KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Henrik Kristoffersen Tlf.: Henrik Højen Tlf.: Alex Harttung Tlf.: Ejnar Kudsk Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Birgitte Skrostrup Olesen Tlf.: Redaktør Jennie Schlüter Tlf.: Webmaster Jennie Schlüter Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Forsidefoto: Alterkrucifik fra Vestervang Kirke, Helsingør. Læs mere i tekst side 11 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Krista Grane Larsen, Alex Harttung, Lise Mejlholm, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf ISSN: X Indhold Formandens orientering Referat af bestyrelsesmøde Redaktørens Hjørne Lønforhandling Introkursus for nyansatte Societetet af afdankede formænd "Freelanceren" på 1. landskursus Alterkrucifikset i Vestervang kirke, Helsingør 11 Fra sekretariatet Tillidsrepræsentanter Stillingsannoncer Fra sekretariatet Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning.

3 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Formandens orientering Tak for et godt Landskursus. Mange spørger: er det ikke dejligt at være på kursus, så du kan slappe lidt af? Mit svar er: Nu er jeg kommet hjem i vante ramme, så nu kan jeg puste ud med vante opgaver. Nuvel der er opgaver som skal indhentes, men at være på landskursus er for mig et kursus med fuld fokus på inspirerende foredrag, undervisning og samvær med mine kollegaer. Jeg har tænkt en del over årets generalforsamling. Der var ikke mange kommentarer til beretning, regnskab, budgetter osv. Skal jeg begynde at tænke: Har kordegne ikke overskud til foreningsengagement? Nej, jeg vælger at opfatte tavsheden på generalforsamlingen som opbakning til bestyrelsens arbejde. TAK for det! Vi har foretaget et skifte på formandsposten. Det er sket i henhold til begges ønsker, så derfor viser billedet en glad formand, der siger: tak for indsatsen og en glad afgående formand, der siger: jeg ønsker jer alt godt. Det er for mig et utroligt dejligt udgangspunkt for formandsopgaven og bestyrelsesarbejdet. Vi har sammen med jer, sammensat det helt rigtige hold og nu vil vi fortsætte det gode arbejde som I bakker op om. Bestyrelsen vil fortsætte de igangsatte arbejder vedr. visioner. Synliggørelse af vores fag og synliggørelse af bestyrelsens arbejde. Vi vil udarbejde kursuskatalog i samråd med kredsformænd. I den forbindelse ønsker vi en melding fra jer. Hvilke opgaver er der behov for kurser i? Send en besked til bestyrel- sen eller til jeres kredsformand om jeres forslag til kursustilbud. I den nærmeste fremtid vil nogle af jer blive kontaktet af jeres kredsformand. Bestyrelsen ønsker sammen med kredsformændene og jer at etablere mentor-ordninger. Her er der brug for jeres indsats. De af jer, som har særlige kompetencer indenfor f.eks. personregistrering, regnskab eller andre kerneopgaver, får mulighed for at blive mentor for andre i jeres kreds. Håber at I vil tage positivt imod en eventuel kontakt fra kredsformanden. Bestyrelsen vil herefter udpege de personer i de enkelte kredse, som vi finder bedst egnede til opgaven som mentor for jer! I Kirkeministeriets del på landskurset var der for mig opløftende beskeder. Jeg er glad for ministerets melding vedr. personregistrering. Vi er naturligvis enige i, at den af vores kerneopgaver som drejer sig om personregistrering skal forblive hvor den bliver udført dygtigt og professionelt. Nu er det så vores opgave at vores regnskaber kommer til at udvise de reelle omkostninger i forbindelse med civilregistreringsopgaverne. Jeg forventer at ministeriet i samråd med os, udarbejder arbejdsredskab som vi kan bruge til tidsopmåling vedr. civilregistreringsopgaven. Ligesom ministeriet ønsker vi at de reelle udgifter fremgår af vores regnskaber. Jeg vil endnu engang gerne opfordre jer alle til at fremsende ros, ris og andre konstruktive ideer til os i bestyrelsen. Vi vil dialogen med jer!

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 3.maj 2015 Af Gunna Sørensen Saldobalance Taget til efterretning. Aktuelle emner De sidste drøftelser vedr. formandens mundtlige beretning på Landskurset. Dagsorden til kredsformandsmøde drøftet. Visionsgruppen har udarbejdet visionsliste, som blev godkendt. De vedtagne beslutninger lægges på hjemmesiden. Forslag til at få højere organisationsprocent tages som punkt på næste bestyrelsesmøde. Formandens orientering Vedr. decentrale arbejdstidsaftaler. Menighedsråd har kompetence til at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Dog efter forhandling med os / Kordegneforeningen. Behandles i den mundtlige beretning, lægges på hjemmesiden. Udvalg og repræsentationer Henrik Kristoffersen, Henrik Højen og Richard Ammitzbøll arbejder på en beskrivelse af arbejdsopgaver i de enkelte løngrupper. Uddannelsesudvalget Vedr. kompetenceudvikling i faglige teams. Jennie Schlüter har været til møde i udvalget i KM. Der købes konsulentydelse hos Landsforeningen, idet KM har begrænsede resurser til at lave de interviews der skal bruges i undersøgelsen. Målet er at gøre mere brug af AMU. Landskursusudvalget Rekord for Landskurset, 382 var tilmeldte. Arbejdsmiljøudvalget Referat af sidste møde er lagt på hjemmesiden. Nyt møde 10. sept. i København. Punkter til orientering Fritz Knüppel har fremsendt en mail om gensidig vikarforpligtigelse. Vi afventer, hvad der kommer frem på kredsformandsmødet. Mailen omhandler vikardækning mellem flere kirker. Konstituerende møde i Vejle maj 2015 Referent Gunna Sørensen, bestyrelsesmedlem

5 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Redaktørens hjørne juni 2015 Så er vi klar Af Jennie Schlüter Vel hjemme fra årets Landskursus er det atter blevet tid til at påbegynde arbejdet med det næste blad. Som så mange gange før, var mit hoved, inden jeg gik i gang, helt tom for ideer til Redaktørens hjørne. Efter et par dage kom det første indlæg tikkende ind i min mail boks. Teksten var fra en førstegangs kursus deltager, som gerne ville give os andre en idé om, hvordan det er at være med på Nyborg Strand for første gang. Dagen efter modtog jeg en mail med et link til Dropbox, med alle de billeder, som vores meget aktive fotograf, Dorte Hartig, har fået taget gennem kurset. Alle billederne skildrede på hver deres måde den utrolig gode stemning, jeg synes har været kendetegnet for dette års Landskursus. TUSIND TAK til Dorte for dit store arbejde. Også en stor tak til de mange dem, der i løbet af landskurset er kommet med positive tilkendegivelser om bladet og afholdelse af pausegymnastik. Det er altid dejligt at få ros og ikke mindst en tilkendegivelse af, at det arbejde man gør, er godt nok. På årets generalforsamling fik vi dannet en ny bestyrelse og inden længe skal vi have en ny konstituering på plads. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Det er altid spændende, at skulle starte på noget nyt. Vores nye formand har allerede udsendt en liste med de forskellige poster, der skal besættes. Vi er så hver især blevet bedt om at komme med ønsker til de poster/områder vi gerne vil beskæftige os med i den næste periode. Vores nye formand vil så, til vores første møde, forsøge at komme med et forslag til en konstituering. Jeg er spændt på, ud fra Henriks oplæg, at se hvad de andre må have haft af ønsker. Selv har jeg, blandt andre ting, skrevet informationsudvalg og uddannelsesudvalg på min liste da jeg mener det er de områder jeg bedst kan bidrage til. Jeg har allerede en masse ideer til, hvordan vi kan arbejde videre med vores hjemmeside for at synliggøre, i hvert fald bestyrelsens arbejde. En ændring af informationsudvalgets arbejde ligger også højt på listen. Som Henrik Kristoffersen opfordre til i Formandens hjørne vil jeg også meget gerne opfordre jer til at sende mig en mail med evt. ideer til emner, I gerne vil have vi tager op i bladet. Jeg er så klar

6 6 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Lønforhandling 2015 Af Ejnar Kudsk Nu er det igen tid til lønforhandlinger. Blanket til udfyldelse er klar på kordegneforeningens hjemmeside. Bemærk senest indsendelsesfrist er 1. juli Alle forhandlinger skal ses i forhold til fikspunktet. Fikspunktet er løn som gives til den, som kan løse de af menighedsrådets pålagte opgaver. Fikspunktet er laveste løn til en kordegn uden faglig eller geografisk fleksibilitet. Lønnen, som kan gives til en fuldstændig grøn medarbejder uden erfaring. Positiv regulering af intervallønnen fra indplaceringen på fikspunktet eller fra den hidtidige indplacering kan komme på tale med den begrundelse, der beskriver forholdene/behovet på den aktuelle arbejdsplads og kordegnens kompetencer, erfaring og indsats. En kompetent, erfaren kordegn vil naturligvis kunne løfte opgaven egenrådigt, hvilket giver menighedsrådet mulighed for at tænke planer for andre forhold, da de pålagte opgaver netop bliver løst til ug. Denne erfaring / kompetence vil naturligvis kunne danne grundlag for forhandling. Uddannelse / efteruddannelse indenfor de arbejdsopgaver, som er pålagt, vil også forbedre løn mulighederne. Særlige sprogkundskaber kan i nogle stillinger være en særlig kompetence i servicering af borgerne. Særlig erfaring om PR., hjemmeside, IT mv., kan være noget dit menighedsråd efterspørger, hvorfor det også er naturligt, at du belønnes herfor. Nogen gange kan der også tænkes ud af boksen, hermed menes at du uddanner dig til opgaver, som ikke pt. er i stillingen, men som du som ansat kunne blive god til og efterfølgende tilbyder menighedsrådet, som en ydelse, der kan fremme kirkens liv og vækst. Listen er uudtømmelig. Menighedsråd og kordegn kan have mange forslag og ideer til opgaver, som kan løses af kordegnen. Faglig fleksibilitet, dvs. opgaver der er pålagt stillingen, som ikke er omfattet af kordegnens kerneopgaver ifølge overenskomsten, vil også kunne danne grundlag for forhandling af intervallønnen. Geografisk fleksibilitet, dvs. kordegnen løser opgaver for flere sogne, vil også være en mulighed for løft af lønnen. Danmarks Kordegneforening er af den opfattelse, at det at skulle arbejde med flere sogne (fra samme plads) også er ensbetydende med geografisk fleksibilitet. Det at sidde på kontoret og agere ud fra henvendelser, der drejer sig om flere sogne, giver en forstyrrelse og skaber et behov hos kordegnen for at kende forholdene i nabosognet; de ansattes navne og også et behov for rent faktisk at have set forholdene i de andre sogne, for at kunne rådgive borgerne om praktiske forhold, herunder adgangsforhold mv.

7 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk introkursus sammen med andre nyansatte. Kurset varer 1 dag og vi ser nærmere på: Folkekirkens historie Gudstjenester og kirkelige handlinger Folkekirkens organisation og økonomi Folkekirken som arbejdsplads Folkekirken lokalt og regionalt Planlagte kurser: Torsdag den 17. september i Harte Kirkecenter, Kolding Tirsdag den 20. oktober i Helligaandshuset, København K Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal afsted, og hold øje med nye kurser på Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.

8 8 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Societetet af afdankede formænd Igen i år var de tidligere formænd samlede til frokost den 6. maj på Nyborg Strand. Dagsordenen blev fulgt slavisk, først indtagelse af en lækker frokost med øl og et par snapse, det får virkeligt snakken i gang. Vi hører nyt siden sidst, en enkelt havde været syg og vi kunne sammen glæde os over, at han var rask igen. Naturligvis taler vi om dengang vi var i vælten og mindes de kampe der blev ført for at forbedre medlemmernes vilkår. Nu er der andre der tager over og kæmper videre sådan skal det være. Vi optog et nyt medlem Torben Bækgaard- Salling og bød ham velkommen i flokken og da han var trådt af aftenen før, kunne han betragtes som fuldgyldigt medlem af den fine sammenslutning af bedagede herrer. Tid- Af Anne-Lise Arnstrup ligere blev der udnævnt en præsident hvis eneste opgave var at indkalde til næste års møde, men det var vist for meget at forlange så undertegnede blev udnævnt til sekretær. Næsten hvert år bliver jeg spurgt hvorfor sidder du her i grunden, du har ikke været formand? Ja hvorfor det skyldes at der ved societets start var en ledig plads ved bordet og valget faldt på mig der var redaktør på det tidspunkt. Det var med bagtanke for de håbede på, at få god omtale i bladet og så har jeg siddet der siden, de skal i hvert tilfælde ikke vippe mig af pinden, i retfærdighedens navn skal siges, at det heller ikke har været forsøgt. Vi glæder os til næste års møde der bliver den 27. april 2016.

9 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Freelanceren på 1. landskursus Af Lars Ryaa Forventningerne var helt i top, for jeg havde hørt utrolig meget om det fantastiske landsmøde fra alle jeg havde samarbejdet med de sidste par år. Det var stedet, hvor man som kordegn fik det netværk, man havde brug for i hverdagen, faglig opdatering samt X-faktoren; info om kordegnens store udfordringer lige nu. Det var så lykkedes at komme til Nyborg Strand efter en jobkonsulent havde set ideen i, at jeg fik del i det netværk og den faglige opdatering for at komme videre den store jahat var heldigvis derude og tak for det. Det har så været fire dejlige dage med fuld fart på lige fra Torbens velkomsttale til Chris McDonald sluttede af, og jeg har været tryllebundet af det hele nu skal de mange ord lige bundfældes og skønt at kunne reflektere over det en solrig søndag eftermiddag. Jeg har fået en meget varm og imødekommende velkomst af alle i min kreds, og er sikker på, at jeg nok skal blive integreret i gruppen jeg føler mig allerede rigtig godt på vej. Det har også været dejligt at møde mine tidligere medkursister, som nu er kommet indenfor murerne og høre om deres virke; de ser alle ud til at befinde sig godt. Tak til alle der har bidraget til at gøre det til et fantastisk landskursus for een 1. gangs kursist. Jeg ser allerede nu frem til næste år, hvor jeg forhåbentligt har smidt freelancer - rollen det lyder meget mere spændende at være ildsjæl på fuldtid, så det vil jeg arbejde på nu. Mærkedage Lise Thimsen, tidl. Hjerting fylder 70 år 5. juni. Syd- og Sønderjyske Kreds ønsker hjertelig tillykke Lisa Henriksen, Skjern fyldte 40 år den 30. april. Vestjysk Kreds ønsker hjertelig tillykke

10 Ledige pladser på Den professionelle betjening af kirkens brugere, den august i Svendborg På kurset vil du lære: at foretage en professionel betjening af borgere i alle livets faser du vil lære om nogle af de reaktions- mønstre og adfærsformer som kan udspringe af de handlinger der kan foregår i kirken du vil også kunne foretage en professionel sione og etisk korrekt kt betjening af borgere med et andet religiøst tilhørsforhold. Kviknr til dette e kursus er: Vi uddanner folk

11 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Alterkrucifikset i Vestervang kirke, Helsingør Af Birgit Beck Jensen Der er langt imellem glasmosaikkerne i de nordsjællandske kirker, hvor udsmykningen i stor stil består af kalkmalerier. Det har derfor været noget af en opgave at finde nordsjællandske kirkemosaikker som fryd for øjet på forsiden af denne udgave af kordegneforeningens blad. Efter nogen søgen faldt valget på et lille alterkrucifiks som står på altret i Vestervang Kirke i Helsingør. Den nulevende kunstner Hein Heinsen har lavet dette værk af jern og farvet glas. Der er efter min mening meget pinse i krucifikset fordi det lever i det bagfra kommende dagslys som strømmer ind af de store vinduer bag ved altret. Når jeg siger at krucifikset lever i lyset, er det fordi lyset i dagens løb skifter og dels får de farvede sten til at gløde i mere eller mindre grad, dels ved at krucifikset kaster skygger på alterdugen som er kortere eller længere alt efter tidspunktet på dagen. Jesus er stået ind i korset og ser ud til at være på vej ud af korset og ud imod menigheden. Dette ses særlig tydeligt når skyggerne er lange sidst på eftermiddagen. Kunstneren Hein Heinsen er født i Grindsted 1935 og uddannet på Københavns Universitet, cand. Theol. 1962, og på Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler og Lærer på Kunstakademiets arkitektskole , professor ved Kunstakademiets billedkunstskoler Alterkrucifikset i Vestervang Kirke er et af hans tidlige værker fra Heinsen har udtalt at han er optaget af sammenhængene mellem kunst og kristendom. Hans arbejder lever i et spændingsfelt imellem det fjerne (faderen) det nære (sønnen) og Gud (Helligånden). Han stræber efter at lave så stor en spænding som mulig, til bristepunktet, i mellem de tre elementer for derved at fastholde det uforståelige i sin skarpeste form. Man må sige at det er lykkedes ganske godt med et 40 cm. højt krucifiks i Vestervang kirke.

12 12 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Helbredssikring i PFA Bemærk lige, at børn nu er dækket op til det fyldte 21. år også selv om de er udeboende. PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed for at blive behandlet hurtigt på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. Dine børn mellem 1 og 21 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan også købe en helbredssikring til samme pris som dig. Eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf bliver først dækket efter to år. På under medlemsfordele finder du en tilmeldingsblanket til PFA helbredssikring. Prisen er nu kr. for et år. Vær opmærksom på, at beløbet opkræves af PFA Pension pr. 1. januar. Til- og afmelding af forsikringen kan kun ske til Danmarks Kordegneforening. Kritisk sygdom og Gruppeliv Får du kendskab til en kollega, der bliver ramt af kritisk sygdom, eller hvis børn under 18 år bliver ramt af kritisk sygdom, vil det være en hjælp for den pågældende, at menighedsrådet bliver gjort opmærksom på dette. Det er desværre ikke i alle tilfælde, at menighedsrådet selv er opmærksom på, at der er en gruppelivsforsikring, og dermed en sum for kritisk sygdom, for de ansatte og deres børn. Sum i forbindelse med kritisk sygdom er kr. Du er altid velkommen til at kontakte Krista Grane Larsen på tlf

13 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Tillidsrepræsentanter Danmarks Kordegneforening Fyns Stift Birgitte Salin Hansen, Dyrup Sogn, Odense Haderslev Stift Alex Harttung, Christians Sogn, Sønderborg Ribe Stift Ejnar Kudsk, Grindsted Sogn, Billund Helsingør Sitft Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør Ole Steenberg, Grøndalslund Sogn, Rødovre Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte Ellen Ewald, Ishøj Sogn, Ishøj København Stift Kim Lykkegaard, Flintholm Sogn, Frederiksberg Minna Stenhøj Maltesen, Blågård Sogn, København Torben Gamst Jensen, Husumvold Sogn, København Sandra Burrett, Kastrup Sogn, Tårnby Lolland Falster Stift Karina Olsen, Nykøbing F. Sogn, Guldborgsund Roskilde Stift Gertrud Kursch, Antvorskov Sogn, Slagelse Viborg Stift Anna Grete Lund, Ikast Sogn, Ikast Minna Nygaard Pedersen Viborg Domsogn, Viborg Aalborg Stift Jørgen Steen, Skagen Sogn, Frederikshavn Birgitte Skrostrup Olesen, Vejgård Sogn, Aalborg Helle Holst Haugaard, Nr. Tranders Sogn, Aalborg Aarhus Stift Hanne Vinholt Kristensen, Skanderborg Sogn Lis Henning, Thorsager/Bregnet Sogne, Rønde Richard Ammitzbøll, Enghøj Sogn, Randers

14 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 14 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 KORDEGN VED VOR FRUE KIRKE, KØBENHAVN Da vores dygtige kordegn har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en erfaren kordegn til Vor Frue Kirke Københavns Domkirke snarest muligt og senest pr. 1. september Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer. Den daglige arbejdsplads vil indtil videre være Kirkekontoret, Pilestræde 67, 1112 København K. Vor Frue Kirke er domkirke for Københavns Stift og desuden sognekirke for Vor Frue Sogn. Sognet har en meget omfattende kirkeaktivitet med et bredt spektrum af tilbud. Udover højmesser, andre gudstjenester og et rigt koncertliv med bl.a. Københavns Drengekor kan nævnes Natkirken og relaterede aktiviteter, spise-/værested for hjemløse mm. Kirken har et velfungerende teamwork mellem de mange ansatte og frivillige. Se mere på kirkens hjemmeside De primære opgaver i stillingen: Personregistrering og registrering af kirkelige handlinger Betjening af kirkekontor (der deles med Trinitatis Kirke og Helligaandskirken), herunder almindeligt forefaldende kontorarbejde Sekretær for menighedsrådet og dets formand Deltagelse i gudstjenester Medvirken ved medarbejdermøder Udarbejdelse af gudstjenesteprogrammer og registrering af konfi rmander samt fremstilling af deltagelseslister mm Administration og udlejning af kirkens lokaler Ansvar for kirkens administrative IT-systemer Sekretærfunktion for præsterne (gudstjenesteprogrammer, konfi rmand- og minikonfi rmandlister, børnegudstjenest -lister o.l.) Assistent for Københavns Biskop Vi søger en person, der: er engageret, ansvarsbevidst og har erfaring som kordegn er præsentabel, fleksibel og servicemindet er vant til at arbejde i nært samarbejde med dygtige kollegaer ikke er bange for skiftende arbejdstider inden for timerammen har gode IT-kundskaber/kompetencer (Offi ce, Outlook, ChurchDesk mm) er villig til at dygtiggøre sig selv gennem kurser Ansættelse sker ved Vor Frue Sogns Menighedsråd beliggende i Københavns Stift. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Københavns Stift i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med Stiftet. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales derfor indenfor intervallet kr kr (aktuelt niveau). Fikspunktet er kr (aktuelt niveau). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr ,27 (aktuelt niveau). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammerne af vedkommendes intervalløn indgåes i henhold til overenskomstens 3, stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi cering af stillingen. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www. folkekirkenspersonale.dk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Ole Ehlers på telefonnummer Ansøgning med relevante bilag sendes til Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. juni 2015 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted umiddelbart efter deadline. Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børneattest. dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

15 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI KORDEGN VED VOR FRELSERS SOGN, VEJLE Vor Frelsers Sogn, Vejle søger ny kordegn pr. 1. august. Vor Frelsers Kirke, er smukt beliggende centralt i Vejle by Den hvide kirke. Kirken har to præster, aktivt menighedsråd og ansatte, og et levende menighedsliv. Der er opført nyt Kirkehus ved kirken i Sognet er et sygehussogn med lidt over indbyggere. Vi søger en kordegn der: Er serviceminded, glad og imødekommende. Har overblik og er fleksibel. Kan arbejde selvstændigt, og er god til at formidle informationer. Har en administrativ uddannelse. Har evne til personaleadministration. Er fortrolig med IT-arbejdspladsen, og hjemmesideadministration. Vi vægter højt, at kordegnen vil indgå i et engageret og positivt samarbejde med alle kirkens ansatte og med menighedsrådet. Stillingen omfatter: Personregistrering Betjening af kirkekontoret. Uden økonomistyring. Sekretær for præsterne og menighedsrådet. Forefaldende kontorarbejde, som IT-opgaver, kopiering og kalenderstyring Intern og ekstern kommunikation som annoncering og PR. Redaktion af Kirkeblad i samarbejde med bladudvalg. Redaktion af hjemmeside i samarbejde med webmaster. Administration af aktiviteter i sognet. Villighed til kortvarige afløseopgaver for andre kordegne i Vejle Daglig driftskoordination af personalet, i tæt samarbejde med kontaktpersonen. Kordegnen skal være indforstået med, at der kan ske ændringer i stillingens indhold. Stillingen er på 37 timer om ugen, og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomst, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se på Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på , ,59 kr. for en fuldtidsstilling. Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t ,09 kr. for en fuldtidsstilling. Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Besættes stillingen med en tjenestemand, klassifi ceres stillingen efter forhandling mellem Kirkeministeriet og de forhandlingsberettigede parter. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Erfaring som kordegn er en fordel. Vil du vide mere, kan du kontakte vores: Kontaktperson: Svend Nørby, eller Sognepræst: Bjørn Ellerbek, eller km.dk Sognepræst: Dorthe R. Jensen, eller Eller se: Er du interesseret, så send din ansøgning til: Kontaktperson Svend Nørby, Parallelvej 15, 7100 Vejle eller Vedhæft CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelser. Ansøgningsfrist: juni 2015 Ansættelsessamtaler vil foregå: Onsdag den 24. juni 2015 fra kl dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

16 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle Ændring i ansættelsesforhold Husk at give besked til sekretariatet når der sker ændring i dit timetal, hvis det får indflydelse på dit kontingent. Ifølge foreningens vedtægter er kontingentet fastsat som følger: Gruppe 1: Ansatte fra og med 22 timer ugentlig. Gruppe 2: Ansatte fra og med 8 timer og under 22 timer ugentlig. Gruppe 3: Under 8 timer om ugen og pensionister Af hensyn til opkrævning af kontingent, vil jeg meget gerne have oplysningerne senest en måned inden et kvartalsskifte. Krista Grane Larsen, sekretær Får du nok for dit medlemskontingent???? Tjenestemændenes Forsikring er et godt tilbud også til overenskomstansatte kordegne For de fleste vil der være penge at spare i forhold til øvrige forsikringsselskaber ofte op til kr. eller mere. Det er nu også muligt, at børn af medlemmer i Danmarks Kordegneforening kan tegne forsikringer til samme favorable vilkår. Du kan finde din lokale forsikringstillidsmand på Vælg: Kontakt Forsikringstillidsmand. Krista Grane Larsen, sekretær

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegnenes blad Nr. 6 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Profession i forandring

Profession i forandring MARTS 2012 2 23 1 DIAKONbl bladet adet 49. ÅRGANG Profession i forandring Viden giver muligheder Man skal lytte Ånden i hånden TEMA: Diakoni mellem teori og praksis 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Venne-pårørendeforeninger er støtte, ikke en klagecentral Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING. PMF Fyn er en del af forbundet tlf. 46 97 13 13

P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING. PMF Fyn er en del af forbundet tlf. 46 97 13 13 Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyn Nr. 4 december 2010 M P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING PMF Fyn dækker følgende kommuner: Assens Nordfyn Fåborg-Midtfyn Middelfart Odense Kerteminde

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere