Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan"

Transkript

1 Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel for fritidstilbudsstrukturen ved Lundehusskolen. I den nye løsningsmodel anvendes tre matrikler i stedet for en. Forvaltningens anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager: at, implementeringsplanen for Lundehusskolen ændres fra den oprindelige plan om fritidsinstitution på én matrikel, til at fritidsinstitutionen skal udgøres af tre matrikler placeret på henholdsvis skolens, Græshoppens og Skrammellegepladsens matrikler, hvor Skrammellegepladsen udelukkende har fritidshjemspladser at det sendes i høring, at fritidsinstitutionerne ved Lundehusskolen, anbefales organiseret som kommunal fritidsinstitution i klynge at det sendes i høring, at fritidstilbuddet for gruppeordningen indgår i 1:1 strukturen Der skal gøres opmærksom på, at forvaltningens indstilling til udvalget om sammensætning og organisering af fritidscentrene fremgår af særskilt bilag. Enkelte forslag beskrives dog også i denne plan, da pladserne indgår i institutioner, der også har 6-9 års pladser. Vedrørende fritidscenter er det forvaltningens anbefaling, at det fastholdes, at klubpladserne bevares på RYAC, og at det ændres, at klubpladserne på Emdrup Søgård bevares på matriklen sammen med RYAC indgår i fritidscenter Bispebjerg Nord, der anbefales organiseret som selvejende fritidscenter i netværk/klynge. Se i øvrigt planen for fritidscenterstruktur for Nørrebro/Bispebjerg for det samlede overblik over fritidscenterløsningen samt forvaltningens indstilling til politisk beslutning herom. Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan På matriklerne for Skrammellegepladsen og Græshoppen/Lunden (samt gruppeordningen, der ligesom Lunden er placeret på skolen) bevares fritidshjemspladser. Matriklerne er placeret på en måde, så de kan bruges i skoletiden og i fritidsinstitutionstiden i et samarbejde mellem fritidsinstitution og skole, således at fritidsinstitutionens lokationer i skoletiden kan aktiveres som en alternativ læringsplatform, der kan understøtte en skoledag, hvor der skal tænkes bevægelse eller anderledes læringsrum, mens de i fritidsinstitutionstiden kan anvendes mere traditionelt til fritidspædagogik. Fritidsklubpladserne bevares på Emdrup Søgårds matrikel og skal indgå i områdets fritidscenter. Fritidshjempladserne på matriklen nedlægges. 1

2 Der bevares i dette forslag børnehave-, fritidsklub- og ungdomsklubpladser på RYACs matrikel. Børnehuset Dragen/Hindbærhegnet bevarer i dette forslag sin primære privatskoletilknytning, og skal ikke have pladser fra Lundehusskolen mere. Det skal understreges, at den konkrete flytning af børn, personale og tilbud aftales med de involverede parter, når der er taget beslutning om forslagene, samt at børn og personale ikke flyttes, før et evt. nyt tilbud er indrettet til dem. Tabel 1: Økonomi, matrikelantal og opfyldelse af 1:1 struktur Skole og Fritidstilbud Lundehusskolen Nuværende struktur Nuværende forslag til beslutning Anlægsøkonomi Driftsøkonomi (bruttodriftsreduktion) 1,4 mio. kr. - leder 0,8 mio. kr. - grundbeløb 0,1 mio. kr. - bygningsrelaterede 0,5 mio. kr. udgifter Ny driftsudgift til større enhed -leder -grundbeløb - bygningsrelaterede udgifter Nettodriftsreduktion 0 1,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,3 mio. kr. Honorerer 1:1 - Muligt Antal matrikler 6 4 lokationer på 3 matrikler 2

3 Placering af institutioner i forhold til skolen Resume af høringssvarene ved implementeringsplanen ved Lundehusskolen Der er 36 aktører ved Lundehusskolen, der har afgivet høringssvar. Skole (2) Emdrup Søgård (7) Græshoppen (2) RYAC (5) Skrammellegepladsen (20) Skolebestyrelsen på Lundehusskolen ytrer ønske om, at der opbygges et fritidsmiljø omkring Emdrup Søgård, Skrammellegepladsen og Græshoppen. Det påpeges, at Emdrup Søgård er det fritidshjem, som oftest benyttes i skoletiden af både lærere og pædagoger. Skolebestyrelsen fortrækker endvidere en klyngeorganisering, da det vil give de bedste muligheder for hele pædagogstillinger. Det fremlægges, at hvis der organiseres en klynge med både fritidshjem og fritidscenter, som kun dækker én skole, vil det være lettere, at sikre en bedre økonomi, og lette en bedre og mere fleksibel overgang for børnene mellem fritidshjem og fritidscenter. 3

4 Forældrebestyrelsen i RYAC ønsker at bevare fritidshjemspladser og påpeger, at RYAC med store udendørsarealer og placering tæt på Ryvangen Naturpark allerede indgår som en del af skolens læringsmiljø. Bestyrelsen mener, at RYAC med sin nuværende struktur med børnehave, fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub allerede har mulighed for at tilbyde kombinationsansættelser, og at fritidscentre ligeledes bør indarbejdes i netværk med en ideel løsning, hvor fritidsklubberne lægges ind i de allerede eksisterende og velfungerende klubfællesskaber. Forældrebestyrelsen fra Skrammellegepladsen ytrer, at ved at fastholde fritidsinstitutionsstrukturen for de 6-9-årige mellem Lunden /Græshoppen, Emdrup Søgård, RYAC og Skrammellegepladsen, kan der samlet laves et attraktivt og varieret fritidstilbud, hvor institutionernes nuværende profiler kan indgå i et samlet hele og sikre pædagogisk kvalitet også i samarbejde med skolens ledelse. Dette menes også at sikre, at der fremadrettet sker en søgning til både skole og fritidsinstitutioner i skoledistriktet. Bestyrelsen mener, at Skrammellegepladsen i højere grad henvender sig til de yngre elever end de ældre, og de vil derfor på det kraftigste foreslå, at Skrammellegepladsen forbliver en fritidsinstitution, som fungerer i et tæt og forpligtende samarbejde med Lundehusskolen. Bestyrelsen kan ikke se, at en blanding af selvejende og kommunale ikke kan lade sig gøre, og de vil gerne appellere til, at konstellation af denne art bliver grundigt undersøgt både juridisk og i forhold til eventuelle fortilfælde for lignende samarbejder. Forældrerådet Emdrup Søgård mener, at 1:1 princippet udfordrer fritidsstrukturen. De har bekymringer om meget store enheder, og at det enkelte barn blive usynligt i en så stor enhed. De påpeger, at skolen allerede nu benytter fritidshjemmets lokaler og mener, at en nybygning af en institution på Lundehusskolens matrikel vil forringe og formindske værdifulde udearealer for skolens område; et område, hvor der også er fantastiske planer om en 'multihal', som vil give hele boligområdet og skolen et meget tiltrængt løft. De tilslutter sig et forslag fra Emdrup Søgårds leder om, at Emdrup Søgård efter lidt ombygning vil kunne rumme alle indskolingsbørn fra Lundehusskolen, uden at det nødvendigvis vil føles som en børnefabrik. De mener, at det er useriøst, at forvaltningen bruger få hundrede meters afstand som et af hovedargumenterne for at samle fritidstilbuddene på skolen. Klyngelederne fra IB4 ønsker at fastholde og videreudvikle institutions- og ledelsesstruktur, organisering, det pædagogiske arbejde i alderen år og pædagogikken i klynger - som kommunale klynger. Klyngelederen ønsker endvidere, at indfasning af den beslutning, der træffes, sker hurtigst muligt, men påpeger nødvendigheden af, at der kommer en høringsrunde 2, hvor alle får mulighed for at kvalificere de endelige organisatoriske og strukturelle løsninger med inddragelse af områdets ledere og medarbejdere. Der er en del yderligere høringssvar fra personale, forældre og lokaludvalg, der udtrykker ønske om bevarelse af fritidshjemspladser på de eksisterende eller fremhæver RYAC og Skrammellegepladsen som særlige, bevaringsværdige fritidshjemslokaliteter. 4

5 Oprindeligt forslag forud for høring Tabel 2: Oversigt over nuværende skoletilknyttede fritidstilbud: selv Selv Selv Anden Skole- Tilknytning SKRAMMEL- LEGE- PLADSEN EMDRUP RYAC BØRNEHUS- ET DRA- GEN/HINDBÆ RHEGNET EMDRUP SØGÅRD Adresse V U BH FH FK J K UK BA SIS SPE C Institutionsnavn Afstand til skole Klynge/ netværk/ KKFO KELDS- ØVEJ FRIE 12/13 Nej RY- MARKS- VEJ FRIE Nej RY- MARKS- VEJ 11 EM- DRUP VÆNGE Ø2 Nej 194C BI4 Nej KELD- SØVEJ /0 BI4 Nej GRÆSHOP- PEN/lunden Gruppeordningen på Lundehusskolen 10* 0 Nej * Der er indmeldt ca. 10 elever i specialklasserække, hvoraf ca. 9 elever i er indmeldt i Gruppeordningen ved Lundehusskolen. Nogle af de resterende elever er inkluderet i på normalområdet eller går i specialklub. Beskrivelse af det samlede forslag: Lundehusskolen er fire-sporet, så der skal være 448 fritidshjemspladser tæt på skolen. Derfor undersøges det, om der kan udbygges/ombygges, så alle fritidshjemspladserne kan blive samlet i en fritidsinstitution på skolen. Alternative løsninger er at placere den samlede fritidsinstitution på flere matrikler på og så tæt på skolen som muligt eller at undersøge, om der er i forhold til skolen er en tæt beliggende matrikel, hvor alle fritidshjemspladserne kan samles fysisk. 5

6 Forslagets konsekvens for: Skrammellegepladsen: Fritidshjemspladserne fra Skrammellegepladsen flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på skolen. Fritidsklubpladserne indgår i fritidscenter Bispebjerg Nord. Se nærmere i oversigten over fritidscentre. RYAC: Fritidshjemspladserne fra RYAC flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på skolen. Fritidsklubpladserne indgår i fritidscenter Bispebjerg Nord. Se nærmere i oversigten over fritidscentre. Børnehuset Dragen/Hindbærhegnet: Børnehuset Dragens fritidshjemspladser bevares, men normeringen sættes efter nærtliggende privatskolers elevers behov for plads. Emdrup Søgård: Fritidshjemspladserne fra Emdrup Søgård flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokalitet på skolen. Fritidsklubpladserne flyttes til Skrammellegepladsen, som indgår i fritidscenter Bispebjerg Nord. Det skal undersøges, om der kan findes en anden anvendelse for Emdrup Søgård, alternativt afvikles enheden. Græshoppen/Lunden: Fritidshjemspladserne fra Græshoppen flyttes til den samlede fritidsinstitutions lokation på skolen. Der gennemføres undersøgelse med udgangspunkt i udbygning på Lundens matrikel, så alle 448 fritidshjemspladser kan samles. Ombygning/udbygning til flere fritidshjemspladser vil tage med udgangspunkt i lokalefællesskab med Lundehusskolen. Gruppeordningen ved Lundehusskole: Fritidshjemspladserne bevares på matriklen. Pga. disse børns særlige behov, er det endnu ikke afklaret, om hvorvidt specialtilbuddet fremover bør indgå i 1:1 strukturen som en afdeling i den samlede fritidsinstitution, eller alternativt at specialtilbuddet organiseres som en enhed, der står uden for 1:1 strukturen med reference direkte til skolelederen. Lundehusskolen: ombygning/udbygning af den eksisterende fritidsinstitution vil være med udgangspunkt i lokalefællesskab med Lundehusskolen. 6

7 7

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 08-01-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008

Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Indhold: Overordnede overvejelser side 2 Visuelt

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense,

Læs mere