Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi"

Transkript

1 Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi 1 Region Syddanmark i samarbejde med de 22 kommuner i regionen

2 Hvem er Lotte Hemmingsen? Ledende terapeut Odense Universitetshospital, Rehabiliteringsafdelingen Leder for 13 ergoterapeuter og 11 fysioterapeuter 2 Ansvarlig for servicering af neurologisk afdeling N Grunduddannelse som ergoterapeut, Videreuddannelse Diplomuddannelse i ledelse, NLP Master Practitioner, Leanledelse i praksis, 2009 IBC Kolding

3 Hvem er Tina Phillipsen? Specialeansvarlig ergoterapeut (neurologi) Tovholder i diverse implementeringsgrupper vedrørende genoptræningsforløbsbeskrivelsen Odense Universitetshospital, Rehabiliteringsafdelingen 3

4 Hvem er Dorte Kirketerp? Teamleder Odense kommune, Genoptræning Syd Sundhed Ældre- og Handicapforvaltningen Leder for 7 ergoterapeuter, 18 fysioterapeuter og 5 aktivitetsmedarbejdere 4 Grunduddannelse som fysioterapeut, Videreuddannelse Odense kommunes interne lederuddannelse I gang med diplomuddannelse i ledelse

5 Hvem er Charlotte Pors? Ergoterapeut og ressourceperson indenfor FOTT Tovholder i arbejdsgruppe vedrørende implementering af genoptræningsforløbsbeskrivelse Odense kommune, Genoptræning syd Sundhed Ældre- og Handicapforvaltningen 5

6 Disposition Før middag: Præsentation af forløbsbeskrivelsen Produktet! Hvordan kom vi dertil! Hvordan har vi arbejdet videre med anbefalingerne Hver for sig i sektorerne I fællesskab på tværs af sektorerne 6 Efter middag: Hvad er der (foreløbig!) kommet ud af arbejdet!

7 Neurorehabilitering - for borgere med akut apopleksi med bopæl indenfor OUH, Odenses optageområde 7

8 8

9 Hvad er en genoptræningsforløbsbeskrivelse i Region Syddanmark? En del af sundhedsaftalerne Et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem region og kommune En sygdomsspecifik sammenhængende forløbsbeskrivelse 9 Anbefalinger for fysioterapi og ergoterapi Anbefalinger fra kompetente fagprofessionelle - til beslutningstagere og praktikere i Region Syddanmark og kommunerne!

10 Formål med en genoptræningsforløbsbeskrivelse! At forbedre den patientoplevede, organisatoriske og sundhedsfaglige kvalitet Skabe bedre sammenhængskraft på tværs af sektorerne 10 Beskrive arbejdsdeling mellem kommunerne og sygehusene

11 11

12 12

13 Indhold i genoptræningsforløbsbeskrivelsen! Overordnede anbefalinger for den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske genoptræningsindsats for patienter med apopleksi Fase 1 Fase 2 Kommuniktaion/koordination/kontinuitet Fase 3 Afslutning Kliniske retningslinjer Fase 1 Fase 2 Kommuniktaion/koordination/kontinuitet Fase 3 Afslutning 13 Underbygning af anbefalinger Hvordan evidenssøgning Uddybning af evidens Fysioterapeutiske og ergoterapeutiske kompetencer Det nationale referenceprogram Udviklingspunkter

14 OBS! Anbefalingerne må ALDRIG tilsidesætte, at patienten/borgeren altid er i centrum for genoptræningsforløbet. Derfor skal anbefalingerne ses i sammenhæng med den enkelte patients oplevede behov, ønsker, prioriteter og individuelle mål! 14

15 Eksempler på overordnede anbefalinger fase 1 Systematisk udarbejdet tværfaglig plan for lejring, mobilisering og genoptræning foreligger hurtigst muligt efter indlæggelse. (A) Genoptræningen startes allerede i den akutte fase, hvor patienten mobiliseres hurtigst muligt, dvs. så snart almentilstanden tillader det. (A) 15 Meget tidlig træning på et udfordrende niveau anbefales, især til de sværest ramte patienter, men også til moderat ramte patienter. (B)

16 Eksempler på overordnede anbefalinger fase 2 Det anbefales at undgå slip i genoptrænings-indsatsen mellem fase 1 og 2. Den første tid efter apopleksien, dvs. frem til 4 uger efter apopleksiens opståen ( time frame window ) er særlig vigtig pga. hjernens plasticitet. (B) Intensiteten af ergoterapi og fysioterapi bør være minutter for hver faggruppe dagligt 5 af ugens 7 dage. (A) 16 Det er afgørende, at genoptræningen er opgaveorienteret og kontekstspecifik. (A)

17 Eksempler på overordnede anbefalinger kommunikation/koordination/kontinuitet Sygehusets terapeuter udfører opfølgende tests og undersøgelser ved udskrivelsen. De udførte ergoterapeutiske og fysioterapeutiske undersøgelser og tests, samt neuropsykologiske undersøgelser skal sammen med genoptrænings-planen videregives til kommunen Patientens egne mål, både i forhold til krop, aktivitet og deltagelse, angives i genoptræningsplanen 17 Kommunen skal senest 5 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen kontakte patienten med henblik på det videre forløb. Såfremt genoptræningsplanen angiver en tidligere tidsfrist for påbegyndelse af genoptræningen end de 5 hverdage, skal patienten kontaktes svarende til den angivne tidsfrist (S)

18 Eksempler på overordnede anbefalinger fase 3 Det anbefales, at der i kommunalt regi oprettes specialiserede terapibaserede eller multidisciplinære rehabiliteringsenheder, idet det bl.a. er vist, at patienter med apopleksi herved bliver mere selvhjulpne i ADLaktiviteter. (A) 18 De involverede faggrupper udarbejder mål sammen med patienten og evt. pårørende Såvel ergoterapeutisk som fysioterapeutisk bør der tages udgangspunkt i en kombination af tilgange, og træningen bør være opgaveorienteret og kontekst-specifik. (A)

19 Eksempler på overordnede anbefalinger afslutning Genoptræningen fortsætter så længe, der er objektiv fremgang. Regelmæssig testning og undersøgelse kan indikere, om der fortsat er fremgang. De/den forløbsansvarlige ergoterapeut og/eller fysioterapeut i samarbejde med patienten og -efter dennes samtykke patientens pårørende, udarbejder en afslutningsstatus, som udleveres til patienten og sendes til patientens egen læge og efter lokale aftaler evt. til sygehuset. 19 De/den forløbsansvarlige ergoterapeut og/eller fysioterapeut har i samarbejde med patienten udarbejdet en plan for vedligeholdelse og kompensation, som fremgår af afslutningsstatus. ICF-begrebsrammen anvendes til at sikre patienten en helhedsorienteret strategi for vedligeholdelse af funktionsevnen og kompensationen

20 20

21 Kliniske retningslinjer Angiver anbefalingerne + Definitioner + Indikatorer (hvad vil vi måle på!) + Standarder (krævet målopfyldelsesgrad) + Litteraturhenvisninger 21

22 Eksempler på definitioner Koordination At patientforløbet er koordineret så de nødvendige ydelser kommer i en hensigtsmæssig rækkefølge med rimelig vente- og svar tider, uden aflysninger eller overflødige kontakter Genoptræning Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient evt. pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen skal rettes imod patientens funktionsnedsættelse(r), dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets og deltagelsesbegrænsninger 22

23 Eksempler på indikatorer og standarder Indikatorer Andelen af patienter, hvor der er givet ergoterapeutiske træning 5 ud af ugens 7 dage i hele indlæggelsesforløbet Andelen af patienter, hvor der er givet fysioterapeutiske træning 5 ud af ugens 7 dage i hele indlæggelsesforløbet 23 Standarder 90% af alle apopleksipatienter har modtaget ergoterapeutisk træning 5 ud af ugens 7 dage 90% af alle apopleksipatienter har modtaget fysioterapeutisk træning 5 ud af ugens 7 dage

24 Implementering - Rehabiliteringsafdelingen Kritisk gennemgang af anbefalingerne med henblik på afdækning af, hvor vi helt, delvis eller ikke efterlever dem i tæt samarbejde med specialeansvarlig fysioterapeut og ergoterapeut 24 Drøftelse af hvad vi kan/vil implementere og hvordan Handleplaner

25 Implementering - tværsektorielt Kvalitetsudviklingsprojekt Forskningsprojekt 25 Nedsættelse af underarbejdsgruppe under Arbejdsgruppe for genoptræning

26 Kvalitetsudviklingsprojekt Titel Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer indenfor genoptræning af personer med apopleksi eller hoftenære frakturer i Region Syddanmark. 26 Formål At skabe strukturer og rutiner, der understøtter implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske evidensbaserede kliniske retningslinjer indenfor genoptræning i Region Syddanmark

27 Kvalitetsudviklingsprojekt Undersøgelsesspørgsmål 1: I hvilket omfang og tempo, skabes der strukturer og rutiner, som understøtter implementeringen af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske evidensbaserede kliniske retningslinjer i de respektive genoptræningsenheder i Region Syddanmark Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvilke kontekstuelle og organisatoriske faktorer vurderes at ligge til grund for en vellykket implementering? 27 Metode: Audits med lokale tovholdere Fokusgruppeinterviews

28 Forskningsprojekt Titel Evaluering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske evidensbaserede kliniske retningslinjer indenfor genoptræning af patienter med apopleksi eller patienter med hoftenære frakturer i Region Syddanmark 28 Formål At skabe viden om, hvilke faktorer, der understøtter implementering af ny forskningsbaseret viden indenfor ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning. Formålet belyses ud fra tre forskningsspørgsmål

29 Forskningsprojekt Forskningsspørgsmål 1 Udarbejdes og afsendes genoptræningsplanen til bopælskommunen senest på udskrivelsesdagen? Forskningsspørgsmål 2 Er der forskelle bopælskommunerne imellem, hvis man måler på, hvor længe patienter med hoftenære frakturer og patienter med apopleksi skal vente på opstart af genoptræning? 29 Forskningsspørgsmål 3 Hvilke kontekstuelle og organisatoriske faktorer vurderes at ligge til grund for en vellykket implementering? Metode: Audits med lokale tovholdere Fokusgruppeinterviews

30 Kommissorium for underarbejdsgruppe Formål: At medvirke til implementering af anbefalinger fra genoptræningsforløbsbeskrivelserne vedrørende kommunikation, koordination og kontinuitet i genoptræningsforløbet på tværs af sektorerne. Opgave: Underarbejdsgrupperne skal drøfte hvorledes ovennævnte anbefalinger kan implementeres. Drøftelserne skal afstedkomme et skriftligt oplæg med forslag til konkrete implementeringstiltag. Oplægget skal godkendes i Arbejdsgruppen vedr. genoptræning. Efter godkendelse og evt. justering af oplægget er det underarbejdsgruppens ansvar at fungere som implementeringsagenter. Ved første møde i underarbejdsgruppen udpeges en tovholder for gruppen, som er ansvarlig for mødeindkaldelser og udformning af dagsordner samt fungerer som procesmager. 30

31 Fortsat -Kommissorium Deltagere: Fra Region Syddanmark: 1 lederrepræsentant, 1-3 ergo- og/eller fysioterapeut. Fra Odense Kommune: 1 lederrepræsentant, 1-2 ergo- og/eller fysioterapeut. Tidsplan Underarbejdsgruppen holder sit første møde i september. Efterfølgende afholdes 2-4 møder á ca. 2 times varighed. Underarbejdsgruppen afleverer oplæg medio november. Selve implementeringen opstarter primo 2010, mødebehov foreløbig uklart. 31

32 Den patientoplevede sammenhæng! FØR NU? 32

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats"

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. november 2012 Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats" Lov om frikommuner, der skal tilvejebringe

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger... 5 1.3. Organisering og medlemmer... 5 1.4. Forløbsprogrammets opbygning... 5 1.5. Baggrund...

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG

Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG 1 Kommunekontaktrådet Region Syddanmark Sundhedsaftaler 2008 Grundaftaler BILAG 15. juli 2008 2 Indholdsoversigt: Bilag til grundaftale om udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb side 3 Bilag til grundaftale

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet.

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet. Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I HJERNEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I HJERNEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I HJERNEN 2013 Pakkeforløb for kræft i hjernen Sundhedsstyrelsen, 2012. Rapporten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere