Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler"

Transkript

1 Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

2 Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed for at drøfte eget bidrag til arbejdspladsen og for lederen en mulighed for at overveje, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderens udvikling og trivsel. En udviklingssamtale er på denne måde en til gavn for både medarbejderen og for organisationen. Hvad er formålet med MUS? Formålet med medarbejderudviklingssamtaler er at skabe grundlag for, at den enkelte medarbejder trives og fungerer, men også at medarbejderen og jobbet udvikler sig sammen og i overensstemmelse med begge parters ønsker og behov. MUS skal bruges til: At sikre at den enkelte medarbejder får mulighed for faglig og personlig udvikling At drøfte medarbejderens kompetencer i relation til om opgaveløsningen er i overensstemmelse med egne og arbejdspladsens forventninger At afklare om medarbejderen har behov for at udvikle sine kvalifikationer set i forhold til nuværende og fremtidige arbejdsopgaver At udarbejde udviklingsmål for den enkelte medarbejder At sikre at lederen får et samlet overblik over medarbejderens kompetencer og ønsker om dygtiggørelse En MUS-samtale kan med fordel opdeles i tre faser: En bagudrettet»hvordan er det gået siden sidst«? En aktuel»hvordan går det lige nuhvordan er det faglige engagement«? En fremadrettet»hvilke ønsker/behov er der til fremtiden og hvordan når vi frem til det«? De fleste arbejdspladser bruger derfor et skema, som kan være udformet meget forskelligt. Nogle skemaer stiller overordnede spørgsmål, mens andre har flere detaljerede spørgsmål. Et skema kan fungere som en huskeliste eller et middel til at sikre, at begge parter har en fælles opfattelse af, hvad samtalen skal indeholde og dermed en fælles dagsorden. Som medarbejder kan du forberede dig. Du kan også overveje, om der er forhold, som skemaet ikke opfanger, og som du derfor selv skal sørge for at inddrage. Bilag 1 viser et eksempel på et MUS-skema. Det afgørende er, at du får mulighed for at bidrage med konstruktive og saglige argumenter, at der bliver lavet løsningsforslag og konklusioner, og at I sammen aftaler, hvem og hvordan der følges op. MUS kan i nogle tilfælde indeholde drøftelser af kritiske forhold. Begge parter kan have kritikpunkter over for hinanden f.eks. vedrørende det udførte arbejde og af arbejdsindsatsen. Kritik kan opfattes meget forskelligt. Man bør derfor overveje sine ord og samtidig huske på, at det man får sagt, måske opfattes som en skarp kritik af den leder man fører samtalen med. Det kan derfor være en god idé at få en form for»håndslag«fra lederens side på, at kritik (arbejdsmæssigt eller personligt) under MUS ikke må få personlige konsekvenser. Man bør samtidig forberede sig på, at lederen kan komme med kritik af ens evne og vilje til at varetage jobbet. Kritikken kan skyldes reelle mangler og svagheder eller forskelle i opfattelsen af arbejdsforhold og arbejdets udførelse. Det kan føre til uenighed, og i den slags diskussioner er det vigtigt at bevare overblikket og være saglig. Hvordan taler man sammen under MUS-samtaler? Leder og medarbejder kan vælge at føre MUS som en uformel samtale, hvor man taler om forskellige emner. Denne ustrukturerede samtale kan give en afslappet atmosfære. Den rummer dog risikoen for, at man ikke når hele vejen rundt og i dybden med væsentlige problemstillinger.

3

4

5 Forslag til gennemførelse af MUS Som medarbejder er det vigtigt, at du går til MUS med en indstilling om, at du selv har indflydelse på samtalen og ikke mindst at du har et ansvar for at præsentere dine synspunkter, ønsker og behov for udvikling. Det vil alt andet lige både gavne samtalen, dig selv og din arbejdsplads. Det bedste, du kan gøre, er at forberede dig grundigt. Tænk dig om og overvej, hvordan du bedst og mest konstruktivt kan præsentere vigtige forhold og ønsker for din leder. Før MUS: Bilag 2 i denne pjece giver nogle eksempler på ideér/problemstillinger, som du kan overveje, inden du skal til MUS-samtalen. Hvis der indgår spørgsmål, der alene angår din leders evner til at være leder, så kan du bruge bilag 3 til at overveje, hvordan du kan gribe det an. Under MUS: Nogle tips: Du/I behøver ikke følge skemaet slavisk under samtalen det er dog en god idé, at I aftaler, hvordan I bruger skemaet Stil åbne spørgsmål:»hvordan kommer jeg derhen, hvor jeg gerne vil være?«tag udgangspunkt i, hvordan du selv oplever din arbejdssituation og husk også at lytte Få klarhed over om du og lederen har samme opfattelse af dine jobfunktioner Undgå lukkede formuleringer og spørgsmål som:»hvorfor er jeg ikke blevet forfremmet?«prøv at udtrykke dig i et»arbejdssprog«, ved at pege direkte på funktionelle problemer og eventuelle løsninger på dit jobområde Lav forpligtende aftaler og få styr på hvem der gør hvad Har du fået nye arbejdsopgaver? Skal du bestride arbejdsopgaver på nye områder? Skal du efteruddannes? Hvordan, hvor og hvornår? Efter MUS: Bilag 4 indeholder et eksempel på et beslutningsreferat, som giver begge parter en mulighed for at overveje konklusionerne på mødet. Udarbejd derudover en plan for, hvordan du bedst kan opfylde de aftaler, som I har indgået, og hvordan du selv kan følge op på dem. Overvej med dig selv, om du fik sagt det, som du havde forberedt dig på. Er der presserende forhold, du ikke fik nævnt, så kan du bede om tid til at drøfte dette. Er der aftaler, du fortryder, så er det bedre at få en hurtig afklaring med din leder end at vente til næste MUS. MUS og lønforhandling MUS afholdes ofte en gang årligt. Vi anbefaler, at både medarbejder og leder som hovedregel gør en indsats for, at overvejelser om medarbejderudvikling og kompetence bliver motiverende og saglige og gøres uafhængige af drøftelser om løn. Det er samtidig helt naturligt, at du som medarbejder kan ønske lønforhøjelse på baggrund af netop drøftede indsatser og kompetenceløft. I de tilfælde vil det kun være naturligt at lade en fælles vurdering af din arbejdssituation indgå som grundlag for afgørelse af en evt. lønstigning. Vi anbefaler, at selve lønforhandlingen ikke foregår inden for rammerne af samtalen, men at spørgsmålet indgår som en del af konklusionen. Konklusionen kan f.eks. være, at der snarest gennemføres en decideret lønforhandling, hvor også tillidsrepræsentanten har mulighed for at deltage. Oversigt over bilag: På de efterfølgende sider er der forslag til et MUS-skema samt inspiration til medarbejderens egen forberedelse m.m Bilag 1: MUS-skema Bilag 2: Idé-katalog til forberedelse af egne præstationer Bilag 3: Idé-katalog til forberedelse om lederens præstationer Bilag 4: Beslutningsreferat

6 Bilag 1: MUS-skema Medarbejderens forberedelse til den individuelle medarbejderudviklingssamtale Medarbejder: Organisation: Leder: Dato: Fra tidligere samtale Hvilke aftaler blev indgået? Hvilke aftaler blev gennemført/ikke gennemført (hvorfor ikke)? Opsamling på tidligere aftaler: Status i forhold til arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og samarbejde Hvad synes du om dit arbejdsområde og dine jobfunktioner? Hvilke arbejdsopgaver løser du godt? Hvilke arbejdsopgaver løser du mindre godt? Hvad fremmer din opgaveløsning?

7 Hvad begrænser din opgaveløsning? Forslag til ændringer: Hvad kan du/kollegaerne/lederen gøre? Hvor ligger dine styrker og svagheder? Har du ressourcer, du ikke udnytter i dit nuværende arbejdsområde? Hvad er godt i samarbejdet med dine kollegaer, og hvad kan gøres bedre? Hvad er godt i samarbejdet med dine ledere, og hvad kan gøres bedre? Sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv Er der sket noget, som har påvirket din dagligdag siden sidste samtale? Hvordan synes du dit arbejdsliv og privatliv hænger sammen generelt? Er der konkrete forhold som medfører, at dit arbejdsliv og privatliv ikke hænger sammen, og har du forslag til hvordan det kan blive bedre?

8 Faglig og organisatorisk udvikling Hvilke tanker har du gjort dig om udviklingen af dit arbejdsområde, din afdelings arbejdsområde og din organisations arbejdsområder? Forslag til mål og ændringer i arbejdsområder? Hvilke eventuelle ændringer i din stilling, arbejdsvilkår og arbejdsopgaver kan du bruge, for at opfylde disse eventuelle ændringer? Karriereønsker/fremtidsønsker Hvilke faglige og personlige udviklingsplaner har du? Andet Er der andre forhold, som du ønsker drøftet (fysisk og/eller psykisk arbejdsmiljø, andet)? Bemærkninger/konklusion:

9 Bilag 2: Idékatalog til forberedelse om egne præstationer Følgende idékatalog kan benyttes forud for en MUS. Formålet er at forberede dig bedst muligt inden du drøfter med lederen, hvordan arbejdsforholdene kan styrkes og gøres bedre. Du kan bruge skemaet som inspiration til at overveje dine egne kompetencer, præstationer og evne til samarbejde og udvikling. EGNE PRÆSTATIONER: Er engageret og ansvarlig Jeg stiller krav til egne præstationer Jeg er motiveret til at gøre et stykke arbejde Jeg udviser loyalitet over for indgåede aftaler Jeg forholder dig ansvarsbevidst til pligter og opgaver Jeg følger op på mine opgaver, til de er afsluttede Er effektiv Jeg strukturerer og prioriterer mine opgaver Jeg løser mine opgaver inden for den afsatte tid Jeg løser mine opgaver korrekt Er initiativrig og selvstændig Jeg går selv i gang med at løse problemer og opgaver Jeg opsøger selv den nødvendige information i forhold til en given opgave Jeg handler selvstændigt Er fagligt kompetent og fleksibel Jeg har den nødvendige viden og færdigheder inden for mine arbejdsområder Jeg behersker metoder og værktøjer (inkl. ITværktøjer) som er relevante for jobbet Jeg omsætter faglig viden til handling og resultater Jeg kan arbejde under skiftende arbejdsforhold og belastning Jeg kan hurtigt omstille mig fra én opgave til en anden Er orienteret i forhold til beboere og samarbejdsparter Jeg udtrykker mig klart og forståeligt på skrift og i tale Jeg udarbejder løsninger, som matcher behovene Jeg er serviceorienteret Jeg sikrer, at beboere/samarbejdsparter får professionel rådgivning og støtte Er samarbejdsorienteret Jeg yder en god indsats i afdelingen/organisationen Jeg har en positiv indstilling til samarbejde med alle i organisationen Jeg håndterer og løser konflikter på en hensigtsmæssig måde Jeg bakker beslutninger op, når de er taget Er udviklingsorienteret Jeg er åben for nye ideer og opgaver Jeg har let ved at tilpasse mig forandringer Jeg opsøger faglige og personlige udfordringer Jeg opfanger behov for ændringer og stiller forslag til udvikling

10 Bilag 3: Idékatalog til forberedelse om lederens præstationer Følgende idékatalog kan benyttes forud for en MUS. Formålet er at forberede dig bedst muligt inde du drøfter med lederen, hvordan arbejdsforholdene kan styrkes og gøres bedre. Du kan bruge skemaet som inspiration til at overveje, hvordan din leder bedst kan støtte dig i dit arbejde, og hvilke kompetencer det kræver af din leder. LEDERENS PRÆSTATIONER Din leder som coach hvordan støtter din leder dig i udførelsen af dine egne opgaver? Formulerer klare krav til din præstation i forhold til den enkelte opgave Holder dig ajour med viden, du skal bruge til dine opgaver Giver dig mulighed for selv at foreslå, hvordan opgaven kan løses Giver klare tilbagemeldinger på udførelsen af den enkelte opgave Giver dig udviklende opgaver Fungerer som sparringspartner - også i forbindelse med din udvikling Følger løbende op på din udvikling Din leder som teamleder: Opbygger fællesskab og samarbejde i enheden Arbejder for en omgangsform præget af dialog og åbenhed Håndterer konflikter på en hensigtsmæssig måde Din leder som udvikler af enheden: Har konstant fokus på at forbedre afdelingen/ organisationen Involverer medarbejderne aktivt i afdelingens udvikling Sørger for, at medarbejderne deler viden og erfaring Din leder som målsætter: Formulerer enhedens mål og strategier klart Præger og bearbejder holdninger Følger op på de fælles mål og strategier Begrunder beslutninger Din leder som organisator og beslutningstager hvordan styrer og planlægger din leder arbejdet? Planlægger og prioriterer afdelingens ressourcer og opgaver Tager de nødvendige beslutninger Delegerer kompetence og ansvar Sikrer et højt kommunikationsniveau i afdelingen/ organisationen 10

11 Bilag 4: Beslutningsreferat Medarbejders navn: Leders navn: Ønsker om deltagelse i kurser eller efteruddannelse Arrangør: Kursus/uddannelse: Udviklingsopgaver: Andre ønsker: Hvilke tiltag: Nye opgaver Nye funktioner Arbejdsmiljø Arbejdsliv / privatliv Andet? Andet? Efter samtalen: Renskrives, underskrives og kopieres i 2 eksemplarer: 1 kopi til medarbejderen, 1 kopi til lederen og evt. originalen til personalearkivet. Parterne skriver under på, at de vil leve op til aftalerne i udviklingssamtalen. Dato: Dato: Lederens underskrift Medarbejderens underskrift 11

12

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere