Bilag til embedsregnskab 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til embedsregnskab 2010"

Transkript

1 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011

2 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager og årsværk. 1. Vægtning af sager I embedsregnskabet foretages en vægtning af de forskellige sager og årsværk ved retterne. Vægtningen af sager tager hensyn til den forskellige arbejdsbelastning, der ligger i sagerne, og forskelle i sagssammensætningen mellem retterne, således at sagstallene gøres sammenlignelige over årene og mellem retterne. Vægtningen af årsværk tager hensyn til forskelle i personalesammensætning mellem retterne og eventuelle ændringer i personalesammensætningen inden for den enkelte ret over tid. Der er følgende tre vægtningsmodeller: 1. Vægtning indenfor det enkelte sagsområde f.eks. domsmandssager i forhold til sager uden domsmænd indenfor straffesagsområdet. 2. Vægtning mellem sagsområder f.eks. straffesager i forhold til civile sager. 3. Vægtning af årsværk f.eks. jurister i forhold til kontorpersonale. De tre vægtningsmodeller beskrives nærmere nedenfor. Ad 1 Denne vægtningsmodel vægter sagerne indenfor det enkelte sagsområde på baggrund af sagsvægte fastlagt i 2003 og 2004 og første gang taget i brug ved udarbejdelsen af embedsregnskaberne for Nogle af vægtene er efterfølgende blevet justeret på baggrund af drøftelser i statistikgrupperne CivilStraf, FogedTvang og Skifte. Straffesager, civile sager, fogedsager og skiftesager er vægtet internt således, at sagerne indenfor det enkelte sagsområde tildeles forskellige vægte. Alle notarialforretninger har vægten én, og der er derved ikke en særskilt vægtning af de enkelte typer af notarialforretninger. Vægtningsmodellen er meget fintmasket. Det overordnede princip i vægtningsmodellen er, at sagerne tildeles en grundvægt og evt. en tillægsvægt. Grundvægtene løber over nogle intervaller. For straffesager er vægtintervallet 1 til 150. Som eksempel kan nævnes, at en straffesag, der afgøres med domsmænd, tæller med 25 point for juristerne, medens denne gruppe kun får 1 point for afsluttede beskikkelsessager. Vægtintervallet for civile sager er 1 til 40, fogedsager har vægtintervallet 2 til 15, insolvensskiftesager har vægtintervallet 1 til 12 og dødsboskiftesager har intervallet Disse intervaller kan ikke anvendes som grundlag for sammenligning på tværs. Vægtningsmodellen tager endvidere hensyn til forskelle i den grad, sagerne belaster henholdsvis jurister og kontorpersonale, og der er derfor særskilte vægte for de to personalegrupper. De vægtede sager beregnes først med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne grundvægte og tillægsvægte. Når alle retters vægtede sager og derved det samlede antal vægtede sager for alle byretter er beregnet, omregnes disse tal forholdsmæssigt for et basisår, hvor den samlede sum af vægtede sager for alle retter svarer til den samlede sum af uvægtede sager. Herigennem indekseres vægtede sager i forhold til uvægtede sager med det formål at skabe sammenlignelighed. Når denne indeksering er foretaget, kan man sammenligne de vægtede sager med de uvægtede sager og se, om retten har en sagssammensætning, der er tungere eller lettere end gennemsnittet for byretterne. Ændringen fra 82 byretter til 24 byretter betød et databrud i forbindelse med reformen, ligesom ændrede vægte og nye sagstyper også har gjort det vanskeligere at foretage helt præcise sammenligner mellem tiden før og efter reformen. Ved indførelsen af nye sagstyper og nye vægte pr. 1. januar 2008 blev det besluttet at ændre udgangspunktet (basisåret) for beregning af vægtede sager fra 2005 til Dette med henblik på lettere at muliggøre en sammenligning af tiden umiddelbart før reformen med tiden efter reformen.

3 3 Ud over grundvægtene er der en række tillægsvægte, bl.a. for sager med tolk og sager, hvor retsmøderne går ud over én dag. Vægte samt tillægsvægte på de enkelte sagsområder kan ses på intranettet under (organisation/ledelsesinformation/sagsvægtning). Med virkning fra 1. januar 2008 blev enkelte af vægtene justeret. Samtidig kom der nye vægte til som følge af, at byretterne siden 1. januar 2008 har behandlet småsager og nævningesager mv. Forholdet mellem uvægtede modtagne og afsluttede uvægtede sager og vægtede afsluttede sager indenfor de forskellige sagsområder fremgår af tabel 1 i embedsregnskabet. Der i efteråret 2010 blevet besluttet en forenkling af sagsvægtningsmodellen, der tages i brug med virkning fra 1. januar Ad 2 Den anden vægtningsmodel har til formål at vægte sagsområderne straffesager, civile sager, fogedsager, skiftesager, notarialforretninger og tinglysningssager overfor hinanden. Vægtene for embedsregnskabet 2010 tager udgangspunkt i forholdet mellem den gennemsnitlige lønudgift ( ) pr. vægtet sag på de enkelte sagsområder. Vægtene er dels beregnet særskilt for henholdsvis kontorpersonale og juridisk personale og dels samlet for alle personalegrupper. Med virkning fra 1. januar 2011 vil vægtene i stedet være fastlagt ud fra den gennemsnitlige lønudgift i perioden fra Vægtene fremgår af tabellen nedenfor: Jurist Kontor Samlet Straffesager 1,68 1,21 1,47 Civile sager 2,69 1,93 2,34 Fogedsager 0,27 0,51 0,38 Skiftesager 1,33 2,15 1,70 Notarialforretninger 0,11 0,25 0,17 De sagstal, der er vægtet samlet på tværs af sagsområder, fremgår i den nederste række i tabel 1. De indgår ved beregningen af rettens samlede produktivitet og ved beregningen af den samlede produktivitet på de enkelte sagsområder, jf. tabel 2 og 3 og figur 1. Ad 3 Den sidste vægtningsmodel er vægtningen af årsværk. Denne vægtningsmodel tager hensyn til forskelle i personalesammensætningen mellem retterne og de hermed forbundne lønomkostninger. Vægtene for de forskellige personalegrupper henholdsvis juridisk personale, kontorpersonale, og øvrigt personale beregnes som den relative lønforskel mellem personalegrupperne. Der anvendes følgende vægte: Grpnr. Vægt 1 - jurister 1, kontorfunktionærer 0, elever beskordn mv øvrigt personale 0,6 Et eksempel til illustration. To retter har nøjagtig samme antal sager og ens sagssammensætning og derudover har de nøjagtig samme årsværksforbrug. Den eneste forskel på de to retter er, at ret x har en personalesammensætning, hvor der er forholdsmæssigt flere jurister end i ret y. Hvis produktiviteten beregnes

4 4 som antal årsværk i forhold til antal vægtede sager, vil to retter få præcis det samme resultat. Men hvis produktiviteten beregnes som antal vægtede sager pr. vægtede årsværk, vil ret x få en lavere produktivitet end ret y, hvilket er udtryk for at lønomkostninger pr. vægtet sag er højere. De vægtede årsværk indgår sammen med de vægtede sager som beregningsgrundlag i tabel 2 og 3. Disse årsværksvægte vil også blive opdateret med virkning fra 1. januar Årsværk De årsværk, der anvendes i embedsregnskabet for 2010 (baseret på bevillingstimer), er korrigeret for en række forhold, jf. tabel 10 i embedsregnskabet. Der kompenseres for følgende forhold ved opgørelse af årsværksforbruget: o Langtidssygdom o Lønnet barselsorlov og øvrige orlovsforløb med løn o Deltagelse i møder i Hovedsamarbejdsudvalget, udvalg nedsat af HSU og udvalg nedsat af Domstolsstyrelsen mv. o Dommerfuldmægtige under uddannelse (indgår kun med 2/3 årsværk) o Udlån af personale til andre retter Følgende forhold medfører tillæg ved opgørelse af årsværksforbruget: o Bistand fra sættedommere o Lån af personale fra andre retter I forhold til byretter med et eller flere afdelingskontorer kompenseres der med henholdsvis 1 juristårsværk og 2 kontorfunktionærsværk pr. afdelingskontor. Denne kompensation svarer til det ekstra antal årsværk, som de pågældende retter får tildelt ved udmøntning af lønsummen. Ved beregning af produktivitetsindeks på sagsområderne i tabel 6 er de årsværk, der er registreret under generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner mv. nøgletalsfordelt på sagsområderne. Formålet hermed er at gøre produktiviteten uafhængig af forskelle mellem retterne for så vidt angår det antal årsværk, der anvendes til ledelse og administration mv. Årsværkene er fordelt i henhold til den procentvise fordeling af årsværk mellem sagsområderne ved den enkelte ret. Inden da er et eventuelt årsværksforbrug til tinglysningsopgaver (2008 og 2009) trukket rent ud dvs. uden at en forholdsmæssig del af generel ledelse og administration mv. lægges til årsværksforbruget på tinglysningsområdet. 3. HR-data Som noget nyt er der indarbejdet centrale HR-data i embedsregnskabet for at give et mere nuanceret billede. Disse data om gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder og personaleomsætning er alle trukket i Isola3, som Personalestyrelsen står for driften af. Forudsætningerne i forhold til tilblivelsen af disse tal kan ses på Isola3, men er også beskrevet neden for i bilag A. 4. Beregninger Nedenfor beskrives hvilke tal, der indgår i tabellerne i embedsregnskabet, herunder beregninger der er foretaget. Tabel 1. Antal afsluttede vægtede og uvægtede sager i : I denne tabel fremgår rettens sagsmængde for opdelt pr. sagsområde og samlet for retten.

5 5 Tabel 2. Indeks for rettens samlede produktivitet: I denne tabel er produktiviteten beregnet som vægtede sager på tværs af sagsområder i forhold til det samlede årsværksforbrug ved retten. Resultatet er indekseret, hvor 100 svarer til den gennemsnitlige produktivitet for byretterne i Igen er det muligt at foretage en sammenligning i forhold til gennemsnittet og den 5. bedste byret i Tabel 3. Indeks for rettens produktivitet på de enkelte sagsområder: I denne tabel er produktiviteten beregnet som vægtede sager inden for de enkelte sagsområder. Resultatet er indekseret, hvor indeks 100 svarer til den gennemsnitlige produktivitet for hvert sagsområde ved byretterne i Tabel 4. Rettens årsværksforbrug til ledelse, administration og hjælpefunktioner mv. I denne tabel angives rettens årsværksforbrug til ledelse og administration samt hjælpefunktioner mv. Det er muligt at sammenligne med 2008 og 2009 samt i forhold til gennemsnittet for byretterne. Tabel 5. Rettens målopfyldelse i 2010 i forhold til fastsatte mål: I denne tabel angives gennemløbstiden for afsluttede sager i forhold til opdeling på bestemte intervaller. Den enkelte byret kan sammenligne sig i forhold til målsætningen for 2010, gennemsnittet og den 5. bedste byret. Endvidere fremgår målopfyldelsen for Tabel 6. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage inden for de enkelte sagsområder: Denne tabel supplerer oversigten over rettens målopfyldelse, så man kan få en fornemmelse af, hvad den gennemsnitlige afgørelsestid er i dage i de enkelte sagstyper. Tabel 7. Antal verserende sager ved udgangen af 2009 og 2010: I denne tabel er antallet af verserende sager ved udgangen af året i 2009 og 2010 opgjort på sagsområderne. Samtidig sættes antal af verserende sager ved udgangen af 2010 i forhold til antallet af modtagne sager i året. Det er muligt at sammenligne i forhold til gennemsnittet for byretterne og 5. bedste ret, ligesom der er opstillet en normalbunkeindikator, der giver et fingerpeg om, hvordan forholdet bør være mellem verserende og modtagne sager for at sikre en tilfredsstillende sagsbehandlingstid. Tabel 8. Resultater af overordnede spørgsmål om brugeroplevet kvalitet: Tallene er fra brugerundersøgelsen, der blev gennemført i afslutningen af Det er muligt at foretage en benchmarking i forhold til gennemsnittet for byretterne og 5. bedste byret. Tabel 9. Resultater af udvalgte spørgsmål om trivsel og motivation: I denne tabel ses resultatet af spørgsmål om arbejdsglæde, motivation og samlet tilfredshed i ansættelsen fra trivselsundersøgelsen i Der kan sammenlignes med undersøgelsen fra Tabel 10. Udvalgte HR-data: I denne tabel angives personaleomsætningen i procent forstået som antallet af afgåede årsværk i forhold til det gennemsnitlige antal årsværk ved retten i Endvidere ses det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder (ekskl. ansatte under socialt kapitel). Tabel 11. Rettens årsværksforbrug efter korrektion af uddata i perioden fra 2008 til 2010: I denne tabel angives rettens årsværksforbrug i absolut og indekseret. Tabel 12. Rettens årsværksforbrug på de enkelte sagområder i I denne tabel angives rettens årsværksforbrug på de enkelte sagsområder og opgøres samtidig procentuelt i forhold til rettens samlede årsværksforbrug.

6 6 I Isola3 er fraværsstatistikken, fraværstyper, defineret således: BILAG A Fraværstyper er den statistik i ISOLA, hvor du kan trække oplysninger fordelt på forskellige fraværsårsager. Statistikken over fraværstyper er velegnet til at følge virksomhedens fravær fordelt på forskellige fraværsårsager. Fraværstyper giver samtidig adgang til at sammenligne fravær mellem statslige virksomheder på en let tilgængelig måde. Der er følgende fraværsårsager: Sygefravær (inkl. arbejdsskade). Delvis sygemelding med nedsat tid. (*) Barns 1. sygedag. Barsel og adoption. Særlige feriedage. (**) (*) Denne fraværsårsag optræder første gang i 1. kvt (**) Denne fraværsårsag indeholder også feriefridage indtil Du har mulighed for at vælge en, flere eller samtlige fraværsårsager som grundlag for statistikken. I Fraværstyper er fraværet opgjort i gennemsnitligt antal fraværsdage pr. ansat for den opgørelsesperiode, som du vælger. Der optræder både fraværsperioder, der er afsluttet og uafsluttet ved det valgte kvartals/års udgang. Der er mulighed for at fravælge ansatte på beskæftigelsesordninger under socialt kapitel i statistikken, hvis du vælger en periode fra 2. kvt og frem. Der er forskel på datagrundlaget for Fraværstyper og Fraværsperioder. Fraværstyper indeholder både afsluttede og uafsluttede perioder, mens fraværsperioder kun indeholder afsluttede perioder. Læs mere om forskellen mellem Fraværstyper og Fraværsperioder. Endvidere er der anført følgende om personaleomsætning i Isola3: Med Personaleomsætningsstatistikkerne kan du følge og analysere udskiftningen af personale på forskellige måder. Du har mulighed for at få medarbejderudskiftningen opgjort som personaleomsætning og nettotilgang eller som reel tilgang og afgang i årsværk. Personaleomsætnings- og nettotilgangsprocenterne angiver udskiftningen af personale sat i forhold til det analyserede områdes samlede personale. Personaleomsætningen viser andelen af afgåede i forhold til det gennemsnitlige antal årsværk, mens nettotilgangen også viser, i hvilken retning udskiftningen foregår. Den kan altså fortælle, om der er blevet flere eller færre i en virksomhed i løbet af en periode. Tilgang og afgang angiver derimod de reelle bevægelser opgjort i årsværk. Statistikken er årlig. Fra 2003 og frem løber den fra 31. december ét år til 31. december det efterfølgende år. Tidligere blev statistikken opgjort for perioden 31. maj ét år til 31. maj det efterfølgende år.

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal April 2016 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hillerød

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hillerød EMBEDSREGNSKAB 2008 Marts 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Århus. Evt. sammenligning Retten i Horsens Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Århus. Evt. sammenligning Retten i Horsens Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2017 ten i Århus 2016 2017 Gnst. BR 2017 Evt. sammenligning ten i Horsens Datatabeller 5. bedste 2017 2016 2017 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks) 94,2

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2017 2 Indledning 2016 var præget af yderligere økonomiske nedskæringer,

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Holstebro

EMBEDSREGNSKAB Retten i Holstebro EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Holbæk

EMBEDSREGNSKAB Retten i Holbæk EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2007 Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Randers

EMBEDSREGNSKAB Retten i Randers EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Lyngby

EMBEDSREGNSKAB Retten i Lyngby EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2018 2 Indledning Rettens aktivitet målt som vægtede afsluttede sager

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Helsingør

EMBEDSREGNSKAB Retten i Helsingør EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Nykøbing Falster. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Nykøbing Falster. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holstebro. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holstebro. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Lyngby. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Lyngby. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hillerød

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hillerød EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Glostrup

EMBEDSREGNSKAB Retten i Glostrup EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2007. Retten i Hillerød

EMBEDSREGNSKAB 2007. Retten i Hillerød EMBEDSREGNSKAB 2007 Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2007 Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 Indledning Retten i Roskilde var i 2013 fortsat placeret i fire

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 12

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

NØGLETAL FOR BYRETTER OG TINGLYSNINGSRETTEN kvartal 2018

NØGLETAL FOR BYRETTER OG TINGLYSNINGSRETTEN kvartal 2018 NØGLETAL FOR BYRETTER OG TINGLYSNINGSRETTEN 1.-3. kvartal 2018 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1.-3. kvartal 2018 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁶

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2016 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2016 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2017 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2017 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2017 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2017 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2018 Retten i Esbjerg udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2018 2 1. Indledning kort præsentation af retten I 2017 forbedrede markant sin produktivitet,

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2017 Retten i Lyngby

ÅRSBERETNING 2017 Retten i Lyngby ÅRSBERETNING Retten i Lyngby - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2018 2 1. Indledning Retten i Lyngby er en af Danmarks 24 byretter. Retskredsen omfatter fire kommuner, Lyngby-

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2018

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2018 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2018 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2018 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁸ 1. kvartal 2018 Gnst. afgørelsestid

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten 2016 har været et godt år for. Vi har

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1.-4. kvartal 2017 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1.-4. kvartal 2015 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1.-4. kvartal 2017 Modtagne sager Afsluttede

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire forskellige bygninger i Roskilde.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2018 Retten i Odense (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING 2018 Retten i Odense (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2018 Retten i Odense (bemærkninger til årsnøgletal) Marts 2019 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Bemærkninger til resultater i 2018... 4 2.1: Effektivitet (aktivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten i Sønderborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2016 Retten i Sønderborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2016 Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2017 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7 Maj 2008 Statistik og Controlling 2 1. Indledning Neden for vises en række nøgletal fra byretternes embedsregnskaber for 2007. Embedsregnskaberne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2018 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2017 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2018 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Sønderborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Sønderborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Beretning... 3 3. Resultater i 2014...

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten 2013 har været et godt år for retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2018 Retten i Horsens bemærkninger til årsnøgletal

ÅRSBERETNING 2018 Retten i Horsens bemærkninger til årsnøgletal ÅRSBERETNING 2018 Retten i Horsens bemærkninger til årsnøgletal Marts 2019 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Bemærkninger til resultater i 2018... 3 2.1: Effektivitet (aktivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Beretning... 3 3. Resultater i... 4 Resultat

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 for Retten på Frederiksberg. (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING 2013 for Retten på Frederiksberg. (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2013 for (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter. Retskredsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2018 Retten på Bornholm. (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING 2018 Retten på Bornholm. (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2018 ten på Bornholm (bemærkninger til årsnøgletal) Marts 2019 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Bemærkninger til resultater i 2018... 3 2.1: Effektivitet (aktivitet

Læs mere