BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand Grundvand Kultur og fortidsminder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder"

Transkript

1 BILAG 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed 3. Afløbsplan 4. Grundplan, kostald 5. Arealer, transportruter med husdyrgødning 6. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 7. BAT-niveau 8. Udtalelse fra Aabenraa Kommune 9. Liste over lokaliteter med bilag IV arter 10. Arealer 11. Beskyttet Natur 12. Grundvand Grundvand Kultur og fortidsminder 15. Natura områder 16. Overfladevand 17. Planmæssige forhold 18. Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Kort over terræn, som skal hæves 23. Lovgrundlag 1/36

2 Bilag 1 2/36

3 Bilag 2 3/36

4 Bilag 3 4/36

5 Bilag 4 5/36

6 Bilag 5 6/36

7 Bilag 6 7/36

8 Bilag 7 8/36

9 Bilag 8 Bemærkninger til 21 Lundtoftvej 20, 6300 Gråsten Aabenraa Kommune er af Sønderborg Kommune blevet bedt om at vurdere, om der skal stilles vilkår til arealer beliggende i Aabenraa Kommune, som indgår i udbringningsarealerne for Lundtoftvej 20. Lundtoftvej 20 har ansøgt Sønderborg Kommune om godkendelse til at udvide kvægbedriften fra 151,8 DE (gl. DE = 177,63 efter nye DE beregning) til 183,73 DE (efter nye beregn). De pågældende arealer tilhører alle bedriften. Endvidere er Aabenraa Kommune blevet bedt om at vurdere, om der skal stilles vilkår til anlægget i forbindelse med nærliggende naturområder beliggende i Aabenraa Kommune, idet anlægget ligger tættere på kommunegrænsen end 1000 m. Aabenraa Kommune har følgende bemærkninger hertil, jf. nedenstående kort: Kort over udspredningsarealerne (ejede arealer). Arealerne i Aabenraa Kommune ligger grupperet ca m nordøst for landsbyen Søgård og ca 1400 m vest for landsbyen Kværs. Hele området er præget af intensiv landbrugsdrift, men der findes dog en del mindre naturarealer, og Søgård-søerne, Søgård Mose og Kværs Plantage ligger ret tæt på det relevante område. Beskyttet natur inden for 1000 m til anlæg Der ligger ingen områder omfattet af 7 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af Husdyrbrug inden for 1000 m af anlægget. Der findes en del områder, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3, hvoraf der er besigtiget 4 moser, en fersk eng og 4 vandhuller. Naturen er generelt næringspåvirket, og kvaliteten er typisk moderat til ringe. Kvælstofdepositionen ligger omkring 19,8 kg total N/ha/år, hvilket er ret højt. Alle kvælstofdepositionsberegninger til naturpunkter viser en samlet reduktion i ammoniakemissionen på ca. 450 kg N/år. 9/36

10 Kort over naturområder beliggende i Aabenraa Kommune inden for 1000 m af anlægget (den mørke cirkel angiver 1000 m til selve anlægget, mens den lysere cirkel viser 1000 m fra markstak). Den grønne flade til højre på kortet viser arealer i Sønderborg Kommune. De besigtigede lokaliteter beskrives nedenfor (se placering på nedenstående kort). Lokalitet 1 beskrives dog først i det efterfølgende afsnit. Kort over de besigtigede lokaliteter. Den grå, stiplede linje markerer grænsen til Sønderborg Kommune. Lokalite 10/36

11 t 2: Vandhul omgivet af dyrket mark, om end det burde ligge i en beskyttet eng (lokalitet 3). Engens naturtilstand er vurderet til ringe, hvilket skyldes næringsbelastning, vandkvalitet og tilgroning med dunhammer. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning af bredden og oprensning i vandet og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret lav grundet den dårlige kvalitet, men kan dog have en vis værdi som trædesten for padder, idet der er observeret flere forekomster af padder i området, om end ikke i det pågældende vandhul. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav og der er kun én *-art. Randvegetationen er tydeligt præget af næringsbelastning og domineres bl.a. af Stor nælde og kurveblomster såsom Alm. røllike, Gråbynke og Rajnfan. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der stilles ikke vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og beregninger i øvrigt viser, at der ikke sker nogen merbelastning. Foto af Lokalitet 2, fotoretning mod øst. Lokalitet 3: Fersk eng, var ved besigtigelsen pløjet op og tilsået på tilsvarende vis som det tilstødende omdriftsareal. Arealet behandles derfor ikke yderligere her, Lokalitet 4: Moseområde, der støder op til hhv. kultureng og intensivt dyrket mark. Den forbindelse mellem mosen og vandhullet lokalitet 5, der fremgår af kortet, er dyrket op. Naturtilstanden er ringe, hvilket primært skyldes en delvis tilgroning med vedplanter og for stor næringspåvirkning. Tilstanden kan forbedres væsentligt, hvis den naturlige hydrologi genskabes, og gødningspåvirkningen reduceres. Naturværdien er ikke ret stor, idet området er praktisk taget ødelagt, men der er dog et lille potentiale, idet der stadig kan findes flere mosestrukturer såsom tuet vegetation. Plantearterne siger ikke noget entydigt om jordbunden, der er ingen indikatorarter og én *-art og generelt en lav artsdiversitet. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænse. Idet beregninger foretaget ihusdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. 11/36

12 Foto af Lokalitet 4, fotoretning mod nord Lokalitet 5: Vandhul omgivet af dyrket mark, om end det burde ligge i en del af mosen, lokalitet 4. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet og pil på bredden samt fodring af ænder. Der er dog hørt flere forskellige padder i vandhullet, primært spids- og butsnudet frø og skrubtudse. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning af bredden og oprensning i vandet og desuden reducere næringstilførslen, bl.a. ophøre med fodring. Naturværdien er ret høj grundet forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er præget af næringspåvirkning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. Foto af Lokalitet 5, fotoretning mod syd. Fodertønde anes på den fjerneste bred. 12/36

13 Lokalitet 6: Vandhul omgivet af dyrket mark i stærkt kuperet terræn. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet. Der er dog hørt butsnudet frø. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning og oprensning og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret høj grundet forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er her ligesom ved de andre lokaliteter tydeligt præget af næringsbelastning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. Foto af Lokalitet 6, fotoretning mod øst. Lokalitet 7: Større vandhul beliggende i lavning delvist tilgroet med pil på bredden omgivet af dyrket mark. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet og pil på bredden. Der er dog hørt både spidssnudet og butsnudet frø. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning og oprensning og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret høj grundet størrelsen samt forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er her ligesom ved de andre lokaliteter tydeligt præget af næringsbelastning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet jorden ejes af en anden end ansøger, og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. 13/36

14 Foto af Lokalitet 7, fotoretning mod nord. Lokalitet 8: Moseområde, omgivet af dyrket mark. Området består af en tør og overdrevsagtig del mod øst og en fin mose med højmosekarakterer mod vest. Naturtilstanden er god, hvilket primært skyldes den vestlige del med dværgbuske og sphagnum. Naturværdien er ret stor, idet både veludviklet mose og overdrev er sjældne naturtyper i Danmark, og potentialet her er stort. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er tre indikatorarter samt sphagnum sp. og flere *-arter. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. Fotos af Lokalitet 8, fotoretning mod hhv. øst (tørt og overdrevsagtigt, indsat foto) og vest (fin mose i stil med højmose) ). Lok 14/36

15 alitet 9: Moseområde, omgivet af dyrket mark. Mosen er generelt tør og mere eller mindre tæt tilvokset med skovagtig vegetation. Naturtilstanden er moderat, hvilket primært skyldes, at mange af mosestrukturerne er bevaret på trods af den manglende fugtighed og den kraftige tilgroning. Naturværdien er potentielt ret stor, hvilket bl.a afspejler sig i de fundne arter. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er tre indikatorarter, som samtidig er *-arter. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. Foto af Lokalitet 9, fotoretning mod nord. Lokalitet 10: Moseområde, der mod syd og vest er omgivet af intensivt dyrket mark, mens arealerne mod nord og øst er mere ekstensive. Mosen er lavtliggende i terrænet og generelt meget våd og tuet tilvokset med Lyse-siv, dunhammere, tagrør og visse steder også med pil. Naturtilstanden er moderat, hvilket primært skyldes, at området fremstår noget næringspåvirket og tilgroet, med trådalger og begyndende skum i randen. Naturværdien er moderat, hvilket primært skyldes næringsbelastningen. Plantearterne på mosedelen siger ikke noget om jordbunden, der er ingen indikatorarter og kun én *-art. Tålegrænsen for biotopen er kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens nedre tålegrænse. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. 15/36

16 Foto af Lokalitet 10, fotoretning mod øst hhv. mod nord (lille billede). Beskyttet natur, udspredningsarealer Udspredningsarealerne er beliggende i et intensivt drevet landbrugslandskab hvori der dog findes en del grønne områder og andre åndehuller. Terrænet er fladt og hælder ikke i nævneværdig grad ned mod Søgård-søerne, Søgård Mose, vandløb eller andre vådområder. Kvælstofdepositionen i området ligger på mellem 19,8 og 21,3 kg N/ha/år, hvilket er højt i forhold til tålegrænsen på alle beskyttede naturtyper. Det eneste naturområde, der grænser op til udspredningsarealerne, er Søgård Mose, der er et moseområde med meget høj naturværdi, som er udlagt som natur- og fuglereservat. Der er foretaget besigtigelser (Lokalitet 1, se ovenstående lokalitetskort) i området i april 2010, men store dele af mosen var ved besigtigelsen så våde, at det ikke var muligt at komme frem i området. Lokalitet 1: Moseområde, hovedsagelig omgivet af ekstensive arealer men støder dog hist og her op til intensivt dyrket mark. Den nordlige del af mose en mindst fugtig og noget tilgroet med vedplanter, mens den største del er lysåben og meget våd med flere søer. Naturtilstanden er høj, hvilket bl.a. skyldes veludviklede mosestrukturer og en karakteristisk og ret uforstyrret flora og fauna. Naturværdien er høj, idet veludviklet, uforstyrret en sjælden naturtype i Danmark, der giver plads til en stor artsrigdom. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er seks indikatorarter samt flere arter af sphagnum og flere *-arter. Kun i randen af mosen fandtes næringselskende arter som Stor nælde. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 21,3 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af Biotopen men derimod en reduktion i kvælstofdepositionen, og der stilles derfor ingen vilkår i denne sammenhæng, se dog vilkår nedenfor ang. nedfældning af husdyrgødning. Til gengæld 16/36

17 viser den næringspåvirkede randvegetation, at der tilføres for meget kvælstof fra det tilstødende udbringningsareal, og da marken skråner ned mod mosen stilles der vilkår om 5 m udyrket bræmme på de steder, hvor marken og mosen støder op til hinanden. Foto af Lokalitet 1, fotoretning mod vest hhv. mod sydvest (lille billede). Fugletårnet anes svagt i det øverste venstre hjørne af det lille foto. Øvrig natur De målsatte Store Søgård sø og lille Søgård sø ligger knap 900 m vest for udspredningsarealerne, og alle udspredningsarealerne i Aabenraa Kommune afvander hertil. Arealerne er ikke drænede. Både Store Søgård Sø og Lille Søgård Sø er i Regionplan B-målsat. Dvs. at søerne skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Desuden skal disse søer have en sommersigtdybde på mindst 1 meter. Endvidere skal søernes fosforindhold som tommelfingerregel være under 0,1 mg/l, se endvidere nedenfor om fosforniveau i lavvandede søer. Målsætningen er ikke opfyldt (Regionplan ). For at opfylde målsætningen skal søerne som udgangspunkt have klart vand og et alsidigt og naturligt liv, der ikke eller kun svagt er påvirket af menneskelig aktivitet. Årsagen til søernes dårlige miljøkvalitet og manglende målsætningsopfyldelse skyldes hovedsagelig for stort indhold og tilførsel af fosfor. De væsentligste kilder til fosfor er i dag afstrømning og udvaskning fra landbrugsjord og fra brinkerosion. For Store Søgård Sø vurderes det, at det vil være nødvendigt at reducere fosforbelastningen med op til 50%, hvis forudsætningerne for at opfylde målsætningen skal være til stede (Kilde: Forslag til Kommuneplan 2009). Det samme vil formodentlig gøre sig gældende for Lille Søgård Sø. 17/36

18 Som nævnt ovenfor støder mark 31-0 op til Søgård mose og ligger i opland til denne. Der ligger flere søer med B-målsætning inde i mosen, og ligesom for Søgård-søerne er målsætningen ikke opfyldt. Eftersom der ikke er nogen nævneværdig terrænhældning mod Søgård-søerne, arealerne ikke drænes eller støder op til grøfter eller vandløb, og søerne i øvrigt er omgivet af dyrkningsarealer og dermed modtager gødningsstoffer fra andre kilder, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at søerne ikke vil blive påvirket i kraft af den godkendelse, som denne udtalelse bliver en del af. Der stilles derfor ingen skærpede vilkår i denne forbindelse. Dog vurderer Aabenraa Kommune, at mark 31-0, der støder direkte op til Søgård Mose, skal pålægges fosforklasse 1 (maximalt øget fosforoverskud på 4 kg/ha/år i fosforklasse I) for at sikre en minimal fosforpåvirkning på mosen som helhed og de målsatte søer i mosen i særdeleshed. Eftersom Søgård mose er af meget høj kvalitet, sidestilles den med en 7-mose, hvilket betyder, at al husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs inden for en radius af 1000 m. Natura 2000 Alle bedriftens arealer ligger i opland til Lille og Store Søgaard Sø. Vandet løber videre til Bjerndrup Mølleå og Vidå via Sønderå. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, og fuglebeskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, samt Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet og Ramsarområde 27. Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007), vurderes i forhold til, om det vil skade udpegningsgrundlaget for de omfattede habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Ifølge basisanalysen for F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at Vadehavet skal være et ikke næringsbelastet område ikke opfyldt pga. de høje kvælstofkoncentrationer. Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion af næringsbelastningen med 50% for kvælstof og 80% for fosfor i forhold til niveauet i begyndelsen af , som oprindeligt fastlagt i vandmiljøhandlingsplanen. Dette mål er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, nationale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbelastning gennem en indsats overfor kilderne hertil (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 2 (s 37 og 39)). Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadehavet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som værende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding m.m. Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal Kommunen sikre, at planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til hindring for, at området kan opnå gunstig bevaringsstatus. På baggrund af basisanalyserne m.m. som ovenfor nævnt, kan Aabenraa kommune ikke udelukke, at udvaskning af næringsstofferne kvælstof og fosfor fra aftalearealerne, i sig selv eller sammenlagt med udvaskningen fra andre husdyrbrug, kan påvirke udpegningsgrundlaget og Natura2000 områderne negativt, idet områderne i hht. basisanalyserne er overbelastede med næringsstoffer, samt at de væsentligste trusler for områderne er overbelastning med næringsstoffer. 18/36

19 Det er dog Aabenraa Kommunes vurdering, at eftersom der ikke er dræn, grøfter eller vandløb, der afvander arealerne, og der ikke er større hældning, og dermed afstrømningsrisiko, mod søer eller andre recipienter, vil dyrkningsarealet ikke bidrage til næringsstofforurening i nogen erkendelig målestok. Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og handleplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vandplan Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. Desuden henholder Aabenraa Kommune sig til, at det fremgår af lovgivningen til husdyrloven, at det fastsatte beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med habitatdirektivforpligtelserne. Vadehavet er i henhold til lovgivningen ikke udpeget som sårbart overfor fosfor. Kommunen kan dog i ganske særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til lovgivningens generelle beskyttelsesniveau. Aabenraa Kommune har ikke fundet forhold, der berettiger til en skærpelse af det generelle beskyttelsesniveau. Nærmeste terrestriske Natura 2000-områder er INO 95, Habitatområde H84 og Fuglebeskyttelsesområde F58 Hostrup SØ, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 2,2 km nordvest for nærmeste relevante udbringningsareal, og INO nr. 94, Habitatområde nr. H83 og Fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov, der ligger ca. 4,1 km sydøst for nærmeste relevante udbringningsareal. Der er ikke forhold, der taler for at stille vilkår til udbringningsarealerne i relation til disse områder grundet den store afstand og de mellemliggende landbrugsarealer, der i begge tilfælde vil bidrage væsentligt mere end de her omtalte arealer. Kvælstof og fosfor Lovgivningen stiller krav om begrænsning af tilførsel af kvælstof og fosfor til overfladevand, hvis et husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret, eller udvidet, har udbringningsarealer, der afvander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000-områder. For landbrug, der afvander til sådanne naturområder stilles krav om et lavere husdyrtryk pr. hektar, end de generelle harmoniregler giver mulighed for. Kravene stilles kun til arealer, der ligger indenfor områder, der ifølge Skov- og Naturstyrelsens kortværk er omfattet af nitratklasse 1, 2 eller 3 eller i oplande til Natura 2000 områder overbelastet med fosfor. Ingen af aftalearealerne ligger indenfor områder, der er udpeget som fosfor- eller nitratklasse 1, 2 eller 3 (se kort nedenfor) eller i oplande til Natura 2000 områder udpeget som overbelastet med fosfor, hvilket fremgår af nedenstående kort. Der er således, i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat og fosfor til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. Målsatte søer er behandlet ovenfor. Ingen af arealerne ligger inden for okkerklasse (se kortet nedenfor), og der stilles derfor ikke vilkår i denne sammenhæng. Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen kan kun i ganske særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til lovgivningens generelle beskyttelsesniveau. Aabenraa Kommune finder ikke, at der er sådanne særlige forhold i den konkrete sag, som kan begrunde en fravigelse fra det generelle beskyttelsesniveau vedr. nitrat og fosfor, bortset fra det omtalte forhold vedr. mark 31-0, der støder op til den følsomme Søgård Mose. 19/36

20 Kort over fosforklasser, lavbund og okker samt målsatte søer. Arealerne ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsoplande, og markerne 15-0, 16-0 og 31-0 ligger i indvindingsopland til Kværs Vandværk. Eftersom der sker et fald i nitratudvaskningen, og arealernes kvælstofreduktionspotentiale (dvs. evnen til at omsætte kvælstof i jorden til frit kvælstof) ligger mellem 76 og 100 %, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke skal stilles yderligere vilkår i denne forbindelse. Kort over nitrat- og drikkevandsforold. 20/36

21 Bilag IV-arter og andre fredede dyr og planter Der er ikke observeret nogen padder, flagermus eller andre arter, der er omfattet af EFhabitatdirektivets bilag IV (liste over arter, der er under streng international beskyttelse)på eller i nærheden af dyrkningsarealerne men alene i de naturområder, der ligger inden for 1000 m. Det drejer sig om Bilag IV-arten spidssnudet frø på lokaliteterne 5, 7 og 10 og de fredede arter skrubtudse på lokalitet 4 samt butsnudet frø på lokaliteterne 4, 5, 6 og 7. der er ved tidligere besigtigelser også observeret flere arter af padder på Lokalitet 1, Søgård Mose. Eftersom beregningerne viser, at der ikke sker en merbelastning arternes leve- og opholdssteder, og da hovedparten af områderne ikke ejes af ansøger, stilles der ikke vilkår i denne forbindelse ud over de tidligere nævnte under Lokalitet 1. Konklusion: Da arealerne ligger udenfor N og P klasse, er kravene til N og P overholdt ved harmonikravene. Dog beskyttes Søgård Mose med vilkår om maksimal merbelastning af fosfor med 4 kg P/ha/år. Desuden beskyttes mosen med 5 m udyrket bræmme mellem biotopen og udspredningsarealerne, og der oprettes en 1000 m bufferzone til Søgård Mose, inden for hvilken al flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs. Der stilles ingen øvrige vilkår til beskyttelse af vandhuller, enge eller moser, idet biotoperne ejes af en anden en ansøger. Der er ikke observeret eller registreret andre natyrtyper eller områder på arealerne. Vilkårsoversigt: 1. Der etableres 5 m dyrkningsfri bræmme mellem Søgård Mose og mark Mark 31-1 pålægges fosforklasse 1 (maximalt øget fosforoverskud på 4 kg/ha/år) 3. Der etableres 1000 m bufferzone omkring Søgård mose. Al flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs. I denne ansøgning påvirker dette vilkår markerne 15-0, 16-0, 17-0, 17-1 og Aabenraa Kommune stiller på baggrund af ovenstående bemærkninger ingen øvrige vilkår eller krav m.h.t. Lundtoftvej 20 s udbringningsarealer i Aabenraa Kommune. Venlig hilsen Marie-Luise Meyhoff Sagsbehandler 21/36

22 Bilag 9 Lokaliteter bilag IV arter. De enkelte id. nr. kan genfindes på bilag 11. Id. UTM UTM nbl hgl Rødliste Merbelast- Bilag IV Bilag IV Krav om arts- nr. x y naturtype ny 300m fredninger ning N. dep (kg N/ha/år) tidligere registrering Sø x x Mose x x potentielt ynglelevested Undersøgelse / bræmmer Sø x x Mose x x Sø x x x Eng x Mose x -0,3 x Sø x -0,5 x Sø x -3,4 x x Sø x -0,8 x Sø x -0,2 x x Sø x Sø x Sø x 0,0 x Eng x x Sø x x Mose x x Sø x x Sø x x x Mose x x Overdrev x x Mose x x x Sø x x Hede x x Sø X x Eng X x 22/36

23 Bilag 10 23/36

24 Bilag 11 24/36

25 Bilag 12 25/36

26 Bilag 13 26/36

27 Bilag 14 27/36

28 Bilag 15 28/36

29 Bilag 16 29/36

30 Bilag 17 30/36

31 Bilag 18 31/36

32 Bilag 19 32/36

33 Bilag 20 33/36

34 Bilag 21 34/36

35 Bilag 22 Kort over terræn, der skal hæves ved ensilageplansiloen 35/36

36 Lovgrundlag Bilag 23 Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen forudsættes kendt og skal følges. Herunder er nævnt en række af de gældende vejledninger og lovgrundlag: Lov bek. nr af 04/12/09 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 om miljøbeskyttelse Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 om naturbeskyttelse Bekendtgørelse nr. 294 af 31/03/2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 19/12/2006 om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 439 af 11/05/2007 om opbevaring af døde dyr med senere ændringer Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18/06/2003 om bekæmpelsesmidler med senere ændringer Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7/03/2011 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23/03/2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen) Regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune, 2011 Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Sønderborg Kommune (Forskrift nr. 1/2011) Regionplan for Sønderjyllands Amt Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinjer for fluebekæmpelse på gårde med husdyr i 2003 (http://www.dpil.dk/dpil2005/html/flueretn.htm) 36/36

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21.

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Erik John Sørensen Gl. Engvej 3 7490 Aulum Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Situationsplan. Bilag 1.1

Situationsplan. Bilag 1.1 BILAG Situationsplan Bilag 1.1 Bilag 1.2 Afløbsplan Ejendommens beliggenhed Bilag 1.3 Oversigt over ejendommens arealer Bilag 2 Oversigt over ejendommens arealer Bilag 2.1 Transportruter Bilag 2.2 Bilag

Læs mere

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj 160 9700 Brønderslev 1 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9:

Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: BILAG Bilag 1: Vilkårskatalog Bilag 2: Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 3: Beregning af BAT-niveau Bilag 4: Situationsplan over ejendommen Oversigtskort over ejendommens anlæg Afløbsplan (tagvand

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Hedemarken 28, 7200 Grindsted Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere