Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere"

Transkript

1 Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0

2 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN:

3 INDHOLD Forord... 3 Om Ungdommens Uddannelsesvejledning... 5 Om undersøgelsen... 6 Flere unge pr. vejleder... 7 Ungeindsats på bekostning af grundskole-vejledning... 9 E-vejledningens aflastende effekt Skolerne prioriterer ikke UEA-orienteringen Overgangene skal styrkes Ungdomsuddannelsernes advarselslamper er blevet bedre, men ikke gode nok Mange veje til samarbejde med folkeskolerne Fokus på virksomhederne i lokalområdet Vejledning udvikles i netværk

4 FORORD Frafaldet på landets ungdomsuddannelser er på trods af store politiske satsninger stadig alarmerende højt. I DEA har vi gennem det seneste år stillet skarpt på årsagerne til frafaldet, og hvad der kan gøres for at mindske det. Erfaringerne viser, at det er vanskeligt at løse problemet ved simple greb. Der er tale om særdeles komplicerede og forskelligartede udfordringer for de unge, deres forældre, kommunerne, skolerne og ungdomsuddannelserne. På trods af deres forskelligheder, er der dog noget, de nævnte aktører alle har til fælles. De er alle i berøring med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Denne brede berøringsflade gør landets UU-centre til oplagte partnere i kampen mod frafald. 3

5 I september 2011 udgav DEA en rapport om UU-vejledningen kaldet Next Practice i UU-vejledningen. Rapporten viste bl.a., at god vejledning i høj grad er en holdsport. UU-centrenes muligheder for at løfte de unge til det yderste af deres potentiale er afhængige af, at de øvrige aktører på området løfter med. Derfor følger vi i dette notat op på rapporten og spørger lederne af UU-centrene om deres udfordringer, arbejdsmetoder og netværk. Ledernes besvarelser viser bl.a., at centrene i vid udstrækning arbejder sammen med deres netværk i det daglige arbejde, men også i udviklingen af centrenes fremtidige arbejdsprocesser. Samarbejdet stiller dog krav til alle parter, og vores undersøgelse viser, at der er områder, hvor UU-lederne oplever, at deres samarbejdspartnere burde bidrage mere. Specielt ser grundskolernes manglende prioritering af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA) ud til at være et problem. Det er dog ikke kun skolerne selv, der mangler fokus på vejledningsindsatsen. UU-lederne indrømmer selv, at det øgede fokus på vejledningsindsatsen over for de årige har tvunget dem til at nedprioritere grundskolevejledningen. Vi håber, at undersøgelsen kan være med til at belyse nogle af de muligheder og udfordringer, kommunerne står over for på vejledningsområdet i God læselyst. Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA 4

6 OM UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING I 2004 tog man konsekvensen af, at vejledningen på de danske folkeskoler var for tæt bundet til den enkelte institution, og at vejledningen ikke i tilstrækkelig grad havde fokus på tiden efter folkeskolen. Konsekvensen blev, at man oprettede Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som foruden at være institutionsuafhængig også skulle professionalisere vejledningsarbejdet. Der er i dag 51 UU-centre rundt om i landet, som beskæftiger sig med at vejlede elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. Desuden har UU-centrene til opgave at opsøge unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse. Vejledningsarbejdet består bl.a. i at tilrettelægge introduktionskurser til de forskellige ungdomsuddannelser, brobygningsforløb, praktikophold samt individuelle og kollektive vejledningssamtaler. De danske UU-centre har siden deres dannelse i 2004 været igennem en næsten konstant transformeringsproces, hvor centrene bl.a. har skullet finde deres rolle i forhold til de unge, grundskolen, ungdomsuddannelserne og de øvrige kommunale organisationer og aktører. Ud over de oprindelige lovgivningsmæssige rammer, som søsatte UU-vejledningen i 2004, har man gentagne gange suppleret med de såkaldte ungepakker. Ungepakkerne, som der indtil videre har været tre af, havde alle til opgave at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, mindske frafaldet på landets ungdomsuddannelser og sikre flere unge en kompetencegivende uddannelse, så målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, kan realiseres. Ungepakkerne har også betydet, at UU-centrene i stigende grad flytter deres opmærksomhed mod de årige, da de bl.a. indførte et krav om, at alle årige skal være under uddannelse eller i beskæftigelse. Hvis de ikke opfylder kravet uden en gyldig fritagelse, så kan kommunen fratage deres børne- og ungeydelse. 1 1 Vejledningsloven: Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 2a stk. 3. 5

7 OM UNDERSØGELSEN I november og december 2011 udsendte DEA et spørgeskema til alle landets UU-ledere samt en række udvalgte afdelingsledere på nogle af landets største UU-centre. I alt blev 60 invitationer afsendt, og 43 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 71,6 pct. Ud af de 43 besvarelser er fem fra underafdelinger, hvilket vil sige, at denne undersøgelse samlet har fået besvarelser fra 74,5 pct. af landets 51 UU-ledere. Tabel 1: Svarprocenter Pct. Besvarelser 43 Udsendelser 60 Svarprocent 71,6 Spørgsmålene i surveyen er bl.a. blevet udviklet på baggrund DEAs best practice analyse af UU-vejledningen kaldet Next Practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling. Analysen afdækkede en række holdninger og bekymringer blandt UU-ledere og -vejledere, som vi gerne ville teste blandt en større population. Derfor er nogle af spørgsmålene i nærværende undersøgelse formuleret som holdningsudsagn, som lederne kan erklære sig enige eller uenige i. Holdningerne som er repræsenteret i spørgsmålene stammer således fra UU-lederne og -vejlederne. 6

8 FLERE UNGE PR. VEJLEDER Over 40 pct. af lederne angiver, at de har fået færre ressourcer gennem de seneste to år, og næsten halvdelen angiver, at der er kommet flere unge pr. vejleder i samme periode. 25 pct. af centrene peger dog på, at de har fået flere ressourcer, hvilket fordrer spørgsmålet, om de danske kommuner prioriterer vejledningsindsatsen forskelligt. DEAs best practice analyse viste, at nogle UU-centre benytter sig af en række mere effektive vejledningsværktøjer end den individuelle samtale som eksempelvis en kombination af kollektive og individuelle forløb. Dette gør man dog allerede i forvejen de fleste steder, og der er grænser for, hvor meget man kan effektivisere uden at gå på kompromis med kvaliteten af vejledningsindsatsen. 7

9 Figur 1: Hvordan har den økonomiske situation for dit UU ændret sig de seneste to år? Flere ressourcer Uændret Færre ressourcer 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Færre ressourcer Uændret Flere ressourcer Figur 2: Udviklingen inden for antal unge pr. vejleder de seneste to år Flere unge pr. vejleder Uændret Færre unge pr. vejleder 0% 20% 40% 60% 80% 8

10 UNGEINDSATS PÅ BEKOSTNING AF GRUNDSKOLE-VEJLEDNING Som nævnt tidligere er der bl.a. med ungepakkerne kommet et større og større politisk fokus på de årige, og der er sat betydelige ressourcer af til indsatsen. I mange af de interviews DEA lavede til analysen af best practice i UU-vejledningen, mødte vi en bekymring i forhold til ungeindsatsen. Bekymringen gik på, at man pga. det intensive fokus på indsatsen over for de årige var tvunget til at nedprioritere den øvrige indsats på grundskolerne. I nærværende undersøgelse har vi derfor forsøgt at afdække, hvorvidt denne udvikling kan bekræftes af landets UU-ledere. I figur 3 kan man således se, at over 60 pct. af lederne er enige eller meget enige i, at det øgede fokus på ungeindsatsen har tvunget dem til at nedprioritere grundskolevejledningen. Mens der kan være gode grunde til at opprioritere indsatsen i forhold til de årige, så skal man være opmærksom på, at man blot risikerer at udskyde indsatsen over de yngre elever i grundskolen, som har brug for vejledning her og nu. 9

11 Figur 3: Prisen for fokus på de unge Det øgede fokus på ungeindsatsen har tvunget os til at nedprioritere grundskolevejledningen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 10

12 E-VEJLEDNINGENS AFLASTENDE EFFEKT Fra statens side har man forsøgt at lette presset på UU-vejledningen gennem oprettelsen af E-vejledningen, som gik i luften den 3. januar E-vejledningen er et fleksibelt vejledningstilbud, hvor enhver kan få vejledning om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. Vejledningen kan foregå pr. telefon, mail, chat eller SMS. Vejledningen kan også foregå i aftentimerne og i weekenden. Siden oprettelsen af E-vejledningen har der samlet set været ca henvendelser. En statistik over, hvilke typer af uddannelser der spørges til, viser, at hovedparten af henvendelserne drejede sig om de videregående uddannelser, som tegnede sig for 51 pct. af henvendelserne, mens henvendelser om ungdomsuddannelserne udgjorde 15 pct. De øvrige henvendelser var enten af generel karakter eller drejede sig om voksen- og efteruddannelse. 2 Spørger man UU-lederne har E-vejledningen dog indtil videre ikke haft den aflastende effekt for UU-centrene. Næsten 80 pct. af UU-lederne er uenige eller meget uenige i, at E-vejledningen har frigjort ressourcer, så de kan varetage andre vejledningsopgaver. Faktisk frygter over 55 pct., at E-vejled-ningen bruges som en spareøvelse for at skære ned på vejledningsområdet. Det har dog aldrig været intentionen, at E-vejledningen skal overtage UU-centrenes arbejde, og 90 pct. af lederne mener da også, at E-vejledningen kun bør ses som et supplement til den eksisterende vejledningsindsats. 2 Statistik over henvendelser til E-vejledningen. Andele er opgjort fra uge 9-47 i 2011 og dækker således ca henvendelser. 11

13 Figur 4: E-vejledningen E-vejledningen bør kun ses som et supplement til den eksisterende vejledningsindsats Jeg frygter, at E-vejledningen bruges som en spareøvelse for at skære ned på vejledningsområdet E-vejledningen har frigjort ressourcer, så vi kan varetage øvrige vejledningsopgaver 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 12

14 SKOLERNE PRIORITERER IKKE UEA-ORIENTERINGEN Allerede i grundskolen skal mange elever træffe beslutninger, som kan være afgørende for deres fremtidige udannelses- og jobmuligheder. Det er derfor essentielt, at de bliver klædt ordentligt på til at træffe disse beslutninger. Det er netop den opgave, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA) er sat i verden for at løse. Derfor er det meget problematisk, at næsten 80 pct. af lederne er enige eller meget enige i, at lærerne generelt ikke prioriterer UEA-orienteringen. Grundskolernes manglende opbakning til UEA-orienteringen kan skyldes, at det er et såkaldt timeløst fag, hvor skolen skal finde tid i det eksisterende skoleskema. Flere undersøgelser, herunder DEAs best practice afdækning har tidligere peget på samme problem, som fører til, at UEA-orienteringen mange steder opfattes som en tidsrøver. Adspurgt, om der bør afsættes timer til UEA-orienteringen, erklærer næsten 90 pct. af lederne i undersøgelsen sig enige eller meget enige. Figur 5: Uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering UEA-orienteringen lider under, at det er et timeløst fag, og der bør derfor afsættes timer til det i fremtiden Lærerne prioriterer generelt ikke UEAorienteringen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 13

15 OVERGANGENE SKAL STYRKES Det er særligt i overgangen til ungdomsuddannelserne, at mange unge kommer i vanskeligheder og risikerer at komme ind på en forkert bane. Derfor er det vigtigt, at både grundskolen og ungdomsuddannelserne har fokus på overgangsperioden. UU-lederne i undersøgelsen mener dog, at begge parter bør fokusere mere på at skabe en bedre overgang, end de gør i dag. Figur 6: Overgangen til ungdomsuddannelserne Ungdomsuddannelserne bør fokusere mere på at skabe en bedre overgang fra grundskolen Grundskolerne bør fokusere mere på at skabe en bedre overgang til ungdomsuddannelserne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 14

16 UNGDOMSUDDANNELSERNES ADVARSELSLAMPER ER BLEVET BEDRE, MEN IKKE GODE NOK Ungdomsuddannelsernes forpligtigelse til at advare UU-centrene om frafaldstruede unge er tidligere blevet karakteriseret som særdeles mangelfuld. En undersøgelse udført af Momentum viste, at ni ud af 10 UU-ledere oplever, at ungdomsuddannelserne glemmer at give dem besked, når en elev forlader uddannelsen i utide. 3 Det tyder dog på, at ungdomsuddannelserne er blevet bedre til at løfte denne opgave, hvilket over 80 pct. af lederne erklærer sig enige eller meget enige i. Der er dog ifølge lederne stadig plads til forbedring, da over 60 pct. mener, at ungdomsuddannelserne bør blive bedre til at gøre opmærksomme på frafaldstruede unge. Figur 7: De frafaldstruede på ungdomsuddannelserne Ungdomsuddannelserne bør være bedre til at gøre UU opmærksom på unge, som er frafaldstruede Ungdomsuddannelserne er generelt blevet bedre til at gøre UU opmærksom på unge, som er frafaldstruede 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 3 KL, Momentum, Tema: Ungdomsuddannelser, 2. årgang. 8. udgave, den 21. september

17 MANGE VEJE TIL SAMARBEJDE MED FOLKESKOLERNE På trods af mange grundskolers manglende opbakning til UEA-orienteringen er der mange gode eksempler på succesfulde samarbejder mellem UU-vejledningen og grundskolerne. Nogle af disse eksempler kan findes i DEAs best practice afdækning af UU-centrene Next Practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling. I denne undersøgelse har vi spurgt ind til, hvad der kendetegner de steder, hvor centrene har et godt samarbejde med grundskolen. De mest almindelige kendetegn er stærke relationer mellem vejlederne og lærerstaben/skoleledelsen, faste mødegange mellem skolen og vejlederne samt en formel samarbejdsaftale mellem skolen og UU-centret. Figur 8: Hvad kendetegner generelt de steder, hvor der er et godt samarbejde med grundskolen? Vejlederne har stærke relationer til lærerstaben Faste mødegange mellem skolen og vejlederne Formel samarbejdsaftale mellem skole og UU Vejlederne har stærke relationer til skoleledelsen Faste mødegange mellem skoleledelsen og UUledelsen UU-ledelsen har stæke relationer til skoleledelsen Fælles møder eller workshops med fokus på samarbejdet Uformel samarbejdsaftale mellem skole og UU 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

18 FOKUS PÅ VIRKSOMHEDERNE I LOKALOMRÅDET UU-centrene er ikke kun afhængige af områdets uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører. Virksomhederne spiller en vigtig rolle i vejledningsindsatsen. Både i forhold til at holde vejledere opdateret på de nyeste kompetencekrav og behov i bestemte brancher, men også i forhold til at kunne tilbyde praktikpladser eller fleksible ansættelsesforhold til unge, som har behov for det. Her kunne der f.eks. være tale om, at virksomheden stiller en mentor til rådighed for den unge, eller at arbejdsskemaet var fleksibelt. Figur 9: Virksomhedernes betydning for vejledningen Virksomhederne i lokalområdet er gode til at bidrage med fleksible tilbud til de unge, vi mener har behov for det Ungeindsatsen i området er afhængig af opbakning fra virksomhederne Det er vigtigt, at UU har et stærkt netværk blandt lokale virksomheder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 17

19 Afhængigheden af gode kontakter til virksomhederne fordrer spørgsmålet om, hvordan centrene arbejder med at danne netværk og skabe kontakter med lokale virksomheder. Som det ses i figur 10, er det primært vejledernes egne netværk, der trækkes på, men også opsøgende arbejde og UU-centrenes relationer til jobcentrene er en vigtig kilde til virksomhedskontakter. Der er potentiale til forbedringer i forhold til centrenes samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring rekruttering af deres praktikvirksomheder til vejledningsarbejdet. Kun 37 pct. af centrene gør det i dag. Figur 10: Hvordan arbejder i med at danne netværk og skabe kontakter med lokale virksomheder? Vejlederne bruger egne netværk Gennem samarbejde med jobcentret Opsøgende arbejde Gennem samarbejde med ungdomsuddannelsernes praktikvirksomheder Informationsmøder for virksomheder og erhvervslivsrepræsentanter 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

20 VEJLEDNING UDVIKLES I NETVÆRK Det daglige vejledningsarbejde er som sagt afhængigt af en lang række samarbejdspartnere. Men det er ikke blot i det daglige arbejde, UU-centrenes netværk bør aktiveres. I DEA har vi tidligere argumenteret for en større inddragelse af UU-centrenes netværk i centrenes udvikling af fremtidige arbejdsprocesser. Som det kan ses i figur 11, har rigtig mange af centrene fokus på at involvere jobcentret, ungdomsuddannelserne og grundskolerne. Man kan naturligvis ikke konkludere på graden af inddragelse, eller hvor gode resultater det fører til, men det er positivt, at så mange centre har fokus på deres nærmeste netværk i udviklingsarbejdet. 19

21 Figur 11: Hvilke af følgende aktører inddrages direkte i jeres udvikling af centrets fremtidige arbejdsprocesser? Jobcentret Ungdomsuddannelserne Grundskolerne Socialforvaltningen / Børn og Familie Produktionsskolerne Ungdomsskolen Det lokale erhvervsliv SSP 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

22 DEA er en politisk uafhængig tænketank, der arbejder for, at Danmark øger sin værdiskabelse og vækst samt tiltrækker globale vækstvirksomheder gennem viden om uddannelse, forskning og innovation. Fiolstræde 44, DK 1171 København Tel

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013

VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013 VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013 VEJLEDERE VISER VEJEN KØNSMAINSTREAMING AF UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN HOVEDRAPPORT 2013 Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn Sparring: Kenn Warming, Kirsten

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle. Del 2

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle. Del 2 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Læs mere

Strategi for uddannelse til alle

Strategi for uddannelse til alle Initialer: THUJ Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2012-112848 Oprettet: 24. oktober 2011 Revideret: 8. november 2011, 2. januar 2012, 2. maj 2012, 12. maj 2012 Indhold Vores fælles udfordring... 1 Mål for

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere