Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Afbud fra HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF), der var til bestyrelsesmøde i HB. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Dagpenge herunder sagsbehandling 4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 5. Orientering fra TF s HB 6. Orientering fra udvalg 6.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Ændringer i beregningsgrundlaget Licitation i Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer 6.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 7. Orientering fra Sekretariatet 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Budget 2013 og Investeringer 9. Markedsføring 10. Kommunikationsstrategi 11. Regnskab 2011 v/deloitte Revision 12. Advisory Board 13. Særligt emne 14. Vedtægtsændringer 15. Årsberetning 16. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Tidligere punkt på dagordenen Valg af ordstyrer er slettet. Fremover er formanden for bestyrelsen fast ordstyrer. Controller Paul Allaart deltager i punkt 8 og Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Formen i referaterne fastholdes, som de er nu. 3. Dagpenge herunder sagsbehandling Et medlem har ansøgt om sygedagpenge og ved samme lejlighed søgt om økonomisk støtte i henhold til 5 B og Bonusfonden. Bestyrelsen var enig om, at medlemmet skal have afslag på ansøgning om sygedagpenge, jf. vedtægterne, da vedkommende ikke arbejdede under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn på første sygefraværsdag. Muligheden for at arbejde blev frataget vedkommende dagen inden første fraværsdato. På et møde mellem Tryghedsordningernes FU, HB og kredsformændene havde KM bedt om en tilkendegivelse af, om vedtægterne skulle følges også når det kun drejede sig om en enkelt dag. Mødedeltagerne tilkendegav, at vedtægterne altid skal følges. Bestyrelsen var også enig om, at anmodning om økonomisk støtte ikke kunne imødekommes, da begrundelsen falder udenfor rammerne for støtte. MC forlod mødet under sagsbehandlingen af ovennævnte på grund af inhabilitet. Flere medlemmer end tidligere starter på nedsat tid efter et sygdomsforløb. Det blev drøftet om, der skulle ses nærmere på, hvordan det indvirker på det samlede udbetalingsforløb. Det vil blive drøftet igen ved lejlighed. April måneds samlede udbetaling blev lidt mindre end samme måned sidste år. 4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer KM orienterede om: - Et godt møde mellem FU, HB og kredsformænd. Der blev talt om bl.a. forhøjelse af trækket fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, erhvervsudygtighedsforsikringens obligatorium og forskellige løsningsmodeller med PFA, overenskomst, som skal rettes til, så den stemmer overens med Tryghedsordningernes vedtægter, tilbud om at Tryghedsordningerne gerne vil deltage på regionsmøder mv. og oplyse om bl.a. de obligatoriske ordninger. - En henvendelse fra et medlem med en klage over påstået aldersdiskrimination i Erhvervsudygtighedsforsikringen og sygedriftstabsforsikringen. Der er sendt et forklarende brev til klager. - Modtaget liste over, hvor mange medlemmer, der er oversendt til Tandlægeforeningen i forbindelse med Erhvervsudygtighedsforsikringen. 5 medlemmer har ikke betalt præmie og er udmeldt af forsikringen, 4 har ikke ønsket at tegne forsikringen. Et enkelt medlem, der ikke er udmeldt af foreningen men som ikke har haft erhvervsudygtighedsforsikringen i mere end 1 år modtager nu dagpenge pga. sygdom. Kan der gøres noget for de medlemmer, der ikke KAN betale? Evt. betaling af forsikringspræmien i en begrænset tidsperiode via Bonusfonden. NB orienterede om: - Repræsentantskabsmøde i 1. kreds. Tilbagemelding vedrørende drøftelse af forskellige modeller ifm. indtægtsgrænser på erhvervsudygtighedsforsikringen er, at 2

3 ordningen ikke skal ødelægges af nogle få til fordel for de mange, der har glæde af den. Der var ingen indvendinger mod det forøgede træk. En enkelt deltager havde udtalt, at hvis man ikke kunne få udbetaling fra erhvervsudygtighedsforsikringen, kunne man heller ikke modtage dagpenge. NB bragte vedkommende ud af vildfarelsen. 5. Orientering fra TF s HB JAF var ikke til stede, da der blev afholdt møde i Hovedbestyrelsen på samme tidspunkt. 6. Orientering fra Udvalg 6.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Codan er blevet spurgt om muligheden for at hæve beløbsgrænserne for simpelt tyveri. Codan har svaret, at der generelt ikke er dækning ved simpelt tyveri. Der er en undtagelse i tandlægernes forsikring i forvejen og Codan er ikke interesseret i at hæve grænsen, som er på kr (udenfor åbningstiden) / (i åbningstiden) yderligere. Holdningen er, at man kan gøre rigtig mange tiltag selv for at formindske risikoen for tyveri Sygedriftstabsforsikring Skadesprocenten er høj i både 2010 og Det ser også ud som om, der i 2012 bliver mange skader. Der vil blive set på præmieniveauet til efteråret Kriminalitetsforsikring Intet Netbanksforsikring Intet Gruppeliv MAH orienterede om møde med ny kontaktperson. Der er aftalt fast møde en gang årligt. Der er en tilfredsstillende skadesprocent for ordningen. Den automatiske måde via diagnose at få meddelelse fra Sundhedsstyrelsen om mulighed for evt. udbetaling af kritisk sygdom, har ikke givet den store stigning i anmeldelser af Kritisk sygdom, som man havde forventet Erhvervsudygtighedsforsikring Bestyrelsen er ikke tilfreds med, at PFA ikke vil oplyse, hvilken skadesprocent, der er den ideelle. Politisk set er det en nødvendighed at vide, hvordan ordningen udvikler sig. Dette tages op med PFA. MAH orienterede om undersøgelsen fra Finanstilsynet vedr. Ankenævnets behandling af sager om erhvervsudygtighedsforsikringer. Finanstilsynet konkluderer, at selskaberne generelt giver de ydelser, som de forsikrede er berettiget til og at selskaberne informerer i tilstrækkelig grad om de forskellige ordninger. Baggrunden for en del klager er, at klager ikke har en tilstrækkelig forståelse for forsikringsbetingelserne Ændringer i beregningsgrundlag PFA har svaret på forespørgsel om forskellige muligheder for at justere indtægtsgrænserne ved beregning af udbetaling. Hvis den økonomiske indtægtsgrænse fjernes helt, vil præmien stige med 20 %. Hvis karensen sættes op fra 3 mdr. til 6 mdr., kan præmien nedsættes med ca. 10 %. 3

4 Bestyrelsen er enig om, at ordningen skal tilgodese flest mulige, hvorfor tilbagemeldingen til PFA vil være, at der ikke skal ske ændringer på nuværende tidspunkt. Hidtil har udbetaling fra en sygedriftstabsforsikring været medregnet i indtægtsgrundlaget. Det bliver ændret pr. 1. juli 2012, hvor PFA ikke længere medregner udbetaling fra sygedriftstabsforsikringen ved beregning af, om indtægten er under grænsen for udbetaling. Ændringen giver ikke anledning til præmiestigninger. På sidste opgørelse over medlemmer, der ikke havde betalt forsikringspræmie, var der 7 medlemmer. De har alle efterfølgende betalt Licitation i 2013 Ved sidste licitation blev der sendt invitation til 7 udbydere. De 6 meldte tilbage, at de ikke var interesserede i at byde og forhandlinger med PFA blev gennemført. Nogle udbydere havde tilkendegivet, at de måske kunne have haft interesse i at byde, hvis buddet havde omfattet en frivillig pensionsordning. Bestyrelsen drøftede om en frivillig pensionsordning skulle med i licitationsudbuddet, men enedes om, at det kun skal være erhvervsudygtighedsforsikringen, der skal være med i udbuddet. I henhold til tidligere undersøgelser er medlemmerne generelt godt dækket pensionsmæssigt. En del tandlæger har tegnet ordninger andre steder mens lidt mere end 600 tandlæger har en ordning med løbende indbetaling via os. Det vil ikke være reelt at tage en frivillig pensionsordning med i licitationen set i forhold til hvor relativt få nytegninger, der kan forventes. Erhvervsudygtighedsforsikringen skal i licitation i 2013 med henblik på en 5-årig aftale, der træder i kraft den 1. januar Der vil blive taget kontakt til en advokat og en revisor Pension PFA har oplyst, at de godt kan tilbyde medlemmerne markedsrenteprodukter. Det kommer til at køre i en særlig ordning, som er etableret til Lederne Sundhedsforsikring Der har været afholdt møde med Tryg. Ordningen har i en medlemsundersøgelse opnået 100 % tilfredshed. Tryg har skiftet behandlerkorps fra til Previa Sundhed, som giver bedre muligheder for at være landsdækkende. Tryg vil vende tilbage med den forventede skadesprocent, som skal indeholde alle omkostninger, fortjeneste m.v. Der har i starten af 2012 været en stigning i skadeanmeldelserne, som vil blive fulgt op efter sommerferien. Tandlægegruppen adskiller sig ikke væsentligt fra Trygs øvrige grupper Privatforsikringer Der er en meget høj skadesprocent på forsikringerne særligt indboforsikringen. Der mangler 2,2 mio. kr. i dækning på årsbasis og det betyder, at det er nødvendigt med præmiestigninger. På villaforsikringen kommer forsikringstagerne fremover til at betale for at have kælder og der indføres en selvrisiko for skader i forbindelse med skybrud. Desuden foreslås en generel stigning på 10 %. Der foreslås også en generel stigning på 10 % på både bil- og ulykkesforsikringen. På bilforsikringen skal man fremover bl.a. betale for vejhjælp, forsikring af nyere årgange bliver uden rabatter, og der bliver rabat for selvrisiko. 4

5 Herudover kan der ske en adfærdsregulering i forbindelse med mange småskader ved altid at tegne indbo- og villaforsikring med en selvrisiko på fx kr eller kr ,- Tryg ønsker at indgå flerårige aftaler, gerne helt op til 5 år, hvor man kunne få direkte adgang til deres systemer. Umiddelbart er bestyrelsen af den opfattelse, at så langvarige aftaler ikke hænger sammen med intentionen om at undersøge markedet med jævne mellemrum for at sikre sig de bedst mulige forsikringer til medlemmerne. Det kan tage for lang tid at komme ud af en aftale. 6.2 Andre aktiviteter Krisehjælp Der er holdt halvårs-møde den 27. marts. Aftale om psykologhjælp er indgået med Erhvervspsykologisk Rådgivning på samme vilkår som den tidligere aftale med PsykiatriFonden. På årsbasis bruger ca. 30 medlemmer ordningen om krisehjælp Fonde og Hjælpeforening Intet. 7. Orientering fra sekretariatet MAH orienterede om: - Møder med de 2 odontologiske foreninger, som er meget glade for Tryghedsordningernes sponsorat og annoncer i deres blade. Foreningerne ønsker yderligere deltagelse fra Tryghedsordningernes side undervejs i studiet. - Tandskadeankenævnet har haft deres første møde i nævn 2 med ny formand, Claus Forum Petersen, som er landsdommer i Sø- og Handelsretten. - Tandlægeforeningen har bedt om årsberetninger deadline 10. august Der har været evaluering i Tandlægeforeningen på årskursus. Tryghedsordningernes stand har fungeret godt. Tandlægeforeningen vil bygge helt om på stand-området til næste år. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol Fremover udfærdiges budgettet kvartalvist, så der kan ske sammenligning fra år til år. 8.2 Budget 2013 & 2014 Budgettet skal tage udgangspunkt i det mandat, som repræsentantskabet har taget stilling til: Et træk på 2,25 %. De 2,50 % er midlertidigt og gælder kun for resten af Samtidig skal det give mulighed for at se, hvad alternativerne kan betyde økonomisk. Budgettet blev godkendt Investeringer Bestyrelsen besluttede, at likvide midler kan sættes på aftaleindskudskonti i andre banker end Nordea, hvis det kan svare sig. Nordea giver p.t. 0,3 %. 9. Markedsføring Det vil være hensigtsmæssigt, hvis en medarbejder fra Tryghedsordningerne er til stede og kan besvare evt. spørgsmål på kurset Hjælp, jeg har købt klinik. MAH følger op. 10. Kommunikationsstrategi 5

6 Bestyrelsen har taget kritikken om forståelse af forsikringen seriøst og der bliver gjort, hvad der er muligt for at gøre ordningen mere forståelig for medlemmerne. I den forbindelse er en ekstern kommunikator blevet kontaktet med henblik på at markedsføre erhvervsudygtighedsforsikringen på en anden måde end hidtil. Der er modtaget et tilbud. Bestyrelsen accepterede tilbuddet. 11. Regnskab 2011 v/deloitte Revision Det er Tryghedsordningerne, der selv har opstillet rapporten i år og opstillingen er lidt anderledes end tidligere. Revisionspåtegningen er uden anmærkninger. Der er et betragteligt underskud på ca. 8 mio. kr., som hovedsagligt skyldes kraftig stigning i udbetaling af dagpenge og et dårligt afkast. Revisorerne spurgte til fremtidig prognose for udbetalinger i dagpengeordningen og blev oplyst om, at trækket er sat op pr. 1. maj 2012 for at imødegå yderligere underskud, herudover skal det drøftes med repræsentantskabet, hvilke tiltag der ellers kan blive aktuelle. Regnskabet blev godkendt. 12. Advisory Board En ekstern indlægsholder fra forårets seminar er blevet kontaktet med henblik på at være med til at oprette et Advisory Board. Vedkommende har accepteret og er kommet med et oplæg til en disposition for et Advisory Board. Bestyrelsen vedtog at gå videre med oplægget. 13. Særligt emne Økonomien i de obligatoriske ordninger deles i 2 emner: Information om erhvervsudygtighedsforsikringen Dagpengeordningen, hvor der skal stemmes om ændring i trækket. 14. Vedtægtsændringer De foreslåede ændringer blev gennemgået og vedtaget. 15. Årsberetning Beretningen blev tilrettet. 16. Eventuelt KM s mail-adresse og tlf.nr. til klinikken er lagt på hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for at rette henvendelse til en politiker. Formanden hævede mødet Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 6

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Årsberetning 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Årsberetning 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Da det er besluttet at afholde GF hvert andet år, dækker denne skriftlige beretning derfor en periode fra november 2012 frem til august

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2014 Indhold Årsberetning 2014 3 Særlige emner til GF 2014 14 Forslag til ny investeringsstrategi 17 Ændringsforslag til vedtægter 18 Årsrapport 2012 27

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere