Ekstra ordinært afdelingsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstra ordinært afdelingsmøde"

Transkript

1 Marts 2015 Ekstra ordinært afdelingsmøde Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde for Lejerbo afdeling 2 Torsdag den 16. april 2015 kl i Selskabslokalerne, Arnold Nielsens Boulevard 26 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Orientering om frikøb ( hjemfald fra Hvidovre-/Københavns kommune) 4. Ændring af lånoptagelse fra 25 år til 30 år for facaderenovering og nye altaner. 5. Husorden 6. Seneste nyt omkring fremdrift på facader og altaner. Har du bemærkninger/kommentarer til det fremsendte forslag til husorden modtager vi gerne disse senest 10. april i bestyrelsens postkasse Arnold Nielsens Boulevard 26. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 1

2 Bilag: Forslag til opdatering af husorden Baggrunden for opdatering af husorden i Lejerbo afd.2, har baggrund i opførelse af de nye altaner. Det varer ikke så længe før de første nye altaner tages i brug, og så vil der være brug for en præcisering af hvad man må og ikke må når man anvender den nye altan. Der er desuden foretaget mindre rettelser og opdateringer af enkelte punkter i den gældende husorden. Husordenen bliver behandlet og godkendt på afdelingsmødet 16. April For at kunne gennemføre afdelingsmødet effektivt, skal vi opfordre til at evt. forslag til ændringer i den vedhæftede husorden, fremsendes skriftligt til bestyrelsen, således at det er os i hænde senest 10.april Skulle du have lyst til at se ændringerne mellem den nuværende og den forslåede husorden, så kan du se et sammenlignings dokument på hjemmesiden: For de beboere der ikke har adgang til internettet, kan dokumentet afhentes hos inspektøren. (Af miljø hensyn omdeles sammenligning dokumentet ikke til alle beboere) Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 2

3 Husorden Husordenen er et sæt ordensregler, der gælder både for lejeren, lejerens husstand og andre, fx gæster og lignende. Hvis en af disse groft overtræder husordenen, kan det i yderste fald føre til, at alle i husstanden sættes ud af lejemålet Affald: Af hygiejniske grunde skal køkken affald være indpakket i tæt tillukkede affaldsposer, før det kastes i de dertil opstillede containere. Aviser og andet papiraffald kastes i de dertil opstillede containere. Flasker og glas (skyllede) lægges i de dertil opstillede containere. Batterier, maling, kemiske væsker, medicin o.l. affald skal afleveres i miljøgården i de annoncerede åbningstider eller de af kommunen anviste opsamlingssteder. Større affald som møbler, gulvtæpper, hvidevarer o.l. skal afleveres i miljøgården i de annoncerede åbningstider. Kontakt eventuelt inspektøren for en aftale. (Det må under ingen omstændigheder placeres i affalds-øerne ) Aflåsning: Alle fælleslokaler og kældre skal holdes aflåst for at undgå hærværk, tyveri m.v. herunder også eget kælderrum. Altaner: Ophængning: Der må ikke bores huller i metalkonstruktionen, fiberloftspladen eller i skillevæggen mellem altanerne. Ophængning af lamper mv. må kun ske ved isætning af skrue eller krog imellem samlingerne på loftpladerne. Ved overtrædelse af ovenstående, medfører det store omkostninger til udbedring som pålægges lejeren, under bo-perioden eller i forbindelse med fraflytning. Paraboler og antenner: Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner på altanen 3

4 Solafskærmning: Der må kun opsættes persienner/rullegardiner i de godkendte beslag som er installeret som en del af altanen. Persienner/rullegardiner skal holdes i farverne, råhvid, beige, lys grå eller mørk grå (stærke og spraglede farver er ikke tilladt). Loft, vægge og gulv: Fiber skillevægge og loftsplader, må ikke males. Fiberbeton gulv må ikke males eller på anden måde overfladebehandles. Pudsede vægge må kun males i farve hvid (RAL 9010) og med maling type Flutex 5 facademaling. Vinduer: Foldevinduer må ikke afmonteres. Der må ikke klæbes klistermærker eller anden form for mærker på folde-, matterede- eller sidevinduer. Belysning: Belysning på altanen skal være dæmpet, så det ikke virker forstyrrende på de øvrige beboere. Kraftige spots, blinkende lamper og anden farverig udsmykning som kan være generende for omkringboende er ikke tilladt. Altankasser og planter: Der må kun opsættes altankasser som er godkendt til brug for altanerne. Der skal tages hensyn til underboen når der vandes planter i altankasse. Det er ikke tilladt at bruge altanen som drivhus, og tilplante hele altanen med vindrue-, tomatplanter eller lignende. Det er tilladt at have enkeltstående blomster og planter på altanen. Madlavning: Hvis der tilberedes mad på altanen skal der tages hensyn til øvrige beboere, så de ikke generes af røg og lugt. Det er ikke tilladt at anvende trækuls grill eller anden åben ild til madlavning på altanen. 4

5 Brug og orden: Det er ikke tilladt at sætte tørrestativer, reoler, køleskabe etc så det kan ses over altanbrystning. Altanen må ikke anvendes som pulterrum, og opbevaring af cykler etc. Tørring af tøj på altanen må kun finde sted hvis det er under niveau for altan brystning. Altanen må ikke anvendes til permanent husdyrhold. Musik og tale: Det er ikke tilladt at spille høj musik på altanen, og det er ikke tilladt at have lyd fra radio, Tv eller lignende i tidsrummet fra 23:00 til 07:00. Hvis altanen anvendes i tidsrummet 23:00 til 07:00, skal der tages hensyn til de øvrige beboere, så samtale på altanen skal holdes på et lavt niveau! Fyrværkeri: Det er ikke tilladt at antænde- og affyre fyrværkeri fra altanerne! Vedligeholdelse: Altanen er en del af boligen, og skal derfor vedligeholdes svarende til resten af boligen, og ved fraflytning skal den afleveres i vedligeholdt stand. Åbne altaner (3.sal): For tagaltanerne skal det indskærpes, at det ikke er tilladt at kravle op på, eller sætte sig på taget. Dette vil beskadige tagsten og undertag, samt tagrender, og det kan blive store omkostninger til udbedring som pålægges lejeren, under bo-perioden eller i forbindelse med fraflytning. Der må ikke opsættes markiser eller store parasoller på tagaltanerne grundet risiko for vindbelastning får dem til af blæse ned og skade personer eller ejendom. Antenner: Tilslutning til fællesantenneanlægget skal ske med de anerkendte kabler og stik. Rådfør Dem eventuelt med inspektøren. Opsætning af udendørs private antenner/paraboler kræver en skriftlig tilladelse fra Lejerbo. 5

6 Bad og toilet: Af hensyn til natteroen skal badning så vidt muligt undlades mellem kl og kl morgen. Utætte eller støjende haner og cisterner skal meldes til inspektøren. Barnevogne, cykler og legevogne: Cykler, Barnevogne, legevogne o.l. må kun anbringes på de anviste steder. Cykler anbringes i egen kælder, cykelskure eller i stativer ved opgangene. Cykelskurene er udelukkende til cykler. Barne- & legevogne m.m. anbringes i egen kælder eller barnevognsrum. Adgang til barnevognsrum kan kun ske med speciel chip-nøgle som kan rekvireres hos inspektøren Defekte cykler, barne- & legevogne m.m, som henstår på ejendommens område, i cykelskur, foran opgange og lignende, vil blive fjernet, opbevaret i 3 måneder og derefter destrueret. Fodring af fugle og andre dyr: Det er tilladt, at fodre småfugle/mejser med foderkugler ophængt i afdelingens træer iflg. aftale med inspektøren. Skulle dette give problemer bliver tilladelsen inddraget. Det er ikke tilladt, at fodre fugle og andre vilde dyr ved at kaste brødkrummer eller smide andet foder/madrester på jorden eller ud af vindue/altan. Forsikring: Afdelingen har en ejendomsforsikring til dækning af skader på ejendommens bygningsdele Skader på ejendommen skal anmeldes til inspektøren. Husk selv at tegne indboforsikring, da skader på indbo i forbindelse med f. eks. rør- eller radiatorsprængning eller lignende, ikke er omfattet af ejendomsforsikringen! Hundehold: Det er ikke tilladt at holde hund, heller ikke delehund. Gæste hunde som er på besøg i bebyggelsen i én begrænset periode, skal registreres hos inspektøren. 6

7 Kattehold: Det er tilladt at holde kat. Katten må ikke gå/løbe løs på afdelingens område. Kælderrum: I kælderrum må der ikke opbevares ting, som ved fugt, lugt eller på anden måde kan være til gene. Brandbare væsker må kun opbevares i kælderrum, i de af myndighederne godkendte emballager og mængder. Kældervinduer skal holdes lukkede i vinterperioden 1. oktober til 30. marts Leg og boldspil: Det er ikke tilladt at lege med farligt legetøj på afdelingens arealer. Det er ikke tilladt at spille bold op ad faste bygningsdele (facader, garager, skure m.m.). Boldspil henvises til boldbanen og græsarealer. Maskiner: Symaskiner o.l. maskiner, der kan medføre støjgener, skal anbringes på et underlag der dæmper støjen mest muligt. Installation af vaske- & opvaskemaskiner må kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra Lejerbo. Vaske- & opvaskemaskiner må ikke medføre støjgener for de øvrige beboere. Boremaskiner, hamre og andet støjende værktøj må benyttes i tidsrummet fra kl til kl på mandage til fredage. Lørdage, søndage og helligdage i tidsrummet fra kl til kl Musik: Benyttelse af radio, musikafspiller, Tv, musikinstrumenter o.l. skal ske med hensyntagen til de omkringboende. I de sene aften- og nattetimer efter kl. 23:00, skal der vises særligt hensyn ved at dæmpe lyden, så der er nattero. Husk at advisere naboerne hvis der afholdes fest. Skiltning: Navneskilte må kun opsættes ved Lejerbo s foranstaltning 7

8 Trapper og kældre: Cykler, barnevogne, fodtøj, legetøj o.l. må ikke henstilles på trapper, i indgangspartier og i kældergange. Støjende adfærd og alle former for leg på trapper og i kældre er ikke tilladt. Stier, græsarealer og ejendom: Cykling: Af hensyn til beboernes sikkerhed skal cykling på stierne ske under hensyntagen til de gående. Knallertkørsel: Det er ikke tilladt at køre knallert på stier, fortove, have- og græsarealer. I fælles interesse henstiller Lejerbo til samtlige beboere at udvise nænsomhed over for beplantninger og græs ved færden på fællesarealerne. Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen. Kørsel og parkering Det er ikke tilladt at køre i bil eller motorcykel på stier, fortove, haveog græsarealer. Der er ikke tilladt at parkere bil eller motorcykel på stier, fortove, have- og græsarealer. Parkering må kun finde sted på de i bebyggelsen indrettede parkeringspladser. Parkering og kørsel på stianlæg og græsarealer er forbudt. Højeste længde for parkerede køretøjer på bebyggelsens område er 4,60 m (fx varebiler og pickup). Højeste tilladte totalvægt for parkerede køretøjer på bebyggelsens område er 2500 kg. Lastbiler, store varebiler, busser og lignende uanset vægt, må ikke parkeres på bebyggelsens område, men henvises til de specielt indrettede kommunale P-pladser udenfor bebyggelsen. Campingvogne, anhængere, bådtrailere og lignende samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på bebyggelsens område. 8

9 Garager Det er kun tilladt at anvende garagen til et indregistreret motorkøretøj. På forlangende skal der fremvises gyldig registreringsattest. Garagen må ikke anvendes som pulterrum, hvorfor der altid skal være plads til parkering af et motorkøretøj. Udluftning: For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af lejlighed og indbo bør der dagligt foretages mindst én effektiv udluftning dagligt. (helst 4-5 gange hvis muligt) Rygning: Der må ikke ryges på indendørs fællesarealer, hverken på trappearealer, i fællesvaskeri, kældergange eller kælderrum. Vaskerier: Der er i afdelingen 4 vaskerier. Der er elektronisk reservation og betaling for både vaskemaskiner & tørretumblere. Reservation kan enten foretages i vaskerierne på maskinerne eller via Internettet. Vasketure kan reserveres 4 uger frem, og forlods indtil 2 ture. Der er 5 ture pr vaskeri pr dag. Hvis en reserveret vasketur ikke er påbegyndt senest ½ time efter det reserverede starttidspunkt opkræves gebyr svarende til prisen for 1 maskine. Vaskeriet vil være blokeret indtil ½ time før næste tur. Tørretumbler og rulle kan benyttes ½ time ind i næste vasketur. Brug af lejlighed Det er kun tilladt for den/de der står opført på lejekontrakten at anvende lejligheden. Overdragelse af det lejede til andre er ikke tilladt. Fremleje kan kun ske ved forudgående tilladelse fra Lejerbo, overtrædelse af dette vil medføre opsigelse af lejemålet. 9

10 Ændringer og vedligeholdelse: Lejlighed, altan og kælderrum skal bevares i sin oprindelige form. Lejeren har råderet jf. lov om almene boliger Ændringer må ikke finde sted uden Lejerbo s skriftlige tilladelse. Bemærk at der gælder særlige regler for ændring af bad & toilet i 3. sals lejlighederne. Se i øvrigt lejekontraktens bestemmelser om ændringer af det lejede og vedligeholdelse i bo perioden. 10

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

- Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger.

- Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger. Husordensreglement - Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger. Adgang til lejemålet Da vi ikke har nøgle til din bolig, skal du være hjemme, når ejendomsfunktionæren

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. Røde Kro afd. 01-55. Revideret udgave september 2011. Røde Kro Spaniensgade 25A kld. 2300 København S. Tlf. 32583787 Mail: roedekro@fsb.

Husorden. Røde Kro afd. 01-55. Revideret udgave september 2011. Røde Kro Spaniensgade 25A kld. 2300 København S. Tlf. 32583787 Mail: roedekro@fsb. Røde Kro afd. 01-55 Revideret udgave september 2011 Røde Kro Spaniensgade 25A kld. 2300 København S. Tlf. 32583787 Mail: roedekro@fsb.dk Velkommen i Røde Kro Indledning Når lejekontrakten er skrevet under,

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side.

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side. H U S O R D E N Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014 4010-9 Lille Friheden Husorden / 2014 Side. 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALD... 4 3. ALTANER, TERRASSER OG HEGN OMKRING

Læs mere

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Husorden. Reglement for Afd. 74

Husorden. Reglement for Afd. 74 Side 1 af 14 Husorden Reglement for Afd. 74 Solvænget 1-11 Dankwart Dreyers Vej 11-20 Kildensmindevej 18-36 5610 Assens Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: s. 1 Forside s. 2 Indholdsfortegnelse s. 3 Almindelige

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne

Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne Rødovre almennyttige Boligselskab Afdeling Carlsro en grøn by Ordensreglement og Serviceguide for beboerne Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 1 Carlsro

Læs mere