmeldelser af visse midlertidige aktiviteter fx sandblæsning, sporarbejder (jernbaner), nedrivning og renoveringsarbejder. Sagsbehandlingen består i første omgang i at påse, at anmelderen redegør for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som anmelder agter at foretage, for at forebygge eller afhjælpe støj, støv mv. Anmeldelsen skal også indeholde forventede driftstider med fordeling på dag-, aften- og nattetimer. Når der er modtaget en fyldestgørende anmeldelse fastsættes vilkår for aktiviteten, fx i form af indskrænkede driftstider, om støvbegrænsende foranstaltninger, nabovarsling mv. 5.7 Røg/luft (brændeovne mv.) Holbæk Kommune har i 2010 vedtaget et regulativ for brug af brændeovne 6. Regulativet er vedtaget med hjemmel i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og fastsætter en række 9

10 detaljerede krav til anvendelsen af brændeovne. Regulativet er bindende for kommunens borgere. Dermed gælder der skrappere regler for brændeovne i Holbæk Kommunen, end i kommuner uden et tilsvarende regulativ. Når forvaltningen modtager klager over brændeovnsrøg, behandles disse som udgangspunkt efter regulativets regler. De områder hvor regulativet særligt skærper de almindelige regler er følgende: der må kun fyres med den type brænde som producenten af ovnen har anvist der må kun fyres med tørt brænde med en fugtighed på under 18 % der må efter 15 minutters optændingsperiode ikke forekomme synlig røg der må ikke forekomme lugtende røgnedslag hos naboer brugeren af ovnen har pligt til at sikre, at ovnen ikke medfører væsentlige gener hos naboer Hvis det ikke er muligt at undgå røgnedslag, synlig røg under drift eller væsentlige gener hos naboer med en eksisterende brændeovn/brændefyr og skorsten, har kommunen mulighed for at: forbyde brugen af brændeovnen helt, forbyde brugen af brændeovnen under særlige vejrforhold, påbyde ejeren at foretage ændringer af fyringsanlægget (ovn/skorsten) efter miljøbeskyttelseslovens 42. Kommunen har også mulighed for at dispensere fra regulativets bestemmelser. Sagsgang og partshøring Proceduren for sagsgang og partshøring i klager over brændeovne, er den samme som for øvrige miljøklager/genesager (se afsnit 5.4). Retningslinjer for afgørelser Som hovedregel skal Teknik og Miljø foretage et tilsyn eller besigtigelse af brændeovn og skorsten i normalt drift, før det kan afgøres om den anmeldte røggene er af væsentlig betydning. Der kan ikke opstilles klare entydige retningslinjer for hvornår en røggene er væsentlig. Derfor beror det på en vurdering hos sagsbehandleren. I tvivlstilfælde kan der indhentes en vurdering af en anden sagsbehandler, ligesom der kan inddrages en skorstensfejer til at vurdere om anlægget fungerer optimalt. Regulativet anviser dog en række klare betingelser som skal opfyldes, bl.a. om brændet og synligt røg. Klagemulighed Der kan ikke klages over påbud om private fyringsanlæg efter miljøbeskyttelseslovens 42 7, eller over afgørelser der træffes med hjemmel i regulativet. 5.8 Akut forurening Når kommunen konstaterer en akut forurening, fx i form at olie i et vandløb/kloak, kontaktes kommunens miljøvagtordning hos Falck/Rambøll, som foretager tilsyn på stedet og sikrer, at den nødvendige afværge foretages i samarbejde med beredskabet. Miljøvagten sikrer også dokumentation til brug for en eventuel erstatningssag. Miljøvagten bruges især uden for almindelig arbejdstid Jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens 20 10

11 Når der konstateres forureninger inden for arbejdstiden, kan Teknik og Miljø vælge selv at foretage tilsynet og, i samarbejde med beredskabet, sørge for afværge og eventuelt tilkalde miljøvagten hvis det skønnes nødvendigt. I begge tilfælde er det Teknik og Miljø, som foretager den efterfølgende sagsbehandling, og vurderer om der skal iværksættes yderligere håndhævelsesskridt, udover hvad der blev foretaget ved akutindsatsen. Brugerbetaling Sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med akut forurening, er omfattet af brugerbetaling, hvis de pågældende virksomheder er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens liste. 5.9 Rotter Borgerne har pligt til at anmelde, at de har rotter på ejendommen. Dette kan ske online fra kommunens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til rottebekæmpelsesfirmaet eller til Teknik og Miljø. Anmeldelsen registreres i Pestikom, der er et internetbaseret edb-system til styring af rottesager. Der noteres navn, adresse, sted og kontaktoplysninger i systemet, hvorefter rottebekæmpelsesfirmaet inden for 2 hverdage, sender en mand ud at foretager den nødvendige bekæmpelse. Endvidere får alle ejendomme i landzone 2 gange årligt besøg af en mand fra rottebekæmpelsesfirmaet, for at undersøge, om der er rotter på ejendommene. Der foretages IKKE forebyggende bekæmpelse af rotter, men borgerne har mulighed for at tegne en sikringsordning for egen regning. Rottebekæmpelse i kommunens kloaksystem foretages af Holbæk Forsyning. Hvis der på en ejendom er særlige problemer med rotter, eller hvis Holbæk Forsyning henvender sig om ejendomme hvor der er rotteproblemer pga. kloakforholdene, foretager Teknik og Miljø tilsyn på ejendommen, og meddeler påbud om nødvendigt, jf. 9 i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. Påbud efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages Olietanke Alle olietanke skal anmeldes til kommunen, som registrer tankoplysningerne i Bygge- og Bolig Registret (BBR) 8. Oplysninger om tankstørrelse, fabrikat, placering og alder skal noteres af anmelder, på kommunens anmeldeskema (findes også online). Der skal både ske anmeldelse ved etablering af nye tanke og ved sløjfning af eksisterende tanke. Eksisterende tanke, som ikke er anmeldt, skal også anmeldes af ejer. For olietanke under liter, er der i olietankbekendtgørelsen afsat forskellige sløjfningsterminer (levealder) afhængigt af tanktypen. Når tanken er over terminen (forældet) har ejeren pligt til at sløjfe den, og sørge for at den bliver afmeldt i BBR. For olietanke over liter gælder der ikke faste sløjfningsterminer. I stedet skal ejer/bruger sørge for, at de inspiceres og tæthedskontrolleres, minimum hvert 5. eller 10. år, af sagkyndige personer 9. 8 Nedgravede tankanlæg større en liter og overjordiske tankanlæg over , kræver dog tilladelse inden etablering. 95 år for tanke der ikke er korrosionsbeskyttet, og 10 år for tanke som er beskyttet 11

12 Ved inspektionen undersøges om der er sket korrosion (godstykkelsen måles med ultralyd), og om belægninger er intakte. Der foretages eventuelt udbedringer af belægninger. I forbindelse med inspektion, kan restlevetiden indskrænkes, hvis tanken er i dårlig stand. 6 Kvalitetsstyring Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet er den 3. december 2009 blevet certificeret i overensstemmelse med kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006). Det betyder, at der er udarbejdet fagprocedurer for sagsbehandlingen, skabeloner for afgørelser, regler for kvalitetstjek m.v. for de lovområder som certificeringen omfatter. Følgende procedurer regulerer sagsbehandling i forhold til dette administrationsgrundlag: Godkendelse af ikke IPPC-virksomhed Godkendelse af IPPC-virksomhed Indberetning af rotter til BLST (Bygge og Landskabsstyrelsen) Indberetning til Miljøstyrelsen om kommunens tilsynsindsats klager/genesager efter miljøbeskyttelsesloven Kommunal rottebekæmpelse Miljøregulering af visse aktiviteter Opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsyn og sagsbehandling Tilslutningstilladelser til offentlig kloak 7 Klagemulighed Afgørelser truffet efter miljøbeskyttelsesloven kan som udgangspunkt påklages af afgørelsens adressat, visse interesseorganisationer samt personer med en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klageadgang for de øvrige bekendtgørelser, omfattet af dette administrationsgrundlag fremgår af de respektive bekendtgørelser. De afgørelser som kommunen træffer med hjemmel i miljøgodkendelser, tilladelser eller regulativer, kan som udgangspunkt ikke påklages. Der henvises i øvrigt til Administrationsgrundlag for Tilsyn og Håndhævelse. 8 Ikrafttrædelse Dette administrationsgrundlag træder i kraft den 20. september

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9 Titel Vejl. af 01-04-2007 til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2007 Type Vejledning Publiceret

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune. Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder

Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune. Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder 1. udgave Februar 2011 Forord Miljøsamarbejdet har nedsat en gruppe, Forebyggelsesgruppen, som har beskæftiget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Støj fra motorsportsbaner

Støj fra motorsportsbaner Støj fra motorsportsbaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 Indhold FORORD 7 1 MOTORSPORTSBANER 9 1.1 MOTORSPORTEN I DANMARK 10 1.1.1 Speedway 10 1.1.2 Motocross 10 1.1.3 Road Racing 11 1.1.4 Gokart

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere