UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud, Genudbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker, delaftale 9, Esbjerg Pace

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud, Genudbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker, delaftale 9, Esbjerg Pace"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud, Genudbud EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af Kardiologiske procedurepakker, delaftale 9, Esbjerg Pace til Region Syddanmark Sagsnummer: 15/9406 Region Syddanmark Side 1 af 29

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ordregivers forhold Udbudsmateriale Tidsplan Yderligere informationer og spørgsmål Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier (egnethedsvurdering) Afgivelsen af tilbud Vareprøver og evt. afprøvning Prisoplysning Alternative tilbud, tilbudsvarianter og sideordnede tilbud Kontrakten Tildelingskriterium Tildeling af ordrer under rammeaftalen Grundlag for udelukkelse af tilbudsgivere Fortrolighed Orientering om resultatet af udbudsforretningen Ordregivers forbehold Tjekliste for tilbudsgiver Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger Udbudsbilag 2 Tro og love erklæring om forfalden gæld til det offentlige og om udbudsdirektivets art Udbudsbilag 3 Oplysninger om personlige forhold samt om økonomisk/finansiel og teknisk/faglig kapacitet Udbudsbilag 4 Fortegnelse over vareprøver Udbudsbilag 5 Kvittering for modtagelse ved personlig aflevering af tilbud Region Syddanmark Side 2 af 29

3 1 Indledning 1.1 Generelt Disse udbudsbetingelser gælder for Region Syddanmarks udbud af én rammeaftale vedrørende anskaffelse af kardiologiske procedurepakker, herunder Procedurepakke til anlæggelse, skift og fjernelse af Pacemaker, på Sydvestjysk sygehus, Esbjerg. jf. pkt. 1.2, efter udbudsdirektivet 1 i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, jf. EU-udbud nr. 2015/S Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbudsmaterialet offentliggøres på ordregivers hjemmeside. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades fra Den udbudte genstand og omfang Udbuddet vedrører indkøb af kardiologiske procedurepakker til samtlige regionens sygehusenheder. Der udbydes 1 produkt i alt, fordelt på 1 delaftale, jf. Kontraktbilag 2. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte varer. Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt og den enkelte delaftale i udbuddet fremgår af Kontraktbilag 2. Der er opstillet i elektronisk format i ILS udbudsmodul. De af ordregiver i udbudsmaterialet angivne estimater og forventede forbrugsmængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den udbudte rammeaftale. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver. Indkøb på baggrund af den udbudte kontrakt skal understøtte ordregivers overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau og skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed, herunder opretholdelse af en høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og personale samt en konstruktiv prioritering af og respekt for de økonomiske midler. Kontraktperiode samt eventuelle optioner vedr. aftaleforlængelse fremgår af pkt. 11 nedenfor. 1 Jf. Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (bekendtgørelse om implementering af Udbudsdirektivet) Region Syddanmark Side 3 af 29

4 2 Ordregivers forhold 2.1 Ordregiver Ordregiver i forbindelse med nærværende udbud er: Region Syddanmark Damhaven Vejle Leveringsadresser fremgår af Kontraktbilag Kontaktafdeling og -person Følgende afdeling og person er ansvarlig for udbuddets gennemførelse og kan således kontaktes i overensstemmelse med nedenstående forskrifter, såfremt tilbudsgiver måtte have spørgsmål mv.: Region Syddanmark Indkøbsafdelingen Damhaven Vejle Kontaktperson: Indkøbsområdeansvarlig Pia Byskov Jensen Tlf.: (+45) Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: "Udbud af kardiologiske procedurepakker, genudbud af Esbjerg Pace pakke sags. nr.: 15/15989" Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via ovennævnte kontaktperson og pr. mail 2.3 Brugergruppe Ordregivers brugergruppe er sammensat af repræsentanter fra den afdeling, der er brugere af de produkter, som er omfattet af nærværende udbud. Brugergruppen er bl.a. medansvarlig for udarbejdelse af kravspecifikation, fastsættelse af tildelingskriterier og underkriterier samt evaluering af tilbud. 3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet består udover af udbudsbekendtgørelsen af følgende dokumenter: Region Syddanmark Side 4 af 29

5 Nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: Udbudsbilag 1: Generelle oplysninger Udbudsbilag 2: Tro og love erklæring om forfalden gæld til det offentlige og om udbudsdirektivets art. 45 Udbudsbilag 3: Oplysninger om personlige forhold samt om økonomisk/finansiel og teknisk/faglig kapacitet Udbudsbilag 4: Fortegnelse over vareprøver Udbudsbilag 5: Kvittering for modtagelse af tilbud ved personlig aflevering Udbudsbilag 6: Oversigt over nuværende leverandører og deres varenumre Udkast til kontrakt med følgende bilag: Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Kontraktbilag 2: Tilbudsliste Kontraktbilag 3: Produktoplysninger/datablade Kontraktbilag 4: Leveringsadresser Kontraktbilag 5: Evt. rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 6: UDGÅR Kontraktbilag 7: E-handel Kontraktbilag 8: UDGÅR Kontraktbilag 9: Indeståelseserklæring Kontraktbilag 10: UDGÅR Billedmateriale, til identifikation af indholdet i den udbudte procedurepakker: Bilag 9 : Esbjerg, pacemaker pakke Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har downloadet det fulde udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt. Det er ikke tilladt for tilbudsgiver at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der forefindes på den under pkt. 1.1 angivne hjemmeside og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet offentliggjort på den under pkt. 1.1 angivne hjemmeside forrang. Region Syddanmark Side 5 af 29

6 4 Tidsplan Udbuddet forventes gennemført i henhold til følgende tidsplan: Tilbudsgiver præsentationsrunde for brugergruppen Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelsen til EUtidende , kl Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål, der stilles efter denne frist, vil alene blive besvaret, såfremt det er muligt, jf. pkt Til og med, denne dato kan der ske offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar mm. på ordregivers hjemmeside jf. pkt , kl Frist for modtagelse af tilbud Uge Uge Gennemgang af Tilbud Eventuel afprøvningsperiode begge uger inkl. Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden) hvis der IKKE gennemføres afprøvningsperiode Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden) hvis der gennemføres afprøvningsperiode. Uge 8 Uge 21 Forventet kontraktindgåelse, hvis der ikke gennemføres afprøvningsperiode Forventet kontraktindgåelse, hvis der gennemføres afprøvningsperiode Forventet levering / kontraktstart, Vedståelsesfrist 5 Yderligere informationer og spørgsmål 5.1 Skriftlige spørgsmål Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. Region Syddanmark Side 6 af 29

7 Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres tilbudsgiver til hurtigst muligt at gøre ordregiver opmærksom herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer. Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for de udbudte produkter og vil regulere det efterfølgende kontraktforhold mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver. Tilbudsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål sendes til ordregiver pr. , idet spørgsmål skal sendes til den i pkt. 2.2 anførte kontaktperson. Spørgsmål, der er ordregiver i hænde inden den i tidsplanen anførte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. pkt. 4, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil alene blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare spørgsmålene senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse i overensstemmelse med fristerne i tidsplanen, jf. pkt. 4, blive offentliggjort i anonymiseret form på den under pkt. 1.1 angivne hjemmeside Dette vil så vidt muligt ske løbende. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om dette på hjemmesiden. 5.2 Informationsmøde Der afholdes ikke informationsmøde. 6 Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier (egnethedsvurdering) 6.1 Generelt Tilbudsgiver skal, som anført i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2, fremsende nedenstående oplysninger/dokumentationer, jf. pkt. 6.1 til 6.4, sammen med det øvrige tilbudsmateriale. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver ikke har fremsendt de af ordregiver krævede oplysninger og dokumentationer, forbeholder ordregiver sig dog ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentationer inden for de snævre rammer, hvor dette er muligt i henhold til implementeringsbekendtgørelsens Jf. Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (bekendtgørelse om implementering af Udbudsdirektivet) Region Syddanmark Side 7 af 29

8 Såfremt de afgivne oplysninger og den afgivne dokumentation viser, at tilbudsgiver ikke opfylder ordregivers opstillede mindstekrav for egnethed, vil tilbudsgiver ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal nedenstående oplysninger/dokumentation, jf. pkt. 6.2 til 6.4, gives for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Sammenslutningen skal som en del af sit tilbud fremsende og udfylde Kontraktbilag Personlige forhold Tilbudsgiver skal fremsende følgende generelle oplysninger: o Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer og adresse o Navn på den person, der er tilbudsgivers kontaktperson i forbindelse med dette udbud, samt gerne kontaktpersonens direkte telefonnummer, mobiltelefonnummer og adresse o Oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, jf. pkt. 15. Ovenstående oplysninger bedes fremsendt ved anvendelse af Udbudsbilag 1 Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1, og stk. 2, litra a-c, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er udelukket, skal tilbudsgiver derfor fremsende erklæring herom. Dette skal ske ved anvendelse af Udbudsbilag 2. I erklæringen skal det endvidere angives, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås forfalden gæld hidrørende fra ikke-betalte skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 3 Ordregiver kan i henhold til lovgivningen være berettiget og forpligtiget til at udelukke tilbudsgivere med sådan gæld. Ovenstående oplysninger vedlægges tilbuddet i overensstemmelse med pkt. 18 og Udbudsbilag 3. Såfremt tilbud fremsendes af et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver enkelt virksomhed i konsortiet. Ordregiver forbeholder sig desuden ret til inden evt. kontraktindgåelse at forlange, at tilbudsgiver fremsender en serviceattest udarbejdet af Erhvervsstyrelsen (som ikke må være mere end 6 måneder gammel) eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i situationer omfattet af udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f. 3 jf. Lovbekendtgørelse nr. 336 af om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love Region Syddanmark Side 8 af 29

9 6.3 Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle egnethed: Oplysning om samlet årsomsætning eksklusive moms af de af udbuddet omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste 3 regnskabsår. Såfremt virksomheden er yngre, skal der oplyses om årsomsætning for disse produkter for den periode, hvor der er mulighed herfor. Det bør endvidere fremgå, hvornår tilbudsgiveren er etableret. Oplysningerne kan afgives i Udbudsbilag 3. Oplysninger om produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Tilbudsgiver opfordres herunder til at vedlægge dokumentation for, at forsikring er betalt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse Ovenstående oplysninger vedlægges tilbuddet i overensstemmelse med pkt. 18 og Udbudsbilag 3. Såfremt tilbud fremsendes af et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver enkelt virksomhed i konsortiet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle formåen i henhold til udbudsdirektivets art. 47, stk. 2, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset (inden for rammerne af udkast til kontrakt), hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 9 indeholdte indeståelseserklæring i udfyldt og underskrevet stand, ligesom tilbuddet skal indeholde ovennævnte efterspurgte oplysninger og dokumentation vedrørende økonomisk og finansiel formåen (dog ekskl. oplysninger om produktog erhvervsansvarsforsikring) for denne anden virksomhed. Disse oplysninger skal endvidere vedlægges for tilbudsgiveren. Det anbefales, at tilbudsgiver, ved fremsendelse af dokumentation for indeståelse, anvender formularen i Kontraktbilag 9, da opbygningen af denne overholder de krav, som ordregiver stiller til en sådan erklæring. 6.4 Teknisk og faglig kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation for tilbudsgivers tekniske/faglige egnethed: Referenceliste for de af udbuddet omfattede og tilsvarende produkter leveret inden for de seneste tre år, gerne med angivelse af størrelsesorden, leveringssted og kontaktperson. Oplysningerne kan afgives i Udbudsbilag 3. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af tilbudsgiver afgivne oplysninger. Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer. Oplysningerne kan afgives i Udbudsbilag 3. Ovenstående oplysninger vedlægges tilbuddet i overensstemmelse med pkt. 18 og Udbudsbilag 3. Såfremt tilbud fremsendes af et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver enkelt virksomhed i konsortiet. For så vidt referenceliste, kan der dog fremsendes én samlet referenceliste, der dækker konsortiet. Region Syddanmark Side 9 af 29

10 Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske/faglige formåen i henhold til udbudsdirektivets art. 48, stk. 3, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 9 indeholdte indeståelseserklæring i udfyldt og underskrevet stand, ligesom tilbuddet skal indeholde ovennævnte efterspurgte oplysninger og dokumentation for teknisk/faglig formåen for denne anden virksomhed. Disse oplysninger skal endvidere vedlægges for tilbudsgiveren. Det anbefales, at tilbudsgiver, ved fremsendelse af dokumentation for indeståelse, anvender formularen i Kontraktbilag 9, da opbygningen af denne overholder de krav, som ordregiver stiller til en sådan erklæring. Mindstekrav til tilbudsgivers teknisk/faglige kapacitet: Som mindstekrav kræves dokumenteret relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig leverance, jf. ovenstående pkt Afgivelsen af tilbud 7.1 Sprog- og formkrav Tilbud skal affattes på dansk. Eventuelle bilag omfattende produktdatablade, tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende må gerne være på engelsk, svensk og/eller norsk, såfremt dokumentationen ikke foreligger på dansk. Tilbuddet skal indeholde de dokumenter og oplysninger, der anmodes om i udbudsmaterialet. Der henvises i den forbindelse til tjeklisten i pkt. 18. Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: 1 originaleksemplar i papirformat indeholdende det samlede tilbud med bilag. Dette eksemplar bedes mærket original. Herudover ser ordregiver gerne, at tilbuddet også afleveres i følgende yderligere eksemplarer: 1 eksemplar på ikke-skrivebeskyttet USB-nøgle, mærket Kopi (indeholdende det samlede tilbud med bilag). Udbudsbilag 1 (Generelle oplysninger), Kontraktbilag 1 (Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse) samt Kontraktbilag 2 (Tilbudsliste) skal vedlægges USB-nøglen i det samme format som offentliggjort af ordregiver. Såfremt dele af tilbudsmaterialet ikke kan overføres til USB-nøgle vedlægges 1 kopi af de ikke-overførte dokumenter i papirformat. USB-nøglen mærkes med tilbudsgivers navn samt teksten Tilbud vedrørende kardiologiske procedurepakker, Esbjerg Pace, Kopi Tilbudsgiver har ansvaret for, at den elektroniske tilbudskopi af det fulde tilbud i indhold er identisk med originaleksemplaret af tilbuddet. Region Syddanmark Side 10 af 29

11 Kopien af tilbuddet skal afleveres i lukket emballage, og kuverten/pakken indeholdende det samlede tilbudsmateriale (USB stik mm) mærkes tydeligt med følgende tekst: Tilbud vedrørende: Kardiologiske procedurepakker, Esbjerg Pacepakke Sagsnr.: 15/15989 Ordregivers kontaktperson: Pia Byskov Jensen FORTROLIGT Må ikke poståbnes 7.2 Frist for aflevering af tilbud og afleveringsadresse Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt på følgende adresse: Region Syddanmark Damhaven Vejle Att.: Receptionen Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Tilbud kan ikke afgives pr. . Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Efter tilbudsgivers anmodning udsteder ordregiver kvittering for, at tilbuddet er afleveret på ovenstående adresse. I så fald bedes tilbudsgiver ved afleveringen medbringe kvitteringsformularen, jf. Udbudsbilag 5, som herefter udfyldes af ordregiver. Kvittering er ikke samtidig en accept af, at tilbuddet er konditionsmæssigt. Vareprøver skal leveres i henhold til tidsplanen, jf. pkt. 4, samt pkt. 8 nedenfor. Vareprøver skal fremsendes til følgende adresse: Region Syddanmark Damhaven Vejle Att.: Receptionen Region Syddanmark Side 11 af 29

12 7.3 Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed indtil den i tidsplanen, jf. pkt. 4., angivne dato. 7.4 Omkostninger i forbindelse med udbudsforretningen Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver. Modtagne tilbud returneres ikke af ordregiver. Vareprøver returneres i overensstemmelse med pkt Vareprøver og evt. afprøvning 8.1 Vareprøver Vareprøve skal fremsendes i overensstemmelse med tidsplanen i pkt. 4 og nærværende pkt. 8. Non-sterile vareprøver til non klinisk evaluering, skal være ordregiver i hænde på den i pkt. 7.2 angivne adresse senest 13/ kl , jf. tidsplanen. Følgende gælder herudover: Ordregiver har i Udbudsbilag 4 angivet, hvilke vareprøver tilbudsgiver skal fremsende. Ordregiver forbeholder sig ret til efterfølgende at rekvirere flere vareprøver, hvis det er nødvendigt for processen. Vareprøver fremsendes for tilbudsgivers regning og leveres i øvrigt uden beregning. Vareprøver skal mærkes tydeligt med tilbudsgivers navn, evt. delaftalenummer, positionsnummer og varenummer i henhold til Udbudsbilag 4. Emballering og mærkning skal i øvrigt stemme overens med det tilbudte. Såfremt tilbudsgiver giver tilbud på flere delaftaler, bedes vareprøver pakket særskilt for hver delaftale. Vareprøver skal stemme overens med det tilbudte. Tilbudsgiver bedes oplyse om ubrugte vareprøver ønskes returneret. Tilbudsgiver skal udfylde og fremsende Udbudsbilag 4 sammen med vareprøverne. Vareprøverne vil om muligt blive anvendt til at kontrollere om mindstekrav mv. opfyldes. Vareprøverne vil endvidere blive anvendt i bedømmelsen af underkriteriet Kvalitet i forbindelse med tilbudsevalueringen, jf. pkt. 12. Der skal vedlægges produktdatablad sammen med den enkelte vareprøve. Hvis vareprøve ikke modtages i overensstemmelse med nærværende pkt. 8.1, vil tilbudsgivers tilbud for så vidt angående det/de pågældende positionsnummer(e), hvor vareprøve ikke er modtaget, ikke blive vurderet i forhold til underkriteriet Kvalitet. Tilbuddet vil således for så vidt disse positionsnumre modtage den ringest mulige evaluering. Vareprøver bedes afleveret i lukket emballage, og emballagen indeholdende vareprøver mærkes tydeligt med følgende tekst: Tilbudsgiver: [tilbudsgiver] Region Syddanmark Side 12 af 29

13 Vareprøver Tilbud vedrørende: Kardiologiske procedurepakker, Esbjerg Pacepakke Sagsnr.: 15/15989 FORTROLIGT Må ikke poståbnes 8.2 Afprøvning For nogle produkter vil en afprøvning af de tilbudte produkter være nødvendig med henblik på ordregivers vurdering af tilbud, herunder til konstatering af opfyldelse af mindstekrav og tilbudsevaluering. Ordregiver afgør i forbindelse med tilbudsevalueringen, om og i hvilket omfang afprøvning er fornøden, og tilbudsgiver skal derfor imødekomme ordregivers ønske om at få rådighed over et antal vareprøver til dette formål. Ordregiver forbeholder sig ret til at afprøve alle eller enkelte af de tilbudte produkter på et eller flere af ordregivers brugssteder i perioden fra tilbudsfristens udløb til tidspunktet for tildeling af kontrakt. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at vareprøverne vil blive anvendt i bedømmelsen af underkriteriet Kvalitet i forbindelse med tilbudsevalueringen, jf. pkt. 12. Ordregiver afholder udgifterne til en eventuel afprøvning. Der vil alene blive afregnet for anvendte produkter i afprøvningsperioden og således ikke for antal bestilte produkter. Eventuelle overskydende produkter vil blive returneret til tilbudsgiver for ordregivers regning. Afregningen for de afprøvede/anvendte produkter vil ske til den af tilbudsgiver tilbudte pris. Såfremt brugergruppen før eller under afprøvning af et produkt vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt at anvende, forbeholder ordregiver sig ret til ikke at iværksætte afprøvning eller at afbryde afprøvningen tidligere end aftalt. Hvis det (f.eks. på baggrund af den tilbudte pris) med sikkerhed kan beregnes, at et tilbud ikke vil kunne vinde en kontrakt, uanset om tilbuddet blev tildelt højeste point på det kvalitative underkriterium, hvor afprøvning indgår, kan afprøvning vedr. det pågældende tilbud undlades. Region Syddanmark Side 13 af 29

14 8.3 UDGÅR 9 Prisoplysning 9.1 Generelt Priser på de i Kontraktbilag 2 anførte produkter ønskes opgivet som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.). 9.2 UDGÅR 9.3 UDGÅR 9.4 UDGÅR 10 Alternative tilbud, tilbudsvarianter og sideordnede tilbud 10.1 Alternative tilbud Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud UDGÅR 10.3 UDGÅR 11 Kontrakten 11.1 Generelt Kontrakt vil blive indgået på baggrund af det til udbudsmaterialet vedlagte Udkast til kontrakt Kontraktform Den udbudte kontrakt er en rammeaftale i henhold til udbudsdirektivets art. 1, stk. 5. De udbudte kontrakter ( delaftaler ) er rammeaftaler i henhold til udbudsdirektivets art. 1, stk. 5. En rammeaftale indebærer, at ordregiveren har adgang til, fra gang til gang, efterhånden som et konkret behov opstår at foretage indkøb af ydelser under rammeaftalen Opdeling af kontrakten Det udbudte produkt udbydes på én samlet kontrakt. Såfremt et produkt er af en sådan kvalitet at det vurderes som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende betragtes det som, at der ikke er afgivet tilbud på dette produkt. Region Syddanmark Side 14 af 29

15 Såfremt en beskrivelse af et produkt er så mangelfuld, at der ikke kan vurderes, herunder hvis der mangler oplysninger betragtes produkter ved tildeling som, at der ikke er afgivet bud. Såfremt et produkt ikke er konditionsmæssigt betragtes produktet ved tildelingen, som at der ikke er afgivet tilbud. Udbuddet er opdelt i 1 delaftale, jf. Kontraktbilag Kontraktperiode Kontrakten er gældende i 48 måneder fra kontraktstart i henhold til tidsplanen, jf. pkt Optioner Forlængelse Kontrakten kan af ordregiver forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder UDGÅR UDGÅR 11.6 Antal leverandører Kontrakten, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, agtes indgået med én leverandør pr. delaftale Særlige vilkår I henhold til udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.4 gælder der særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten Menneskerettigheder Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt UDGÅR Udfasningsperiode Leverandøren skal være indstillet på, at Kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til en anden leverandør i en efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan dog ikke overstige 6 måneder. Se yderligere udkast til kontrakt pkt Region Syddanmark Side 15 af 29

16 12 Tildelingskriterium Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier og vægte: Underkriterier Vægtning Økonomi, jf. pkt % Kvalitet, jf. pkt % Support, jf. pkt % De point som ordregiver i sin tilbudsevaluering giver et tilbud for så vidt angår ovenstående underkriterier, vil i den samlede evaluering blive ganget med de respektive vægte. Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at foretage yderligere vurdering af et givet tilbud, såfremt tilbuddet på et underkriterium opnår en så ringe vurdering score 2,5, at tilbuddet, selvom det fik den bedst mulige evaluering på de øvrige underkriterier, ikke vil kunne vinde Økonomi Forstået som den samlede tilbudssum pr. delaftale, jf. Kontraktbilag 2. Den samlede tilbudssum pr. delaftale, der beregnes på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 2, findes ved at mængde gange pris per positionsnummer. Økonomi vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud Kvalitet Kvalitet vurderes ud fra de konkurrenceparametre, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 1, specifikt angår Kvalitet. I Kontraktbilag 1 har ordregiver angivet, hvad der lægges vægt på i forbindelse med denne vurdering. Tilbudsgiver skal ved sin besvarelse følge vejledningen i Kontraktbilag 1. I Kontraktbilag 1 har ordregiver angivet en række konkurrenceparametre, idet tilbudsgiver i henhold til anvisningerne i Kontraktbilag 1 skal besvare kravspecifikationen for så vidt angår disse konkurrenceparametre/ønsker. Kvalitet vurderes således på baggrund af tilbudsgivers besvarelse i følgende punkter i Kontraktbilag 1: Delaftale 9: Esbjerg Pacemaker pakke Udover tilbudsgiverens besvarelse i Kontraktbilag 1, vil kvalitet i henhold til ovenstående konkurrenceparametre blive vurderet ud fra de fremsendte vareprøver, jf. pkt. 8.1, den gennemførte afprøvning, jf. pkt Region Syddanmark Side 16 af 29

17 Af Kontraktbilag 1 fremgår af kolonnen Vægtning ifm. underkriteriet Kvalitet med hvilken faktor den enkelte position indgår i den samlede vurdering af Kvalitet. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium. Kontraktbilag 1 skal vedhæftes i udfyldt stand i både pdf-format samt ikke-skrivebeskyttet excelformat Support Support vurderes ud fra de konkurrenceparametre, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 1, specifikt angår Support. I Kontraktbilag 1 har ordregiver angivet en række konkurrenceparametre, idet tilbudsgiver i henhold til anvisningerne i Kontraktbilag 1 skal besvare kravspecifikationen for så vidt angår disse konkurrenceparametre/ønsker. Support vurderes således på baggrund af tilbudsgivers besvarelse i følgende punkter i Kontraktbilag 1: Support, ændring af komponenter, case 1. pkt Support, håndtering af restordre, case 2. pkt Support, håndtering af reklamation, case 3. pkt Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium UDGÅR 12.5 UDGÅR 13 Tildeling af ordrer under rammeaftalen De efterfølgende ordrer på den enkelte delaftale under rammeaftalen vil blive placeret hos den leverandør, som afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 14 Grundlag for udelukkelse af tilbudsgivere 14.1 Generelt Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og udarbejder sit tilbud i overensstemmelse hermed. Ordregiver vil som udgangspunkt være forpligtet til at se bort fra et tilbud, som ikke nøje overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Det er som udgangspunkt ikke lovligt for ordregiver at tillade tilbudsgiver at korrigere et fejlbehæftet tilbud efter, at tilbuddet er indleveret. Region Syddanmark Side 17 af 29

18 14.2 Forbehold Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser (jf. Udkast til kontrakt ), ligesom der ikke kan tages forbehold over for mindstekrav. Ordregiver betragter således kontraktens bestemmelser samt mindstekravene, herunder mindstekravene i Kontraktbilag 1, som grundlæggende elementer i udbuddet. Dette udelukker ikke, at også andre elementer i udbuddet er grundlæggende elementer. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold over for udbuddets grundlæggende elementer. Ordregiver er endvidere berettiget til at afvise tilbud med forbehold over for ikkegrundlæggende elementer i udbuddet. Såfremt ordregiver efter udbudsreglerne har mulighed for og vælger at prissætte et forbehold, vil prissætningen indgå i evalueringen af Økonomi, jf. pkt Ordregiver fraråder tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at ordregiver er forpligtet til at kassere det pågældende tilbud. Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver udfylde og vedlægge Kontraktbilag 1. I den forbindelse skal tilbudsgiver i henhold til retningslinjerne i Kontraktbilag 1 i kontraktbilaget bekræfte, at denne overholder mindstekravene, der er nævnt i Kontraktbilag Udelukkelse som følge af ikke-tilfredsstilende opfyldelse af konkurrenceparametre Evalueringen af de kvalitative underkriterier (dvs. underkriterieret Kvalitet, jf. pkt. 12.2) vil blive foretaget af ordregivers brugergruppe ud fra en skala fra 0 til 5, hvor 5 vil blive givet for en meget tilfredsstillende besvarelse/tilbuddet opfylder alle konkurrenceparametre, og 0 vil blive givet, hvor konkurrenceparametrene ikke er opfyldt eller ikke kan vurderes (f.eks. ikke besvaret). Skalatrin 0 til 5 Point skala Meget tilfredsstillende / opfylder alle konkurrencekrav 5 Mellem meget tilfredsstillende og mere end tilfredsstillende 4,5 Mere end tilfredsstillende / opfylder næsten alle konkurrencekrav Mellem mere end tilfredsstillende og tilfredsstillende 3,5 Tilfredsstillende / opfylder de fleste konkurrencekrav / gives hvis konkurrencekravet opfyldes tilfredsstillende Mellem tilfredsstillende og mindre end tilfredsstillende 2,5 Mindre end tilfredsstillende / opfylder nogle konkurrencekrav Mellem mindre end tilfredsstillende og meget utilfredsstillende Meget utilfredsstillende / opfylder kun ganske få eller en meget lille del af konkurrencekrav Mellem meget utilfredsstillende og konkurrencekravet er ikke opfyldt eller kan ikke vurderes ,5 1 0,5 Region Syddanmark Side 18 af 29

19 Konkurrencekravet er ikke opfyldt eller kan ikke vurderes (fx ikke besvaret) 0 Tilbud, der på én eller flere af ovennævnte kvalitative underkriterier samlet bliver evalueret til mellem tilfredsstillende og mindre end tilfredsstillende (dvs. opnår karakteren 2,5 eller derunder på den ovenfor nævnte skala) vil blive udelukket fra den videre konkurrence. 15 Fortrolighed Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstilsagn viger i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i dette udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen af omfanget af ret til aktindsigt, om den virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, opfordres tilbudsgiver til at angive dette i sit tilbud, gerne ved benyttelse af Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger, pkt i forbindelse med spørgsmålet herom under pkt. 6.2 (Personlige forhold). Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver så vidt muligt blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der måtte være undtaget fra aktindsigt. 16 Orientering om resultatet af udbudsforretningen Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om, hvilke tilbudsgivere ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med. 4 Denne meddelelse sendes til tilbudsgiver via Mail. Bemærk at meddelelsen kun sendes elektronisk. Kontrakt forventes herefter indgået med de vindende tilbudsgivere efter udløbet af standstillperioden. Meddelelse til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgivernes tilbud er de vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter, ligesom ordregiver ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt. 4 Jf. lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Region Syddanmark Side 19 af 29

20 17 Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere hele eller dele af udbuddet (enkelte delaftaler) og eventuelt at gennemføre et nyt udbud, såfremt der ikke er en usaglig grund. Den estimerede omsætning er under forbehold af Regionsrådets fortsatte bevilling til det pågældende område i aftaleperioden. Ligeledes tages der forbehold for mindre ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Ændringer skal varsles i rimelig tid. 18 Tjekliste for tilbudsgiver 18.1 Generelt Tilbudsgiver skal som led i tilbuddet fremsende de oplysninger og dokumenter i den form der kræves af ordregiver i henhold til nærværende udbudsbetingelser. Det bemærkes, at tilbudsgiver selv skal påse, at tilbuddet indeholder de nødvendige oplysninger og dokumentation mv. Om tilbud, som afviger fra udbudsmaterialet, henvises til pkt Tjekliste Nr. Oplysning/dokumentation Dokument 1. Generelle oplysninger Udbudsbilag 1 kan anvendes 2. Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det Erklæring skal afgives offentlige og udbudsdirektivets art. 45 på Udbudsbilag 2 3. Oplysninger om produkt- og Tilbudsgiver vedlægger erhvervsansvarsforsikring f.eks. police eller andet 4. Referenceliste for de af udbuddet omfattede og tilsvarende produkter leveret inden for de seneste 3 år 5. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystem samt evt. certificeringer 6. Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortium): bevis på forsikring Referenceliste kan udfærdiges på Udbudsbilag 3 Beskrivelsen kan udfærdiges på Udbudsbilag 3. Evt. dokumentation for certificering kan fremsendes på særskilt dokument Kontraktbilag 8 skal anvendes. Herudover vedlægges Yderligere forklaring Pkt. 6.2 Pkt. 6.2 Pkt. 6.3 Pkt. 6.4 Pkt. 6.4 Pkt. 6.1, Pkt. 6.2, Pkt. 6.3 og Region Syddanmark Side 20 af 29

21 Virksomhederne skal vedlægge erklæring om, at disse hæfter solidarisk, direkte og ubetinget. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om, hvem der er fælles befuldmægtiget Yderligere fremsendes oplysninger vedr. personlige forhold, økonomisk/finansiel kapacitet og teknisk/faglig kapacitet for alle virksomhederne i konsortiet 7. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen: Der skal medsendes en indeståelseserklæring fra den virksomhed, hvis ressourcer, der henvises til. Herudover vedlægges relevante bilag vedr. finansiel og økonomisk formåen samt teknisk og faglig formåen. 8. Udfyldt kravspecifikation/løsningsbeskrivelse relevante bilag vedr. personlige forhold, økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen. Indeståelseserklæringen i Kontraktbilag 9 kan anvendes. Herudover vedlægges relevante bilag vedr. finansiel og økonomisk formåen samt teknisk og faglig formåen. Kontraktbilag 1 skal anvendes Pkt. 6.4 Pkt. 6.3 og pkt. 6.4 Pkt. 12.2, samt Pkt og Vareprøver samt fortegnelse over Udbudsbilag 4 skal Pkt. 8 vareprøver udfyldes. 10. Produktdatablade De til de tilbudte Pkt. 8 produkter hørende produktdatablade 11. Udfyldt tilbudsliste Kontraktbilag 2 Pkt Region Syddanmark Side 21 af 29

22 Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Tilbudsgivers besvarelse 1.1 Tilbudsgiver skal oplyse Tilbudsgivers navn Adresse CVR-nr. Telefonnummer -adresse 1.2 Tilbudsgiver skal oplyse Navn på den person, der er virksomhedens kontaktperson i forbindelse med dette udbud Kontaktpersonens direkte telefonnummer Kontaktpersonens mobilnummer Kontaktpersonens -adresse 1.3 Oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, jf. ne, pkt. 15. Dato Firmanavn Tilbudsgiver CVRnummer Navn og titel på underskriver Underskrift Evt. stempel Region Syddanmark Side 22 af 29

23 Udbudsbilag 2 Tro og love erklæring om forfalden gæld til det offentlige og om udbudsdirektivets art Virksomhedens forhold Nærværende erklæring afgives på vegne af: Virksomheden: CVR-nummer.: [Virksomhedens navn] [CVR-nr.] 2. Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Ved gæld til det offentlige forstås, jf. "Lovbekendtgørelse nr. 336 af om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", forfalden gæld hidrørende fra ikke-betalte skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør: Kr.: [Beløb] 3. Supplerende oplysninger ved gæld over kr Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr (sæt X): Ja Nej Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen som bilag [indsæt]. Der er den [dato] indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet (sæt X): Ja Nej Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag [indsæt]. 4. Udbudsdirektivets art. 45 i øvrigt Det erklæres herved, at virksomheden ikke i øvrigt befinder sig under omstændigheder som beskrevet i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b og c, hvilket vil sige: Region Syddanmark Side 23 af 29

24 at at at at der ikke er afsagt en endelig dom om a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA, b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge; virksomhedens bo ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning; virksomhedens bo ikke er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning; og virksomheden ikke ved en retskraftig dom er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. 5. Underskriftsforhold Erklæringen afgives på vegne af virksomheden af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen; 2. på tro og love bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen; og 3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Dato Firmanavn Tilbudsgiver CVRnummer Navn og titel på underskriver Underskrift Evt. stempel Region Syddanmark Side 24 af 29

25 Udbudsbilag 3 Oplysninger om personlige forhold samt om økonomisk/finansiel og teknisk/faglig kapacitet Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 6 for nærmere forklaring af, hvilke oplysninger og hvilken dokumentation, der skal vedlægges til brug for ordregivers egnethedsvurdering. 1. Personlige forhold 1.1 Generelle oplysninger, jf. pkt. 6.2 Bekræft at oplysninger er vedlagt: Ja udfyldt Udbudsbilag 1 (eller andet dokument) er vedlagt 1.2 Tro og love erklæring vedrørende forfalden gæld til det offentlige og om udbudsdirektivets art. 45, stk.1 og stk. 2, litra a-c, jf. pkt. 6.2 Bekræft at erklæring er vedlagt: Ja udfyldt Udbudsbilag 2 vedlagt 2. Oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet 2.1 Erklæring om tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, jf. pkt Udgår 2.3 Udgår 2.4 Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste [3] år, jf. pkt. 6.3 Sidste regnskabsår Næstsidste regnskabsår Tredjesidste regnskabsår Såfremt virksomheden er yngre end [3] år: Hvornår blev virksomheden etableret Kr. [Udfyldes af tilbudsgiver] Kr. [Udfyldes af tilbudsgiver] Kr. [Udfyldes af tilbudsgiver] [Udfyldes af tilbudsgiver med måned/år] 2.5 Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring, jf. pkt. 6.3 Region Syddanmark Side 25 af 29

26 Produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring Ja Nej Bekræft at forsikringsbevis eller police er vedlagt: Ja dokumenter er vedlagt 3. Oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige kapacitet 3.1 Referenceliste for de af udbuddet omfattede og tilsvarende produkter leveret inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden, leveringstidspunkt og kontaktperson, jf. pkt. 6.4 Leveringssted/kunde Kontaktperson hos kunden, herunder -adresse og telefonnummer Størrelsesorden, f.eks. beløb Tidspunkt [Udfyldes af tilbudsgiver] [Udfyldes af tilbudsgiver] [Udfyldes af tilbudsgiver] [Udfyldes af tilbudsgiver] 3.2 Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer, jf. pkt. 6.4 [Udfyldes af tilbudsgiver] Bekræft at evt. dokumentation for certificeringer er vedlagt: Ja dokumentation er vedlagt 4. Sammenslutning af virksomheder/andre virksomheders ressourcer 4.1 Sammenslutning af virksomheder (konsortium), jf. pkt. 6.1 Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (et konsortium)? Bekræft at erklæring om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse samt om udpegning af fælles befuldmægtiget er vedlagt: Bekræft at oplysninger/dokumentation, jf. pkt. 1-3 ovenfor er vedlagt for alle konsortiedeltagere: Ja Nej Ja udfyldt Kontraktbilag 8 vedlagt Ja oplysninger/dokumentation er vedlagt Region Syddanmark Side 26 af 29

27 4.2 Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds økonomiske/finansielle formåen, skal det dokumenteres, at denne anden virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, jf. pkt. 6.3 Baserer tilbudsgiver sit tilbud på andre virksomheders økonomiske/finansielle ressourcer? Bekræft at indeståelseserklæring er vedlagt? Bekræft at oplysninger/dokumentation for denne virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet, jf. ovenstående punkt 2, er vedlagt: Ja Nej Ja udfyldt Kontraktbilag 9 (eller lignende) vedlagt Ja dokumentation vedlagt 4.3 Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske/faglige formåen, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, jf. pkt. 6.4 Baserer tilbudsgiver sit tilbud på andre virksomheders tekniske/faglige ressourcer? Bekræft at indeståelseserklæring vedlagt: Bekræft at oplysninger/dokumentation for denne virksomheds tekniske og faglige kapacitet, jf. ovenstående punkt 3, er vedlagt: Ja Nej Ja udfyldt Kontraktbilag 9 (eller lignende) vedlagt Ja dokumentation vedlagt 5. Underskrift Dato Firmanavn Tilbudsgiver CVRnummer Navn og titel på underskriver Underskrift Evt. stempel Region Syddanmark Side 27 af 29

28 Udbudsbilag 4 Fortegnelse over vareprøver I nedenstående skema har ordregiver angivet, hvilke vareprøver tilbudsgiver skal fremsende afhængigt af hvilke positioner og delaftaler, der gives tilbud på. Tilbudsgiver skal udfylde kolonnerne Betegnelse for den vedlagte prøve samt Varenummer for de positioner, der gives tilbud på. Bemærk at udbudsbetingelserne, herunder i pkt. 8 og pkt. 11.3, indeholder nærmere retningslinjer vedr. vareprøver, samt beskriver i hvilket omfang det er muligt for tilbudsgiver alene at give tilbud på enkelte positioner mv. Delaftale Betegnelse for den vedlagte prøve 9 9 Procedurepakke, pacemaker, Esbjerg Antal stk RSD 2 Varenummer Dato Firmanavn Tilbudsgiver Positionsnummer CVRnummer Navn og titel på underskriver Underskrift Evt. stempel Region Syddanmark Side 28 af 29

29 Udbudsbilag 5 Kvittering for modtagelse ved personlig aflevering af tilbud Det bekræftes herved, at Region Syddanmark har modtaget tilbud i forbindelse med følgende udbud: Udbuddets navn: Sagsnummer: EU-udbudsnummer: Tilbudsfrist: Udbud af [indsæt udbuddets genstand] [indsæt sagsnummer fra journalsystem] [indsæt EU-udbudsnummer] [angiv dag, dato og tidspunkt] Nærværende kvittering er alene en bekræftelse på, at tilbuddet er modtaget fra nedenstående tilbudsgiver på det nedenfor angive tidspunkt: Navn på virksomhed (udfyldes af tilbudsgiver): Dato og tidspunkt for modtagelse af tilbud (udfyldes af Region Syddanmark ved modtagelsen): Kvitteringen er således ikke en bekræftelse på, at modtagelsen er sket rettidig eller at det fremsendte i øvrigt overholder udbudsbetingelserne. Dato for underskrift (udfyldes af Region Syddanmark) Underskrift (udfyldes af Region Syddanmark) Navn med blokbogstaver (udfyldes af Region Syddanmark) Nærværende blanket anvendes kun ved personlig aflevering. Kvitteringen udfyldes og underskrives, og original afleveres til tilbudsgiver. Region Syddanmark beholder en kopi af kvitteringen. Region Syddanmark Side 29 af 29

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. Subcutane infusionssæt. til. Region Syddanmark og Region Sjælland

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. Subcutane infusionssæt. til. Region Syddanmark og Region Sjælland UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S234-424770 Indkøb af Subcutane infusionssæt til Region Syddanmark og Region Sjælland Sagsnummer: 15/50035 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. vaskerimaskiner. til. Syddanske Vaskerier

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. vaskerimaskiner. til. Syddanske Vaskerier UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 248-451185 Indkøb af vaskerimaskiner til Syddanske Vaskerier Sagsnummer: 15/52337 Region Syddanmark Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 073-129171 Kontrakt om etablering og drift af virksomhedspanel og borgerpanel i Region Syddanmark Strategi- og analyseafdelingen Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker. til. Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker. til. Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. Indkøb af Kardiologiske procedurepakker til Region Syddanmark Sagsnummer: 15/9406 Region Syddanmark Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2

Læs mere

teleradiologiske undersøgelser

teleradiologiske undersøgelser Indkøb af teleradiologiske undersøgelser til Sygehus Lillebælt, Kolding Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indkøbet og Indkøbets omfang... 3 2 Ordregivers kontaktoplysninger... 4 3 Annonceringsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 188-340641 Indkøb af Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold til Logistikafdelingen, Aarhus Universitetshospital Sagsnummer: 1-23-4-101-34-15

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark Sagsnummer: 15/35662 Region

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker. til. Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. Indkøb af. Kardiologiske procedurepakker. til. Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. Indkøb af Kardiologiske procedurepakker til Region Syddanmark Sagsnummer: 15/9406 Region Syddanmark Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 047-080882 Indkøb af Lukket veneblodprøvetagning Sagsnummer: 1-23-4-101-24-14 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Ordregivers forhold...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 197-356377. Indkøb af. Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 197-356377. Indkøb af. Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 197-356377 Indkøb af Konventionelt kød og pålæg samt Økologisk kød Sagsnummer: 1-23-4-101-9-15 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2

Læs mere

27. april Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter. Sagsnr. 15/6117. Form

27. april Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter. Sagsnr. 15/6117. Form 27. april 2015 Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter 1 Sagsnr. 15/6117 Velkomst og praktiske detaljer Først laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet Dernæst udleveres

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Region Midtjylland

UDBUDSMATERIALE. Region Midtjylland Udbud af medicinske og tekniske luftarter UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2011/S 206-335726 Udbud af medicinske og tekniske luftarter til INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud. Indkøb af

UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud. Indkøb af UDBUDSBETINGELSER (Annoncering) Offentligt udbud Indkøb af Faglig konsulentbistand til produktion af indhold til portal om mental sundhed for børn og unge Til Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af. Lægevagtskørsel i Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af. Lægevagtskørsel i Region Syddanmark Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af Lægevagtskørsel UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 224-396194 Indkøb af Lægevagtskørsel i Region Syddanmark Sagsnummer: 14/45844 Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 171-310707 Indkøb, montering og installation af endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe Sagsnummer: 1-23-4-101-35-15 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af. Sundhedsfaglige vikarydelser. til. Region Midtjylland

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af. Sundhedsfaglige vikarydelser. til. Region Midtjylland UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Sundhedsfaglige vikarydelser til Region Midtjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-15 Region Midtjylland Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Ordregivers

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Fødevarer til. Sociale- og psykiatriske tilbud samt kantiner i

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Fødevarer til. Sociale- og psykiatriske tilbud samt kantiner i UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Fødevarer til Sociale- og psykiatriske tilbud samt kantiner i Region Nordjylland og Region Syddanmark Sagsnummer: 14/46113 Region

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Udbud af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Udbud af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 060-104958 Udbud af Brystimplantater, sizere, temporære ekspandere og permanente ekspanderproteser til Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark.

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S Udbud af ultra lav temperatur frysere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S Udbud af ultra lav temperatur frysere UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 182-320873 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af. Kaffe, the og chokodrik. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af. Kaffe, the og chokodrik. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 115-202388 Indkøb af Kaffe, the og chokodrik til REGION HOVEDSTADEN/ REGION SJÆLLAND/ REGION NORDJYLLAND/ REGION MIDTJYLLAND/ REGION SYDDANMARK Sagsnummer:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af. Udstyr og software mm. til dosisdispensering. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af. Udstyr og software mm. til dosisdispensering. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 096-167418 Indkøb af Udstyr og software mm. til dosisdispensering til SYGEHUSAPOTEK FYN, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Sagsnummer: 13/18809 Side 1 af

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb og leje af kaffemaskiner og kaffeautomater

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb og leje af kaffemaskiner og kaffeautomater UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 175-308636 Indkøb og leje af kaffemaskiner og kaffeautomater Sagsnummer: 1-23-4-101-27-14 Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Udbud af. Konsulentydelser til implementering af ITSM. til.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Udbud af. Konsulentydelser til implementering af ITSM. til. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 250-458077 Udbud af til Region Syddanmark Sagsnummer: 15/52338 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregivers forhold... 4 3 Udbudsmateriale...

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave

Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Den udbudte opgave... 3 4. Tidsplan... 4 5. Spørgsmål... 4 6. Ansøgningsfrist... 4 7. Supplerende oplysninger...

Læs mere

Sagsnr. 11/561 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Nødbehandlerbil Nordborg UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr.

Sagsnr. 11/561 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Nødbehandlerbil Nordborg UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. Udbud af Nødbehandlerbil Nordborg UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 20xx/S XX-XXXX Udbud af nødbehandlerbil i Nordborg Udbud af Nødbehandlerbil Nordborg Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 127-226233 Indkøb af produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention Sagsnummer: 1-23-4-101-23-13 Side 1 af 29 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Sagsnr. 10/5537 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Busser til mobil blodtapning UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr.

Sagsnr. 10/5537 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Busser til mobil blodtapning UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2010/S 172-263341 Indkøb af Busser til mobil blodtapning til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentlig annoncering. Udbud af. Vikarer til hjemmerespirationsområdet. til. Region Midtjylland. Region Nordjylland

UDBUDSBETINGELSER. Offentlig annoncering. Udbud af. Vikarer til hjemmerespirationsområdet. til. Region Midtjylland. Region Nordjylland UDBUDSBETINGELSER Offentlig annoncering Udbud af Vikarer til hjemmerespirationsområdet til Region Midtjylland og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-48-15 Region Midtjylland Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Operationshandsker til sygehusene i Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Operationshandsker til sygehusene i Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud til sygehusene i Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Udbud af produkter til OP sug

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Udbud af produkter til OP sug UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 096-173567 Udbud af produkter til OP sug Sagsnummer: 1-23-4-101-13-14 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregivers forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE. Udbud af Indkøb af Automatiseret 24-7 Laboratorium. Region Midtjylland

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE. Udbud af Indkøb af Automatiseret 24-7 Laboratorium. Region Midtjylland Konkurrencepræget dialog PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Konkurrencepræget dialog nr. 2014/S 047-078390 Udbud af Indkøb af Automatiseret 24-7 Laboratorium Til Region Midtjylland Prækvalifikationsmateriale Konkurrencepræget

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80882-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S 047-080882 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af finansiel leasingramme. til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af finansiel leasingramme. til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2013/S 014-019578 Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. blodposer og dertilhørende lejet udstyr. til. Region Midtjylland

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. blodposer og dertilhørende lejet udstyr. til. Region Midtjylland UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 145-267438 Indkøb af blodposer og dertilhørende lejet udstyr til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-16-15 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 20xx/S XX-XXXX. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør til Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 20xx/S XX-XXXX. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør til Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 20xx/S XX-XXXX Udbud af Cochlea implantater med tilbehør til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver...

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af PC er

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af PC er UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2012/S 165-273773 Udbud af PC er Udbud af PC er Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer til sygehusene og patienterne i Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer til sygehusene og patienterne i Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer til sygehusene og patienterne i Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbud af plastikkirurgiske behandlinger 2011

Udbud af plastikkirurgiske behandlinger 2011 Udbud af plastikkirurgiske behandlinger 2011 - Udbudsbetingelser Marts 2011. J.nr. 1-23-4-72-11-11 Region Midtjylland Afdeling for sundhedsplanlægning Skottenborg 26, 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sagsnr. 13/11153 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud Vinduespolering UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. nr. 2013/S

Sagsnr. 13/11153 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud Vinduespolering UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. nr. 2013/S Udbud Vinduespolering UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 184-317856 Vinduespolering ved Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt, Psykiatrisk Afdeling Middelfart og Regionshuset i Vejle 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser - offentligt udbud UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af liggende og hvilende sygetransport

Udbudsbetingelser - offentligt udbud UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S Udbud af liggende og hvilende sygetransport UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 077-129997 Udbud af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddet... 3 2.1 Udbudstype... 3 2.2 Grundlag for

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Ny version Offentligt udbud. Indkøb af. forsikringsmæglerydelser. til. Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER Ny version Offentligt udbud. Indkøb af. forsikringsmæglerydelser. til. Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Ny version 04.10.2017 Offentligt udbud Indkøb af forsikringsmæglerydelser til Region Syddanmark Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 Udbuddet og udbuddets omfang... 3 2 Ordregivers kontaktoplysninger...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips www.regionmidtjylland.dk Udbudsmaterialets opbygning UDBUDSMATERIALE Afsnit 1 er den formelle ramme for udbuddet Afsnit 2 tjekliste for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2013/S UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 220-382809 Udbud af Pacemakere, ICD er og højvoltselektroder, Loop Recorder, Elektroder til pacemaker og LV-elektroder Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer til sygehusene og brugerne i Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer til sygehusene og brugerne i Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer til sygehusene og brugerne i Udbud af insulinpumper og forbrugsvarer Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vareindkøbskontra

Vareindkøbskontra Page 1 of 8 Vareindkøbskontra... - 104958-2015 26/03/2015 S60 Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I.II.III.IV.VI. Danmark-Viborg: Brystproteser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af kanylebokse Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af kanylebokse Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af kanylebokse 13.03.2014 www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Karin Leth Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. vedrørende DRIFT AF ALMEN LÆGEPRAKSIS I ØLGOD. Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. vedrørende DRIFT AF ALMEN LÆGEPRAKSIS I ØLGOD. Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud vedrørende DRIFT AF ALMEN LÆGEPRAKSIS I ØLGOD Region Syddanmark Sagsnummer: 16/13348 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Baggrund og juridisk grundlag...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere