Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981"

Transkript

1 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være enige om at pløje, harve, så og høste på samme tid i fællesskabet.

2 Søgården var dengang en tvillinggård, d.v.s en stor firlænget gård, der var delt i en vestre- og en østre halvdel. På den vestre del sad Mikkel (Christensen) Søgård i nr 2A, og på den østre sad dengang Søren Poulsen i nr. 2B. I den senere1844-matrikel bliver de til matr. nr. 10a og 11a. De er de to mindste gårde i byen med et areal på hhv. 78 og 70 tdr.ld. Søren Poulsen i 2B med sine 70 tdr. ld. er ved at komme op i årene (født 1723 i Hørning), han har gården indtil sønnen Peder Sørensen overtager den i Peder er gift med datteren fra Annexgården (Stilling Nedergård), men de har ingen børn. Da den gamle Søren Poulsen dør år 1800, sælger sønnen Peder Sørensen nu gården til fætteren Poul Jensen som samme år gifter sig med Anne Pedersdatter fra Annexgården. Poul er efterkommer af de første kendte ejer af gården nr 2B, nemlig Anders Andersen som havde købt den i Peder Sørensen og hustruen er da stadig forholdsvis unge, så måske har han haft et handicap siden han sælger, men de får en aftægtskontakt i forbindelse med salget. Gården har haft samme areal på 70 tdr.ld. i den periode, og det får den også i Poul Jensens tid, han er her nemlig indtil 1823, og da han bliver enkemand det år, sælger han straks til svigersønnen Jørgen Nielsen en skræddersøn fra byen - også i hans tid er jordtilliggendet næsten uforandret idet han dog tilkøber engen og ½-delen af gadedammen bag den gamle rytterskole i 1845, sikkert som følge af den nye vej fra Horsens til Århus. Først da hans svigersøn Peder Møller Jørgensen overtager gården i 1855 begynder at ske ændringer. Ved udskiftningen i 1781 fik nr. 2B tildelt jord 3 steder, nemlig 25 tdr. land i i Stormarken (østermarken ud til Fregerslev skel) og i toften ned mod søen. 44 tdr. land i vestermarken og Eske Mose 1 tdr. land i Nørre Mose til tørveskær. Se ovenstående kort. Peder Møller Jørgensen sælger i 1856 Nørremosen til Peder Nørregård i Nørrelund som det første. Det er på den tid hvor mange gårde flytter deres bygninger ud på deres marklodder, men samtidig begynder jernbanerneanlæggelserne landet over. I Stilling anlægges banen i årene og det medfører store ændringer for tvillinggården Stilling Søgård, for ejeren i 10a flytter sin gård ud i vestermarken. Blandt flere årsager hertil kan være, at den forrige ejer har frasolgt østermarken på 34 tdr. land i 1853, dernæst at bakkerne incl. hulvejen ved gården fordi de er besværlige at dyrke, og at jorden hvor campingpladsen kom til at ligge, var sandet og af ringe bonitet.da så jernbanen kommer og vil skære ejendommen fra vestermarken, og bygningerne er gamle, har ejern i nr. 10 a, valgt at flytte sin gård ud. Da problemet med adgangsforhold nu bliver omvendt for ham, og at Peder Møller Jørgensen i 11 a også får adgangsproblemer til vestermarken, sker der nu den første store ændring i gårdenes tilliggende. 1 Der aftales simpelthen et magelæg. D.v.s. at der byttes ejendom for at opnå bedre arrondering af gårdenes driftenhed. Stilling Vestergård som den udflyttede gård kommer til at hedde - modtager den trekant yderst i vestermarken som grænser mod både Gram og Ladegårde skel fra nr. 11a, d.v.s det stykke jord vi i dag kender som kronprinsens skov. Til gengæld afgiver nr. 10a det stykke jord der går fra Århusvej og ned til søen og som omfattede hele det stykke vi forstår som Viggo Juul s indhegning (matr. nr. 11h, 11k) og det der blev til campingplads helt hen til Egestrøms (fisker)hus, og som bliver tillagt matr. nr. 11a. Dette er tinglyst i 1869, og kan ses af de to forskellige matrikulskort fra 1853 og Arealet mellem Egestrøm og St. Søgård sælger ejeren tillige med de gamle bygninger til 3-die mand som et husmandsbrug og får matr. nr. 10d. Nu omfatter Stilling Søgård alene nr. 11a.

3 2 Den næste store ændring f.s.v. angår 11a sker samtidig hermed i Peder Møller Jørgensen sælger nemlig det stykke af vestermarken der går fra Randersvejen og ud til Ladegårde skellet, vel et areal på ca. 20 tdr. ld., til Christoffer Sørensen (11c). I 1882 bliver der teglværk på stedet. Endelig afgives der jord til jernbanestrækningen mellem stationen og skolen.. 3 Den 3 die store ændring sker i 1885 da Peder Møller Jørgensen sælger den udstykning der bliver til nr. 11d, og som omfatter arealet mellem Randersvej og jernbanen og som omfatter Ballevaselund, et areal vel på omkring små 10 tdr. ld. Han køber dog arealet tilbage igen i 1892 efter der er frastykket 3 parceller ved Randersvej. Om hvornår den igen afhændes fortalte N Peder A Møller, at da jernbanen udvidedes til dobbeltspor i 1920 blev bommen for markvejen som løb mellem matr. nr. 1a og 11a helt ud til Ballevaselund nedlagt sammen med overkørslen p.g.a terrænforskellen, og derfor blev denne del af ejendommen solgt. Da Peder Møller Jørgensens søn Jørgen Nielsen Møller overtager Stilling Søgård i 1895 er matr nr. 11 d ikke med i handlen iflg. skødet. Så sønnen må havde arvet stykket i 1901 indtil andet er bevist. Jørgens søn Peder Møller har også fortalt at faderen der var enebarn arvede en gældfri gård samt kr.

4 4 I Jørgen Nielsen Møllers ejertid på gården sker der i 1905 tilkøb af matr nr 10d og 10 k som er resterne af den oprindelige tvillingegård på ca. 5 tdr. ld. med det gamle stuehus som eneste bygning. Et hus de brugte til hønsehus i starten, og som iflg. Peder er nedbrudt omkring Jørgen frasælger kun lidt i sin ejertid, nemlig jord til en ny skole i 1909 til erstatning for den gamle rytterskole fra 1724 der lå lige overfor St. Søgård, samt nogle få byggegrunde ude ved stationen på den nordlige side af Århusvej. Da han sælger gården til sin søn N Peder A Møller i 1931, beholder han den jord der er til rest mellem Århusvej og jernbanen, fra skolen og indtil grundene inde ved stationen. Arealet får matriklerne 11 ai og 11 ak, og her bygger han og Kirstine et nyt hus til sig selv på Århusvej 49. Herfra sælger hun som enke de sidste byggegrunde i 1944 på den nordlige side af vejen, typisk til priser på ca 1600 kr. stykket. Efter 2.nd verdenskrig begynder udviklingen i husbyggeriet i byen at tage fart. Peder Møller udstykker i 1946 fire grunde langs sydsiden af Århusvej og sælger for ca 2 kr pr. m2. I 1948 yderligere 4 byggegrunde, og fra 1950 til 1958 yderligere 5 grunde den sidste ude ved kirkevejen. 5 6 Den 6. store ændring sker i hvor hele jorden mellem Viggo Juul s indhegning og indtil Stilling Søgård sælges til A/S Jyllands Perle for kr Selskabet med dir. Thomsen havde store planer for et feriecenter, først skulle Marselisborg Vandskiklub flyttes til Stilling Sø, dernæst skulle der etableres en campingplads med kiosk og hytter og en spillehal. Dernæst et stort cafeteria oppe ved Århusvej samt en showboat i søen. Alt dette blev realiseret. Meget andet blev ikke realiseret f.eks. en benzintankstation m.m. Selskabet fattedes penge og led skibbrud til sidst, men det var en herlig tid med udstillinger og vandskimesterskaber med TV-transmissioner allerede i Den største ændring sker dog i 1970 da Peder og Else går på pension. Han er da 66 år og byen har efterhånden omsluttet gården og trafikken ad Kirkevej har nået et omfang som besværliggør adgangen og driften af jorden i østermarken ude bag kirken. Han sælger derfor de sidste 25 tdr. ld. samt skovlodderne i Rødkolskoven og 2 engstykker i Mesing Enge for kr. til naboen i Stilling Nedergård matr. nr. 1a. Tilbage er der nu kun ca. 2 tdr. ld. bag gården ned til søen, samt ¼ part af Foerlev Overskov på 44 tdr. ld. 8 Så kommer turen i 1980 til Foerlev Overskov. Af familiære årsager var bonden i Blegind der ejede ½-delen af skoven, nødt til at sælge sin del, og da de 2 resterende ejere var langt oppe i årene og i de sidste mange år ingen overskud havde haft af den, - trods stor omsætning- ville de også sælge deres del. De havde haft skovfogeden til at tilse skoven mod at han havde jagten i skoven. Den havde han og især hans sønner stor glæde af. Derfor købte en eller flere af sønnerne skoven for kr. det år. 7

5 9 Peder og Else Møller har nu deres otium på gården, i starten tager han på ØLA og køber kalve som han feder op, og senere da Else bliver invalid forpagter han jorden ud til en landmand der så har nogle kvier til at afgræsse arealet. Dem passer han så indtil år 2005, hvor han uheldigvis i en alder af 100 år brækker et ben og må tilbringe resten af sin tid i kørerstol på plejehjem. Gården vil han ikke have ansvaret for og beder derfor sine børn om at overtage. De køber gården den 4. jan 2006 for kr og aftaler at beholde den så længe han lever. 10 Han opnår at være Danmarks p.t. ældste mand da han dør den 21 maj 2010 i en alder af 106 år på nær 3 uger. Gården er noteret som et parcelhus og dens værdi i handel og vandel er alt for stor til at danne bolig for en enkelt familie, hvorfor den besluttedes sat til salg med henblik på udstykning af 13 eksklusive sydvendte grunde med en fantastik sjælden udsigt over søen og det omkransende smukke landskab. Anders Andersen ~ Maren Jensdatter Køber Stilling Søgård i 1627 Anne Andersdt.f. ca 1640 Karen Kirsten Maren2 f.ca.1620 Maren 1 ~ Poul Lauridsen, Hørning ~Rasmus Jensen, Skanderborg ~ Jens Pedersen, Gram ~ Mikkel Rasmussen, Virring ~ Peder Rasmussen, overtager gården Maren f Karen Poulsdatter f Maren f NN NN Inger NN Rasmus Pedersen ~Peder Sejersen, ~Poul Nielsen, Hørning ~Niels Henriksen ~ Jens Lauridsen ~Margrethe Jensdatter I Fregerslev i ½ Søgård fra annexgården Birgitte Poulsdatter, f.1699 Peder Nielsen, f Else f Peder R. Anne. ~Henrik Johansen, f ~ Gertrud Pederdt. ~ Jens P Nørgård ~Anne Jensdt. ~Jens J Fregerslev. Fra Blegind fra Mesing i Stilling de arver gården køber Kokgården Karen f.1734 Inger f.1724 Peder Pedersen f.1698 Niels J Nørgård ~ Jens Poulsen ~Mette Jensdatter ~ Karen Sørensdt. 2~ i Hørning (Duegården) Søren Poulsen Jens Nielsen Nørgård ~Karen Esbensdatter Poul Jensen, f.1762 ~ Anne Pedersdatter f Rasmus J. Nørgård ~ Else Jensdatter f I Hørning i Annexgården i Stillling fra Kokgården De køber St. Søgård af Søren Poulsens søn Peder Sørensen år 1800, de er hhv. tip 2 og tip 3 oldebørn af Anders Andersen & Maren Jensdatter Anne Rasmusdatter Nørgård f ~Jens Rasmussen fra Kokgården Karen Poulsdatter, f ~ Jørgen Nielsen Anne Johanne Jensdatter, f ~ Jørgen Enevoldsen i Duegården Ane Jørgensdatter, f i Stilling Søgård ~ (gift med) Peder Møller Jørgensen, f i Duegården De driver Stilling Søgård fra 1855 til 1895 hvor deres eneste overlevende barn

6 Jørgen Nielsen Møller, f ~ Kirstine Jensen, f overtager Anine Møller, f Peder Møller f Karen f Elisabeth f ~ Jørgen Poulsen ~ Else Kristensen ~Julius Jensen Vemb de overtager gården Grundfør Mølle Keld Knud Jørgen, Hanne, Henning, Knud&Erik Karl Jørgen, Grethe Gård oversigt. Matr. nr. 1 er annexgården (præstefæstere) = Nedergård Matr. nr. 10 og 11 - Stilling Søgård, forfædre på begge gårde Matr. nr. 9 er Kokgård, senere Kirkegård, forfædre Matr. nr. 4 er Stillinggård, Matr. nr. 5 - Duegården, senere Køllen, forfædre på begge (tidl. Tvillinggård) Matr. nr. 6 Ruengård Matr. nr. 7 - Nørrelund, forfædre Matr. nr. 8 - St. Østergård, forfædre Matr. nr. 2 er skolen, og nr. 3 er kirkejord - Matr. 14 var et husmandssted, tilhørende Jørgen Nielsens far, der var skrædder. Se evt. på kort fra kort & matrikelstyrelsen, link kms.dk Find et sted. Søg på f.eks. alpinavej Vælg historiske kort Se nedenstående sognekort fra 1860 m.fl.

7

8

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere

En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne

En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne Fotografi af Aagaard 1920 (farvelagt af den kendte gårdmaler Anton Jensen) Aagaards historie udgave 1,00-17. august 2008 side 1 I den sydlige

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager Gården har 1957 et areal på 15,9 ha.

Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager Gården har 1957 et areal på 15,9 ha. Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Gården har 1957 et areal på 15,9 ha. Foto ca. 1970 Foto 1992 Ejere: 08 01 1858 Jens Jakobsen. (Har formentlig boet som lejer inden køb) 26 09 1879 Kristen Andersen.

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Indholdsfortegnelse Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2 Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Hald Bageri gennem 75 år v/ Inger Præst.side 19 Degnen gav et gok v/ Peter Østergård.side

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Sundby. Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem

Sundby. Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem Sundby Rids af Sundbyvej nr. 9 1922-1942. 77 Det var seriebyggeri, og husene skulle selvfølgelig

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

Hammergården gennem 100 år

Hammergården gennem 100 år Hammergården gennem 100 år Af Jakob Lindberg Artikelserie om de mennesker, der levede og drev Hammergården gennem flere menneskealdre. Fortalt af Robert Jensen, som boede på Hammergården som barn og ung

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres!

2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres! Stengård Se, da skolen blev bygget fik den navnet Stengård Skole. Og var der noget, der kunne ærgre skolens første inspektør Asger Gjerløv Christensen, så var det når nogen talte eller skrev om Stengårdsskolen.

Læs mere

Nejede. NoMus 25. Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer

Nejede. NoMus 25. Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer NoMus 25 Nejede Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer Landsbyen Nejede ligger smukt i et bakket landskab ved østsiden af Arresø. Landsbyen ligger omtrent midt på sine jorder knapt 1 km fra søen. Den grænser

Læs mere

Skovsted og Kåstrup i tilbageblik

Skovsted og Kåstrup i tilbageblik 1 Skovsted og Kåstrup i tilbageblik Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 21998 Skovsted og Kåstrup i tilbageblik 2 3 Redaktion: Svend Sørensen Layout: Johan Thastum En tak til Lokalhistorisk

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard TILLÆG TIL NR. 11 NOVEMBER 1986 102 Indhold - Haugaard-slægten i Bedsted sogn 103 - Østergårds ejere og deres slægtsforhold

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Niels Pedersen Jegums efterslægt af Ole Westermann. Download fra www.el-vis.eu/aner

Niels Pedersen Jegums efterslægt af Ole Westermann. Download fra www.el-vis.eu/aner Side 1 Første Generation 1. Niels Pedersen Jegum, f. i Jegum, (søn af Peder Nielsen (Borck) og Anne Nielsdatter) døbt 16 okt 1712 i Janderup kirke (Eod (Dom 21 p.tr.) døbis Peder Nielsens Barn af Jegom

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

Kristen Knudsen s gods i Thy

Kristen Knudsen s gods i Thy Kristen Knudsen s gods i Thy Af Erling Boddum, Randers Kristen Knudsen, ham med: KRISTEN KNUDSENS GODS I THY, hvem var han. Ja, bare jeg vidste det lidt bedre, end det er tilfældet i dag efter mange års

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere