Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013"

Transkript

1 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt i FADL er der sket lidt af en stille revolution i samarbejdet mellem kredsene og i det nationale samarbejde. FADL har afholdt sit første, landsdækkende, fælles repræsentantskabsmøde og efter mere end ti års tilløb, er der nu sat gang i udviklingen af et fælles medlemssystem. Vagtbureauerne i FADL Aarhus og FADL Odense er fusioneret i Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest i daglig tale Vagtbureau Vest. Og begge vagtbureauer - i København og i Vest er nu såkaldte in house vagtbureauer i forhold til de Regioner, de betjener. OK har været overenskomstår. Og for en gangs skyld blev FADL s forhandlinger med modparterne afsluttet næsten til tiden. FADL forventninger til overenskomstforhandlingernes resultat var afdæmpede og realistiske. I en tid, hvor krisen kradser over hele Europa, og politikerne har valgt og tror at vejen ud går gennem nedskæringer i den offentlige sektor, var der fra alle sider i fagbevægelsen i udgangspunktet en forventning om et meget smalt forlig. Hertil kom, at flere store offentlige fagforbund oplevede at blive decideret tromlet ned af de offentlige arbejdsgivere. Det gjaldt bl.a. lærerne i arbejdstidsspørgsmålet og de praktiserende læger i deres forhandlinger om en ny aftale; begge konflikter endte i lovindgreb. Men denne situation slækkede ikke på kravene til FADL om at være godt forberedte, tværtimod. FADL og Lægevikargruppen (LVG) har siden sidste overenskomst i 2011 opfordret medlemmer til at indsende krav og forslag til ændringer i løn- og ansættelsesforhold. Lægevikarers vilkår er gode, men kan altid blive bedre. LVG har derfor arbejdet hårdt på at efterkomme de krav som har vægtet tungt blandt medlemmerne. Krisetiden hviler stadig over pengekassen i Regionerne, og intet er gratis. Med det udgangspunkt igangsatte Lægevikargruppen forhandlingerne med Regionerne. Medlemmernes krav blev i Regionerne mødt med skepsis og modvilje, men Lægevikargruppens indsats for netop disse krav affødte i sidste ende et fornuftigt resultat. FADL s første krav ved forhandlingerne var, at den nye overenskomst følger KTOrammen. Denne bygger på de Kommunale Tjenestemænds Organisations forlig. Det blev afgjort, at lægevikarer følger de økonomiske ramme. Dette betyder, at lægevikarer i fremtiden får en lønstigning på 1.92%. Blegdamsvej København N Tlf Mail Web

2 FADL har længe arbejdet på, at det skal være nemmere for lægevikarer at få del i og belønnes med decentrale lønmidler. Regionerne har ikke været villige til at sikre vores medlemmer disse tillæg via overenskomsten. LVG søgte og opnåede til gengæld et kompromis; fra nu af markeres i forhandlingsprotokollen, at decentral løn også omfatter lægevikarer. Dette vil fremme adgangen til netop disse midler. Side 2 af 8 Medlemmerne ønskede også en højere pension. Det er således blevet aftalt, at det samlede pensionsbidrag forhøjes med 0.29 procentpoint til 5.39 %, med virkning fra 1. januar FADL har lagt et stort arbejde i at få formuleret medlemmernes rettigheder i klinikken, når det kommer til at få fri ved ulykker, sygdom eller død i familien. Forhandlingsmodparten udviste ikke stor empati på dette område. Det blev dog vedtaget, at parterne skaber større fokus på retten til fridag ved tvingende omstændigheder i familien, blandt andet ved at Regionerne indskriver en notits om det i forhandlingsprotokollen. Længe har FADL rejst krav om hepatitis-b-vaccination til alle lægevikarer. Vi har fremskaffet ekspertudtalelser, foretaget stikskade-undersøgelser og korresponderet med ministre. Dette er gjort for at skabe det nødvendige pres på Regionerne, for at de kunne indse vigtigheden af en systematisk beskyttelse mod denne sygdom. Regionerne har afvist kravet med, at de ikke mener, at ansvaret påhviler dem. Forhandlingerne på dette område endte dog med, at Regionerne gav efter, for så vidt som de gav en indrømmelse i forhandlingsprotokollen. Fremover vil man officielt henstille til, at afdelinger følger Sundhedsstyrelsens vejledninger, som blandt andet vedrører hepatitis-b-vaccination. Efter fire forhandlingsmøder med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) kunne LVG 17. maj sende et overenskomstresultat til urafstemning blandt FADL s medlemmer. Også på SPV/VT-overenskomstens område var FADL gennem Overenskomstudvalgets (OU) arbejde godt forberedt. Og det bar frugt. KTO-rammen blev også her fulgt. Derudover havde FADL et ATP provenu fra tidligere, der skulle udlignes. For disse forhold fik vi en pensionsstigning på 0,37 % til 5,71 % og en lønstigning pr. 1. april på 0,70 øre/timen. Herudover stiger lønnen også , og i alt yderligere ca. 2,1 kr. Derudover blev det aftalt med RLTN, at der skal være et øget fokus på at sikre, at alle får arbejdstøj, ved arbejde på en somatisk afdeling. Endelig blev det i forhandlingsprotokollen aftalt, at FADL s SPV/VT-kurser, som er aftalt mellem parterne, fortsætter uændrede, samt at det fortsat er FADL, der tilser, at kurserne afholdes efter gældende principper, herunder indhold, antal og varighed mv.

3 Fredag den 31. maj sluttede urafstemningen om de nye overenskomster, og på et møde samme eftermiddag godkendte FADL s hovedbestyrelse resultatet. Der var 1050 medlemmer, der deltog i afstemningen om SPV/VT- og LVGoverenskomsterne. Heraf stemte 95 % ja til SPV/VT overenskomsten og 85 % ja til Lægevikaroverenskomsten. Side 3 af 8 Den samlede stemmeprocent var på 17,6 %, hvilket er betydeligt højere end ved de sidste afstemninger i 2011 og 2009, hvor resultatet var hvv. 6,2 % og 8,9 %. Fireårsreglen Fireårsreglens negative konsekvenser er nu for alvor begyndt at vise sig. De første yngre læger er faldet for fireårsreglen, dvs. at de fire år efter starten på KBU endnu ikke er kommet i gang med en speciallægeuddannelse. Politisk har det vist sig, at der ikke længere er vilje og flertal for at fortsætte, som om intet er hændt. Sundhedsministeren har i april 2013 lempet bekendtgørelserne omkrig fireårsreglen og speciallægeuddannelsen, men vigtigere end det, så er der nu efter folketingsbeslutning nedsat en arbejdsgruppe om den lægelige videreuddannelse, der inden udganen af 2013 skal præsentere forslag til eventuelle justeringer af fireårsreglen. FADL støttede i sit høringssvar sundhedsministerens forslag om små lempelser af fireårsreglen men pegede samtidig på, at det er stadig FADL s holdning, at fireårsreglen som helhed skal afskaffes, da den er en direkte årsag til, at lægestuderende forlænger deres studium. Hertil kommer at den forøger incitamentet til at søge lægekarrieren udenlands uden at vende tilbage til Danmark efterfølgende. FADL pegede i høringssvaret endvidere på, at FADL seks gange (efterår 2010 forår 2013) har gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 12. semestersstuderende, der har trukket KBU-nummer. Disse undersøgelser har klart dokumenteret, at meget store grupper af studerende har reageret på fireårsreglen ved at forlænge studietiden. I den seneste undersøgelse (forår 2013) svarer 48,4% af de, der ikke har gennemført studiet på normeret tid, at de har forlænget studiet som konsekvens af fireårsreglen. Disse problemer har de foreslåede bekendtgørelsesændringer overhovedet ingen indvirkning på. Den rigtige løsning er at suspendere fireårsreglen straks og så lade de involverede parter sætte sig sammen og finde den rigtige løsning, der skaffer de speciallæger, som Danmark mangler. At sætte sig sammen og finde løsninger blev netop, hvad Folketinget besluttede i maj Den 25. april var fireårsreglen endnu engang til debat i Folketinget. Forud for debatten havde Dansk Folkeparti forsøgt at samle flertal uden om regeringen for at suspendere reglen med positiv opbakning fra Enhedslisten og De Konservative, mens Venstre tilsyneladende ikke ville lægge stemmer til vedtagelse af et sådant forslag, idet de ville have Astrid Krag og regeringen mere på banen. Det kom hun i maj, hvor et flertal bestående af regeringen og Venstre besluttede at nedsætte den nævnte arbejdsgruppe om den lægelige videreuddannelse.

4 Arbejdsgruppen om den lægelige videreuddannelse Umiddelbart efter beslutningen om nedsættelsen af arbejdsgruppen henvendte FADL sig til sundhedsordførerne for de fire partier (S, SF, RV og V) bag beslutningen og til Sundhedsministeriet og udtrykte håb og forventning om at komme med i samarbejdet i gruppen. Vi pegede på, at FADL har meget at bidrage med, når det gælder en drøftelse af, hvordan fireårsreglen kan ændres, så den langt bedre og bredere bidrager til at sikre god behandling i alle dele af landet indenfor alle specialer. Fremtidige ændringer af den lægelige videreuddannelse skulle også gerne løse nogle af de problemer, der er dokumenteret i de seks 12. semestersundersøgelser og ikke skabe nye problemer, der forlænger studietiden og udskyder de nyuddannedes påbegyndelse af KBU en. Side 4 af 8 Skuffende var det derfor også, at FADL ikke kom med i arbejdsgruppen; ministeriet har åbenbart ikke glemt at FADL i årene førte en omfattende retssag mod ministeriet for at få fireårsreglen underkendt. Omvendt stiller det jo også FADL fuldstændig frit i forhold til, hvad andre måtte nå frem til af forslag til ændringer af fireårsreglen og den lægelige videreuddannelse. Arbejdsgruppen er nu i gang og har holdt sit første møde. I arbejdsgruppen indgår Ministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske regioner, Lægeforeningen og Yngre Læger. FADL har også i denne sag etableret et godt samarbejde med Lægeforeningen og Yngre Læger. Vi vil følge arbejdet i arbejdsgruppen nøje i efteråret 2013 og afholder et mindre seminar i september/oktober med ekstern deltagelse, hvor vi skal prøve at pejle os ind på FADL s holdninger til de problemstillinger, der arbejdes med i arbejdsgruppen. 12. semesterundersøgelserne FADL har i de senere år stået stærkt med sin 12. semestersundersøgelser. Vi er nået op på pæne svarprocenter over de 60 og står derfor som de eneste med aktuelle og brede svar på, hvad de kommende nyuddannede mener om en række centrale problemstillinger i uddannelsen og i den efterfølgende videreuddannelse. Undersøgelsen i efteråret 2013 viste, at kun 30 % af de lægestuderende gennemfører medicinstudiet på normeret tid. De to primære grunde til at forlænge studiet er lægevikariater og prægraduat forskning. Mens henholdsvis 21 og 19 procent bliver færdige inden på normeret tid i Århus og København er det hele 73 procent i Odense. Denne forskel skyldes muligvis det speciale på 11. semester, der skrives på Odensestudiet. En større opgave, hele semestret er afsat til. Det betyder nok, at de studerende på Odense kan lave så solid forskning, at mange har mulighed for at få publiceret deres resultater. Derfor behøver de ikke udskyde studieafslutning og foretage prægraduat forskning. Blandt de medicinstuderende der har måttet forlænge studiet angiver halvdelen, at de ikke er blevet færdig til tiden på grund af den omstridte fireårsregel. FADL har

5 advaret mod den udvikling, at speciallægeuddannelsen allerede skal tænkes ind på medicinstudiet. Det er farligt, hvis de studerende vælger at udskyde studiet, fordi de via forskning og vikariater vil stille sig bedre i konkurrencen om uddannelsesstillingerne og et flottere CV. Man sætter bare barren højere for hinanden. Hvis det bliver normen, at alle skal have vikariater og publiceret artikler, allerede inden man overhovedet er læge, så skaber det en ond spiral. Side 5 af 8 Undersøgelsen viser også, at 39 procent af samtlige 12. semesterstuderende har lavet prægraduat forskning. I forhold til de tidligere undersøgelser har tallet for den prægraduate forskning været støt stigende. Tallene viser, at det er særligt hypet i Århus og København, hvor de studerende er af den opfattelse, at det er vigtigt for deres karriere og fremtid med denne tidlige forskning. Det hænger sammen med fireårsreglen og alle de lægeroller, man i princippet først skal udfylde efter endt embedseksamen. Det er nu flyttet ned på studiet, hvor man vil stille sig så godt som muligt, når der nu kun er fire år til at få det rette speciale. Formand for Yngre Læger Lisbeth Lintz var ved undersøgelsens offentliggørelse foruroliget over tallene: "Vi har flere gange peget på, at det her er en af de store bivirkninger ved fireårsreglen. At den kommer til at virke mod hensigten. Formålet var at skaffe flere speciallæger hurtigt, men når folk føler sig kaldet til at lave forskning og tage vikariater for at kvalificere sig inden, de skal underlægges fireårsreglen, så har det stik modsatte virkning. Og man forlænger den samlede uddannelsestid, selvom det kamufleres prægraduat", udtalte Lisbeth Lintz. Vagtbureauerne Ved overenskomstindgåelsen i 2011 blev FADL s vagtbureauer skrevet ud af overenskomsten. Det blev aftalt, at de fremtidige vagtbureauer skulle bygge på vedtægter, der gjorde dem selvstændige, og på en driftsaftale med de regioner vagtbureauet betjener. Samtidig var der et ønske i FADL og hos regionerne Midt, Syd og Nord om, at fusionere vagtbureauerne i Odense og Århus til et fælles Vagtbureau Vest. Denne fusionsproces har voldt mange problemer, ikke mindst i FADL selv. Men i foråret kunne HB både godkende vedtægter og driftsaftale for det nye Vagtbureau Vest, der kunne åbne dørene den 1. juni I Københavns Vagtbureau arbejdes der tilsvarene med vedtægter og driftsaftale. Disse forventes at kunne godkendes og underskrives af Hovedforeningen i løbet af efteråret. De fremtidige relationer mellem FADL og Vagtbureauerne Udskillelsen af vagtbureauerne fra FADL har naturligt nok rejst spørgsmålet om de fremtidige relationer formelt og reelt mellem FADL og vagtbureauerne. Politisk har det været et klart mål for FADL, at der fortsat skulle være tale om studenterdrevne vagtbureauer. Det mål er sikret formelt i begge vagtbureauer. Nu ligger der

6 en stor opgave i at sikre, at det også reelt og i dagligdagen bliver de valgte studenter, der leder arbejdet i bureauerne sammen med de ansatte direktører. Side 6 af 8 Der kan ikke længere stilles krav om medlemskab af FADL for at kunne få vagter gennem vagtbureauerne. Et sådant krav vil bl.a. være i konflikt med loven om foreningsfrihed. Overenskomsten gælder for lægestuderende, der har gennemført det af overenskomstens parter godkendte sygeplejevirkarkursus. FADL s SPV-kursus er udviklet igennem flere årtier og har været finansieret via overenskomstmidler, hvor FADL sammen med modparten har aftalt at bruge en del af de til rådighed værende midler på udviklingen af FADL s SPV-kursus frem for på større lønstigninger til vagttagerne. FADL s SPV-kursus har i alle årene været udbudt gennem FADL s vagtbureauer. Efter overenskomsten er det FADL, der skal tilse, at kurserne afholdes efter gældende principper, herunder indhold, antal og varighed mv. For at tage et SPV kursus skal man være medlem af FADL. Tilmelding til SPV kursus foregår i princippet gennem FADL. Landsrepræsentantskabsmødet og valg af formand Indenfor bare et år er der kommet to helt nye afsnit til i FADL s vedtægter for Hovedforeningen. Det drejer sig om afsnit 5: Landsrepræsentantskabsmødet og afsnit 9: Hovedforeningens opgaver. Begge meget omfattende vedtægtsændringer, der har til formål at styrke samarbejdet mellem kredsene og i det nationale FADL. Landsrepræsentantskabsmødet er nu etableret som et nyt foreningsorgan i FADL. Mødet, der holdes en gang om året, drøfter fælles anliggender og vælger HFformand. Mødet kan træffe fælles beslutninger gennem en koordineret beslutningstagen i det enkelte repræsentantskab på selve mødet eller efterfølgende på selvstændige repræsentantskabsmøder. Samtidig med etableringen af Landrepræsentantskabsmødet blev HB udvidet, så den nu består af 10 medlemmer HF-formanden og 9 medlemmer valgt i kredsene (København 4, Århus 3 og Odense 2) Afsnit 9 præciserer og fastlægger HF s opgaver. Ændringerne har bl.a. haft til formål at muliggøre etableringen af et nyt fælles medlemssystem på en enkel, smidig og ubureaukratisk måde. Fælles medlemssystem På et ekstraordinært HB møde i januar blev der taget en beslutning om etablering af et fælles medlemssystem fælles for kredsene og hovedforeningen. Beslutningen er ikke historisk i sit indhold; en sådan beslutning er taget før i FADL s historie. Men nu bliver den realiseret, pengene er bevilget og udviklingsarbejdet igangsat. Den første del af det nye medlemssystem tages i brug i løbet af efteråret.

7 Et fælles medlemssystem giver mange nye muligheder for samarbejde på tværs af kredse og med hovedforeningen. Alene det forhold, at hovedforeningen fremover bliver i stand til at slå medlemmet op fx i forbindelse med faglig sagsbehandling, vil være et kæmpe løft. Også for det enkelte medlem vil systemet give nye muligheder. På mit.fadl vil medlemmet kunne rette egne data og oplysninger og kunne se en masse om relationen til FADL fx medlemsstatus, kontingentforhold, forsikring, kursusvirksomhed, uddannelse, mv. Side 7 af 8 Politikeruddannelsen FADL fik i august 2011 en sammenhængende politikeruddannelse bygget op over 8 weekendkurser, der afvikles over en periode på 4 semestre med 2 kurser forår og 2 kurser efterår. Alle 8 kurser er nu gennemført. Temaerne for de 8 kurser har været Politik og medlemsengagement, Kommunikation: Skriv, tal og bliv hørt, Sundhedsvæsen og uddannelsespolitik, Budget og regnskab, Det gode møde, Jura for lægestuderende, Arbejdsmiljø og Ledelse i politisk styrede organisationer HB skal i december evaluere den nye politikeruddannelse, så et nyt forløb kan igangsættes i Sekretariatet Sekretariatet har fungeret stabilt i hele perioden. Der er ansat en ny sekretær i sekretariatet og der har også været udskiftninger i de to stillinger som studentermedarbejder. Sekretariatet gennemførte igen i dette forår et personaleseminarseminar om sekretariatets opgaver, mål og ressourcer. Hvor der i de foregående år i sekretariatet oplevedes en stor uafklarethed i organisationen om sekretariatets opgaver og forventningerne hertil, så er hovedforeningens opgaver nu blevet fastlagt i vedtægterne, og der er udarbejdet et samlet organisationscirkulære herom. Endvidere er der dannet et såkaldt Administrativt Forum, der skal koordinere samarbejdet mellem sekretariatet og kredsene. Økonomien Årsresultatet 2011 (primærdrift) i Hovedforeningen blev et overskud på kr. mod et forventet underskud i budgettet på kr. Grundlæggende har Hovedforeningen en sund økonomi. Egenkapitalen vurderedes stadig at være af en passende størrelse set i lyset af, at Hovedforeningen på den ene side skal kunne svare enhver sit men på den anden side ikke skal være sparrekasse for medlemmerne, dvs. der skal være en passende sammenhæng, mellem de aktiviteter, der gennemføres, og det kontingent, der opkræves.

8 Til slut vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen, de nationale udvalg og repræsentantskaberne for endnu et års gode samarbejde. Jeg kigger snart forbi til alle kredsenes generalforsamlinger og så håber jeg på at se et stort fremmøde til FADLs landsmøde d. 27. september Side 8 af 8 Kasper Kjær Gasberg Formand for Hovedbestyrelsen Foreningen af Danske Lægestuderende

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro.

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. DATS Vedtægter 01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. 02: FORMÅL Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Vedtægtsændringer nr. 1 - bestyrelsen

Vedtægtsændringer nr. 1 - bestyrelsen Vedtægtsændringer nr. 1 - bestyrelsen 2 Stk. 3. Som en del af organisationen råder denne over en særlig fond. For fonden indskrives se ændringsforslag nr.12 - besty- Bestemmelsen slettes. Nye bestemmelser

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem.

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem. Vedtægter 1 Bevægelsens navn Stk. 1. Bevægelsens navn er Pornofrit Miljø 2 Bevægelsens adresse Stk. 1. Bevægelsens hjemsted er Hovedkontoordinators adresse. 3 Bevægelsens formål Stk. 1. Pornofrit Miljø

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Amina Nielsen Nardo-Marino

Amina Nielsen Nardo-Marino Amina Nielsen Nardo-Marino Jeg har været medlem af repræsentantskabet i FADL København de sidste 3 år. I min tid som repræsentantskabsmedlem har jeg primært arbejdet med FADLs overenskomster. Jeg har således

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer Introduktion til FADL - for repræsentantskabsmedlemmer Forord Denne folder er tænkt som et hjælpeværktøj til repræsentantskabsmedlemmer i FADL. Folderen er en del af en større materialesamling på www.fadl.dk

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening Venstres Vedtægter - med vejledning December 2012 Foreningens navn er Venstre Odense City 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere