DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 20. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 20. november"

Transkript

1 Referat Fakultetsledelsesmøde tirsdag den 9. december kl AgroTech, Agro Food Park 13, Skejby mødelokale Foodturelab Fakultetsledelsesmøde nr. 15 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Birgit Schiøtt (BS), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Conni Simonsen (CSI), Niels Halberg (NH), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) Afbud: Niels Kroer (NKR), Kurt Nielsen (KNI) og Hanne Bach Clausen (HBC), Science and Technology Dekansekretariatet Charlotte Sand Rådgiver DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 20. november 2014 (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 3. Økonomi a. Status ift. Regnskab 2014 og Budget Status på Problemanalysen (bilag) a. Status og evt. tilretning af overordnet handleplan for ST (bilag) b. Indledende drøftelse af delegering (bilag) c. Orientering fra arbejdsgruppen om grundlæggende principper for ny økonomimodel d. Kommissorium for arbejdsgruppen procedure for ansættelser (bilag) e. Gensidig orientering om planer ift. faglig identitet, trivsel og sammenhæng på institutterne f. Status på handleplan og proces for administrationen ved Niels Damgaard Hansen 5. Personale (DMA deltager) a. Afvikling af ferie og restferie (bilag) b. Elever og laborantpraktikanter (bilag) 6. ST-grænseværdier for fælles AU-kvalitetsindikatorer (bilag) 7. Nyt fra prodekanerne Dato: 10. december 2014 Side 1/9 Aarhus Universitet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 - Code of Conduct ved Jes Madsen - Dimensionering ved Tom Vindbæk Madsen (bilag) 8. Meddelelser a. Erhvervssamarbejde i forbindelse med værtsskab for konferencen European Climate Change Adaptation (ECCA) 2015 (bilag) b. Kommissorium for de tværgående bånd (bilag) c. Psykisk APV - status for institutternes og ST s handlingsplaner december 2014 (bilag) d. Resultat af valg på ST 2014 (Bilag) 9. Eventuelt Side 2/9 NCN indledte med at byde velkommen til Birgit Schiøtt som med virkning fra den 1. december 2014 er tiltrådt som konstitueret institutleder på Kemi for de kommende 2 år. Birgit afløser Karl Anker Jørgensen, der siden februar 2014 har fungeret som konstitueret institutleder på Kemi. NCN orienterede endvidere om, at ST desværre skal sige farvel til Niels Kroer som fratræder sin stilling som institutleder på Miljøvidenskab d. 1. marts 2015 for i stedet at blive institutleder på Biologisk Institut, Københavns Universitet. Niels Kroer beklæder posten som institutleder på Miljøvidenskab frem til d. 28. februar Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra fakultetsledelsesmøde d. 20. november 2014 (bilag) Dagsorden og referat blev godkendt. Ad. 3. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) NCN bemærkede, at det på sidste fakultetsledelsesmøde blev besluttet, at Inno+ skal drøftes i fakultetsledelsen, når de endelige politiske beslutninger foreligger. Ad. 4. Økonomi a. Status ift. Regnskab 2014 og Budget Regnskab 2014: NCN har afholdt FC3 møder med institut- og centerlederne i uge 41. Et af emnerne var FC og prognose for resultat En del institutter rammer budgettet. NCN oplyste, at han derfor forventer at nå et resultat svarende til det budgetterede underskud. Den endelige budget afslutning er den 9. januar Budgetterne : NCN orienterede om, at budgetterne er udarbejdet under hensyntagen til økonomien i Det har vist sig nødvendigt at genindkalde budgetter for en del institutters vedkommende, således der opnås balance i 2015 og årene efter.

3 NCN understregede, at de institutter/centre der har fået en mail om godkendt budget kan gå i gang med rekruttering. NCN indskærpede samtidig, at det er vigtigt at sikre at der udarbejdes brede opslag. Det er institut- og centerlederen som er ansvarlig for: - at de stillinger der opslås kan rummes inden for instituttets/centerets budget og strategiplan - at budgetterne holder samt -at sikre brede opslag. Side 3/9 Ad. 5. Status på Problemanalysen (bilag) a. Status og evt. tilretning af overordnet handleplan for ST (bilag) På sidste fakultetsledelsesmøde efterlyste Michelle en oversigt som viser de forskellige frister som arbejds- og koordinationsgrupperne har sat for institutterne/centrenes tilbagemeldinger. Dekansekretariatet har udarbejdet en sådan oversigt. Planen er, at grupperne løbende sætter de nye frister på, der bliver fastsat. Det er dermed et dynamisk dokument. Institut- og centerlederne får en opdateret version tilsendt, når der er nye frister på oversigten. De nye frister vil bliver markeret med gult. Den overordnede handleplan for ST: NCN bemærkede, at der ikke er sket tilretninger/ændringer siden sidste fakultetsledelsesmøde på den overordnede handleplan for ST. Det står dog allerede nu klart, at der vil komme forsinkelser, fx kan arbejdsgruppen vedr. procedure for ansættelser ikke mødes før i januar 2015 og gruppen vil derfor ikke kunne nå at have et forslag klar til fakultetsledelsesmødet i februar. NCN pointerede, at det vigtigste er, at vi får tænkt os godt om og ikke forhaster os. Der vil blive udarbejdet en opdateret handleplan til næste fakultetsledelsesmøde. b. Indledende drøftelse af delegering (bilag) Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), formand for koordinationsgruppen: Fakultetsledelse, institutledelse og nærvær, orienterede om gruppens foreløbige drøftelser vedr. delegering. Der var udsendt en sagsfremstilling med beskrivelse af regelgrundlaget for delegering og definition af begreberne: Ledelse, delegering og inddragelse. KLI understregede, at det er vigtigt, at enhver medarbejder ved, hvem der træffer hvilke beslutninger. Det er afgørende, at der en klar organisering og nogle tydelige snitflader. Gruppen har valgt en arbejdsform, hvor den vil identificere de områder, hvor gruppen mener, det er relevant at drøfte delegering på ST og herefter for hvert område beskrive, hvem der har beslutningskompetencen, hvad det giver anledning til af overvejelser og hvad der skal delegeres. Mogens Nielsen (MN) gennemgik området: Eksternt samarbejde. AU har fastsat generelle retningslinjer for eksternt samarbejde i: Instruks eksterne midler. Det fremgår heraf, at det er dekanen, som skal godkende samarbejdsaftaler, men dekanen kan

4 vælge at uddelegere sin kompetence til institutlederne. Dekanen fastsætter da retningslinjer for indgåelse af samarbejdsaftaler som skal følges af institutlederne. Side 4/9 Dekanen vil være flaskehals, hvis han skal underskrive alle samarbejdsaftaler og har heller ikke detailkendskabet. Det bør derfor overvejes, hvornår kompetencen kan uddelegeres til institutlederne, og om institutlederen kan uddelegere underskriftskompetencen ned i ledelsesstrengen. Et forslag kan være at beslutte, at hvis en aftale fagligt kun berører et institut og vedrører en økonomisk forpligtelse på op til XX kr. så har dekanen uddelegeret underskriftskompetencen til institutlederen. Institutlederen kan på samme måde uddelegere sin underskriftskompetence ned i ledelsesstrengen igen under forudsætning af, at aftalen er fagligt afgrænset og vedrører en økonomisk forpligtelse på op til YY kr. Ved delegering skal både de retningslinjer der er fastsat på AU, og de retningslinjer dekanen/institutlederen fastsætter for indgåelse af aftaler følges. I forhold til eksterne samarbejdsaftaler er det endvidere et kendt fænomen, at de eksterne parter stiller krav om hvem der skal underskriver en aftale. Det blev besluttet at gruppen arbejder videre ud fra den skitserede model og kommer med et udspil omkring delegering til dekanen. c. Orientering fra arbejdsgruppen om grundlæggende principper for ny økonomimodel NCN orienterede om, at arbejdsgruppen for ny økonomimodel er i gang med at se på og udvælge de økonomiparametre, der skal indgå i modellen. Dvs. en konkretisering af hvilke udgifts- og indtægtsområder hvor der er behov øget transparens og en styrkelse af incitamenterne på institutter og centre. Arbejdet går lidt langsommere end forventet, da der er en del, der skal leveres af ST økonomi. Gruppen forventer dog at få kigget på konsekvenserne af forskellige scenarier for indtægtssiden og udgiftssiden inden jul. Oplæg til et revideret årshjul hvor der indarbejdes drøftelser og behandling i fakultetsledelsen forventes at kunne være klar i løbet af januar. Det blev besluttet, at da Niels Kroer forlader ST med virkning fra 1. marts 2015 vil det være mest hensigtsmæssigt, at der kommer en anden institutleder ind i arbejdsgruppen, da gruppen ikke forventer at være færdig med sit arbejde inden da. Der var enighed om, at Peter Henriksen indtræder i stedet. d. Kommissorium for arbejdsgruppen procedure for ansættelser (bilag) Jes Madsen formand for arbejdsgruppen redegjorde for de foreløbige overvejelser om gruppens arbejde. I arbejdsgruppen er der repræsentanter for både Akademisk Råd og FSU. JESM har vurderet, at det derfor er vigtigt, at alle gruppens medlemmer er til stede ved det første møde, hvor kommissoriet for gruppens arbejde vil blive drøftet og

5 fastlagt. Det tidligste tidspunkt, hvor det har været muligt at samle alle medlemmerne er medio januar Side 5/9 JESM pointerede, at arbejdsgruppen primo januar 2015 forventer at sende spørgsmål til institutterne/centrene til brug for de lokale drøftelser om procedure for ansættelser på ST. Der var enighed om, at Karl Anker Jørgensen fortsætter i arbejdsgruppen, selv om han er fratrådt som institutleder. Der var følgende kommentarer fra institut- og centerlederne i forhold til gruppens arbejde: Der skal være plads til ad-hoc ansættelser på institutterne (Hvis det pludseligt måtte visse sig muligt at rekruttere en særlig kvalificeret person skal det være muligt, også selv om det ikke er indeholdt i instituttets/centerets budget, strategi og rekrutteringsplan.) Arbejdsgruppen skal vurdere de retningslinjer der er fastsat på ST bl.a. Kriterier for varige ansættelser. I vurderingen bør indgå, hvorvidt de faglige forpligtelser der gælder i forhold til rådgivningsopgaver er dækket tilstrækkeligt i A, B, C kriterierne. Det skal tænkes ind, at ASE har sin egen stillingsstruktur. e. Gensidig orientering om planer ift. faglig identitet, trivsel og sammenhæng på institutterne NCN bad om at få en status på drøftelserne ude på institutterne/centrene i forhold til eftersynet af institutstrukturen og den interne organisering af institutter og centre. NCN understregede, at det er et af de absolut vigtigste punkter i hele problemanalyse processen, hvorfor han gerne vil følge arbejdet. Koordinationsgruppen for organisering, faglig identitet og sammenhæng har sat arbejdet i gang og bedt institut- og centerlederne om at melde tilbage til gruppen senest den 19. dec Gruppen har møde primo januar 2015 og forventer at kunne afrapportere til fakultetsledelsen umiddelbart herefter. Tilbagemeldingen var generelt, at drøftelserne på institutterne/centrene er godt i gang. Medarbejderne er involveret og LSU er inddraget. g. Status på handleplan og proces for administrationen ved Niels Damgaard Hansen (NDH) NDH orienterede om status. Afklaringsmøderne er afholdt og der afholdes nu dialogmøder med funktionscheferne. NDH pointerede, at dialogmøderne også vil blive afholdt efter behov fremadrettet.

6 NCN har samlet konklusionerne fra afklaringsmøderne i en opsamling som vil blive offentliggjort. Der arbejdes nu på at finde løsninger på problemerne. I januar 2015 vil der komme en handleplan for de tiltag der skal sættes i gang på det administrative område på ST. Side 6/9 NCN roste NDH for det omfattende og meget grundige udredningsarbejde. Ad. 6. Personale (Dorthe M. Andersen deltog) a. Afvikling af ferie og restferie (bilag) DMA orienterede om, at det er universitetsledelsens ønske, at al ferie og alle særlige feriedage så vidt muligt skal være afholdt ved ferieårets udløb. Som et led i dialogen om feriens tilrettelæggelse fremsender institutsekretariatet i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt på det enkelte institut hvert år inden 1. februar et ferieskema til alle ansatte. Heri kan medarbejderen anføre ønske om tidspunkt for afvikling af ferie og særlige feriedage. I det omfang medarbejdernes ønske om ferietidspunkter imødekommes, betragtes ferietidspunkterne herefter som fastlagt. Der kan efterfølgende aftales ændringer i den fastlagte ferie, hvis medarbejderen ønsker det, og tjenesten tillader det. For de medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, men ikke udfylder skemaet inden for den angivne frist, vil det, i det omfang det er muligt, og under hensyntagen til opretholdelse af nødvendige funktioner, blive registreret og meddelt umiddelbart inden ferieårets begyndelse, at de 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage afvikles således: Feriedage: 4 uger i juli (uge inkl.) 1 uge omkring jul og nytår (23. dec., dagene mellem jul og nytår og evt. resterende dage umiddelbart efter nytår) Særlige feriedage: 2 dage i efterårsferien 3 dage før påske Perioderne er besluttet af universitetsledelsen. Der er mulighed for lokal tilretning i forhold til instituttets/centrets behov. Universitetsledelsen ønsker endvidere at alle medarbejdere på AU afholder deres ferie, og at der så vidt muligt ikke udbetales feriepenge til ansatte medarbejdere, med mindre der er tale om særlige tilfælde, f.eks. hvis en medarbejder har haft en feriehindring, eksempelvis sygedom eller barsel.

7 Fakultetsledelsen besluttede: at ledelsen ved alle enheder på ST hvert år inden den 1. februar fremsender information til alle ansatte om tidspunkt for afvikling af ferie og særlige feriedage for det kommende ferieår (1. maj 30. april) at ledelsen ved alle enheder på ST hvert år inden den 1. februar fremsender information til alle ansatte om afvikling af restferie inden det kommende ferieår starter 1. maj at al ferie skal afvikles, så der som hovedregel ikke udbetales feriepenge for ikke-afholdte feriedage samt ikke-afholdte særlige feriedage til ansatte medarbejdere. Der kan alene gøres undtagelse i de situationer Dette kan kun ske for så vidt, at der er tale om deciderede feriehindringer, f.eks. barsel, sygdom o.lign. jf. ferieloven, og hvis der indgås en særlig aftale med nærmeste leder. Side 7/9 DMA sender en mail til institutsekretariatslederne med cc til institutlederne med breve i både en dansk og en engelsk version. Den engelske version vil blive tilrettet. b. Elever og laborantpraktikanter (bilag) NCN refererede til, at fakultetsledelsen tidligere har drøftet antallet af elever og laborantpraktikanter på ST. HR-ST har efterfølgende udarbejdet en oversigt over antallet af elever på ST og samlet institutternes/centrenes ønsker fremadrettet for årerne 2015 og 2016 Det er ledelsen på ST, som er ansvarlig for at fordele ST s pulje på 23 elever på de enkelte institutter/centre. Der er for mange institutter/centre der gerne vil have elever i forhold til puljen, så det er nødvendigt at lave en beskæring. Det er vanskeligt umiddelbart at afgøre hvilke kriterier, der skal være gældende. Der var enighed om at beskære ST s elev pulje på følgende måde: - 2. prioriteten på CHEM fjernes. - de institutter, der har mange elever bøder hver med 1 elevplads, dvs. ANIS, Science museum/steno, PHYS, BIOS og MBG. - alle dem, der har fået fjernet en plads, står i kø til evt. ledige pladser på AU. Herefter blev antallet af laborantpraktikanter på ST i 2015 og 2016 drøftet. NCN gjorde opmærksom på, at ST har en udfordring i forhold til antallet af laborant praktikanter. ST plejer at have langt flere laborantpraktikanter end fakultetet har i dag. Det lave antal i dag kan relateres til besparelsesrunden, men det er vigtigt at finde ud af, hvor niveauet for antal laborantpraktikanter på ST skal være. NCN anførte, at de institutter, der har laboranter ansat, også bør se det som en forpligtigelse at løfte den opgave, det er at have laborantpraktikanter ansat. Det blev besluttet, at ST-HR sender en mail ud til institutterne med besked om, at institutterne skal give en tilbagemelding på det antal laborantpraktikanter instituttet har planer om og ønsker at ansætte ud fra det behov, de har.

8 Ad. 7. ST-grænseværdier for fælles AU-kvalitetsindikatorer (bilag) Tom Vindbæk Madsen (TVM) orienterede om, at AU ansøger om overgang til institutionsakkreditering i Det bliver således fremadrettet det interne kvalitetssystem for uddannelser, der skal akkrediteres, fremfor enkeltuddannelser. Universiteterne får dermed et større selvstændigt ansvar for den løbende kvalitetsudvikling og sikring af uddannelserne. Nye uddannelser skal imidlertid fortsat prækvalificeres i ministeriet i forhold til behovet og relevansen. Side 8/9 På AU er der igangsat en udvikling af det interne kvalitetssystem for uddannelser. Det er bl.a. et krav i bekendtgørelsen, at der fastsættes klare standarder for, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold og procedurer for opfølgning. Der er i forlængelse heraf fastsat en række fælles indikatorer på AU inden for 8 emneområder: frafald, studieprogression, undervisningsaktivitet, undervisningsevaluering, studiemiljø, forskningsdækning/videngrundlag, internationalisering og beskæftigelse. Indikatorerne vil fremover indgå i den løbende kvalitetssikring og udvikling. Der er udarbejdet et oplæg til fælles ST-grænseværdier for indikatorerne. Oplægget til ST-grænseværdier har været drøftet (og er revideret) på møder med studielederne, studienævnenes formandskaber, på møder i de to studienævn (ASOS og ASE). Der vil være en fælles drøftelse af de enkelte hovedområders oplæg på uddannelsesudvalgets møde den 16. december og indikatorerne behandles på møde i universitetsledelsen i januar Ad. 8. Nyt fra prodekanerne - Code of Conduct ved Jes Madsen (JESM) JESM redegjorde for at der, efter at det Nationale Code of Conduct er vedtaget, arbejdes på fastlæggelse af AU Code of Conduct og at arbejdet er relativt langt. - Dimensionering ved Tom Vindbæk Madsen (bilag) TVM orienterede om at AU s forhandlinger med ministeriet vedr. dimensioneringsmodellen er afsluttet. Der er tre forhold som kræver særlig opmærksomhed: 1) Generelt er der manglende sammenhæng mellem bachelor- og kandidatlofter. ST forventer en overproduktion af retskravsbachelorer dvs. at det reelle optag på kandidatuddannelserne vil overstige loftet. Frem til 2020 er der lovet finansiering af retskravsbachelorer + 10 % ikke-retskravsbachelorer. 2) Lav volumen på kandidatuddannelserne i molekylær medicin og geologi. Her skal findes en løsning. 3) Allerede fra 2015 skal kandidatoptaget fastfryses på 2013-niveau. Ad. 9. Meddelelser a. Erhvervssamarbejde i forbindelse med værtsskab for konferencen European Climate Change Adaptation (ECCA) 2015 (bilag) Beskrevet i bilag.

9 b. Kommissorium for de tværgående bånd (bilag) Beskrevet i bilag. Side 9/9 c. Psykisk APV - status for institutternes og ST s handlingsplaner december 2014 (bilag) Der er foretaget en ny opdatering af institutternes og ST s plan i november måned Status er, at stort set alle tiltag i ST handlingsplanen er gennemført på nuværende tidspunkt. De resterende tiltag drøftes især i tilknytning til ST s Handlingsplan for Problemanalysen Herudover gennemføres en række tiltag i forbindelse med ST s handlingsplan for ph.d. området. d. Resultat af valg på ST 2014 (Bilag) Valget 2014 på AU er gennemført. De studerende har stemt til: Studienævn, Akademisk Råd, Ph.d.-udvalg og AU s bestyrelse. De videnskabelige medarbejdere har stemt til Studienævn og ph.d.-udvalg. Valgresultatet fremgår af hjemmesiden. Ad. 10. Eventuelt NCN pointerede, at det er vigtigt, at alt bliver registreret i PURE. En opgørelse fra sidste uge fra biblioteket viser, at ST indtil videre kun har 2/3-del registreringer, sammenholdt med, hvad der er registreret for ST for hele NCN pointerede, at for at tælle med i BFI en skal alt for 2014 være registreret og valideret i PURE normalt senest med udgangen af februar Af hensyn til valideringen, som bibliotekarerne foretager løbende på alle registreringer, skal institut- og centerlederne derfor sørge for, at alle medarbejdere får deres registreringer opdateret hurtigst muligt. Bibliotekarerne er normalt hurtige til at validere, men det kan ikke forventes, at de kan nå at validere alle inddateringer, hvis PURE først opdateres helt op mod deadline. Derfor både af hensyn til ST s og institutternes/centrenes økonomi skal institut- og centerlederne sikre sig, at alle medarbejdere får alt registreret hurtigst muligt.

PAUSE med oplæg fra pressechef på AU Anders Correll og Kommunikationschef på ST Elin Møller

PAUSE med oplæg fra pressechef på AU Anders Correll og Kommunikationschef på ST Elin Møller Møde den: 4. februar 2014 kl. 10.00 13.30 Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, Frandsen salen Institutledermøde nr. 2 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix

Læs mere

Institutledermøde nr. 1 Den 31. januar 2013 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale

Institutledermøde nr. 1 Den 31. januar 2013 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale Institutledermøde nr. 1 Den 31. januar 2013 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale 021-023 REFERAT Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Bo Riemann (BRI), Thomas

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY Institutledermøde nr. 4 Møde den: 21. marts 2012, kl. 10.00 12.00 Mødelokale: Konferencelokale, bygning 2, 3. sal Referat Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) Referat Møde: Torsdag den 4. september kl. 10.00 13.30 Frandsensalen bygning 1431 Institutledermøde nr. 10 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning:

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: REFERAT Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 28. april 2016 kl: 12.30 16.00 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 6 Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX),

Læs mere

a. Årsresultat 2013 b. FC c. Erfaringsopsamling på økonomiprocessen (bilag) Planlægningsområdet ved Bent Lorentzen

a. Årsresultat 2013 b. FC c. Erfaringsopsamling på økonomiprocessen (bilag) Planlægningsområdet ved Bent Lorentzen Møde: Torsdag den 22. maj 2014 kl. 10.00 13.30 Frandsen salen bygning 1431 med efterfølgende rundvisning i dyrekælderen på Zoofysiology på BIOS Institutledermøde nr. 7 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning:

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 9. juni 2016 kl: 12.30 16.00 Bygning 1525 - mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 8 REFERAT Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 28. maj 2013 kl MBG Institutledermøde nr. 6. Referat DAGSORDEN

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 28. maj 2013 kl MBG Institutledermøde nr. 6. Referat DAGSORDEN Møde den: 28. maj 2013 kl. 14.00 17.00 MBG Institutledermøde nr. 6 Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik

Læs mere

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 27. januar 2015, 16.15 18.20 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato:

Læs mere

1. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) b. Opfølgning fra FAMU møde

1. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) b. Opfølgning fra FAMU møde Institutledermøde nr. 3 Den 20. marts 2013 kl. 09.30 12.00 Bygning 1431 mødelokale 021/023 Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Thomas Skjødeberg

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET REFERAT

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET REFERAT Institutledermøde nr. 9 Møde den: 4. juli 2012, kl. 14.00 17.00 Sted: Bygning 1431, mødelokale 021/023 REFERAT Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), institutledere: Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat 10:

AARHUS UNIVERSITET. Referat 10: Møde den: 10. april 2014 kl. 10.00 12:50 Ndr. Ringgade 1, Bygn. 1431 mødelokale 021/023 8000 Århus C Institutledermøde nr. 5 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX),

Læs mere

DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET

DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 3. november 2016 kl: 12.30 17.00 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 14 Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

Strategiske punkter: Drøftelsespunkter/beslutningspunkter. 3. Økonomi Beredskab og beredskabsøvelser (bilag) v. Jørgen B.

Strategiske punkter: Drøftelsespunkter/beslutningspunkter. 3. Økonomi Beredskab og beredskabsøvelser (bilag) v. Jørgen B. Referat Fakultetsledelsesmøde d. 4. februar 2016 kl: 12.30 16.15 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Erik Steen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY SCIENCE AND TECHNOLOGY Institutledermøde nr. 2 Møde den: 1. februar 2012, kl. 9.00 11.00 Mødelokale: Mødelokale 1, Foulum Referat Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. Fakultetsledelsesmøde torsdag den 5. februar kl. 13.00 16.30 Aarhus Universitet, GEO Fakultetsledelsesmøde nr.

AARHUS UNIVERSITET. Referat. Fakultetsledelsesmøde torsdag den 5. februar kl. 13.00 16.30 Aarhus Universitet, GEO Fakultetsledelsesmøde nr. Fakultetsledelsesmøde torsdag den 5. februar kl. 13.00 16.30 Aarhus Universitet, GEO Fakultetsledelsesmøde nr. 2 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning:

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: Fakultetsledelsesmøde 13. august 2015 kl:13.00 16.30 Aarhus Universitet, bygning 1525 (Fysik), mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 9 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen

Læs mere

DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET. Referat

DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET. Referat Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 29. september 2016 kl: 12.30 17.00 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 12 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix

Læs mere

b. Udkast til ST høringssvar vedr. internationaliseringsstrategi

b. Udkast til ST høringssvar vedr. internationaliseringsstrategi Møde den: 13. januar 2014 kl. 13.00 16.00 Institut for Ingeniørvidenskab, Ingeniørhøjskolen, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus, lokale 529 Institutledermøde nr. 1 REFERAT Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN),

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) Fakultetsledelsesmøde torsdag den 16. april 2015 kl: 13.00 16.30 Mødet afholdes på to lokaliteter hhv. Århus og Emdrup (videolink) Fakultetsledelsesmøde nr. 5 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: a. To-do listen (bilag)

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: a. To-do listen (bilag) Referat Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 11.august 2016 kl: 12.30 16.30 AU, bygning 1525, mødelokale 626 Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 14. december LSU

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 14. december LSU Dato: 4. december 2015 Side 1/5 Møde den: 14. december 2015 1510-410 LSU Referat Til stede: Birgit Schiøtt (BS), Lisbeth Andersen (LA), Jens W. Clausen (JWC), Charlotte Illum Nielsen (CIN), Jeanette Dandanell

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PRÆSENTATION FOR HEALTH S ANSATTE PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. nov. 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse Dec. 2013 jan. 2014:

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: a. To-do listen (bilag) 3. Nyt fra medlemmer

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: a. To-do listen (bilag) 3. Nyt fra medlemmer Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 27. april 2017 kl.: 12.30 17.00 Mødet afholdes på AU, bygning 1521, Undervisningsrum 322-328 Fakultetsledelsesmøde nr. 6 Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Peter Henriksen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Jørgen Bundgaard Nielsen Erland U.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST VORES ST ET VÆKSTHUS ET STED HVOR TING TRIVES OG GROR! VORES ST MÅLET ER TILFREDSE OG STOLTE MEDARBEJDERE DER HAR MEDEJERSKAB FOR ST. TILBAGE TIL RØDDERNE: FORSKNING, UDDANNELSE,

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

Referat af LSU - møde 14 Onsdag den 2. december 2015 kl , mødelokale NAVITAS

Referat af LSU - møde 14 Onsdag den 2. december 2015 kl , mødelokale NAVITAS Referat af LSU - møde 14 Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 15.00, mødelokale NAVITAS 03.070 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 8. juni 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik Østergaard

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Institutledermøde nr. 17 Møde den 19. december 2012 kl. 10.00 12.00 ENG, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Institutledermøde nr. 17 Møde den 19. december 2012 kl. 10.00 12.00 ENG, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C Institutledermøde nr. 17 Møde den 19. december 2012 kl. 10.00 12.00 ENG, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C REFERAT Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR),

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Referat af LSU - møde 12 Tirsdag den 26. maj 2015 kl , mødelokale NAVITAS Deltagere: Conni Simonsen Jens B.

Referat af LSU - møde 12 Tirsdag den 26. maj 2015 kl , mødelokale NAVITAS Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Referat af LSU - møde 12 Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 12.00, mødelokale NAVITAS 03.070 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Asger Schou Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

ANIS info-møde, den 6. april 2016

ANIS info-møde, den 6. april 2016 ANIS info-møde, den KLAUS LØNNE INGVARTSEN INSTITUTLEDER 6. APRIL 2016 1 Dagsorden Præsentation af sekretariatsleder Lene Nørris Jensen Status for lønforhandling 2016 ANIS indspil til dekanen vedr. budget

Læs mere

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab Møde torsdag den 23. februar 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2017) Udkast til referat Mødet blev holdt i Frandsensalen Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 8. februar 2013, kl. 09.00 11.00 Bygning 1421 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ordinært FSU-møde Deltager: Dekan Brian Bech Nielsen, Erik Østergaard Jensen, Klaus Lønne Ingvartsen, Olav

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Møde den: 12. november 2014, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 12. november 2014, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 12. november 2014, 16.15 18.50 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato: 17. novmber 2014 Side 1/9 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

1. Dekantur (IBJ) Dekanen inviterer alle medarbejdere til intromøde 6. september. Indbydelsen sendes via instituttets nyhedsbrev.

1. Dekantur (IBJ) Dekanen inviterer alle medarbejdere til intromøde 6. september. Indbydelsen sendes via instituttets nyhedsbrev. Møde den: 22.08.2013 Musehullet. LSU Referent: JWC REFERAT Til stede: Ib Johannsen (IBJ), Frank Jensen (FRJ), Jens W. Clausen (JWC), Jeanette Dandanell (JDA), Esben Fræer (EF), Bente Olsen (BEO), Niels

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY SCIENCE AND TECHNOLOGY Institutledermøde nr. 1 Møde den: 11. januar 2012, kl. 14 17.30 Mødelokale: 1520-732 Referat Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI),

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health

Valgcirkulære, Institutfora, Health Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 27. april 2015 om gennemførsel af valg til institutfora ved Health, Aarhus Universitet. Valgcirkulæret er fastsat

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 10-12 Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden REFERAT Deltagere: Lars Moseholm (formand), Trine Juhl Sørensen, Lisbeth Holm Rasmussen, Gina Bay, Jette

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN OVERSIGT 1. Diagnosen ekspertgruppens og analysepanelets 2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 3. ARTS-strukturens historik 4. Hvilke principper og målsætninger

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 20. marts 2007.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

FREMTIDENS UNIVERSITET

FREMTIDENS UNIVERSITET FREMTIDENS Program: 14.30 14.55 De administrative forandringer v. Jørgen Jørgensen 14.55 15.20 Økonomiadministrationen v. Søren Trangbæk 15.20 15.35 Den videre proces v. Louise Gade 15.35 16.00 Diskussion

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Videolink AGRO institutledelsesmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Videolink AGRO institutledelsesmøde Møde den: 19-01-2015 Videolink AGRO institutledelsesmøde Referat Til stede: Karen E. Henriksen; Mogens H. Greve; Jørgen Eriksen; Steen Lykke Nielsen; Jørgen E. Olesen; John Hermansen; Per Kudsk; Erik Steen

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulæret

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl Aarhus: , Emdrup: A112. Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl Aarhus: , Emdrup: A112. Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl. 11.30-13.00 Aarhus: 1443-313, Emdrup: A112 REFERAT Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden Deltagere: Lars Moseholm (fmd.), Lisbeth Ramsgaard Carlsen (næstfmd.), Jette

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS 29.01.15 Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR AR BSS ST HE Dekaner uddelegerer ansvar til prodekaner og institutledere

Læs mere

REFERAT af møde i LSU - møde 19 torsdag den 15. december 2016 kl , mødelokale 110, Finlandsgade 22

REFERAT af møde i LSU - møde 19 torsdag den 15. december 2016 kl , mødelokale 110, Finlandsgade 22 REFERAT af møde i LSU - møde 19 torsdag den 15. december 2016 kl. 10.00, mødelokale 110, Finlandsgade 22 Deltagere: Conni Simonsen Mette R. Lindhardtsen Mikael Bergholz Knudsen (CSi) (MRL) (MBK) Jesper

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. april 2016, 16.15 18.00 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN/dekan), Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS/GEO), Mogens Vestergaard Thrana (MVT/ANIS),

Læs mere

Udvalget gennemgik fordelingen af strategiske midler. Den reviderede fordeling rundsendes til udvalget.

Udvalget gennemgik fordelingen af strategiske midler. Den reviderede fordeling rundsendes til udvalget. Møde: den 7. april 2015, kl. 13-16 Lokale: Faculty Club, Konferencecenteret Møde i Udvalget for Uddannelse Referat Medlemmer: Berit Eika (formand), Peder Østergaard (BSS, næstformand), Marianne Ping Huang

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2016) Udkast til referat I mødet deltog: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15. april 2013, kl. 13.00 15.30 Bygning 1431 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ordinært FSU-møde Deltagere: Brian Bech Nielsen, Stig Ravn, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller,

Læs mere