HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. december 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. december 2011 Sag 165/2009 (1. afdeling) Knud Dencker-Jensen (advokat Vilhelm Dickmeiss, beskikket) mod Ane Bodil Søgaard (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Svendborg den 2. april 2008 og af Østre Landsrets 13. afdeling den 6. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Niels Grubbe, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Knud Dencker-Jensen, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Ane Bodil Søgaard, skal anerkende, at de til enhver tid værende ejere og brugere af ejendommen Kildegården, Stågerupvej 50, matr. nr. 2 A Stågerup by, Ollerup, har vejret over hendes ejendom, Tørvelong 40, matr. nr. 21 B og 21 C, begge Stågerup by, Stenstrup, for al færdsel, såvel gående som kørende og færdsel med kreaturer. Ane Bodil Søgaard har påstået stadfæstelse. Anbringender For Højesteret er parterne enige om, at ejerne og brugerne af Kildegården havde vundet hævd til færdsel på det omstridte vejstykke som beskrevet i Knud Dencker-Jensens påstand, inden Ane Bodil Søgaard erhvervede ejendommen, og at denne hævd ikke er bortfaldet ved frihedshævd.

2 - 2 - Parterne er derimod uenige om, hvorvidt Ane Bodil Søgaard opfylder betingelserne for ekstinktion af denne utinglyste færdselsret, jf. tinglysningslovens 1, stk. 2, og 5, og om hun rettidigt gjorde sin ekstinktionsret gældende, jf. 26, stk. 1. Knud Dencker-Jensen har anført, at Ane Bodil Søgaard ved sin erhvervelse af ejendommen Tørvelong 40 ikke var i god tro om hans utinglyste færdselsret, hvorfor hun ikke kan ekstingvere den, jf. tinglysningslovens 1, stk. 2, og 5. Ane Bodil Søgaard blev bekendt med, at ejerne af Kildegården havde en færdselsret, før hun erhvervede ejendommen. Hun burde på baggrund af servituttens synbarhed, herunder vejens forløb og ledhullet, desuden have indset, at vejstykket over Tørvelong 40 var en adgangsvej til og fra hans mark, Lysbjergmarken. Han har endvidere anført, at fristen i tinglysningslovens 26, stk. 1, i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd skal regnes fra tidspunktet for tinglysningen af Ane Bodil Søgaards erhvervelse af adkomst til Tørvelong 40, hvilket vil sige den 25. august Der er ikke hjemmel til at suspendere fristen. Han har siden Ane Bodil Søgaards erhvervelse af Tørvelong 40 løbende benyttet det omstridte vejstykke og gjort Ane Bodil Søgaard opmærksom på færdselsretten. Der er således ikke udøvet snighævd. Subsidiært må fristen i tinglysningslovens 26, stk. 1, regnes fra det tidspunkt, hvor Ane Bodil Søgaard blev bekendt med eller burde have vidst, at ejerne af Kildegården havde en utinglyst, hævdvunden færdselsret over hendes ejendom. Ane Bodil Søgaard blev i hvert fald bekendt med færdselsretten enten i 2002, da stenene i ledhullet blev fjernet, eller den 19. juni 2003, da han på et kommunalt møde om anlæggelse af en natursti gjorde sin vejret gældende. Ane Bodil Søgaard deltog også i mødet. Hans oplysning herom blev medtaget i kommunens referat fra mødet. Først i efteråret 2005 gjorde Ane Bodil Søgaard indsigelse mod færdselsretten, idet hun lagde sten på det omstridte vejstykke og derved fysisk hindrede ham i at færdes over hendes ejendom. Ane Bodil Søgaard har derfor gjort indsigelse senere end 2 år efter, at hun blev eller burde være blevet bekendt med den utinglyste færdselsret, uanset om det lægges til grund, at fristen i tinglysningslovens 26, stk. 1, skal regnes fra tidspunktet fra tinglysning af adkomsten i 1999, fra 2002 eller fra den 19. juni 2003.

3 - 3 - Ane Bodil Søgaard har anført, at hun ved erhvervelsen af ejendommen var i god tro om den utinglyste færdselsret, jf. tinglysningslovens 1 og 5. Det er Knud Dencker-Jensen, som har bevisbyrden for, at hun ikke var i god tro i tinglysningslovens forstand, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Hun fik ikke før erhvervelsen oplyst, at Knud Dencker-Jensen havde en færdselsret over ejendommen. Skødet opregner to dokumenter om færdselsret over ejendommen, og ingen af disse rettigheder svarer til den påberåbte under denne sag. Sælger har i skødet angivet, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder. Ledhullet var i 1999 spærret med sten på jorden for andet end gående færdsel, og vejstykket fra ledhullet op til gårdspladsen på hendes ejendom var så tilgroet, at man også her kun kunne gå. Der har ikke i perioden været kørende færdsel på det pågældende vejstykke. Hun har endvidere i relation til tinglysningslovens 26, stk. 1, anført, at udgangspunktet for ekstinktion af utinglyste rettigheder er tinglysningslovens 1, jf. 5. Indskrænkninger i hovedreglen om godtrosekstinktion må fortolkes restriktivt både ud fra almindelige fortolkningsprincipper og for at opretholde tilliden til tingbogen. Hun gjorde sin ret gældende inden to år efter erhvervelsen af ejendommen, idet Knud Dencker-Jensen i denne periode effektivt var afskåret fra at benytte vejen, som var blokeret. For at forebygge snighævd kan det være nødvendigt, at 2-års fristen tidligst regnes fra det tidspunkt, da erhververen fik kendskab til hævdskravet. Alternativt vil en indehaver af en hævdvunden færdselsret blot kunne undlade at udnytte sin erhvervede ret i en 2-årig periode, hvorefter erhververen ikke ville kunne fortrænge den utinglyste ret, uanset at man var i god tro på tinglysningstidspunktet. Umiddelbart synes denne fortolkning af tinglysningsloven dog kun nødvendig i de tilfælde, hvor der ikke er sket en effektiv fysisk afbrydelse af den hævdvundne ret. Knud Dencker-Jensen har bevisbyrden for, at han gjorde en færdselsret gældende, og at hun blev bekendt med indholdet af den hævdede færdselsret. Endvidere har han bevisbyrden for, hvornår dette skete. Der må til dette bevis stilles mindst samme krav som til beviset for, at erhververen har gjort sin ret gældende, jf. tinglysningslovens 26. Hun blev først i august 2005 bekendt med, at Knud Dencker-Jensen gjorde en færdselsret gældende, og hun reagerede prompte derefter.

4 - 4 - Supplerende sagsfremstilling I det skøde, hvorved Ane Bodil Søgaard erhvervede den omhandlede ejendom, hedder det bl.a.: 2.5. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger, idet bemærkes at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter: Dok. om færdselsret Dok. om færdselsret Aftale om naturgenopretning på Egebjerg Bakke. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen Sælger oplyser: at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder. Skødet blev tinglyst den 25. august Egebjerg Kommune indkaldte ved brev af 10. juni 2003 en række lodsejere til møde i kommunen den 19. juni På mødet ville kommunen orientere om 3. etape af en natursti, der skulle gå fra Faldsled til Lundeborg. 3. etape omfattede området fra Skovsgård på Stågerupvej til Dyrehavehus på Løvehavevej i Svendborg Kommune. Mødeindkaldelsen var vedlagt en kortskitse fra Stågerupvej til Trollekrogsvej. Kortskitsen viste, at stien skulle forløbe på Ane Bodil Søgaards ejendom på det omstridte vejstykke og videre over Knud Dencker-Jensens ejendom. Om mødet den 19. juni 2003 hedder det i et notat fra Egebjerg Kommune bl.a.: Noter fra møde med lodsejere på 3. etape den 19. juni 2003 Lodsejer Bemærkning Konklusion Bodil Søgaard Knud Denker Foreslår at vejen forbi hendes hus ændres til anden adgang på hendes jord lidt sydligere langs skovbrynet. Oplyste at der er vejret på den anviste sti. Stiudvalget vil se på det den 26. juni

5 - 5 - Ane Bodil Søgaard har udarbejdet et referat af mødet, hvori der ikke er anført noget om Knud Dencker-Jensens vejret. Advokat J. Skaadstrup Jørgensen henvendte sig ved brev af 30. august 2005 til Ane Bodil Søgaard om vejretten. Han anførte i brevet, at familien Dencker-Jensen over for ham havde oplyst, at hun i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen havde fået en mundtlig orientering om den pågældende vejret, og at hun ikke havde anfægtet denne før nu, hvor der var forhandling om naturstien. Ane Bodil Søgaard besvarede denne henvendelse ved brev af 15. september 2005, hvori det hedder bl.a.: Med hensyn til den påståede vejret skal jeg bemærke følgende. Det er korrekt, at Dencker-Jensen ved forskellige lejligheder har påberåbt sig en sådan ret uagtet den ikke fremgår af skødet- men han har nævnt at ligge inde med anden dokumentation herfor. Jeg har opfordret ham til at fremlægge denne dokumentation. Det forhold, at han aldrig har fulgt denne opfordring, og at De som hans advokat heller ikke nu fremlægger nogen dokumentation, viser for mig, at der simpelt hen ikke findes nogen dokumenteret ret. Om der eventuelt er etableret nogen form for hævd hen igennem tiden for færdsel henover min ejendom kan jeg ikke tage stilling til på nuværende tidspunkt. Det kræver nok en nærmere juridisk granskning af forholdene. Det afgørende i denne forbindelse må imidlertid være som jeg startede med at skrive at jeg ikke har indvendinger mod færdsel til fods eller på cykel. Det har været mit standpunkt hidtil og vil også være det fremover, medmindre Dencker-Jensen skulle fortsætte med provokerende adfærd som den ovenfor omtalte aktion med hans motorsav. I så tilfælde forbeholder jeg mig min stilling og handlemåde. Anderledes forholder det sig med motorkørsel. Jeg ønsker ikke færdsel med motorkøretøjer på min private vej hen over min ejendom. Det har imidlertid ikke været noget problem hidtil. I de seks år, som ejendommen har været i min besiddelse, har der ikke været sådan motorkørsel overhovedet, hverken af Dencker-Jensen eller andre. Jeg mener, at jeg i givet fald ville være i min gode ret til at forbyde sådan kørsel. Det synes klart fra love, vejledninger og domsafgørelser (også de, som nu er blevet fremsendt til mig fra Deres kontor), at der skelnes klart mellem på den ene side færdsel til fods og på cykel, og på den anden side motorkørsel. Der er heller ikke nogen hævd vedrørende motorkørsel, som kan påberåbes. Knud Dencker-Jensen afgav forklaring for Retten i Svendborg i sagen om vejret over Mogens Boye Jacobsens ejendom. I retsbogen for den 29. september 2008 er der herom anført bl.a.:

6 - 6 - Der er 4 veje, der fører ind til Lysbjerg. Det er vigtigt, at der er flere adgangsveje, for at man i al slags vejr kan komme derind. Især i stormvejr kan det være svært at komme ind og se til dyrene, idet der ofte blæser træer ned over vejene. De 4 veje ind til Lysbjerg er via Hulvejen, via Skovsgårde, via Lysbjergvej og lossepladsen og via Tørvelong og Bodil Søgaards ejendom. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Knud Dencker-Jensen, Ane Bodil Søgaard og Jørgen Eriksen. Der er endvidere afgivet forklaring af Jack Folke Andersen. Knud Dencker-Jensen har forklaret, at Bodil Søgaard overtog sin ejendom den 1. juli Han har løbende forklaret hende om vejretten og den fælles vedligeholdelsespligt af vejen. Han og hun mødtes hver uge, fordi han holdt på hendes gårdsplads på det tidspunkt, da passagen gennem skoven var vanskeliggjort af væltede træer. Han parkerede her for at kunne komme til i skoven med at rydde vejen. De træer, der var væltet i skoven, var på hans jord og på strækningen op til ledhullet, i alt en strækning på cirka 100 meter. Han kom til gårdspladsen fra Tørvelong og mødtes som nævnt med Bodil Søgaard masser af gange i den forbindelse. Han fik ofte kaffe, og de drøftede hver gang vejretten. Perioden, hvor han ryddede skoven, varede til 2002 eller Han blev på et tidspunkt ringet op af Bodil Søgaards tømrer, Mogens Jakobsen, fordi denne skulle sætte vinduer i en lade hos Bodil Søgaard. Laden lå cirka 1½ meter fra skel, og tømreren spurgte, om han måtte fælde nogle vilde blommetræer på Knud Dencker-Jensens ejendom. Han sagde ja til det, og i den forbindelse fjernede han også forskelligt byggeaffald, der var anbragt på hans jord. På et tidspunkt præsenterede han en jagtkammerat, Jørgen Eriksen, for Bodil Søgaard. Det skete, fordi Bodil Søgaard skulle lære Jørgen Eriksen at kende, da det var en privat fællesvej, og Jørgen Eriksen også skulle bruge vejen f. eks. om vinteren, når han skulle fodre fasaner. Præsentationen skete, lige efter at Bodil Søgaard havde købt ejendommen i Det var, før det gamle hus var nedrevet, og et nyt blev bygget. De befandt sig på gårdspladsen og drak blandt andet en øko-øl sammen. Jørgen Eriksen tilbød i øvrigt i den forbindelse også at bygge det nye hus for Bodil Søgaard, hvilket hun dog afslog. Hans mor, der døde sidste år, blev præsenteret for Bodil Søgaard. De fik ved den lejlighed et glas rødvin sammen, og hans mor forklarede Bodil Søgaard om vejretten.

7 - 7 - Mødet den 19. juni 2003 på Egebjerg Rådhus blev afholdt i anledning af overvejelser om anlæggelse af en øhavssti. Mødet var et informationsmøde. På mødet rejste han spørgsmål om vedligeholdelse af øhavsstien og fortalte i den forbindelse om fællesvejen og de 14 lodsejeres fælles vedligeholdelsespligt af vejen. Til stede på mødet var blandt andre også Bodil Søgaard og Jack Folke Andersen. Øhavsstien skulle følge etablerede veje og stier og skulle derfor gå forbi Bodil Søgaards ejendom og altså følge hans vejret. Bodil Søgaard var synlig modstander af stien, og det var først på det tidspunkt, at problemet med at hindre hans vejret opstod. Øhavsstien ikke var beregnet til kørsel, hverken med biler, cykler eller andet, og var kun en vandrerute. Han mener, at øhavsstien skyldes en lov herom. Der var cirka 40 tilhørere til mødet i kommunen, der varede et par timer. Mødet blev indledt med et velkommen fra kommunen, hvorefter projektet blev forelagt og præsenteret af en person fra et ingeniørfirma. Det var den første orientering af lodsejerne i Egebjerg Kommune. Han husker ikke, hvor lang tid det tog at besvare de spørgsmål, der blev rejst. Der var ikke mange, der stillede spørgsmål. Selv stillede han som nummer 2 eller 3 spørgsmål om øhavsstien. Hans spørgsmål drejede sig om vedligeholdelse af vejen, som for ham var meget væsentlig. Han nævnte også noget om skiltning, men det fandtes ikke nødvendigt, mente man fra ingeniørfirmaets eller kommunens side. Det varede 2 til 3 minutter, og der kom ikke nogen kommentarer hertil, bortset fra skiltningen. Forud for opkvistningen blev han ringet op af Bodil Søgaard. Det var i august Bodil Søgaard havde problemer med vandforsyningen via en brønd. Han befandt sig da i Slovenien. Da han kom hjem, var han hos Bodil Søgaard og sagde til hende, at han næste dag ville begynde på opkvistningen. Det var først, da han var i gang med dette arbejde, at Bodil Søgaard hindrede ham i at fortsætte. I 1990 erne gik han fra at være aktiv landmand til at være ansat under et forskningsprojekt. Han var på det tidspunkt på arbejde hver dag fra kl. 8 til kl. 16. I 1999 var han blevet konsulent i et andet firma og var i den anledning tit i udlandet. Hver 6. uge var han således væk i 14 dage. Hans økonomi afhang dog bl.a. af skovning af brænde til eget forbrug, og det gik der megen tid med. Ved de lejligheder kom han ind fra Tørvelong, fordi vejen i Skjoldemoseskoven var så opblødt, at man ikke kunne køre den vej.

8 - 8 - Byggeaffald fra laden blev kørt væk 1 eller 2 år efter Byggeaffaldet lå i hans skov, og han var kørt ind over sin egen græsmark, Lysbjerg, og tilbage ad samme vej. Han havde lovet Bodil Søgaard at hente affaldet og bringe det på lossepladsen. I forbindelse med selve afhentningen var han inde hos Bodil Søgaard, der opholdt sig i laden, og han sagde til hende, at han lige så godt kunne have benyttet sin vejret, det havde været nemmere. På det tidspunkt var det fysisk umuligt at køre gennem ledhullet. Når han ikke har fået vejen tinglyst, skyldes det, at det spekulerede man ikke på, når vejretten var så gammel, som den var. Det var ikke almindeligt i området at tinglyse sådanne rettigheder. Ane Bodil Søgaard har forklaret, at hun slet ikke kan genkende Knud Dencker-Jensens forklaring om, at han, hver gang de mødtes, talte om en vejret. Hun kan heller ikke genkende, at han overhovedet brugte dette ord. Det var dog vældig tit, at han kom på besøg, men han kom altid gående. Hun har også spurgt ham, om han ville have en kop kaffe eller en øl. Søen og haven blev først anlagt i 2002, efter at hun var flyttet ind, og det var især herefter, at Knud Dencker- Jensen vældig tit eller en til to gange om måneden eller nogle gange lidt hyppigere kom på besøg. Hun husker kun, at han kom gående, og at han kom over diget. Om byggeaffaldet har hun forklaret, at hun selv satte laden i stand, idet hun selv fjernede nogle plader, som hun også selv kørte væk. Hun havde således ikke nogen håndværkere til at hjælpe sig. Det samme gjaldt ved nedrivningen af stuehuset. Hun har heller ikke kendskab til, at byggeaffald blev efterladt på Knud Dencker-Jensens ejendom. En tømrer satte brædder op på laden og havde i den forbindelse sat et stillads op. Det skete i Hun ved ikke noget om fjernelsen af et blommetræ eller om fjernelse af byggeaffald. Hun mødte Jørgen Eriksen mellem 1999 og 2002, altså på et tidspunkt inden hun flyttede ind. Hun tilbød ham og Knud Dencker-Jensen en øl. Der blev ikke i den forbindelse nævnt noget om vejrettigheder. Hun husker ikke at have serveret rødvin for nogen. Hun mener således heller ikke, at hun så Knud Dencker-Jensens mor før i byretten. På det tidspunkt, hvor mødet i kommunen blev afholdt, var hun flyttet ind. Det kan godt passe, at der var cirka 40 tilhørere til mødet, og at mødet varede et par timer. Amtets og kommunens folk var til stede og præsenterede sig. På forhånd var et kort sendt ud til tilhø-

9 - 9 - rerne. Hun havde forinden af kommuneingeniøren fået at vide, at stien skulle anlægges, men at det kunne diskuteres, hvor den skulle forløbe. Hun ønskede blot ikke, at stien skulle føres forbi hendes stuehus. Det samme gav hun udtryk for på mødet med kommuneingeniøren. På informationsmødet var der i øvrigt hængt et usædvanligt godt kortmateriale op på bagvæggen. På kortet var forslaget til øhavsstien tegnet ind. Der blev stillet spørgsmål om at forlægge stien om Egebjerg Mølle. Hun hæftede sig herved, fordi ingen rigtig vidste noget om, at amtet havde erhvervet et areal i området. Hun husker, at Knud Dencker-Jensen rejste spørgsmål om skiltning, men det blev hurtigt stemt ned. Hun syntes ellers, at det kunne have været en god ide. Hun lavede et referat under mødet. Det på bagsiden anførte er lavet umiddelbart efter mødet, hvor hun blev siddende og skrev sine kommentarer til mødet færdig. Kommunens noter fra mødet har hun ikke set før under denne retssag. Hvis hun havde kendt Knud Dencker- Jensens vejret, ville hun ikke have købt ejendommen. Hun havde forinden foretaget undersøgelser af hele området om fredninger og veje. Efter drøftelser med en advokat fandt hun, at den i 1914 tinglyste vejret for hendes nabo mod nordøst ikke havde nogen virkning og formentlig var bortfaldet. Hun hørte første gang om Knud Dencker-Jensens vejret, da han i august 2005 var i gang med sin motorsav, og hun stoppede ham. Hun havde ikke hørt om vejretten før. Hun husker dog, at han og hans kone i 2003 på et tidspunkt vendte på hendes gårdsplads, og at hans kone bagefter spurgte, hvorfor hun havde noget imod, at de kørte fra Tørvelong langs havehækken til ledhullet. Hun husker tydeligt ordene, der blev brugt: Hvorfor kunne de ikke få lov til at liste igennem. Hun husker kun, at de spurgte, om de bare kunne køre der, men ikke noget om nogen vejret. Det var først i august 2005, da hun stoppede Knud Dencker-Jensen under opkvistningen, at han sagde, at han havde vejret, og at han kunne vise papirer herpå. Hun sagde hertil, at han så bare kunne gå hjem og hente papirerne. Han sagde, at det havde han ikke tid til, og at han i øvrigt skulle ud at rejse. Hun vil ikke udelukke, at Knud Dencker-Jensen efter mødet om øhavsstien i 2003 sagde, at det ville være lettere at køre ad vejen, hvis den var opkvistet. På det kort med optegnet øhavssti, som blev udsendt i forbindelse med informationsmødet, forløber øhavsstien i samme tracé, som Knud Dencker-Jensen mente at have vejret til. Hun husker ikke, om Knud Dencker-Jensen var oppe ved kortet under mødet og vise stiens forløb. Hun husker heller ikke, om hun sad ved siden af ham under mødet. Jørgen Eriksen har forklaret, at han en formiddag i efteråret 1999 sammen med Knud Dencker-Jensen var på besøg hos Bodil Søgaard. Det skete, fordi han og Knud Dencker-Jen-

10 sen går på jagt sammen, og fordi Knud Dencker-Jensen havde sagt, at han skulle hilse på Bodil Søgaard, da hun skulle vide, hvem der ville komme til at køre på vejen. De skulle ikke på jagt, og de var kørt over Knud Dencker-Jensens mark og havde parkeret bilen her, hvorefter de var hoppet over stengærdet. Bodil Søgaards ejendom bestod på det tidspunkt af et gult stuehus og en lade. På gårdspladsen fik de en økologisk øl af Bodil Søgaard. De sad i nogle havestole på gårdspladsen. De præsenterede sig for Bodil Søgaard. Hun præsenterede også sig selv. Knud Dencker-Jensen sagde, at han havde jagten, og at han havde vejret, og at Jørgen Eriksen også havde lov til at køre ad den pågældende vej, når Knud Dencker-Jensen gav ham tilladelse hertil. Bodil Søgaard sagde ikke noget hertil. I øvrigt talte Knud Dencker-Jensen og Bodil Søgaard om økologi. Jørgen Eriksen talte også om at give Bodil Søgaard et tilbud på byggeri, men det blev ikke til noget. På det tidspunkt boede Bodil Søgaard i laden. De var en times tid hos Bodil Søgaard. Man kunne godt køre på vejen, men ledhullet var spærret. Jack Folke Andersen har forklaret, at han kender Knud Dencker-Jensen som nabo, idet de har jorder, der næsten støder op til hinanden. Han deltog i mødet den 19. juni 2003 på kommunekontoret om øhavsstien. Han deltog, fordi han havde forpagtet nogle jorder syd for Egebjerg Mølle, hvor stien skulle føres over. Han mødte således med fuldmagt for ejeren af jorden, Asta Margrethe Olsen. Knud Dencker-Jensen og Bodil Søgaard var også til stede ved mødet, hvor der vel var 5-7 interesserede. Indledningsvis på mødet blev der gjort rede for projektet. Bagefter havde man lejlighed til at udtale sig. Knud Dencker-Jensen viste bl.a. på et ophængt kort, hvor han havde vejret, og hvor han mente, at stien skulle føres, nemlig således at den skulle følge hans vejret også på stykket over Bodil Søgaards ejendom. Han tør ikke sige noget om, hvorvidt Knud Dencker-Jensen også sagde noget om den historiske baggrund for hans vejret. Han synes ikke, at der kom nogle spørgsmål i den anledning. Han tør ikke sige, hvor Bodil Søgaard sad, men de sad vist alle omkring et bord. Han kendte kun Bodil Søgaard flygtigt inden mødet. Der var nogle stykker, som sagde noget ved mødet. Christian Ulrich var således oppe at sige noget. Han husker ikke, om Bodil Søgaard også var oppe at sige noget. Det var hans opfattelse, at stien så vidt muligt skulle følge allerede anlagte veje, og ikke at stien skulle nyanlægges. Det lykkedes også for så vidt angår hans forpagtning at få flyttet stien. I den forbindelse havde han hæftet sig ved Knud Dencker-Jensens indlæg, fordi stien over Knud Dencker-Jensens ejendom havde betydning for, hvor stien skulle føres på hans forpagtning. Knud Dencker-Jensen kontaktede ham om mødet hos kommunen, men det skete nok ikke før efter byrettens dom.

11 Højesterets begrundelse og resultat Efter tinglysningslovens 1, stk. 2, skal en rettighed for at kunne fortrænge en utinglyst ret selv være tinglyst, og erhververen ifølge aftalen skal være i god tro. Ved god tro forstås efter tinglysningslovens 5, at erhververen ikke kender den utinglyste ret og heller ikke ved grov uagtsomhed er skyld i sit ukendskab til den. God tro skal være til stede på det tidspunkt, da aftalen anmeldes til tinglysning. Efter tinglysningslovens 26, stk. 1, er det en yderligere betingelse for ekstinktion af en utinglyst hævd, at erhververen gør sin ret gældende inden 2 år efter, at erhververens ret er tinglyst. I modsat fald får hævden også gyldighed mod erhververen. Parterne er enige om, at ejerne og brugerne af Kildegården inden Ane Bodil Søgaard erhvervede sin ejendom ved skøde tinglyst den 25. august 1999 havde vundet hævd til færdsel på det omstridte vejstykke over hendes ejendom som påstået af Knud Dencker-Jensen. De er endvidere enige om, at hævden ikke er bortfaldet ved frihedshævd. Spørgsmålet er herefter, om Ane Bodil Søgaard opfyldte betingelserne for at ekstingvere den utinglyste færdselsret, jf. tinglysningslovens 1, stk. 2, og 5, og om hun rettidigt gjorde sin ekstinktionsret gældende, jf. tinglysningslovens 26, stk. 1. Knud Dencker-Jensen og Ane Bodil Søgaard talte sammen, inden hun i 1999 erhvervede ejendommen, men det er ikke godtgjort, at Knud Dencker-Jensen i den forbindelse gjorde Ane Bodil Søgaard bekendt med den eksisterende færdselsret. I skødet er det angivet, at der sælger bekendt ikke påhvilede ejendommen utinglyste rettigheder. I skødet er endvidere henvist til bl.a. et dokument om færdselsret, der var lyst på ejendommen i Efter dette dokument har naboen nordøst for Ane Bodil Søgaards ejendom ret til at færdes på det omstridte vejstykke på hendes ejendom og videre over bl.a. Knud Dencker-Jensens mark, Lysbjerg, vest for hendes ejendom, til den offentlige vej i Stågerup. Det lægges til grund, at hullet i leddet mellem Ane Bodil Søgaards og Knud Dencker-Jensens ejendomme i 1999 var afspærret med sten på jorden, og at vejstykket fra ledhullet op til gårdspladsen på hendes ejendom var så tilgroet, at man ikke kunne køre på det. Knud Dencker-Jensen fjernede i 2002 stenene i ledhullet, og Ane Bodil Søgaard var klar over, at stenene blev fjernet. Det lægges endvidere til grund, at Knud Dencker-Jensen på mødet i Egebjerg Kommune den 19. juni 2003 om etablering af en natursti oplyste, at han havde vejret til

12 det omstridte vejstykke på Ane Bodil Søgaards ejendom. Ane Bodil Søgaard var til stede på mødet, og hun må have hørt Knud Dencker-Jensens oplysning om hans vejret. Efter advokat Skaadstrup Jørgensens brev af 30. august 2005 og Ane Bodil Søgaards brev af 15. september 2005 lægges det til grund, at Ane Bodil Søgaard i august 2005 anfægtede Knud Dencker-Jensens vejret over hendes ejendom. På den anførte baggrund tiltræder Højesteret, at Ane Bodil Søgaard opfyldte betingelserne for ekstinktion efter tinglysningslovens 1, stk. 2, jf. 5, men finder samtidig, at hun ikke har gjort sin ekstinktionsret rettidigt gældende, jf. herved tinglysningslovens 26, stk. 1. Det bemærkes herved, at det forhold, at der i 1999 lå sten i ledhullet, efter Højesterets opfattelse ikke kan tages som udtryk for, at hun gjorde sin ret gældende. Højesteret tager herefter Knud Dencker-Jensens påstand til følge. Sagsomkostningerne for Højesteret er fastsat til dækning af retsafgift med kr., jf. retsplejelovens 332, stk. 1, og advokatudgift med kr. Sagsomkostningerne for byret og landsret er fastsat til dækning af retsafgift for byret med 400 kr. og af advokatudgift med kr. for begge retter. Der er ved fastsættelsen af sagsomkostningerne til dækning af advokatudgift taget hensyn til sagens karakter og arbejdets omfang. Thi kendes for ret: Ane Bodil Søgaard skal anerkende, at de til enhver tid værende ejere og brugere af ejendommen Kildegården, Stågerupvej 50, matr. nr. 2 A Stågerup by, Ollerup, har vejret over hendes ejendom, Tørvelong 40, matr. nr. 21 B og 21 C, begge Stågerup by, Stenstrup, for al færdsel, såvel gående som kørende og færdsel med kreaturer. I sagsomkostninger for byret og landsret skal Ane Bodil Søgaard betale i alt kr. til Knud Dencker-Jensen. I sagsomkostninger for Højesteret skal Ane Bodil Søgaard, subsidiært statskassen, betale kr. til statskassen, subsidiært Knud Dencker-Jensen.

13 De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse.

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2014 i sag nr. BS 160-247/2014: Advokat Lars Borring Lyngby Hovedgade 39 2800 Lyngby mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 Sag 145/2016 (2. afdeling) A (advokat Bo Hansen, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere