Esther Søgård Hansen Nørrelund Skårup Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn"

Transkript

1 Esther Søgård Hansen Nørrelund Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Tlf Fax Afslutning af påbudssag, opfyldelse af Svendborg Kommunes påbud, stadfæstet af Natur og Miljøklagenævnet i afgørelse af 22. marts 2013, om undersøgelse af konstateret olieforurening på Nørremarken 45, 5881 Skårup Dato 23. januar 2015 Sagsid: 10/17485 Natur og Klima Ref. TMBSDA Rådgiver Biorem Aps har ved 2 notater, 1. notat dateret 22. marts 2014 henholdsvis 2. notat dateret 30. marts 2014, fremsendt dokumentation for gennemførte forarbejder og miljøtekniske undersøgelser på ejendommen på vegne af påbudsadressat Esther Søgård Hansen, som tidligere var grundejer af ejendommen. Rådgiver redegør i 1. notat: Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank, for undersøgelsens omfang og resultater samt giver en vurdering på forureningens omfang. I 2.notat: Opfyldelse af påbud fra Svendborg Kommune vedrørende Nørremarken 45, Skårup gennemgår rådgiver summarisk undersøgelsens resultater og opfyldelse i forhold til påbuddets enkeltpunkter. Notaterne er vedlagt som bilag til dette brev, 1. notat som Bilag 1 og 2. notat som Bilag 2. Rådgivers gennemgang af påbuddets enkeltpunkter og vurdering heraf skal her tages frem i forhold til Svendborg Kommunes accept af en opfyldelse af påbuddet med den nævnte afrapportering. Rådgivers afrapportering Det fremgår af rådgivers afrapportering, at der er udført en undersøgelse med henblik på at afgrænse udbredelsen af olieforureningen horisontalt og vertikalt. Resultatet heraf viser, at forureningen er afgrænset horisontalt til at omfatte et mindre areal, ca. 15 m2, under primært fast belægning, i en afstand af 1 m nord for stuehuset. Der er ikke konstateret forurening under bygningen og der er ingen tegn på, at der har været forurening i kontakt med bygningen, herunder kælderen. Jordforureningen starter i ca. 1,2 m u.t., er maksimal i en dybde svarende til ca. 0,35 m under kældergulvet og stopper 3 m u.t. der er fundet forurening i flere undersøgelsesboringer og ud fra kemiske analyser er der foretaget beregning af den maksimale Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

2 resterende oliemængde i det forurenede område svarende til 73 kg olie i en jordvolumen på ca. 27 m3 eller ca. 49 tons jord. der er tale om nedbrudt gasolie og det vurderes, at den ikke har ligget i jorden i flere årtier og at en ikke uvæsentlig del af forureningen er sket i perioden op til olietanken blev fjernet der er ikke målt olie i jorden under kældergulvet og den samlede vurdering er, at der ikke er fundet olie i væsentlig mængde under bygningen i pumpesumpen i kælderen er der ikke konstateret oliefilm eller olielugt heller ikke i forbindelse med forsøgene med at slukke pumpen, som midlertidigt kunne have forceret en udvaskning af olie fra jorden der er ikke fundet væsentlig forurening i grundvandet og det vurderes, at en eventuel diffusion gennem kældergulvet/væggen ind i kælderrummet er uden betydning forureningen er beliggende under fast belægning, hvorfor en eventuel udvaskning af olie til grundvandet er begrænset. Der er ikke målt forurening i grundvandsprøverne over kriterierne for rent grundvand. Derfor vurderes det samlet set, at den relative begrænsede forurening er uden risiko for både grundvandet generelt og recipienter i øvrigt jordforureningen starter i 1,2 m u.t. og ligger primært under fast belægning. Der er således meget begrænset risiko for at komme i kontakt med forureningen, så det vurderes at forureningen er uden betydning for arealanvendelsen i forbindelse med gravearbejder nord for bygningen vil der være risiko for at komme i kontakt med forureningen Sammenfattende vurderer rådgiver, at undersøgelsesomfanget er tilstrækkeligt grundlag for opfyldelse af påbuddet. Rådgivers konklusion på baggrund af vurderinger af undersøgelsens resultater Det er således rådgivers vurdering, at der ikke er behov for at foretage foranstaltninger til yderligere sikring af indeklima, grundvand, recipienter eller arealanvendelse. Der er i overensstemmelse med påbuddets vilkår udarbejdet forslag til fjernelse af forureningen, hvor der er valgt 3 forskellige metoder til fjernelse af forureningen med en kort projektbeskrivelse samt overslag over omkostningerne. Rådgivers forslag til fjernelse af forureningen ukompliceret bortgravning, med fjernelse af ca. 65 tons jord, ned til bund af bygningens sokkel samt supplerende undersøgelse til forberedelse af bortgravning, ca kr eksl. moms eller kompliceret bortgravning, med fjernelse af ca. 65 tons jord, ned til bund af bygningens sokkel samt understøtning af facade og yderligere fjernelse af 3 tons jord under og omkring soklen, ca kr eksl. moms eller Side 2 af 5

3 kombineret bortgravning og biologisk in-situ behandling, ud fra en vurdering af tiden til der kan moniteres et lavt olieindhold til evt. fjernelse af kortlægning ved behandling indefra selve bygningen, ca kr eksl. moms Rådgiver konkluderer, at forureningen vil kunne fjernes ved valg af hver af de ovennævnte forslag til afværgeprojekter. Det foreslåes dog at gennemføre supplerende undersøgelser i størrelsesordenen ml kr og kr afhængig af, hvor hurtigt man ønsker at få forureningen nedbragt. Svendborg Kommunes bemærkninger og vurdering Svendborg Kommune har gennemgået ovennævnte materiale og det er vores vurdering, at de gennemførte undersøgelser har haft et tilstrækkeligt omfang til at få klarlagt den konstaterede forurening samt forureningens art og omfang. Det er endvidere vores vurdering, at rådgiver meget præcist har redegjort for opfyldelsen af vilkårene i det meddelte påbud, stadfæstet ved Natur og Miljøklagenævnets afgørelse fra den 22. marts Det fremgår af rådgivers afrapportering ved de 2 notater, dels af den udførte undersøgelse og dels af rådgivers vurdering af opfyldelsen af påbuddet, at forureningens udbredelse er afgrænset og at forureningen ikke udgør en risiko for grundvandet (drikkevandsinteresserne), indeklimaet, boligen, udearealer eller recipienter. Kun i forbindelse med gravearbejder i det omtalte areal i en dybde under 1,2 m u.t. nord for bygningen vil der være risiko for at komme i kontakt med forureningen. Svendborg Kommune er enig i denne risikovurdering og vi mener, at der således er tilvejebragt en dokumentation, der giver høj grad af sikkerhed for, at forureningen ikke hverken aktuelt eller i fremtiden - indebærer en miljø- og sundhedsrisiko på ejendommen. Derfor er det også Svendborg Kommunes vurdering, at der ikke er grundlag for at meddele rette forurener påbud om oprensning efter 41 i Jordforurenings loven. Nødvendighedskravet, at lave en fuldstændig genoprettelse af den hidtidige tilstand på ejendommen, vurderer vi heller ikke kan begrunde et påbud om oprensning, da forureningen ikke er en trussel over for det pågældende grundvand der anvendes eller er egnet til at kunne anvendes som grundvandsressource. Den udførte forureningsundersøgelse viser, at der heller ikke er risiko for ejendommens indeklima, hvorfor vi endvidere vurderer, at der ikke er grundlag for at meddele nuværende grundejer påbud efter byggelovens bestemmelser om afskæring overfor eller sikring af indeklimaet. Da der foreligger dokumentation for, at et mindre areal er forurenet med en restforurening på op til 73 kg olie, skal Region Syddanmark med Svendborg Kommunes afslutning af sagen, foretage en vurdering af, om der er grundlag for at kortlægge et delområde af ejendommen på Vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Side 3 af 5

4 På ovennævnte grundlag betragter Svendborg Kommune hermed sagen som afsluttet. Klagevejledning Afgørelsen kan efter jordforureningslovens 77, stk. 1 påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Du kan finde tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside og klagefristen er dermed d. 20. februar En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på og eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside. Når du klager skal du betale et gebyr på 500kr, som du betaler med betalingskort i Klageportalen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Se vejledningen om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du kan, i stedet for at anvende klageportalen, sende din klage til Vi sender klagen, en kopi af sagen og vores bemærkninger videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Du vil også få en kopi af vores bemærkninger. Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at følgende kan klage: - ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører - offentlige myndigheder - lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø - landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. I vil få besked umiddelbart efter at klageperioden er overstået, om der er blevet klaget. Side 4 af 5

5 Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal klagen være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages inden 12 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. Offentliggørelse Tilladelsen er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside d. 23. januar 2015 samtidig med at den er sendt til parter i sagen. Venlig hilsen Steen Dam civilingeniør Dir. tlf Kopi til: Anne Højmark Jensen og Henrik Hansen, Nørremarken 45, 5881 Skårup Fyn Region Syddanmark, mail: Biorem Aps., mail: Sundhedsstyrelsen, mail: Bilag: Bilag 1, 1. Notat Undersøgelsesrapport Nørremarken Bilag 2, 2. Notat Nørremarken 45 Opfyldelse af påbud Side 5 af 5

6 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Adresse: Matr. nr.: Nørremarken 45 Skårup, 5881 Skårup Fyn 15d, Skårup By, Skårup Biorem-sag: Udarbejdet af: Per Axelgaard og Jørgen Mølgaard Christensen, Dato: Rekvirent: Esther Søgård Hansen Nørrelund Skårup Fyn

7 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING BESKRIVELSE AF LOKALITETEN Baggrund og hændelsesforløb Ejendommens nuværende anvendelse Vandindvindingsinteresser og overfladerecipienter Regional geologi og hydrogeologi Lokal geologi og grundvand UNDERSØGELSENS OMFANG Udførte boringer Jordprøver Vandprøver Poreluftprøver Analyseprogram UNDERSØGELSENS RESULTATER Feltobservationer Analyseresultater af jordprøver Analyseresultater grundvand VURDERING AF FORURENINGENS OMFANG Jord Vand REFERENCER BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Oversigtsplan Nørremarken 45, matr. nr. 15d, Skårup By, Skårup Situationsplan med boringsplaceringer og forureningsafgrænsning Analyserapporter PID skemaer Boreprofiler Fotodokumentation Side 1 af 10

8 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag INDLEDNING Biorem har på vegne af Esther Søgård Hansen gennemført forureningsundersøgelse på ejendommen Nørremarken 45, 5881 Skårup Fyn. Baggrunden for undersøgelsen er et undersøgelsespåbud, udstedt af Svendborg Kommune den 9. juli Påbuddet har været prøvet ved Miljøankenævnet, som i afgørelse af 22. marts 2013 har stadfæstet det oprindelige påbud. /1/ Påbuddet blev udstedt, efter nuværende grundejer ved opgravningen af en nedlagte olietank havde konstateret forurening med fyringsolie, formentlig stammende fra tanken som på opgravningstidspunktet viste sig at være gennemtæret. Påbuddet er udstedt til den tidligere grundejer Esther Søgård Hansen, som har bedt Biorem varetage opfyldelsen af påbuddet. Nærværende rapport beskriver de miljøtekniske undersøgelser, som har været nødvendige for opfyldelsen af påbuddet. Der er registreret følgende oplysninger om ejendommen og opgaven: Adresse Matrikelnummer Grundejer Arealanvendelse Kommune Region Kortlægningsstatus Områdeklassificering Særlig drikkevandsinteresse (OSD) Anmeldepligt, jordflytning Nørremarken 45 Skårup, 5881 Skårup Fyn 15d, Skårup By, Skårup Anne Højmark Jensen Beboelse Svendborg Kommune Region Syddanmark Ikke kortlagt Nej Ja Ja Konstateret forurening: - Oliestoffer Ja - Tungmetaller Ikke undersøgt Biorem oplysninger: - Sag Filnavn Undersøgelsesrapport docx Side 2 af 10

9 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag BESKRIVELSE AF LOKALITETEN 2.1 Baggrund og hændelsesforløb Boligen, som er beliggende umiddelbart vest for Skårup by (se Bilag 1), har været opvarmet med oliefyr indtil februar 2008 hvor oliefyret blev skiftet ud med træpillefyr. Tanken blev ved samme lejlighed - ifølge den nuværende ejer - pumpet tom for olie. Der blev oppumpet ca. 50 liter olie. Sløjfningen af tanken blev ikke meddelt kommunen på daværende tidspunkt. I 2010 besluttede de nye ejere at grave den liter store tank op, da de var bekymrede for, at den kunne kollapse, da den lå under kørevejen foran huset. Ved opgravningen af tanken viste det sig, at den var gennemtæret, og at den omgivende jord var forurenet. Kommunen blev tilkaldt, og man konstaterede at tanken var produceret i 1957, og at tanken ikke stod opført i Kommunens registre/1/. Udslippet blev indberettet til TopDanmark, der administrerer forsikringsordningen for villaolietanke. TopDanmarks repræsentant, Rambøll, besigtigede lokaliteten og udførte en håndboring i bunden af tankgraven. På baggrund heraf vurderedes det, at forureningen strakte sig ned til mellem 3,5 og 4,0 meter under terræn (m.u.t.). Efter nærmere gennemgang af hændelsen besluttede TopDanmark at afviste sagen, idet installationen ikke havde været i drift de seneste 6 måneder før tidspunktet for konstateringen af forureningen, og således ikke var omfattet af villatankordningen. Der er ingen oplysninger om, at der er bortkørt jord eller udtaget jordprøver i forbindelse med fjernelsen af tanken. Tankgraven blev genfyldt med sand fra grusgrav. 2.2 Ejendommens nuværende anvendelse På ejendommen er der opført et stuehus, der anvendes til beboelse samt en garage. Der er en mindre kælder under den centrale del af den nordlige del af stuehuset. Kælderen er udelukkende i brug som fyrkælder. I kældergulvet er der etableret drænbrønd med pumpe. Ved stop af drænpumpen blev der på undersøgelsestidspunktet (18. september 2013) i løbet af kort tid konstateret så høj vandstandsstigning i drænbrønden, at gulvet i kælderen på kort tid ville blive oversvømmet, hvis pumpen ikke blev genstartet. Grundvandet var altså på undersøgelsestidspunktet væsentligt højere end kældergulvet, der ligger i ca. 1,65 m under terrænet umiddelbart uden for kælderen Side 3 af 10

10 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag Vandindvindingsinteresser og overfladerecipienter Nærmeste vandforsyningsboring DGU boring No er en privat vandboring tilhørende Skårup Mejeri. Boringen er filtersat i ca. 50 m.u.t. Mejeriet ligger ca. 600 meter mod sydøst. Der er i GEUS database ikke oplyst rovandspejl på denne boring, men yderligere 500 meter mod syd ligger boring , der har kontakt til samme vandførende lag, med et rovandspejl i ca. 12 m.u.t. Nærmeste overfladerecipient er Vejstrup Å, der ligger 1,5 km mod nord og øst og udmunder i Storebælt umiddelbart øst for Skårup. Terrænet skråner svagt mod åløbet. 2.4 Regional geologi og hydrogeologi Undergrunden på det sydlige Fyn domineres af tykke kvartære formationer af overvejende moræneler, der lokalt har større eller mindre indslag af vandførende smeltevandssand. Tæt på søskrænter findes ældre overfladenære aflejringer, men disse er hovedsageligt forekommende ved Storebælt og nordlige Lillebælt. 2.5 Lokal geologi og grundvand Den lokale geologi består ifølge data fra nærliggende boringer hovedsageligt af moræneler, hvori der er indlejret smeltevandsaflejringer af grus, sand og silt. De fleste boringer i området har et uafbrudt lerlag mellem ca. 15 og 30 m.u.t. Herunder findes et flere meter tykt lag af stærkt vandførende smeltevandssand. Grundvandet står under tryk og vandspejlet rejser sig i områdets boringer til ca. 12 m u.t. Over det tykke lerlag i 15 m.u.t. er der yderligere lerlag, der stedvist er afbrudt af tynde lag af sand og eller silt. På grund af geologien er der mange lokale, overfladenære magasiner. Nærmeste recipient er Vejstrup Å, der ligger mod nord og øst og løber ud i farvandet mellem Langeland og Fyn nogle få km mod sydøst. 3 UNDERSØGELSENS OMFANG 3.1 Udførte boringer Der blev den 18 september 2013 udført i alt 6 miljøtekniske boringer på ejendommen, heraf er 2 filtersat. Boringerne er udført i og omkring den tidligere placering af den nedgravede olietank og i fyrkælderen. Boringerne er benævnt B1 B5 og HB1 og er indtegnet på situationsplanen i Bilag 2. Boringerne B1 B5 er udført med 6" snegl, og ført til mellem 3 og 4 meter under terræn (m.u.t.). I kælderen er boring HB1 udført med ø120 mm håndbor. Boringen blev ført til 1,8 meter under gulv (m.u.g.) svarende til 3,45 m.u.t. HB1 er filtersat med ø 63 mm filter fra 0,1 1,0 m.u.g.(svarende til1,75-2,65 m.u.t.) men har Side 4 af 10

11 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag filtersand til 1,8 m.u.g. (svarende til 3,45 m.u.t.). B3 er filtersat med ø63 mm filter mellem 2,0 og 4,0 m.u.t. Boringerne er placeret således: B1 blev forsøgt placeret i midten af den tidligere tankgrav lige ud for det bevarede tankudluftningsrør. Men boring måtte opgives p.g.a. flere store sten. Boringen blev i stedet flyttet ca. ½ meter i østlig retning. Forurening starter i ca. 1,2 m.u.t og fortsætter til ca. 2,5 m.u.t. I 3,0 m.u.t skiftede farven af leren til mørk grå og blev tør og kompakt og forureningen vurderedes ophørt. Boringen blev genfyldt med bentonit indtil 1,2 m.u.t. B2 er placeret nord for tankgraven ca. 5 meter fra husfacaden. Der blev ikke konstateret tegn på forurening i B2. Boringen blev ført til 3,0 m.u.t. hvor man stødte på det samme kompakte grå ler som set i B1 B3 er placeret ved det nordøstlige hushjørne. Heller ikke B3 viste tegn på forurening. Boring B3 blev ført til 4 m.u.t. og filtersat 2,0 4,0 m.u.t. med ø 63 mm filterrør. Boringsafslutning er et betonrør. Efter ca. 1½ time blev vandspejlet i boringen pejlet til 2,4 m.u.t. og ½ time senere 2,2 m.u.t., hvilket sandsynligvis var under rovandspejl ifølge observationer under boringen. Der blev derfor ikke udtaget vandprøve på boredagen. B4 er placeret symmetrisk i forhold til B1 og den formodede tankgravs placering. B4 viste tegn på forurening fra 1,2 m.u.t. indtil ca. 2,3 m.u.t hvor jordprøverne kun havde svag mislugt. Boringen blev ført til 3,0 m.u.t. og blev efterfølgende genfyldt med bentonit indtil 1,2 m.u.t. B5 er placeret ca. 1,5 meter vest for B4. Boringen blev ført til 3,0 meter under terræn. Der var fra top til bund af boringen ingen tegn på forurening HB1 i kælderen er udført som håndbor lige ud for B4 uden for bygningen. Boringen er ført til 1,8 meter under gulv(m.u.g.) svarende til 3,45 m.u.t., og er efterfølgende filtersat fra 0,1 1,0 m.u.g. Der var fra top til bund af boringen ingen tegn på forurening. Geologien bestod fra ca. 20 cm under gulvet af ler. Der var grundvand fra top til bund af boring. Boringerne er udført af Boreentreprenør Geoconsult ApS, efter anvisning og tilsyn af Biorem. Borejournaler med beskrivelse af de gennemborede jordlag med angivelse af synsindtryk samt PID udslag er vedlagt som Bilag Jordprøver I alle boringer er der udtaget dobbeltprøver i tætsluttende jordglas og i rilsanpose til PID-måling henholdsvis 0,2 meter under terræn og for hver 0,5 meter samt fra hvert geologiske lagskifte. Der er i felten foretaget en geologisk beskrivelse og en vurdering af eventuelt indhold af forurening ud fra jordens fremtræden. Jordlagene er beskrevet i detaljer i boreprofilerne i Bilag Side 5 af 10

12 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag Alle jordprøver er målt med PID-måler efter opbevaring i ca. 16 timer ved stuetemperatur. Resultaterne af PID målingerne fremgår af PID skemaet i Bilag 4 samt af boreprofilerne i Bilag Vandprøver Efter etablering af ligevægt blev der den 29. oktober udtaget vandprøve af boring B3. Af tekniske årsager (beskrevet neden for) blev der udtaget ny vandprøve i boring B3 den 14. november. Samtidig hermed blev der udtaget vandprøve af boring HB1 i kælderen. Grundvandsprøverne fra både HB1 og B3 er udtaget med 12V Whale-pumper og slanger i PE efter renpumpning af boringerne. Analyseresultater fremgår af Tabel 2 i afsnit 4.3 og af laboratorierapporterne, der er vedlagt som Bilag Poreluftprøver Den nuværende husejer har oplyst, at der i sommeren er udtaget luftprøver i kælderen. Det har ikke været muligt at få oplysninger om disse prøver eller eventuelle resultater heraf fra hverken Svendborg Kommune eller fra Rambøll. 3.5 Analyseprogram Jordprøver udtaget i rilsanposer er tempereret i timer ved stuetemperatur, hvorefter der er foretaget PID-måling på prøverne. PID-målingen giver et mål for jordens mulige indhold af flygtige oliekomponenter. Små PID-udslag f.eks. 1-5 kan skyldes jordens naturlige indhold af organisk stof. På baggrund af feltobservationer og PID-målinger er 7 jordprøver udvalgt til kemisk analyse for oliekomponenter (kulbrintefraktioner og BTEX) efter Reflab1 metoden ved GC-FID. To grundvandsprøver er udvalgt til kemisk analyse for oliekomponenter (kulbrintefraktioner og BTEX) ved GC-FID og GC-MS. Analysearbejdet er udført under akkreditering hos Eurofins Miljø A/S, Vejen. Analyserapporter er vedlagt som Bilag Side 6 af 10

13 Prøvedybde (m.u.t.) Sum (C6H6-C35) Sum (C10-C20) C20-C35 C15-C20 C10-C15 C6H6-C10 BTEX (sum) Sum af xylener o-xylen m+p-xylen Ethylbenzen Toluen Benzen Tørstof % Boringsnummer Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag UNDERSØGELSENS RESULTATER 4.1 Feltobservationer Der var i kælderen ingen olielugt at bemærke. Der er kun en svag lugt af træ fra pillefyret. På væggene eller gulvet er der ingen synlige tegn på, at der skulle være trængt olie ind i murværket. Grundvandet i boring HB1 når næsten helt op under betongulvet, så grundvandet ville på undersøgelsestidspunktet have oversvømmet gulvet, dersom kælderpumpen ikke havde holdt en konstant sænkning. I forbindelse med vandprøvetagningen den 14 november blev grundvandsstanden i B3 målt til 1,4 m.u.t. I Bilag 6 er vist en række foto, der dokumenterer forholdende på lokaliteten og under undersøgelserne. 4.2 Analyseresultater af jordprøver Af analyseresultaterne i Tabel 1 fremgår, at de to boringer B1 og B4, der er placeret tæt på eller i den tidligere tankgrav, er kraftigt forurenede. De øvrige boringer er rene og kan dermed afgrænse forureningen. HB1 89 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # < 2 < 5 < 5 < 20 # # 3,2 B1 83 0,37 0,12 1,3 4,6 5, ,0 B1 88 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # 2, < ,0 B2 88 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # < 2 < 5 < 5 < 20 # # 2,0 B3 87 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # < 2 < 5 < 5 < 20 # # 2,0 B4 84 0,18 0,43 6,5 7,3 7, ,5 B5 89 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # < 2 < 5 5,2 < 20 5,2 5,2 2,5 Signaturforklaring: Fed Resultatet indikerer, at olieindholdet i prøven overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterium # Betyder at den pågældende parameter ikke kan påvises i prøven. Tabel 1: Analyseresultater, oliestoffer i jord (Reflab 1) Side 7 af 10

14 Benzen-C35 C25-C35 C10-C25 C6H6-C10 Naphthalen Sum BTEX Sum xylener m+p-xylen o-xylen Ethylbenzen Toluen Benzen Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag Analyseresultater grundvand I vandprøven fra boring B3 udtaget den 29. oktober påviste laboratorieanalysen, som vist i Tabel 2, indhold af flygtige stoffer, især toluen. En prøve udtaget fra samme boring to uger senere var ren, dog med svage spor af toluen og xylener. Samtidig med udtagningen af en ny vandprøve fra boring B3 14. november, blev der udtaget vandprøve fra boring HB1 i kælderen. Begge prøver var rene, begge dog med spor af BTEX. Som nærmere beskrevet i afsnit 5.2 hidrører indholdene af toluen og xylener sandsynligvis fra kontaminering ved etablering af boringen eller ved udtagning eller analyse af vandprøven. Resultaterne af de akkrediterede analyser af grundvandet kan ses i nedenstående Tabel 2 og af laboratorierapporterne, der er vedlagt som Bilag 3. B3 29/ < 8 < B3 14/11 < 0, < 0,02 < 0, < 0,02 < 2 < 8 < 10 # HB1 14/ < 0,02 < 2 < 8 < 10 # Grundvandskriterium Signaturforklaring: Fed Overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet # Der kan ikke påvises indhold af den pågældende parameter i prøven Tabel 2: Analyseresultater af kulbrinter i grundvand 5 VURDERING AF FORURENINGENS OMFANG 5.1 Jord Den konstaterede forurening forårsaget af den opgravede tank er afgrænset af boringerne HB1, B2, B3 og B5. Området dækker et areal på ca. 15 m 2 og det vurderes at den gennemsnitlige koncentration er mg/kgts. Den vertikale udbredelse er maksimalt fra 1,2 til 3, 0 m.u.t. Heraf fås en restforurening på ca. 73 kg olie i en jordvolumen på ca. 27 m 3 eller ca. 49 tons jord. Ifølge laboratoriet er der tale om nedbrudt gasolie eller lignende Side 8 af 10

15 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag Vand Der blev i den første vandprøve fra boring B3 påvist et indhold af toluen som overskred Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for indhold af toluen /2/. Toluen er et af indholdsstofferne i fyringsolie, men det anvendes også i en lang række forskellige produkter, primært som opløsningsmiddel. Når der findes toluen i grundvandsfanen fra en forurening med fyringsolie, vil den normalt optræde sammen med de øvrige monoaromater (BTEX). Sædvanligvis vil der dog være langt højere indhold af xylener og ethylbenzen sammenholdt med toluenindholdet i prøven fra B3. Det vurderes derfor at toluenen stammer fra anden kilde end gasolien. Dette bekræftes af, at toluenindholdet var faldet kraftigt i de senest udtagne prøver. Det formodes således, at der er sket en kontaminering med toluen enten i forbindelse med etableringen af boringen eller ved den senere prøvetagning. Det var ikke muligt umiddelbart at udpege den egentlige årsag til den formodede kontaminering, og da kontrolprøven viste, at toluenindholdet var faldet til langt under kvalitetskriteriet for grundvand, blev det besluttet ikke af forfølge sagen yderligere. Da olietanken har ligget relativt tæt på bygningen, vurderes det, at placeringen af pumpesumpen i forhold til tankgraven og boring HB1 betyder, at eventuel mobiliseret forurening primært vil trækkes ind under bygningen uafhængig af en generel grundvandsgradient for lokalområdet generelt. Kælderpumpens placering fremgår af Bilag 2. Der er ikke foretaget pejling af grundvandsstanden i boringer omkring bygningen. Det skyldes primært den beskrevne indvirkning på grundvandet, som ses af pumpebrønden under bygningen. Den midlertidige standsning af drænpumpen viste, at grundvandsstrømmen fra tankgraven/oliespildet er hen imod drænpumpen. Da boring HB1 er placeret mellem tankgraven og grundvandspumpesumpen, er det vurderet, at vandprøven fra boring HB1 er repræsentativ for grundvandets afstrømning fra det forurenede område. Da sporene af forurenende stoffer i HB1 er langt under grundvandskriterierne, og da den primære afstrømning er i retning af pumpebrønden via HB1, vurderes det, at en estimering af den generelle grundvandsgradient for områdets sekundære grundvand ikke har betydning for vurdering af forureningens betydning for grundvandssituationen i området. Hverken B3 eller HB1 ville desuden være anvendelige i denne sammenhæng, da vandstanden i begge er bestemt af kælderpumpen Side 9 af 10

16 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag REFERENCER /1/ Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. marts 2013, J.nr.: NMK /2/ Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljøstyrelsen juli Side 10 af 10

17 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Oversigtskort Nørremarken 45, matr. nr 15d, Skårup By, Skårup Situationsplan med boringsplaceringer og forureningsafgrænsning Analyserapporter PID skemaer Boreprofiler Fotodokumentation

18 Bilag 1 Oversigtskort Nørremarken 45, matr. nr 15d, Skårup By, Skårup

19 Nørremarken 45, Skårup Fyn Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:950 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

20 Bilag 2 Situationsplan med boringsplaceringer og forureningsafgrænsning

21 Græsareal B2 N Formodet forureningsudbredelse Lyskasse B5 B4 B1 B3 Udluftning Fra tank Kælderpumpe HB1 Fyrkælder Garage Stuehus m

22 Bilag 3 Analyserapporter

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: HB Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 89 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.5 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 7

24 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 83 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen 0.37 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen 0.12 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen 1.3 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen 4.6 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen 5.4 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener 11 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) 12 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 2500 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 3400 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som benzin/terpentin/petroleum eller lign. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som nedbrudt gasolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 7

25 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 88 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 16 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 18 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 34 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 37 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 3.0 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som terpentin/petroleum eller lign. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som nedbrudt gasolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 7

26 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 88 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 7

27 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 87 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 7

28 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 84 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen 0.18 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen 0.43 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen 6.5 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen 7.3 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen 7.9 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener 22 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) 22 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 6500 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 8600 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.5 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som benzin/terpentin/petroleum eller lign. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som nedbrudt gasolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 af 7

29 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 89 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 5.2 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 5.2 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.5 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som nedbrudt gasolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Kopi til: DGE Group A/S, Jørgen Mølgaard Christensen, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Kundecenter Tel Hanne Jensen Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 af 7

30 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Aromatiske kulbrinter Benzen 0.12 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Toluen 51 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Ethylbenzen 0.23 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 o-xylen 0.43 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 m+p-xylen 0.92 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Sum af xylener 1.6 µg/l 0.02 ISO GC/MS BTEX (sum) 53 µg/l 0.02 ISO GC/MS Naphthalen 0.11 µg/l 0.02 ISO GC/MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 46 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (C6H6-C35) 46 µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Kromatogrammet viser indhold af uidentificerede letkogende komponenter. Kopi til: DGE Group A/S, Jørgen Mølgaard Christensen, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg DGE Group A/S, Mette Grausen (MEG), Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Kundecenter Tel Kirsten From Andersen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 1

31 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken 45 Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Toluen 0.89 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 m+p-xylen µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Sum af xylener µg/l 0.02 ISO GC/MS BTEX (sum) 0.92 µg/l 0.02 ISO GC/MS Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Kopi til: DGE Group A/S, Mette Grausen (MEG), Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Kundecenter Tel Kirsten From Andersen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 1

32 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten JMC Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: HB Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Aromatiske kulbrinter Benzen µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Toluen 0.14 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Ethylbenzen 0.19 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 o-xylen 0.17 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 m+p-xylen 0.23 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Sum af xylener 0.59 µg/l 0.02 ISO GC/MS BTEX (sum) 0.77 µg/l 0.02 ISO GC/MS Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Prøveflasken var ikke fyldt helt op med vand. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter når flasken åbnes i forbindelse med ekstraktion. Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Kopi til: DGE Group A/S, Jørgen Mølgaard Christensen, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg DGE Group A/S, Mette Grausen (MEG), Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Kundecenter Tel Signe Vork Nissen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 1

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam Virksomheder J.nr. MST-1272-01473 Ref. Hecla/perbe Den 15. april 2016 Sendt digitalt: 67145313 Undersøgelsespåbud ved

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted

Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted Vedr.: Fyringsolieforurening, HMK Bilcon A/S, Gørtlervej 15, 9320 Hjallerup Hermed fremsendes,

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29.

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. september 2015 Påbud om undersøgelser af jordforurening efter fueloliespild Miljøstyrelsen

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg.

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg. Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630 Vand og Natur Telefon 72565945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/29005 16. december 2015 Midlertidig tilslutningstilladelse, overfladevand fra

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras Herningvej 34 A, stuen 4800 Nykøbing F Att.: Merete Leth Hansen 25. NOVEMBER 2015 MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras har på vegne af

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ].

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ]. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0035 Ref. Bente Jensen Den 3. maj 2006 Miljøstyrelsens afgørelse - forureningsundersøgelser, [ ] Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts

Læs mere

Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing. Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk

Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing. Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav.

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Porsheden Vognmandsforretning Porshedevej 33 9240 Nibe porsheden@post.tele.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Region Nordjylland, Kontoret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere