Bestemmelse af celletal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse af celletal"

Transkript

1 Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige metoder til estimering af antallet af celler. I Bioteknologi 2, side 12-13, er spektrofotometrisk måling forklaret. Her følger vejledninger til: Tælling i tællekammer Kochs pladespredningsmetode Måling vha. af stofskifteprodukter Laboratoriesikkerhed Normalt arbejder man kun med apatogene, dvs. ikke-sygdomsfremkaldende mikroorganismer i undervisningen. Der er imidlertid altid en risiko for at opformere patogene, sygdomsfremkaldende, bakterier sammen med de ønskede bakterier. Ud over de sædvanlige regler for færdsel i laboratoriet skal man derfor tage visse ekstra forholdsregler i det mikrobiologiske laboratorium: Hold orden på arbejdspladsen Hold god hygiejne, vask hænder, hold arbejdspladsen ren, rengør og desinficér bordet efter arbejdet og vask alle instrumenter og glasvarer grundigt op (desinficér evt.) Spildes mikroorganismer, skal de kontaminerede steder rengøres og desinficeres Ved arbejde med visse mikroorganismer kan der være særlige regler mht. bortskaffelse Derudover skal følgende generelle regler pointeres: Bær kittel Indtagelse af mad og drikke samt rygning er strengt forbudt Direkte tælling med Thoma tællekammer Baggrund Et Thoma tællekammer er indrettet så man kender dybden af prøven mellem tællekammerets objektglas og dækglas. På tællekammeret er dybden angivet (Tiefe 0,100 mm), se figur 1a. På objektglasset er der ridset et antal kvadrater som man kender arealet af (0,0025 mm2, se figur 1). Kvadraterne kan ses som et indridset kors på figur 1b. Herudfra kan man beregne det volumen prøve som man tæller celler i. Ved at tælle hvor mange celler der befinder sig i et bestemt antal kvadrater, kan man nu beregne hvor mange celler der er i prøven. Det er arbejdskrævende at bruge tællekammermetoden til at bestemme antal celler gennem en hel fermenteringsproces. Hvis man følger væksten vha. spektrofotometer, kan man imidlertid tage en prøve ud med en kendt absorbans og tælle koncentrationen af celler i denne prøve. Ved at dividere absorbansværdien med antal celler pr. ml får man en omregningsfaktor, som man kan gange med i de øvrige absorbansmålinger. På den måde kan absorbansen omregnes til antal celler pr. ml. Thoma tællekamre anvendes bl.a. til at tælle blodceller i en blodprøve. Materialer Cellekultur Pipette Mikroskop Thoma tællekammer Kresten Cæsar Torp Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

2 Fremgangsmåde 1. Tællekammeret skal være rent og tørt. 2. Fugt de to kanter til venstre og højre for midterfelterne. 3. Læg et planslebet dækglas på og fastgør det med klemmerne, se figur 1a. Når det ligger rigtigt vil der dannes farvede ringe, Newtonringe, hvor dækglasset har kontakt med objektglasset, se figur 1b. 4. Ryst prøven og læg en dråbe op ad dækglassets kant således at dråben trækkes ind under dækglasset og fylder et af midterfelterne. 5. Søg med 10x objektivet efter streginddelingens øverste venstre kvadrat. 6. Skift til 40x objektivet. Hvis cellerne ligger så tæt at de ikke kan tælles, laves en fortynding af prøven. 7. Cellekammeret er opdelt i 16 felter, som igen er inddelt i små kvadrater. De 16 felter er markeret med røde grænselinier på figur 2. Tæl cellerne i 10 af de 16 felter. De 10 felter er markeret med kryds på figur Hvis en celle rører ved den nederste eller den højre grænselinie, skal den tælles med, men ikke hvis den ligger på den øverste eller venstre. Det er altså kun de blå celler på figur 3, som tælles med. 9. Skyl tællekammeret forsigtigt under rindende vand indtil dækglasset løsner sig. Både tællekammer og dækglas er dyre og går let i stykker. a Figur 1. a. Thoma tællekammer med fastsuget dækglas. b. Newton-ringe. Dækglas Figur 2. De afkrydsede felter tælles. 0,05 mm 1 mm b Figur 3. De sorte celler tælles ikke med.

3 Resultater Felt Gennemsnit Antal celler Figur 4. Resultatskema. Resultatbearbejdning Tællekammerets dybde er 0,1 mm. Et af de mellemstore felter har altså et volumen på 0,1 mm 0,25 mm 0,25 mm = 0,00625 mm3 = 6, ml Hvor mange celler var der i gennemsnit pr. ml? Husk at gange resultatet med en eventuel fortyndingsfaktor. Kochs pladespredningsmetode Formål At estimere koncentrationen af celler i en flydende bakteriekultur. Baggrund Kochs pladespredningsmetode er opfundet af den tyske mikrobiologi Robert Koch. Robert Koch udviklede den teknik at dyrke bakterier på faste substrater, bl.a. agar. Han rendyrkede og identificerede desuden miltbrandbakterien (Bacillus anthracis), tuberkulosebakterien (Mycobacterium tuberculosis) og kolerabakterien (Vibrio cholerae). Læs mere om Robert Koch og hans arbejde på: Metodens princip er at man poder 1 ml cellekultur ud i petriskåle og indstøber dem i agar. Pladerne inkuberes ved en passende temperatur, og her vokser hver bakteriecelle op til en koloni som kan ses med det blotte øje. Bakteriekolonierne tælles. Man vil desværre ofte have så mange bakterier i prøven at de enkelte kolonier ikke kan tælles. Derfor må man først fortynde prøven. For at finde en passende fortynding laver man en fortyndingsrække. Når man finder den fortynding som har et passende kolonital, tæller man antallet af kolonier og ganger det med fortyndingsgraden, så man får antallet af bakterier i den oprindelige prøve. Man laver altid dobbeltbestemmelse, dvs. at man poder ud på to petriskåle ved hver fortynding. Fortyndingsrækken laves ved at overføre 1 ml kultur til 9 ml steril NaCl-opløsning. Herved fortyndes bakterierne 10 gange (10-1). Ved at føre 1 ml videre til næste reagensglas med 9 ml NaCl-opløsning fortyndes prøven 100 gange (10-2) osv. Hvis man ønsker at bestemme antal celler i en bakteriekultur anvender man Plate Count Agar (PCA) som substrat. Undersøger man en gærkultur anvendes maltagar (ølurt-agar). Inkubationstemperaturen er afhængig af hvilke mikroorganismer man leder efter. Leder man efter tarmbakterier som fx E. coli, inkuberes ved 37 C. leder man efter bakterier fra jord- og overfladevand inkuberes ved 22 C. Gærceller inkuberes typisk ved 25 C.

4 Materialer Bakteriekultur, gærkultur eller vandprøve 5 autoklaverede reagensglas med Cap-O-Tests forsynet med etiketter (0, -1, -2, -3, -4, -5) 14 sterile petriskåle, mærket to og to (0, -1, -2, -3, -4, -5 og kontrol). Skriv på bunden, lågene kan blive forbyttet. 6 sterile 1 ml pipetter 10 ml pipetter med sterile spidser Steril 0,9 % NaCl-opløsning PCA (Plate Count Agar), smeltes før forsøget i vandbad eller mikroovn Bunsenbrænder Varmeskab Fremgangsmåde i oversigt Læs om laboratoriesikkerhed inden du begynder! 1. Placér de mærkede sterile reagensglas i rækkefølge i stativet og de mærkede petriskåle i to rækker langs bordkanten, se figur Overfør 9 ml steril NaCl-opløsning til hvert reagensglas. 3. 0,1 ml prøve overføres med en steril pipette til rør -1. Omrør bakterierne i væsken ved at suge op og ned et par gange. Pipetten kasseres. 4. Med en ny pipette overføres 0,1 ml fra rør -1 til hver af de to petriskåle mærket -1, og der overføres 1 ml til rør -2. Omrør bakterierne som før og kassér pipetten. 5. Med en ny pipette overføres 0,1 ml fra rør -2 til hver af de to petriskåle mærket -2, og der overføres 1 ml til rør -3. Omrør bakterierne som før og kassér pipetten. 6. Gentag proceduren til alle fortyndingerne er lavet. 7. Kontrolpladerne tilsættes ikke bakterier. De skal kunne identificere eventuelle forureninger. 8. Smelt agaren i flasken og lad den køle af til håndvarm temperatur. 9. Hæld ca. 25 ml substrat i hver petriskål (ca. 2 mm agar): a. Løft låget på skrå over petriskålen med venstre hånd. b. Hæld agar i med højre hånd og drej skålen let rundt, så bakterierne fordeles i agaren. c. Læg låget på skrå på skålen indtil agaren er størknet. d. Læg lågene på pladerne, stabl dem med bunden opad i passende bundter (så evt. dug samles i låget). 10. Inkubér pladerne i varmeskab i 48 timer. 11. Bundt pladerne med bunden opad, sæt tape om, og opbevar dem i en plasticpose i køleskab indtil næste forsøgsgang. 12. Identificér de petriskåle som har mellem 25 og 250 kolonier. De øvrige kasseres. Tæl antallet af kolonier på skålene og indfør det i resultatskemaet, figur 6. Er der mange, kan man markere halvdelen eller en fjerdedel af skålen, optælle bakterierne og gange med henholdsvis 2 eller 4. Det kræver dog at kolonierne er spredt ligeligt over pladen. 13. Beregn hvor mange bakterier der var i den oprindelige prøve ud fra hver af de optalte plader ved at gange antal kolonier med fortyndingsgraden. Find gennemsnittet af pladerne. Det er det endelige resultat.

5 Smeltet Prøve PCA Reagensglas med 9 ml sterilt saltvand 3 Autoklaverede pipettespidser 2 1 Kontrol Figur 5. Oversigt over fremgangsmåden ved Kochs pladespredningsmetode. Fortynding Antal optalte kolonier Antal celler pr. ml i den oprindelige prøve (kolonital fortyndingsgrad) Kontrol 0 10 (-1) 100 (-2) (-3) (-4) (-5) Gennemsnit Figur 6. Resultatskema. Måling af vækst ved metabolitter Formål At følge væksten i en kultur af mikroorganismer ved at følge ændringen i substratkoncentration eller mængden af affaldsstoffer. Baggrund Man kan følge væksten i en kultur af mikroorganismer ved at følge hvor meget substrat der forbruges, eller ved at følge hvor mange metabolitter der dannes.

6 Sukkerkoncentrationer kan måles med et håndholdt refraktometer som måler substratets lysbrydning eller en oechslevægt som måler dets densitet. Målingerne påvirkes også af andre molekyler som alkohol, hvilket man må tage højde for. Glucosekoncentrationen i substratet kan følges med en blodglucosemåler. Målerens virkemåde er nærmere beskrevet i Bioteknologi 2, side 51. Syrer kan måles ved titrering eller ved at følge ph. En metode er beskrevet under Tema 3, Link 1d, Forsøg med syrning af mælk. Ved alkoholgæring kan man måle den CO2-mængde som bobler af bryggen. Det kan måles enten som et vægttab ved at tælle bobler ved at opsamle gassens volumen i måleglas som en trykændring med dataopsamlingsudstyr Man kan omregne ændringer i tryk eller volumen til hvor mange mol CO2 der er dannet. Det gøres vha. idealgasligningen: PV = nrt, hvor P = Trykændringen i systemet (atm) V = Volumenændring i systemet (L) n = Antal mol gas dannet (mol) R = Gaskonstanten = 0,082 L atm mol-1 K-1 T = den absolutte temperatur i systemet (K) Metoderne er nærmere omtalt i Link 1b, 1c og 1e.

Rendyrkning og identifikation af bakterier

Rendyrkning og identifikation af bakterier Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg www.nucleus.dk 3 Rendyrkning og identifikation af bakterier Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvilke mikroorganismer man har i sin prøve.

Læs mere

Lav dit eget olie laboratorium

Lav dit eget olie laboratorium Lav dit eget olie laboratorium Af Peter Windfeld Rasmussen Alle der arbejder professionelt med hydraulik ved at ren olie er en forudsætning for stabil drift og lang levetid. Men hvor ren er olien så.?

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S ACTI-CHEM A/S Total Water Management Boiler-Check Kit Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg Brugervejledning ACTI-CHEM A/S ACTI-CHEM Boiler-Check Analyse

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Matematik. Eksperimenter med. 7.- 9. klasse

Matematik. Eksperimenter med. 7.- 9. klasse Matematik Eksperimenter med 7.- 9. klasse Eksperimenter med matematik 7.- 9. klasse Første udgave. 1. oplag november 2010 ISBN 978-87-90386-23-8 Skrevet af Søren Østergaard og Anny Overgaard Copyright

Læs mere

Roland 1 Ideark 1. Rens vandet. I skal bruge: Stor urtepotte med hul i bunden, vat, småsten, grus, sand, kaffefilter.

Roland 1 Ideark 1. Rens vandet. I skal bruge: Stor urtepotte med hul i bunden, vat, småsten, grus, sand, kaffefilter. Roland 1 Ideark 1 Rens vandet Stor urtepotte med hul i bunden, vat, småsten, grus, sand, kaffefilter. I kan lave et lille rensningsanlæg. Læg et lag vat i bunden af en urtepotte. Læg så lag af småsten,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere