Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening"

Transkript

1 Socialudvalget L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og forskellige andre love (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) Indledning Den 19. december 2012 blev ovennævnte lovforslag med høringsfrist den 15. januar 2013 sendt i høring hos: Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, AK-samvirke, Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, ATP, BDO Kommunernes Revision, Beskæftigelsesankenævnet, Center for ligebehandling af Handicappede, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Foreningen af Danske Skatteankenævn, Foreningen Nydansker, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Forsikring og Pension, FTF, HK- Kommunal, HK - Stat, ITD International Transport Danmark, KL, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kommunernes Revision, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagforening, Landsforeningen Ældre Sagen, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, LAP, LEV, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, SAND, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Statsforvaltningsdirektørerne, Udbetaling Danmark og Ældremobiliseringen. Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Der er modtaget svar fra: Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, ATP, CFU, Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, HK- Stat, KL, KTO, Rådet for Socialt Udsatte, Rigsrevisionen, Ældremobiliseringen og Ældresagen. Nedenfor gennemgås og kommenteres de modtagne høringssvar: Advokatrådet, ATP, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte og Ældremobiliseringen har ingen bemærkninger til lovforslaget. Side 1 af 7

2 KL KL bemærker, at det er afgørende for KL og kommunerne, at budget og regnskaber for henholdsvis det kommunale og statslige område kan holdes adskilt, således at effektiviseringer på det statslige opgaveområde ikke indebærer forøgelse af det kommunale bidrag og vice versa. Det foreslås derfor at denne adskillelse præciseres. KL forudsætter fuld gennemsigtighed i omkostningsfordelingerne for drift og udvikling (fordeling af årsværk, enhedsomkostninger, IT-udgifter mv.). Det er ifølge KL og kommunerne afgørende, at der løbende høstes effektiviseringsgevinster udover de oprindeligt aftalte 300 mio.kr. ved stordrift. Det er bestyrelsens ansvar at sikre dette. Derfor bør lovens bemærkninger ikke fastlægge niveauet for effektivisering på forhånd (Der henvises til lovforslagets afsnit 4 om økonomien). KL forudsætter, at bestemmelsen om, at der ikke kan opkræves ekstraordinære bidrag på det statslige opgaveområde, ikke kan få den konsekvens, at Udbetaling Danmark skal opkræve ekstraordinære bidrag fra kommunerne. Det forudsætter, at der er særskilte kassekreditfaciliteter til det statslige område. KL konstaterer i forlængelse heraf, at lovudkastet lægger op til en strammere styring af Udbetaling Danmark på det statslige område end på det kommunale område. På den baggrund foreslår KL, at Udbetaling Danmarks varetagelse af de kommunale opgaver bør håndteres svarende til de statslige, dvs. at uforudsete udgifter ikke kan udløse højere administrationsbidrag året efter, men må modsvares af effektiviseringer. KL finder det problematisk, at der i lovforslagets bemærkninger rejses tvivl om Udbetaling Danmark bestyrelsens rolle som bestiller af service fra leverandøren ATP. KL bemærker, at der i lovens bemærkninger lægges op til, at Udbetaling Danmark skal henvende sig til ministerierne for at afklare serviceniveauet for bl.a. sagsbehandlingstider med videre. KL lægger vægt på, at det er Udbetaling Danmarks bestyrelse, der fastlægger serviceniveauet indenfor de forudsatte økonomiske rammer. KL bemærker, at kommunerne ofte retter henvendelse til Pensionsstyrelsen, for at kunne vejlede en borger, der ønsker oplysninger om udbetaling af pension mv. i udlandet. Med det nye lovforslag, hvor Pensionsstyrelsen bliver en del af Udbetaling Danmark, vil vejledningsforpligtelsen fremover ligge i Udbetaling Danmark. Dette er ifølge KL en mere hensigtsmæssig sammenhæng mellem ekspertise og vejledningsansvar end efter den nugældende lovgivning. Det er på baggrund af KL s høringssvar blevet præciseret flere steder i lovforslagets bemærkninger, at der skal være gennemsigtighed i regnskaberne, og at Udbetaling Danmark skal kunne henføre omkostninger til henholdsvis kommunalt overførte og statsligt overførte opgaver. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger, samt de specielle bemærkninger til 1, nr Bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark vil om nødvendigt blive tilrettet. Set i forhold til, at det er et mindre statsligt område, der foreslås overført til Udbetaling Danmark, indeholder lovforslaget så få ændringer som muligt i forhold til governance-model og låneadgang mv. Blandt andet ændres der ikke Side 2 af 7

3 i bestyrelsens sammensætning, der fortsat har et kommunalt flertal. Lånerammen til finansiering af evt. midlertidige driftsunderskud er på baggrund af KL s kommentarer forøget med 5.mio kr. Dette vil medvirke til at sikre, at der fortsat er en tilstrækkelig låneramme til dækning af midlertidige driftsunderskud i forhold til kommunalt overførte opgaver. Ved udformningen af lovforslaget er der samtidigt taget hensyn til, at de grundlæggende overordnede rammer for styringen af henholdsvis kommunale og statslige udgifter sker på forskellig måde, herunder særligt at statslige udgifter skal afholdes på finansloven og er underlagt budgetloven. Præciseringen af reglerne om det statslige bidrag sikrer alene, at staten kan betale Udbetaling Danmark i henhold til en på forhånd bevillingsmæssig hjemmel på finansloven. Bestyrelsen fastlægger selv administrationsbidraget inden for dette maksimum og kan dermed også beslutte at fastsætte en lavere service med henblik på at indhente en større besparelse. Drøftelsen mellem Udbetaling Danmark og staten vedrører tilfælde, hvor der vil blive behov for fx at udvide den økonomiske ramme på grund af udviklingen i pensionisters flyttemønstre m.v. eller andre uventede faktorer, der vil påvirke sagsbehandlingen. Social- og Integrationsministeriet vil udarbejde et notat, der fastlægger de nærmere processer og roller i forbindelse med denne drøftelse. Tilsvarende er det indlagte effektiviseringskrav på 3 procent årligt i forhold til statsligt overførte opgaver begrundet i, at der på det statslige område bliver stillet krav til effektiviseringer på statslige område. Der er ved fastlæggelsen af effektiviseringskravet på de 3 procent taget hensyn til, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark har stillet samme effektiviseringskrav i forhold til kommunalt overførte opgaver. Ældresagen Ældresagen finder det logisk, at Pensionsstyrelsens opgaver overføres til Udbetaling Danmark. Herudover er Ældresagen tilfreds med, at det igen slås fast, at der ikke må overføres midler fra ATP til dækning af udgifter, der vedrører Udbetaling Danmark. Bestemmelsen om fastlæggelse af statens administrationsbidrag gør dog ansvarsfordelingen mindre klar, idet staten hidtil har haft ansvar for både udgifter og selve administrationen. Der bør gælde de samme regler for fastlæggelse af bidrag for staten og kommunerne. Der er foretaget en mindre justering i reglerne for Udbetaling Danmarks udmelding af statens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, således at bidraget ikke kan overstige bevillingen på Finansloven. Præciseringen sikrer, at der i højere grad tages højde for de budgetmæssige og styringsmæssige krav, som staten er underlagt. Der henvises herudover bemærkningerne til KL s høringssvar. Finanssektorens Arbejdsgiverforening Finanssektorens Arbejdsgiverforening tilslutter sig forslaget, herunder at der kan fastsættes regler for obligatorisk digital kommunikation for virksomheder. Der opfordres til at de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet tydeliggøres. Side 3 af 7

4 Erhvervs- og Vækstministeriet er blevet hørt over lovforslaget, herunder forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Erhvervsog Vækstministeriet har ikke tilføjelser til lovforslagets beskrivelse af konsekvenserne for erhvervslivet. AC, KTO, CFU Overenskomstansatte AC mener ikke, at det fremgår klart, hvem der har aftalt, at principperne i lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. AC forstår ikke, hvorfor medarbejderne fra Pensionsstyrelsen skal stilles ringere, end de kommunale medarbejdere blev stillet ved overførslen til Udbetaling Danmark, jf. lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark. AC mener, at det skal fremgå af loven, at lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse for de medarbejdere, der skal overflyttes, således at det ikke kun er principperne i loven, der finder anvendelse. AC lægger vægt afgørende vægt på, at medarbejderne ved overflytning til ATP vedbliver med at være omfattet af de gældende overenskomster, som medlemmerne er omfattet af inden overflytningen. Tjenestemænd AC bemærker, at ændringer i tjenestemænds ansættelse fastsættes ved aftale med centralorganisationerne, og AC er derfor i tvivl om, hvad der er hensigten med, at staten og ATP indgår en aftale om vilkår for ansættelsen af de statsligt overførte tjenestenmænd. Det bemærkes desuden, at tjenestemænd i forbindelse med avancementer gives mulighed for ansættelse som tjenestemand eller i det mindste med tjenestemandslignende vilkår. AC opfordrer til, at tjenestemænd skal have mulighed for at overgå til overenskomstansættelse hos ATP. Overenskomstansatte Medarbejdere, der overføres fra Pensionsstyrelsen til ATP, bliver ikke stillet ringere end de kommunalt ansatte medarbejdere blev stillet i forbindelse med overdragelse af medarbejderne til ATP ved overførsel af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark. For at undgå usikkerhed blandt medarbejderne er aftalen om, at virksomhedsoverdragelsesloven er gældende foreslået skrevet ind i en lovbestemmelse. Det fremgår således nu, at lov om lønmodtagernes stilling ved virksomhedsoverdragelse finder tilsvarende anvendelige for de medarbejdere, der måtte vise sig ikke at være direkte omfattet af loven. Det følger af lov om virksomhedsoverdragelse, at erhververen indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til 1) kollektiv overenskomst og aftale, 2) bestemmelser om løn og ansættelsesforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlighed myndighed og 3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. Medarbejdere, der overflyttes til ATP, bevarer således umiddelbart deres hidtidige ansættelsesvilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Side 4 af 7

5 Det betyder, at de vilkår, som gælder på overdragelsestidspunktet i medfør af overenskomster og aftaler, fortsat vil være gældende for de overdragne medarbejdere. Overenskomstmæssige vilkår vil være gældende, indtil overenskomstens udløb, mens individuelt aftalte vilkår vil være gældende, indtil de eventuelt opsiges med de aftalte varsler, jf. dog virksomhedsoverdragelseslovens 3, hvoraf det fremgår, at afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf anses ikke for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Tjenestemænd Vilkårene for udlån af statslige tjenestemænd fra staten til ATP vil blive drøftet med de relevante organisationer. Udlånsvilkårene skal til enhver tid respektere tjenestemandens rettigheder. Aftalen regulerer ikke ansættelsesvilkår (herunder løn) mellem Social- og Integrationsministeriet og de udlånte tjenestemænd. Den regulerer vilkår og beføjelser mellem ATP og Social- og Integrationsministeriet samt øvrige vilkår for de udlånte tjenestemænd, herunder tjenestemændenes adgang til generelle medarbejdertilbud i ATP. Det er et meget begrænset antal tjenestemænd, der omfattes af overførslen. ATP kan på konkret anmodning fra den enkelte tjenestemand efter vurdering tilbyde ansættelse på overenskomstvilkår. HK/Stat HK/Stat bemærker, at det er kritisabelt, at de ikke er med på høringslisten. HK/stat mener, at processen i forhold til udflytningen af Pensionsstyrelsens opgaver har været kritisabel, herunder at medarbejderne i Pensionsstyrelsen ikke har været inddraget i overvejelserne eller har haft mulighed for at udtale sig om processen eller beslutningen. HK/Stat stiller sig tvivlende overfor, om de i lovforslaget beskrevne synergieffekter og yderligere stordriftsfordele overhovedet vil kunne realiseres. Herudover finder HK/Stat det besynderligt, at regeringen ikke har overvejet at overføre opgaverne til Statens Administration. Det er HK/Stats opfattelse, at myndighedsudøvelse altid skal udføres af ansatte i offentlige myndigheder og at myndighedsudøvelse ikke bør udliciteres eller placeres i konstruktioner som Udbetaling Danmark. HK/Stat opfatter det som en glidebane, at der nu overføres opgaver, som indebærer afgørelser ud fra en skønsmæssig vurdering. HK/Stat finder det kritisabelt, at tilsynet kun udstrækker sig til bestyrelsen med Udbetaling Danmark. HK/Stat er i den forbindelse bekymret for bestemmelsen i lovforslagets 6 (om ny affattelse af retssikkerhedslovens 48), hvorefter social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark er kompetent institution i forhold til hvilket lands lovgivning om social sikring, der skal anvendes efter EU-reglerne og aftaler om social sikring, samt at ministeren kan fastsætte Side 5 af 7

6 regler om, at Udbetaling Danmark skal give Social- og Integrationsministeriet faglig bistand på visse områder. HK/Stat er enig i, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse. HK/Stat finder dog, at personalets vilkår bør beskrives nærmere i lovforslaget. Social- og Integrationsministeriet skal beklage, at høringen ved en fejl kun blev sendt til HK/Kommunal. Ministeriet fremsendte høringen til HK/Stat 2 dage efter høringsperiodens start umiddelbart efter at fejlen blev opdaget. Som det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger, er der både faglige - og på sigt administrative synergieffekter og stordriftsfordele ved at overføre hovedparten af de opgaver, der i dag varetages af Pensionsstyrelsen fra staten til Udbetaling Danmark, der pr. 1. marts 2013 overtager hovedparten af kommunernes opgaver vedr. social pension. Dette er også baggrunden for estimatet for de forventede stordriftsfordele og forventede effektiviseringer. Der vil ikke være et tilsvarende opgavesammenfald og dermed stordriftsfordele, hvis opgaven flyttes til Statens Administration, idet Statens Administration primært varetager løn- og regnskabsopgaver for ministerier. Ved vurderingen af, hvilke statslige opgaver fra Pensionsstyrelsen der foreslås overført til Udbetaling Danmark, er der taget hensyn til, at den faglige ekspertise i forhold til sager vedr. social sikring bør bevares i samme myndighed. Dette indebærer, at Udbetaling Danmark også foreslås at overtage skønsmæssige afgørelser om personligt tillæg efter pensionsloven for borgere, der er bosat i udlandet. Der henvises til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvor der blandt andet også redegøres for, at de skønsmæssige sager i Pensionsstyrelsen ikke forudsætter tæt inddragelse af borgeren på samme måde som tilsvarende kommunale afgørelser for borgere, der har bopæl i Danmark. Ved overførslen af opgaver fra staten til Udbetaling Danmark vil opgaverne indgå i den på forhånd lovregulerede governance- og tilsynsstuktur med myndigheden Udbetaling Danmark. Det er således vurderingen, at der ikke skal ændres i ministeriets tilsyn med Udbetaling Danmark, der efter gældende regler udgør et tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse. For så vidt angår kommentaren vedr. lov om virksomhedsoverdragelse henvises til kommentaren til høringssvarene fra AC, KTO og CFU. For så vidt angår bemyndigelsesbestemmelsen i retssikkerhedslovens 48 bemærkes det, at bestemmelsen er blevet udformet som en bemyndigelse til social- og integrationsministeren for at sikre et fremtidigt smidigt samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Udbetaling Danmark om internationale opgaver, som naturligt hører hjemme inden for de områder, som foreslås overført til Udbetaling Danmark. Det gælder, som det er beskrevet i lovforslagets bemærkninger, fx i forhold til tilpasning i forbindelse med eventuelle ændringer i EU-retten og i bilaterale aftaler om social sikring. Det bemærkes i den forbindelse, at det med lovforslaget er forudsat, at der ikke overføres kompetence til Udbetaling Danmark, som naturligt hører hjemme i en statslig myndighed, fx til at indgå mellemstatslige aftaler o. lign. Det er derimod med bemyndigelsesbestemmelsen i 48, stk. 2, sikret, at Udbetaling Danmark i sådanne tilfælde skal yde Social- og Integrationsministeriet faglig bistand i det Side 6 af 7

7 omfang, at Udbetaling Danmark i kraft af varetagelsen af den konkrete sagsbehandling mv. i internationale sager har særlig forudsætning for at yde bistand svarende til den bistand, som Pensionsstyrelsen tidligere ydede ministeriet. Datatilsynet Datatilsynet forudsætter, at persondataloven vil skulle iagttages ved de behandlinger af personoplysninger, som vil ske som følge af lovforslaget. Social- og Integrationsministeriet kan bekræfte, at persondataloven vil blive overholdt i forbindelse med overførsel af opgaver og medarbejdere fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Når opgaverne er overflyttet, forudsættes databehandling i forbindelse med myndighedsudøvelse på de overførte områder at skulle ske i overensstemmelse med EU s persondatadirektiv, persondataloven og særregler i Udbetaling Danmark-loven mv. Side 7 af 7

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v.

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommunaludvalget 2011-12 L 159 Bilag 2 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat med kommentarer vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 15 Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse 2 bilag Udkast af 11. april 2011 til forslag til

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem ændringer som følge af L 185

Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem ændringer som følge af L 185 Til jobcentre og kommuner m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven

Forslag. Lov om ændring af konkursloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger)

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere