Husorden. For ELLEPARKEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. For ELLEPARKEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER"

Transkript

1 revideret For ELLEPARKEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Hjemmeside: Side 1 af 9

2 revideret GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige. Husk, at I selv gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen. Hvis du selv - din husstand - eller gæster til din husstand overtræder husordenen (og dermed lejeloven), kan dette i gentagelsestilfælde medføre, at din lejeaftale bliver gjort betinget og i yderste konsekvens, at du bliver opsagt. AFFALD Køkkenaffald henkastes i småcontainerne. Af hygiejniske årsager skal alt affald være pakket ind i lukkede affaldsposer. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således at de ikke er til fare for andre personer. Storskrald papkasser, møbler og lignende skal ALTID deponeres på containerpladsen. Der må ikke henstilles storskrald eller affald i kælderopgange eller andre steder. Forretningscontainerne for erhvervsaffald må ikke benyttes af beboerne. Aviser og ugeblade skal anbringes i de af kommunen opsatte papircontainere. Flasker skal anbringes i flaskecontainerne. Hjemmeside: Side 2 af 9

3 revideret ALTANER Dyneluftning og synlig tørring af tøj må ikke finde sted. Altaner må ikke benyttes som oplagsplads. Vægge, plader og aluminiumsprofiler må ikke males, men holdes rene med lunkent vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. BAD OG TOILET Der bør så vidt muligt ikke bades efter kl. 22. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, tamponer, hygiejnebind, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M. Af hensyn til adgang ved brand og ulykkestilfælde må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.m. ikke henstilles i opgangen eller under trappen. Henstillede genstande må forventes fjernet af ejendomsfunktionærerne. Genstandene skal i stedet henstilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til det, og al transport skal foregå gennem de udvendige kældernedgange. Cykling og kørsel med motordrevne køretøjer er ikke tilladt på legepladser og friarealer. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler. BILVASK Det er tilladt at vaske bil på den dertil indrettede vaskeplads. DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af ejendomskontoret. Reklamer, malerier, bannere og flag m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller hænge ud fra vinduer og altaner uden for din lejlighed. Hjemmeside: Side 3 af 9

4 revideret FORSIKRING Det anbefales, at den enkelte lejer selv tegner en indboforsikring. Før du tegner en glasforsikring, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men kun på ejendommens bygningsdele. Ejendommens forsikring gælder ikke privat indbo og genhusning i tilfælde af vand- og brandskader. Heller ikke nedsivning af vand fra overbo o.l., der skader indbo. FORURENING Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig samt retablere eventuelle skader på bygningsdele og belægninger. Gældende lov på området skal altid overholdes. Der må hverken i lejlighed, kælderrum, garager eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen, og gældende lovgivning skal altid følges. Overtrædelser vil blive betragtede som kontraktbrud, hvilket kan medføre ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje skal ske til s udlejningsafdeling. FRIAREALER Ejendommens friarealer skal benyttes under hensyntagen til de øvrige beboere. Således må støjende adfærd, så som højtspillende musik m.m. ikke finde sted. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Gældende lovgivning på området skal overholdes. Hjemmeside: Side 4 af 9

5 revideret HAVER Haver skal holdes i vel vedligeholdt stand og må ikke benyttes som oplagsplads. HAVELÅGER OG HEGN Udseende og placering anvises af ejendomskontoret. Arbejdet må ikke igangsættes forinden godkendelse af projektet. HUSDYR Ifølge en beboerafstemning den 26. november 2008 er det muligt at opnå tilladelse til at holde én kat pr. husstand. Tilladelsen kan opnås på følgende betingelser: 1. Katten skal være øremærket eller have indsat en chip, inden den er 6 mdr. gammel. 2. Katten skal være vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza. 3. Katten skal være neutraliseret, inden den er 6 mdr. gammel. Katten må ikke være til gene, herunder afgive lugtgener, for andre beboere, og dens efterladenskaber skal håndteres på forsvarlig vis. Aftal eventuelt nærmere med ejendomskontoret. Katten må ikke luftes på ejendommens arealer, og udenfor lejemålet skal katten holdes i snor. Overtrædelse af reglerne vil medføre inddragelse af tilladelsen, hvorefter katten skal fjernes fra lejemålet. Besøgende husdyr skal holdes i snor på afdelingens område. Hundehold er ikke tilladt. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. INDEKLIMA Det er lejers pligt at medvirke til at opretholde et sundt og tørt indeklima i lejemålet. Der skal luftes ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badeværelse bør aftørres efter brug, tørring af vasketøj i lejemålet skal undgås. Ekstraordinær udluftning under og efter madlavning samt efter brug af bad kan være nødvendigt. Hjemmeside: Side 5 af 9

6 revideret Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmede ved 21 0, og der dagligt luftes ud ved gennemtræk minimum 2-3 gange i minutter. Luk aldrig helt af for varmen i rum, der ikke benyttes. Ved anbringelse af større møbler mod en ydervæg, skal der sikres behørig luftcirkulation, da manglende cirkulation kan afstedkomme fugtskader på både væg og møbler. Udluftningsventiler skal altid holdes fri og rene, så der er sikret maksimal luftgennemgang. KÆLDERRUM, PULTERRUM OG LOFTSRUM M.M. Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Kælder- og loftsrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. LEG OG BOLDSPIL Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre, ved gadedøre og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Leg med bue og pil, luftbøsser eller lignende er meget farligt, og må derfor ikke finde sted på afdelingens område. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. Det ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne. Boldspil må kun foregå på de indrettede steder. MASKINER El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må kun benyttes i tidsrummet: mandag til lørdag kl MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensynstagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. Hjemmeside: Side 6 af 9

7 revideret I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj, efter kl , eventuelt i form af en meddelelse i opgangen om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. PARABOLER Der må ikke opsættes paraboler og andre antenner på ejendommen. For at få tilladelse til opsættelse skal der afleveres en ansøgning på ejendomskontoret indeholdende oplysninger om, hvilke programmer og satellitter der ønskes at nedtages signaler fra. Paraboler og andre antenner kan kun opsættes efter ejendomskontorets anvisning og på de anviste steder. Alle udgifter i forbindelse med opsætning afholdes af lejer. Der betales et depositum til dækning af nedtagning ved fraflytning. Der skal være tegnet en behørig indboforsikring for at opnå tilladelse, og denne forsikring skal fremvises én gang årligt efter fornyelse. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler, knallerter og cykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, medmindre man har fået en særlig tilladelse. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre forsigtigt på boligvejene og overholde ind- og udkørselsskiltene m.v. RÅDERET Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. SKADEDYR Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren. Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles til Miljøkontrollen på tlf. nr eller ejendomskontoret på tlf Hjemmeside: Side 7 af 9

8 revideret SKILTNING Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. TEKNISKE INSTALLATIONER Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. Der må ikke opsættes vandspare-anordninger uden disse er godkendt af ejendomskontoret, da særlige typer i nogle tilfælde uhensigtsmæssigt kan forstyrre vandforsyningen til de øvrige lejemål. Vandforsyning til vaskemaskiner og opvaskemaskiner skal ALTID monteres på en separat ventil på koldtvandsledningen og ALDRIG på vandtud eller blandingsbatterier. Dette kan skade vandforsyningen i ejendommen, og brydes reglerne kan den ansvarlige blive pålagt erstatning. Afløb fra vaskemaskiner og opvaskemaskiner skal være fastmonterede og må ikke ligge løst i vaske, på gulv eller lignende. Hvor maskinerne opstilles udenfor badeværelser med fast gulv og afløb, skal de stå på drypbakker. Ingen maskiner må opstilles uden tilladelse fra ejendomskontoret. Installation skal være godkendt af ejendomskontoret inden ibrugtagning. TELT Det er ikke tilladt at overnatte i telt eller lignende på afdelingens område. TÆPPER M.V. Tæpper, dyner, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altaner, vinduer eller på trapperne. VANDFORBRUG Vand er meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe, eller en vandhane ikke længere lukker tæt. VASK OG TØRRING Ejendommen er udstyret med 3 decentrale fællesvaskerier. Disse er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. Der vaskes efter tursystem, og beboerne er pligtige til at overholde reglerne for vasketider og brug af vaskerierne. Hjemmeside: Side 8 af 9

9 revideret Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskerierne. Vaskerierne kan benyttes alle dage fra kl til kl Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler, må kun benyttes i tidsrummet VINDUER OG DØRE Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Vinduerne er af plast, og der må ikke bores eller skrues i hverken karm eller ramme. Trappeopgangsdøre og vinduer skal holdes lukkede i vinterperioden. Hjemmeside: Side 9 af 9

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side.

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side. H U S O R D E N Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014 4010-9 Lille Friheden Husorden / 2014 Side. 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALD... 4 3. ALTANER, TERRASSER OG HEGN OMKRING

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere