Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer. Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Mandag den 9. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer. Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Mandag den 9. marts 2015"

Transkript

1 Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Mandag den 9. marts 2015

2 Program Del 1 1. Indledning og præsentation af gæsterne, 15. min. v. Aarhus Vand 2. Bygherrens overvejelser i forhold til kontraktformer, 45. min. v. Aarhus Vand - Ramme- og partneringaftaler - Konceptet for et partneringsamarbejde og indholdet i en partneringaftale - Hvordan er udbudsformen og udbudsprocessen 3. Partnering set fra én af de bydende, 10. min min v. EnviDan og Per Aarsleff - risici, indtjeningsmuligheder, forretningsstrategi og virksomhedsvisioner/værdier 4. GRUPPEARBEJDE a) Hvad er gode mål og målemetoder, som understøtter denne samarbejdsform? (15. min) b) Hvilke incitamenter er gode drivere for et længerevarende samarbejde? (15. min) c) Opfølgning og præsentation af gruppearbejdet (10. min) PAUSE 10 min

3 Program Del 2 5. Gennemgang af et typisk anlægsprojekt med fokus på entrepriseledelse, 60. min. v. Envidan og Per Aarsleff Planlægning Kort intro til opgaverne i planlægning Projektering og udførelse Gennemgang af aktiviteterne fra projektering til aflevering. Projektorganisering Rollefordeling og ansvarsområder ( eks. egenkontrol og sparring i stedet for traditionelt tilsyn) Procesplan med svømmebaner Fælles tids- og aktivitetsplan Tjekliste herunder risikovurdering, sikre høj kvalitet hver gang, miljø- og arbejdsmiljøvurdering Hvordan holder vi byggemøde (portefølgestyring af mange projekter, fælles gennemgang af kommende kritiske aktiviteter, økonomistyring m.m) 6. Udvikling og løbende forbedringer mellem 3 entreprenører, 20. min. v. Aarhus Vand og Per Aarsleff - Hvordan sikre vi os, at vi når målene for partnerskabet? - Udviklingsplan og tilhørende handlingsplaner for vi viser eksempler på handlingsplaner 7. GRUPPEARBEJDE hvis vi får tid v. Aarhus Vand a) Hvad kan I se/foreslå at mulige forbedringer (input til handlingsplaner)? 20 mim b) Opfølgning og præsentation af gruppearbejdet (10. min) 8. Afrunding hvilke resultater har vi opnået ved at arbejde på denne måde (10. min. v. Alle/Aarhus Vand)

4 Hvem er Aarhus Vand A/S o o o Aarhus Vand er en selvstændig virksomhed ejet af Aarhus Kommune. Aarhus Vand er organiseret med en direktion, en bestyrelse og en generalforsamling. Aarhus Vand har 196 ansatte og en samlet omsætning på 600 millioner kroner om året. Drikkevand Vi leverer vand til kunder og producerer årligt 16 mio. m3 vand. 19 kildepladser Omkring 100 indvindingsboringer 10 vandværker 10 højdebeholdere 1 vandtårn km ledningsnet afregningsmålere

5 Truelsbjerg Vandværk

6 Hvem er Aarhus Vand A/S Spildevand Vi afleverer og renser spildevandet fra kunder svarende til ca. 35 mio. m3 vand årligt. Vi råder bl.a. over: 9 renseanlæg, der i perioden frem til 2015 reduceres til 4 anlæg 130 pumpestationer, et antal som øges de kommende år km hovedledningsnet stikledninger 363 overløbsbygværker 10 spildevandsbassiner 225 separate regnvandsbassiner

7 Hvad laver vi i Aarhus Vand skaber miljø med vand

8 Hvad laver vi i Aarhus Vand - klimatilpasning

9 Hvad laver vi i partnerskabet - klimatilpasning

10 Klimatilpasning, København og Lystrup FØR EFTER

11 Hvad laver vi i partnerskabet - planlægning

12 Hvad laver vi i partnerskabet - Opgravning

13 Hvad laver vi i partnerskabet - Opgravning

14 Hvad laver vi i partnerskabet - Foring

15 Hvad laver vi i partnerskabet - Pumpestationer

16 Bygherrens overvejelser i forhold til kontraktformer, 45. min. v. Aarhus Vand - Ramme- og partneringaftaler - Konceptet for et partneringsamarbejde og indholdet i en partneringaftale - Hvordan er udbudsformen og udbudsprocessen

17 Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret forløb Kloaksanering Kloaksanering Vand fornyelse Opmåling Enkeltstående projekter - bassin No-Dig stikledninger 3-årig rammeaftale 4 årig ramme- og partneringaftale for Kloaksaneringsprojekter - Planlægning (2) - Opgravning (2) - No-Dig (1) 6 årig ramme- og partneringaftale for Kloaksaneringsprojekter - Planlægning (2) - Opgravning (3) - No-Dig (1) - Pumpestationer (1)

18 Hvad ønsker vi at opnå? Partnerskabet: Internt i afdelingen: Reducere omkostningerne flere m. sanerede ledninger inden for samme budget Opnå en kontinuerlig høj kvalitet Samarbejdsrelationer med et langsigtet fokus - giver mulighed for fælles udvikling, optimering og strukturering Et socialt og fagligt udviklende samarbejde En sund forretnings- og incitamentsmodel for alle parter Borgerinformation og god kundeservice At skabe en ny samarbejdskultur i branchen At være en professionel samarbejdspartner: Faglig sparringspartner Kompetenceløft på faglighed, projektledelse, proces- og strategiforståelse Ny organisering, faglig teamstruktur, undgå PL sårbarhed Fælles metoder, styringsværktøjer og standarder Vi bliver klædt på til at facilitere processer inden for lean-, strategi, forandringer, innovation m.m

19 Partnering, hvordan? Et fælles team Fælles mål Et fælles projekt God borgerservice Miljø og energi Løbende (proces) optimering Videndeling Den rigtige løsning første gang! Fælles læringsmiljø

20 Partneringaftalen er en samarbejdsaftale som bygges ovenpå en rammeaftale Rammeaftalerne bygger på det juridiske grundlag: Planlægning: ABR89 Projektering og udførelse: ABT93 Foring: AB92 TV-inspektion: AB92 Opmåling: ABR89 Pumpestation: ABT93 I partneringaftalen beskrives: Økonomi, - Over-/underskudsdeling - Vision, mål og målopfyldelse Forventninger til fælles udvikling (tilbudsgrundlaget) - organisering - i teams og på tværs af teams - teknologi, effektivisering, udførelsesmetode - aktiviteter til målopfølgning - løbende forbedringer og innovation Samarbejdeformen

21 Udbud i vandselskaber Spildevandsselskaber Udbudsdirektivet og Tilbudslovens afs. I +II Vandselskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Tilbudslovens afs. I Spildevands- og vandselskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Tilbudslovens afs. I Tærskelværdier Tilbudslovens afsnit I Underhåndsbud > kr. < kr. Licitationer > kr. < kr. Udbudsdirektivet Tjenesteydelser og varekøb Bygge- og anlægsopgaver > kr. > kr. Tilbudslovens afsnit II Annonceringer> kr. < kr. Forsyningsvirksomhedsdirektivet Tjenesteydelser og varekøb > kr. Bygge- og anlægsopgaver > kr.

22 Udbudsproces et halvt år pr. udbud Tidsplanen indeholder hovedaktiviteterne: Annoncering (EU-udbudsbekendtgørelse) Prækvalifikation Udsendelse af udbudsmateriale Tilbudsperiode, inkl. orienteringsmøde Forhandlingsrunde nr. 1 (møde med samtlige tilbudsgivere) Tilbudsperiode (udarbejdelse af revideret tilbud) Modtagelse af revideret tilbud Evt. Forhandlingsrunde nr. 2 Stand-still periode Kontrahering

23 Få valgt de rigtige samarbejdspartnere med den rette indstilling og vilje til partnering EU-udbud

24 Organisering

25 Organisering

26 vigtigt at være tydelig i sine budskaber Vision Hvor vil vi hen Vi respekteres af borgerne som professionelle og miljøbevidste. Vi leverer tilpasningsparate løsninger og driver en sund forretning. Det løfter vi i et engageret partnerskab, der drives af udvikling og åbenhed med det mål at være branchens førende.

27 Strategi Mission, mål, vision 27

28 Hvad indeholder partneringsamarbejdet Rammeaftale plus Partneringaftale med følgende elementer: Projektøkonomi Fælles mål Løbende forbedringer i fællesskabet Innovation i fællesskabet - Deling af overskud og underskud - Økonomi - Borgere - Miljø og energi - Samarbejde - Kvalitet - Metoder - Arbejdsgange - Produkter - Indkøbsaftaler - Løsninger - Produkter - F&U 28

29 Projektøkonomi Principskitse for over-/underskudsdeling på projekter Eks. Projektøkonomi, fornyelse opgravning 29

30 Årlig opgørelse 30

31 Løbende forbedringer Løbende forbedringer Hvert år udarbejdes handlingsplaner, som har til formål at sikre, at vi i fællesskab udvikler vores arbejdsmetoder, arbejdsgange og processer. Handlingsplanerne skal understøtte partnerskabets mål og vision. Oversigt Økonomi 2010 Handlingsplan 1 Handlingsplan 2 Handlingsplan 3 Handlingsplan Handlingsplan xx Handlingsplan xx Handlingsplan xx Vision Vision borgere Energi og Miljø Samarbejde Oversigt for det samlede partnerskab Kvalitet Pumpesta. Planlæg. Foring. Opgr. 31

32 Fælles koncept for Tids- og aktivitetsplan Løbende forbedringer o o o o o o o o o o o Kontinuitet i arbejdet Optimalt procesflow ( minimering af stop/fejl) Brug af samme arbejdshold/mandskab Mulighed for indflydelse i valg af tekniske løsninger og udførelsesmetoder Indflydelse på opstartstidspunktet udnytte stille perioder Projektbank Skuffeprojekter Fælles sharepoint platform fælles webhotel til projektfiler Fælles Kommunikationsindsats - informationsbreve, borgermøder præsentationer, spørgeskemaundersøgelser m.m. Fælles projekthåndbog Fælles udviklings-værktøjskasse: Lean, innovation m.m. Fælles it-udvikling: tv-server, fotoregistrering i marken Kassebeholdning i Projektbanken, workshop 2012 No-Digprojekter Opgravningsprojekter 56 mio. kr. 269 mio. kr.

33 Organisering af projekt- og udviklingsarbejdet 7 Delpartnerskaber PLAN. I OPG. I NO-DIG PST. Projektgennemførelse Kloaksaneringsprojekter PLAN. II OPG. II OPG. III 4 Team Vision, mål og udviklingsarbejde PLAN. I OPG. I NO-DIG PST. Udviklingsplan Målgennemførelse PLAN. II OPG. II Timeouts OPG. III Det overordnede partnerskab Årlig workshop PLAN. I OPG. I NO-DIG PST. PLAN. II OPG. II OPG. III

34 Strategi med vision og mål Årlig målopfyldelse Planlægning Opgravning Foring Pumper Økonomi 10 % effektivitet Kvalitet 100 års levetid Miljø og Energi Mindst 2% CO2 reduktion årligt Borgere Mindst 85 % tilfredshed parterne imellem Samarbejde Mindst 90 % tilfredshed parterne imellem Vision: Vi respekteres af borgerne som professionelle og miljøbevidste. Vi leverer tilpasningsparate løsninger og driver en sund forretning. Det løfter vi i et engageret partnerskab, der drives af udvikling og åbenhed med det mål at være branchens førende.

35 Årlig målopfølgning Rådgiver 1 Økonomi Rådgiver 2 Planlægning Kvalitet Entreprenør 1 Opgravning Pumpestation Miljø og Energi Overordnet Incitamentspulje Entreprenør 2 Entreprenør 3 Foring Borgere Entreprenør 4 Samarbejde Pumpeleverandør Foring, entreprenør

36 Der bliver igen i år en flot udbetaling til alle! Der udbetales nemlig kr. af incitamentspuljen for BSC-mål til hver af de 7 partnere i år. TILLYKKE!!

37 Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret forløb Kloaksanering Vand fornyelse Opmåling Vi fortsætter med partering

38 Partnering set fra én af de bydende, 10. min min v. EnviDan og Per Aarsleff - risici, indtjeningsmuligheder, forretningsstrategi og virksomhedsvisioner/værdier

39 Hvem er EnviDan? 177 ansatte, rådgiver, der ikke går af vejen for en totalentreprise

40 What s in it for EnviDan? Partnering i Aarhus Vand er en suveræn reference! Sidste år løste vi 1785 projekter for 285 kunder. For at vinde projekterne skal vi have gode referencer Partnering i Aarhus Vand er udvikling af medarbejderne! Ambitiøst projektmiljø, hvor der stilles krav og formuleres tydelige mål, men det sker i en åben og tillidsfuld atmosfære, hvor deltagerne inspirer hinanden Partnering i Aarhus Vand er udvikling af nye produkter og processer Markant fokus på innovation i Aarhus Vand har været en vigtig inspirationskilde for vores eget setup omkring innovation. Partnering i Aarhus Vand er en fornuftig forretning for alle parter Vi er ikke inde med prangende priser, men gennem en incitamentsstruktur belønnes vi for at optimere processerne. Samtidig holder vi hjulene i gang og samlet set bliver det til en fornuftig forretning.

41 Hvordan passer partnering i EnviDans Visioner og strategier?

42 Per Aarsleff A/S - risici, indtjeningsmuligheder, forretningsstrategi og virksomhedsvisioner/værdier Vision: Vi respekteres af borgerne som professionelle og miljøbevidste. Vi leverer tilpasningsparate løsninger og driver en sund forretning. Det løfter vi i et engageret partnerskab, der drives af udvikling og åbenhed med det mål at være branchens førende.

43 Hvordan gør vi det mere jordnært?

44 Betingelser: Fælles målsætninger Projektet sættes i centrum Stærk projektorganisation, hvor beslutningstagerne samles under et tag Fælles forståelse af værdikæden Tillid Løbende optimering Samarbejdskultur! Indtjeningsmuligheder og Risici Mindre risici (50/50 ; tidlig inddragelse ; Det rigtige materiel/mandskab) Jævn indtjening over hele perioden Mindre chance for at tjene mange penge Mindre risiko for at tabe mange penge Mulighed for at høste af udviklingstiltag senere i rammeaftalen Mulighed for at innovere og brede tiltag ud i hele koncernen Mulighed for at udvikle og fastholde medarbejdere(flow) Tryghed/psykisk arbejdsmiljø

45 1. GRUPPEARBEJDE a) Hvad er gode mål og målemetoder, som understøtter denne samarbejdsform? (15. min) b) Hvilke incitamenter er gode drivere for et længerevarende godt samarbejde? (15. min) c) Opfølgning og præsentation af gruppearbejdet (10. min)

46 Gennemgang af et typisk anlægsprojekt med fokus på entrepriseledelse, 60. min. v. Per Aarsleff Planlægning Projektering og udførelse Gennemgang af aktiviteterne fra projektering til aflevering. Projektorganisering Rollefordeling og ansvarsområder ( eks. egenkontrol og sparring i stedet for traditionelt tilsyn) Procesplan med svømmebaner Fælles tids- og aktivitetsplan Tjekliste herunder risikovurdering, sikre høj kvalitet hver gang, miljø- og arbejdsmiljøvurdering Hvordan holder vi byggemøde (portefølgestyring af mange projekter, fælles gennemgang af kommende kritiske aktiviteter, økonomistyring m.m)

47 Gennemgang af et typisk anlægsprojekt med fokus på entrepriseledelse (60. min. v. EnviDan og Per Aarsleff) Bedste mand til jobbet!

48 Udarbejdelse af kloaksaneringsplan Følger som udgangspunkt projekthåndbogen

49 Gennemførelse af kloaksaneringsprojekter Indlæsning og gennemgang af modtagne TV inspektioner Tilretning Tilbagemelding om mangler supplerende TV Indlæsning af mangler Udarbejdelse af oplandsplan Når databasen og oplandsplan er ok indlæses den i Mike Urban Opsætning af hydraulisk model

50 Modelberegninger Er funktionskriterierne overholdt? Hvor er de begrænsende ledninger? Respons overfor klimaforandringer Analysere projekt forslag Belyse miljøeffekter

51 Afholdelse af hydraulik camp Her gennemgås problemplanen og løsningsforslag modelleres og analyseres i fællesskab mellem Aarhus Vand og rådgiver Hydraulikskema opdateres med aftaler

52 Indsamling af viden om status for saneringsplanens oplande Spørgeskemaundersøgelse hos borgerne Driftspersonalets erfaringer Gennemgang af vejnavnearkiv Gennemgang af byggesagsarkivet Gennemgang af bygværksakivet TV-inspektioner Eks. geotekniske undersøgelser Eks. miljøtekniske undersøgelser Fredninger Planforhold Hydrauliske undersøgelser

53 Eksempel på overvejelser Separering men først på 60 årig sigte Bibeholdelse af fællessystem indtil separering er relevant Løsninger skal sikre tilfredsstillende funktion som minimum indtil næste saneringsplan udarbejdes (20-25 år) Valg eller fravalg af klima sikkerhedsfaktorer

54 Hvad siger entreprenøren, er det en god plan?? Bygbarhed Økonomi Miljøkonsekvenser Drift

55 Jacob tager over Planlægning Projektering og udførelse Gennemgang af aktiviteterne fra projektering til aflevering. Projektorganisering Rollefordeling og ansvarsområder ( eks. egenkontrol og sparring i stedet for traditionelt tilsyn) Procesplan med svømmebaner Fælles tids- og aktivitetsplan Tjekliste herunder risikovurdering, sikre høj kvalitet hver gang, miljø- og arbejdsmiljøvurdering Hvordan holder vi byggemøde (portefølgestyring af mange projekter, fælles gennemgang af kommende kritiske aktiviteter, økonomistyring m.m)

56 Organisation

57 Roller Projektleder Har det overordnede ansvar for rammeaftalen Herunder Tidsplan Økonomi Ressourcefordeling Sammen med bygherren! Prioritering af projekter Byggemøder (Kritiske aktiviteter TA-plan) Projekteringsmøder Vidensdeling- og strategimøder (Timeout) Standardisere/ensrette entrepriseledere Fordeler projekter/entrepriser

58 Roller Entrepriseleder Har det overordnede ansvar for entreprisen Detailprojektering (Envidan A/S) Projekteringsmøde Planlægning Ledningsejermøde Trafikmøde Myndighedstilladelser Arbejdsmiljøkoordinator Koordinere med borgerne inden udførelse Formand - Praktikeren Har ansvaret for at det bliver udført korrekt Personaleleder for sjakkene Sikkerhedsmøder Koordinere med borgerne under udførelse

59 Projektstyring 6 projekter ad gangen 12 projekter under projektering Hvordan styrer man så mange projekter på én gang? Mange møder? - Byggemøder - Projekteringsmøder - Sikkerhedsmøder Lange uoverskuelige tidsplaner?

60 Projektstyring LEAN værktøjer De 7 strømme Sunde aktiviteter inden opstart i marken Skaber det værdi? De 5 S er: Simplificere brug kun de ressourcer som er nødvendige. Sortere holde orden Støv af lad ikke noget samle støv på ubestemt tid.(få afsluttet) Standardisere beskriv arbejdsgange og brug disse som standard. Selvdisciplin overhold fastsatte regler.

61 Procesflow - Svømmebaner TA- Plan tjeklisten

62 Svømmebaner

63

64 Fotos fra den virkelige verden - Viborgvej

65 Fotos fra den virkelige verden Fredens torv

66 Udvikling og løbende forbedringer mellem 3 entreprenører, 20. min. v. Aarhus Vand og Per Aarsleff - Hvordan sikre vi os, at vi når målene for partnerskabet? - Udviklingsplan og tilhørende handlingsplaner for vi viser eksempler på handlingsplaner

67 Løbende forbedringer Løbende forbedringer Hvert år udarbejdes handlingsplaner, som har til formål at sikre, at vi i fællesskab udvikler vores arbejdsmetoder, arbejdsgange og processer. Handlingsplanerne skal understøtte partnerskabets mål og vision. Oversigt Økonomi 2010 Handlingsplan 1 Handlingsplan 2 Handlingsplan 3 Handlingsplan Handlingsplan xx Handlingsplan xx Handlingsplan xx Vision Vision borgere Energi og Miljø Samarbejde Oversigt for det samlede partnerskab Kvalitet Pumpesta. Planlæg. Foring. Opgr. 67

68 Årshjul for Løbende forbedringer 68

69 Udviklingsplan: Opgravning TEAMRESSOURCER Ansvaret for den fælles udviklingsplan er pt. bygherrens/procesgruppens. 3. FÆLLES 4 MÅL Digital KS registrering, Tovholder er JOM, MF, VWB, THM, Simon, MAT 2. Nyt koncept Brænd biblen, Tovholder er MON + innovationsgruppen 3. Stikmaskine, Tovholder er HCD + innovationsgruppen 2. VISION: Vi respekteres af borgerne som professionelle og miljøbevidste. Vi leverer 4. tilpasningsparate løsninger Arbejdsmiljø. Hvordan spotter vi nærved ulykkerne, Tovholder er LAH, MON, SM, TMT, MF og driver en sund forretning. Det løfter vi i et engageret 5. CO2, Tovholder er VWB, MON partnerskab, der drives af udvikling og åbenhed med det mål at være branchens førende. Økonomi 10% effektivisering Kvalitet 100 års levetid Arbejdsmiljø Reg af 30 risikohændelser i hvert delpartnerskab Miljø og Energi 2% CO 2 reduktion 5. KRITISKE SUCCES FAKTORER 2013: Fokuser på få men vigtige handlinger 1. MISSION: At sikre, at kloaksystemet nu og i fremtiden fungerer til borgernes sundhed, tilfredshed og til gavn for miljøet

70 Eksempel på handlingsplan Kloaksanering Partnering Partnerskab: Handlingsplan: Formål: Opgravning HP 03 OPG 2013 Stikmaskinen Hvordan kan vi optimere fremdriften, så vi fordobler antal meter lagt hovedledning pr sjak pr dag, alle ydelser inkluderet fra start til slut? x Økonomisk effektivitet (10%) Borgertilfredshed (85%) x Kvalitet (100 års levetid) Samarbejde (90% tilfredshed) x Energi & Miljø (2% reduktion af CO2) Ledelsessystemer (leverandørstyring) Beskrivelse af aktiviteter/produkter: Baggrund Nærværende projekt er det ene af to projekter som skal understøtte ovenstående målsætning. Dette projekt omfatter udvikling/fremskaffelse af en stikmaskine der hurtigt kan etablere et stik fra hovedgrav til privat grund. (gerne uden opgravning på privat grund) Aktivitet Undersøgelsesfase: Indsamling af eksisterende /kendte metoder til etablering af stik. I de indledende arbejder har der været afholdt møde med Tracto Teknic. Afprøvning af georadar (et system til fastlæggelse af fremmede ledninger i traceet, dette er en vigtig forudsætning for etablering af stik uden opgravning) Muligvis afprøvning af nuværende metoder (hvis firmaer vil vise deres udstyr, uden beregning og uden at det vil skabe ventetid på igangværende projekter) Evt. af prøvelse af metode (egen eller eksisterende) på vores CSR projekt i Stavtrup, f.eks. metode hvor der bores et hul med en snegl og derefter skubbes et PE rør med endeprop ind i hul. Fasen afsluttes med et idekatalog/notat, med oplæg til hvad næste fase skal indeholde. Herunder tilhørende økonomi. Evaluering: Organisation og deltagere: Evaluering sker i arbejdsgruppen, og drøftes på fælles Time-Outs. Holger C. Dybdahl (Tovholder), Lasse Hansen, Knud, Thomas, Allan, Lars Merlin, Søren Møller Tidsplan: 2013 Økonomi: Budgetoverslag for projektet: Afholdes af partnerskaberne

71 Idéudvikling 3 stikmaskiner O p g r a v n i n g B o r i n g

72 udvikling, afprøvning, produktion VAM

73 udvikling, afprøvning, produktion Aarsleff

74 Følg partnerskabet og resultaterne på kloakpartner.dk eller Linked in

75 GRUPPEARBEJDE hvis vi får tid v. Aarhus Vand a) Hvad kan I se/foreslå at mulige forbedringer (input til handlingsplaner)? 20 min b) Opfølgning og præsentation af gruppearbejdet (10. min)

76 Afrunding hvilke resultater har vi opnået ved at arbejde på denne måde (10. min. v. Alle/Aarhus Vand)

77 Opnåede resultater de første 4-5 år Mål Økonomi 0-0,5% 3-3,9% 4,1-5,2% 5,4-8,4% Borgertilfredshed 74-89% 79-88% 81-89% 91% Energi CO2 reduktion ton ton >85+20 ton Kvalitet 7 fejl 5 fejl 3 fejl Samarbejde % 82% 84% 86% 100 % til 90 % PLAN. OPG NO-DIG PST.

78 Økonomiske resultater opnået i partnering 140 Procentuel prisudvikling ( ) på spildevand i Plan og Projekt - med udgangspunkt i

79 På et af vores styregruppemøder lavede vi en kort brainstorming på de resultater, som er skabt i partnerskabet. Her er et udpluk af, hvad bygherren og samarbejdspartnerne ser af forskellige resultater: Fjerne spildtid fra papirdokumentation til digital dokumentation Videnddeling på tværs af konkurrenceskel Værdistrømsanalyser og procesoverblik på projektet Positiv kundeoplevelse Branding af samarbejdet Danmarks største LAR-projekt (Risvang) sagt af Marina Berg, DTU Værdiskabelse igennem projektcamps med deltagelse af både rådgivere og entreprenører. Gensidig respekt for hinandens kompetencer Effektivisering økonomisk reduktion Klimatilpasningens og udvikling af nye saneringsprincipper - ABC ledninger i Lystrup Tænke i handlingsplaner og innovationsforløb Medvirket til at skabe intern arbejdsglæde i de deltagende virksomheder ved at være med til at arbejde i partnerskabet især blandt lederne. Færre konflikter. Næsten glemt AB 92. Fælles ansvar i projektet Projektet i fokus Færre funktionæromkostninger pr. omsat krone Solid produktionsplatform (sæsonudjævning) Projektpulje, fast projektteam Øget konkurrenceevne hos deltagerne/partnerne (både mellem rådgiverne, mellem entreprenørerne, mellem rådgiverne og entreprenørerne, og bygherren og rådgiverne/entreprenørerne). Nedbrydelse af barrierer. Det, som er hverdag her, er helt nyt hos andre. F.eks. workshops, bløde værdier, kultur, struktur. De giver en konkurrencefordel. Stjerner på skuldrene andre steder pga. den erfaring, vi har opnået her. Bedre tværfaglig forståelse, f.eks. mellem rådgivere og entreprenører Fælles styregruppe giver inspiration til nye processer hjemme i virksomheden. Bedre mulighed for at støtte op om og inspirere projektlederne Udvikling og opdatering af fælles projekthåndbog løbende ( projekthåndbog svarer til fagbeskrivelse) Afspærringsplaner udføres på et højt niveau vi har lagt en ny branchestandard Forbedret arbejdsmiljø på tværs, bedre struktur Struktur på målopfyldelse især hos projektlederne, som er blevet strategisk stærkere Udvikling af egne medarbejder som et resultat af en lang kontraktperiode Vi flytter grænser (nye metoder og teknologi til stikledninger) Suboptimering af rollefordeling den bedste udfører opgaven Helhedstænkning (drift, vand, spildevand) Hurtig reaktionstid fra problem til løsning, når det er påkrævet. Ingen positionering. Fokus på projektet

80 Tak for nu siger vi alle

Brunchmøde 17. juni 2013

Brunchmøde 17. juni 2013 Brunchmøde 17. juni 2013 Agenda for de næste 25 minutter 1. Hvorfor partnering hvad ønsker vi at opnå? 2. Hvordan gør vi 3. Hvilke resultater har vi skabt Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Innovation i hverdagen. Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal

Innovation i hverdagen. Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal Innovation i hverdagen Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal Innovation i hverdagen Agenda Hvordan er AAV startet? Hvorfor ønsket om innovation? Hvordan har vi grebet det an? Hvordan innoverer

Læs mere

Grønne innovative indkøb og samarbejder. Gode eksempler fra kommunerne

Grønne innovative indkøb og samarbejder. Gode eksempler fra kommunerne Grønne innovative indkøb og samarbejder Gode eksempler fra kommunerne Indhold Forord Indledning Udbuds og samarbejdsformer Leasing af arbejdstøj på tværs af kommunens forvaltninger Udviklingen af permarør-

Læs mere

Eksempelsamling generel vejledning privat

Eksempelsamling generel vejledning privat Eksempelsamling generel vejledning privat Eksempel 1: Visioner i et partnerskab... 2 Eksempel 2: Målsætninger for samarbejdet... 2 Eksempel 3: Hedeselskabets partneringmodel... 2 Eksempel 4: Grænser for

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Eksempelsamling generel vejledning offentlig

Eksempelsamling generel vejledning offentlig Eksempelsamling generel vejledning offentlig Eksempel 1: Sikring af politisk opbakning 3 Eksempel 2: Uddrag af udkast til partnerskabskontrakt 3 Eksempel 3: Sammenlægning af opgaver 4 Eksempel 4: Løbende

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt 2013-08 Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Center for Byens Anvendelse

Center for Byens Anvendelse CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Virksomhedsplan 2015 Center for Byens Anvendelse 1 2 INDHOLD 1. Velkommen At tage fælles ansvar på rejsen imod fremtidens Aarhus... 4 2. Indledning

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto:

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere