Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia"

Transkript

1 Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia SBH consult ApS Annette Sode

2 Indledning Viborg Kommune har planer om at etablere to vådområder, betegnet henholdsvis Iglsø og Søgaard Sø. Det er ikke oplyst, hvilken type vådområde, der ønskes etableret, men der er ifølge lodsejere truffet under feltarbejdet formentlig i begge tilfælde tale om en sø. Hensigten med den udførte og neden for beskrevne vegetationsundersøgelse er at foretage en kortlægning og beskrivelse af, samt tilstandsvurdering for den i dag eksisterende vegetation på de arealer, som forventes påvirket af etablering af vådområderne. Efter kommunens ønske er der kun foretaget en ekstensiv undersøgelse i form af en basisregistrering af vegetationsstrukturen og en generel botanisk undersøgelse. Data er indlagt i NaturAppl, hvorefter de af kommunen kan godkendes og overføres til Naturdatabasen på Danmarks Miljøportal. Det er op til kommunen selv at indføre klassificering (datas synlighed, fx for alle eller kun for myndigheden) og status (fx gældende/vedtaget) inden overførelsen, samt evt. stationsnummer for bræmmerne. Undersøgelsesområder Søgaard Sø området ligger vest for Hald Ege og sydøst for Daugbjerg Dås. Iglsø området er placeret vest for Stoholm og øst for Kjeldbjerg. Beliggenheden af de to områder fremgår af bilag 2

3 1A-B og bilag 2A-B. Områderne har ifølge de historiske kort i Miljøportalen (lave og høje målebordsblade fra 1950-erne) begge været dækket af mose, hvor der har været skåret tørv. I dag er områderne i vidt omfang afvandede og opdyrkede, men der forekommer stadig lokale naturarealer i form af partier med mose/kær, enge og søer. Der er i undersøgelsen sat fokus på vegetationen på disse arealer, sammen med vegetationen i og langs afvandingskanalen gennem områderne. Alle de undersøgte naturarealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Undersøgelsestidspunkt Undersøgelsen er udført i perioden 4-5. juni Tidspunktet vurderes optimalt hvad angår vegetationen i moser og enge med maksimal udvikling af fx blomstrende græsser og starer, hvorimod vegetationen på vandløbsbund og bræmmer normalt først er maksimalt udviklet i sensommeren. Metode Vandløb og urtebræmmer De fysiske forhold og forekomsten af vandløbsplanter er registreret med udgangspunkt i en ekstensiv metode, som er udviklet og anvendt over en årrække for vandløbsvegetation i det tidligere Fyns Amt (se bilag 3). Hyppigheden af vandplanter og kantplanter, der står i vand, er bedømt ud fra en 5-delt skala. I resultatafsnittet er den skønnede hyppighed angivet i parentes efter en funden art. Der er udvalgt to stationer (hver med strækningslængde 100 m) pr. område. Her er der taget billeder, der dokumenterer vandløbets, herunder vegetationens udseende. Vegetationen på vandløbsbræmmen er registreret på to strækninger (observationsfelter) pr. område. Arealet af et observationsfelt er 78,5 m 2. Undersøgelsen er udført som beskrevet for den ekstensive metode i Teknisk Anvisning fra DCE nr. V16 (Wiberg-Larsen et al. 2012). Observationsfeltet, hvis midte er fastlagt ved UTM-koordinater (EUREF 89), er som anvist placeret der, hvor naturtypen vurderes at være bedst udviklet. Her er der (med en enkelt undtagelse) taget billeder, der dokumenterer bræmmens, herunder vegetationens udseende. Moser, enge og søer For disse naturtyper er der foretaget en basisregistrering af vegetationen efter Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 mv. Version (Fredshavn et al. 2010). Her er der ligeledes taget billeder, der dokumenterer naturtypernes, herunder vegetationens udseende. Identifikationsniveau og begrænsninger Planterne er så vidt muligt bestemt til art. Undtagelser er fx slægten Mælkebøtte og Brombær. Der er ikke foretaget nogen bestemmelse af trådalgerne, idet dette ligger uden for rammerne af en ekstensiv undersøgelse. Naturarealerne er besøgt på de steder, hvor de har været tilgængelige for inventøren iklædt lange støvler (waders/skridtstøvler). Der har imidlertid været positioner, hvor adgang har været 3

4 umuliggjort som følge af forekomst af meget tæt krat, eller fordi vanddybde og bundforhold har forhindret sikker færdsel. Vanddybden er derfor skønnet for flere søer, idet vadning ud over 1 meters dybde er undladt af sikkerhedsmæssige årsager. På grund af disse begrænsninger kan der sagtens være arter, der er overset, ligesom visse vurderinger kunne have været mere fuldkomne, fx hvad angår vanddybde og udbredelse af planter. Ingen søer er besøgt med båd, hvilket ligeledes er uden for rammerne af en ekstensiv undersøgelse. Hvor der har været tvivl om naturtypen, er klassifikationen understøttet ved en sammenligning med referencemateriale i Uanset dette har der altid indgået et fagligt skøn i valget af naturtype. Naturtypernes tilstand er ligeledes vurderet ud fra et fagligt skøn, idet der ikke er foretaget egentlige beregninger ved brug af Fagdatacenter-metoder. Et egnet beregningsprogram for terrestriske naturtyper er p.t. ikke tilgængeligt for myndighederne (Erik Vinther, Naturstyrelsen, personlig kom., 2014), og for vandløbsvegetation og søer gælder det samme. For bræmmerne er der endnu ikke udviklet noget officielt vurderingssystem, omend der har været anvendt et uofficielt system i forbindelse med den såkaldte artikel 17 rapportering til EU i 2013 (Peter Wiberg-Larsen, DCE, Aarhus Universitet, personlig kom., 2014). Tilstandsvurderingen skal derfor opfattes med et vist forbehold, fordi den er subjektiv og beror på et fagligt skøn. Resultater Resultaterne af vegetationsundersøgelserne i Søgaard Sø og Iglsø områderne afleveres til Viborg Kommune i form af filer inddateret i NaturAppl (disse er fremsendt særskilt). En undtagelse herfor er data for vandløbsvegetationen, for hvilken der ikke findes et inddateringsmodul til ekstensive undersøgelser. I det følgende sammenfattes resultaterne med henblik på at skabe et overblik over den eksisterende natur og at beskrive den del af naturen, som det ikke har været muligt at indberette via NaturAppl. Søgaard Sø området Vandløb og bræmmer Vandløbet gennem Søgaard Sø områdets vestlige del (foto 1-2) er omgivet af marker (dyrkede, i brak og med græs) og har et stærkt reguleret forløb og profil. Vandspejlet er nedsænket ca. 1,1 m under terræn. En del af kanalen ser ud til at være opgravet for nylig. Vandspejlsbredden er gennemsnitlig 0,8 m (ca. 1,2 m om vinteren) og vanddybden 0,10 m (maksimalt 0,15 m). Stedvist står der kun pytter tilbage, eller udtørringen er total. Bunden er lidt blød, men der findes enkelte sten og en del sand. Den er dog domineret af tørv og fint brunt slam, ligesom der findes spredte døde blade og kviste. Vandet er stillestående, brunligt og uklart. I vandet er der registreret fladfrugtet vandstjerne (3), lyse-siv (1), eng-forglemmigej (1) og almindelig rapgræs (i vandkanten, 1), samt liden andemad (2) og mange grønne trådalger (5). Den samlede dækning af planterne på strækningen er 10 %. Heraf er 90 % helt neddykkede planter. Beskygningsgraden på strækningen som helhed er skønsmæssigt 75 % af bunden. Da vandløbet er stærkt kanaliseret, regnes det ikke til naturtype 3260 (vandløb med vandplanter). I bræmmerne langs vandløbet er 4

5 der på begge bredder fundet naturtype 6430 (bræmmer med høje urter). Bræmmen på den nordlige bred er meget smal, fordi der er pløjet helt ud til kronekant og desuden oplagt opgravet materiale fra vandløbsbunden (foto 2). Der er registreret i alt 25 arter i urtebræmmen, heraf 4 træarter (dækker ca. 45 m 2 ). Foto 1-2. Søgaard Sø: Vandløbsvegetation og urtebræmme på et lysåbent sted langs strækningen i vestlig del af området. Vandløbet gennem Søgaard Sø områdets østlige del (foto 3-4) er omgivet af levende hegn og marker (dyrkede, i brak og med græs), og den undersøgte strækning ligger tæt på en sø (se nedenfor). Forløb og profil er stærkt reguleret, Vandspejlet ligger ca. 1 m under terræn. Vandløbet er i gennemsnit 1,6 m bredt (ca. 2,0 m om vinteren) og har en vanddybde på 0,2 m (op til 0,25 m). Det bliver formentlig opgravet ind imellem, men det er antagelig længe siden, at det er gjort sidst. Bunden er blandet sammensat med sten, grus og sand, men også tørv og en del brunt slam, der dækker de øvrige bundtyper. Vandet er stillestående og uklart og delvist dækket af skum. I vandet vokser der liden andemad (5), svømmende vandaks (2) og en del trådalger (3), samt kryb-hvene (2) og rørgræs (2) i vandkanten. Den samlede dækning af planter er 80 %, hvoraf 90 % er helt neddykkede i vand (især liden andemad, der ligger i overfladen). Beskygningsgraden af vandløbsbunden på strækningen er som helhed ca. 50 %. Da vandløbet er stærkt kanaliseret, regnes det ikke til EU habitat-naturtype På bræmmen findes der kun lyse-siv ud for strækningen, hvorfor EU habitat-naturtype 6430 i stedet er registreret på en strækning lidt længere opstrøms, dvs. ved en position mellem de to moser (intet foto). Der er i bræmmen fundet 21 arter af planter, herunder 5 arter af træer (dækker ca. 20 m 2 ). 5

6 Foto 3-4. Søgaard Sø: Vandløbsvegetation og bræmme med lyse-siv langs strækningen i østlig del af området. Vurderet ud fra vegetationen synes vandløb og bræmmer i Søgaard Sø området ikke at være i god naturtilstand. Dette skyldes for vandløbet især en dårlig fysisk kvalitet som følge af gentagen opgravning og anden vedligeholdelse. For bræmmerne er årsagen deponering af bundmateriale langs bredderne, tilgroning med træer/buske, samt næringsstofberigelse og evt. påvirkning af pesticider fra landbrugsdriften af markerne. Et forsigtigt skøn for bræmmerne vil være moderat tilstand, idet en del karakteristiske arter mangler. Moser og søer Mosen i den vestlige del af Søgaard Sø området har mest karakter af rigkær (foto 5-8). Syd for kanalen er mosen mest våd, men både nord og syd for kanalen findes mindre vandsamlinger, som er rester efter tidligere tørveskær. Her vokser bl.a. bredbladet dunhammer, fladfrugtet vandstjerne, liden andemad og syd for kanalen flydende stjerneløv (levermos), der er typisk for meget små damme og rørsump i egentlige søer. Mosen rummer stedvis flere positiv-arter for moser/kær, bl.a. krybende baldrian, kær-dueurt, græsbladet fladstjerne, sump-fladstjerne, engforglemmigej, gul iris, mangeblomstret frytle, kragefod, smalbladet mangeløv, almindelig star, grå star, hare-star, næb-star, sumpkarse, kær-snerre, kær-tidsel, samt enkelte steder nogle få eksemplarer af tormentil. Blandt mosser er især fundet Calliergon cordifoilum og nord for kanalen en mindre bestand af tørvemosset Sphagnum fimbriatum, der er typisk for hængesæk, fattigkær og mesotrofe kær. Tæt på tørvemos-bevoksningen er registreret nogle få bevoksninger af tråd-star, der er typisk for næringsfattige kær og hængesæk ved søbredder. Forekomsten af sådanne arter antyder, at mosen tidligere har været mere næringsfattig end i dag. På baggrund af den eksisterende sammensætning af vegetationen vurderes EU habitat-naturtyperne 7230 (alkaliske lavmoser), 7140 (overgangstyper af moser og hængesæk) og andre mosehabitat-typer ikke at være til stede. Mosen, der i stedet henføres til undernaturtypen 7005 (rigkær som angivet i Natur Appl), er kulturpåvirket, især i randen ud mod markerne, og er desuden stærkt truet af tilgroning med træer/buske og af afvanding. Naturtilstanden i den vestlige mose må generelt betragtes som moderat til ringe, men der findes dog rester af tidligere mere næringsfattige 6

7 (mesotrofe) mosepartier. Der er samlet set et rimelig godt potentiale for at forbedre tilstanden i kæret, om dette ønskes. Foto 5-6. Søgaard Sø: Den vestlige mose med mere lysåbne partier henholdsvis syd og nord for afvandingskanalen. Foto 7-8. Søgaard Sø: Vegetation i den vestlige mose med bl.a. henholdsvis Sphagnum fimbriatum og kragefod. Mosen i den østlige del af Søgaard Sø området har også mest karakter af rigkær (foto 9-12). Især nord for kanalen og vest for søen (se nedenfor) er mosen stærkt tilgroet med træer/buske, og der findes her en del vandsamlinger (rester af tidligere tørveskær). Denne del af mosen er meget svært tilgængelig. Også syd for kanalen findes mindre vandsamlinger, men de er generelt mere lavvandede. Som helhed for mosen er vandsamlingerne i dag overvejende stærkt overskyggede og uden planter eller under kraftig tilgroning med især bredbladet dunhammer enkelte steder med lystilgang dog helt dækket af liden andemad. Ingen af disse mindre vandsamlinger er ved kortlægningen skilt fra som selvstændige søer. Syd for kanalen findes der visse mere lysåbne mosepartier. Mosen rummer flere positivarter for moser/kær, som græsbladet fladstjerne, duskfredløs, kragefod, smalbladet mangeløv, mose-pors (lille bestand langs en vandsamling syd for kanalen), almindelig star, grå star, næb-star, eng-viol, samt tormentil og vandnavle (de to sidstnævnte kun set i få eksemplarer). Blandt mosser er især fundet Calliergon cordifolium og en mindre bestand af Sphagnum squarrosum, der er typisk for meso- til eutrofe kær og tilgroede partier af hængesæk. På baggrund af den eksisterende sammensætning af vegetationen 7

8 vurderes EU habitat-naturtype 7230, 7140 og andre mosehabitat-typer ikke at være til stede. Mosen, der henføres til naturtypen rigkær (undertype 7005 ifølge NaturAppl), er generelt stærkt kulturpåvirket, især i randen ud mod markerne, og er desuden stærkt truet af tilgroning med træer/buske og af afvanding. Naturtilstanden i den østlige mose i Søgaard Sø området må generelt betragtes som ringe, men der findes dog rester af tidligere mere næringsfattige (mesotrofe) mosepartier, herunder med forekomst af tørvemos og mose-pors. Det vurderes, at der forekommer et potentiale for at forbedre tilstanden af kæret, om dette ønskes. Foto Søgaard Sø: Den østlige moses mest lysåbne dele henholdsvis nord og syd for kanalen (tilgroningen er synlig). Foto Søgaard Sø: Mindre vandsamling med liden andemad i den østlige mose og en bevoksning med mosepors syd for kanalen. Søen i Søgaard Sø områdets nordøstlige del er lavvandet og tørrer ifølge lodsejer mere eller mindre ud om sommeren (foto 13-14). Søens afgrænsning på kortet for 3-grundlaget er ikke korrekt, og polygonen for søarealets afgrænsning bør derfor se anderledes ud (se bilag 1C). Vandstanden er generelt lav (højst 0,20 m). Kun et mindre område af søen er med frit vand som følge af kraftig beskygning af pilekrat. Vegetationen på stedet kunne med lige så god ret betegnes som rigkær, hvorved arealet dog vil udgå af naturbeskyttelsen. Ud over bredbladet 8

9 dunhammer, lyse-siv, rørgræs, liden andemad, manna-sødgræs, vand-pileurt, eng-forglemmigej, smalbladet ærenpris og mange trådalger findes positivarter som kragefod og næb-star, samt positivarter for kær/mose, som almindelig star og grå star. Blandt mosser er især Calliergon cordifolium udbredt langs bredden (dvs. på den del, der er udtørret eller næsten udtørret). Derudover findes der her en bevoksning af en mos, som formodentlig er en form af Drepanocladus aduncus (den er p.t. til kontrol hos specialist Lars Hedenäs, Stockholm). Søen skønnes at have en ringe tilstand, og den vurderes at være påvirket af såvel tilgroning som afvanding og næringsstofberigelse fra landbrugsdrift. Ingen EU habitat-naturtyper synes at omfatte den i dag eksisterende vegetation. Foto Søgaard Sø: Den lysåbne del af en lavvandet sø mod nord. Søen er her næsten udtørret og kun med lidt sjapvand med mange trådalger liggende mellem de øvrige planter. Søen i områdets sydøstlige del er væsentlig større og dybere med mere frit vand (foto 15-16). Søen grænser op til den østlige mose. Omkring 70 % af bredden er bevokset med pilekrat, hvorfor tilgang til vandet er vanskelig. Hvor træer/buske mangler, findes en rørsump med dominans af bredbladet dunhammer. Den mest udbredte vandplante er svømmende vandaks, der dog på ingen måde dækker særlig store dele af vandoverfladen. Der findes desuden lidt liden andemad. Blandt positivarter er fundet dusk-fredløs, frøbid og kragefod. I den indre del af rørsumpen er bl.a. fundet almindelig star, grå star, kær-dueurt og mosset Calliergon cordifolium. Søen vurderes i dag at tilhøre EU habitat-naturtype 3150 (næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Dens tilstand skønnes til moderat til ringe, idet vegetationen er relativt fattig på arter. Den er især truet af næringsstoftilførsel og tilgroning af bredzonen. 9

10 Foto Søgaard Sø: Sø mod sydøst med rørsump og pilekrat omkring. På lavt vand findes bl.a. frøbid og liden andemad. Iglsø området Vandløb og bræmmer Vandløbet gennem Iglsø områdets sydvestlige del (foto 17-18) er omgivet af kultureng (der afgræsses af kalve), ruderat og en mindre sø (se nedenfor). Det har et stærkt reguleret forløb og profil og et vandspejl, der ligger 1,5 m under terræn. Vandløbet er her 2,6 m bredt (ca. 2,8 m om vinteren) og gennemsnitlig 0,7 m dybt (maksimalt 0,8 m). Bunden opgraves formentlig med jævne mellemrum, men det er ikke sket for nylig. Bunden virker på dette sted ret fast med enkelte sten, grus og sand, samt en del brunt slam. Vandet er uklart af okker, og der er tydelige udfældninger på bunden. Vandløbsvegetationen dækker ca. 95 % og består kun af neddykkede planter. Der vokser kun svømmende vandaks (5) og trådalger (3) i vandet. Beskygningen af bunden er svag (få %) og næsten kun forårsaget af urter, der endnu ikke har opnået fuld højde. Da vandløbet er stærkt kanaliseret, regnes det ikke til naturtype 3260 (vandløb med vandplanter). I bræmmerne langs vandløbet er der på begge bredder fundet naturtype 6430 (bræmmer med høje urter). Floraen på bræmmerne er meget artsfattig (10 arter). Foto Iglsø: Urtebræmme og vandløbsvegetation på vandløbsstrækningen i den sydvestlige del af området. 10

11 Vandløbet gennem områdets nordvestlige del (foto 19-20) er omgivet af græsmarker og tør og våd eng. Det har et stærkt reguleret forløb og profil og et vandspejl, der ligger 2-2,5 m under terræn. Vandspejlsbredden er gennemsnitlig 1,6 m (ca. 2 m om vinteren), og vanddybden er 0,4 m (maksimalt 0,5 m). Vandløbet bliver formentlig oprenset med jævne mellemrum, men det er ikke sket for nylig. Bunden er blød af brunt okkerslam, men der findes også en del sand i sedimentet. Vandet er meget uklart af okker. Vandløbsvegetationen dækker ca. 55 % af bunden, og kun 10 % består af neddykkede planter. Der findes mange trådalger (5), samt rørgræs (3), eng-rørhvene (2) og lyse-siv (2). Beskygningsgraden er ringe (få %) og næsten kun forårsaget af urter, der bliver højere senere på sommeren. Da vandløbet er kanaliseret, regnes det ikke til naturtype 3260 (vandløb med vandplanter). I vandløbsbræmmerne er der på begge bredder fundet naturtype 6430 (bræmmer med høje urter). Floraen på disse er artsfattig (16 arter, heraf en træart). Foto Iglsø: Urtebræmme og vandløbsvegetation på vandløbsstrækningen i den nordvestlige del af området. Vurderet ud fra vegetationen synes vandløb og bræmmer i Iglsø området ikke at være i god naturtilstand. Dette skyldes for vandløbet især en dårlig fysisk kvalitet, formodentlig som følge af gentagen opgravning og oprensning af grøde og belastning med okker. For bræmmerne er der sandsynligvis tale om deponering af grøde og bundmateriale langs bredderne, samt næringsstofberigelse og evt. påvirkning af pesticider som led i landbrugsdriften (gødskning af græsarealer og sprøjtning under hegnene). Et forsigtigt skøn for urtebræmmerne er dårlig henholdsvis ringe tilstand for områdets sydvestlige og nordvestlige del. Enge og søer Engen i Iglsø områdets vestlige del (foto 21-22) kan karakteriseres som våd eng, men tenderer mod fugtig brakmark, især i randen, og har også elementer, der tenderer mod rigkær. Engen er ikke afgræsset, men kan have været det tidligere. Der slås formentlig hø på arealet, men det er endnu ikke sket i 2014 (måske fordi arealet har været for vådt). Det kan ikke udelukkes, at arealet rummer partier i randen, som er søgt omlagt for nogle år siden (de mere tørre dele). Størstedelen af vegetationen har en højde på under eller op til 0,5 m, og vedplanter findes primært langs de tværgående afvandingskanaler (formodentlig rørlagte, uden synligt vand). 11

12 Engen rummer positivarter som engkarse, græsbladet fladstjerne, sump-forglemmigej, sumpkællingetand, kær-ranunkel, kær-snerre, hare-star, kær-svovlrod (kun få eksemplarer), kærtidsel, trævlekrone og eng-viol. Engarealet indeholder enkelte arter, som er typiske for den kalkfattige del af EU habitat-naturtype 6410 (tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund), men mangler dog en del af de karakteristiske arter, herunder den ofte forekommende blåtop. Det er her valgt ikke at lade engen omfatte af denne naturtype, men at lade den tilhøre naturtypen natureng (undertype 6402). Tilstanden vurderes som helhed som ringe, især som følge af påvirkning af afvanding og formodentlig også næringsstofberigelse. Der findes dog stadig et vist potentiale (især i den nordlige del af området), der kan danne grundlag for forbedring af naturtilstanden i engen, om dette ønskes. Foto Iglsø: Den vestlige eng og forekomst af planter på den mest uforstyrrede del af arealet, bl.a. med trævlekrone. Engen i områdets nordøstlige del (foto 23-24) kan karakteriseres som fugtig eng. Den er således mere tør end ovenstående, især i randen. Den har nogle steder mest karakter af fugtig brakmark eller kultureng. Engen er under afgræsning af 5 kvier. Der findes mindre delarealer af engen, som er våde (med sjapvand) med især manna-sødgræs og knæbøjet rævehale. Vegetationen som helhed er hovedsagelig lavere end 0,5 m og lavest i randen, hvor der er mest tørt. Engen rummer positivarter som engkarse, håret høgeurt, kær-ranunkel og kær-snerre. Blandt mosser findes kun almindelige, men karakteristiske arter, som Scleropodium purum og Rhytidiadelphus squarrosus. Det vurderes, at engarealet ikke tilhører EU habitat-naturtype 6410 (tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund), men naturtypen natureng (undertype 6402). Engen er formentlig påvirket af afvanding og næringsstofberigelse fra omkringliggende marker og landbrug. Generelt vurderes engens naturtilstand som ringe til dårlig. Der findes dog et vist potentiale at bygge videre på ved forbedring af naturtilstanden, om dette ønskes. 12

13 Foto Iglsø: Den nordøstlige eng med græssende dyr og vegetationen ved kanten af engen op mod hegnet. Søen i Iglsø områdets østlige del (foto 25-26) er skønsmæssigt 1-1,5 m dyb, måske dybere. Den er omgivet af græsningsarealer og marker. Omkring 75 % af bredden er dækket af pilekrat, der vokser ud over og ned i vandet. Dette begrænser adgangen til vandkanten. Hvor træer/buske mangler, findes en rørsump med dominans af bredbladet dunhammer. Der vokser desuden lådden dueurt, kirtlet dueurt, gul iris, kryb-hvene, lyse-siv og næb-star i den indre del af rørsumpen. De eneste vandplanter i det frie vand er liden andemad, der dækker meget store dele af vandoverfladen (80 %), og trådalger. Der er ikke fundet nogen positivarter for søer/vandhuller. Lige over vandkanten (op til 1 m fra denne) er bl.a. observeret kær-dueurt, sumpkarse, kær-tidsel og eng-rørhvene, samt diverse næringsstofelskende plantearter. Søen vurderes i dag at tilhøre EU habitat-naturtype 3150 (næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Det kan diskuteres, om en sådan udpegning giver mening, idet der kun forekommer karakterarten liden andemad, men det synes at være normal praksis blandt fagfæller at udpege naturtypen på et sådant grundlag. Søens tilstand er dårlig, idet vegetationen er yderst fattig på arter. Den er især påvirket af næringsstoftilførsel fra landbrugsdrift (hvilket liden andemad er en klar indikator for) og tilgroning af bredzonen. Der er desuden observeret et andehus på vandet og en fodertønde ved bredden, hvilket antyder at der kan have været et vist andehold i de tidligere år og en yderligere kilde til næringsstofberigelse. Der er dog ikke set nogen ænder på søen ved undersøgelsen. 13

14 Foto Iglsø: Sø i den østlige del af området med pilekrat og dunhammer og store mængder liden andemad. Den lille sø i Iglsø områdets sydvestlige del (foto 27-30) er skønsmæssigt godt 1 m dyb og næsten firkantet i omrids. Den er omgivet af en jordvold bevokset med græs, der slås. Søen ligger tæt på den afvandingskanal, som løber gennem den store vestlige eng, og meget nær bebyggelse i byen Iglsø. Arealet på skråningen ned mod vandet er under tilgroning med vedplanter (især grå-el, men også dun-birk, vorte-birk og selje-pil), som i dag er 1-2 m høje. Langs bredden er jorden dækket med sort plastforing og håndstore sten og grus, og der findes tre rørudløb, hvoraf det ene synes at dryppe i tørvejr. Søen ser ud som et regnvandsbassin og kan dermed betragtes som et egentligt spildevandsanlæg. Årsagen til forekomst af plastforingen kendes ikke, men der kan være tale om, at nedsivning af vandet ønskes hindret (dette bør undersøges nærmere, hvis stedet skal indgå i vådområdet). I det frie vand, der er temmelig plumret, dominerer svømmende vandaks og trådalger, i rørsumpen bredbladet dunhammer. I vandet findes også liden andemad, fladfrugtet vandstjerne, positivarten liden vandaks og små bevoksninger af positivarten almindelig kildemos, der dog er i en meget dårlig væksttilstand (mange døde skud). I rørsumpen er der ud over dunhammer fundet eng-forglemmigej, glanskapslet siv, lyse-siv, manna-sødgræs og tagrør. I den nærmeste meter over vandkanten er fundet i alt 24 arter, herunder sumpforglemmigej, eng-brandbæger, kær-tidsel, almindelig skjolddrager og grøn høgeskæg. Søen indeholder arter, der vil henføre den til EU habitat-naturtype 3150 (næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Da der imidlertid er tale om et spildevandsanlæg, giver en sådan udpegning ikke mening. Søens tilstand vurderes som ringe. 14

15 Foto Iglsø: Sø i den sydvestlige del af området med dominans af dunhammer, svømmende vandaks og trådalger. Foto Iglsø: To rørudløb og plastforing dækket af grus og sten langs bredden af den sydvestlige sø. Konklusion Der kan på baggrund af de udførte vegetationsundersøgelser med tilhørende faglige vurderinger konkluderes følgende for de af 3 beskyttede naturarealer inden for de to områder i Viborg Kommune: Søgaard Sø området Vandløb: Disse er stærkt kanaliserede og hårdt vedligeholdte afvandingskanaler alle steder, hvor de enten er besigtiget eller undersøgt. De tilhører derfor ikke naturtype 3260 (vandløb med vandplanter). De har, som de ligger i dag, ikke en god eller bedre naturtilstand. Moser: De to moser kan opfattes som rigkær, men tilhører ikke, som de ligger i dag, nogen EU mosehabitat-naturtype. De henføres derfor til undertypen rigkær (7005 ifølge 15

16 NaturAppl 1 ). Begge moser rummer dog næringsfattige (mesotrofe) elementer, som formentlig er rester af en tidligere langt bedre naturtilstand. I dag har moserne ikke en god eller bedre naturtilstand, men der er potentiale for at forbedre den, fordi der er tilbageværende bestande af planter at bygge videre på. Søer: Den ene sø er lille og lavvandet og tørrer helt eller delvist ud om sommeren. Den kunne med lige så god ret betegnes som rigkær, hvorved den dog på grund af sin ringe størrelse ville glide ud af naturbeskyttelsen. Den anden sø, der er større og dybere, tilhører EU habitat-naturtype 3150 (næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Ingen af søerne har, som de ligger i dag, en god eller bedre naturtilstand. Iglsø området Litteratur Vandløb: Disse er stærkt kanaliserede og hårdt vedligeholdte afvandingskanaler alle steder, hvor de enten er besigtiget eller undersøgt. De tilhører derfor ikke naturtype 3260 (vandløb med vandplanter). De har, som de ligger i dag, ikke en god eller bedre naturtilstand. Enge: Den ene eng kan karakteriseres som våd eng, den anden som fugtig eng. Begge kan henføres til naturtypen natureng (undertype 6402), men ikke med sikkerhed til nogen EU habitat-naturtype. Ingen af de to enge har god eller bedre naturtilstand, men der er et vist potentiale for forbedringer. Søer: Den største sø vurderes i dag at tilhøre EU habitat-naturtype 3150 (næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks), uanset at der kun findes én karakterart blandt svømmende flydeplanter. Den mindste sø har en vegetation, som opfylder kravet til samme naturtype, men udpeges ikke som sådan, fordi søen fungerer som spildevandsanlæg. Ingen af de to søer har en god eller bedre naturtilstand. Wiberg-Larsen, P., Nygaard, B. & Fredshavn, J Bræmmer med høje urter langs vandløb. Teknisk Anvisning nr. V16, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Fredshavn, J., Nygaard, B. & Ejrnæs, R Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 mv. Version 1.04, juni 2010, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 1 Der er en uoverensstemmelse mellem Natur Appl og anvisningen hvad angår nummeret for naturtypen. Her er valgt brugen af 7005 som i databasen, idet det er denne, som gælder ved inddatering (i anvisningen er 7005 derimod kildevæld og 7004 rigkær). 16

17 Bilag 1A VEJ SØVSØ SØ VS Ø VE J VEJ SØGÅRDS Søgaard Sø SØ VSØ VEJ NYGÅRDS MARK NYGÅ RDSM ARK NYGÅ RDSM ARK J SØGÅ RDSVE, Tlf. Fax. Søgård Sø Muligt vådområde Dato: J.Nr. Målforhold: 1:10000 Init.:

18 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:6455 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

19 Sø i Søgaard Sø områdets nordøstlige del Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Søen tørrer helt eller delvist ud om sommeren Målforhold: 1:429 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

20 Bilag 2A LÆ RK E NB OR GV EJ LÆ J GVE OR NB RKE J IGLSØVE IGLSØVE J TIN RS BØ Ø. EJ GV TINGVEJ Ø. BØRS Ø. BØ EJ INGV RST DSVEJ RØRGÅR, Tlf. Fax. Iglsø Muligt vådområdeprojekt Dato: J.Nr. Målforhold: 1:10000 Init.: DSVEJ RØRGÅR

21 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:6455 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

22 SBH consult ApS Rev. 2. juni 2014 Biologisk vandløbsbedømmelse Selskovvej 8; 3400 Hillerød Dato (dd-mm-åååå): Vandløbets navn: Udført af: Bemærkning: Stationens navn: Vandløbets omgivelser: (0-3) Intensitet af forekomst: 0 = ingen, 1 = svag, 2 = middel/alm., 3 = stærk/dominerende Omgivende "natur"-typer: Ådalen: Bræmmer/brinker: Løvskov... Græsmark... Terrænhældning, HS... Træer/buske... Andet (angiv art i bem.) Nåleskov... Tør eng... Terrænhældning, VS... Høje urter... Depon af affald... Krat... Våd eng... HS = højre side Lave urter(<0,5m)... Brinkskred... Spredte træer/buske... Sumpskov... VS = venstre side (set nedstrøms) Urteveg. artsrig... Erosionsrender... Levende hegn... Rørsump... Kæmpe-bjørneklo... Sprøjtepåvirket... Pyntegrøntkultur... Mose,sø... Egentlig ådal (x)... Rød Hestehov... Græsset <1m fra vand- Frugtplantage... Kilde... Dalvidde (1-3)... Kvan... løbskant (x)... Dyrket mark... Have/park... Dalsymmetri (1-3)... Brink-/ bræmmeveg. Bræmmebredde (0-3) Brakmark, ruderat... Bebyggelse, vej, bro... nedhæng Beskygning, i alt Bemærkninger: Selve vandløbet: (0-3) Intensitet af forekomst: 0 = ingen, 1 = svag, 2 = middel/alm., 3 = stærk/dominerende Vandløbets forløb: Vandløbsprofil: Vandløbsdimensioner, m: Vedligeholdelse: Strøm: Reguleret forløb... Vsp. u. terræn, m... Middel vinterbred... Opgravning... Stillestående... Snoet... Reguleret profil... Middel vsp.bredde... Total grødeskæring... Ringe (0-10cm/s)... Høller og stryg... Underskårne brinker... Bredde var. (0-3)... Grødesk. i strømr... Jævn (10-25cm/s)... Faskiner... Middel-dybde... Grødesk. i netværk... God (25-50cm/s)... Stensætninger... Maks. dybde... Slåning af kantveg... Frisk (>50cm/s)... Strømrendebredde Slåning af brinkveg... Udtørret... Max. ant. strømrend Pytter... Vandløbsbund: Vandets udseende: Mikroflora: Blød... Slam, kun i strømlæ... Uklart (0-3)... Slimet biofilm... Sten (> 60mm)... Overliggende slam... Angiv årsag Svovlbakterier... Gydegrus (10-60mm) Grene... Lammehaler... Fint grus (3-10mm)... Blade, kviste... Vandets lugt: Bakt./sv. øvrige... Groft sand (1-3mm)... Findelte plantedele... Ingen (x)... Grønlige alger... Fint sand (0,3-1mm) Rødder... Eller angiv art Kiselalger... Ler/silt (< 0,3mm)... Hildenbrandia... Slam (sort)... Fisk observeret (x): Slam (brunt)... Angiv evt. art Tørv... Makroflora (i vand): Grødedækning i alt (% af bund): Helt neddyk. (andel af grødedækning, %): Hyp.: 1 = enkeltfund, 2 = i mindre antal, 3 = alm. forekom., 4 = væs.del af flora/i stort antal, 5 = masseudvikling "Vandplanter": (hyp. 1-5) "Kantplanter" (i vand): (hyp. 1-5) Vandstjerne... Andemad... Smalbl. Mærke... Eng-forglemmigej... Kryb-hvene... Vandkrans... Gul Åkande... Bredbl. Mærke... Brøndkarse... Rørgræs... Kruset Vandaks... Vand-pileurt... Lancetbl. Ærenpris... Brudelys... Tagrør... Børstebl. Vandaks... Kildemos... Tykbl. Ærenpris... Pilblad... Andre græsser... Hjertebl. Vandaks... Andre mosser... Gren. Pindsvineknop... Vand-peberrod... Star... Rust-vandaks... Grønne trådalger... Enk. Pindsvineknop... Vand-brunrod... Lådden Dueurt... Svømmende Vandaks... Strømtråd... Sø-kogleaks... Bittersød Natskygge... Alm. Mjødurt... Vandranunkel... Paddeleg... Skov-kogleaks... Høj Sødgæs... Skræppe... Vandpest... Vand-mynte... Manna-sødgræs... Baldrian... Aks-tusindblad... Sværtevæld... Knæbøjet Rævehale... Båndblade... Vandspir... Bemærkninger: Inddateret af: Dato:

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll. Kolofon År: 2014 Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

ISBN nr.: 978-87-7091-169-6. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Naturstyrelsen

ISBN nr.: 978-87-7091-169-6. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Naturstyrelsen Kolofon Titel: Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov Natura 2000-område nr. 93 Habitatområde H82 Fuglebeskyttelsesområde F66 Emneord:

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Fase 1. Teknisk analyse September 2007 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Rapport titel: Ringsted Kommune Rønnedevej 9 4100 Ringsted Watertech a/s Algade 52 DK-4000 Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER Areal, biomasse og antal græsningsdyr Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE EKSTERN HØRING Forsvar for naturen AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Indholdsfortegnelse INDHOLD

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR

UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR Rangordning af arealer efter naturværdi og potentiale Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 40 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme

Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme - En undersøgelse af fisk, smådyr og vandplanter 26 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium, februar 27 Konsulenter: Per Gørtz og Jens

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere