Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 23. januar kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

2 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning Ansøgning om af flagstangshuller Forsyning varme: Rådgivningsaftale med Cowiconsult Kloakering af 15 enkeltejendomme på Skellerupvej, Skellerup Motorvej ved Silkeborg, arbejdet med forberedelse af en anlægslov Lukket - Orientering om Miljøstyrelsens stadfæstelse af påklaget ekspropriationsbeslutning vedr. spildevandsanlæg på ejendommen Resendalvej 3, Silkeborg Lukket - Forsyning - varme - Indkøb af energimålere i perioden Lukket - Ansøgning om 2 limousinetilladelser Gensidig orientering Underskrifter... 33

3 11. Til efterretning Sagsnr.: Sagsansvarlig: TFKF Sagsbeskrivelse Parkeringskontrol. Rigspolitiet meddeler i brev af 3. januar 2007 at Silkeborg kommune i henhold til anmodning af 3. november 2006 overtager parkeringskontrollen i hele den nye kommune på vilkår som nævnt i Trafikministeriets tilladelse af 29. oktober Indstilling Til efterretning. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Taget til efterretning. Side 20

4 12. Ansøgning om af flagstangshuller Sagsnr.: 06/36731 Sagsansvarlig: THAL Sagens formål Stillingtagen til flagallé på boligveje. Sagsbeskrivelse En række beboere fra Holbergsgade repræsenterende 22 lejligheder anmoder ved brev af 13. december 2006 om at få genetableret flagstangshuller i gaden. Beboerne oplyser, at flagstangshullerne har været i Holbergsgade i mere end 40 år. I forbindelse med Forsyningsafdelingens store ledningsrenoveringsprojekt i sydbyen i Silkeborg blev Teknisk Afdeling anmodet om at tage stilling til om eksisterende flagstangshuller i fortovene skulle retableres. Teknisk Afdeling meddelte Forsyningsafdelingen, at man ikke ønskede flagstangshullerne retableret. Teknisk Afdeling traf denne beslutning på baggrund af følgende vurderinger: Flagalléer hører primært hjemme langs byernes indfaldsveje og forretningsgader, og en misligholdelse af flagstangshullerne kan udgøre en fare for gående. Forsyningsafdelingen og Teknisk Afdeling har efterfølgende modtaget en del telefoniske henvendelser fra beboerne i de berørte gader i sydbyen - primært fra Holbergsgade. Grundet henvendelserne fra Holbergsgade anmodede Teknisk Afdeling de personer, som henvendte sig om at undersøge hvor udbredt ønsket om retablering af flagstangshullerne egentlig er. Dette har medført den skriftlige henvendelse med underskriftsindsamlingen. Enkelte af beboerne har givet udtryk for, at beboerne sagtens selv kunne retablere hullerne. Økonomiske forhold Retablering af hullerne vil medføre en udgift på kr. Indstilling Teknik og miljøchefen indstiller, at flagalléer kun tillades langs indfaldsveje og i forretningsgader, hvorfor flagstangshullerne i Holbergsgade ikke retableres. Side 21

5 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Udsat. Side 22

6 13. Forsyning varme: Rådgivningsaftale med Cowiconsult Sagsnr.: 07/675 Sagsansvarlig: FHM Sagens formål Forsyning varme ønsker at indgå rådgiver rammeaftale med Cowiconsult. Aftalen danner udgangspunkt for senere rådgiveraftaler om konkrete projekter. Sagsbeskrivelse Varmeforsyningen har de seneste år brugt Cowi som rådgiver ved forskellige opgaver. Opgaverne er udført og honoreret efter en rammeaftale indgået i Denne aftale er baseret på faste timepriser for forskellige kategorier af personale. Da tiden er løbet fra disse timesatser, er der udarbejdet en ny rammeaftale, der baserer sig på den enkeltes timeløn plus et dækningsbidrag. Bidraget er 100 % for tilsynsarbejder og 110 % for projekteringsopgaver. Det er hensigten at mindre opgaver udføres efter rammeaftalen, mens der udarbejdes delaftaler for større opgaver med særskilt budget og tidsplan. Økonomiske forhold Udgifterne til rådgiveropgaverne vil kunne finansieres over driften eller over godkendte anlægsbevillinger. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at aftalen godkendes og at forsyningsafdelingen bemyndiges til at indgå delaftaler op til et beløb for hver opgave på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 23

7 Side 24 Teknik- og Forsyningsudvalget

8 14. Kloakering af 15 enkeltejendomme på Skellerupvej, Skellerup. Sagsnr.: 06/31672 Sagsansvarlig: FJFA Sagens formål I det tidligere Århus Amts Vandkvalitetsplan 2005 er der anvist en forbedret spildevandsrensning fra en række enkeltejendomme med udledning til Linåen ved Skellerup. Baggrunden er den, at spildevandspåvirkningen er blevet afgørende for vandkvaliteten efter at dambrugene på denne del af Linåen er blevet nedlagt over en flerårig periode. En forbedret spildevandsrensning fra ejendomme i oplandet med udledning anses for at være afgørende for at vandløbets høje målsætning kan opfyldes. Sagsbeskrivelse Forsyningsafdelingen har udarbejdet det i sagen vedlagte projekt for kloakering af ejendommene Skellerupspang 7 og Skellerupvej 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59A, 59B, 61, 63, 69 og 71, således at spildevandet afskæres fra Linåen til offentlig kloak i Resenbro. Kloakering af området er medtaget i Silkeborg Kommunes Spildevandsplan for Ejendommene har mekanisk rensning med nedsivning eller udledning til Linåen, jf. det i sagen vedlagte bilag. Ejendommene med udledning er tidligere meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning. Påbudene er stillet i bero, indtil en kloakeringsløsning er vurderet nøjere. Der er afholdt to informationsmøder vedrørende "kloakering af Skellerupvej, Skellerup". I forbindelse med spildevandplanens udarbejdelse blev der afholdt et møde den 11. maj 2004 med deltagelse af berørte grundejere. Der var en positiv stemning for en kloakeringsløsning. Under spildevandsplanens endelige vedtagelse indkom der ingen indsigelser mod forslaget om kloakering. På et møde den 10. oktober 2006 blev der fremlagt et konkret kloakeringsforslag, hvor der etableres et spildevandssystem med en central pumpestation, der pumper spildevandet fra området til Søholt Renseanlæg via Resenbro. Anlægsarbejdet fordrer placering af lednings- og pumpeanlæg på forskellige ejendomme i området, og der skal indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår for placering af spildevandsanlægget. Følgende ejendomme vil blive berørt: Matr. nr. 3 ab, Skellerup By - FDM, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby Matr. nr. 6 a og 13 g, Skellerup By - Gitte Lysgaard Nielsen, Skellerupspang 7, 8600 Silkeborg Matr. nr. 12 a, Skellerup By - Maj W. Poulsen og K. H. Poulsen, Skellerupvej 53, 8600 Silkeborg Matr. nr. 3 a, 3 ac, 3 ad og 3 ae, Skellerup By, E. M. Hansens Dødsbo, Lyngvej 2, st.10, Silkeborg Matr. nr. 1 aø, Skellerup By, Peder Bøgh Størup, Skellerupvej 57, 8600 Silkeborg Matr. nr. 1 a, Skellerup By, Tage Størup, Skellerupvej 59B, 8600 Silkeborg Side 25

9 Matr. nr. 4 a, Skellerup By, Rasmus Kristensen, Skellerupvej 61, 8600 Silkeborg Matr. nr. 2 f, Skellerup By, Jonas Herluf Johansen, Møllegårdsvej 59, 8600 Silkeborg Økonomiske forhold For at belyse de økonomiske konsekvenser af kloakeringen har Forsyningsafdelingen afholdt en begrænset licitation den 28. november Licitationen er afholdt med forbehold for Byrådets godkendelse. Der forventes følgende udgifter og indtægter ved etablering af spildevandsanlægget i Skellerup: Udgifter (kr. ekskl. moms) Entreprenørudgifter (laveste bud) ,- Bygherreleverance ,- Opmåling, TV-inspektion, kontroller ,- Erstatninger, landinspektør mv ,- Projekt, tilsyn mv ,- Diverse og uforudsete udgifter ,- Samlet udgift ,- Indtægt (kr. ekskl. moms) Tilslutningsbidrag 15 ejendomme á kr , ,- Udgift pr. ejendom, netto ca ,- Kloakeringens gennemførelse vil skulle finansieres ved særskilt anlægsbevilling. : Indstilling Forsyningschefen indstiller, at kloakeringens gennemførelse drøftes, specielt set i lyset af den relative høje økonomiske omkostning pr. ejendom at Forsyningsafdelingen i givet fald erhverver de nødvendige rettigheder til blivende og midlertidige rådighedsindskrænkninger til etablering af spildevandsanlægget gennem frivillige aftaler og på ekspropriationslignende vilkår. Bilag - Åben Kloakplan ledningstrace Skellerup - Resenbro - Åben Kortbilag eksist. afløbsforhold Side 26

10 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Teknik- og Forsyningsudvalget kan principielt ikke anbefale offentlige kloakprojekter med en tilbagebetalingstid på mere end 20 år. Afdelingen undersøger alternative muligheder for forbedret lokalt spildevandsrensning i det konkrete område i Skellerup. Side 27

11 15. Motorvej ved Silkeborg, arbejdet med forberedelse af en anlægslov Sagsnr.: Sagsansvarlig: TSS Sagens formål Løbende at orientere udvalget om arbejdet med forberedelse af et forslag til anlægslov baseret på Kombilinien. Sagsbeskrivelse Transport- og Energiministeriet har anmodet Vejdirektoratet om at undersøge mulighederne for forbedring af den såkaldte Kombilinie gennem Silkeborg med henblik på at Regeringen kan træffe beslutning om at fremsætte en forslag til anlægslov i begyndelsen af oktober Teknik- og Miljøafdelingen vil på mødet orientere om arbejdet. Indstilling Teknik og miljøchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Side 28

12 16. Lukket - Orientering om Miljøstyrelsens stadfæstelse af påklaget ekspropriationsbeslutning vedr. spildevandsanlæg på ejendommen Resendalvej 3, Silkeborg. Sagsnr.: 05/2606 Sagsansvarlig: FJP Side 29

13 17. Lukket - Forsyning - varme - Indkøb af energimålere i perioden Sagsnr.: 05/1670 Sagsansvarlig: FMC Side 30

14 18. Lukket - Ansøgning om 2 limousinetilladelser Sagsnr.: 06/25668 Sagsansvarlig: TYH Side 31

15 19. Gensidig orientering Sagsnr.: Sagsansvarlig: TFKF Sagsbeskrivelse Husk KL s konference Politisk Forum afholdes den 26. og 27. april 2007 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Se KL s hjemmeside (www.kl.dk/363621) Indstilling Indstilling: til orientering. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Drøftet. Side 32

16 Underskrifter Vagn Larsen Ove Sølvsten Kjeld Aagaard Kjærulff Bent Braüner Søren Stauning Goldmann Protokol Ført af: Hanne Ahrens Side 33

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 162. Dialogmøde med borgerne... 417 163. Godkendelse af dagsorden... 418 164. Godkendelse af forslag

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden... 936 401. Endelig behandling af lokalplan

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. november 2008 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:30-12:50 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 25. juni 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 35 Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) 36 Indberettet likviditet

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 191. Dialogmøde med borgerne... 479 192. Godkendelse af dagsorden... 480 193. Endelig behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft 1 of 40 Referat Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Claus Wistoft (V) Anette Quist Busk (A)

Læs mere