BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand Grundvand Kultur og fortidsminder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed. 12. Grundvand 1 13. Grundvand 2 14. Kultur og fortidsminder"

Transkript

1 BILAG 1. Oversigtsplan 2. Oversigtsplan 2, beliggenhed 3. Afløbsplan 4. Grundplan, kostald 5. Arealer, transportruter med husdyrgødning 6. Oversigt over Naturgruppens naturpunkter 7. BAT-niveau 8. Udtalelse fra Aabenraa Kommune 9. Liste over lokaliteter med bilag IV arter 10. Arealer 11. Beskyttet Natur 12. Grundvand Grundvand Kultur og fortidsminder 15. Natura områder 16. Overfladevand 17. Planmæssige forhold 18. Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Bræmmer ved mark Kort over terræn, som skal hæves 23. Lovgrundlag 1/36

2 Bilag 1 2/36

3 Bilag 2 3/36

4 Bilag 3 4/36

5 Bilag 4 5/36

6 Bilag 5 6/36

7 Bilag 6 7/36

8 Bilag 7 8/36

9 Bilag 8 Bemærkninger til 21 Lundtoftvej 20, 6300 Gråsten Aabenraa Kommune er af Sønderborg Kommune blevet bedt om at vurdere, om der skal stilles vilkår til arealer beliggende i Aabenraa Kommune, som indgår i udbringningsarealerne for Lundtoftvej 20. Lundtoftvej 20 har ansøgt Sønderborg Kommune om godkendelse til at udvide kvægbedriften fra 151,8 DE (gl. DE = 177,63 efter nye DE beregning) til 183,73 DE (efter nye beregn). De pågældende arealer tilhører alle bedriften. Endvidere er Aabenraa Kommune blevet bedt om at vurdere, om der skal stilles vilkår til anlægget i forbindelse med nærliggende naturområder beliggende i Aabenraa Kommune, idet anlægget ligger tættere på kommunegrænsen end 1000 m. Aabenraa Kommune har følgende bemærkninger hertil, jf. nedenstående kort: Kort over udspredningsarealerne (ejede arealer). Arealerne i Aabenraa Kommune ligger grupperet ca m nordøst for landsbyen Søgård og ca 1400 m vest for landsbyen Kværs. Hele området er præget af intensiv landbrugsdrift, men der findes dog en del mindre naturarealer, og Søgård-søerne, Søgård Mose og Kværs Plantage ligger ret tæt på det relevante område. Beskyttet natur inden for 1000 m til anlæg Der ligger ingen områder omfattet af 7 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af Husdyrbrug inden for 1000 m af anlægget. Der findes en del områder, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3, hvoraf der er besigtiget 4 moser, en fersk eng og 4 vandhuller. Naturen er generelt næringspåvirket, og kvaliteten er typisk moderat til ringe. Kvælstofdepositionen ligger omkring 19,8 kg total N/ha/år, hvilket er ret højt. Alle kvælstofdepositionsberegninger til naturpunkter viser en samlet reduktion i ammoniakemissionen på ca. 450 kg N/år. 9/36

10 Kort over naturområder beliggende i Aabenraa Kommune inden for 1000 m af anlægget (den mørke cirkel angiver 1000 m til selve anlægget, mens den lysere cirkel viser 1000 m fra markstak). Den grønne flade til højre på kortet viser arealer i Sønderborg Kommune. De besigtigede lokaliteter beskrives nedenfor (se placering på nedenstående kort). Lokalitet 1 beskrives dog først i det efterfølgende afsnit. Kort over de besigtigede lokaliteter. Den grå, stiplede linje markerer grænsen til Sønderborg Kommune. Lokalite 10/36

11 t 2: Vandhul omgivet af dyrket mark, om end det burde ligge i en beskyttet eng (lokalitet 3). Engens naturtilstand er vurderet til ringe, hvilket skyldes næringsbelastning, vandkvalitet og tilgroning med dunhammer. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning af bredden og oprensning i vandet og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret lav grundet den dårlige kvalitet, men kan dog have en vis værdi som trædesten for padder, idet der er observeret flere forekomster af padder i området, om end ikke i det pågældende vandhul. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav og der er kun én *-art. Randvegetationen er tydeligt præget af næringsbelastning og domineres bl.a. af Stor nælde og kurveblomster såsom Alm. røllike, Gråbynke og Rajnfan. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der stilles ikke vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og beregninger i øvrigt viser, at der ikke sker nogen merbelastning. Foto af Lokalitet 2, fotoretning mod øst. Lokalitet 3: Fersk eng, var ved besigtigelsen pløjet op og tilsået på tilsvarende vis som det tilstødende omdriftsareal. Arealet behandles derfor ikke yderligere her, Lokalitet 4: Moseområde, der støder op til hhv. kultureng og intensivt dyrket mark. Den forbindelse mellem mosen og vandhullet lokalitet 5, der fremgår af kortet, er dyrket op. Naturtilstanden er ringe, hvilket primært skyldes en delvis tilgroning med vedplanter og for stor næringspåvirkning. Tilstanden kan forbedres væsentligt, hvis den naturlige hydrologi genskabes, og gødningspåvirkningen reduceres. Naturværdien er ikke ret stor, idet området er praktisk taget ødelagt, men der er dog et lille potentiale, idet der stadig kan findes flere mosestrukturer såsom tuet vegetation. Plantearterne siger ikke noget entydigt om jordbunden, der er ingen indikatorarter og én *-art og generelt en lav artsdiversitet. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænse. Idet beregninger foretaget ihusdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. 11/36

12 Foto af Lokalitet 4, fotoretning mod nord Lokalitet 5: Vandhul omgivet af dyrket mark, om end det burde ligge i en del af mosen, lokalitet 4. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet og pil på bredden samt fodring af ænder. Der er dog hørt flere forskellige padder i vandhullet, primært spids- og butsnudet frø og skrubtudse. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning af bredden og oprensning i vandet og desuden reducere næringstilførslen, bl.a. ophøre med fodring. Naturværdien er ret høj grundet forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er præget af næringspåvirkning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. Foto af Lokalitet 5, fotoretning mod syd. Fodertønde anes på den fjerneste bred. 12/36

13 Lokalitet 6: Vandhul omgivet af dyrket mark i stærkt kuperet terræn. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet. Der er dog hørt butsnudet frø. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning og oprensning og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret høj grundet forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er her ligesom ved de andre lokaliteter tydeligt præget af næringsbelastning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet den ejes af en anden end ansøger og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. Foto af Lokalitet 6, fotoretning mod øst. Lokalitet 7: Større vandhul beliggende i lavning delvist tilgroet med pil på bredden omgivet af dyrket mark. Vandhullets naturtilstand er vurderet til moderat, hvilket skyldes næringsbelastning og tilgroning med dunhammer i vandet og pil på bredden. Der er dog hørt både spidssnudet og butsnudet frø. Tilstanden kan forbedres ved at foretage rydning og oprensning og desuden reducere næringstilførslen. Naturværdien er ret høj grundet størrelsen samt forekomsten af padder, som der generelt er mange af i området. Flere af plantearterne indikerer næringsbelastning, bl.a. forekomsten af trådalger, artsdiversiteten er lav, og der er ikke nogen *-arter. Randvegetationen er her ligesom ved de andre lokaliteter tydeligt præget af næringsbelastning. Tålegrænsen for biotoptypen kendes ikke. Baggrundsbelastningen er som nævnt ovenfor ca. 19,8 kg N/ha/år. Der er ikke belæg for at stille vilkår ifm. lokaliteten, idet jorden ejes af en anden end ansøger, og der ikke sker en merbelastning ifm. udvidelsen. 13/36

14 Foto af Lokalitet 7, fotoretning mod nord. Lokalitet 8: Moseområde, omgivet af dyrket mark. Området består af en tør og overdrevsagtig del mod øst og en fin mose med højmosekarakterer mod vest. Naturtilstanden er god, hvilket primært skyldes den vestlige del med dværgbuske og sphagnum. Naturværdien er ret stor, idet både veludviklet mose og overdrev er sjældne naturtyper i Danmark, og potentialet her er stort. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er tre indikatorarter samt sphagnum sp. og flere *-arter. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. Fotos af Lokalitet 8, fotoretning mod hhv. øst (tørt og overdrevsagtigt, indsat foto) og vest (fin mose i stil med højmose) ). Lok 14/36

15 alitet 9: Moseområde, omgivet af dyrket mark. Mosen er generelt tør og mere eller mindre tæt tilvokset med skovagtig vegetation. Naturtilstanden er moderat, hvilket primært skyldes, at mange af mosestrukturerne er bevaret på trods af den manglende fugtighed og den kraftige tilgroning. Naturværdien er potentielt ret stor, hvilket bl.a afspejler sig i de fundne arter. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er tre indikatorarter, som samtidig er *-arter. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. Foto af Lokalitet 9, fotoretning mod nord. Lokalitet 10: Moseområde, der mod syd og vest er omgivet af intensivt dyrket mark, mens arealerne mod nord og øst er mere ekstensive. Mosen er lavtliggende i terrænet og generelt meget våd og tuet tilvokset med Lyse-siv, dunhammere, tagrør og visse steder også med pil. Naturtilstanden er moderat, hvilket primært skyldes, at området fremstår noget næringspåvirket og tilgroet, med trådalger og begyndende skum i randen. Naturværdien er moderat, hvilket primært skyldes næringsbelastningen. Plantearterne på mosedelen siger ikke noget om jordbunden, der er ingen indikatorarter og kun én *-art. Tålegrænsen for biotopen er kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 19,8 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens nedre tålegrænse. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af biotopen, og da området i øvrigt ejes af en anden end ansøger, stilles der ingen vilkår her. 15/36

16 Foto af Lokalitet 10, fotoretning mod øst hhv. mod nord (lille billede). Beskyttet natur, udspredningsarealer Udspredningsarealerne er beliggende i et intensivt drevet landbrugslandskab hvori der dog findes en del grønne områder og andre åndehuller. Terrænet er fladt og hælder ikke i nævneværdig grad ned mod Søgård-søerne, Søgård Mose, vandløb eller andre vådområder. Kvælstofdepositionen i området ligger på mellem 19,8 og 21,3 kg N/ha/år, hvilket er højt i forhold til tålegrænsen på alle beskyttede naturtyper. Det eneste naturområde, der grænser op til udspredningsarealerne, er Søgård Mose, der er et moseområde med meget høj naturværdi, som er udlagt som natur- og fuglereservat. Der er foretaget besigtigelser (Lokalitet 1, se ovenstående lokalitetskort) i området i april 2010, men store dele af mosen var ved besigtigelsen så våde, at det ikke var muligt at komme frem i området. Lokalitet 1: Moseområde, hovedsagelig omgivet af ekstensive arealer men støder dog hist og her op til intensivt dyrket mark. Den nordlige del af mose en mindst fugtig og noget tilgroet med vedplanter, mens den største del er lysåben og meget våd med flere søer. Naturtilstanden er høj, hvilket bl.a. skyldes veludviklede mosestrukturer og en karakteristisk og ret uforstyrret flora og fauna. Naturværdien er høj, idet veludviklet, uforstyrret en sjælden naturtype i Danmark, der giver plads til en stor artsrigdom. Plantearterne på mosedelen indikerer, at jordbunden er sur, der er seks indikatorarter samt flere arter af sphagnum og flere *-arter. Kun i randen af mosen fandtes næringselskende arter som Stor nælde. Tålegrænsen for biotopen er 5-15 kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen i området er ca 21,3 kg N/ha/år, dvs noget over biotopens tålegrænser. Beregningerne foretaget i Husdyrbrug.dk viser, at der ikke sker nogen merbelastning af Biotopen men derimod en reduktion i kvælstofdepositionen, og der stilles derfor ingen vilkår i denne sammenhæng, se dog vilkår nedenfor ang. nedfældning af husdyrgødning. Til gengæld 16/36

17 viser den næringspåvirkede randvegetation, at der tilføres for meget kvælstof fra det tilstødende udbringningsareal, og da marken skråner ned mod mosen stilles der vilkår om 5 m udyrket bræmme på de steder, hvor marken og mosen støder op til hinanden. Foto af Lokalitet 1, fotoretning mod vest hhv. mod sydvest (lille billede). Fugletårnet anes svagt i det øverste venstre hjørne af det lille foto. Øvrig natur De målsatte Store Søgård sø og lille Søgård sø ligger knap 900 m vest for udspredningsarealerne, og alle udspredningsarealerne i Aabenraa Kommune afvander hertil. Arealerne er ikke drænede. Både Store Søgård Sø og Lille Søgård Sø er i Regionplan B-målsat. Dvs. at søerne skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Desuden skal disse søer have en sommersigtdybde på mindst 1 meter. Endvidere skal søernes fosforindhold som tommelfingerregel være under 0,1 mg/l, se endvidere nedenfor om fosforniveau i lavvandede søer. Målsætningen er ikke opfyldt (Regionplan ). For at opfylde målsætningen skal søerne som udgangspunkt have klart vand og et alsidigt og naturligt liv, der ikke eller kun svagt er påvirket af menneskelig aktivitet. Årsagen til søernes dårlige miljøkvalitet og manglende målsætningsopfyldelse skyldes hovedsagelig for stort indhold og tilførsel af fosfor. De væsentligste kilder til fosfor er i dag afstrømning og udvaskning fra landbrugsjord og fra brinkerosion. For Store Søgård Sø vurderes det, at det vil være nødvendigt at reducere fosforbelastningen med op til 50%, hvis forudsætningerne for at opfylde målsætningen skal være til stede (Kilde: Forslag til Kommuneplan 2009). Det samme vil formodentlig gøre sig gældende for Lille Søgård Sø. 17/36

18 Som nævnt ovenfor støder mark 31-0 op til Søgård mose og ligger i opland til denne. Der ligger flere søer med B-målsætning inde i mosen, og ligesom for Søgård-søerne er målsætningen ikke opfyldt. Eftersom der ikke er nogen nævneværdig terrænhældning mod Søgård-søerne, arealerne ikke drænes eller støder op til grøfter eller vandløb, og søerne i øvrigt er omgivet af dyrkningsarealer og dermed modtager gødningsstoffer fra andre kilder, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at søerne ikke vil blive påvirket i kraft af den godkendelse, som denne udtalelse bliver en del af. Der stilles derfor ingen skærpede vilkår i denne forbindelse. Dog vurderer Aabenraa Kommune, at mark 31-0, der støder direkte op til Søgård Mose, skal pålægges fosforklasse 1 (maximalt øget fosforoverskud på 4 kg/ha/år i fosforklasse I) for at sikre en minimal fosforpåvirkning på mosen som helhed og de målsatte søer i mosen i særdeleshed. Eftersom Søgård mose er af meget høj kvalitet, sidestilles den med en 7-mose, hvilket betyder, at al husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs inden for en radius af 1000 m. Natura 2000 Alle bedriftens arealer ligger i opland til Lille og Store Søgaard Sø. Vandet løber videre til Bjerndrup Mølleå og Vidå via Sønderå. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, og fuglebeskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, samt Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet og Ramsarområde 27. Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007), vurderes i forhold til, om det vil skade udpegningsgrundlaget for de omfattede habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Ifølge basisanalysen for F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at Vadehavet skal være et ikke næringsbelastet område ikke opfyldt pga. de høje kvælstofkoncentrationer. Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion af næringsbelastningen med 50% for kvælstof og 80% for fosfor i forhold til niveauet i begyndelsen af , som oprindeligt fastlagt i vandmiljøhandlingsplanen. Dette mål er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, nationale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbelastning gennem en indsats overfor kilderne hertil (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 2 (s 37 og 39)). Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadehavet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som værende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding m.m. Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal Kommunen sikre, at planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til hindring for, at området kan opnå gunstig bevaringsstatus. På baggrund af basisanalyserne m.m. som ovenfor nævnt, kan Aabenraa kommune ikke udelukke, at udvaskning af næringsstofferne kvælstof og fosfor fra aftalearealerne, i sig selv eller sammenlagt med udvaskningen fra andre husdyrbrug, kan påvirke udpegningsgrundlaget og Natura2000 områderne negativt, idet områderne i hht. basisanalyserne er overbelastede med næringsstoffer, samt at de væsentligste trusler for områderne er overbelastning med næringsstoffer. 18/36

19 Det er dog Aabenraa Kommunes vurdering, at eftersom der ikke er dræn, grøfter eller vandløb, der afvander arealerne, og der ikke er større hældning, og dermed afstrømningsrisiko, mod søer eller andre recipienter, vil dyrkningsarealet ikke bidrage til næringsstofforurening i nogen erkendelig målestok. Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og handleplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vandplan Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. Desuden henholder Aabenraa Kommune sig til, at det fremgår af lovgivningen til husdyrloven, at det fastsatte beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med habitatdirektivforpligtelserne. Vadehavet er i henhold til lovgivningen ikke udpeget som sårbart overfor fosfor. Kommunen kan dog i ganske særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til lovgivningens generelle beskyttelsesniveau. Aabenraa Kommune har ikke fundet forhold, der berettiger til en skærpelse af det generelle beskyttelsesniveau. Nærmeste terrestriske Natura 2000-områder er INO 95, Habitatområde H84 og Fuglebeskyttelsesområde F58 Hostrup SØ, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 2,2 km nordvest for nærmeste relevante udbringningsareal, og INO nr. 94, Habitatområde nr. H83 og Fuglebeskyttelsesområde F68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov, der ligger ca. 4,1 km sydøst for nærmeste relevante udbringningsareal. Der er ikke forhold, der taler for at stille vilkår til udbringningsarealerne i relation til disse områder grundet den store afstand og de mellemliggende landbrugsarealer, der i begge tilfælde vil bidrage væsentligt mere end de her omtalte arealer. Kvælstof og fosfor Lovgivningen stiller krav om begrænsning af tilførsel af kvælstof og fosfor til overfladevand, hvis et husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret, eller udvidet, har udbringningsarealer, der afvander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000-områder. For landbrug, der afvander til sådanne naturområder stilles krav om et lavere husdyrtryk pr. hektar, end de generelle harmoniregler giver mulighed for. Kravene stilles kun til arealer, der ligger indenfor områder, der ifølge Skov- og Naturstyrelsens kortværk er omfattet af nitratklasse 1, 2 eller 3 eller i oplande til Natura 2000 områder overbelastet med fosfor. Ingen af aftalearealerne ligger indenfor områder, der er udpeget som fosfor- eller nitratklasse 1, 2 eller 3 (se kort nedenfor) eller i oplande til Natura 2000 områder udpeget som overbelastet med fosfor, hvilket fremgår af nedenstående kort. Der er således, i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat og fosfor til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. Målsatte søer er behandlet ovenfor. Ingen af arealerne ligger inden for okkerklasse (se kortet nedenfor), og der stilles derfor ikke vilkår i denne sammenhæng. Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre overensstemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen kan kun i ganske særlige tilfælde skærpe kravene i forhold til lovgivningens generelle beskyttelsesniveau. Aabenraa Kommune finder ikke, at der er sådanne særlige forhold i den konkrete sag, som kan begrunde en fravigelse fra det generelle beskyttelsesniveau vedr. nitrat og fosfor, bortset fra det omtalte forhold vedr. mark 31-0, der støder op til den følsomme Søgård Mose. 19/36

20 Kort over fosforklasser, lavbund og okker samt målsatte søer. Arealerne ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsoplande, og markerne 15-0, 16-0 og 31-0 ligger i indvindingsopland til Kværs Vandværk. Eftersom der sker et fald i nitratudvaskningen, og arealernes kvælstofreduktionspotentiale (dvs. evnen til at omsætte kvælstof i jorden til frit kvælstof) ligger mellem 76 og 100 %, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke skal stilles yderligere vilkår i denne forbindelse. Kort over nitrat- og drikkevandsforold. 20/36

21 Bilag IV-arter og andre fredede dyr og planter Der er ikke observeret nogen padder, flagermus eller andre arter, der er omfattet af EFhabitatdirektivets bilag IV (liste over arter, der er under streng international beskyttelse)på eller i nærheden af dyrkningsarealerne men alene i de naturområder, der ligger inden for 1000 m. Det drejer sig om Bilag IV-arten spidssnudet frø på lokaliteterne 5, 7 og 10 og de fredede arter skrubtudse på lokalitet 4 samt butsnudet frø på lokaliteterne 4, 5, 6 og 7. der er ved tidligere besigtigelser også observeret flere arter af padder på Lokalitet 1, Søgård Mose. Eftersom beregningerne viser, at der ikke sker en merbelastning arternes leve- og opholdssteder, og da hovedparten af områderne ikke ejes af ansøger, stilles der ikke vilkår i denne forbindelse ud over de tidligere nævnte under Lokalitet 1. Konklusion: Da arealerne ligger udenfor N og P klasse, er kravene til N og P overholdt ved harmonikravene. Dog beskyttes Søgård Mose med vilkår om maksimal merbelastning af fosfor med 4 kg P/ha/år. Desuden beskyttes mosen med 5 m udyrket bræmme mellem biotopen og udspredningsarealerne, og der oprettes en 1000 m bufferzone til Søgård Mose, inden for hvilken al flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs. Der stilles ingen øvrige vilkår til beskyttelse af vandhuller, enge eller moser, idet biotoperne ejes af en anden en ansøger. Der er ikke observeret eller registreret andre natyrtyper eller områder på arealerne. Vilkårsoversigt: 1. Der etableres 5 m dyrkningsfri bræmme mellem Søgård Mose og mark Mark 31-1 pålægges fosforklasse 1 (maximalt øget fosforoverskud på 4 kg/ha/år) 3. Der etableres 1000 m bufferzone omkring Søgård mose. Al flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs. I denne ansøgning påvirker dette vilkår markerne 15-0, 16-0, 17-0, 17-1 og Aabenraa Kommune stiller på baggrund af ovenstående bemærkninger ingen øvrige vilkår eller krav m.h.t. Lundtoftvej 20 s udbringningsarealer i Aabenraa Kommune. Venlig hilsen Marie-Luise Meyhoff Sagsbehandler 21/36

22 Bilag 9 Lokaliteter bilag IV arter. De enkelte id. nr. kan genfindes på bilag 11. Id. UTM UTM nbl hgl Rødliste Merbelast- Bilag IV Bilag IV Krav om arts- nr. x y naturtype ny 300m fredninger ning N. dep (kg N/ha/år) tidligere registrering Sø x x Mose x x potentielt ynglelevested Undersøgelse / bræmmer Sø x x Mose x x Sø x x x Eng x Mose x -0,3 x Sø x -0,5 x Sø x -3,4 x x Sø x -0,8 x Sø x -0,2 x x Sø x Sø x Sø x 0,0 x Eng x x Sø x x Mose x x Sø x x Sø x x x Mose x x Overdrev x x Mose x x x Sø x x Hede x x Sø X x Eng X x 22/36

23 Bilag 10 23/36

24 Bilag 11 24/36

25 Bilag 12 25/36

26 Bilag 13 26/36

27 Bilag 14 27/36

28 Bilag 15 28/36

29 Bilag 16 29/36

30 Bilag 17 30/36

31 Bilag 18 31/36

32 Bilag 19 32/36

33 Bilag 20 33/36

34 Bilag 21 34/36

35 Bilag 22 Kort over terræn, der skal hæves ved ensilageplansiloen 35/36

36 Lovgrundlag Bilag 23 Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen forudsættes kendt og skal følges. Herunder er nævnt en række af de gældende vejledninger og lovgrundlag: Lov bek. nr af 04/12/09 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 om miljøbeskyttelse Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 om naturbeskyttelse Bekendtgørelse nr. 294 af 31/03/2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 19/12/2006 om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 439 af 11/05/2007 om opbevaring af døde dyr med senere ændringer Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18/06/2003 om bekæmpelsesmidler med senere ændringer Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7/03/2011 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23/03/2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen) Regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune, 2011 Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Sønderborg Kommune (Forskrift nr. 1/2011) Regionplan for Sønderjyllands Amt Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinjer for fluebekæmpelse på gårde med husdyr i 2003 (http://www.dpil.dk/dpil2005/html/flueretn.htm) 36/36

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning Husdyrgodkendelser Vand- og Natura 2000 planerne Procedurekrav Den supplerende vejledning Et eksempel Vand & Natura 2000 områdere Den danske model Iværksættelse af en bindende, rullende planlægning for

Læs mere

Tillægget omfatter udelukkende ændringer i arealforhold: Udskiftning af udspredningsarealer i forskellig kategori Ændring i arealernes gødningstryk

Tillægget omfatter udelukkende ændringer i arealforhold: Udskiftning af udspredningsarealer i forskellig kategori Ændring i arealernes gødningstryk Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 12-07-2012 Sagsnr.: 10/11534 Dok.nr.: 32 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Ca. halvdelen af mark 11 ligger i Aabenraa Kommune, der har vurderet på arealet.

Ca. halvdelen af mark 11 ligger i Aabenraa Kommune, der har vurderet på arealet. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Sønderborg Kommune har krævet ansøgning om 16 godkendelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 04. december 2009

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro

Arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 05-07-2013 Sagsnr.: 12/4652 Dok.nr.: 195944/13 Kontakt: Torben

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Arealgodkendelse til ejendommen Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev

Arealgodkendelse til ejendommen Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-02-2014 Sagsnr.: 13/16153 Dok.løbenr.: 47673/14 Kontakt: Lonnie

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven?

Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven? Biodiversitet i habitatområder - styrkes den af husdyrloven? I Danmark er en af de største trusler for både vandsøkosystemer og terrestrisk natur for stor belastning med næringsstoffer. Det er grunden

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen Tillæg nr. 2 til 11 miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Virksomhedens navn: Brøsbjergvej 17 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2013

Naturkvalitetsplan 2013 Naturkvalitetsplan 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Relevant lovgivning for kommunens administration på naturområdet Registrering af naturarealer (samt beskrivelse af 3-naturtyperne) Principperne i

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 30. juni 2004 J.nr.: 03-33/600-0046 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

Offentliggørelse Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 30. maj 2013 eller snarest muligt herefter.

Offentliggørelse Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 30. maj 2013 eller snarest muligt herefter. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jimmi Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 9750 Østervrå Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Dato: 29.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Baggrundsnotat til politik og grundlag for administration ved miljøvurderinger efter husdyrlovens bestemmelser

Baggrundsnotat til politik og grundlag for administration ved miljøvurderinger efter husdyrlovens bestemmelser 15. december 2008 Sagsnr.: 08/2143 Baggrundsnotat til politik og grundlag for administration ved miljøvurderinger efter husdyrlovens bestemmelser 1. Indledning og formål... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1 Husdyrloven...

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø Genopførelse og udvidelse af Stormskadet lade Ny halmlade Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø 27. februar 2014 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/800-0393 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Seniorrådgiver Jesper Bak, Danmarks Miljøundersøgelser I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Sønderborg Kommune har krævet ansøgning om 16 godkendelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 04. december 2009

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Udbringningsarealerne ligger i opland til Vadehavet og skal derfor selvstændigt godkendes efter husdyrlovens 16.

Udbringningsarealerne ligger i opland til Vadehavet og skal derfor selvstændigt godkendes efter husdyrlovens 16. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 15/9612 Dok.løbenr.: 288557/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte tlf.: 73767864

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95.

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Kristian Villensgård Bækmarksbrovej 95 7660 Bækmarksbro 10. februar 2015 Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Med ansøgning af den 30. januar 2015, har du ansøgt

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Henning Riis Nielsen Trehøjevej 19 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen.

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen. Bilag 5. Miljøvurdering MILJØVURDERING AF AABENRAA KOMMUNES KLIMATILPASNINGSPLAN Miljørapport Indledning I henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 939 af 3. juli 2013) skal der

Læs mere

Rikke Holm Sennels 2. december 2015

Rikke Holm Sennels 2. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Rikke Holm Sennels RHS@Billund.dk 2. december 2015 Udtalelse vedrørende udbringning af husdyrgødning fra Skovvej 55, 7260 Sdr. Omme på arealer i Ikast-Brande

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Lundbovej 10, 7140 Stouby

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Lundbovej 10, 7140 Stouby Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Lundbovej 10, 7140 Stouby Udbringningsarealer Lundbovej 10, 7140 Stouby 23.december 2014 Afgørelse 16 Miljøgodkendelse

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Skema til brug for intern høring i Skanderborg Kommune

Skema til brug for intern høring i Skanderborg Kommune Skema til brug intern i Skanderborg Kommune har ret og pligt til at høre alle relevante afdelinger. Ved bagatelagtige hold, kan med den hørte afdeling/person beslutte, at holdet er under bagatelgrænsen,

Læs mere

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Godkendelse af udbringningsarealer. Bjerndrupvej 9. Miljøgodkendelse

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Godkendelse af udbringningsarealer. Bjerndrupvej 9. Miljøgodkendelse Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Godkendelse af udbringningsarealer Bjerndrupvej 9 Miljøgodkendelse Oktober 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail raadhuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune.

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. NATURKLAGENÆVNET 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/550-0137 LLK Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. Ribe Amt har den 3. maj 2001 truffet

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 309 Offentligt Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Læs mere

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011 Videbæk biogas A/S 6. november 2011 Natur og landskab Sammenfatning Projektområdet er beliggende på agerjord i landzone. Projektområdet er ikke beliggende på naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose Villy Nielsen Kolstrupvej 64 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose Du har søgt om tilladelse til, at rydde træopvækst på matr. nr. 5ac og 5o Sønderby By,

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere