BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand Grundvand Kultur og fortidsminder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder"

Transkript

1 BILAG 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed 3. Afløbsplan 4. Grundplan, kostald 5. Arealer, transportruter med husdyrgødning 6. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 7. BAT-niveau 8. Udtalelse fra Aabenraa Kommune 9. Liste over lokaliteter med bilag IV arter 10. Arealer 11. Beskyttet Natur 12. Grundvand Grundvand Kultur og fortidsminder 15. Natura områder 16. Overfladevand 17. Planmæssige forhold 18. Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Kort over terræn, som skal hæves 23. Lovgrundlag 1/36

2 Bilag 1 2/36

3 Bilag 2 3/36

4 Bilag 3 4/36

5 Bilag 4 5/36

6 Bilag 5 6/36

7 Bilag 6 7/36

8 Bilag 7 8/36

9 Bilag 8 Bemærkninger til 21 Lundtoftvej 20, 6300 Gråsten Aabenraa Kommune er af Sønderborg Kommune blevet bedt om at vurdere, om der skal stilles vilkår til arealer beliggende i Aabenraa Kommune, som indgår i udbringningsarealerne for Lundtoftvej 20. Lundtoftvej 20 har ansøgt Sønderborg Kommune om godkendelse til at udvide kvægbedriften fra 151,8 DE (gl. DE = 177,63 efter nye DE beregning) til 183,73 DE (efter nye beregn). De pågældende arealer tilhører alle bedriften. Endvidere er Aabenraa Kommune blevet bedt om at vurdere, om der skal stilles vilkår til anlægget i forbindelse med nærliggende naturområder beliggende i Aabenraa Kommune, idet anlægget ligger tættere på kommunegrænsen end 1000 m. Aabenraa Kommune har følgende bemærkninger hertil, jf. nedenstående kort: Kort over udspredningsarealerne (ejede arealer). Arealerne i Aabenraa Kommune ligger grupperet ca m nordøst for landsbyen Søgård og ca 1400 m vest for landsbyen Kværs. Hele området er præget af intensiv landbrugsdrift, men der findes dog en del mindre naturarealer, og Søgård-søerne, Søgård Mose og Kværs Plantage ligger ret tæt på det relevante område. Beskyttet natur inden for 1000 m til anlæg Der ligger ingen områder omfattet af 7 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af Husdyrbrug inden for 1000 m af anlægget. Der findes en del områder, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3, hvoraf der er besigtiget 4 moser, en fersk eng og 4 vandhuller. Naturen er generelt næringspåvirket, og kvaliteten er typisk moderat til ringe. Kvælstofdepositionen ligger omkring 19,8 kg total N/ha/år, hvilket er ret højt. Alle kvælstofdepositionsberegninger til naturpunkter viser en samlet reduktion i ammoniakemissionen på ca. 450 kg N/år. 9/36

10 Kort over naturområder beliggende i Aabenraa Kommune inden for 1000 m af anlægget (den mørke cirkel angiver 1000 m til selve anlægget, mens den lysere cirkel viser 1000 m fra markstak). Den grønne flade til højre på kortet viser arealer i Sønderborg Kommune. De besigtigede lokaliteter beskrives nedenfor (se placering på nedenstående kort). Lokalitet 1 beskrives dog først i det efterfølgende afsnit. Kort over de besigtigede lokaliteter. Den grå, stiplede linje markerer grænsen til Sønderborg Kommune. Lokalite 10/36

11 t 2: Vandhul omgivet af dyrket mark, om end det burde ligge i en beskyttet eng (lokalitet 3). Engens naturtilstand er vurderet til ringe, hvilket skyldes næringsbelastning, vandkvalitet og tilgroning med dunhammer. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning af bredden og oprensning i vandet og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret lav grundet den dårlige kvalitet, men kan dog have en vis værdi som trædesten for padder, idet der er observeret flere forekomster af padder i området, om end ikke i det pågældende vandhul. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav og der er kun én *-art. Randvegetationen er tydeligt præget af næringsbelastning og domineres bl.a. af Stor nælde og kurveblomster såsom Alm. røllike, Gråbynke og Rajnfan. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der stilles ikke vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og beregninger i øvrigt viser, at der ikke sker nogen merbelastning. Foto af Lokalitet 2, fotoretning mod øst. Lokalitet 3: Fersk eng, var ved besigtigelsen pløjet op og tilsået på tilsvarende vis som det tilstødende omdriftsareal. Arealet behandles derfor ikke yderligere her, Lokalitet 4: Moseområde, der støder op til hhv. kultureng og intensivt dyrket mark. Den forbindelse mellem mosen og vandhullet lokalitet 5, der fremgår af kortet, er dyrket op. Naturtilstanden er ringe, hvilket primært skyldes en delvis tilgroning med vedplanter og for stor næringspåvirkning. Tilstanden kan forbedres væsentligt, hvis den naturlige hydrologi genskabes, og gødningspåvirkningen reduceres. Naturværdien er ikke ret stor, idet området er praktisk taget ødelagt, men der er dog et lille potentiale, idet der stadig kan findes flere mosestrukturer såsom tuet vegetation. Plantearterne siger ikke noget entydigt om jordbunden, der er ingen indikatorarter og én *-art og generelt en lav artsdiversitet. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænse. Idet beregninger foretaget ihusdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. 11/36

12 Foto af Lokalitet 4, fotoretning mod nord Lokalitet 5: Vandhul omgivet af dyrket mark, om end det burde ligge i en del af mosen, lokalitet 4. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet og pil på bredden samt fodring af ænder. Der er dog hørt flere forskellige padder i vandhullet, primært spids- og butsnudet frø og skrubtudse. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning af bredden og oprensning i vandet og desuden reducere næringstilførslen, bl.a. ophøre med fodring. Naturværdien er ret høj grundet forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er præget af næringspåvirkning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. Foto af Lokalitet 5, fotoretning mod syd. Fodertønde anes på den fjerneste bred. 12/36

13 Lokalitet 6: Vandhul omgivet af dyrket mark i stærkt kuperet terræn. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet. Der er dog hørt butsnudet frø. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning og oprensning og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret høj grundet forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er her ligesom ved de andre lokaliteter tydeligt præget af næringsbelastning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. Foto af Lokalitet 6, fotoretning mod øst. Lokalitet 7: Større vandhul beliggende i lavning delvist tilgroet med pil på bredden omgivet af dyrket mark. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet og pil på bredden. Der er dog hørt både spidssnudet og butsnudet frø. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning og oprensning og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret høj grundet størrelsen samt forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er her ligesom ved de andre lokaliteter tydeligt præget af næringsbelastning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet jorden ejes af en anden end ansøger, og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. 13/36

14 Foto af Lokalitet 7, fotoretning mod nord. Lokalitet 8: Moseområde, omgivet af dyrket mark. Området består af en tør og overdrevsagtig del mod øst og en fin mose med højmosekarakterer mod vest. Naturtilstanden er god, hvilket primært skyldes den vestlige del med dværgbuske og sphagnum. Naturværdien er ret stor, idet både veludviklet mose og overdrev er sjældne naturtyper i Danmark, og potentialet her er stort. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er tre indikatorarter samt sphagnum sp. og flere *-arter. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. Fotos af Lokalitet 8, fotoretning mod hhv. øst (tørt og overdrevsagtigt, indsat foto) og vest (fin mose i stil med højmose) ). Lok 14/36

15 alitet 9: Moseområde, omgivet af dyrket mark. Mosen er generelt tør og mere eller mindre tæt tilvokset med skovagtig vegetation. Naturtilstanden er moderat, hvilket primært skyldes, at mange af mosestrukturerne er bevaret på trods af den manglende fugtighed og den kraftige tilgroning. Naturværdien er potentielt ret stor, hvilket bl.a afspejler sig i de fundne arter. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er tre indikatorarter, som samtidig er *-arter. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. Foto af Lokalitet 9, fotoretning mod nord. Lokalitet 10: Moseområde, der mod syd og vest er omgivet af intensivt dyrket mark, mens arealerne mod nord og øst er mere ekstensive. Mosen er lavtliggende i terrænet og generelt meget våd og tuet tilvokset med Lyse-siv, dunhammere, tagrør og visse steder også med pil. Naturtilstanden er moderat, hvilket primært skyldes, at området fremstår noget næringspåvirket og tilgroet, med trådalger og begyndende skum i randen. Naturværdien er moderat, hvilket primært skyldes næringsbelastningen. Plantearterne på mosedelen siger ikke noget om jordbunden, der er ingen indikatorarter og kun én *-art. Tålegrænsen for biotopen er kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens nedre tålegrænse. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. 15/36

16 Foto af Lokalitet 10, fotoretning mod øst hhv. mod nord (lille billede). Beskyttet natur, udspredningsarealer Udspredningsarealerne er beliggende i et intensivt drevet landbrugslandskab hvori der dog findes en del grønne områder og andre åndehuller. Terrænet er fladt og hælder ikke i nævneværdig grad ned mod Søgård-søerne, Søgård Mose, vandløb eller andre vådområder. Kvælstofdepositionen i området ligger på mellem 19,8 og 21,3 kg N/ha/år, hvilket er højt i forhold til tålegrænsen på alle beskyttede naturtyper. Det eneste naturområde, der grænser op til udspredningsarealerne, er Søgård Mose, der er et moseområde med meget høj naturværdi, som er udlagt som natur- og fuglereservat. Der er foretaget besigtigelser (Lokalitet 1, se ovenstående lokalitetskort) i området i april 2010, men store dele af mosen var ved besigtigelsen så våde, at det ikke var muligt at komme frem i området. Lokalitet 1: Moseområde, hovedsagelig omgivet af ekstensive arealer men støder dog hist og her op til intensivt dyrket mark. Den nordlige del af mose en mindst fugtig og noget tilgroet med vedplanter, mens den største del er lysåben og meget våd med flere søer. Naturtilstanden er høj, hvilket bl.a. skyldes veludviklede mosestrukturer og en karakteristisk og ret uforstyrret flora og fauna. Naturværdien er høj, idet veludviklet, uforstyrret en sjælden naturtype i Danmark, der giver plads til en stor artsrigdom. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er seks indikatorarter samt flere arter af sphagnum og flere *-arter. Kun i randen af mosen fandtes næringselskende arter som Stor nælde. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 21,3 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af Biotopen men derimod en reduktion i kvælstofdepositionen, og der stilles derfor ingen vilkår i denne sammenhæng, se dog vilkår nedenfor ang. nedfældning af husdyrgødning. Til gengæld 16/36

17 viser den næringspåvirkede randvegetation, at der tilføres for meget kvælstof fra det tilstødende udbringningsareal, og da marken skråner ned mod mosen stilles der vilkår om 5 m udyrket bræmme på de steder, hvor marken og mosen støder op til hinanden. Foto af Lokalitet 1, fotoretning mod vest hhv. mod sydvest (lille billede). Fugletårnet anes svagt i det øverste venstre hjørne af det lille foto. Øvrig natur De målsatte Store Søgård sø og lille Søgård sø ligger knap 900 m vest for udspredningsarealerne, og alle udspredningsarealerne i Aabenraa Kommune afvander hertil. Arealerne er ikke drænede. Både Store Søgård Sø og Lille Søgård Sø er i Regionplan B-målsat. Dvs. at søerne skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Desuden skal disse søer have en sommersigtdybde på mindst 1 meter. Endvidere skal søernes fosforindhold som tommelfingerregel være under 0,1 mg/l, se endvidere nedenfor om fosforniveau i lavvandede søer. Målsætningen er ikke opfyldt (Regionplan ). For at opfylde målsætningen skal søerne som udgangspunkt have klart vand og et alsidigt og naturligt liv, der ikke eller kun svagt er påvirket af menneskelig aktivitet. Årsagen til søernes dårlige miljøkvalitet og manglende målsætningsopfyldelse skyldes hovedsagelig for stort indhold og tilførsel af fosfor. De væsentligste kilder til fosfor er i dag afstrømning og udvaskning fra landbrugsjord og fra brinkerosion. For Store Søgård Sø vurderes det, at det vil være nødvendigt at reducere fosforbelastningen med op til 50%, hvis forudsætningerne for at opfylde målsætningen skal være til stede (Kilde: Forslag til Kommuneplan 2009). Det samme vil formodentlig gøre sig gældende for Lille Søgård Sø. 17/36

18 Som nævnt ovenfor støder mark 31-0 op til Søgård mose og ligger i opland til denne. Der ligger flere søer med B-målsætning inde i mosen, og ligesom for Søgård-søerne er målsætningen ikke opfyldt. Eftersom der ikke er nogen nævneværdig terrænhældning mod Søgård-søerne, arealerne ikke drænes eller støder op til grøfter eller vandløb, og søerne i øvrigt er omgivet af dyrkningsarealer og dermed modtager gødningsstoffer fra andre kilder, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at søerne ikke vil blive påvirket i kraft af den godkendelse, som denne udtalelse bliver en del af. Der stilles derfor ingen skærpede vilkår i denne forbindelse. Dog vurderer Aabenraa Kommune, at mark 31-0, der støder direkte op til Søgård Mose, skal pålægges fosforklasse 1 (maximalt øget fosforoverskud på 4 kg/ha/år i fosforklasse I) for at sikre en minimal fosforpåvirkning på mosen som helhed og de målsatte søer i mosen i særdeleshed. Eftersom Søgård mose er af meget høj kvalitet, sidestilles den med en 7-mose, hvilket betyder, at al husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs inden for en radius af 1000 m. Natura 2000 Alle bedriftens arealer ligger i opland til Lille og Store Søgaard Sø. Vandet løber videre til Bjerndrup Mølleå og Vidå via Sønderå. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, og fuglebeskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, samt Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet og Ramsarområde 27. Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007), vurderes i forhold til, om det vil skade udpegningsgrundlaget for de omfattede habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Ifølge basisanalysen for F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at Vadehavet skal være et ikke næringsbelastet område ikke opfyldt pga. de høje kvælstofkoncentrationer. Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion af næringsbelastningen med 50% for kvælstof og 80% for fosfor i forhold til niveauet i begyndelsen af , som oprindeligt fastlagt i vandmiljøhandlingsplanen. Dette mål er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, nationale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbelastning gennem en indsats overfor kilderne hertil (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 2 (s 37 og 39)). Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadehavet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som værende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding m.m. Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal Kommunen sikre, at planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til hindring for, at området kan opnå gunstig bevaringsstatus. På baggrund af basisanalyserne m.m. som ovenfor nævnt, kan Aabenraa kommune ikke udelukke, at udvaskning af næringsstofferne kvælstof og fosfor fra aftalearealerne, i sig selv eller sammenlagt med udvaskningen fra andre husdyrbrug, kan påvirke udpegningsgrundlaget og Natura2000 områderne negativt, idet områderne i hht. basisanalyserne er overbelastede med næringsstoffer, samt at de væsentligste trusler for områderne er overbelastning med næringsstoffer. 18/36

19 Det er dog Aabenraa Kommunes vurdering, at eftersom der ikke er dræn, grøfter eller vandløb, der afvander arealerne, og der ikke er større hældning, og dermed afstrømningsrisiko, mod søer eller andre recipienter, vil dyrkningsarealet ikke bidrage til næringsstofforurening i nogen erkendelig målestok. Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og handleplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vandplan Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. Desuden henholder Aabenraa Kommune sig til, at det fremgår af lovgivningen til husdyrloven, at det fastsatte beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med habitatdirektivforpligtelserne. Vadehavet er i henhold til lovgivningen ikke udpeget som sårbart overfor fosfor. Kommunen kan dog i ganske særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til lovgivningens generelle beskyttelsesniveau. Aabenraa Kommune har ikke fundet forhold, der berettiger til en skærpelse af det generelle beskyttelsesniveau. Nærmeste terrestriske Natura 2000-områder er INO 95, Habitatområde H84 og Fuglebeskyttelsesområde F58 Hostrup SØ, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 2,2 km nordvest for nærmeste relevante udbringningsareal, og INO nr. 94, Habitatområde nr. H83 og Fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov, der ligger ca. 4,1 km sydøst for nærmeste relevante udbringningsareal. Der er ikke forhold, der taler for at stille vilkår til udbringningsarealerne i relation til disse områder grundet den store afstand og de mellemliggende landbrugsarealer, der i begge tilfælde vil bidrage væsentligt mere end de her omtalte arealer. Kvælstof og fosfor Lovgivningen stiller krav om begrænsning af tilførsel af kvælstof og fosfor til overfladevand, hvis et husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret, eller udvidet, har udbringningsarealer, der afvander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000-områder. For landbrug, der afvander til sådanne naturområder stilles krav om et lavere husdyrtryk pr. hektar, end de generelle harmoniregler giver mulighed for. Kravene stilles kun til arealer, der ligger indenfor områder, der ifølge Skov- og Naturstyrelsens kortværk er omfattet af nitratklasse 1, 2 eller 3 eller i oplande til Natura 2000 områder overbelastet med fosfor. Ingen af aftalearealerne ligger indenfor områder, der er udpeget som fosfor- eller nitratklasse 1, 2 eller 3 (se kort nedenfor) eller i oplande til Natura 2000 områder udpeget som overbelastet med fosfor, hvilket fremgår af nedenstående kort. Der er således, i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat og fosfor til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. Målsatte søer er behandlet ovenfor. Ingen af arealerne ligger inden for okkerklasse (se kortet nedenfor), og der stilles derfor ikke vilkår i denne sammenhæng. Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen kan kun i ganske særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til lovgivningens generelle beskyttelsesniveau. Aabenraa Kommune finder ikke, at der er sådanne særlige forhold i den konkrete sag, som kan begrunde en fravigelse fra det generelle beskyttelsesniveau vedr. nitrat og fosfor, bortset fra det omtalte forhold vedr. mark 31-0, der støder op til den følsomme Søgård Mose. 19/36

20 Kort over fosforklasser, lavbund og okker samt målsatte søer. Arealerne ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsoplande, og markerne 15-0, 16-0 og 31-0 ligger i indvindingsopland til Kværs Vandværk. Eftersom der sker et fald i nitratudvaskningen, og arealernes kvælstofreduktionspotentiale (dvs. evnen til at omsætte kvælstof i jorden til frit kvælstof) ligger mellem 76 og 100 %, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke skal stilles yderligere vilkår i denne forbindelse. Kort over nitrat- og drikkevandsforold. 20/36

21 Bilag IV-arter og andre fredede dyr og planter Der er ikke observeret nogen padder, flagermus eller andre arter, der er omfattet af EFhabitatdirektivets bilag IV (liste over arter, der er under streng international beskyttelse)på eller i nærheden af dyrkningsarealerne men alene i de naturområder, der ligger inden for 1000 m. Det drejer sig om Bilag IV-arten spidssnudet frø på lokaliteterne 5, 7 og 10 og de fredede arter skrubtudse på lokalitet 4 samt butsnudet frø på lokaliteterne 4, 5, 6 og 7. der er ved tidligere besigtigelser også observeret flere arter af padder på Lokalitet 1, Søgård Mose. Eftersom beregningerne viser, at der ikke sker en merbelastning arternes leve- og opholdssteder, og da hovedparten af områderne ikke ejes af ansøger, stilles der ikke vilkår i denne forbindelse ud over de tidligere nævnte under Lokalitet 1. Konklusion: Da arealerne ligger udenfor N og P klasse, er kravene til N og P overholdt ved harmonikravene. Dog beskyttes Søgård Mose med vilkår om maksimal merbelastning af fosfor med 4 kg P/ha/år. Desuden beskyttes mosen med 5 m udyrket bræmme mellem biotopen og udspredningsarealerne, og der oprettes en 1000 m bufferzone til Søgård Mose, inden for hvilken al flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs. Der stilles ingen øvrige vilkår til beskyttelse af vandhuller, enge eller moser, idet biotoperne ejes af en anden en ansøger. Der er ikke observeret eller registreret andre natyrtyper eller områder på arealerne. Vilkårsoversigt: 1. Der etableres 5 m dyrkningsfri bræmme mellem Søgård Mose og mark Mark 31-1 pålægges fosforklasse 1 (maximalt øget fosforoverskud på 4 kg/ha/år) 3. Der etableres 1000 m bufferzone omkring Søgård mose. Al flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs. I denne ansøgning påvirker dette vilkår markerne 15-0, 16-0, 17-0, 17-1 og Aabenraa Kommune stiller på baggrund af ovenstående bemærkninger ingen øvrige vilkår eller krav m.h.t. Lundtoftvej 20 s udbringningsarealer i Aabenraa Kommune. Venlig hilsen Marie-Luise Meyhoff Sagsbehandler 21/36

22 Bilag 9 Lokaliteter bilag IV arter. De enkelte id. nr. kan genfindes på bilag 11. Id. UTM UTM nbl hgl Rødliste Merbelast- Bilag IV Bilag IV Krav om arts- nr. x y naturtype ny 300m fredninger ning N. dep (kg N/ha/år) tidligere registrering Sø x x Mose x x potentielt ynglelevested Undersøgelse / bræmmer Sø x x Mose x x Sø x x x Eng x Mose x -0,3 x Sø x -0,5 x Sø x -3,4 x x Sø x -0,8 x Sø x -0,2 x x Sø x Sø x Sø x 0,0 x Eng x x Sø x x Mose x x Sø x x Sø x x x Mose x x Overdrev x x Mose x x x Sø x x Hede x x Sø X x Eng X x 22/36

23 Bilag 10 23/36

24 Bilag 11 24/36

25 Bilag 12 25/36

26 Bilag 13 26/36

27 Bilag 14 27/36

28 Bilag 15 28/36

29 Bilag 16 29/36

30 Bilag 17 30/36

31 Bilag 18 31/36

32 Bilag 19 32/36

33 Bilag 20 33/36

34 Bilag 21 34/36

35 Bilag 22 Kort over terræn, der skal hæves ved ensilageplansiloen 35/36

36 Lovgrundlag Bilag 23 Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen forudsættes kendt og skal følges. Herunder er nævnt en række af de gældende vejledninger og lovgrundlag: Lov bek. nr af 04/12/09 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 om miljøbeskyttelse Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 om naturbeskyttelse Bekendtgørelse nr. 294 af 31/03/2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 19/12/2006 om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 439 af 11/05/2007 om opbevaring af døde dyr med senere ændringer Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18/06/2003 om bekæmpelsesmidler med senere ændringer Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7/03/2011 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23/03/2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen) Regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune, 2011 Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Sønderborg Kommune (Forskrift nr. 1/2011) Regionplan for Sønderjyllands Amt Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinjer for fluebekæmpelse på gårde med husdyr i 2003 (http://www.dpil.dk/dpil2005/html/flueretn.htm) 36/36

2/54

2/54 Bilag 1 1/54 2/54 Bilag 2 3/54 Bilag 3 4/54 5/54 Bilag 4 6/54 7/54 Bilag 5 8/54 9/54 Bilag 6 10/54 Bilag 7 11/54 12/54 Bilag 8 13/54 Bilag 9 14/54 15/54 16/54 17/54 Bilag 10 18/54 19/54 Bilag 11 20/54

Læs mere

Bilag 2 2/50

Bilag 2 2/50 Bilag 1 1/50 Bilag 2 2/50 Bilag 3 3/50 Bilag 4 4/50 5/50 Bilag 5 6/50 Bilag 6 7/50 Bilag 7 8/50 Bilag 8 9/50 10/50 Bilag 9 11/50 Bilag 10 12/50 13/50 Bilag 11 14/50 15/50 16/50 17/50 Bilag 12 18/50 19/50

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Bilag 1 2/36

Bilag 1 2/36 Bilag 1/36 Bilag 1 2/36 Bilag 2 3/36 Bilag 3 4/36 Bilag 4 5/36 Bilag 5 6/36 Bilag 6a 7/36 Bilag 6b 8/36 Bilag 7 9/36 Bilag 8a 10/36 11/36 Bilag 8b 12/36 13/36 Bilag 9 Malkekøer (SDM) BAT Etape 1 Alle dyr

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg.

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Notat Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 17-04-2008 Sagsid.: 09.17.00-P19-80-07

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen

Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen BILAG Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen Fornavn Efternavn Adresse postnummer By ejer Flemming Clausen Grønmark 1 6470 Sydals ejer nr. 1-3 Per Chresten Schmidt Grønmark 2 6470 Sydals

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Tillægget omfatter udelukkende ændringer i arealforhold: Udskiftning af udspredningsarealer i forskellig kategori Ændring i arealernes gødningstryk

Tillægget omfatter udelukkende ændringer i arealforhold: Udskiftning af udspredningsarealer i forskellig kategori Ændring i arealernes gødningstryk Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 12-07-2012 Sagsnr.: 10/11534 Dok.nr.: 32 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på ejendommen Øxenhaverne 12 i Faaborg Kommune i Fyns Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på ejendommen Øxenhaverne 12 i Faaborg Kommune i Fyns Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. januar 2005 J.nr.: 03-33/420-0225 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Bilag 2

Bilag 2 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 45 Bemærkninger til Hesselgaard 1, 6300 Gråsten Bilag 13 Aabenraa Kommune er af Sønderborg Kommune blevet

Læs mere

Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v.

Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Notat Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 22-06-2010 Sagsnummer.: 09.00.00-P21-4-07 Version nr.: 1 Indledning Almindelig markdrift og udbringning af

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning Husdyrgodkendelser Vand- og Natura 2000 planerne Procedurekrav Den supplerende vejledning Et eksempel Vand & Natura 2000 områdere Den danske model Iværksættelse af en bindende, rullende planlægning for

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Landbruget og Kalkoverdrevet

Landbruget og Kalkoverdrevet 1 stevns kommune Fakta: Ud af den ca.16 km strækning der fredes, og forventelig bliver til naturtypen Kalkoverdrev, er 5 km allerede denne naturtype. Naturtypen Kalkoverdrev er ikke speciel ammoniakfølsom.

Læs mere

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1 Notat Bruttoliste med forslag til vedtagelsestekster til ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Horne Strandvej 7, 5600 Faaborg med tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Elisabeth

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Ca. halvdelen af mark 11 ligger i Aabenraa Kommune, der har vurderet på arealet.

Ca. halvdelen af mark 11 ligger i Aabenraa Kommune, der har vurderet på arealet. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Sønderborg Kommune har krævet ansøgning om 16 godkendelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 04. december 2009

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro

Arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 05-07-2013 Sagsnr.: 12/4652 Dok.nr.: 195944/13 Kontakt: Torben

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA

Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA 13.04.2007 Notat omkring problemstillinger i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug contra EU s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv (Natura2000)

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

VVM-screening af Skovrejsning Tylstrupvej 58

VVM-screening af Skovrejsning Tylstrupvej 58 VVM-screening af Skovrejsning Tylstrupvej 58 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brønderslev Kommune Tylstrupvej 58, Hjallerup - Ansøgning om tilskud til skovrejsning Se

Læs mere

Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven?

Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven? Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven? I Danmark er en af de største trusler for både vandsøkosystemer og terrestrisk natur for stor belastning med næringsstoffer. Det er grunden

Læs mere

Arealgodkendelse til ejendommen Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev

Arealgodkendelse til ejendommen Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-02-2014 Sagsnr.: 13/16153 Dok.løbenr.: 47673/14 Kontakt: Lonnie

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

nr. 57: Vadehavet og Ramsarområde nr. 27: Vadehavet.

nr. 57: Vadehavet og Ramsarområde nr. 27: Vadehavet. NATURKLAGENÆVNET 26. september 2006 NKN-34-00018 LER Afgørelse i sagen om tilvejebringelse af regionplanretningslinjer med VVM-redegørelse for etablering af en svineproduktion på en ejendom i Varde Kommune.

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Bilag 1

Bilag 1 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4a Bilag 4b Gyllekøling - Amtsvejen 62 Drægtighedsstald med linespil ammoniakreduktions effekt i % kvadratmeter 0 0 W/m2 0,000 187,500 W 0 Stalde med træk og slip ammoniakreduktions

Læs mere

Kort over afstande fra ejendommen. Bilag 1

Kort over afstande fra ejendommen. Bilag 1 BILAG Kort over afstande fra ejendommen Bilag 1 Oversigtskort over ejendommen Bilag 2 Oversigtskort over staldafsnit og opbevaringsanlæg Bilag 3 Oversigt over gylletransportveje Bilag 4 Bilag 5 Beredskabsplan

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Arealgodkendelse til ejendommen Sofiedalvej 27, 6360 Tinglev

Arealgodkendelse til ejendommen Sofiedalvej 27, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 11-03-2014 Sagsnr.: 13/19715 Dok.løbenr.: 70952/14 Kontakt: Lonnie

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen Tillæg nr. 2 til 11 miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Virksomhedens navn: Brøsbjergvej 17 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere