Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 1. Detentionslokalerne Jeg bemærkede at det forhold at der er ridsemærker på vægge, døre og vinduer kan give det indtryk at visitationen i nogle tilfælde ikke er foretaget med tilstrækkelig omhu idet de indsatte har kunnet medbringe genstande som har kunnet bruges til disse beskadigelser. Uanset at detentionslokalerne også bruges som venterum, gik jeg ud fra at politimesteren ville overveje at indskærpe reglerne for visitation ved detentionsanbringelser. Politimesteren har i sin udtalelse af 23. januar 2003 oplyst at der er sket en sådan indskærpelse. Politimesteren har i den forbindelse oplyst at det fremover noteres i detentionsrapporten hvis der ikke er taget effekter fra den pågældende. Dette vil ske ved angivelse af et minus i rubrikken Effekter frataget den tilbageholdte. Politimesteren har i den forbindelse henvist til Rigspolitichefens rundskrivelse af 15. januar 2003 hvori Rigspolitichefen på baggrund af ombudsmandsembedets erfaringer med inspektionerne af detentioner indskærper vigtigheden af at bestemmelserne i detentionskundgørelsen følges, herunder at samtlige punkter i detentionsrapporten udfyldes, og viderebringer

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 nogle anbefalinger fra inspektionsrapporterne. Politimesteren har oplyst at denne skrivelse er indskærpet over for medarbejderne i ordenspolitiet. Jeg har noteret mig det oplyste, jf. også punkt 2. Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Politimesteren har oplyst at lokalerne blev istandsat i oktober 2002 hvor vægge, lofter, gulve og døre blev renoveret og malet, og at lokalerne nu fremtræder lyse og velholdte. Ad punkt 2. Rapportgennemgang I 2 af de 15 tilfælde som min rapportgennemgang omfattede, er rubrikken om hvorledes der blev forholdt med den tilbageholdte (overgivet til andre, indbragt til hospitalet, forsorgshjem eller lignende eller indsat i politiets detentioner) ikke udfyldt. Det drejer sig om anbringelser den 11. november og 25. december Det fremgår imidlertid på anden måde af detentionsrapporten i disse tilfælde at også disse tilbageholdte blev indsat i detentionen i det ene tilfælde dog alene af rubrikken til angivelse af foreløbig anbringelse. Jeg lagde ud fra denne oplysning og oplysningen i rapporten om at der var lægetilsyn, til grund at der var tale om en egentlig detentionsanbringelse og ikke en venterumsanbringelse i detentionen. Hvis denne antagelse var forkert, bad jeg politimesteren om at meddele mig det. Politimesteren har oplyst at denne antagelse er korrekt. Jeg her noteret mig det oplyste.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Da der i intet af de 15 tilfælde fuldt ud var forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens 22, stk. 1, hvorefter samtlige punkter i detentionsrapporten skal udfyldes, henstillede jeg til politimesteren at indskærpe notatpligten. Jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af min henstilling. Politimesteren har oplyst at notatpligten er indskærpet. Politimesteren har præciseret at det på det kvartalsvise møde med de vagthavende der fandt sted den 4. september 2002, er indskærpet over for de vagthavende at notatpligten skal efterleves 100%, og at alle rubrikker i detentionsrapporten (således) skal udfyldes. Der udfærdiges referat af disse møder, og referatet fordeles i huset. Som nævnt under pkt. 1, har politimesteren i sin udtalelse tillige oplyst at Rigspolitichefens rundskrivelse af 15. januar 2003 er indskærpet over for medarbejderne i ordenspolitiet. Under de enkelte punkter i rapporten hvor jeg har kritiseret at der ikke er gjort notat i overensstemmelse med kundgørelsen og henvist til min henstilling under pkt. 2 om indskærpelse, har politimesteren henvist til det oplyste under dette punkt om indskærpelse. I slutningen af sin udtalelse har politimesteren desuden oplyst at politiet for i fremtiden at undgå fejl i procedurerne vedrørende detentionsanbringelse har besluttet at alle detentionsrapporter skal til vicepolitiinspektøren til efterfølgende kvalitetskontrol. Hvis der i den forbindelse konstateres mangler eller fejl, sker der løbende underretning af vagthavende. Justitsministeriet har i ministeriets udtalelse anført følgende: Det fremgår af inspektionsrapporten sammenholdt med politimesterens udtalelse, at der i en række tilfælde ikke er gjort notat i detentionsrapporten i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler. Det drejer sig bl.a. om tidspunktet for lægetilkald, tidspunkterne for henholdsvis anholdelse, indbringelse og fremstilling, tidspunkterne for foreløbig og endelig anbringelse samt løsladelse, tidspunkterne for gennemførelse af visitation og oplysninger om efter hvilken bestemmelse visitation er gennemført. Desuden mangler i stort set samtlige tilfælde notat om indhentelse af udskrift fra Kriminalregistret, ligesom det kun i enkeltstående tilfælde er noteret, at der er givet tilbageholdte vejledning.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Politimesteren har i sin udtalelse oplyst, at detentionskundgørelsens regler om notatpligt er blevet indskærpet over for politikredsens personale, ligesom der er truffet bestemmelse om, at samtlige detentionsrapporter skal tilgå vicepolitiinspektøren med henblik på løbende kvalitetskontrol. Politimesteren henviser endvidere til, at Rigspolitichefen i en skrivelse af 15. januar 2003 til samtlige politikredse har indskærpet vigtigheden af, at detentionskundgørelsen overholdes. Den nævnte skrivelse er ligeledes indskærpet over for politikredsens personale. Justitsministeriet finder det beklageligt, at der i de omhandlede tilfælde ikke er forholdt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler om notatpligt, men på baggrund af det af politimesteren anførte foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig at politimesteren både efter modtagelsen af min rapport og igen efter modtagelsen af Rigspolitichefens skrivelse af 15. januar 2003 har indskærpet overholdelse af kundgørelsens regler om notatpligt. Jeg har endvidere noteret mig det oplyste om den kvalitetskontrol som nu foretages. Jeg har endvidere noteret mig at Justitsministeriet har udtalt kritik over for politimesteren i anledning af at der i en række tilfælde ikke er handlet i overensstemmelse med kundgørelsens regler om notatpligt. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der, som anbefalet i Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til kundgørelsen, i Tønder politikreds havde været foretaget en undersøgelse af om der i kredsen findes forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer. I givet fald bad jeg politimesteren om at oplyse om resultatet heraf. Politimesteren har oplyst at der hverken findes forsorgshjem eller lignende i politikredsen. Nærmeste sted der på forsvarlig vis kan tage sig af berusede personer, ligger i Hoptrup i Haderslev Politikreds.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Ad punkt 2.2. Lægeundersøgelse Jeg bad politimesteren om at oplyse om der var lægeundersøgelse i et konkret tilfælde hvor det af detentionsrapporten fremgik at der blev tilkaldt læge, men ikke at lægeundersøgelse rent faktisk fandt sted (en anbringelse den 25. december 2001). I givet fald bad jeg politimesteren om at oplyse hvornår lægetilsynet fandt sted. Hvis der ikke var lægetilsyn, bad jeg politimesteren om at oplyse hvorfor. Politimesteren har oplyst at lægevagten som blev tilkaldt to minutter efter indbringelsen af den tilbageholdte, aldrig kom, og at politiet ikke har fået oplyst årsagen hertil. Den tilbageholdte blev løsladt ca. 6 timer og 20 minutter efter tilkaldet af læge. Det fremgår ikke om der blev rykket for tilsyn. Justitsministeriet har i sin udtalelse bemærket at det efter ministeriets opfattelse er beklageligt at der ikke blev gennemført lægetilsyn i denne sag, uanset at dette tilsyneladende skyldtes fejl fra lægevagtens side. Det er således politiets ansvar at sikre sig at der gennemføres det nu obligatoriske tilsyn. Da det alene drejer sig om et enkeltstående tilfælde, og da der generelt ikke er problemer med lægetilsyn, har Justitsministeriet ikke fundet grundlag for at foretage sig yderligere. Jeg er enig med ministeriet i at det er politiets ansvar at sikre sig at der gennemføres lægetilsyn i overensstemmelse med kundgørelsen. Hvis lægen ikke kommer inden for rimelig (den opgivne) tid, må politiet således rykke for undersøgelsen. Jeg henviser i øvrigt til kundgørelsens 14 hvorefter lægeundersøgelse skal foretages enten ved tilkald af læge, ved undersøgelse på skadestue eller ved tilkald af vagtlæge, og at vagthavende ved lægevalget skal vurdere hvad der under hensyn til tid og afstand må anses for mest hensigtsmæssigt. Hvis (det viser sig at) lægen ikke kan komme inden for rimelig tid, må politiet derfor overveje om der i stedet skal ske indbringelse til skadestue. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om det, som det umiddelbart synes at fremgå af sagerne, forholder sig sådan at politiet i Tønder anvender lægevagten ved tilsyn. I givet fald bad jeg politi-

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 mesteren om at oplyse om denne ordning fungerer tilfredsstillende. (Ud fra min gennemgang af de konkrete sager syntes der ikke at være tale om generelle problemer med hensyn til gennemførelse af lægetilsyn inden for rimelig tid efter tilkaldet/indbringelsen). Såfremt der var indgået aftale med praktiserende læger eller sygehuslæger, eller en sådan aftale havde været overvejet, bad jeg om nærmere oplysninger om denne ordning/disse overvejelser. Politimesteren har bekræftet at politiet i Tønder anvender lægevagten til undersøgelse af detentionsanbragte. Der er ikke indgået en egentlig aftale med lægevagten. Bortset fra i det konkrete tilfælde der er nævnt ovenfor, har der hidtil ikke været problemer med denne ordning. Da ordningen med anvendelse af lægevagten (generelt) fungerer tilfredsstillende, foretager jeg mig ikke mere vedrørende den fremgangsmåde som politiet i Tønder anvender ved lægetilsyn. Dog bemærker jeg for en ordens skyld at jeg går ud fra at politiet vil kontakte Rigspolitichefens administrationsafdeling hvis der i fremtiden skulle vise sig problemer med gennemførelse af et effektivt lægetilsyn med de detentionsanbragte, jf. Rigspolitichefens følgeskrivelse af 28. juni 2001 til kundgørelsen. Det fremgår i flere tilfælde af detentionsrapporten at lægen personligt har skrevet sine bemærkninger ind i detentionsrapporten. Idet jeg henviste til detentionskundgørelsens 14, stk. 3, 2. pkt., og Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 (pkt. 3, 2. afsnit), hvorefter der er pligt til at anvende blanket P153 såfremt lægen ønsker at afgive skriftlige bemærkninger, bad jeg politimesteren om at oplyse om lægerne i nogle af sagerne (tillige) havde afgivet en skriftlig erklæring på blanket P153. I bekræftende fald bad jeg om kopi af erklæringen i de pågældende sager. I benægtende fald gik jeg ud fra at politimesteren ville foranledige at lægen såfremt han/hun ønsker at afgive skriftlige bemærkninger fremover afgiver dem på blanket P153. Politimesteren har oplyst at lægerne i 2 tilfælde tillige har afgivet erklæring på blanket P153, og politimesteren har vedlagt kopi af disse erklæringer. Politimesteren har i øvrigt bemærket at blanket P153 ligger og også inden inspektionen lå hos vagthavende der sørger for at lægen, hvis denne

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 ønsker at afgive skriftlige bemærkninger, afgiver dem på blanket P153 som derefter opbevares sammen med detentionsrapporten. Jeg bad endvidere Justitsministeriet om at oplyse om kundgørelsens 14, stk. 3, 2. pkt., omfatter alle bemærkninger som lægen måtte ønske at komme med skriftligt, herunder (enkeltstående) bemærkninger som kan detentionsanbringes, ingen bemærkninger og lignende, således at blanket P153 også skal anvendes ved sådanne bemærkninger. Efter den nævnte bestemmelse skal blanket P153 anvendes til lægens eventuelle skriftlige bemærkninger Justitsministeriet har i den anledning udtalt følgende: Justitsministeriet har drøftet spørgsmålet med Rigspolitichefen og skal på den baggrund oplyse, at der med bestemmelsen i kundgørelsens 14, stk. 3, 2. pkt., tages sigte på egentlige indholdsmæssige bemærkninger, som lægen måtte finde det fornødent at afgive skriftligt. Der stilles således ikke krav om, at enkeltstående bemærkninger, som lægen lige så vel kunne have fremsat mundtligt over for vagthavende, påføres blanket P153. Disse bemærkninger kan således efter Rigspolitichefens og Justitsministeriets opfattelse påføres selve detentionsrapporten. Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge I kundgørelsens 6 er det anført at politiet under transporten til politistationen skal underrette vagthavende om tilbageholdelsen, og at den vagthavende herefter dvs. allerede mens politiet er på vej til politistationen med den berusede skal tilkalde en læge med henblik på lægeundersøgelse af den

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 tilbageholdte. Denne bestemmelse har til formål at afkorte tiden indtil lægetilsyn kan udføres, jf. pkt. 3, sidste afsnit, i Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til Politidirektøren i København og samtlige politimestre. Når der blev set bort fra 3 tilfælde hvor der skete lægeundersøgelse på skadestuen før indbringelsen til politistationen, og hvor der derfor reelt ikke er tale om et tilkald, var der i intet tilfælde oplysning om at lægetilkald skete før indbringelsen til politistationen (under transporten). I 8 tilfælde fremgik det at lægetilkald skete efter indbringelsen, mens det i 3 tilfælde ikke fremgik om det skete før eller efter indbringelsen. På denne baggrund og idet jeg henviste til bestemmelsen i kundgørelsens 6, bad jeg politimesteren om at oplyse nærmere om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning. Politimesteren har oplyst at den nye detentionskundgørelse blev gennemgået med vagthavendegruppen da kundgørelsen trådte i kraft (den 1. august 2001). 6 blev også gennemgået, og det blev præciseret at vagthavende allerede under transporten til politistationen af en spirituspåvirket person som skal detentionsanbringes, skal tilkalde en læge med henblik på lægeundersøgelse. Denne pligt er i anledning af min rapport på ny indskærpet på mødet med de vagthavende den 4. september 2002, og igen efter modtagelsen af Rigspolitichefens rundskrivelse af 15. januar Politimesteren har i tilslutning hertil anført at det er hendes opfattelse at alle i huset er klar over vigtigheden af at denne fremgangsmåde følges, og at politiet derfor fremover vil være i stand til i alle sager at foranledige at lægetilsyn sker snarest muligt og ikke senere end en time efter indbringelsen. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder om indskærpelse af reglen i kundgørelsens 6 senest efter modtagelsen af Rigspolitichefens rundskrivelse af 15. januar 2003.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Ad punkt 2.3. Oplysninger fra kriminalregistret Jeg gik ud fra at politimesteren i forbindelse med den henstilling som jeg under pkt. 2 havde afgivet om indskærpelse af notatpligten, tillige ville indskærpe pligten til at vedlægge udskrift fra kriminalregistret (såfremt jeg havde ret i at grunden til at jeg ikke havde modtaget disse udskrifter, var at de ikke var vedlagt rapporten). Politimesteren har oplyst at det også er indskærpet at de oplysninger der indhentes fra kriminalregistret, skal vedlægges rapporten i form af en udskrift fra registret. Ad punkt Visitation mv. Jeg tilkendegav at det efter min opfattelse er hensigtsmæssigt at angive at der ikke er fundet effekter at fratage, som det var sket i et konkret tilfælde, selv om der efter kundgørelsen (og blanketten) alene er pligt til at gøre notat om det der er frataget. I det konkrete tilfælde var det angivet ved et 0. Som nævnt under pkt. 1, har politimesteren i forbindelse med oplysning om indskærpelse af reglerne om visitation oplyst at det fremover noteres i detentionsrapporten hvis den pågældende ikke er frataget effekter. Dette vil ske ved angivelse af et minus i rubrikken Effekter frataget den tilbageholdte. Jeg har (under pkt. 1) noteret mig det oplyste. Jeg udtalte at det var en fejl at der alene var angivet initialer på de polititjenestemænd der havde foretaget visitationen. Jeg henviste til at det udtrykkeligt i bestemmelsen i kundgørelsens 13, stk. 5, er angivet at navnene på de polititjenestemænd som har foretaget visitationen, skal noteres i

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 detentionsrapporten. Jeg gik ud fra at politimesteren ville indskærpe at der skal ske en angivelse af navnene på de pågældende. Politimesteren har oplyst at anvendelsen af initialer skyldes at samtlige medarbejdere i politiet i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) er kendt ved vedtagne og i systemet oprettede initialer (på tre bogstaver) der gør det let at identificere de pågældende. Politimesteren har noteret sig kundgørelsens udtrykkelige ordlyd og er enig i at der skal forholdes i overensstemmelse hermed, men politimesteren vil eventuelt i forbindelse med den revision af kundgørelsen som er omtalt i Rigspolitichefens skrivelse rejse spørgsmålet om ikke anvendelse af initialer er tilstrækkeligt. Justitsministeriet har for så vidt angår dette spørgsmål henvist til ministeriets udtalelser af 10. oktober og 21. november 2002 vedrørende mine inspektioner af detentionerne i Slagelse og Kolding. I sidstnævnte udtalelse henviser Justitsministeriet til udtalelsen af 10. oktober 2002 vedrørende detentionen i Slagelse. I denne udtalelse (som er afgivet som svar på min anmodning til Justitsministeriet om en udtalelse om hvorvidt det er tilstrækkeligt at anvende fornavn på den polititjenestemand der har gennemført visitation af eller tilsyn med den detentionsanbragte, jf. min orientering af Politimesteren i Tønder herom i den endelige rapport s ) henviste Justitsministeriet til en udtalelse af 20. august 2002 som ministeriet havde indhentet fra Rigspolitichefen. Rigspolitichefen har heri anført følgende: Rigspolitiet kan i den anledning oplyse, at det fremgår af detentionskundgørelsens 13, stk. 5, at navnene på de polititjenestemænd, der har foretaget visitationen, skal noteret i detentionsrapporten. Af kundgørelsens 18, stk. 5, fremgår, at det skal noteret i detentionsrapporten, at tilsynet er udført med angivelse af klokkeslæt og navn på den polititjenestemand, der har udført tilsynet. Politimesteren i Slagelse har i sin udtalelse af 16. juli 2002 under pkt. 24 oplyst, at det er indskærpet, at der skal ske anførelse af navn eller de initialer, som bruges som identifikation i forbindelse med politiets sagsstyringssystem. Rigspolitiet skal oplyse, at hensigten med de omtalte bestemmelser i 13, stk. 5, og 18, stk. 5, i kundgørelsen er, at man på en sikker måde kan identificere den polititjenestemand, som har foretaget de konkrete dispositioner.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Det er Rigspolitiets opfattelse, at den fremgangsmåde, som nu anvendes af Slagelse Politi, opfylder det omtalte identifikationskrav i bestemmelsen. Justitsministeriet tilsluttede sig som nævnt det som Rigspolitichefen anførte. Jeg har i en opfølgningsrapport af 22. november 2002 vedrørende min inspektion af detentionen i Slagelse anført at jeg forstår Rigspolitichefens udtalelse sådan at det uanset at det af de nævnte bestemmelser i kundgørelsen fremgår at de pågældende polititjenestemænds navne skal anføres er tilstrækkeligt at anføre initialer hvis blot det på en sikker måde er muligt at identificere den polititjenestemand som har foretaget dispositionen, f.eks. fordi det via initialerne i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) er muligt at finde frem til den pågældende polititjenestemand. Under henvisning til at det i den tidligere gældende kundgørelse (II, nr. 55, af 28. marts 1994) om tilsyn i 17, stk. 5, var anført at der skulle gøres notat om tilsyn med underskrift eller initialer, mens det i den nugældende kundgørelse er anført at der skal gøres notat med angivelse af navn, anførte jeg videre at det således umiddelbart efter ikrafttrædelsen af den nye kundgørelse ikke længere syntes at være tilstrækkeligt at der anføres initialer. Jeg tog imidlertid til efterretning at det er tilstrækkeligt at anvende initialer, forudsat at det er muligt på en sikker måde, f.eks. via POLSAS, at identificere den polititjenestemand som har de pågældende initialer. Da der således, trods ordlyden af kundgørelsen, ikke er et ubetinget krav om angivelse af navn, men alene et krav om en sikker identifikationsmåde, og da denne betingelse er opfyldt ved anvendelsen af det edb-system som politiet nu bruger (POLSAS), tilbagekalder jeg min kritik i den endelige rapport af at der alene var anført initialer i sagerne. Jeg går ud fra at Rigspolitichefen der som nævnt under pkt. 4 modtager en kopi af denne opfølgningsrapport til orientering vil præcisere dette i forbindelse med den kommende revision af detentionskundgørelsen.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Ad punkt 2.5. Tilsyn Jeg gik ud fra at Tønder politi har udstyr der er godkendt af rigspolitiet, men for en ordens skyld, og idet jeg henviste til oplysninger under inspektionen om at kameraet ikke skifter automatisk, bad jeg politimesteren om oplysning herom. Politimesteren har oplyst at Rigspolitichefens afdeling C den 30. oktober 2001 foretog et eftersyn af overvågningsudstyret. Det blev konstateret at udstyret var i orden, og det kan derfor anvendes efter betingelserne i kundgørelsens 18, stk. 2 og 3. Politimesteren har vedlagt en kopi af Rigspolitichefen skrivelse af 20. november 2001 herom. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvornår den pågældende i et konkret tilfælde blev udtaget af detentionen. Det drejer sig om en anbringelse den 11. november 2001 hvor rubrikkerne på bagsiden af detentionsrapporterne til tilsynsnotater ikke er udfyldt. Den pågældende blev anbragt foreløbigt i detentionen kl og lægeundersøgt kl og blev senere på et ikke nærmere angivet tidspunkt overført til arresthuset. Såfremt den indsatte havde ophold i detentionen i længere tid, bad jeg tillige om en udtalelse om det forhold at der ikke er nogen tilsynsnotater. Politimesteren har oplyst at den pågældende, som blev anholdt for spirituskørsel, var eftersøgt af kriminalpolitiet i Tønder i en røverisag, og at kriminalpolitiet derfor blev tilkaldt. Kl blev der udtaget en blodprøve til brug for DNA-undersøgelse i røverisagen. Den anholdte blev herefter overført til arresthuset. Politimesteren har ikke oplyst om den pågældende havde ophold i detentionen frem til kl , og politimesteren har heller ikke udtalt sig om de manglende tilsynsnotater. Ud fra de foreliggende oplysninger lægger jeg til grund at den pågældende havde ophold i detentionen frem til kl og dermed i en time og 50 minutter efter lægeundersøgelsen.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Det er beklageligt at der enten ikke er ført tilsyn med den pågældende i dette tidsrum, eller at der ikke er notater om tilsyn der er ført. Jeg bemærkede generelt at det efter min opfattelse er hensigtsmæssigt at angive hvornår der er sket udtagelse af detentionen, f.eks. ved udtrykkeligt at anføre det ud for sidste tilsyn som det også var sket i nogle tilfælde. Politimesteren har oplyst at politiet i Tønder fremover i overensstemmelse med Rigspolitichefens rundskrivelse af 15. januar 2003 vil notere tidspunktet for udtagelsen af detentionen i detentionsrapporten (ud for sidste tilsyn). Jeg kritiserede at der i de fleste tilfælde ikke var anført navn på den der har udført tilsynet. Jeg gik ud fra at politimesteren ville indskærpe overholdelsen af bestemmelsen i kundgørelsens 18, stk. 5. Politimesteren har henvist til sine bemærkninger i forbindelse med samme spørgsmål vedrørende visitation. Justitsministeriet har for så vidt angår dette spørgsmål (bl.a.) henvist til ministeriets udtalelser af 10. oktober 2002 vedrørende min inspektion af detentionen i Slagelse. Jeg henviser til gengivelsen heraf under pkt , og jeg tilbagekalder på denne baggrund min kritik af at der kun er angivet initialer på de polititjenestemænd der har udført tilsyn i sagerne. Jeg orienterede Politimesteren i Tønder om at jeg i sagen vedrørende min inspektion af detentionen i Slagelse havde antaget at bestemmelsen i kundgørelsens 18, stk. 2, hvorefter de to første tilsyn skal ske ved fremmøde i detentionen, skulle forstås sådan at der sigtes til tilsyn efter at der har fundet lægetilsyn sted. Såfremt denne forståelse var forkert, havde jeg bedt Justitsministeriet om at meddele mig det. Da der under alle omstændigheder i omkring halvdelen af tilfældene ikke havde

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 været ført tilsyn ved fremmøde de første to gange efter indsættelsen i detentionen, gik jeg ud fra at politimesteren ville indskærpe pligten til personligt fremmøde de første to gange der udføres tilsyn med den detentionsanbragte. I Rigspolitichefens skrivelse af 20. august 2002 som er nævnt under pkt , har Rigspolitichefen tilsluttet sig min fortolkning. Rigspolitichefen har samtidig oplyst at rigspolitiet i en skrivelse til politikredsene har præciseret at der skal være udført to personlige tilsyn af en detentionsanbragt efter lægeundersøgelse før den elektroniske overvågning kan benyttes. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 10. oktober 2002 i denne sag tilsluttet sig Rigspolitichefens udtalelse. Politimesteren har oplyst at pligten til fremmøde de første to gange efter at der har fundet lægetilsyn sted, er indskærpet over for de vagthavende på mødet med dem den 4. september Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der er fastsat lokale bestemmelser om tilsynets forløb, kundgørelsens 18, stk. 6, og i givet fald sende mig en kopi heraf. Politimesteren har oplyst at der den 2. juli 2001 er udfærdiget lokale retningslinjer som ved skrivelse af 1. marts 2002 er suppleret med lokale bestemmelser om opdatering i POLSAS. Politimesteren har vedlagt kopi af begge skrivelser. 3. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af detentionen i Tønder som afsluttet.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Tønder, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere