Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)"

Transkript

1 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Grundmodul: Institutionsspecifikt Institutionsspecifikt Afgangsprojektet, Organisation og ledelse, 15 ECTS modul: HRM og forandringsledelse, 15 ECTS valgfagsmodul, Strategisk udvikling I og II 15 ECTS 15 ECTS gældende fra og med studiestart på 2. del 1. september 2010 Version 3.0 1

2 HD-studiets faglige forankring er Erhvervsøkonomisk studienævn samt det videnskabelige personale ved Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet. Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) - Uddannelsesbekendtgørelsen og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Eksamensbekendtgørelsen samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Karakterbekendtgørelsen. Det erhvervsøkonomiske fagstudienævn kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i denne studieordning, der alene er fastlagt af Aalborg Universitet. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder HD 2.del fra og med 1. september Studieordningen er jf. uddannelsesbekendtgørelsen udarbejdet på baggrund af koordinering i HDfællesudvalget og de der vedtagne bestemmelser for studieordningens indhold. Efter at Undervisningsministeriet har godkendt fagmodulernes mål og indhold og studieordningsforslaget er behandlet hos censorformandskabet er studieordningen af Det erhvervsøkonomiske Fagstudienævn d. 9. juni 2010 indstillet til godkendelse og efterfølgende godkendt af dekanen for det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 2

3 1 Uddannelsens formål og struktur 1.1 Uddannelsens formål Formålet med HD-studiet i Organisation og Ledelse (HD-O) er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at løse organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings- og forandringsopgaver i organisationer. Uddannelsen henvender sig til praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i deres organisationer, og som har brug for at supplere og udfordre deres praktiske erfaringer med teoretiske og metodemæssige indsigter, herunder internationale synsvinkler på ledelse og organisation. Specialister, mellemledere og ledere skal kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i organisationen, have forståelse for organisationens menneskelige ressourcer og hvordan de udvikles og ledes, for organisationens interaktion med omgivelserne, for betydningen af egen og organisationens kommunikation, for betingelserne for organisatorisk læring samt for, hvilke strategiske implikationer disse forhold kan have for organisationen. Målet med uddannelsen er at give den studerende forskningsbaserede og anvendelsesorienterede teorier og metoder, således at den studerende får forståelse for organisatoriske opgavers kompleksitet og sættes i stand til at handle i forhold til dem. HD i Organisation og Ledelse er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange, således at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå, vurdere, handle og reflektere i forhold til en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og de løsningsmuligheder, som forskellige teorier og metoder giver. Den studerende skal desuden kunne vurdere validiteten af teorier og metoder med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer herom. Uddannelsen har således til formål at uddanne reflekterende praktikere, der er i stand til kritisk og konstruktivt at forholde sig til den viden, man som individ, gruppe og virksomhed udvikler og handler ud fra. 1.2 Kompetencebeskrivelse Den studerende skal ved afslutningen af HD i Organisation og Ledelse have følgende kompetenceprofil: Viden og forståelse have opnået forskningsbaseret viden om og teori, metode og praksis inden for feltet, Organisation og Ledelse kunne forstå og reflektere over feltets teori, videnskabelige metoder og praksis Færdigheder kunne anvende videnskabeligt anerkendte teorier, metoder og redskaber til at forstå og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante analyse- og løsningsmodeller kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til/med både fagfæller og ikke-specialister Kompetencer kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige, og som forudsætter nye løsningsmodeller kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar for gennemførelsen heraf selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling 3

4 1.3 Uddannelsens struktur HD udbydes som åben uddannelse. HD 2. del er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point) HD 2. del udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, svarer til bachelorniveau. HD tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler Tilrettelæggelse af uddannelsens fagmoduler På 5. semester introduceres den studerende til en række af de grundlæggende elementer for forståelsen af, hvorledes organisationer fungerer og udvikler sig. På 6. semester udbygges dette fundament ved at der inddrages en række centrale fagområder for ledelse i organisationer som f.eks. strategi, innovation og organisationsudvikling, kommunikation, magt og politik. På 7. semester udbydes valgfag inden for en række organisationsteoretiske, erhvervsøkonomiske og ledelsesrelaterede emner, der giver den studerende mulighed for at uddybe sin viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, analysere og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. På 8. semester skal den studerende udarbejde et afgangsprojekt, hvor han/hun skal dokumentere generelle såvel som specifikke færdigheder og kompetencer til at identificere, analysere og vurdere forslag til løsning af et nøjere udvalgt organisatorisk-ledelsesmæssigt problem. Skematisk ser opbygningen således ud: 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Modul 1 Fælles grundmodul: Organisation og ledelse Modul 2 Institutionsspecifikt modul: HRM og forandringsledelse Modul 3 Institutionsspecifikt valgfagsmodul: Strategisk udvikling I og II Modul 4 Afgangsprojektet Obligatoriske moduler fastlagt på landsplan af HD fællesudvalget. Obligatoriske moduler fastlagt af AAU. Valgfag Uddannelsens danske og engelske titel Den, der har gennemført HD 2. del i Organisation og ledelse, har ret til at anvende betegnelsen HD efterfulgt af specialiseringens betegnelse i en parentes: HD (Organisation og ledelse) Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration. Specialiseringen angives også her i parentes efter betegnelsen: Graduate Diploma in Business Administration (organization and management). 4

5 2 Adgang Følgende uddannelser giver adgang til HD 2. del: 1) HD 1. del. 2) Relevant erhvervsakademiuddannelse (KVU). 3) Relevant videregående voksenuddannelse (VVU). 4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr AAU kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene ovenfor, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Ud over at opfylde kravene ovenfor skal ansøgere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende forløb/uddannelse, jf. dog at: Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med adgangsgivende forløb/uddannelser, medregnes ved optagelse i HD 2. del. jf. Uddannelsesbekendtgørelsens 6. 3 Indhold m.v. Modul 1 på 5. semester og afgangsprojektet på 8. semester er obligatoriske fagmoduler på landsplan, hver især med et omfang 15 ECTS og samme formål, indhold, og læringsmål. Den enkelte uddannelsesinstitution fastlægger pensum, pædagogik /undervisningsformer, og udprøvningsform. Fagmoduler på 6. semester er institutionsspecifikke obligatoriske fag, og de udbudte valgfag på 7. semester er ligeledes institutionsspecifikke Oversigt over fagtitler, ECTS point samt semesterplacering 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Organisation HRM og forandringsledelse Strategisk udvikling Afgangsprojekt og ledelse, 15 ECTS - 15 ECTS I og II - 15 ECTS - 15 ECTS 3. 2 Fagbeskrivelser I denne studieordning er fagbeskrivelserne placeret i Appendix. 4 Regler om merit Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af institutionen træde i stedet for uddannelseselementer, omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. 5 Deltagerbetaling I henhold til reglerne i bekendtgørelsen om åben uddannelse opkræves der betaling. Betalingen dækker deltagelse i undervisningen i fagene samt højst 2 indstillinger til prøve i de enkelte fag (prøven, der følger efter fagets gennemførelse samt den tilhørende reeksamen). For evt. yderligere eksamensforsøg betales igen for hver eksamensdeltagelse i forbindelse med eksamenstilmeldingen. 5

6 Refundering af deltagerbetalingen kan ikke finde sted efter starten af undervisningen på det fagmodul man har tilmeldt sig. 6 Enkeltfag Studerende, der ikke ønsker at deltage i alle studiets elementer, kan optages som enkeltfagsstuderende, hvis adgangskravene er opfyldt. På grund af den faglige progression forventes enkeltfagsstuderende ved valg af fag at have tilegnet sig de samme faglige forudsætninger som de almindelige studerende. Der udstedes bevis for beståede fag. 7 Prøver, eksamen og bedømmelse m.v. For prøver, eksamen og bedømmelse m.v. gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen). 7.1 Oversigt Fagtitel Prøveform Censur Skala Eksamensvægt Obligatoriske fagmoduler Modul 1. (6 timers) skriftlig prøve (på Ekstern 7-trins skala 15 Organisation og ledelse Modul 4. Afgangsprojekt Valgfrie fagmoduler Modul 2. HRM og forandringsledelse Modul 3. Valgfagsmodul: Strategisk udvikling I Modul 3. Valgfagsmodul: Strategisk udvikling II grundlag af case) Tværfaglig mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i Afgangsprojektet Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i projekt (1) Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i projekt (2) Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i modulets pensum Ekstern 7-trins skala 15 Intern 7-trins skala 15 Intern Godkendt/ Ikke-godkendt Intern 7-trins skala Adgang til prøve Eksamenstilmelding og afmelding Når en studerende er tilmeldt studiet og har betalt for et fagmodul, er den studerende samtidig tilmeldt til den første prøve i modulet. Foreligger rettidig afmelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af eksamensforsøg som påbegyndt. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. Institutionen kan dispensere fra de fastsatte til- og afmeldingsfrister, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Fristen for rettidig afmelding er 3 hverdage før eksamens afholdelse Antal eksamensforsøg Er en prøve ikke bestået efter reglerne om uddannelsen, kan eksaminanden på ny indstille sig til eller deltage i samme prøve eller anden form for bedømmelse. 6

7 Eksaminanden kan deltage i samme prøve 3 gange. Institutionen kan tillade indstilling op til 2 gange mere, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold Syge og omprøver Ny prøve skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende prøve igen afholdes, eventuelt som sygeprøve. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal eksaminanden have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. En syge- eller omprøve kan ved få tilmeldte konverteres til en 20 minutters mundtlig eksamination Prøveformer. Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Eksaminanden kan foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve Vurderingskriterier for målopfyldelse Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagmodulets mål således som det fremgår af fagbeskrivelsen for det enkelte fagmodul i appendix med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige (acceptable) opfyldelse af fagmodulets mål Eksamenssproget Prøverne aflægges på dansk. Har undervisningen i et fag været gennemført på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Institutionen kan fravige denne regel Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau Interne eller eksterne prøver Prøverne er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere lærere udpeget af institutionen (eksaminator(er)). Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. 7

8 Formulerings- og staveevne Ved bedømmelse af afgangsprojektet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på formulerings- og staveevne, hvis eksamenspræstationen er affattet på dansk. Institutionen kan dispensere herfra for eksaminander, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Formulerings- og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre prøver Beståede prøver kan ikke tages om Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i reglerne om uddannelsen. På HD skal alle prøver bestås Klager Klager over forhold ved prøver indgives af eksaminanden til det Samfundsvidenskabelige Fakultet jf. reglerne i kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Aalborg Universitet kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. I henhold til reglerne i kapitel 11 i eksamensbekendtgørelsen kan institutionens afgørelser indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren Beståelseskriterier Uddannelsen er bestået, når der for hvert enkelt fag er opnået en karakter på 2 eller derover henholdsvis bedømmelsen bestået eller godkendt. 8 Overgangsregel Studerende, der har påbegyndt uddannelsen efter de hidtidige regler kan afslutte uddannelsen efter disse regler. Uddannelsen skal dog være afsluttet senest den 1. august

9 Appendix Fagbeskrivelser 9

10 Fagmodulets navn Modul 1: Organisation og Ledelse grundmodul, 15 ECTS Er fagmodulet obligatorisk? Ja, obligatorisk på landsplan Formål Formålet er, at give den studerende en introduktion til de grundlæggende træk ved organisationer ressourcer, strukturer, kultur som er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer. Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer for analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af feltets praksisnære problemstillinger. Målet med dette modul er at udvikle deltagernes viden og forståelse for de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige organisatoriske problemstillinger med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og forstå konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. Indhold Modulet fokuserer på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse: Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, motivation, gruppeprocesser og samarbejde, samt kompetenceudvikling Organisationsstrukturer, -processer og -systemer og disses betydning for bl.a. organisationens relationer til dens (interne og eksterne) interessenter; særligt beslutnings-, styrings- og kontrol processer Organisationskulturen og dennes betydning for læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen samt de ledelsesmæssige implikationer heraf Ledelse, herunder beslutningsprocesser, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse Undervisningen i disse emner sker på grundlag af relevant teoretisk og praktisk viden fra psykologi, sociologi, økonomi, samt organisationsteori. Læringsmål Målene for modulet er, at de studerende opnår en grundlæggende Viden og forståelse og begyndende Færdigheder i forhold til de overordnede mål for uddannelsen, således som de er formuleret foran i Kompetenceprofil Eksamensform Eksamen er projekteksamen med ekstern censur. Der skal således udarbejdes et projekt, som skal forsvares mundtligt. Medstuderende deltager som kritikere ved den mundtlige del.? 10

11 Fagmodulets navn Modul 2: HRM og forandringsledelse, 15 ECTS Er fagmodulet obligatorisk? Ja, institutionsspecifikt. Formål Dette modul bygger videre på det faglige fundament, den studerende har erhvervet sig i Modul 1, idet nogle synsvinkler uddybes og nye tilføjes. Formålet med dette modul er at bibringe deltagerne forskningsbaseret viden om og forståelse for de organisatoriske processers dynamik og betydning for forretningsudvikling, samt for de ledelsesmæssige dilemmaer, som er knyttet hertil. Målet med modulet er, at den studerende kan: sammenholde teoretiske ræsonnementer og empirisk materiale vedrørende modulets problemstillinger og arbejde selvstændigt, reflekterende og kritisk hermed forstå grænserne for forskellige teoriers, modellers, og værktøjers anvendelighed, herunder deres stærke sider og begrænsninger, og har kendskab til underliggende antagelser/præmisser levere en konstruktiv kritik af de teorier/modeller, værktøjer og undersøgelsesresultater, som de præsenteres for mundtligt og skriftligt levere analytiske og velargumenterede fremstillinger på selvvalgte problemstillinger fra modulets fagområder Sigtet med modulet er at sikre en faglige progression med hensyn til anvendt teori, metoder, og analytisk dybde. Indhold Som grundlag for udvikling af deltagernes generelle og specifikke kompetencer indgår følgende: HRM (Human Ressource Management), herunder personalepolitik, personaleplanlægning, kompetencestyring, personaleudvikling Magt og politik i organisationer, herunder interessemodsætninger og konflikter, forskellige former for kontrol, magtbaser og spillet om indflydelse Strategianalyser af omverden og organisationens kapabiliteter, herunder interessenter, forretningsmuligheder, trusler, konkurrenterne og kunderne Innovation og forandringsledelse i organisationsperspektiv, herunder modstand mod forandring, forandringsstrategi, konsulentmedvirken og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring De ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til hvert af ovennævnte problemområder, vil være et centralt og gennemgående tema i modulet. Læringsmål Målene for modulet er, at de studerende opnår en videregående Viden og forståelse, grundlæggende Færdigheder og begyndende Kompetencer i forhold til de overordnede mål for uddannelsen, således som de er formuleret foran i Kompetenceprofil Pædagogisk valg De undervisningsformer, der anvendes til at formidle det faglige indhold, teoretisk såvel som praktisk, omfatter: oversigtsforelæsninger, mindre (diskussions)opgaver i timerne, case undervisning såvel som deltager-fremlæggelser, der kan eksemplificere hvorledes modulets problemstillinger udspiller sig i egne organisationer. Hertil kommer at deltagerne skal levere et antal skriftlige oplæg. Oversigtsforelæsninger giver overblik over teorien, mens de øvrige undervis- 11

12 ningsformer skærper deltagernes evner til selv at arbejde med stoffet, både i forbindelse med andres og egen virksomhed. Eksamensform Eksamen er projekteksamen med intern censur. Der skal således udarbejdes et projekt, som skal forsvares mundtligt. Medstuderende deltager som kritikere ved den mundtlige del. Fagmodulets navn Modul 3: Strategisk udvikling I og II, valgfagsmodul, 5 ECTS + 10 ECTS Er fagmodulet obligatorisk? Der udbydes foreløbigt 4 valgfag på AAU. Den studerende skal vælge to af disse. To valgfag udgør sammen med et projekt 10 ECTS. 5 ECTS kan erhverves på anden måde. Formål Modul 3 bygger videre på det faglige fundament, den studerende har fået i Modul 1 og Modul 2, i form af centrale perspektiver og modeller inden for Organisation og Ledelse. Progressionen sker på to måder. Dels sættes de centrale modeller og perspektiver fra Modul 1 og 2 samlet i spil over for typiske aktuelle strategiske dagsordener i organisationer. Dels inddrages fokuseret forskning om de forskellige strategiske situationer. Vi ser blandt andet på strategier på politisk prægede markeder, fokusering og downsizing, turn around, revitalisering, innovation, fusioner og samarbejde mellem virksomheder i form af strategiske alliancer, joint ventures, netværk m.v.. Formålet med modulet er at give den studerende en videregående viden om udviklingsprocesser i organisationer, og om hvordan generelle modeller og fokuseret specialiseret forskning kan anvendes i samspil i et helhedsperspektiv, i såvel mindre udviklingsprojekter som i større strategiske udviklingsforløb. Det gennemgående fokus er ledelse af udviklings-forandringsprocesser. Læringsmål Målene for modulet er, at de studerende opnår videregående Viden og forståelse, videregående Færdigheder og grundlæggende Kompetencer i forhold til de overordnede mål for uddannelsen, således som de er formuleret foran i Kompetenceprofil Pædagogisk valg Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogundervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og gæsters virksomheder og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. Undervisningen sigter mod at understøtte den studerende i det videre arbejde i Modul 4 med afgangsprojektet. Eksamensform Eksamen er projekteksamen med intern censur. Der skal således udarbejdes et projekt, som skal forsvares mundtligt. Projektet vil kunne anvendes som pilotprojekt for afgangsprojektet. Medstuderende deltager som kritikere ved den mundtlige del. 12

13 Fagmodulets navn Modul 4: Afgangsprojektet - 15 ECTS Er fagmodulet obligatorisk? Ja, obligatorisk på landsplan. Formål HD-afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Projektet kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med en enkelt medstuderende. Det teoretiske, metodiske og praktiske grundlag for afgangsprojektet er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Det er den enkelte deltager, der selv formulerer og modner sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i. Formålet med afgangsprojektet og den efterfølgende eksamination er, at den studerende skal kunne Demonstrere evnen til at udvælge og bearbejde en konkret organisatorisk problemstilling samt til at opstille et egentligt design for arbejdet med projektets problemstilling og foretage en selvstændig analyse heraf Demonstrere metodekendskab og evne til kritisk stillingtagen til den specifikke problemstilling og de særlige betingelser, der kendetegner den pågældende empiriske baggrund Fremlægge projektarbejdet i en skriftlig form, der læsevenligt tilbyder både overblik, sammenhæng og pointestyret argumentation Evne at stille sig uden for sit eget projekt og i eksamenssituationen, kortfattet mundtligt, anlægge supplerende eller konkurrerende perspektiver på det afsluttede projekt Demonstrere generelle såvel som specifikke færdigheder og kompetencer til at identificere, analysere og vurdere forslag til løsninger af et organisatorisk og ledelsesmæssigt problem I dette modul indgår alle de fag deltagerne har været præsenteret for i de foregående moduler, alt efter deres relevans for løsningen af den i projektet valgte konkrete problemstilling. Det overordnede mål for modulet er, at uddannelsens vifte af faglige elementer anvendes i en tværgående arbejdsproces. Indhold Modulets centrale elementer er: Udvælgelse og bearbejdning af problemstillingen samt opstilling af en problemformulering Opstilling af en for problemstillingen relevant teoretisk analyseramme Udvikling af et undersøgelsesdesign på baggrund af de antagelser undersøgelsen bygger på, en operationalisering af problemformuleringen og begrundede valg af undersøgelsesmetoder Gennemførelse af analysen således at afgangsprojektet indeholder en bearbejdning af både empirisk og teoretisk materiale, at centrale iagttagelser og sammenhænge beskrives, at konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighed udtrykkeligt diskuteres Opstilling af planer for konkrete organisatoriske interventioner og deres praktiske gennemførelse Formidling af projektets resultater skriftligt og mundtligt. Den skriftlige formidling skal tilbyde overblik, sammenhæng og en empirisk og teoretisk underbygget argumentation. Den mundtlige formidling skal kunne inddrage nye aspekter ved problemstillingen og/eller nye perspektiver Det er således et krav, at specialet indeholder en bearbejdning af både empirisk og teoretisk materiale, at centrale iagttagelser og sammenhænge beskrives, samt at konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighedsområde eksplicit diskuteres. 13

14 Læringsmål Da modul 4 afslutter uddannelsen er målene for modulet, at de studerende opnår Viden og forståelse, Færdigheder og Kompetencer svarende til de overordnede mål for uddannelsen, således som de er formuleret foran i Kompetenceprofil Eksamensform For samtlige udbydere: Prøven er ekstern og har form af en individuel, mundtlig eksamination med udgangspunkt i afgangsprojektet. 14

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål

Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål Studieordning for bacheloruddannelse (BSc) i erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA(it.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse

Læs mere