Esther Søgård Hansen Nørrelund Skårup Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn"

Transkript

1 Esther Søgård Hansen Nørrelund Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Tlf Fax Afslutning af påbudssag, opfyldelse af Svendborg Kommunes påbud, stadfæstet af Natur og Miljøklagenævnet i afgørelse af 22. marts 2013, om undersøgelse af konstateret olieforurening på Nørremarken 45, 5881 Skårup Dato 23. januar 2015 Sagsid: 10/17485 Natur og Klima Ref. TMBSDA Rådgiver Biorem Aps har ved 2 notater, 1. notat dateret 22. marts 2014 henholdsvis 2. notat dateret 30. marts 2014, fremsendt dokumentation for gennemførte forarbejder og miljøtekniske undersøgelser på ejendommen på vegne af påbudsadressat Esther Søgård Hansen, som tidligere var grundejer af ejendommen. Rådgiver redegør i 1. notat: Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank, for undersøgelsens omfang og resultater samt giver en vurdering på forureningens omfang. I 2.notat: Opfyldelse af påbud fra Svendborg Kommune vedrørende Nørremarken 45, Skårup gennemgår rådgiver summarisk undersøgelsens resultater og opfyldelse i forhold til påbuddets enkeltpunkter. Notaterne er vedlagt som bilag til dette brev, 1. notat som Bilag 1 og 2. notat som Bilag 2. Rådgivers gennemgang af påbuddets enkeltpunkter og vurdering heraf skal her tages frem i forhold til Svendborg Kommunes accept af en opfyldelse af påbuddet med den nævnte afrapportering. Rådgivers afrapportering Det fremgår af rådgivers afrapportering, at der er udført en undersøgelse med henblik på at afgrænse udbredelsen af olieforureningen horisontalt og vertikalt. Resultatet heraf viser, at forureningen er afgrænset horisontalt til at omfatte et mindre areal, ca. 15 m2, under primært fast belægning, i en afstand af 1 m nord for stuehuset. Der er ikke konstateret forurening under bygningen og der er ingen tegn på, at der har været forurening i kontakt med bygningen, herunder kælderen. Jordforureningen starter i ca. 1,2 m u.t., er maksimal i en dybde svarende til ca. 0,35 m under kældergulvet og stopper 3 m u.t. der er fundet forurening i flere undersøgelsesboringer og ud fra kemiske analyser er der foretaget beregning af den maksimale Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

2 resterende oliemængde i det forurenede område svarende til 73 kg olie i en jordvolumen på ca. 27 m3 eller ca. 49 tons jord. der er tale om nedbrudt gasolie og det vurderes, at den ikke har ligget i jorden i flere årtier og at en ikke uvæsentlig del af forureningen er sket i perioden op til olietanken blev fjernet der er ikke målt olie i jorden under kældergulvet og den samlede vurdering er, at der ikke er fundet olie i væsentlig mængde under bygningen i pumpesumpen i kælderen er der ikke konstateret oliefilm eller olielugt heller ikke i forbindelse med forsøgene med at slukke pumpen, som midlertidigt kunne have forceret en udvaskning af olie fra jorden der er ikke fundet væsentlig forurening i grundvandet og det vurderes, at en eventuel diffusion gennem kældergulvet/væggen ind i kælderrummet er uden betydning forureningen er beliggende under fast belægning, hvorfor en eventuel udvaskning af olie til grundvandet er begrænset. Der er ikke målt forurening i grundvandsprøverne over kriterierne for rent grundvand. Derfor vurderes det samlet set, at den relative begrænsede forurening er uden risiko for både grundvandet generelt og recipienter i øvrigt jordforureningen starter i 1,2 m u.t. og ligger primært under fast belægning. Der er således meget begrænset risiko for at komme i kontakt med forureningen, så det vurderes at forureningen er uden betydning for arealanvendelsen i forbindelse med gravearbejder nord for bygningen vil der være risiko for at komme i kontakt med forureningen Sammenfattende vurderer rådgiver, at undersøgelsesomfanget er tilstrækkeligt grundlag for opfyldelse af påbuddet. Rådgivers konklusion på baggrund af vurderinger af undersøgelsens resultater Det er således rådgivers vurdering, at der ikke er behov for at foretage foranstaltninger til yderligere sikring af indeklima, grundvand, recipienter eller arealanvendelse. Der er i overensstemmelse med påbuddets vilkår udarbejdet forslag til fjernelse af forureningen, hvor der er valgt 3 forskellige metoder til fjernelse af forureningen med en kort projektbeskrivelse samt overslag over omkostningerne. Rådgivers forslag til fjernelse af forureningen ukompliceret bortgravning, med fjernelse af ca. 65 tons jord, ned til bund af bygningens sokkel samt supplerende undersøgelse til forberedelse af bortgravning, ca kr eksl. moms eller kompliceret bortgravning, med fjernelse af ca. 65 tons jord, ned til bund af bygningens sokkel samt understøtning af facade og yderligere fjernelse af 3 tons jord under og omkring soklen, ca kr eksl. moms eller Side 2 af 5

3 kombineret bortgravning og biologisk in-situ behandling, ud fra en vurdering af tiden til der kan moniteres et lavt olieindhold til evt. fjernelse af kortlægning ved behandling indefra selve bygningen, ca kr eksl. moms Rådgiver konkluderer, at forureningen vil kunne fjernes ved valg af hver af de ovennævnte forslag til afværgeprojekter. Det foreslåes dog at gennemføre supplerende undersøgelser i størrelsesordenen ml kr og kr afhængig af, hvor hurtigt man ønsker at få forureningen nedbragt. Svendborg Kommunes bemærkninger og vurdering Svendborg Kommune har gennemgået ovennævnte materiale og det er vores vurdering, at de gennemførte undersøgelser har haft et tilstrækkeligt omfang til at få klarlagt den konstaterede forurening samt forureningens art og omfang. Det er endvidere vores vurdering, at rådgiver meget præcist har redegjort for opfyldelsen af vilkårene i det meddelte påbud, stadfæstet ved Natur og Miljøklagenævnets afgørelse fra den 22. marts Det fremgår af rådgivers afrapportering ved de 2 notater, dels af den udførte undersøgelse og dels af rådgivers vurdering af opfyldelsen af påbuddet, at forureningens udbredelse er afgrænset og at forureningen ikke udgør en risiko for grundvandet (drikkevandsinteresserne), indeklimaet, boligen, udearealer eller recipienter. Kun i forbindelse med gravearbejder i det omtalte areal i en dybde under 1,2 m u.t. nord for bygningen vil der være risiko for at komme i kontakt med forureningen. Svendborg Kommune er enig i denne risikovurdering og vi mener, at der således er tilvejebragt en dokumentation, der giver høj grad af sikkerhed for, at forureningen ikke hverken aktuelt eller i fremtiden - indebærer en miljø- og sundhedsrisiko på ejendommen. Derfor er det også Svendborg Kommunes vurdering, at der ikke er grundlag for at meddele rette forurener påbud om oprensning efter 41 i Jordforurenings loven. Nødvendighedskravet, at lave en fuldstændig genoprettelse af den hidtidige tilstand på ejendommen, vurderer vi heller ikke kan begrunde et påbud om oprensning, da forureningen ikke er en trussel over for det pågældende grundvand der anvendes eller er egnet til at kunne anvendes som grundvandsressource. Den udførte forureningsundersøgelse viser, at der heller ikke er risiko for ejendommens indeklima, hvorfor vi endvidere vurderer, at der ikke er grundlag for at meddele nuværende grundejer påbud efter byggelovens bestemmelser om afskæring overfor eller sikring af indeklimaet. Da der foreligger dokumentation for, at et mindre areal er forurenet med en restforurening på op til 73 kg olie, skal Region Syddanmark med Svendborg Kommunes afslutning af sagen, foretage en vurdering af, om der er grundlag for at kortlægge et delområde af ejendommen på Vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Side 3 af 5

4 På ovennævnte grundlag betragter Svendborg Kommune hermed sagen som afsluttet. Klagevejledning Afgørelsen kan efter jordforureningslovens 77, stk. 1 påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Du kan finde tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside og klagefristen er dermed d. 20. februar En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på og eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside. Når du klager skal du betale et gebyr på 500kr, som du betaler med betalingskort i Klageportalen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Se vejledningen om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du kan, i stedet for at anvende klageportalen, sende din klage til Vi sender klagen, en kopi af sagen og vores bemærkninger videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Du vil også få en kopi af vores bemærkninger. Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at følgende kan klage: - ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører - offentlige myndigheder - lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø - landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. I vil få besked umiddelbart efter at klageperioden er overstået, om der er blevet klaget. Side 4 af 5

5 Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal klagen være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages inden 12 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. Offentliggørelse Tilladelsen er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside d. 23. januar 2015 samtidig med at den er sendt til parter i sagen. Venlig hilsen Steen Dam civilingeniør Dir. tlf Kopi til: Anne Højmark Jensen og Henrik Hansen, Nørremarken 45, 5881 Skårup Fyn Region Syddanmark, mail: Biorem Aps., mail: Sundhedsstyrelsen, mail: Bilag: Bilag 1, 1. Notat Undersøgelsesrapport Nørremarken Bilag 2, 2. Notat Nørremarken 45 Opfyldelse af påbud Side 5 af 5

6 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Adresse: Matr. nr.: Nørremarken 45 Skårup, 5881 Skårup Fyn 15d, Skårup By, Skårup Biorem-sag: Udarbejdet af: Per Axelgaard og Jørgen Mølgaard Christensen, Dato: Rekvirent: Esther Søgård Hansen Nørrelund Skårup Fyn

7 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING BESKRIVELSE AF LOKALITETEN Baggrund og hændelsesforløb Ejendommens nuværende anvendelse Vandindvindingsinteresser og overfladerecipienter Regional geologi og hydrogeologi Lokal geologi og grundvand UNDERSØGELSENS OMFANG Udførte boringer Jordprøver Vandprøver Poreluftprøver Analyseprogram UNDERSØGELSENS RESULTATER Feltobservationer Analyseresultater af jordprøver Analyseresultater grundvand VURDERING AF FORURENINGENS OMFANG Jord Vand REFERENCER BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Oversigtsplan Nørremarken 45, matr. nr. 15d, Skårup By, Skårup Situationsplan med boringsplaceringer og forureningsafgrænsning Analyserapporter PID skemaer Boreprofiler Fotodokumentation Side 1 af 10

8 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag INDLEDNING Biorem har på vegne af Esther Søgård Hansen gennemført forureningsundersøgelse på ejendommen Nørremarken 45, 5881 Skårup Fyn. Baggrunden for undersøgelsen er et undersøgelsespåbud, udstedt af Svendborg Kommune den 9. juli Påbuddet har været prøvet ved Miljøankenævnet, som i afgørelse af 22. marts 2013 har stadfæstet det oprindelige påbud. /1/ Påbuddet blev udstedt, efter nuværende grundejer ved opgravningen af en nedlagte olietank havde konstateret forurening med fyringsolie, formentlig stammende fra tanken som på opgravningstidspunktet viste sig at være gennemtæret. Påbuddet er udstedt til den tidligere grundejer Esther Søgård Hansen, som har bedt Biorem varetage opfyldelsen af påbuddet. Nærværende rapport beskriver de miljøtekniske undersøgelser, som har været nødvendige for opfyldelsen af påbuddet. Der er registreret følgende oplysninger om ejendommen og opgaven: Adresse Matrikelnummer Grundejer Arealanvendelse Kommune Region Kortlægningsstatus Områdeklassificering Særlig drikkevandsinteresse (OSD) Anmeldepligt, jordflytning Nørremarken 45 Skårup, 5881 Skårup Fyn 15d, Skårup By, Skårup Anne Højmark Jensen Beboelse Svendborg Kommune Region Syddanmark Ikke kortlagt Nej Ja Ja Konstateret forurening: - Oliestoffer Ja - Tungmetaller Ikke undersøgt Biorem oplysninger: - Sag Filnavn Undersøgelsesrapport docx Side 2 af 10

9 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag BESKRIVELSE AF LOKALITETEN 2.1 Baggrund og hændelsesforløb Boligen, som er beliggende umiddelbart vest for Skårup by (se Bilag 1), har været opvarmet med oliefyr indtil februar 2008 hvor oliefyret blev skiftet ud med træpillefyr. Tanken blev ved samme lejlighed - ifølge den nuværende ejer - pumpet tom for olie. Der blev oppumpet ca. 50 liter olie. Sløjfningen af tanken blev ikke meddelt kommunen på daværende tidspunkt. I 2010 besluttede de nye ejere at grave den liter store tank op, da de var bekymrede for, at den kunne kollapse, da den lå under kørevejen foran huset. Ved opgravningen af tanken viste det sig, at den var gennemtæret, og at den omgivende jord var forurenet. Kommunen blev tilkaldt, og man konstaterede at tanken var produceret i 1957, og at tanken ikke stod opført i Kommunens registre/1/. Udslippet blev indberettet til TopDanmark, der administrerer forsikringsordningen for villaolietanke. TopDanmarks repræsentant, Rambøll, besigtigede lokaliteten og udførte en håndboring i bunden af tankgraven. På baggrund heraf vurderedes det, at forureningen strakte sig ned til mellem 3,5 og 4,0 meter under terræn (m.u.t.). Efter nærmere gennemgang af hændelsen besluttede TopDanmark at afviste sagen, idet installationen ikke havde været i drift de seneste 6 måneder før tidspunktet for konstateringen af forureningen, og således ikke var omfattet af villatankordningen. Der er ingen oplysninger om, at der er bortkørt jord eller udtaget jordprøver i forbindelse med fjernelsen af tanken. Tankgraven blev genfyldt med sand fra grusgrav. 2.2 Ejendommens nuværende anvendelse På ejendommen er der opført et stuehus, der anvendes til beboelse samt en garage. Der er en mindre kælder under den centrale del af den nordlige del af stuehuset. Kælderen er udelukkende i brug som fyrkælder. I kældergulvet er der etableret drænbrønd med pumpe. Ved stop af drænpumpen blev der på undersøgelsestidspunktet (18. september 2013) i løbet af kort tid konstateret så høj vandstandsstigning i drænbrønden, at gulvet i kælderen på kort tid ville blive oversvømmet, hvis pumpen ikke blev genstartet. Grundvandet var altså på undersøgelsestidspunktet væsentligt højere end kældergulvet, der ligger i ca. 1,65 m under terrænet umiddelbart uden for kælderen Side 3 af 10

10 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag Vandindvindingsinteresser og overfladerecipienter Nærmeste vandforsyningsboring DGU boring No er en privat vandboring tilhørende Skårup Mejeri. Boringen er filtersat i ca. 50 m.u.t. Mejeriet ligger ca. 600 meter mod sydøst. Der er i GEUS database ikke oplyst rovandspejl på denne boring, men yderligere 500 meter mod syd ligger boring , der har kontakt til samme vandførende lag, med et rovandspejl i ca. 12 m.u.t. Nærmeste overfladerecipient er Vejstrup Å, der ligger 1,5 km mod nord og øst og udmunder i Storebælt umiddelbart øst for Skårup. Terrænet skråner svagt mod åløbet. 2.4 Regional geologi og hydrogeologi Undergrunden på det sydlige Fyn domineres af tykke kvartære formationer af overvejende moræneler, der lokalt har større eller mindre indslag af vandførende smeltevandssand. Tæt på søskrænter findes ældre overfladenære aflejringer, men disse er hovedsageligt forekommende ved Storebælt og nordlige Lillebælt. 2.5 Lokal geologi og grundvand Den lokale geologi består ifølge data fra nærliggende boringer hovedsageligt af moræneler, hvori der er indlejret smeltevandsaflejringer af grus, sand og silt. De fleste boringer i området har et uafbrudt lerlag mellem ca. 15 og 30 m.u.t. Herunder findes et flere meter tykt lag af stærkt vandførende smeltevandssand. Grundvandet står under tryk og vandspejlet rejser sig i områdets boringer til ca. 12 m u.t. Over det tykke lerlag i 15 m.u.t. er der yderligere lerlag, der stedvist er afbrudt af tynde lag af sand og eller silt. På grund af geologien er der mange lokale, overfladenære magasiner. Nærmeste recipient er Vejstrup Å, der ligger mod nord og øst og løber ud i farvandet mellem Langeland og Fyn nogle få km mod sydøst. 3 UNDERSØGELSENS OMFANG 3.1 Udførte boringer Der blev den 18 september 2013 udført i alt 6 miljøtekniske boringer på ejendommen, heraf er 2 filtersat. Boringerne er udført i og omkring den tidligere placering af den nedgravede olietank og i fyrkælderen. Boringerne er benævnt B1 B5 og HB1 og er indtegnet på situationsplanen i Bilag 2. Boringerne B1 B5 er udført med 6" snegl, og ført til mellem 3 og 4 meter under terræn (m.u.t.). I kælderen er boring HB1 udført med ø120 mm håndbor. Boringen blev ført til 1,8 meter under gulv (m.u.g.) svarende til 3,45 m.u.t. HB1 er filtersat med ø 63 mm filter fra 0,1 1,0 m.u.g.(svarende til1,75-2,65 m.u.t.) men har Side 4 af 10

11 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag filtersand til 1,8 m.u.g. (svarende til 3,45 m.u.t.). B3 er filtersat med ø63 mm filter mellem 2,0 og 4,0 m.u.t. Boringerne er placeret således: B1 blev forsøgt placeret i midten af den tidligere tankgrav lige ud for det bevarede tankudluftningsrør. Men boring måtte opgives p.g.a. flere store sten. Boringen blev i stedet flyttet ca. ½ meter i østlig retning. Forurening starter i ca. 1,2 m.u.t og fortsætter til ca. 2,5 m.u.t. I 3,0 m.u.t skiftede farven af leren til mørk grå og blev tør og kompakt og forureningen vurderedes ophørt. Boringen blev genfyldt med bentonit indtil 1,2 m.u.t. B2 er placeret nord for tankgraven ca. 5 meter fra husfacaden. Der blev ikke konstateret tegn på forurening i B2. Boringen blev ført til 3,0 m.u.t. hvor man stødte på det samme kompakte grå ler som set i B1 B3 er placeret ved det nordøstlige hushjørne. Heller ikke B3 viste tegn på forurening. Boring B3 blev ført til 4 m.u.t. og filtersat 2,0 4,0 m.u.t. med ø 63 mm filterrør. Boringsafslutning er et betonrør. Efter ca. 1½ time blev vandspejlet i boringen pejlet til 2,4 m.u.t. og ½ time senere 2,2 m.u.t., hvilket sandsynligvis var under rovandspejl ifølge observationer under boringen. Der blev derfor ikke udtaget vandprøve på boredagen. B4 er placeret symmetrisk i forhold til B1 og den formodede tankgravs placering. B4 viste tegn på forurening fra 1,2 m.u.t. indtil ca. 2,3 m.u.t hvor jordprøverne kun havde svag mislugt. Boringen blev ført til 3,0 m.u.t. og blev efterfølgende genfyldt med bentonit indtil 1,2 m.u.t. B5 er placeret ca. 1,5 meter vest for B4. Boringen blev ført til 3,0 meter under terræn. Der var fra top til bund af boringen ingen tegn på forurening HB1 i kælderen er udført som håndbor lige ud for B4 uden for bygningen. Boringen er ført til 1,8 meter under gulv(m.u.g.) svarende til 3,45 m.u.t., og er efterfølgende filtersat fra 0,1 1,0 m.u.g. Der var fra top til bund af boringen ingen tegn på forurening. Geologien bestod fra ca. 20 cm under gulvet af ler. Der var grundvand fra top til bund af boring. Boringerne er udført af Boreentreprenør Geoconsult ApS, efter anvisning og tilsyn af Biorem. Borejournaler med beskrivelse af de gennemborede jordlag med angivelse af synsindtryk samt PID udslag er vedlagt som Bilag Jordprøver I alle boringer er der udtaget dobbeltprøver i tætsluttende jordglas og i rilsanpose til PID-måling henholdsvis 0,2 meter under terræn og for hver 0,5 meter samt fra hvert geologiske lagskifte. Der er i felten foretaget en geologisk beskrivelse og en vurdering af eventuelt indhold af forurening ud fra jordens fremtræden. Jordlagene er beskrevet i detaljer i boreprofilerne i Bilag Side 5 af 10

12 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag Alle jordprøver er målt med PID-måler efter opbevaring i ca. 16 timer ved stuetemperatur. Resultaterne af PID målingerne fremgår af PID skemaet i Bilag 4 samt af boreprofilerne i Bilag Vandprøver Efter etablering af ligevægt blev der den 29. oktober udtaget vandprøve af boring B3. Af tekniske årsager (beskrevet neden for) blev der udtaget ny vandprøve i boring B3 den 14. november. Samtidig hermed blev der udtaget vandprøve af boring HB1 i kælderen. Grundvandsprøverne fra både HB1 og B3 er udtaget med 12V Whale-pumper og slanger i PE efter renpumpning af boringerne. Analyseresultater fremgår af Tabel 2 i afsnit 4.3 og af laboratorierapporterne, der er vedlagt som Bilag Poreluftprøver Den nuværende husejer har oplyst, at der i sommeren er udtaget luftprøver i kælderen. Det har ikke været muligt at få oplysninger om disse prøver eller eventuelle resultater heraf fra hverken Svendborg Kommune eller fra Rambøll. 3.5 Analyseprogram Jordprøver udtaget i rilsanposer er tempereret i timer ved stuetemperatur, hvorefter der er foretaget PID-måling på prøverne. PID-målingen giver et mål for jordens mulige indhold af flygtige oliekomponenter. Små PID-udslag f.eks. 1-5 kan skyldes jordens naturlige indhold af organisk stof. På baggrund af feltobservationer og PID-målinger er 7 jordprøver udvalgt til kemisk analyse for oliekomponenter (kulbrintefraktioner og BTEX) efter Reflab1 metoden ved GC-FID. To grundvandsprøver er udvalgt til kemisk analyse for oliekomponenter (kulbrintefraktioner og BTEX) ved GC-FID og GC-MS. Analysearbejdet er udført under akkreditering hos Eurofins Miljø A/S, Vejen. Analyserapporter er vedlagt som Bilag Side 6 af 10

13 Prøvedybde (m.u.t.) Sum (C6H6-C35) Sum (C10-C20) C20-C35 C15-C20 C10-C15 C6H6-C10 BTEX (sum) Sum af xylener o-xylen m+p-xylen Ethylbenzen Toluen Benzen Tørstof % Boringsnummer Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag UNDERSØGELSENS RESULTATER 4.1 Feltobservationer Der var i kælderen ingen olielugt at bemærke. Der er kun en svag lugt af træ fra pillefyret. På væggene eller gulvet er der ingen synlige tegn på, at der skulle være trængt olie ind i murværket. Grundvandet i boring HB1 når næsten helt op under betongulvet, så grundvandet ville på undersøgelsestidspunktet have oversvømmet gulvet, dersom kælderpumpen ikke havde holdt en konstant sænkning. I forbindelse med vandprøvetagningen den 14 november blev grundvandsstanden i B3 målt til 1,4 m.u.t. I Bilag 6 er vist en række foto, der dokumenterer forholdende på lokaliteten og under undersøgelserne. 4.2 Analyseresultater af jordprøver Af analyseresultaterne i Tabel 1 fremgår, at de to boringer B1 og B4, der er placeret tæt på eller i den tidligere tankgrav, er kraftigt forurenede. De øvrige boringer er rene og kan dermed afgrænse forureningen. HB1 89 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # < 2 < 5 < 5 < 20 # # 3,2 B1 83 0,37 0,12 1,3 4,6 5, ,0 B1 88 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # 2, < ,0 B2 88 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # < 2 < 5 < 5 < 20 # # 2,0 B3 87 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # < 2 < 5 < 5 < 20 # # 2,0 B4 84 0,18 0,43 6,5 7,3 7, ,5 B5 89 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 # # < 2 < 5 5,2 < 20 5,2 5,2 2,5 Signaturforklaring: Fed Resultatet indikerer, at olieindholdet i prøven overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterium # Betyder at den pågældende parameter ikke kan påvises i prøven. Tabel 1: Analyseresultater, oliestoffer i jord (Reflab 1) Side 7 af 10

14 Benzen-C35 C25-C35 C10-C25 C6H6-C10 Naphthalen Sum BTEX Sum xylener m+p-xylen o-xylen Ethylbenzen Toluen Benzen Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag Analyseresultater grundvand I vandprøven fra boring B3 udtaget den 29. oktober påviste laboratorieanalysen, som vist i Tabel 2, indhold af flygtige stoffer, især toluen. En prøve udtaget fra samme boring to uger senere var ren, dog med svage spor af toluen og xylener. Samtidig med udtagningen af en ny vandprøve fra boring B3 14. november, blev der udtaget vandprøve fra boring HB1 i kælderen. Begge prøver var rene, begge dog med spor af BTEX. Som nærmere beskrevet i afsnit 5.2 hidrører indholdene af toluen og xylener sandsynligvis fra kontaminering ved etablering af boringen eller ved udtagning eller analyse af vandprøven. Resultaterne af de akkrediterede analyser af grundvandet kan ses i nedenstående Tabel 2 og af laboratorierapporterne, der er vedlagt som Bilag 3. B3 29/ < 8 < B3 14/11 < 0, < 0,02 < 0, < 0,02 < 2 < 8 < 10 # HB1 14/ < 0,02 < 2 < 8 < 10 # Grundvandskriterium Signaturforklaring: Fed Overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet # Der kan ikke påvises indhold af den pågældende parameter i prøven Tabel 2: Analyseresultater af kulbrinter i grundvand 5 VURDERING AF FORURENINGENS OMFANG 5.1 Jord Den konstaterede forurening forårsaget af den opgravede tank er afgrænset af boringerne HB1, B2, B3 og B5. Området dækker et areal på ca. 15 m 2 og det vurderes at den gennemsnitlige koncentration er mg/kgts. Den vertikale udbredelse er maksimalt fra 1,2 til 3, 0 m.u.t. Heraf fås en restforurening på ca. 73 kg olie i en jordvolumen på ca. 27 m 3 eller ca. 49 tons jord. Ifølge laboratoriet er der tale om nedbrudt gasolie eller lignende Side 8 af 10

15 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag Vand Der blev i den første vandprøve fra boring B3 påvist et indhold af toluen som overskred Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for indhold af toluen /2/. Toluen er et af indholdsstofferne i fyringsolie, men det anvendes også i en lang række forskellige produkter, primært som opløsningsmiddel. Når der findes toluen i grundvandsfanen fra en forurening med fyringsolie, vil den normalt optræde sammen med de øvrige monoaromater (BTEX). Sædvanligvis vil der dog være langt højere indhold af xylener og ethylbenzen sammenholdt med toluenindholdet i prøven fra B3. Det vurderes derfor at toluenen stammer fra anden kilde end gasolien. Dette bekræftes af, at toluenindholdet var faldet kraftigt i de senest udtagne prøver. Det formodes således, at der er sket en kontaminering med toluen enten i forbindelse med etableringen af boringen eller ved den senere prøvetagning. Det var ikke muligt umiddelbart at udpege den egentlige årsag til den formodede kontaminering, og da kontrolprøven viste, at toluenindholdet var faldet til langt under kvalitetskriteriet for grundvand, blev det besluttet ikke af forfølge sagen yderligere. Da olietanken har ligget relativt tæt på bygningen, vurderes det, at placeringen af pumpesumpen i forhold til tankgraven og boring HB1 betyder, at eventuel mobiliseret forurening primært vil trækkes ind under bygningen uafhængig af en generel grundvandsgradient for lokalområdet generelt. Kælderpumpens placering fremgår af Bilag 2. Der er ikke foretaget pejling af grundvandsstanden i boringer omkring bygningen. Det skyldes primært den beskrevne indvirkning på grundvandet, som ses af pumpebrønden under bygningen. Den midlertidige standsning af drænpumpen viste, at grundvandsstrømmen fra tankgraven/oliespildet er hen imod drænpumpen. Da boring HB1 er placeret mellem tankgraven og grundvandspumpesumpen, er det vurderet, at vandprøven fra boring HB1 er repræsentativ for grundvandets afstrømning fra det forurenede område. Da sporene af forurenende stoffer i HB1 er langt under grundvandskriterierne, og da den primære afstrømning er i retning af pumpebrønden via HB1, vurderes det, at en estimering af den generelle grundvandsgradient for områdets sekundære grundvand ikke har betydning for vurdering af forureningens betydning for grundvandssituationen i området. Hverken B3 eller HB1 ville desuden være anvendelige i denne sammenhæng, da vandstanden i begge er bestemt af kælderpumpen Side 9 af 10

16 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag REFERENCER /1/ Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. marts 2013, J.nr.: NMK /2/ Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljøstyrelsen juli Side 10 af 10

17 Undersøgelse af restforurening efter opgravning af olietank Biorem sag BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Oversigtskort Nørremarken 45, matr. nr 15d, Skårup By, Skårup Situationsplan med boringsplaceringer og forureningsafgrænsning Analyserapporter PID skemaer Boreprofiler Fotodokumentation

18 Bilag 1 Oversigtskort Nørremarken 45, matr. nr 15d, Skårup By, Skårup

19 Nørremarken 45, Skårup Fyn Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:950 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

20 Bilag 2 Situationsplan med boringsplaceringer og forureningsafgrænsning

21 Græsareal B2 N Formodet forureningsudbredelse Lyskasse B5 B4 B1 B3 Udluftning Fra tank Kælderpumpe HB1 Fyrkælder Garage Stuehus m

22 Bilag 3 Analyserapporter

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: HB Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 89 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.5 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 7

24 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 83 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen 0.37 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen 0.12 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen 1.3 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen 4.6 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen 5.4 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener 11 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) 12 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 2500 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 3400 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som benzin/terpentin/petroleum eller lign. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som nedbrudt gasolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 7

25 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 88 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 16 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 18 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 34 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 37 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 3.0 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som terpentin/petroleum eller lign. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som nedbrudt gasolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 7

26 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 88 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 7

27 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 87 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 7

28 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 84 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen 0.18 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen 0.43 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen 6.5 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen 7.3 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen 7.9 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener 22 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) 22 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 6500 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 8600 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.5 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som benzin/terpentin/petroleum eller lign. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som nedbrudt gasolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 af 7

29 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Tørstof 89 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 5.2 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 5.2 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.5 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som nedbrudt gasolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Kopi til: DGE Group A/S, Jørgen Mølgaard Christensen, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Kundecenter Tel Hanne Jensen Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 af 7

30 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Aromatiske kulbrinter Benzen 0.12 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Toluen 51 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Ethylbenzen 0.23 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 o-xylen 0.43 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 m+p-xylen 0.92 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Sum af xylener 1.6 µg/l 0.02 ISO GC/MS BTEX (sum) 53 µg/l 0.02 ISO GC/MS Naphthalen 0.11 µg/l 0.02 ISO GC/MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 46 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (C6H6-C35) 46 µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Kromatogrammet viser indhold af uidentificerede letkogende komponenter. Kopi til: DGE Group A/S, Jørgen Mølgaard Christensen, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg DGE Group A/S, Mette Grausen (MEG), Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Kundecenter Tel Kirsten From Andersen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 1

31 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken 45 Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Toluen 0.89 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 m+p-xylen µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Sum af xylener µg/l 0.02 ISO GC/MS BTEX (sum) 0.92 µg/l 0.02 ISO GC/MS Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Kopi til: DGE Group A/S, Mette Grausen (MEG), Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Kundecenter Tel Kirsten From Andersen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 1

32 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Mette Grausen (MEG) Sagsnr.: Sagsnavn: Nørremarken Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten JMC Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: HB Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-13-CA EUDKVE CA Aromatiske kulbrinter Benzen µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Toluen 0.14 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Ethylbenzen 0.19 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 o-xylen 0.17 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 m+p-xylen 0.23 µg/l 0.02 ISO GC/MS 20 Sum af xylener 0.59 µg/l 0.02 ISO GC/MS BTEX (sum) 0.77 µg/l 0.02 ISO GC/MS Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC/MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 10 µg/l 10 ISO mod. GC/FID 70 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Prøveflasken var ikke fyldt helt op med vand. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter når flasken åbnes i forbindelse med ekstraktion. Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Kopi til: DGE Group A/S, Jørgen Mølgaard Christensen, Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg DGE Group A/S, Mette Grausen (MEG), Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Kundecenter Tel Signe Vork Nissen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 1

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-11-00059 (tidl. MKN-110-00094) og NMK-11-00074 Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

NOTAT. 17.05.2013 S1304253/1 KMH/jpn. SAG : Eternitten i Aalborg Håndtering af jord med eternit/asbest

NOTAT. 17.05.2013 S1304253/1 KMH/jpn. SAG : Eternitten i Aalborg Håndtering af jord med eternit/asbest 17.05.2013 S1304253/1 KMH/jpn NOTAT SAG : Eternitten i Aalborg Håndtering af jord med eternit/asbest EMNE : Miljømæssig redegørelse og risikovurdering REKVIRENT : Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som Påbud om undersøgelse i forbindelse med konstatering af jordforurening, på ejendommen matr. nr. 1a Slangerup, Ringsted Jorder, Ejlstrupvej 140-142, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed påbud

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Region Hovedstaden, Koncern Miljø

Region Hovedstaden, Koncern Miljø Notat Region Hovedstaden, Koncern Miljø 08. marts 20 Udarbejdet af HES Kontrolleret af CER Godkendt af CER Forureningsafgrænsning/ karakterisering...2. Udførelse...2.2 Resultater....3 2 Fundamentsundersøgelse...5

Læs mere

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.08.35-P19-1-13 19 tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere