Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på og Lars Østergaard på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk"

Transkript

1 Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på og Lars Østergaard på MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle instrumenter har modtaget Finanstilsynets udkast til specialudvalgsnotat om Kommissionens forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) af 18. november Forslaget er delt op i et direktivforslag og et forordningsforslag. har følgende bemærkninger til direktivforslaget: Generelle bemærkninger Som det også fremgår af notatets indledning regulerer det gældende MiFID handel med finansielle instrumenter generelt herunder krav til værdipapirhandlere og børsoperatører, handelsoplysningsforpligtelser, rådgivning af investorer i forbindelse med køb og salg af aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser m.v. Reglerne finder således ikke direkte anvendelse på forsikringsselskaber. Ikke desto mindre er flere af Kommissionens forslag af interesse for Forsikring & Pension. Det skyldes i høj grad den betydelige mulighed for afsmittende effekt på kommende regulering på forsikringsområdet, som al erfaring viser ofte er til stede Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Dianne Louise Schow Chefkonsulent Dir Den afsmittende effekt kommer i spil i forhold til følgende aspekter af kommende EU regulering på forsikringsområdet; Reglerne for investorbeskyttelse om information, rådgivning og dokumentation i MiFID kan få betydning for de kommende regler i IMD 2- og PRIPs direktivforslagene, som forventes fremsat i 1. kvartal Regler om krydssalg/bundtning i forslaget kan få indirekte betydning for forsikringsbranchen. Desuden kan det få betydning for de kommende regler i IMD 2. Den øgede mulighed for myndighederne for at anvende administrative sanktioner i MiFID kan få betydning på tilsynslovgivningen for forsikringsbranchen. Specifikke bemærkninger I relation til de enkelte emner i direktivet har vi følgende bemærkninger: Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Uafhængig rådgivning (artikel 24) kan generelt støtte de overordnede formål med revision af direktivet med henblik på forbedret forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed. Særligt mener, at det er i investorernes interesser, at der stilles krav til uafhængige rådgivere om, at deres rådgivning skal ske på basis af et større antal produkter på markedet, og at rådgivningen skal begrundes. Reglerne har fundet inspiration fra det gældende forsikringsformidlingsdirektiv (IMD) og kravene, der stilles til uafhængige forsikringsmægleres rådgivning. støtter i den forbindelse også fuldt op om Kommissionens forslag om et provisionsforbud for rådgivere, når disse er uafhængige. Provisionsforbuddet introduceres både for uafhængige rådgivere omfattet af MiFID og ved porteføljepleje (artikel 24.5 og 24.6). Forbuddet mod præmiering fra tredjepart for uafhængige rådgivere er begrundet i samme hensyn og har samme formål som det danske forbud mod at forsikringsmæglere må modtage provision, jf. 14 a i Lov om forsikringsformidling. mener ikke, at Kommissionens forslag om et forbud mod præmiering mv. fra tredjepart til uafhængige rådgivere i relation til en serviceydelse til en konkret kunde, jf. forslagets artikel 24.5, kommer til udtryk i Finanstilsynets notatudkast. skal anmode om, at denne del af forslaget kommer klart frem i specialudvalgsnotatet. Yderligere er det s holdning, at Danmark bør støtte forslaget, der vil sikre investorerne reel uvildig rådgivning, når de henvender sig til en uafhængig rådgiver med henblik på handel med finansielle instrumenter. Krydssalg/koblingspraksis/bundtning (artikel 24.7) Som en konkret udmøntning af principperne for kundebeskyttelsen i forslagets artikel indfører artikel 24.7 en pligt for investeringsservicevirksomheder, der udbyder andre ydelser sammen med investeringsservice, til i visse tilfælde at informere kunderne om priser og omkostninger i forhold til de enkelte ydelser, der sælges sammen. Endvidere bestemmes det i andet led, at ESMA skal kunne forbyde krydssalg mv., hvis dette ikke er foreneligt med forpligtelserne over for kunderne i artikel har noteret sig, at dette principielt vigtige element i forslaget ikke er omtalt i det modtagne udkast til specialudvalgsnotat. Forsikring & Pension opfordrer til, at problemstillingen medtages i den reviderede udgave af notatet. Baggrunden for s opfordring er, at forslaget i artikel 24.7 for det første vil få direkte betydning også for forsikringsselskaber. De danske forsikringsselskaber er således i en række tilfælde underleverandører af forsikringsprodukter, der er koblet med produkter ydet af investeringsleverandører, som står for den direkte kontakt med kunderne. Hertil kommer for det andet at erfaringen har vist, at nydannelser i den finansielle regulering inden for én af de finansielle delsektorer ofte uden nærmere overvejelser udbredes til andre delsektorer i den finansielle sektor. Side 2

3 ønsker derfor allerede på nuværende tidspunkt at gøre opmærksom på, at det på forsikringsområdet, hvor produkter helt generelt sælges som sammensatte produkter med meget betydelige valgmuligheder m.h.t. forsikringsdækning, forsikringssummer, selvrisici osv., på forhånd må anses for umuligt ikke mindst at oplyse fordelingen af omkostninger på de enkelte elementer i det samlede produkt. Endelig er for det tredje betænkelig ved, at ESMA i artikel 24.7 får en meget vidtgående, skønsmæssig bemyndigelse til at forbyde krydssalg i visse situationer. En bemyndigelse bør efter s opfattelse indeholde ret klare retningslinjer for udnyttelsen af denne, hvilket bør indarbejdes i direktivforslaget. Sammenfattende foreslår, at spørgsmålet om reguleringen af krydssalg/koblingspraksis/bundtning på EU niveau udtages af MiFID forslaget, og at spørgsmålet om eventuel regulering af området gøres til genstand for nærmere overvejelser. Som led heri bør konsekvenserne af en regulering for de forskellige delsektorer i den finansielle sektor foreligge grundigt belyst. Forsikring & Pension har kendskab til Kommissionens forstudier til den foreslåede regulering, som efter s bedste vurdering må beskrives som spredte og baseret på ret tilfældige oplysninger om forholdene i medlemslandene. finder i øvrigt ordvalget i slutningen af artikel 24.7 besynderligt. Det er således uklart, hvad der menes med "separat dokumentation" og med termen "omkostninger og afgifter". M.h.t. sidstnævnte går Forsikring & Pension ud fra, at der er tale om "priser" og "omkostninger". Men det er ikke klart, særligt når den engelske udgave tages med i overvejelserne. Administrative sanktioner (artikel 73 78) skal, udover at henvise til de indledende bemærkninger om begrænsning af reguleringens anvendelsesområde til investeringsservice, bemærke, at de foreslåede sanktionsbestemmelser forekommer meget voldsomme og på flere punkter ude af trit med gældende, helt ny, dansk regulering i FIL 373a og den tilhørende bekendtgørelse 186/2011 samt forarbejderne til 373a. er endvidere forundret over, at regeringen tilsyneladende har den opfattelse, at sanktionsbestemmelserne falder uden for Danmarks retlige forbehold. efterlyser i den forbindelse den nærmere begrundelse for dette standpunkt. Følgende forhold er efter s opfattelse i særlig grad i strid med danske lovgivningstraditioner og administrativ praksis, hvilket klart bør fremgå af specialudvalgsnotatet og den danske holdning til direktivforslagets sanktionsbestemmelser: De foreslåede sanktioner er direkte anvendelige, uden at det som det er tilfældet efter FIL 373a er muligt for den finansielle virksomhed at afvise bødeforlægget, hvorefter sagen i givet fald må forelægges anklagemyndigheden og domstolene. Hermed tilsidesættes en væsentlig retssikkerhedsgaranti, som med enkelte undtagelser er gældende i Danmark i sager, hvor strafferetslignende sanktioner ønskes anvendt. Det bemærkes i den forbindelse, at det er uklart, om de administrative sanktioner efterfølgende kan indbringes for domstolene, Side 3

4 hvilket under alle omstændigheder kun delvist kan afhjælpe det omfattende tab af retssikkerhed i forhold til gældende dask ret. På grund af den forskellige udformning af bestemmelserne om størrelsen af de administrative sanktioner i dansk ret og i det foreliggende direktivforslag er det vanskeligt at sammenligne sanktionsniveauerne. mener dog ikke, at der jf. også de indledende begrundelser i forslaget kan herske tvivl om, at de foreslåede direktivbestemmelser i artikel 75.2 og artikel 76 lægger op til betydeligt højere bøder, end tilfældet er efter de gældende danske regler og praksis. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke fremgår af forslaget, hvilke personer der kan pålægges bøder med udgangspunkt i den opnåede fortjeneste, og om der sker kumulation mellem bøder for henholdsvis institutterne og personer. Det følger af den danske retstradition, at administrative bøder alene bør anvendes "hvor overtrædelserne generelt er ensartede og ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål, og hvor sanktionsniveauet ligger fast". Forsikring & Pension mener i den forbindelse, at en række af de omfattede overtrædelser indebærer en skønsmæssig vurdering. I medfør af artikel 76.2, skal ESMA udstede guidelines om størrelsen af de administrative bøder, og om arten af de administrative sanktioner og foranstaltninger. Finanstilsynet har tilkendegivet, at det er tilsynets hensigt generelt at efterleve guidelines fra de tre nye europæiske tilsynsmyndigheder fuldt ud. Forsikring & Pension skal opfordre til, at man fra dansk side arbejder for, at artikel 76.2 helt udgår. Bl.a. vil en nærmere regulering af bødestørrelser stride imod den danske retstradition, hvorefter udmåling af bødestørrelser i sidste ende beror på domstolenes samlede vurdering af de konkrete omstændigheder i den konkrete sag. Da de foreslåede bødestørrelser i øvrigt formentlig overstiger praksis i dag, vil de fleste sager i sidste ende blive afgjort ved domstolene, som ikke vil være bundet af de samme guidelines. Endvidere vil en regulering af arten af de administrative sanktioner og foranstaltninger i guidelines stride imod dansk retstradition, hvor disse afgørelsestyper og brugen heraf gennemgående er reguleret i forvaltningsretten. Sammenfatning vedrørende de foreslåede sanktionsbestemmelser Efter s opfattelse er de foreslåede sanktionsbestemmelser meget vidtgående. De har en udformning og et anvendelsesområde, som ligger meget fjernt fra ny dansk lovgivning og langvarige danske retstraditioner, og de bærer på en række punkter præg af hastværksarbejde med bl.a. alvorlige retssikkerhedsmæssige problemer til følge. skal foreslå, at disse forhold kommer til at fremgå klart af den danske holdning til direktivet. skal endvidere anmode om, at den danske holdning til sanktionsforslaget ikke fastlægges, førend der foreligger endelig afklaring af betydningen i denne sammenhæng af Danmarks retlige forbehold. **** Side 4

5 Med venlig hilsen Claus Tønnesen & Dianne Louise Schow Side 5

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014. Produktkontrol på vej i forsikring. www.nft.nu. 1. Indholdet af Finanstilsynets udspil

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014. Produktkontrol på vej i forsikring. www.nft.nu. 1. Indholdet af Finanstilsynets udspil Produktkontrol på vej i forsikring Det danske finanstilsyn har igangsat en offentlig høring om planerne om at indføre produktkontrol på forsikringsområdet i Danmark. Forslaget er endnu en udløber af finanskrisen.

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 151 Bilag 1 Offentligt NOTAT 27. februar 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) 1. Indledning Det overordnede formål

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv.

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. Finanstilsynet Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. 15.08.2013 Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til lovforslag i høring, der indebærer ændring af lov om

Læs mere

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. N O T A T 6. januar 2010 4/0404-8800-0020 KBN/CRH/MOC-KS Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre en mere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere