(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)"

Transkript

1 Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne tilligemed Hr. Landmåler Seip for at lægge Præliminarie-Plan til Harring og Koldby Byers Udskiftning, hvortil man indkaldte samtlige Herrer Lodsejere, Hr. Justitsråd Bruun til Ulstrup og Hr. Kjærulf til Nørhågård samt Hr. Winther til Øland. Item følgende Lodsejere, som er af Koldby, Jens Tandrups Enke med Lavværge, Hr. Års fra Hørdum, Selvejeren Lars Sund af Koldby, Hr. Høyer af Skyum, på hvis Vegne mødte Degnen Hr. Års fra Hørdum efter given Fuldmagt mundtlig. Af Harring var ligeledes mødt Selvejeren Niels Kjergård og to Hr. Provst Hoyer og blev da af Hr. Landininspektør Seip foreslået følgende Plan for Koldby - men da ikke alle Lodsejere fra Koldby var til Stede, så blev først begyndt med Harring Bys Udskiftning således: har haft i Schadetoft, får han Vederlag for i bemeldte Schadetoft af det vesterste af sønderste Ender af Toften. - Det andet af Schadetoft, som bliver tilovers, deles imellem Jens Knudsen og Peder Madsen efter hvad Skjellinie som for norden bliver imellem deres Indmarkslodder. Nr. 5 Jens Knudsen tager Indmarkslod på Punds Agre østen for Niels Kjergård; dernæst tager han Udmark, de østre Ender af Langfald og det sønderste af Machedal østen for Niels Kjergårds Lod Eng her. Nr. 6: Peder Madsen tager Indmarkslod på Punds Ager østen for Jens Knudsens Lod, og Eng for nørre Ender, dernæst tager han Udmarkslod østen for Jens Knudsen, Reeshøj og Machedal hen til Trædholm Dige. Nr. 7: Niels Christensen tager Lod af Punds Ager østen for Peder Madsen og Eng for nørre Ender samt Nr. 4 Selvejer Niels Kjergård tager det vestre af Pundsagre op til Præstegårdens Mark til Indmarks Lod og Eng for nørre Ender; dernæst tager han Udmarkslod de vesterste Ender af Langfald og det vesterste af Makkedahls Agre og øster Ender af Håreng og observeres, at Nørre Fald, der blev udlagt Hr. Winther til Vederlag for Hanshøj Vang, at da dette Fald for Hanshøj Vang ikke kan blive nok, tages Resten af Langfald vester Ender med Stensholms Dige og sønder på i Håreng lige ud for det sønderste Dige af Stensholm; bemeldte Niels Kjergård beholder og til Indmarkslod. Toften ved hans Gård og alt, hvad han af vester Ender af Byghøj Ager efter en Linie som trækkes fra Sønder til Nør over Håreng, hvorved han får de vestre Ender af Håreng; dernæst tager han Udmarkslod over Kragrøgel, Fladehøj og østerpå til Trædholm Dige. Nr. 8: Mads Clausen tager østen for Niels Christensen nord på med vestre Side af Landevejen, Bittetoft, Kroerager, Byghøj Agre, det sønderste af Kragrøgel og Rugtoft og dernæst sønden for Niels Christensen af Fladehøj og Sæchholm og om det behøves af Bysholm. 1

2 Nr. 2: Simon Toft beholder Krogsgårds Hove, hans egen Mark og Krogsgårds Eng, Lars Søgårds Toft, Kringeltoft og Smedetoft, så nær som det, der afgår til Christen Hoves Hus og Kristen Jepsens Enke, og hvad han ikke får nok tager han Udmarkslod af Fladehøj og Sæchholm. Nr. 3: Lars Søgård tager Lille Bo, Høyholm af Fladehøj og Sæchholm, og da dette ikke bliver nok, tager han Vederlag på Koldby Mark. Nr. 9: Christen Heedegård får Skackholm, når Anders Skadekjær først har taget 1 Skp. deraf i en Strækning i Sønder og Nør. Dernæst tager Christen Heedegård af Bysholm, Kjærshøj, af Flødehøj og Sæchholm øster på til Trædholm. Dernæst mærkes, at et Stykke Eng nordenfor Harring Kirke deles imellem Christen Hedegård og Mads Clausen. Sø-Eng tages fra østre Side Jens Knudsen, dernæst vesten for Niels Kjærgård; derefter fulgte Øland Bønder i følgende Orden: Peder Madsen, Niels Christensen, Mads Clausen, Christen Hedegård, Lars Søgård og Simon Toft i Krogsgård. Vester Lands Skifte deles således: Simon Toft, Christen Jepsens Enke, Niels Kjergård, Lars Søgård, Niels Christensen, Peder Madsen og Mads Clausen. I Henseende til Heden da blev det imellem samtlige Herrer Lodsejere afgjort, at af de 4re af Præstens Husmænd skulle hver nyde af Heden efter 4re Skpr. i Vester-Heden og desuden beholde det Fælled, som ligger ved Trædholm Mark. - De øvrige 8 Husmænd nyder efter 1 Td. i Vester-Heden, Husmændene tager fra den østre Ende i bemeldte Vester Hede. Øland Ejer forlangte sit Markskel således rettet, at fra sydøst Hjørne af Marken trækkes en lige Linie lige i Øster. - Iøvrigt deles Heden i Sønder og Nør. Præsten tager den vesterste Lod med Hørdum Enge; dernæst tager Harring Beboere: 1. Niels Kjergård, 2.Jens Knudsen, 3. Peder Madsen, 4. Niels Christensen, 5. Mads Clausen, 6. Chr. Hedegård, 7. Lars Søgård, 8. Simon Toft og 9. Jens Hove tager Fælleslod næst norden for og i Strækning med sin Mark. Det Kjær, som falder Norden for Heden tildeles Beboerne enhver i Strækning med sin Fælleslod. - Præsten erklærede i Stedet for sin Lod i Fladskjær at tage Fælled. For at få det forlangte Markskel til Øland rettet i lige Linie med det pløjede øster på, så erbød Øland Ejer derfor at give Ager Jord efter Taksation og Mål. Ligeledes forlangte Øland Ejer Skjellet for vestre Ende rettet, således at fra den sydvest Hjørne trækkes en Linie i Nordvest over Harring Fladskjær til Øland Mark vesten Åen, hvorfor også gives Vederlag i Agerjord. Vejene udlægges af Landmåleren til hver Mands Lod 8 Alen bred og hvad videre Veje, som skal behøves igennem denne By, udlægges ligeledes med samme Bredde samt en Hov-Vej til Øland udlægges mellem Øland Mark og Niels Kjergårds Lod. Ølands Ejer tilbød for at lette Udskiftningen at udflytte hans Fæstebonde Lars Søgårds Gård hen til Høgholm og forhåbede derimod, at den allernådigst lovede Bygningshjælp blev ham tilstået, hvorfor han udbad Landvæsenskommissionens Forestilling til det kongelige Rentekammer, og at denne Bygningshjælp i Betragtning af Omstændighederne, da Gården var af 5 Tdr. 2 Skp. Hartkorn, og Bygningerne skulde flyttes omtr Alen, måtte blive ansat til 100 Rdl. i det ringeste, som Landvæsenskommissionen og lovede at forestille, når Hr. Winther derom indgav Ansøgning. Det blev pålagt Harring Beboere ved denne Flytning at være behjælpelig med det fornødne Arbejde ved Husenes Opbyggelse, med Materialier at hente, med Tækning, Klining, Mønning fra den gamle Byggeplads til den ny at udføre de dér befindende Materialier, ved hvis Nedbrydelse de også er behjælpelige. - Af Møg transporterer hver Gårdmand 20 forsvarlige Læs og henlægges samme på de Steder, som dennem anvises. - Iligemåde blev bestemt, at til Væggeler afsættes 1 Td. Land vesten Kristen Hedegårds Gård til samtlige Bymænds Brug, men må til Græsning ej bruges af andre end Christen Hedegård, som derimod haver Opsigt med at denne Lergrav ej bruges utilbørligt og til Upligt. - Det på Trædholm befindende Gjødeler afsættes et Stykke til fælles Brug for hele Sognet, ligeså afsættes 1 Skp. til Væggeler for Trædholm Beboere. Dernæst blev Koldby Udskiftning foretaget og Planen lagt således som følger: Nr. 1 : Jens Tandrups Enke beholder sin Gårds Koldbygårds Mark, Rughøj Bak (Bakke), dernæst Søndertoft, Horskjær Agre, Volshøj Agre og om nogle af disse Agre bliver tilovers, bliver det til Poul Krabbe. Nr. 2: Niels Tæchker tager Lod det nordvestre af Nørretoft, det nordligste af Årholm, Vogenshøj øster på, da der trækkes en Linie Sønder og Nør til han har fået Vederlag. Til Harring bliver Lod op for Hanshøj Vang af Vogenshøj øster for den Linie, som trækkes sønder og nør for Niels Tæchker, og får af Mueskjær det norderste og nordøstre af Stjernagre, da dette bliver et Lod for Lars Søgård i Harring. Nr. 3: Jens Elsted får Lod lige ud for hans Gård og i Øster af Nørretoft Årholm og over Stjernager. Nr. 4: Poul Krabbe beholder sin Toft norden Gården, hans Toft sønden Gården, dernæst nordre Damkjær af Støttings Agre over Damkjær, det sønderste af Årholm og de søndre Ender af Langagre. Nr. 5: Lars Lund får det sønderste af Nørretoft, det norderste af Støttings Agre over Årholm og over Langagre, derhos beholder han og sin Havrelands Hove vest for Koldbygårds Mark. Nr. 6: Husmand Anders Gregersen får Vederlag for sin Toft af Voldshøj Agre, af de østre Ender af Mueskjær og af Aflyng, hvorhen han flytter sit Hus. 2

3 Jens Pedersen i Munchholm får Vederlag for den Ager af Munchholm Jord, som løber ind i Koldby Mark, enten for Vesten af Munchholm Jord eller op for Sønden af samme Munchholm. Præsten Hr. Høyer i Skyum hans Anneks Bonde Jens Mikkelsen i Østerhørdum får Vederlag for de Jorder, han mister på Koldby Mark i de Agre på Hørdum Mark, som forhen tilhørte Jens Knudsens Gård i Harring, og for hvad det ej kan tilstrække, derfor tages Vederlag i Eng, som han bliver tildelt i det vesterste af Koldby Enge, hvorved han tillige får Eng for det, han har i Koldby Eng; herved observeres, at han beholder Frihed til at lægge sit Hø og Skudtørv på det ved Englodden næstgrænsende Hede. - Det observeres, at vestre Ender af Hanshøj Vang går ind til Koldby Mark og bliver delt til de søndre Lodder. For Resten deles Engen således: Koldbygård får de østerste Enge, dernæst Niels Tæchker, dernæst Jens Elsted, Poul Krabbe og vesterst Lars Sund næst op til Jens Mikkelsen. Heden eller Fælleden deles således: I 2de Hoveddele efter en Linie, som trækkes fra det sydvestre Hjørne af Lars Sunds Hove og i Sønder, hvoraf den østre Del bliver delt i Sønder og Nør imellem Lars Sund og Jens Tandrups Enke i Koldbygård, således at Koldbygård får østerst og Lars Sund vesterst. Den øvrige Hede vesten for deles i øster og vester; deraf får Husmanden Anders Gregersen til een Td. Hartkorn fra nordre Side, dernæst tager Poul Krabbe, Jens Elsted og Jens Ringgård. - Rørkjær afsættes til Gjødeler for samtlige Bys Beboere; det 1 Skp. Gjøde vesten Vejen indtil Poul Krabbes Toft udlægges til Væggeler, ligeså undtages et Stykke ved Hanshøj Kjær til Gjødeler, men Græsningen beholder Poul Krabbe. De fornødne Veje udlægges med 8 Alens Bredde, hvoraf intet må tages til Grøft, men Landevejen udlægges med 16 Alens Bredde, Grøften iberegnet. Husmanden Anders Gregersen forundes af alle Beboerne Hjælp til hans Bygnings Forflyttelse, ligesom ved Harring er bestemt, og i Henseende til den af Deres kongelige Majestæt allernådigst forundte Bygningshjælp lovede Kommissionen at forestille Hr. Winthers Ansøgning i så Fald til gunstig Bønhørelse. - Og da ingen fandt noget videre at tilføre, så blev Åsteds-Mødet for denne Gang sluttet og underskrevet. Datum ut supra. Som Kommiteret B. Haiwh. Ballebye. Isach Prætzmann. Bruun. Kierulf. Winther. Som Lavværge for Enken i Koldbygård Underskriver - Morten Årup. Og ligeledes underskriver på Hr. Christen Høyers Vegne Morten Års. Niels Nielsen På Hr. Provsts Høyers Vegne Jessen. År 1793 den 27. Juli var Amtmanden og Landvæsenskommissionen forsamlede i Koldbygård for videre at fremme Koldby og Harring Byers Udskiftning, hvortil var indkaldt samtlige Lodsejere og mødte Hr. Justitsråd Bruun til Ulstrup, Hr. Kjerulf til Nørhågård, Hr. Larsen Winther til Øland, Sognepræsten Hr. Høyer i Skyum, Selvejeren Lars Sund, Jens Tandrups Enke i Koldbygård m. fl., på Hr. Stigård til Irup hans Vegne mødte hans Fuldmægtig Sn. Prætzmann. Planen for Koldby forbliver således, som den ved sidste Møde blev bestemt, undtagen følgende Forandringer, nemlig Lars Søgård af Harring beholder Hanshøj Vang og får Vej til samme fra Munkholm Jord og sønder til Hanshøj Vang og over Mueskjær Agre, og i Henseende til en Lergrav, hvorpå Vejen støder, kommer Vejen til at gå østen om bemeldte Lergrav, og Lergraven bliver til Jens Elsteds Gård. - Fremdeles anlægges en Vej fra Niels Tæchkers Gård og øster til Munchholm Jord, denne Vej udlægges på det nordeste af Nordertoft og ud over det sønderste af Vogenshøj med norre Side af Jens Munchholms Ager, hvilken Ager bliver ganske sønden for Vejen, og bliver denne Ager Niels Tæchker til Del; for de Jorder Lars Søgård får for Harring Anpart udlægges ham Norden for sidst beskrevne Vej og vester på så langt som efter Mål og Takst kan tilstrække. Dernæst tager Jens Munchholm Vederlag for den Ager, som af Munchholm Jord løber ind i Koldby Mark, Vederlag for samme Ager Sønden for Munchholm Jord af de såkaldte Mueskjæragre. I Henseende til Vejen fra Niels Tæchkers Gård anlægges den sønder og vester for Munchholm Jord og sønden for det Jord af Mueskjær, som Jens Munchholm får og øster til Skyum Hede, sønden for denne Vej ved Skyum Skjel lægges et lille Stykke Vej til en Lergrav på de østre Ender af Mueskjær, hvilken Lergrav bliver Niels Tæchker tillagt. De øvrige Veje bliver gjort bredere til 8 Alen ligesom de foromtalte. Koldby Vej til Tøttrup bliver gående på det Sted, hvor det nu er, undtagen på Voldshøjagre, hvor den bliver ind til Tøttrup Skjel. Landevejen, som går igennem Koldby og Koldby Mark anlægges 16 Alen bred. De to Lergrave på Mueskjær, deraf den ene på østre Ende, bliver til Brug for Niels Tæchker og Anders Gregersen og deles i 2de lige Dele imellem benævnte Mænd, og bliver, alt Grønningen om Lergraven ligeledes til Lergraven. Den anden Lergrav på Mueskjær skal deles i 2de lige Dele i øster og vester imellem Jens Elsted og Lars Søgård. - Lars Søgård tager Del med Koldby efter sit Harnkorn 5 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. til den Vej, som anlægges fra Niels Tæchkers Gård til Munchholm Jord og sønden for, der skal gå øster til Skyum Mølle. Og i den anden Vej, der skal gå fra Munkholm Jord og til 3

4 Hanshøj Vang tager han og Del efter sit Hartkorn med Koldby. For det Jord, som Jens Knudsen i Harring har på Hørdum Mark og afgiver til Jens Mikkelsen i bemeldte Hørdum, fås Vederlag igen på Koldby Mark af Nr. 11 i samme, det østerste af Langagre og til Hanshøj Vang, og hvad det ikke kan blive nok tager han nordpå så meget som fattes. - I Henseende til Disputten imellem Hørdum og Koldby Hede Skjel begav Kommissionen sig ud i Koldby Hede i Overværelse af Lodsejerne og begyndtes fra Nordvesthjørne af Irup Hovedgårdsmark, og fralægges i vestre Side af Wolshøj Agre og Landevejen iberegnet 24 Alen, som udlægges for Irup Ejer; fra bemeldte Drift fortfartes videre, sønder og vester fra Landevejen og norden Christen Ovesens Toft for nordre Ende af Agrene og hen til Vejen, som går mod vestre Side af Christen Ovesens Toft og til Christen Udemarkes Hus, hvorfra Skjellet fremdeles går med Vejen og vester på til en ny Vej kommer og løber Sønder og Nør fra Hørdum, og er vesten for denne Vej et gammelt Dige, som løber over nogle Agres Ender, og dette Dige taget til Skjel imellem Hørdum Mark og Koldby Hede nordpå til, hvor Diget gør en Krog, og blev denne Krog overskåren ved en opgraven Mærke, hvorfra længere nør blev graven Mærker og hvor Skjellet (var) i Nør blev noget Mærke graven østen for Diget, hvor det næsten var ukendeligt og nør på efter det tilforn for Koldby udviste Skjel, og bliver dette Skjel ved Loddernes Afsætning i Koldby Hede endnu nøjere afmærket med flere Skjelmærker. Sønder i Koldby Hede fra Landevejen og norden og vesten for Christen Ovesens Toft og efter Vejen, som før beskreven, afsættes 24 Alen af Koldby Hede til Drift for Irup Ejer, og fremdeles anlægges denne Drift i vestre Side langs om med Skjellet imellem Hørdum Mark og Koldby Hede ud til Hørdum Hede, og denne Drift udlægges til 24 Alens Bredde fra Koldby Hede, dog med Forbeholdenhed, at Koldby forbeholder sig Ejendom og Brug deraf, og i Tilfælde, at Hr. Stigård eller Irup Ejer ikke får sin Ejendom i Hørdum nordre Hede, da hjemfalder denne Drift til Koldby, ligesom og Hr. Stigård eller Irup Ejer for Eftertiden eller fra nu af har ingen videre Ret til Drift eller Overdrift i Koldby Hede end som ovenmeldt er. Under samme Vilkår tilstedes det Hørdum Beboere at benytte sig af denne Irup Gård udlagte Drift. - Den Hjorddrift imellem Voldshøjager og Hoskjær Ager, der er til ingen Brug, bliver tillagt Enken i Koldbygård, imod at hun afgiver Vederlag af hendes Fælleds Part til Anders Gregersen. - Den forrige Uddrift fra Irup til Hanshøj Vang bliver udlagt til Vej, nemlig den Drift, som er imellem Tøttrup Mark og Koldby Mark, hvor igennem går Vej, bliver liggende uforandret med den Bredde, som den nu har. Koldby Beboere blev af Landvæsenskommissionen pålagt at være Anders Gregersen behjælpelig med sit Huses Flytning, Materialiers Tilførsel og Hentelse, Tækning, Klining med videre efter rigtig Tur og Omgang. Dernæst efter begyndtes med Harring, og bliver Planen for bemeldte By således, som den sidste Gang blev afgjort, men i Henseende til Veje vil en Vej udlægges igennem Krogsgårds Mark fra Landevejen og vester mod Siden af Engen forbi Krogsgård til Hjorddriften, der bliver Vej for Lars Søgård til hans Hedelod. Dernæst bliver Hjorddriften imellem Søkjær og Krogsgårds Mark til Brug for Harring Beboere til deres Hedelodder, og dernæst bliver Hjorddriften imellem Søkjær og Brøndløshove ligeledes til Brug for Byen til deres Hedelodder. En Vej udlægges imellem Jens Knudsens og Niels Kjergårds Indmarkslodder nør på til Engene, og skal da een Vej gå øster, norden for Agrenes Ender og sønden for Niels Kjergårds Udmarkslod. - Dernæst anlægges en Hov-Vej imellem Peder Madsens og Niels Christensens Indmarkslodder og nør, til den når den Vej, som anlægges norden for Agers Ender, hvorfra den skal gå Nord imellem Niels Kjergårds og Øland til Ølands Vej, som går norden for Langfald, og berørte Ølands Vej norden for Langfald, gøres 12 Alen bred, men de Veje, som før er beskreven, bliver 8 Alen. For Trædholm Beboere udlægges Vej imellem 2de Mænds Lodder igennem Sækholm og Flødehøj Fald til Landevejen, som ligeledes bliver 8 Alen bred. - De øvrige Veje, som har været og er fornøden for Byen, bliver gjort 8 Alen bred og Landevejen 16 Alen. Det Stykke Fællig vest for Kjærshøj deraf afsættes en Lergrav til Brug for Harring Beboere, og Vej udlægges til Lergraven fra Landevejen til bemeldte Lergrav. Harring Beboere får en Vej til deres Lergrav i Trædholm Hede over det nordeste af den Søndertoft af Erik Trædholms og bliver 4 Alen bred, hvorfor han nyder Vederlag af de østre Ender af Agrene, der støder til hans Toft, Sækholm kaldet, efter 2 uvillige Mænds Syn. I Henseende til det Stykke Eng af Fladskjær, som har tilhørt Lars Søgård, men for at gøre Øland Skjel lige er tilligemed Hede lagt ind til Hovmarken, reparterer på Øland Godses Hartkorn i Harring til Afdrag på Beboernes Hartkorn og bliver at svare af Øland Ejer. - Og bliver dette lidet Stykke, som ikke bliver hos Bønderne, at behandle af Hr. Winther indberettet til Rentekammeret. Hr. Winther meldte sig på sin Fæstebonde Lars Søgårds Vegne som Udflytter og forestillede, at da han siden sidste Åsteds Møde havde samlet så meget mere Gødning, så var det ham ej muligt at få denne Gødning så lang Vej forflyttet uden mere Hjælp end af de ham ved sidste Åsteds Møde tilståede 20 Læsses Udførelse af hver Gårdmand, hvorfor Kommissionen med de Herrer Lodsejere blev enige om, at foruden disse 20 Læs, som pr. Mand i År skulde udføre, endnu videre til et andet År skulde forflyttes og bortføres af hver Mand i Harring 10 Læs. 4

5 Og da ingen ved dette Møde havde noget videre at erindre, blev samme sluttet og af vedkommende Lodsejere og Tilstedeværende underskrevet. Datum ut supra. Hauch. Tagård. Ballebye. Seip. Bruun. Winther. Kierulf. Høyer. Isach Prætzmann. Lars Sund. Niels Kjergård. Else Jensdatter, sal. Jens Tandrup. (Historisk Årbog for Thisted amt 1923, side ) 5

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Udskiftning af Markjorder i Gettrup og Kobberøe samt Gundtoft Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby

Udskiftning af Markjorder i Gettrup og Kobberøe samt Gundtoft Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby Udskiftning af Markjorder i Gettrup og Kobberøe samt Gundtoft Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby Anno 1797 d. 24. august blev et Åstedsmøde foretaget i Hr. Jens Skibsteds gård i Gettrup i Refs herred af

Læs mere

Om udskiftning af Grurup og Gammelbys jorder af Milter Jensen, Grurupvej 17, Grurup

Om udskiftning af Grurup og Gammelbys jorder af Milter Jensen, Grurupvej 17, Grurup Om udskiftning af Grurup og Gammelbys jorder af Milter Jensen, Grurupvej 17, Grurup Anno 1799 den 25. september blev et åstedsmøde foretaget i Grurup hos Claus Vestergaard under Thisted Amt af Landvæsens

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET STRANDBY FARSØ KOMMUNE STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET Fed skrift: Stemmeberettiget (4 stemmer hver) Normal skrift: personer der blev stemt på Kilde: valgbogen

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup Liste over de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen den 4. december 1849 i Broerstrup Afskrift af Strandby - Farsø kommunes valgprotokol 1842-53 Henning

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn)

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Forord Matriklen for Magleby sogn, Langeland søndre herred 1688 er transskriberet i samarbejde af Finn R. Hansen i Rudkøbing og

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

MYGDAL SOGNS UDSKIFTNING. Tiden før Udskiftningen.

MYGDAL SOGNS UDSKIFTNING. Tiden før Udskiftningen. MYGDAL SOGNS UDSKIFTNING Ved CHR. GRØNTVED Vendsyssel Aarbog 1935 Tiden før Udskiftningen. Da der utvivlsomt blandt de yngre maaske ogsaa blandt de ældre er mange, der ikke ved, hvad Udskiftning indenfor

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 16. NOVEMBER1844 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 16. NOVEMBER1844 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET R STRANDBY FARSØ KOMMUNE STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 16. NOVEMBER1844 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET Fed skrift: Stemmeberettiget (3 stemmer hver) Normal skrift: personer der blev stemt på Kilde: valgbogen

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad.

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni 1886. Til Vejle Byraad. I Anledning af det ærede Byraads Skrivelse af 20. f.m. angaaende Udvidelse af Landevej No 15, hvor den støder til Vejle Bys Vestergade, skal jeg under

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side 64-70 Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 1943 Den 19. Marts Vandsynsforretning i Draaby paa Begæring af Bager Larsen og Villads Madsen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Afskrift af materiale fra Jens Ove Vester

Afskrift af materiale fra Jens Ove Vester Afskrift af materiale fra Jens Ove Vester Homaa Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1752 Hessel 1 Rasmus Østergaard 6 5 3 2 Hessel 2 Jens Andersen 6 4 3 1 Hessel 3 Jens Christensen 6 6 0 0

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Notat Lille Værløses gårde og udskiftning

Notat Lille Værløses gårde og udskiftning Notat Lille Værløses gårde og udskiftning Notatet er et supplement til bogartiklen om Lille Værløse, hvorfor der kun medtages spredte uddybende oplysninger og ræsonnementer. Ovenstående matrikeloversigt

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes.

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til Thy Andelselektricitetsværk påbegyndes. 18-8-1913 Thisted Amtsavis Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes. Som det er bekendt, fremkom der for længere tid siden planer om at anlægge et

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Udskiftningen i Lille Lyngby Sogn

Udskiftningen i Lille Lyngby Sogn Udskiftningen i Lille Lyngby Sogn Inge Kristensen Inge Kristensen er formand for Lokalhistorisk Forening for Skævinge & Omegn og sidder i Folkemuseets bestyrelse. Helt tilbage til jernalderen har der været

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian, søn af Fisker Hans Kristian og Else Marie Klit, blev født den 28 Apr. 1881 i Skyum, Sydthy, 1 blev døbt den 1 Maj 1881 i Hjemmet, og døde den 4 Mar.

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Ejendomme Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 folketælling 1 erhverv / 1788 Hartkornsspecifikati oner

Ejendomme Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 folketælling 1 erhverv / 1788 Hartkornsspecifikati oner Ejendomme 1787-.rtf, s.1 ( 24 ) Ejendomme 1787- Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 1 / 1788 Hartkornsspecifikati oner 1801. 2 Husstande, steder n. Ejendomme? (nr.71, Anders Olesen i 0-6-0-1¼ Engberg)

Læs mere

Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred.

Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred. Gårdene i Bobjerg 1531-1701. Lunde sogn, Sunds herred. Skovbjerggård: 1531 Hedder Norrye 1 bolsvin, 1 får, 1 lam, 2 gæs, 4 høns 1537 Per Norrj 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 bolgalt, 1 får, 1 lam, 2 gæs,

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh Side 31 Af Volstrup Sogneforstanderskab Dags Dato modtaget - - - - - - 444 Rdl 3 mk sk For afbetalt Krigsskat, for August Maaned - - - - - 267 Rdl 2 mk 2 sk Altsaa Rest - - - - - - - - - - - - - - 177

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere