Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024"

Transkript

1 Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN

2 Vordingborg Kommune Side i Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING Vandrecipienterne og prioritering af disse Rensestrukturen De kloakerede områder og kloakanlægget Det åbne land Tids- og økonomiplan INDLEDNING Hvad er en spildevandsplan? Forhold til gældende spildevandsplaner Procedure for planens vedtagelse Læsevejledning Miljøvurdering af spildevandsplanen RECIPIENTERNE Status for målsætninger og vandkvalitet Vandløb Søer Kystvande Overordnet prioritering af indsatsen Planlagte indsatsområder Renseanlæg Kloaksanering, herunder separatkloakering Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Nye kloakeringer RENSESTRUKTUR OG RENSEANLÆGGENE Rensestrukturen Plan for rensestruktur Spildevandsforsyningens renseanlæg De private renseanlæg Status Plan SLAMDISPONERING OG HÅNDTERING Status Plan for slamdisponering og håndtering KLOAKEREDE OPLANDE Kloakoplande til Vordingborg Renseanlæg Planlagte ændringer i eksisterende oplande

3 Vordingborg Kommune Side ii Indholdsfortegnelse 6.2 Kloakoplande til Præstø Renseanlæg Planlagte ændringer i eksisterende oplande Kloakoplande til Bønsvig-Stavreby Renseanlæg Planlagte ændringer i eksisterende oplande Kloakoplande til Allerslev Renseanlæg Planlagte ændringer i eksisterende oplande Kloakoplande til Mern Renseanlæg Planlagte ændringer i eksisterende oplande Kloakoplande til Petersværft Renseanlæg Planlagte ændringer i eksisterende oplande Kloakoplande til Kalvehave Renseanlæg Planlagte ændringer i eksisterende oplande Kloakoplande til Bogø Renseanlæg Kloakoplande til Stege Renseanlæg Planlagte ændringer i eksisterende oplande Kloakoplande til Damme Askeby Renseanlæg Kloakoplande til Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg Kloakanlæg til Klintholm Havn Renseanlæg Kloakoplande til Råbylille Strand Renseanlæg Øvrige områder med kloakering Masnedø Viemose Erhverv Renseanlæg Danish Malting Group, Spirevej 5, Ørslev Oplande med fælles privat kloakering Nye kloakoplande Nye kloakoplande som følge af byudviklingen Nye kloakoplande som renseløsning for ejendomme i det åbne land Udtræden af kloakfællesskabet / ændring af kloakprincip KLOAKSYSTEMET Ledningsanlægget Planlagte foranstaltninger Bassiner og pumpestationer Planlagte foranstaltninger Regnbetingede udledninger Planlagte foranstaltninger Dimensionering af ledningsanlæg og bassiner Mål for kloakanlæggets funktion Dimensionsgivende regn Sikkerhedsfaktorer Beregning af bassinvoluminer

4 Vordingborg Kommune Side iii Indholdsfortegnelse 8. SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND Krav om forbedret spildevandsrensning Status for spildevandsforhold Datagrundlag Eksisterende forhold Plan for forbedret rensning af spildevand i det åbne land Prioritering af indsatsområder Valg af renseløsning Påbud om forbedret spildevandsrensning Tømningsordning Fælles privat spildevandsanlæg TIDS- OG ØKONOMIPLAN Investeringsplanen Forhold til betalingsvedtægten PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgrundlag Vandplaner Vandhandleplan Miljømålsloven Kommuneplan/Lokalplaner Klimatilpasningsplan Planer for grundvand, drikkevand og vandforsyning ADMINISTRATIVE FORHOLD Tilslutningsret/-pligt og kloakeringsprincip Administrativ praksis for tilslutning til spildevandsforsyningens kloakanlæg Separatkloakering af fælleskloakerede områder Påbud om separatkloakering på egen grund Hel eller delvis udtræden af kloakfællesskabet (spildevandsforsyningen) Placering af kloakanlæg på private arealer Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land Kontraktligt medlemskab af Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsanlæg i det åbne land generelt Nye regler for bundfældningstanke Væsentlige ændringer af eksisterende spildevandsanlæg Tilladelse til nedsivning af husspildevand Tømningsordning

5 Vordingborg Kommune Side iv Indholdsfortegnelse Fritagelse fra tømningsordningen Udskydelse af tilslutningspligt Sanktioner Påbud Indskærpelse ved ulovlige forhold KLIMATILPASNING Klimatilpasningsplan Separeringer af fælleskloakerede områder Uvedkommende vand, sommerhusområder primært Yderligere tiltag Vejprojekter Lokal-/kommuneplaner Lovgivning BILAG se indholdsfortegnelse i starten af disse KORT. se indholdsfortegnelse i starten af disse

6 Vordingborg Kommune Side 1-1 Sammenfatning 1. SAMMENFATNING Denne spildevandsplan for Vordingborg Kommune er gældende for perioden og erstatter hidtil gældende spildevandsplan med tilhørende tillæg for Vordingborg Kommune. Planen er udarbejdet som et samarbejde mellem Vordingborg Spildevand A/S, rådgivningsfirmaet NIRAS og Vordingborg Kommune. 1.1 Vandrecipienterne og prioritering af disse Vordingborg Kommune vil prioritere vandløb og vandløbssystemer ud fra en samlet faglig vurdering af følgende parametre: Vandløbets/vandløbssystemets økologiske potentiale med hensyn til fisk og smådyrsfauna. Vandløbets fysiske forhold. Vandløbets samspil med og påvirkning af det øvrige vandløbssystem. Udførte og prioriterede vandløbsforbedrende restaureringer mv.. Hensyn til eksisterende dyreliv. Den faglige vurdering resulterer i at vandløbene er inddelt i klasserne 1, 2 og 3, hvor klasse 1 er de vandløb og vandløbssystemer, som har absolut højest prioritet, 2 næsthøjest og 3 tredjehøjest. I denne spildevandsplan går prioriteringen af de målsatte vandløb og søer forud for prioriteringen af de marine recipienter. Vordingborg Kommune vurderer umiddelbart, at målopfyldelse i kystvandene også kræver omfattende indsatser overfor andre kilder / påvirkninger. Som helt konkrete foranstaltninger, der skal medvirke til at sikre målopfyldelse af vandrecipienterne, planlægger Vordingborg Kommune følgende: Nedlæggelse af tre renseanlæg, der har udledning til højt prioriterede vandløb. Forud for nedlæggelse af renseanlæg, sker der en separatkloakering af oplandet, således at regnvandet bliver i vandoplandet. Separatkloakering af hovedparten af byområder, der i dag er fælleskloakeret. De planlagte separatkloakeringer medfører, at eksisterende udledninger af overløb (blandet regn- og spildevand) til højt prioriterede recipienter sløjfes. I stedet etableres udledning af separat regnvand efter den nødvendige forsinkelse af udledningen, ligesom der etableres de nødvendige renseforanstaltninger.

7 Vordingborg Kommune Side 1-2 Sammenfatning Nye kloakoplande etableres enten med separatsystem (primært i byområderne) eller med spildevandssystem, hvilket vil sige at der ikke etableres nye overløb til recipienter. Både i forbindelse med kloaksanering og ved nykloakering, vil Vordingborg Kommune undersøge mulighederne for at anvende regnvandet aktivt landskabsmæssigt eller etablere udledninger til eksisterende vådområder, lavninger mv., hvorved overfladevandet bliver længst muligt tid i området. 1.2 Rensestrukturen Spildevandsrensningen i Vordingborg Kommune sker i dag på Vordingborg Spildevand A/S (også benævnt spildevandsforsyningen) 13 større renseanlæg og et mindre anlæg samt 16 private anlæg. Der sker hverken import eller eksport af spildevand til andre kommuner. Rensestrukturen er en blanding mellem central rensning på et anlæg i kommunens vestlige del til decentral rensning på flere anlæg i den østlige del. Strategiplan for renseanlæg fra 2009 er revideret, og der planlægges en rensestruktur mod yderligere centralisering. I perioden planlægges følgende fire større renseanlæg nedlagt: Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg Allerslev Renseanlæg Mern Renseanlæg Kalvehave Renseanlæg Der er desuden overvejelser om nedlæggelse af Råbylille Renseanlæg og Klintholm Havn Renseanlæg. 1.3 De kloakerede områder og kloakanlægget Vordingborg Kommune omfatter i dag ca ha kloakeret areal, der varetages af spildevandsforsyningen. Der er desuden 55 ha fælles privat kloakeret areal. Der etableres nye kloakoplande som følge af kommuneplanudviklingen og kloakering af ejendomme i det åbne land. Det vil i de fleste tilfælde af nykloakeringer være mest hensigtsmæssigt at spildevandskloakere og overlade behandlingen af regnvand til de enkelte lodsejere, evt. i mindre grupper. Regnvandet bliver lokalt i området, f.eks. ved nedsivning og vil reducere overbelastningen af fællessystemer. Ved udgangen af 2024 vil Vordingborg Kommune omfatte i alt ca ha kloakeret areal, som varetages af spildevandsforsyningen. Der vil i planperioden blive gennemført en systematisk sanering af kloakanlægget, herunder separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede oplande.

8 Vordingborg Kommune Side 1-3 Sammenfatning Kloaksaneringen udføres efter en samlet prioritering i forhold til Fagsekretariatet Naturs prioritering af vandrecipienten, strategien for renseanlæggene samt den fysiske og driftsmæssige tilstand af ledningsanlægget og desuden klimatilpasning af kloakanlæggene. I perioden planlægges oplandene Mern, Ammendrup-Allerslev, Lundby, Kalvehave og Langebæk separatkloakeret. I samme periode igangsættes separatkloakering af oplandet Bårse, men en del af dette opland færdiggøres først i den efterfølgende periode. 1.4 Det åbne land Der planlægges gennemført foranstaltninger til forbedret spildevandsrensning for hovedparten af de ca ejendomme i det åbne land, der i dag ikke forventes at opfylde rensekravet, og som dermed medvirker til manglende målopfyldelse af recipienterne. Der planlægges spildevandskloakering af ca ejendomme og enkeltløsning for de øvrige ejendomme. Vordingborg Kommune planlægger at påbyde forbedret spildevandsrensning for ca. 200 ejendomme pr. år. 1.5 Tids- og økonomiplan Til gennemførelse af nærværende spildevandsplan er udarbejdet investerings-plan, der redegør for tidsfølge og anlægsøkonomi. Investeringsplanen er opdelt på tre 4-årige perioder, og vist som oversigt i tabel 1-3. Vordingborg Kommune Spildevandsplan Forslag Beløb er angivet i kr. ekskl. moms SUM SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND Kloakering af byområder inkl. afskærende ledningsanlæg Enkeltløsninger RENOVERING AF KLOAKANLÆG Løbende renovering ledningsanlæg og pumpestationer Sanering af eksisterende kloakoplande NYE KLOAKANLÆG I HENHOLD TIL KOMMUNEPLAN Ny kloakanlæg iht kommuneplan RENSEANLÆG Investeringer på renseanlæg Nedlæggelse af renseanlæg og nye afskærende ledninger fra RA SAMLET INVESTERING Tabel 1-3 Oversigt over de samlede investeringer i spildevandsplanens planperiode , fordelt på perioder og hovedelementerne.

9 Vordingborg Kommune Side 2-1 Indledning 2. INDLEDNING har til formål at redegøre for den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Vordingborg Kommune. 2.1 Hvad er en spildevandsplan? I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen og udgør det retlige grundlag for tilslutning af nye og eksisterende ejendomme til det kloaksystem, der varetages eller planlægges varetaget af Vordingborg Spildevand A/S. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at udføre de kommunale projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen, mens den for borgerne er en forhåndsorientering om de kommende projekter. 2.2 Forhold til gældende spildevandsplaner Med vedtagelse af ophæves den gældende spildevandsplan med tilhørende tillæg. Det drejer sig om følgende: Vordingborg Kommune. Spildevandsplan , september 2009 Tillæg nr. 1, september 2011 Tillæg nr. 2, november Procedure for planens vedtagelse Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal forhandles med de involverede spildevandsforsyningsselskaber. Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har fremlagt Forslag til Spildevandsplan i offentlig høring i en periode på minimum 8 uger. Offentlighedsfasen annonceres på kommunens hjemmeside og i de lokale medier. Efter fristen for indsigelser eller bemærkninger til forslaget er udløbet, behandles disse og indarbejdes eventuelt i planen. Ved større ændringer i planen skal høringsforløbet startes forfra

10 Vordingborg Kommune Side 2-2 Indledning Kommunalbestyrelsen godkender det endelige indhold af Spildevandsplan Bestemmelserne i denne spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 2.4 Læsevejledning Spildevandsplanen består af en generel beskrivelse af planens hovedlinjer suppleret med detaljerede administrative bilag (skemaer, kortmateriale m.v.). Spildevandsplanen kan læses som en helhed, eller man kan udvælge de enkelte kapitler efter interesse. Hovedrapporten omfatter: Overordnet beskrivelse af recipienternes målopfyldelse og Vordingborg Kommunes prioritering af disse (kapitel 3). Overordnet beskrivelse af status og de særskilte indsatsområder inden for spildevandsforsyningens spildevandsanlæg; renseanlæggene, kloakanlægget, udledningerne og de ukloakerede ejendomme i det åbne land (kapitel 4, 5, 6, 7 og 8). Tids- og investeringsplan, som sammenfatter ovennævnte indsatsområder (kapitel 9). Overordnet beskrivelse af planlægningsgrundlaget (kapitel 10). Retningslinjer for administration af spildevandsplanen over for nuværende og fremtidige medlemmer af spildevandsforsyningen (kapitel 11). Klimatilpasning (kapitel 12). Bilagsdelen omfatter: Liste over Vordingborg Kommunes prioritering af recipienterne. Beskrivelse af kloakoplandene, de regnbetingede udløb og renseanlæggene. Oversigt over ejendomme, der kan forventes at blive berørt af servitutpålæg og arealafståelse. Miljøvurdering af spildevandsplanen. Eksempler på administrativ praksis for tilslutning af tag- og overfladevand Kortmaterialet omfatter: Oversigtsplaner for hele kommunen, herunder kort der viser Vordingborg Kommunes prioritering af vandløb og vandoplande.

11 Vordingborg Kommune Side 2-3 Indledning Detailplaner for kloakerede oplande Områder uden for kloakeret opland med krav om forbedret rensning af spildevand fra enkeltbeliggende ejendomme (det åbne land), og i hvilke områder, der kan forvente påbud om forbedret rensning Miljøvurdering af spildevandsplanen Der er udarbejdet miljøvurdering af spildevandsplanen. Dette er sket i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr af ). Miljøvurderingen fremgår af bilag 7. Den består af miljøvurdering af den tidligere spildevandsplan, samt miljøvurdering af de ændringer hertil, der er indeholdt i denne plan.

12 Vordingborg Kommune Side 3-1 Recipienterne 3. RECIPIENTERNE 3.1 Status for målsætninger og vandkvalitet Vordingborg Kommunes geografiske placering betyder, at kommunen udleder spildevand til to hovedafstrømningsoplande, nemlig Smålandsfarvandet og Østersøen. Vordingborg Kommune har valgt at opdele afstrømning af overfladevand i 11 oplande. Spildevandsplanen følger denne opdeling: Smålandsfarvandet Avnø Fjord, Dybsø Fjord, Fanefjorden med Grønsund og Storstrømmen. Østersøen Bøgestrømmen, Fakse Bugt, Hjelm Bugt, Præstø Fjord, Stege Bugt, Stege Nor og Ulvsund. Overfladevandmiljøet påvirkes af udledning af spildevand i fire forskellige former: 1. Udledning fra renseanlæg. Der sker en konstant belastning med organiske stoffer, miljøfremmede stoffer og næringsstoffer samt hydraulisk belastning. 2. Udledning ved overløb fra fælleskloakerede oplande. Der sker momentane hydrauliske belastninger, og der er høj belastning med organisk stof, miljøfremmede stoffer og næringsstoffer. 3. Udledning af regnvand fra separatkloakerede oplande. Der sker momentane store hydrauliske belastninger, som kan medføre erosion i vandløbene, hvorved udledning af næringsstoffer til vandmiljøet øges og der kan ske en forringelse af vandløbets fysiske forhold og ødelæggelse af gydebanker for ørreder mm. 4. Udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land (dvs. ejendomme, der ikke er kloakerede). Der sker en konstant belastning med organiske stoffer, miljøfremmede stoffer og næringsstoffer. Overfladevandene er udover spildevand, ligeledes i varierende grad påvirket af diffus afstrømning, fysiske påvirkninger/ændringer/spærringer, jordforurening, vandindvinding og interne stofpuljer i sedimentet mm.

13 Vordingborg Kommune Side 3-2 Recipienterne Vandløb Der er ca. 197 km målsatte vandløb i Vordingborg Kommune, hvortil kommer et ukendt antal ikke-målsatte åbne og rørlagte vandløb. Vandløbene kan inddeles i 3 grupper i forhold til målopfyldelse af de forventede kvalitetskrav og vandløbsmålsætninger, som er blevet udstukket i forbindelse med implementering af EU s vandrammedirektiv: 11 % (21 km) opfylder de forventede kvalitetskrav. 29 % (57 km) opfylder næsten de forventede kvalitetskrav. 60 % (119 km) opfylder ikke de forventede kvalitetskrav. 40 % (80 km) af vandløbene har gode fysiske forhold (data fra miljøgis). Udledning fra de momentane overløb er den største spildevandsmæssige hindring for, at mange af vandløbene kan opfylde målsætningen. Der sker overløb til hovedparten af vandløb nær fælleskloakerede oplande. Fire renseanlæg udleder til ikke-kystnære vandløb, nemlig: Allerslev Renseanlæg til Skvatten. Mern Renseanlæg til Mern Å. Damme Askeby Renseanlæg til Damme Vandløb. Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg til Præstegårdsgrøften/Askeby Landkanal. I den forrige periode ( ) er der gennemført følgende projekter, som er til gavn for vandløbenes målopfyldelse: Nedlæggelse af Borre Renseanlæg, hvilket betyder, at der nu ikke udledes vand fra renseanlæg til det ikke-kystnære vandløb Sømosebæk. Spildevandet afledes til rensning på Stege renseanlæg. Separatkloakering i Nyråd, hvilket betyder, at der nu ikke sker overløb til Vintersbølle Bæk, som har højst prioritet 1 (se afsnit 3.1.4). Ved separatkloakeringen i Nyråd er der udført regnvandssøer som virker som et regnvandsbassin, men som indgår som et mere naturligt element i omgivelserne. Separatkloakering i Damsholte og Æbelnæs, som forberedelse til den planlagte nedlæggelse af Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg. Separatkloakeringen betyder, at der ikke længere er overløb til Askeby Landkanal, som har prioritet 1 (se afsnit 3.1.4) Søer I kommunen er der ca registrerede søer, heraf er 21 målsat i Regionplan Kun seks af disse søer opfylder de forventede kvalitetskrav, som ligger i Vandrammedirektivets kommende målsætning. Mange af søerne er belastet af andehold, interne puljer af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer samt diffus afstrømning fra landbrugsarealer.

14 Vordingborg Kommune Side 3-3 Recipienterne Søernes opholdstider er afgørende for hvor hurtigt en indsats resulterer i en reel tilstandsforbedring. Som udgangspunkt er den biologiske træghed i økosystemet til hindring for hurtig målopfyldelse i søer. Den største spildevandsmæssige hindring for at søer kan opfylde målsætningen, er udledning fra ejendomme i det åbne land Kystvande Som tidligere beskrevet er Vordingborg Kommune opdelt i 11 kystvande. Kun ét af disse, Fanefjord med Grønsund, opfylder i dag målsætningen til fulde. Dele af Avnø Fjord og Hjelm Bugt opfylder målsætningen, mens de øvrige kystvande ikke opfylder den nuværende målsætning. Hovedparten af kystvandene er belastet af interne næringsstofpuljer, svært nedbrydelige miljøfremmede stoffer i sedimentet og diffus afstrømning fra landbrugsarealer. Som udgangspunkt er den biologiske træghed i økosystemet til hindring for hurtig målopfyldelse i kystvande. De største spildevandsmæssige hindringer for at kystvandene kan opfylde målsætningen, er udledning fra renseanlæg og fra ejendomme i det åbne land Overordnet prioritering af indsatsen Vordingborg Kommune vil prioritere vandløb og vandløbssystemer ud fra en samlet faglig vurdering af følgende parametre: Vandløbets/vandløbssystemets økologiske potentiale med hensyn til fisk og smådyrsfauna. Vandløbets fysiske forhold. Vandløbets samspil med og påvirkning af det øvrige vandløbssystem. Udførte og prioriterede vandløbsforbedrende restaureringer mv.. Hensyn til eksisterende dyreliv, herunder rødlistet ørredstamme i Mern Å systemet. Den faglige vurdering resulterer i at vandløbsoplandene er inddelt i klasserne 1, 2 og 3, hvor klasse 1 er de vandløbssystemer som har absolut højest prioritet, 2 næsthøjest og 3 tredjehøjest. Fjernelse / reduktion af overløb og forsinkelse af regnvandsudløb er prioriteret lige højt i det enkelte vandløb med den begrundelse, at den hydrauliske belastning fra regnvandsudløb i lighed med overløb kan have stor skadende effekt på vandløbets fysik samt plante- og dyreliv. Regnvandsudløb vil desuden ofte bidrage med sand og miljøfremmede stoffer. Vedrørende forbedret rensning af spildevand i det åbne land prioriterer Fagsekretariatet Natur indsatsen højst overfor søerne.

15 Vordingborg Kommune Side 3-4 Recipienterne Prioriteringen i de tre klasser i forhold til spildvandspåvirkningen (kommunens udløb/overløb samt udledning fra det åbne land) fremgår af bilag 1 (Fagsekretariatet Naturs Prioriteringsliste) og kortmateriale. For de marine recipienter er Vordingborg Kommunes prioritering: 1. Fjordene: Præstø Fjord, Fanefjord med Grønsund, Avnø Fjord og Stege Nor. 2. De indre farvande: Bøgestrømmen, Ulvsund og Stege Bugt. 3. De åbne farvande: Hjelm Bugt, Storstrømmen og Fakse Bugt. Dybsø Fjord har lav prioritet, da belastningen på fjorden primært kommer fra Næstved Kommune, og dermed er udenfor Vordingborg Kommunes indflydelse via spildevandsplanlægning. I denne spildevandsplan går prioriteringen af de målsatte vandløb og søer forud for prioriteringen af de marine recipienter. Det skal bemærkes, at en spildvandsindsats i nærrecipienten (vandløbet) giver en afledt positiv effekt i slutrecipienten (kystvandene). Vordingborg Kommune vurderer umiddelbart, at målopfyldelse i kystvandene også kræver omfattende indsatser overfor andre kilder / påvirkninger. Den nuværende spildevandsplan fokuserer primært på en reduktion af spildevandsbelastning med organisk stoffer og næringsstoffer, da omfang og påvirkning af recipienten er kendt. Der foretages i denne spildevandsplan ikke konkrete indsatser direkte rettet mod miljøfremmede stoffer, da omfang af denne problemstilling pt. er ukendt og der endnu ikke er udmeldt strategi overfor problemet af staten. 3.2 Planlagte indsatsområder Det er Vordingborg Kommunes overordnede politik, at spildevandshåndteringen ikke må være til hinder for, at vandkvaliteten i kommunens recipienter kan opfylde målsætningen. Kommunens planlagte indsatser for at reducere effekten af udledninger fra de kloakerede områder og ejendommene i det åbne land er beskrevet i det følgende Renseanlæg Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg udleder til den højt prioriterede Præstegårdsgrøft og Askeby Landkanal. Renseanlægget nedlægges, således at udledningen af renset spildevand ophører. Spildevandet afskæres til rensning på Stege Renseanlæg, mens regnvandet udledes til vandløbet. Mern Renseanlæg udleder til den højt prioriterede Mern Å. Renseanlægget planlægges nedlagt, således at udledningen af renset spildevand ophører. Spildevandet afskæres til rensning på Vordingborg Renseanlæg, mens regnvandet udledes til vandløbet. Allerslev Renseanlæg udleder til den højt prioriterede Skvatten. Renseanlægget planlægges nedlagt, således at udledningen af renset spildevand ophører. Spildevandet afskæres til rensning på Vordingborg Renseanlæg, mens regnvandet udledes til vandløbet.

16 Vordingborg Kommune Side 3-5 Recipienterne Se afsnit 4.1 for yderligere oplysninger om plan for renseanlæggene Kloaksanering, herunder separatkloakering Der planlægges gennemført sanering af det eksisterende kloakanlæg, omfattende løbende renovering af ledningsanlægget og systematisk sanering i oplandene, primært separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede oplande. Ved separatkloakering sløjfes overløbene til recipienten. Ved separatkloakering etableres separat udledning af regnvand efter den nødvendige forsinkelse. Hvis det er muligt vil disse bassiner etableres som regnvandssøer efter forudgående rensning. I perioden planlægges oplandene Mern, Ammendrup-Allerslev, Lundby, Kalvehave og Langebæk separatkloakeret, og separatkloakering af Bårse opstartes. Disse separatkloakeringer betyder, at overløb til bl.a. Mern Å, Skvatten og Køng Kanal ophører, og at der i stedet udledes separat regnvand. Se afsnit for yderligere oplysninger om plan for kloakoplandene Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Der planlægges gennemført foranstaltninger til forbedret spildevandsrensning for hovedparten af de ejendomme i det åbne land, der i dag ikke opfylder rensekravet, og som dermed medvirker til manglende målopfyldelse af recipienterne. Der planlægges påbud om forbedret spildevandsrensning for ca. 200 ejendomme pr. år og spildevandskloakering af i alt ca ejendomme Nye kloakeringer Alle nye kloakeringer vil blive gennemført som separatkloakering eller spildevandskloakering. Regnvandet vil derfor indgå i vandkredsløbet i området, enten ved udledning til nærrecipient efter nødvendig forsinkelse og rensning eller ved lokal afledning /nedsivning i området. Vordingborg Kommune vil undersøge mulighederne for at udlede regnvandet til vådområder, lavninger el.lign. I stedet for regnvandsbassiner etableres så vidt muligt regnvandssøer således, at forsinkelsesbassinerne indgår som et mere naturligt element i omgivelserne.

17 Vordingborg Kommune Side 4-1 Renseanlæggene 4. RENSESTRUKTUR OG RENSEANLÆGGENE 4.1 Rensestrukturen Spildevandsrensningen i Vordingborg Kommune sker i dag på Vordingborg Spildevand A/S 13 større renseanlæg og et mindre anlæg samt 16 private anlæg. Der sker hverken import eller eksport af spildevand til andre kommuner Plan for rensestruktur I forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er foretaget en opdatering af foreliggende Strategiplan for renseanlæg fra På den baggrund planlægges rensestrukturen ændret mod yderligere centralisering. Strategien mod yderligere centralisering er begrundet i følgende: Renseanlæggenes alder. På en del af anlæggene har alderen afspejlet sig i en stor slitage på både bygninger, maskindele, el & SRO for renseanlæg. Såfremt anlæggene skal indgå i den fremtidige renseanlægsstruktur, skal der reinvesteres store beløb her for at opnå et tidssvarende anlæg. Renseanlæggenes generelle funktion. Et par af de renseanlæg, som planlægges nedlagt er forholdsvis nyere renseanlæg. De pågældende anlæg er etableret på et tidspunkt, hvor der var andre krav til det rensede spildevand, arbejdsmiljø, slamhåndtering m.v., hvor etablering af de pågældende anlæg var hensigtsmæssige ud fra den økonomi der var til stede i de enkelte kommuner. Driftsøkonomiske betragtninger. I henhold til DANVAs Benchmarkings-system er decentral spildevandsrensning dyrere end central spildevandsrensning. Konsekvenserne af implementering af Vandrammedirektivet i forhold til eventuelle skærpede krav til udledning af renset spildevand til nærrecipienter og fjernrecipienter kendes ikke. Eventuelle nye skærpede krav vil ligeledes tale for en øget centralisering Sideløbende med implementering af Vandrammedirektivet skal badevandet i vandløb, fjorde og ved kyststrækninger leve op til kravene i badevandsdirektivet. Afhængig af udledningspunktet for det enkelte renseanlæg vil det eventuelt være nødvendig med etablering af videregående rensning på renseanlæggene i Vordingborg Kommune.

18 Vordingborg Kommune Side 4-2 Renseanlæggene For at optimere investeringen vil det være nødvendigt at nedlægge nogle renseanlæg, hvor den nødvendige investering vil overstige værdien af det pågældende renseanlæg væsentligt. Således planlægges fire anlæg nedlagt i perioden , og spildevand fra disse anlæg transporteres til eksisterende anlæg: Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg nedlægges, spildevandet afskæres til Stege Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til Vordingborg Renseanlæg. Mern Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til Vordingborg Renseanlæg. Kalvehave Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til Petersværft Renseanlæg. Yderligere overvejes nedlæggelse af Råbylille Renseanlæg med afskæring til Stege Renseanlæg som alternativ til forbedring af forbehandling med ristefunktion og udvidet bundfældningskapacitet. Hvis belastning på Klintholm Havn Renseanlæg forøges væsentligt planlægges renseanlægget nedlagt og afskåret via Magleby til Stege Renseanlæg. Der etableres ingen nye renseanlæg. Efter spildevandsplanens tidshorisont (tidshorisont år) planlægges nedlæggelse af Petersværft Renseanlæg samt Klintholm Havn Renseanlæg og Damme Askeby Renseanlæg. På længere sigt (tidshorisont år) tænkes den fremtidige rensestruktur i Vordingborg Kommune at bestå af fire-fem renseanlæg; Præstø Renseanlæg, Vordingborg Renseanlæg, Stege Renseanlæg og Bogø Renseanlæg samt eventuelt Bønsvig- Stavreby Renseanlæg. Nedlæggelse af sidstnævnte renseanlæg vil blive vurderet i perioden med henblik på stillingtagen til eventuel afskæring til Præstø Renseanlæg eller Vordingborg Renseanlæg. Samtidigt vil der i perioden blive taget stilling til en eventuel flytning af Vordingborg Renseanlæg til ny placering øst for motorvejen.

19 Vordingborg Kommune Side 4-3 Renseanlæggene 4.2 Spildevandsforsyningens renseanlæg Den samlede godkendte kapacitet af anlæggene er ca PE, mens den samlede belastning er på ca PE. Se bilag 5 for detaljer. Renseanlæg Rensetype Kapacitet Recipient Plan Anlæg > 600 PE Vordingborg Renseanlæg MBNDK PE Kalvestrømmen Bevares Stege Renseanlæg MBNDK PE Stege Bugt Bevares Præstø Renseanlæg MBNDK PE Præstø Fjord Bevares Petersværft Renseanlæg MBNK PE Ulvsund Nedlægges på sigt (12-25 år) Kalvehave Renseanlæg MBK PE Ulvsund Nedlægges i perioden Mern Renseanlæg MBNK PE Mern Å Nedlægges i perioden Bønsvig-Stavreby Renseanlæg MBND PE Fakse Bugt Overvejes nedlagt på sigt (25-50 år) Bogø Renseanlæg MBN PE Grønsund Bevares Damme Askeby Renseanlæg MBN PE TT. Damme Vandløb Overvejes nedlagt på sigt (12-25 år) Råbylille Strand Renseanlæg MBK PE Råbylille Kanal Overvejes nedlagt i perioden Klintholm Havn Renseanlæg MBK 1.150PE Hjelm Bugt Nedlægges på sigt (12-25 år), hvis ikke kapacitetsproblemer tidligere Allerslev Renseanlæg MBNL 700 PE Skvatten Nedlægges i perioden Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg Mindre anlæg Viemose Erhvervsområde Renseanlæg MBN 600 PE Askeby Landkanal M 100 PE TT Balle Strand Vandløb Nedlægges i perioden Nedlægges ved kloakering af Viemose Nord Tabel 4-1 Oversigt over spildevandsforsyningens renseanlæg i Vordingborg Kommune. Anlæg, der planlægges bibeholdt vil løbende blive vedligeholdt i god og driftsoptimeret stand. Der vil løbende være fokus på optimeringsmuligheder med henblik på minimering af miljøbelastninger samt driftsudgifter, herunder forbrug af el og kemikalier m.v. Anlæg, der stilles overfor skærpede krav til rensning af spildevandet før udledning til recipient, vil blive opgraderet i nødvendigt omfang.

20 Vordingborg Kommune Side 4-4 Renseanlæggene 4.3 De private renseanlæg Status Private renseanlæg, der beskrives i spildevandsplanen, omfatter anlæg med en kapacitet på over 30 PE og som ikke drives / vedligeholdes af Vordingborg Spildevand A/S. Drift og vedligeholdelse varetages af de personer, der er tilsluttet anlægget. Der er 16 større private anlæg i Vordingborg Kommune. Renseanlæg Rensetype Kapacitet Recipient Sprove Husrække Mekanisk 40 PE Koster Kanal Udby Kro Mekanisk 30 PE Tubæk Å Møns Klint camping Mekanisk perkolationsanlæg (spildevandsfilter) PE Vrinskebæk Mønsbroen Camping Mekanisk 300 PE Ulvsund Fanefjord Skovpavillon Mekanisk biologisk 40 PE Rydsbæk Feriekoloni Stenkilde Nedsivningsanlæg Skipperbyen Mekanisk, flere tanke 137 PE Grønsund Feriehotel Østersøen Mekanisk 50 PE Hjelm Bugt Rasteplads Farø (oplysninger som Vejmuseum Farø) Biologisk sandfilter 200 PE Storstrømmen Oddermose Strand Sort spildevand ledes til vakuum-samletank - - Bøged Strandvej Mekanisk 55 PE Bøgestrømmen Bøgestrømsskolen Mekanisk, 2 anlæg 110 PE Bøgestrømmen Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest Mekanisk 45 PE Storstrømmen Vordingborg Forsyning Masnedø Mekanisk biologisk 150 PE Masnedsund Sandvejen 40, Ulvshale Feriekoloni Spurvekrogen, Kindvig Mekanisk 55 PE Bøgestrømmen Tabel 4-4 Oversigt over private renseanlæg med kapacitet større en d 30 PE. - angiver at der ikke er detaljerede oplysninger Plan Den nuværende struktur med 16 større private renseanlæg forventes forøget i planperioden, da flere pilotprojekter (primært pileanlæg) er undervejs.

21 Vordingborg Kommune Side 5-1 Slamdisponering og -håndtering 5. SLAMDISPONERING OG HÅNDTERING 5.1 Status Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes der slam. Slammet er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der frasorteres i efterklaringstankene på de enkelte renseanlæg. Vordingborg Kommunes målsætning for slamhåndtering er, at slammet fra renseanlæggene til stadighed skal have en kvalitet, som muliggør en jordbrugsanvendelse. Det vil sige en overholdelse af slambekendtgørelsens grænseværdier til tungmetaller og miljøfremmede organiske stoffer i slam (Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål). Den samlede slamproduktion på renseanlæggene i Vordingborg Kommune er på ca tons slam pr. år, som anvendes som jordforbedringsmiddel. Slamhåndtering på Stege Renseanlæg På Stege Renseanlæg behandles slammet fra spildevandsrensning fra Stege Renseanlæg samt fra følgende renseanlæg (transporteres med slamsuger): Klintholm Havn Renseanlæg Damme Askeby Renseanlæg Bogø Renseanlæg Råbylille Strand Renseanlæg Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg Endvidere modtages der slam fra tømningsordningen fra Møn og dele af Sjælland på Stege Renseanlæg. Slammet fra tømningsordningen blandes sammen med det almindelige spildevand og gennemgår en spildevandsrensning på Stege Renseanlæg. Slammet fra Stege Renseanlæg gennemgår en udrådningsproces i en rådnetank (kun biologisk slam). Det udrådnede slam bliver herefter hygiejniseret og afvandet. Det afvandede slam (ca. 800 tons) lægges i midlertidig overdækket lager på Stege Renseanlæg, indtil det udbringes på landbrugsjord. Det producerede biogas fra Stege Renseanlæg bruges som brændstof i et gasmotoranlæg til produktion af el (salg til elnettet). Kølevandet fra elproduktionen benyttes til rumopvarmning på Stege Renseanlæg.

22 Vordingborg Kommune Side 5-2 Slamdisponering og -håndtering Slamhåndtering på Petersværft Renseanlæg På Petersværft Renseanlæg behandles slammet fra spildevandsrensning på Petersværft Renseanlæg og Kalvehave Renseanlæg Slammet afvandes ca. (200 tons) og udbringes på landbrugsjord. Slamhåndtering på Vordingborg Renseanlæg På Vordingborg Renseanlæg behandles slammet fra spildevandsrensning på Vordingborg Renseanlæg samt fra Allerslev Renseanlæg. Slammet fra Vordingborg Renseanlæg gennemgår en udrådningsproces i en rådnetank (både primærslam og biologisk slam). Endvidere modtages der slam fra en del af tømningsordningen. Slammet fra tømningsordningen blandes sammen med det almindelige spildevand og gennemgår en spildevandsrensning på Vordingborg Renseanlæg. Det udrådnede slam afvandes (ca tons) og udbringes på landbrugsjord. Det producerede biogas fra Vordingborg Renseanlæg brændes i to naturgaskedler. Varmen bruges primært til opvarmning af rådnetanken. Den overskydende varme sælges til fjernvarmeforsyningen. Slamhåndtering på Præstø Renseanlæg På Præstø Renseanlæg behandles slammet fra spildevandsrensning fra Præstø Renseanlæg samt fra Mern Renseanlæg og Bønsvig-Stavreby Renseanlæg (transporteres med slamsuger). Slammet fra Præstø Renseanlæg afvandes (ca. 800 tons) og udbringes på landbrugsjord. 5.2 Plan for slamdisponering og håndtering Vordingborg Kommunes målsætning for slamhåndtering er, at slammet skal kunne anvendes som jordforbedringsmiddel på landbrugsjord. Dette indebærer, at slammet skal kunne overholde grænseværdierne for indholdet af tungmetaller og miljøfremmede organiske stoffer i slammet i henhold til gældende slambekendtgørelse. Vordingborg Spildevand A/S har ikke problemer med at overholde kravene til udbringning på landbrugsjord. Vordingborg Spildevand A/S har ved udbud i 2011 indgået længerevarende kontrakt om udbringning af alt slam på landbrugsjord i overensstemmelse med kommunes målsætning.

23 Vordingborg Kommune Side 6-1 Kloakerede oplande 6. KLOAKEREDE OPLANDE Dette kapitel giver en kortfattet beskrivelse af samtlige kloakoplande i Vordingborg Kommune, opdelt på byområder og struktureret efter hvilket renseanlæg spildevandet afledes til i dag. Kloakoplande med afledning til renseanlæg Status PE Separat/ spildevand Plan Fælles PE Separat/ spildevand Fælles Antal Areal, ha Areal, ha Antal Areal, ha Areal, ha Vordingborg Stege Præstø Petersværft Kalvehave Nedlægges Mern Nedlægges Bønsvig-Stavreby Bogø Damme Askeby Råbylille Strand Klintholm Havn Allerslev Nedlægges Damsholte/ Ny Æbelnæs Nedlægges I alt Tabel 6-1 Oversigt over kloakerede oplande med spildevandsbelastning, arealer og kloakeringsprincip. Oplande, der planlægges delvis separeret, er medregnet som separatkloakerede. PE er angivet i forhold den beregnede PE belastning i de enkelte oplande.

24 Vordingborg Kommune Side 6-2 Kloakerede oplande I den forrige periode ( ) er der gennemført følgende større projekter i de eksisterende kloakoplande: Separatkloakering i Nyråd, hvilket betyder, at der nu ikke sker overløb til Vintersbølle Bæk, som har højst prioritet 1 (se afsnit 3.1.4). Ved separatkloakeringen i Nyråd er der etableret regnvandssøer som virker som et regnvandsbassin, men som indgår som et mere naturligt element i omgivelserne. Separatkloakering i Damsholte og Æbelnæs, som forberedelse til den planlagte nedlæggelse af Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg. Separatkloakeringen betyder, at der ikke længere er overløb til Askeby Landkanal, som har prioritet 1 (se afsnit 3.1.4). Kloakoplandene fremgår af kortmaterialet. Detaljer om arealer, spildevandsfordeling og udløb fremgår af bilag 2, 3 og Kloakoplande til Vordingborg Renseanlæg Oplandene til Vordingborg Renseanlæg er kloakeret af Vordingborg Spildevand A/S. Den ældste del af Vordingborg By, Oringe og Ore er fælleskloakeret, mens den nyere del er enten separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Overløb og udledning af regnvand sker til Storstrømmen. I de spildevandskloakerede oplande sker privat afledning af regnvand Nyråd, Florke, Vintersbølle Strand og Bakkebølle Strand er oplande primært med separatkloakering eller spildevandskloakering, men også fælleskloakering. Overløb sker til Storstrømmen. Regnvand udledes til Vintersbøllebæk og Storstrømmen. I spildevandskloakerede oplande sker privat afledning af regnvand. Ørslev er fælleskloakeret og separatkloakeret. Overløb sker til Næs Å. Regnvand udledes til Mejerirenden. De ældste dele af Bårse, Lundby, Kostræde Banker og af Neder Vindinge er fælleskloakerede. De øvrige dele er separatkloakerede eller spildevandskloakerede. Overløb og udledning af regnvand sker til Sørenden, Køng Kanal, Køng Grøften og til Ellegrøften. I de spildevandskloakerede oplande sker privat afledning af regnvand. Stuby og Svinø er fælleskloakeret. Overløb sker til Purremose Hovedkanal og Dybsø Fjord. Køng, Kastrup, Klarskov er separatkloakeret. Regnvand udledes til Køng Grøften, Ellegrøften og Næs Å. Gl. Lundby, Næs, Over Vindinge, Snertinge, Neble, Kastelev, Grumløse, Udby, Sværdborg, Svinø Strand, Svinøvester og Svinøøster er spildevandskloakeret med privat afledning af overfladevand.

25 Vordingborg Kommune Side 6-3 Kloakerede oplande Nye områder planlægges enten separatkloakeret eller spildevandskloakeret af spildevandsforsyningen med privat afledning af regnvand. Se nye oplande i afsnit Planlagte ændringer i eksisterende oplande Der planlægges følgende ændringer i kloakeringen i oplandene til Vordingborg Renseanlæg. Oplandsnavn Oplandsnr. Planlagt ændring Renseanlæg, status Til udførelse Lundby Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Bårse Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Vordingborg By diverse Separatkloakering (hel eller delvis) Vordingborg Renseanlæg Til udførelse efter 2024 Florke Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Svinø Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Kostræde Banker Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Vordingborg By diverse Separatkloakering (hel eller delvis) Vordingborg Renseanlæg Stuby Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Neder Vindinge og Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Ore og Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Ørslev , , og Tabel 6-2 Separatkloakering Vordingborg Renseanlæg Oversigt over planlagte ændringer i kloakeringen i oplande til Vordingborg Renseanlæg.

26 Vordingborg Kommune Side 6-4 Kloakerede oplande 6.2 Kloakoplande til Præstø Renseanlæg Oplandene til Præstø Renseanlæg er kloakeret af Vordingborg Spildevand A/S. Præstø By består hovedsagligt af fælleskloakerede oplande. Den nyere del omfatter separatkloakerede oplande. Overløb og udledning af regnvand sker til Præstø Fjord og Tubæk Å systemet, herunder Rosager. Skibinge er separatkloakeret. Regnvand udledes til Tubæk Å. Tjørnehoved og Præstø overdrev er fælleskloakeret. Overløb sker til Vasebæk og Præstø Fjord. Rekkende er spildevandskloakeret med privat afledning af overfladevand. De nye byudviklingsområder planlægges dels separatkloakeret dels spildevandskloakeret af spildevandsforsyningen. Sidstnævnte med privat afledning af regnvand. Se nye oplande i afsnit Planlagte ændringer i eksisterende oplande Der planlægges følgende ændringer i kloakeringen i oplandene til Præstø Renseanlæg. Oplandsnavn Oplandsnr. Planlagt ændring Renseanlæg, status Til udførelse efter 2024 Præstø By diverse Separatkloakering (hel eller delvis) Præstø Renseanlæg Præstø Overdrev Separatkloakering Præstø Renseanlæg Tjørnehoved Separatkloakering Præstø Renseanlæg Præstø Øen diverse Separatkloakering Præstø Renseanlæg Tabel 6-3 Oversigt over planlagte ændringer i kloakeringen i oplande til Præstø Renseanlæg.

27 Vordingborg Kommune Side 6-5 Kloakerede oplande 6.3 Kloakoplande til Bønsvig-Stavreby Renseanlæg Oplandene til Bønsvig-Stavreby Renseanlæg er kloakeret af Vordingborg Spildevand A/S. Hovedparten af oplandene er enten spildevandskloakeret eller separatkloakeret, idet en del af Togeholt dog er fælleskloakeret. Overløb fra dette opland sker til Bønsvig Mark. I spildevandskloakerede oplande sker privat afledning af regnvand. Nye områder i Jungshoved By planlægges separatkloakeret af spildevandsforsyningen. Se nye oplande i afsnit Planlagte ændringer i eksisterende oplande Der planlægges følgende ændringer i kloakeringen i oplandene til Bønsvig-Stavreby Renseanlæg. Oplandsnavn Oplandsnr. Planlagt ændring Renseanlæg, status Til udførelse efter 2024 Togeholt Separatkloakering Bønsvig-Stavreby Renseanlæg Togeholt Separatkloakering Bønsvig-Stavreby Renseanlæg Tabel 6-4 Oversigt over planlagte ændringer i kloakeringen i oplande til Bønsvig-Stavrevig Renseanlæg. 6.4 Kloakoplande til Allerslev Renseanlæg Oplandene til Allerslev Renseanlæg er kloakeret af Vordingborg Spildevand A/S. Allerslev-Ammendrup er i dag fælleskloakeret. Overløb sker til Skvatten. Ugledige er enten separatkloakerede eller spildevandskloakerede. Regnvand fra separatkloakeret områder udledes til Mern Å. I spildevandskloakerede oplande sker privat afledning af regnvand. Nye områder i Allerslev Ammendrup planlægges separatkloakeret af spildevandsforsyningen. Nye områder i Ugledige planlægges spildevandskloakeret af spildevandsforsyningen med privat afledning af regnvand. Se nye oplande i afsnit Planlagte ændringer i eksisterende oplande Der planlægges følgende ændringer i kloakeringen i oplandene til Allerslev Renseanlæg. Oplandsnavn Oplandsnr. Planlagt ændring Renseanlæg, status Til udførelse Ammendrup-Allerslev Separatkloakering Allerslev Renseanlæg Ammendrup-Allerslev Separatkloakering Allerslev Renseanlæg Tabel 6-5 Oversigt over planlagte ændringer i kloakeringen i oplande til Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg nedlægges, og spildevandet afledes herefter til Vordingborg Renseanlæg.

28 Vordingborg Kommune Side 6-6 Kloakerede oplande 6.5 Kloakoplande til Mern Renseanlæg Oplandene til Mern Renseanlæg er kloakeret af Vordingborg Spildevand A/S. Den ældste del af Mern er fælleskloakeret, nyere oplande er dels separatkloakerede dels spildevandskloakerede. Overløb og udledning af regnvand sker til Mern Å. I spildevandskloakerede oplande sker privat afledning af regnvand. Et nyt område planlægges spildevandskloakeret, med privat afledning af regnvand. Øvrige nye områder planlægges separatkloakeret. Kloakeringerne gennemføres af spildevandsforsyningen. Se nye oplande i afsnit Planlagte ændringer i eksisterende oplande Der planlægges følgende ændringer i kloakeringen i oplandene til Mern Renseanlæg. Oplandsnavn Oplandsnr. Planlagt ændring Renseanlæg, status Til udførelse Mern 409 Separatkloakering Mern Renseanlæg Mern Separatkloakering Mern Renseanlæg Mern Separatkloakering Mern Renseanlæg Tabel 6-6 Oversigt over planlagte ændringer i kloakeringen i oplande til Mern Renseanlæg. Mern Renseanlæg nedlægges, og spildevandet afledes herefter til Vordingborg Renseanlæg. 6.6 Kloakoplande til Petersværft Renseanlæg Oplandene til Petersværft Renseanlæg er kloakeret af Vordingborg Spildevand A/S, og omfatter oplande med fælleskloakering, separatkloakering og spildevandskloakering. Regnvand udledes til Stensby Møllebæk og til Vandløb i Østerskov, hvortil også overløb sker. Nye erhvervsområder planlægges spildevandskloakeret af spildevandsforsyningen med privat afledning af regnvand. Øvrige nye byudviklingsområde planlægges separatkloakeret af spildevandsforsyningen. Se nye oplande i afsnit Planlagte ændringer i eksisterende oplande Der planlægges følgende ændringer i kloakeringen i oplandene til Petersværft Renseanlæg. Oplandsnavn Oplandsnr. Planlagt ændring Renseanlæg, status Til udførelse Langebæk 440 Separatkloakering Petersværft Renseanlæg Langebæk Separatkloakering Petersværft Renseanlæg Tabel 6-7 Oversigt over planlagte ændringer i kloakeringen i oplande til Petersværft Renseanlæg.

29 Vordingborg Kommune Side 6-7 Kloakerede oplande 6.7 Kloakoplande til Kalvehave Renseanlæg Oplandene til Kalvehave Renseanlæg er kloakeret af Vordingborg Spildevand A/S, og omfatter oplande med fælleskloakering, separatkloakering og spildevandskloakering. Overløb og udledning af regnvand sker til Ulvsund. I spildevandskloakerede oplande sker privat afledning af regnvand. Nyt byudviklingsområde planlægges separatkloakeret af spildevandsforsyningen. Se nye oplande i afsnit Planlagte ændringer i eksisterende oplande Der planlægges følgende ændringer i kloakeringen i oplandene til Kalvehave Renseanlæg. Oplandsnavn Oplandsnr. Planlagt ændring Renseanlæg, status Til udførelse Kalvehave 443 Separatkloakering Kalvehave Renseanlæg Kalvehave 444 Separatkloakering Kalvehave Renseanlæg Tabel 6-8 Oversigt over planlagte ændringer i kloakeringen i oplande til Kalvehave Renseanlæg. Kalvehave Renseanlæg nedlægges, og spildevandet afledes herefter til Petersværft Renseanlæg. 6.8 Kloakoplande til Bogø Renseanlæg Oplandet er spildevandskloakeret af Vordingborg Spildevand A/S. Privat afledning af regnvand. Nyt byudviklingsområde planlægges spildevandskloakeret af spildevandsforsyningen med privat afledning af regnvand. Se nye oplande i afsnit Der planlægges ingen ændringer i eksisterende oplande til Bogø Renseanlæg. 6.9 Kloakoplande til Stege Renseanlæg Oplandene til Stege Renseanlæg er kloakeret af Vordingborg Spildevand A/S. Den ældste del af Stege Byg er fælleskloakeret, mens de nyere oplande er separatkloakerede. Overløb og udledning af regnvand sker til Stege Nor og Stege Bugt. Der er desuden spildevandskloakerede oplande med privat afledning af regnvand. Lendemarken omfatter hovedsageligt separatkloakerede oplande, men der er også både fælleskloakerede og spildevandskloakerede oplande. Overløb sker til Stege Nor. Udledning af regnvand sker til Stege Nor og Stege Bugt. I Tjørnemarke og Neble er separatkloakerede oplande med udledning af regnvand til Koster Kanal.

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Bilags nr. Beskrivelse

Bilags nr. Beskrivelse BILAGSFORTEGNELSE: Bilags nr. Beskrivelse 1 Fagsekretariatet Naturs prioriteringer 2 Kloakode, arealfordeling. Status og 3 Kloakode, spildevandsfordeling. Status og 4 Regnbetingede udløb. Status og 5 Renseanlæg.

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2024 Tillæg I til spildevandsplan 2013-2024 Udgivet af Vordingborg Kommune 2016 Udarbejdet af: Spildevandsgruppen i samarbejde med Vordingborg Forsyning Vordingborg Kommune

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen 2013-2017 November 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. SAGSFREMSTILLING... 2 REVIDERET TIDSPLAN FOR PROJEKTER

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 7 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I ENSLEV. DELOPLANDD N4.3 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Hillerød Kommune. Februar 2013. SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering

Hillerød Kommune. Februar 2013. SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering Hillerød Kommune Februar 2013 SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering PROJEKT Miljøvurdering Hillerød Kommune Projekt nr. 207424 Dokument nr. 126299615 Version 1 Forslag til spildevandsplan og miljøvurderingen

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere