Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013"

Transkript

1 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt i FADL er der sket lidt af en stille revolution i samarbejdet mellem kredsene og i det nationale samarbejde. FADL har afholdt sit første, landsdækkende, fælles repræsentantskabsmøde og efter mere end ti års tilløb, er der nu sat gang i udviklingen af et fælles medlemssystem. Vagtbureauerne i FADL Aarhus og FADL Odense er fusioneret i Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest i daglig tale Vagtbureau Vest. Og begge vagtbureauer - i København og i Vest er nu såkaldte in house vagtbureauer i forhold til de Regioner, de betjener. OK har været overenskomstår. Og for en gangs skyld blev FADL s forhandlinger med modparterne afsluttet næsten til tiden. FADL forventninger til overenskomstforhandlingernes resultat var afdæmpede og realistiske. I en tid, hvor krisen kradser over hele Europa, og politikerne har valgt og tror at vejen ud går gennem nedskæringer i den offentlige sektor, var der fra alle sider i fagbevægelsen i udgangspunktet en forventning om et meget smalt forlig. Hertil kom, at flere store offentlige fagforbund oplevede at blive decideret tromlet ned af de offentlige arbejdsgivere. Det gjaldt bl.a. lærerne i arbejdstidsspørgsmålet og de praktiserende læger i deres forhandlinger om en ny aftale; begge konflikter endte i lovindgreb. Men denne situation slækkede ikke på kravene til FADL om at være godt forberedte, tværtimod. FADL og Lægevikargruppen (LVG) har siden sidste overenskomst i 2011 opfordret medlemmer til at indsende krav og forslag til ændringer i løn- og ansættelsesforhold. Lægevikarers vilkår er gode, men kan altid blive bedre. LVG har derfor arbejdet hårdt på at efterkomme de krav som har vægtet tungt blandt medlemmerne. Krisetiden hviler stadig over pengekassen i Regionerne, og intet er gratis. Med det udgangspunkt igangsatte Lægevikargruppen forhandlingerne med Regionerne. Medlemmernes krav blev i Regionerne mødt med skepsis og modvilje, men Lægevikargruppens indsats for netop disse krav affødte i sidste ende et fornuftigt resultat. FADL s første krav ved forhandlingerne var, at den nye overenskomst følger KTOrammen. Denne bygger på de Kommunale Tjenestemænds Organisations forlig. Det blev afgjort, at lægevikarer følger de økonomiske ramme. Dette betyder, at lægevikarer i fremtiden får en lønstigning på 1.92%. Blegdamsvej København N Tlf Mail Web

2 FADL har længe arbejdet på, at det skal være nemmere for lægevikarer at få del i og belønnes med decentrale lønmidler. Regionerne har ikke været villige til at sikre vores medlemmer disse tillæg via overenskomsten. LVG søgte og opnåede til gengæld et kompromis; fra nu af markeres i forhandlingsprotokollen, at decentral løn også omfatter lægevikarer. Dette vil fremme adgangen til netop disse midler. Side 2 af 8 Medlemmerne ønskede også en højere pension. Det er således blevet aftalt, at det samlede pensionsbidrag forhøjes med 0.29 procentpoint til 5.39 %, med virkning fra 1. januar FADL har lagt et stort arbejde i at få formuleret medlemmernes rettigheder i klinikken, når det kommer til at få fri ved ulykker, sygdom eller død i familien. Forhandlingsmodparten udviste ikke stor empati på dette område. Det blev dog vedtaget, at parterne skaber større fokus på retten til fridag ved tvingende omstændigheder i familien, blandt andet ved at Regionerne indskriver en notits om det i forhandlingsprotokollen. Længe har FADL rejst krav om hepatitis-b-vaccination til alle lægevikarer. Vi har fremskaffet ekspertudtalelser, foretaget stikskade-undersøgelser og korresponderet med ministre. Dette er gjort for at skabe det nødvendige pres på Regionerne, for at de kunne indse vigtigheden af en systematisk beskyttelse mod denne sygdom. Regionerne har afvist kravet med, at de ikke mener, at ansvaret påhviler dem. Forhandlingerne på dette område endte dog med, at Regionerne gav efter, for så vidt som de gav en indrømmelse i forhandlingsprotokollen. Fremover vil man officielt henstille til, at afdelinger følger Sundhedsstyrelsens vejledninger, som blandt andet vedrører hepatitis-b-vaccination. Efter fire forhandlingsmøder med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) kunne LVG 17. maj sende et overenskomstresultat til urafstemning blandt FADL s medlemmer. Også på SPV/VT-overenskomstens område var FADL gennem Overenskomstudvalgets (OU) arbejde godt forberedt. Og det bar frugt. KTO-rammen blev også her fulgt. Derudover havde FADL et ATP provenu fra tidligere, der skulle udlignes. For disse forhold fik vi en pensionsstigning på 0,37 % til 5,71 % og en lønstigning pr. 1. april på 0,70 øre/timen. Herudover stiger lønnen også , og i alt yderligere ca. 2,1 kr. Derudover blev det aftalt med RLTN, at der skal være et øget fokus på at sikre, at alle får arbejdstøj, ved arbejde på en somatisk afdeling. Endelig blev det i forhandlingsprotokollen aftalt, at FADL s SPV/VT-kurser, som er aftalt mellem parterne, fortsætter uændrede, samt at det fortsat er FADL, der tilser, at kurserne afholdes efter gældende principper, herunder indhold, antal og varighed mv.

3 Fredag den 31. maj sluttede urafstemningen om de nye overenskomster, og på et møde samme eftermiddag godkendte FADL s hovedbestyrelse resultatet. Der var 1050 medlemmer, der deltog i afstemningen om SPV/VT- og LVGoverenskomsterne. Heraf stemte 95 % ja til SPV/VT overenskomsten og 85 % ja til Lægevikaroverenskomsten. Side 3 af 8 Den samlede stemmeprocent var på 17,6 %, hvilket er betydeligt højere end ved de sidste afstemninger i 2011 og 2009, hvor resultatet var hvv. 6,2 % og 8,9 %. Fireårsreglen Fireårsreglens negative konsekvenser er nu for alvor begyndt at vise sig. De første yngre læger er faldet for fireårsreglen, dvs. at de fire år efter starten på KBU endnu ikke er kommet i gang med en speciallægeuddannelse. Politisk har det vist sig, at der ikke længere er vilje og flertal for at fortsætte, som om intet er hændt. Sundhedsministeren har i april 2013 lempet bekendtgørelserne omkrig fireårsreglen og speciallægeuddannelsen, men vigtigere end det, så er der nu efter folketingsbeslutning nedsat en arbejdsgruppe om den lægelige videreuddannelse, der inden udganen af 2013 skal præsentere forslag til eventuelle justeringer af fireårsreglen. FADL støttede i sit høringssvar sundhedsministerens forslag om små lempelser af fireårsreglen men pegede samtidig på, at det er stadig FADL s holdning, at fireårsreglen som helhed skal afskaffes, da den er en direkte årsag til, at lægestuderende forlænger deres studium. Hertil kommer at den forøger incitamentet til at søge lægekarrieren udenlands uden at vende tilbage til Danmark efterfølgende. FADL pegede i høringssvaret endvidere på, at FADL seks gange (efterår 2010 forår 2013) har gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 12. semestersstuderende, der har trukket KBU-nummer. Disse undersøgelser har klart dokumenteret, at meget store grupper af studerende har reageret på fireårsreglen ved at forlænge studietiden. I den seneste undersøgelse (forår 2013) svarer 48,4% af de, der ikke har gennemført studiet på normeret tid, at de har forlænget studiet som konsekvens af fireårsreglen. Disse problemer har de foreslåede bekendtgørelsesændringer overhovedet ingen indvirkning på. Den rigtige løsning er at suspendere fireårsreglen straks og så lade de involverede parter sætte sig sammen og finde den rigtige løsning, der skaffer de speciallæger, som Danmark mangler. At sætte sig sammen og finde løsninger blev netop, hvad Folketinget besluttede i maj Den 25. april var fireårsreglen endnu engang til debat i Folketinget. Forud for debatten havde Dansk Folkeparti forsøgt at samle flertal uden om regeringen for at suspendere reglen med positiv opbakning fra Enhedslisten og De Konservative, mens Venstre tilsyneladende ikke ville lægge stemmer til vedtagelse af et sådant forslag, idet de ville have Astrid Krag og regeringen mere på banen. Det kom hun i maj, hvor et flertal bestående af regeringen og Venstre besluttede at nedsætte den nævnte arbejdsgruppe om den lægelige videreuddannelse.

4 Arbejdsgruppen om den lægelige videreuddannelse Umiddelbart efter beslutningen om nedsættelsen af arbejdsgruppen henvendte FADL sig til sundhedsordførerne for de fire partier (S, SF, RV og V) bag beslutningen og til Sundhedsministeriet og udtrykte håb og forventning om at komme med i samarbejdet i gruppen. Vi pegede på, at FADL har meget at bidrage med, når det gælder en drøftelse af, hvordan fireårsreglen kan ændres, så den langt bedre og bredere bidrager til at sikre god behandling i alle dele af landet indenfor alle specialer. Fremtidige ændringer af den lægelige videreuddannelse skulle også gerne løse nogle af de problemer, der er dokumenteret i de seks 12. semestersundersøgelser og ikke skabe nye problemer, der forlænger studietiden og udskyder de nyuddannedes påbegyndelse af KBU en. Side 4 af 8 Skuffende var det derfor også, at FADL ikke kom med i arbejdsgruppen; ministeriet har åbenbart ikke glemt at FADL i årene førte en omfattende retssag mod ministeriet for at få fireårsreglen underkendt. Omvendt stiller det jo også FADL fuldstændig frit i forhold til, hvad andre måtte nå frem til af forslag til ændringer af fireårsreglen og den lægelige videreuddannelse. Arbejdsgruppen er nu i gang og har holdt sit første møde. I arbejdsgruppen indgår Ministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske regioner, Lægeforeningen og Yngre Læger. FADL har også i denne sag etableret et godt samarbejde med Lægeforeningen og Yngre Læger. Vi vil følge arbejdet i arbejdsgruppen nøje i efteråret 2013 og afholder et mindre seminar i september/oktober med ekstern deltagelse, hvor vi skal prøve at pejle os ind på FADL s holdninger til de problemstillinger, der arbejdes med i arbejdsgruppen. 12. semesterundersøgelserne FADL har i de senere år stået stærkt med sin 12. semestersundersøgelser. Vi er nået op på pæne svarprocenter over de 60 og står derfor som de eneste med aktuelle og brede svar på, hvad de kommende nyuddannede mener om en række centrale problemstillinger i uddannelsen og i den efterfølgende videreuddannelse. Undersøgelsen i efteråret 2013 viste, at kun 30 % af de lægestuderende gennemfører medicinstudiet på normeret tid. De to primære grunde til at forlænge studiet er lægevikariater og prægraduat forskning. Mens henholdsvis 21 og 19 procent bliver færdige inden på normeret tid i Århus og København er det hele 73 procent i Odense. Denne forskel skyldes muligvis det speciale på 11. semester, der skrives på Odensestudiet. En større opgave, hele semestret er afsat til. Det betyder nok, at de studerende på Odense kan lave så solid forskning, at mange har mulighed for at få publiceret deres resultater. Derfor behøver de ikke udskyde studieafslutning og foretage prægraduat forskning. Blandt de medicinstuderende der har måttet forlænge studiet angiver halvdelen, at de ikke er blevet færdig til tiden på grund af den omstridte fireårsregel. FADL har

5 advaret mod den udvikling, at speciallægeuddannelsen allerede skal tænkes ind på medicinstudiet. Det er farligt, hvis de studerende vælger at udskyde studiet, fordi de via forskning og vikariater vil stille sig bedre i konkurrencen om uddannelsesstillingerne og et flottere CV. Man sætter bare barren højere for hinanden. Hvis det bliver normen, at alle skal have vikariater og publiceret artikler, allerede inden man overhovedet er læge, så skaber det en ond spiral. Side 5 af 8 Undersøgelsen viser også, at 39 procent af samtlige 12. semesterstuderende har lavet prægraduat forskning. I forhold til de tidligere undersøgelser har tallet for den prægraduate forskning været støt stigende. Tallene viser, at det er særligt hypet i Århus og København, hvor de studerende er af den opfattelse, at det er vigtigt for deres karriere og fremtid med denne tidlige forskning. Det hænger sammen med fireårsreglen og alle de lægeroller, man i princippet først skal udfylde efter endt embedseksamen. Det er nu flyttet ned på studiet, hvor man vil stille sig så godt som muligt, når der nu kun er fire år til at få det rette speciale. Formand for Yngre Læger Lisbeth Lintz var ved undersøgelsens offentliggørelse foruroliget over tallene: "Vi har flere gange peget på, at det her er en af de store bivirkninger ved fireårsreglen. At den kommer til at virke mod hensigten. Formålet var at skaffe flere speciallæger hurtigt, men når folk føler sig kaldet til at lave forskning og tage vikariater for at kvalificere sig inden, de skal underlægges fireårsreglen, så har det stik modsatte virkning. Og man forlænger den samlede uddannelsestid, selvom det kamufleres prægraduat", udtalte Lisbeth Lintz. Vagtbureauerne Ved overenskomstindgåelsen i 2011 blev FADL s vagtbureauer skrevet ud af overenskomsten. Det blev aftalt, at de fremtidige vagtbureauer skulle bygge på vedtægter, der gjorde dem selvstændige, og på en driftsaftale med de regioner vagtbureauet betjener. Samtidig var der et ønske i FADL og hos regionerne Midt, Syd og Nord om, at fusionere vagtbureauerne i Odense og Århus til et fælles Vagtbureau Vest. Denne fusionsproces har voldt mange problemer, ikke mindst i FADL selv. Men i foråret kunne HB både godkende vedtægter og driftsaftale for det nye Vagtbureau Vest, der kunne åbne dørene den 1. juni I Københavns Vagtbureau arbejdes der tilsvarene med vedtægter og driftsaftale. Disse forventes at kunne godkendes og underskrives af Hovedforeningen i løbet af efteråret. De fremtidige relationer mellem FADL og Vagtbureauerne Udskillelsen af vagtbureauerne fra FADL har naturligt nok rejst spørgsmålet om de fremtidige relationer formelt og reelt mellem FADL og vagtbureauerne. Politisk har det været et klart mål for FADL, at der fortsat skulle være tale om studenterdrevne vagtbureauer. Det mål er sikret formelt i begge vagtbureauer. Nu ligger der

6 en stor opgave i at sikre, at det også reelt og i dagligdagen bliver de valgte studenter, der leder arbejdet i bureauerne sammen med de ansatte direktører. Side 6 af 8 Der kan ikke længere stilles krav om medlemskab af FADL for at kunne få vagter gennem vagtbureauerne. Et sådant krav vil bl.a. være i konflikt med loven om foreningsfrihed. Overenskomsten gælder for lægestuderende, der har gennemført det af overenskomstens parter godkendte sygeplejevirkarkursus. FADL s SPV-kursus er udviklet igennem flere årtier og har været finansieret via overenskomstmidler, hvor FADL sammen med modparten har aftalt at bruge en del af de til rådighed værende midler på udviklingen af FADL s SPV-kursus frem for på større lønstigninger til vagttagerne. FADL s SPV-kursus har i alle årene været udbudt gennem FADL s vagtbureauer. Efter overenskomsten er det FADL, der skal tilse, at kurserne afholdes efter gældende principper, herunder indhold, antal og varighed mv. For at tage et SPV kursus skal man være medlem af FADL. Tilmelding til SPV kursus foregår i princippet gennem FADL. Landsrepræsentantskabsmødet og valg af formand Indenfor bare et år er der kommet to helt nye afsnit til i FADL s vedtægter for Hovedforeningen. Det drejer sig om afsnit 5: Landsrepræsentantskabsmødet og afsnit 9: Hovedforeningens opgaver. Begge meget omfattende vedtægtsændringer, der har til formål at styrke samarbejdet mellem kredsene og i det nationale FADL. Landsrepræsentantskabsmødet er nu etableret som et nyt foreningsorgan i FADL. Mødet, der holdes en gang om året, drøfter fælles anliggender og vælger HFformand. Mødet kan træffe fælles beslutninger gennem en koordineret beslutningstagen i det enkelte repræsentantskab på selve mødet eller efterfølgende på selvstændige repræsentantskabsmøder. Samtidig med etableringen af Landrepræsentantskabsmødet blev HB udvidet, så den nu består af 10 medlemmer HF-formanden og 9 medlemmer valgt i kredsene (København 4, Århus 3 og Odense 2) Afsnit 9 præciserer og fastlægger HF s opgaver. Ændringerne har bl.a. haft til formål at muliggøre etableringen af et nyt fælles medlemssystem på en enkel, smidig og ubureaukratisk måde. Fælles medlemssystem På et ekstraordinært HB møde i januar blev der taget en beslutning om etablering af et fælles medlemssystem fælles for kredsene og hovedforeningen. Beslutningen er ikke historisk i sit indhold; en sådan beslutning er taget før i FADL s historie. Men nu bliver den realiseret, pengene er bevilget og udviklingsarbejdet igangsat. Den første del af det nye medlemssystem tages i brug i løbet af efteråret.

7 Et fælles medlemssystem giver mange nye muligheder for samarbejde på tværs af kredse og med hovedforeningen. Alene det forhold, at hovedforeningen fremover bliver i stand til at slå medlemmet op fx i forbindelse med faglig sagsbehandling, vil være et kæmpe løft. Også for det enkelte medlem vil systemet give nye muligheder. På mit.fadl vil medlemmet kunne rette egne data og oplysninger og kunne se en masse om relationen til FADL fx medlemsstatus, kontingentforhold, forsikring, kursusvirksomhed, uddannelse, mv. Side 7 af 8 Politikeruddannelsen FADL fik i august 2011 en sammenhængende politikeruddannelse bygget op over 8 weekendkurser, der afvikles over en periode på 4 semestre med 2 kurser forår og 2 kurser efterår. Alle 8 kurser er nu gennemført. Temaerne for de 8 kurser har været Politik og medlemsengagement, Kommunikation: Skriv, tal og bliv hørt, Sundhedsvæsen og uddannelsespolitik, Budget og regnskab, Det gode møde, Jura for lægestuderende, Arbejdsmiljø og Ledelse i politisk styrede organisationer HB skal i december evaluere den nye politikeruddannelse, så et nyt forløb kan igangsættes i Sekretariatet Sekretariatet har fungeret stabilt i hele perioden. Der er ansat en ny sekretær i sekretariatet og der har også været udskiftninger i de to stillinger som studentermedarbejder. Sekretariatet gennemførte igen i dette forår et personaleseminarseminar om sekretariatets opgaver, mål og ressourcer. Hvor der i de foregående år i sekretariatet oplevedes en stor uafklarethed i organisationen om sekretariatets opgaver og forventningerne hertil, så er hovedforeningens opgaver nu blevet fastlagt i vedtægterne, og der er udarbejdet et samlet organisationscirkulære herom. Endvidere er der dannet et såkaldt Administrativt Forum, der skal koordinere samarbejdet mellem sekretariatet og kredsene. Økonomien Årsresultatet 2011 (primærdrift) i Hovedforeningen blev et overskud på kr. mod et forventet underskud i budgettet på kr. Grundlæggende har Hovedforeningen en sund økonomi. Egenkapitalen vurderedes stadig at være af en passende størrelse set i lyset af, at Hovedforeningen på den ene side skal kunne svare enhver sit men på den anden side ikke skal være sparrekasse for medlemmerne, dvs. der skal være en passende sammenhæng, mellem de aktiviteter, der gennemføres, og det kontingent, der opkræves.

8 Til slut vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen, de nationale udvalg og repræsentantskaberne for endnu et års gode samarbejde. Jeg kigger snart forbi til alle kredsenes generalforsamlinger og så håber jeg på at se et stort fremmøde til FADLs landsmøde d. 27. september Side 8 af 8 Kasper Kjær Gasberg Formand for Hovedbestyrelsen Foreningen af Danske Lægestuderende

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Formalia 16.30 16.40 Valg af dirigent Maria indstilles Valg af referent Valg af kommunikationsansvarlig for mødet Godkendelse

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse 2 Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Indstilles af FADLs repræsentanrskab Forslag 1 2 stk. 1 Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen

Læs mere

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016

Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016 Kære repræsentantskab Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016 Hvis vi ser ca. et år frem i tiden, så skulle vi i dag meget gerne stå med en ny aftale med det offentlige. En aftale, der skal afløse

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag Den Almindelige Danske Lægeforening Juridisk Sekretariat Bente Hyldahl Fogh Lars Svenning Andersen Advokat lsa@bechbruun.com J.nr. 020866-0017 lsa/cbw Trondhjemsgade 9 2100 København Ø Sekretær Christina

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AUGUST 2017 Aktuel Ældrepolitik, august 2017 Side 2 af 5 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet Indkomne forslag. DE KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE ER OMTALT I VEDLAGTE

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-12 Standardaftale for tutorlæger Som følge af protokollat

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Teatret Gorgerne (Gyldige fra d. 5/3 2015)

Vedtægter for Teatret Gorgerne (Gyldige fra d. 5/3 2015) Vedtægter for Teatret Gorgerne (Gyldige fra d. 5/3 2015) 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gorgerne. Foreningens hjemsted er Greve Kommune. 2 Foreningens formål er: at skabe og formidle teateraktivitet.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro.

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. DATS Vedtægter 01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. 02: FORMÅL Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere