Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15"

Transkript

1 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Vedtaget af byrådet den 2. april

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING Antal anmeldelser og problemtyper Særlige indsatsområder Budget 6 5 KONKRETE TILTAG 7 1 3

4 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG Handlingsplanen for rottebekæmpelse indeholder Kommunens overordnede mål for rottebekæmpelsen, samt succeskriterier og tiltag. Rottehandlingsplanen indledes med Fredensborg Kommunes overordnede mål og succeskriterier, en kort status i Fredensborg Kommune og en mere indgående redegørelse for kommunens succeskriterier og konkrete tiltag. I henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 696 af 26/06/2012) skal handlingsplanen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter indeholde følgende: Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Beskrivelse af særlige indsatsområder, hvor det er relevant. Desuden skal opsætning af rottespærrere og anvendelse af giftblokke fremgå af handlingsplanen. 2 OVERORDNEDE MÅL Fredensborg Kommune har fastlagt følgende mål for rottebekæmpelsen. At der foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse, for at forebygge gener fra rotter og tilstræbe at rotterne i videst muligt omfang ikke findes over jorden. 3 SUCCESKRITERIER Succeskriterierne for rottebekæmpelsen er 1. At forebyggelse frem for bekæmpelse, er den overordnede strategi 2. At rotter og tilholdssteder for rotter uden for kloakkerne reduceres 3. At borgere og virksomheder oplever god service 4. At der føres en koordineret indsats med Fødevareregionen i forbindelse med forekomst af rotter i fødevarevirksomheder. 5. At rotteforekomst i forbindelse med vildtfoderpladser reduceres 6. At mindst 50 % af alle anmeldelser indberettes direkte af borgere og virksomheder i Rotteweb via kommunes hjemmeside. 7. At Rotteweb benyttes aktivt i den fremadrettede indsats. De tiltag, der skal sikre, at succeskriterierne nås, fremgår af afsnit

5 STATUS OG ORGANISERING Fredensborg Kommune har udliciteret rottebekæmpelsen i hele kommunen til et privat bekæmpelsesfirma. Rottebekæmpelsesfirmaet har en fast medarbejder til at bekæmpe rotter i Fredensborg Kommune. Bekæmpelsesfirmaet udfører tilsynsbesøg ved modtagelse af anmeldelse om rotter samt tilsynsbesøg på ejendomme i landzone eller landbrugsejendomme i byzone. Fredensborg Kommune benytter it-værktøjet Rotteweb til at håndtere rotteanmeldelserne. Dermed registreres alle anmeldelser i ét system, som kan danne grundlag for analyser af geografiske og tidsmæssige sammenhænge. Rottebekæmperen registrerer i samme system, hvordan bekæmpelsen sker på de enkelte ejendomme. Dermed sikres det, at både kommune og rottebekæmper har adgang til den samme, opdaterede information om hver enkelt henvendelse. I Rotteweb kan anmelderen angive anmeldelsens problemtype. Det er således muligt at følge udviklingen i antallet af anmeldelser fordelt på problemtype. Dermed kan de registrerede data benyttes til at udvælge særlige indsatsområder for rottebekæmpelsen, og udviklingen bliver målbar. 1 Antal anmeldelser og problemtyper Rotteanmeldelser er hidtil, i et vist omfang, sket direkte i Rotteweb via Fredensborg Kommunes hjemmeside eller telefonisk direkte til bekæmpelsesfirmaet. En del henvendelser er gået direkte til kommunen. Antallet af rotteanmeldelser har været stigende i løbet af de seneste 3 år, se Tabel 1. Mange kommuner oplevede 2012 som et år med mange rotter. Det er derfor ikke usædvanligt at der også i Fredensborg kommune er sket en stigning fra tidligere år til Tabel 1, Udviklingen i rotteanmeldelser År Antal rotteanmeldelser Fredensborg Kommune har ikke meget store forekomster af rotter og har ikke resistensproblemer i forbindelse med bekæmpelsen. Desuden er defekte offentlige kloakker heller ikke er et væsentligt problem i kommunen. Tabel 2 viser fordelingen af rotteanmeldelser på problemtype. Summen af antallet af rotteanmeldelser fordelt på problemtype er ikke lig med det samlede antal rotteanmeldelser, da der er mulighed for at vælge flere problemtyper pr. anmeldelse. Tabel 2, Rotteanmeldelser fordelt på problemtype Rotte observeret indendørs Andet (rotteanmelder angiver i kommentarfelt) Ekskrementer observeret Kloak

6 Kompost 12 7 Lugtgener 10 5 Rottehuller Rotte observeret udenfor Skur/carport/udhus Ved affald Ved husdyr (høns, kanin eller lignende) Generelt findes der rotter, hvor der er opholds- og fodermuligheder. Af tabellen ses, at antallet af rotteanmeldelser med problemtypen kloak er på et meget lavt niveau og næsten uændret fra 2011 til 2012, med en 5 % stigning. De største stigninger fra 2011 til 2012 ses ved følgende problemtyper: Anmeldelse af rotter i forbindelse med husdyrhold, - stigning på 103 %. Anmeldelse af rotter i forbindelse med rottehuller, - stigning på 86 % Anmeldelse af rotter anmeldt på baggrund af observation ved skur/carport/udhus, - stigning på 84 %. Anmeldelse af rotter ved affald, - stigning på 75 % Anmeldelse af rotter ved kompost, - stigning på 71 %. Det skal dog bemærkes at selv om de procentvise stigninger er høje, er der stadig tale om et lille antal anmeldelser for de fleste af problemtyperne. Hyppigst forekommende problemtyper er rottehuller, rotter observeret udenfor, særligt ved skur, carport eller udhus. 2 Særlige indsatsområder Havneområder. Der er 5 havne i kommunen. Tre på Øresundskysten og to ved Esrum sø. En enkelt havn har sikringsordning, de andre rapporterer, at der ikke er de store problemer. Dette hænger måske sammen med, at der er mink, som æder rotterne, i områderne. Losseplads og genbrugspladser. Der er ikke store problemer med rotter på Toelt losseplads og genbrugsstationerne. Kun i sjældne tilfælde observeres rotter på pladserne. Vildtfodringspladser. Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til placering og antal vildtfodringspladser. Problemets omfang er derfor ikke kendt. Rottespærrere. Kommunen har ikke problemer med rotter på kommunale ejendomme og i tilknytning til kloaksystemet. Kommunen har derfor ikke fundet det hensigtsmæssigt at installere rottespærrere i kloaksystemet. Kloak og giftblokke. 6

7 Der er ikke store problemer med rotter i kloakkerne, og Fredensborg Forsyning foretager ikke forebyggende udlægning af gift i kloakkerne. Ved den reducerede brug af giftblokke nedsættes risikoen for, at rotterne bliver modstandsdygtige overfor giften. Kun ved konstaterede problemer udlægges giftblokke. 3 Budget Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret efter et hvile-i-sig-selv princip. Der betales i ,10 kr. pr kr ejendomsværdi Budget i runde tal excl. moms Indtægt: Rottebekæmpelse Løn- og administrationsudgifter kr kr kr. 5 7

8 KONKRETE TILTAG Følgende tiltag iværksættes for at nå den overordnede målsætning og succeskriterier: 1. At forebyggelse frem for at bekæmpelse er den overordnede strategi. a) Fortsat holde brugen af rottegift i kloakker på et minimum. Kun i særlige tilfælde benyttes rottegift i kloakker. b) Yde god vejledning om forebyggelse og bekæmpelse. Rottebekæmperen vil fortsat giver borgere og virksomheder råd og vejledning om forebyggelse og bekæmpelse. c) Informere grundejere om fjernelse af levesteder for rotter. I udarbejdes en pjece, som udleveres til grundejeren af rottebekæmperen ved tilsynsbesøg. d) Fastholde en god løbende dialog med rottebekæmpelsesfirmaet. Det aftales med rottebekæmperen, at giften (antikoagulanten) med det svageste indholdsstof anvendes først. e) Deltage i erfaringsudvekslingsfora, i temamøder og efteruddannelse om forebyggelse om bekæmpelse af rotter. 2. At rotter og tilholdssteder for rotter uden for kloakkerne reduceres.. a) Sikre vidensdeling og effektiv rotteforebyggelse ved at samarbejde med Fredensborg Forsyning primært i relation til rotter i Forsyningens kloakker. b) Tilstræbe hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer. Ved mistanke om kloakbrud på private og offentlige ledninger skal det sikres, at der fortages inspektion/sporing af defekter ved røgprøve, samt evt. TV-inspektion. c) Sikre at rottebekæmperen rådgiver og informerer grundejere om forebyggelse af rotter. d) Informere om hvordan rotters levesteder fjernes, dels på Kommunens hjemmeside, og dels ved udarbejdelse af en pjece i, som kan udleveres ved tilsynsbesøg. 3. At borgere og virksomheder oplever god service. 8

9 a) Sikre hurtige reaktionstider fra indberetning til handling. Ved anmeldelser af rotter i skoler, institutioner, fødevarevirksomheder og indendørs i boliger skal rottebekæmperen, omgående og senest efterfølgende hverdag, iværksætte undersøgelse og foretage rottebekæmpelse. Ved øvrige anmeldelser skal rottebekæmperen påbegynde undersøgelse og bekæmpelse senest 3 hverdage efter anmeldelsen. b) Fastholde dialog med rottebekæmpelsesfirmaet for levering af en optimal service for borgere og virksomheder. Der afholdes mindst 1 årligt møde med bekæmpelsesfirmaet. I øvrigt evalueres tidligere kontrakter med bekæmpelsesfirma med henblik på forbedringer i nye kontrakter. 4. At der føres en koordineret indsats med Fødevareregionen i forbindelse med forekomst af rotter i fødevarevirksomheder. a) koordinere indsatsen med Fødevareregionen, så bekæmpelsen kan foregå hurtigst og bedst muligt. 5. At rotteforekomst i forbindelse med vildtfoderplader reduceres. a) I forbindelse med landbrugstilsyn registrere evt. vildtfodringspladser og tilbyde vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved vildtfodringspladserne. 6. At mindst 50 % af alle anmeldelser indberettes direkte af borgere og virksomheder i Rotteweb via kommunes hjemmeside. a) Oplyse borgere og virksomheder 2 gange årligt via annoncering i Ugeavisen og på hjemmesiden om, hvordan rotteanmeldelsen skal foregå primært direkte i Rotteweb. 7. At Rotteweb benyttes aktivt i den fremadrettede indsats. a) udnytte, at rotteanmeldelser i Rotteweb er fordelt på problemtyper. Det giver mulighed for at målrette indsatsen. b) Vurdere om der er behov for revision af de anvendte problemtyper i Rotteweb og i givet fald justere disse, så anmelderen har relevante valgmuligheder ved indberetningen c) Vurdere om der skal iværksættes tiltag over for en eller flere af problemtyperne. Dette skal ske i dialog med rottebekæmperen. 9

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere