Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010"

Transkript

1 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

2 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) Uddannelsesbekendtgørelsen Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Eksamensbekendtgørelsen og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelsen Karakterbekendtgørelsen HD udvalget kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastlagt af universitetet. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder uddannelsen HD 2. del i Organisation og Ledelse fra og med den 1. september Studieordningen er den 24. august 2010 godkendt af HD udvalget på Syddansk Universitet. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

3 Indholdsfortegnelse: 1 UDDANNELSENS FORMÅL OG STRUKTUR UDDANNELSENS FORMÅL KVALIFIKATIONSBESKRIVELSE UDDANNELSENS STRUKTUR Uddannelsens danske og engelske titel ADGANG INDHOLD M.V OVERSIGT OVER FAGTITLER, ECTS SAMT RÆKKEFØLGE FAGBESKRIVELSER PRØVER, EKSAMEN OG BEDØMMELSE M.V ADGANG TIL EKSAMEN Eksamenstil og afmelding Antal eksamensforsøg EKSAMEN Ordinær eksamen Reeksamen Reeksamen i delprøver Sygeeksamen Prøveformer Lydoptagelser af mundtlige eksamener Eksaminer i udlandet Hjælpemidler Elektroniske opgavebesvarelser Eksamensbetingelser Eksamenssproget Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Interne eller eksterne prøver Formulerings og staveevne Klager over eksamen BEDØMMELSE OG EKSAMENSVÆGTE Beståelseskriterier Censurform og eksamensvægte Afgangsprojekt ANDRE REGLER REGLER OM MERIT KLAGE DELTAGERBETALING OVERGANGSREGLER Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

4 1 Uddannelsens formål og struktur 1.1 Uddannelsens formål Formålet med HD 2. del er at give den uddannede viden om og forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode på et niveau, der kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt kunne varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 2 Formålet med HD studiet i Organisation og Ledelse (HD O) er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at løse organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings og forandringsopgaver i organisationer. Uddannelsen henvender sig til praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i deres organisationer, og som har brug for at supplere og udfordre deres praktiske erfaringer med teoretisk og metodemæssig indsigt, herunder internationale, synsvinkler på ledelse og organisation. Specialister, mellemledere og ledere skal kunne håndtere drifts og udviklingsopgaver i organisationen, have forståelse for organisationens menneskelige ressourcer og hvordan de udvikles og ledes, for organisationens interaktion med omgivelserne, for betydningen af egen og organisationens kommunikation, for betingelserne for organisatorisk læring samt for, hvilke strategiske implikationer disse forhold kan have for organisationen. Formålet med uddannelsen er at give den studerende forskningsbaserede og anvendelsesorienterede teorier og metoder, således at den studerende får forståelse for organisatoriske og ledelsesmæssige opgavers kompleksitet og sættes i stand til at handle i forhold til dem. HD i Organisation og Ledelse er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange, således at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, vurdere, handle og reflektere i forhold til en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og de løsningsmuligheder, som forskellige teorier og metoder giver. Den studerende skal desuden kunne vurdere validiteten af teorier og metoder med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer herom. Uddannelsen har således til formål, at uddanne reflekterende praktikere, der er i stand til kritisk og konstruktivt at forholde sig til den viden man som individ, gruppe og virksomhed udvikler og handler ud fra. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

5 1.2 Kvalifikationsbeskrivelse Overordnet skal HD uddannelsen sikre et læringsudbytte i relation til: * Udførelse af arbejdsfunktioner i praksis baseret på kvalificeret praksisanvendelse af studiets Teori og metode * Udvikle den studerendes studieforudsætninger som et solidt grundlag for videre studier inden for voksenuddannelsessystemet samt eventuelt også det ordinære uddannelsessystem Uddannelsen skal på det metodiske og teoretiske plan sikre de studerende viden, færdigheder og kompetencer forankret i det erhvervsøkonomiske stofområdets teori, metode og praktik, således at de kan gennemføre studier på de videre niveauer i kvalifikationsrammen for videregående uddannelse. Uddannelsen skal medvirke til, at de studerende er i stand til at vurdere og reflektere over eget videns, færdigheds og kompetenceniveau og i forlængelse heraf egne behov for læring og videre uddannelse indenfor uddannelsessystemet. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre samt deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal den studerende kunne kommunikere, argumentere samt reflektere over processen og selve resultatet heraf med fokus på de antagelser og forudsætninger, som projektgennemførelsen bygger på. Eksempelvis i relation til problemidentifikationsfasen, analysefasen, forslag til handling samt forslag til implementering. Indgangsniveauet for HD 2.del fastlægges af HD 1.del. Læringsudbyttet, som sikres gennem HD 1. del som en del af den Handelsvidenskabelige Diplomuddannelse (HD), er således viden, færdigheder og faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, som man kan møde i forbindelse med sit professionelle virke. Læringsudbyttet omfatter som nævnt også den væsentlige målsætning, at HD 1. del skal være studieforberedende med henblik på, at de studerende opnår et solidt samfundsvidenskabeligt og erhvervsøkonomisk grundlag for fortsatte studier på de følgende trin i videreuddannelsessystemet. Studieforløbet på HD 2. del er således en progression på HD 1. del. Kvalifikationsprofilen for specialet HD i Organisation og Ledelse er specifikt: Viden og forståelse: Kunne identificere egne læringsbehov og egen læring Have opnået forskningsbaseret viden om og teori, metode og praksis inden for feltet, Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

6 Kunne forstå og reflektere over feltets teori, videnskabelige metoder og praksis Færdigheder: Kunne anvende videnskabeligt anerkendte teorier, metoder og redskaber til at forstå og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante analyse og løsningsmodeller Kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til/med både fagfæller og ikke specialister Kvalifikationsprofil: Kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller Kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar for gennemførelsen heraf selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling Der fokuseres endvidere på den studerendes evne til at identificere egne læringsbehov, at tilegne sig viden, at forstå andres sprog og virkelighedsopfattelse, at forstå virksomheden som forretningsmodel, samt at overskue en virksomheds funktioner og systemer. 1.3 Uddannelsens struktur HD udbydes som åben uddannelse. Stk.2. HD 1. Del og HD 2. del er hver er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS point). Stk.4. HD 2. Del udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, svarer til bachelorniveau. Stk.5. HD tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, 3 HD 2. dels specialet i Organisation og Ledelse er opdelt i følgende moduler: Obligatoriske, landsdækkende fag Obligatoriske, institutionsspecifikke fag Valgfrie fag Afsluttende projekt 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

7 1.3.1 Uddannelsens danske og engelske titel Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (Handelsvidenskabelig Diplomprøve) giver ret til betegnelsen HD. Ved oversættelse til engelsk er betegnelsen Graduate Diploma in Business Administration. Specialiseringen angives i parentes efter betegnelsen. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, 4 Den, der har erhvervet Den Erhvervsøkonomiske Diplomprøve i Organisation og Ledelse, har ret til at anvende bogstaverne HD efter sit navn som betegnelse for uddannelsen, idet specialisering angives ved et bogstav i parentes efter betegnelsen HD. Ved oversættelse til engelsk er betegnelsen for HD (O) Graduate Diploma in Business Administration (Organization). 2. Adgang Følgende forløb/uddannelser giver adgang til HD 2. del: 1) HD 1. del. 2) Relevant erhvervsakademiuddannelse (KVU). 3) Relevant videregående voksenuddannelse (VVU). 4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr Stk. 2. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Stk. 3. Ud over at opfylde kravet i stk. 1 eller 2 skal ansøgere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende forløb/uddannelse, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med adgangsgivende forløb/uddannelser, medregnes ved optagelse i HD 2. del. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 6 Med henblik på HD 2. del som efteruddannelse kan der gives adgang til alle undervisningsmoduler på 2. del under forudsætning af fornøden plads. Adgangskravene er i så fald minimum en bacheloruddannelse samt opfyldelse af adgangskravet om minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Adgangen gælder dog ikke til seminarier eller hovedopgave. Ansøgere, der ikke måtte opfylde ovennævnte betingelser, kan søge om dispensation til at følge enkeltfag på uddannelsen. Såfremt der gives dispensation hertil, vil denne som udgangspunkt normalt kun gælde for et enkelt fag på HD 2. Del. Som følge af den faglige progression i studieforløbet, forventes enkeltfagsstuderende ved valg af fag at have tilegnet sig de samme faglige forudsætninger som de almindelige studerende. De nærmere regler m.v. vedrørende HD 2. Del som efteruddannelse forefindes på uddannelsens hjemmeside under HD som enkeltfag Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

8 3. Indhold m.v. HD 2. del på 60 ECTS omfatter: 1) Obligatoriske fagmoduler, svarende til mindst 15 ECTS point. De obligatoriske fagmoduler konstituerer uddannelsens specialisering og kompetenceområde. 2) Valgfri fagmoduler svarende til mindst 10 ECTS point inden for uddannelsens kompetenceområde. 3) Afgangsprojekt, svarende til 15 ECTS point, der afslutter HD 2. Del. Projektet skal have hovedvægt inden for specialiseringen og har til formål at dokumentere den studerendes viden og færdigheder i forbindelse med at identificere, reflektere over, analysere og vurdere løsningsforslag til en praksisnær, kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling ved anvendelse af fagområdets teori og metode. Afgangsprojektet formuleres af den studerende og skal godkendes af institutionen. Stk. 2. Formål for, sammensætning af og anvendte forudsætninger i de enkelte specialiseringer skal fremgå af studieordningen. Stk. 3. Institutionen kan godkende, at HD 2. Del kan omfatte 1 valgfrit modul uden for bekendtgørelsens faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Stk. 4. Et fagmodul, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 3, skal udgøre mindst 5 ECTS point. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen Oversigt over fagtitler, ECTS samt rækkefølge Fagtitel ECTSpoint Rækkefølge (Semesterplacering) Obligatoriske landdækkende fag Organisation og ledelse grundmodul semester Afgangsprojekt semester Institutionsspecifikke fag Strategi og kompetencer 5 2. semester Beslutningsprocesser 5 2. semester Organisationsanalyse 5 2. semester Valgfag: Valgfag semester Valgfag semester Valgfag semester Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

9 3.2 Fagbeskrivelser Fagbeskrivelserne er den del af studieordningen, der beskriver det enkelte fag. Eksamenspensum udgives på Internettet hvert semester. Eksamenspensum er en del af studieordningen. Der eksamineres altid i nyeste pensum. Fagbeskrivelser og prøveformer opdateres to gange årligt og offentliggøres på uddannelsens hjemmeside. Fagbeskrivelserne indeholder oplysning om: Fagets danske og engelske titel. Hvilken campusby faget er tilknyttet. Fagets niveau (1. eller 2 del). Det ansvarlige udvalg. Udvalgets godkendelsesdato. Hvornår faget sidst er opdateret. Fagansvarlig lærer. Ansvarligt institut. ECTS point / årsværksværdi. De faglige forudsætninger (anbefalede, ikke påkrævede). Kompetencebeskrivelse. Fagets indhold. Litteratur. Undervisningstidspunkt (efterår eller forår). Undervisningsform og sprog. Eksamenstidspunkt. Eksamensbetingelser (opfyldes for at deltage i eksamen). Prøveform, intern eller ekstern bedømmelse samt 7 skala eller bestået/ikke bestået. Der eksamineres maksimalt 3 gange efter et fags afvikling, med mindre faget udbydes igen, og eksamensformen samt pensum er altid den aktuelt gældende. Såfremt en studerende ønsker merit for fag, udbudt efter nærværende studieordning, forudsætter dette, at der forinden er opnået forhåndsgodkendelse hertil hos HD udvalget på Syddansk Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

10 4. Prøver, eksamen og bedømmelse m.v. For prøver, eksamen og bedømmelse m.v. gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen). Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 9 Alle prøver skal bestås hver for sig. Ved beregning af eksamensresultatet indgår de enkelte prøver, der bedømmes efter 7 trins skalaen, med vægte svarende til fagets andel af uddannelsen. 4.1 Adgang til eksamen Eksamenstil og afmelding Tilmelding til et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Uddannelsesinstitutionen kan for hver prøve fastsætte en frist for, hvornår afmelding fra prøven kan finde sted. Hvis en frist for afmelding ikke er fastsat, kan afmelding finde sted, indtil prøven begynder. Stk. 2. Foreligger rettidig afmelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøveforsøg som påbegyndt. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan fravige den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 5 Studerende, der er tilmeldt et fag, vil også automatisk være tilmeldt den ordinære eksamen i faget samt evt. førstkommende reeksamen (indenfor det samme undervisningsår). Såfremt deltagelse i den enkelte eksamen forudsætter at obligatoriske aktiviteter i undervisningsforløbet forinden er blevet godkendt og/eller er betinget af forudsætningsbindinger (jf. fagbeskrivelserne), vil studieadministrationen informere herom på studiets hjemmeside. Fristen for rettidig afmelding er ugedagen før en eksamen finder sted(skriftlige eksamener), alternativt at en opgavetekst bliver udleveret/godkendt (ved hjemmeopgaver) og hvis opgaven skrives uden et godkendt oplæg i så fald den udmeldte afleveringsdato. Ved mundtlige eksaminer i et fag er fristen den 1. eksamensdag på holdet). Afholdes en eksamen en mandag, er sidste rettidige afmeldingsfrist således mandagen før. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

11 4.1.2 Antal eksamensforsøg Beståede prøver kan ikke tages om. Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået med mindre andet er bestemt i bekendtgørelsen, studieordningen eller den lokale undervisningsplan for uddannelsen. Stk. 2. Er en prøve ikke bestået efter bekendtgørelsen, studieordningen eller den lokale undervisningsplan for uddannelsen, er eksaminanden fortsat tilmeldt prøven Stk. 4. Ved videregående uddannelser kan eksaminanden deltage 3 gange i samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6 Såfremt en prøve måtte være sammensat af flere delprøver, kan ikke beståede delprøver ikke tages om, hvis den samlede prøve er bestået. Evt. dispensation til ekstra eksamensforsøg kan gives af HD udvalget ved Syddansk Universitet på baggrund af en begrundet skriftlig ansøgning herom. 4.2 Eksamen Ordinær eksamen Den ordinære eksamen afholdes som hovedregel ved afslutningen af det enkelte undervisningsforløb, typisk i januar og juni. Dette vil fremgå af de respektive fagbeskrivelser Reeksamen Ny prøve skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende prøve igen afholdes, eventuelt som sygeprøve. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6, stk. 5 Studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen og som har opnået karakteren 00 eller derunder eller bedømmelsen Ikke bestået, har adgang til at deltage i en reeksamen. Det vil af fagbeskrivelserne fremgå, hvornår reeksamen afholdes. Reeksamen afholdes efter samme eksamensfordringer, som er gældende for den ordinære eksamen i faget med mindre der i eksamensbestemmelserne for dette eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende reeksamen; jf. fagbeskrivelsen for det pågældende fag. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

12 Endvidere at der ved skriftlige eksaminer, hvor antallet af tilmeldte eksaminander til reeksamen tilsiger at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som en mundtlig eksamen Reeksamen i delprøver Består prøven af flere dele, hvor der gives karakter for hver del, aflægger eksaminanden kun prøve i den eller de dele, der ikke er gennemført, med mindre andet følger af reglerne om uddannelsen. Dette gælder også, hvor de enkelte karakterer regnes sammen til én karakter for den samlede prøve. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 7, stk. 2 Ikke beståede delprøver kan tages om, såfremt den samlede prøve ikke er bestået Sygeeksamen En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal eksaminanden have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Studerende, der kan dokumentere, at de p.g.a. sygdom eller dermed ligestillede forhold ikke har kunnet gennemføre en eksamen, har adgang til at deltage i en sygeeksamen. Med sygdom ligestilles ulykkestilfælde, samt alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie. Ved andre ekstraordinære forhold, der forhindrer den studerendes tilstedeværelse ved eksamen, kan sagen indbringes for HD udvalget Syddansk universitet, der kan give den studerende adgang til at deltage i en sygeeksamen. Dokumentationen for sygdom m.v. (lægeerklæring etc.) skal være udvalget i hænde senest 8 dage efter den pågældende eksamensdato. Adgangen til at deltage i en sygeeksamen omfatter alene studerende, der har været tilmeldt en ordinær eksamen. Der afholdes således ikke sygeeksamen for studerende, der p.g.a. sygdom ikke har kunnet deltage i en reeksamen. Sygeeksamen afholdes normalt på samme tidspunkter som reeksamen. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 7 Sygeeksamen afholdes efter samme eksamensfordringer, som er gældende for den ordinære eksamen i faget med mindre der i eksamensbestemmelserne for dette eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende reeksamen; jf. fagbeskrivelsen for det pågældende fag. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

13 Endvidere at der ved skriftlige eksaminer, hvor antallet af tilmeldte eksaminander til reeksamen tilsiger at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som en mundtlig eksamen Prøveformer Prøveformerne skal samlet tilgodese uddannelsens formål, og prøveformene skal endvidere sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eksaminanderne. Stk. 2. Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver, medmindre andet er bestemt af Undervisningsministeriet. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 10 Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 13 Hvert modul i HD 2. del afsluttes med en prøve. De obligatoriske fagmoduler samt afgangsprojektet skal dokumenteres ved eksterne prøver. Prøven i afgangsprojektet i HD 2. del afsluttes med en mundtlig del. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 9, stk.5 og 6 Prøveformerne fremgår af de enkelte fags fagbeskrivelser. Fagbeskrivelserne opdateres to gange årligt og offentliggøres på uddannelsens hjemmeside. I forbindelse med hjemmeprøver skal den studerende, udover det påkrævede antal opgavebesvarelser, fremsende en elektronisk besvarelse af sin opgave Lydoptagelser af mundtlige eksamener Uddannelsesinstitutionen kan foretage lyd eller billedoptagelser af en mundtlig prøve, hvis optagelser indgår som en del af prøveforløbet. Dog kan eksaminanden foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 13, stk. 5 Den studerendes lydoptagelser er til privat brug og det påhviler den studerende selv at medbringe det fornødne udstyr. Den studerende har selv ansvaret for etableringen af udstyret. Lydoptagelserne må ikke forstyrre afviklingen af eksamen eller forlænge denne. Den studerende skal ved eksamens begyndelse oplyse, hvis vedkommende ønsker at optage en lydfil. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

14 4.2.7 Eksaminer i udlandet. Uddannelsesinstitutionen kan afholde prøve på en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet, bortset fra prøver i henhold til 12, når det er begrundet i, at eksaminanden af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i institutionens prøver i Danmark, og når eksaminanden og vedkommende prøvested er indforstået hermed. Afholdelse af danske prøver i udlandet skal finde sted efter bekendtgørelsens regler i øvrigt. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 20 En studerende kan, når særlige forhold begrunder dette, få tilladelse til at gennemføre eksamen på en dansk repræsentation i udlandet, når vedkommende repræsentation er indforstået hermed. Afholdelse af eksamen andre steder end på repræsentationer, forudsætter en særlig ansøgning herom til HD udvalget på Syddansk Universitetet. Eksamen i udlandet kan gennemføres i alle fag, undtagen den mundtlige del af det afsluttende projekt på uddannelsen. De nærmere regler for afholdelse af eksamen i udlandet forefindes på uddannelsens hjemmeside under Love og regler Hjælpemidler Med mindre andet fremgår af fagbeskrivelsen, kan egen pc og printer anvendes ved skriftlige eksaminer, hvor hjælpemidler er tilladt. Hjælpemidler der kan kommunikere i og udenfor eksamenslokalet må dog aldrig medbringes i eksamenslokalet. Nærmere regler for brug af pc meddeles på studiets hjemmeside under Love og regler Elektroniske opgavebesvarelser I forbindelse med afleveringen af hjemmeprøver, skal den studerende, udover det påkrævede antal opgavebesvarelser, endvidere altid fremsende (oploade) en elektronisk besvarelse af sin opgave Eksamensbetingelser Eksamensbetingelser, der er opfyldt før 1. ordinære eksamen, skal ikke gentages ved et evt. nyt eksamensforsøg. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

15 Eksamenssproget Prøverne aflægges på dansk. Stk. 2. Har undervisningen i et fag været meddelt på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Institutionen kan fravige denne regel. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 17 Studerende, der ønsker dispensation for eksamenssproget, skal senest 1 måned før prøvens afholdelse, indsende ansøgning herom til HD udvalget på Syddansk Universitet. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18 Studerende, der ønsker tilladelse til at aflægge en prøve på særlige vilkår, skal senest 1 måned inden prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til HD udvalget på Syddansk Universitet. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation Interne eller eksterne prøver Prøverne er enten interne eller eksterne. Stk.2. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere lærere udpeget af institutionen (eksaminator). Stk.3. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en eller flere censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 30 Ved mundtlige eksaminer medvirker som udgangspunkt to lærere, udpeget af Syddansk Universitetet. Ved skriftlige eksaminer tilsvarende en lærer. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

16 Formulerings og staveevne I de videregående uddannelser skal der ved bedømmelsen af professionsbachelorprojekt, afsluttende eksamensprojekt eller afgangsprojekt ud over det faglige indhold også lægges vægt på eksaminandens formulerings og staveevne, hvis eksamenspræstationen er affattet på dansk. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra for eksaminander, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Det fastsættes i studieordningen, hvorledes formulerings og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, jf. 4, stk.2, nr.3, idet det faglige indhold dog skal veje tungest. Formulerings og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre prøver. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 37, stk. 2 Et dårligt sprog og/eller mange stavefejl vil påvirke den samlede vurdering af alle skriftlige eksamensbesvarelser i nedadgående retning. Studerende, der ønsker dispensation fra bestemmelserne vedrørende formulerings og staveevne, skal senest 1 måned inden prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til HDudvalget på Syddansk Universitet. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation Klager over eksamen Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af eksaminanden til uddannelsesinstitutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Jf. Eksamensbekendtgørelsen 43 Klager i henhold til ovenstående skal indbringes for dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Nærmere vejledning herom forefindes på uddannelsens hjemmeside under Eksamen efter eksamen. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

17 4.3 Bedømmelse og eksamensvægte Hvert modul i HD 2. Del afsluttes med en prøve. De obligatoriske fagmoduler samt afgangsprojektet skal dokumenteres ved eksterne prøver. Prøven i afgangsprojektet i HD 2. Del afsluttes med en mundtlig del. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, 9, stk. 5 & 6 Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Stk.2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. Der skal være opnået Bestået ved alle prøver mv., hvor bedømmelsen Bestået/ikke bestået er anvendt. Jf. Karakterbekendtgørelsens 17 En prøve er bestået, når der er opnået mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået Beståelseskriterier Uddannelsen er bestået, når der for hvert enkelt fag er opnået en karakter på 2 eller derover eller bedømmelsen bestået. Såfremt et fag består af delprøver, fremgår det af de respektive fagbeskrivelser, hvorledes delprøverne vægter i fagets endelige karakter. Det det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient, beregnet på baggrund af de opnåede karakterer og de under punkt anførte eksamensvægte. Ved beregningen af gennemsnitskvotienten medtages én decimal(uden oprunding). Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

18 4.3.2 Censurform og eksamensvægte Fagtitel Censurform Eksamensvægte Bedømmelse Ekstern/intern Obligatoriske landdækkende fag Organisation og ledelse grundmodul ekstern 15 7 trins skala Afgangsprojekt ekstern 15 7 trins skala Institutionsspecifikke fag Strategi og kompetencer ekstern 5 7 trins skala Beslutningsprocesser ekstern 5 7 trins skala Organisationsanalyse ekstern 5 7 trins skala Valgfag: Valgfag 1 intern 5 7 trins skala Valgfag 2 intern 5 7 trins skala Valgfag 3 intern 5 7 trins skala Samlet vægt Afgangsprojekt De nærmere bestemmelser omkring indhold, formål m.v. for afgangsprojektet er beskrevet i fagbeskrivelsen og i vejledingen for afgangsprojektet, som forefindes på uddannelsens undervisningsportal Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

19 5. Andre regler 5.1 Regler om merit Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af institutionen i studieordningen, jf. 3, stk. 9, træde i stedet for uddannelseselementer, omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, 14 HD udvalget på Syddansk Universitet kan Afgangsprojektet undtaget godkende at beståede/gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller fra en udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne i den pågældende anden uddannelse. Godkendte uddannelseselementer overføres i alle tilfælde som Bestået og den pågældende prøve indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet. 5.2 Klage Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan af klageren indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen Deltagerbetaling I henhold til reglerne i bekendtgørelsen om åben uddannelse opkræves der betaling. Betalingen dækker deltagelse i undervisningen i fagene samt højst 2 indstillinger til prøve i de enkelte fag (prøven, der følger efter fagets gennemførelse samt den tilhørende omprøve). Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

20 For evt. yderligere eksamensforsøg betales igen for hver eksamensdeltagelse i forbindelse med eksamenstilmeldingen. Refundering af deltagerbetaling kan finde sted i forbindelse med afmelding af faget eller fritagelse/merit og skal skriftligt være Uddannelsesudvalget for HD, Syddansk universitet i hænde senest den 15. september/15. februar. 5.4 Overgangsregler Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 674 af 19. August 1999 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse, jf. dog stk. 2 Stk.2. Studerende i den i stk. 1 nævnte uddannelse, der har påbegyndt uddannelsen efter de hidtidige regler, kan afslutte uddannelsen efter disse regler. Uddannelsen skal dog være afsluttet senest den 1. august Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 17 Studerende, der har påbegyndt uddannelsen efter studieordningerne fra 2008 eller 2009, eller i medfør af overgangsbestemmelser er overført til disse, kan overføres til nærværende ordning. På studiets hjemmeside er de nærmere regler for overførsel af fag fra tidligere studieordninger gennemgået. Undervisning efter studieordninger fra 2008 og 2009 gennemføres sidste gang i undervisningsåret (7. og 8. semester) I alle fag, udbudt efter de hidtidige studieordninger, tilbydes i alt 3 muligheder for deltagelse i eksamen (inkl. den ordinære eksamen). De konkrete muligheder for deltagelse i eksaminerne under de enkelte studieordninger vil skriftligt blive meddelt de studerende samt offentliggjort på studiets hjemmeside. Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg af 20

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning 2010 Kolding og Slagelse 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Supply Chain Management

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Supply Chain Management Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Supply Chain Management 2014 1 af 19 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring 2014 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Odense 2007 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Master i journalistik

Studieordning for Master i journalistik Studieordning for Master i journalistik 1 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Master i Evaluering

Studieordning for Master i Evaluering Studieordning for Master i Evaluering 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Odense og Århus Fra 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Studieordning 2011 HD 2. del i Organisation og Ledelse

Studieordning 2011 HD 2. del i Organisation og Ledelse Studieordning 2011 HD 2. del i Organisation og Ledelse I henhold til 11 stk. 2 4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1 3,

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Master i journalistik

Studieordning for Master i journalistik Studieordning for Master i journalistik Odense og København 2011 1 af 15 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10.

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for den fleksible master i offentlig ledelse

Studieordning for den fleksible master i offentlig ledelse Studieordning for den fleksible master i offentlig ledelse Odense og Århus 2010 1 af 18 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for HD Organisation og ledelse

Studieordning for HD Organisation og ledelse Studieordning for HD Organisation og ledelse I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

HD Organisation og Ledelse

HD Organisation og Ledelse 2014/2015 HD Organisation og Ledelse Præambel I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervs-økonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (HD(O)) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (HD(O)) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (HD(O)) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 2011 med ændringer 2014 5. semester

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for Master of Public Management

Studieordning for Master of Public Management Studieordning for Master of Public Management 2010 og 2011 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura

Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura Odense 2011 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab

Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab 1 af 25 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, bekendtgørelse nr. 1520 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur.

Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur. Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur. Odense 2008 1 af 19 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 26 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 med justeringer 2006 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af

Læs mere

Studieordning for HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse

Studieordning for HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Studieordning for HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk.

Læs mere