DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR"

Transkript

1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1

2 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE Den sammenhængende Børne- og ungepolitik er udarbejdet i et samarbejdemarbejde mellem; politikere samt medarbejdere, ledere og konsulenter, fra Center for Kultur Idræt og byudvikling, Center for Job og uddannelse, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Dagtilbud og Skoler. Udgivelsesår: 2015 Du kan få yderligere oplysninger om Deltagelse for alle - Sammenhængende Børne- og ungepolitik hos: Center for Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej Helsingør // Telefon: // Sundhedsplejersken støtter, vejleder og videregiver viden og erfaring til forældre, så de får den bedst mulige start som familie. Sundhedsplejen er et tilbud til børnefamilier fra graviditeten til barnet fylder 1 år. Sundhedsplejen er en del af Sundhedstjenesten, som omfatter sundhedsplejersker og børnefysioterapeuter. INDLEDNING Alle kommuner har pligt til at udarbejde ikke en børne- og ungepolitik men en sammenhængende børnepolitik. Hos os har vi valgt at kalde det en sammenhængende børne- og ungepolitik. Sådan indledte Centerchef Birgitte Wittendorff den workshop, som denne politik tager sit afsæt i. Vores vej // Indledning // Side 2

3 Sammen med Børne- og Uddannelsesudvalget, direktør, centerchefer og ledere arrangerede projektgruppen den 31. marts 2014 en workshop, der blev indledt af et oplæg af Klaus Majgaard, konsulent og Ph.d.-studerende på CBS, med overskriften: Sigtelinjer for udvikling af miljøer for børn og unge. Politikerne og ledelsen fik her lejlighed til at fremsætte deres synspunkter og idéer, i et rum for dialog på tværs af faggrupper og funktioner. Projektgruppen, bestående af medarbejdere, ledere og konsulenter fra flere fagcentre i kommunen, har arbejdet videre med de mange input fra workshoppen. FRA INKLUSION 2016 Inklusionsværdier, Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til og have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. Kommunens professionelle tager ansvar og møder alle børn og unge inkluderende, og tager udgangspunkt i de kompetencer børn og unge har. Når vi i det følgende taler om dagtilbud, skole og fritid, mener vi alle slags institutioner for børn: dagtilbud, skole, SFO, klub, ungdomsskole, ungdomsuddannelser, foreninger, musikskole osv. De inkluderende fællesskaber er børn og unges øveplads for deres videre liv i det inkluderende samfund. Alle, der har med børn og unge at gøre, er forpligtede til at sikre, at ingen børn eller unge ekskluderes af de sammenhænge, hvori de har deres daglige gang. Alle børn har ret til at være fuldgyldige deltagere i relevante fællesskaber og opleve sig set, hørt og imødekommet. Politikken bygger på værdierne fra Helsingør Kommunens Vision 2020, Inklusion2016, og relaterer til de øvrige politikker i kommunen i henhold til Vores Vej Samlede politikker for Helsingør Kommune. MÅLGRUPPE Denne politik henvender sig til alle i Helsingør Kommune, der har med børn og unge at gøre. Samtidigt giver politikken borgerne mulighed for at kende den politiske beslutning, der regulerer de professionelles arbejde med de børn og unge, som i en kortere eller længere periode har behov for særlig støtte. Vores vej // Indledning // Side 3

4 FORMÅL OG SAMMENHÆNG MED VISIONEN Alle kommuner skal i henhold til Servicelovens 19 have en Sammenhængende Børnepolitik. Formålet er at sikre sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Politikken er en rettesnor for, hvordan børn og unge med behov for særlig støtte, og med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, sikres tidlig indsats og hjælp, efter bestemmelserne i Serviceloven og anden relevant lovgivning. Helsingør Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik relaterer til Helsingør Kommunes Vision 2020, og den skal bidrage til at skabe størst mulig livskvalitet for borgerne, og sikre livslang læring for børn, unge og voksne. Alle børn og unge har ret til gode uddannelsesmuligheder, høj faglighed i dagtilbud og skoler samt attraktive og kreative læringsmiljøer. Helsingør Kommune er kendetegnet ved målrettet forebyggelse og tidlig indsats på alle områder. Vi tilstræber, at borgerne kan tage ansvar for eget liv. Vi bidrager til, at der er gode muligheder for at leve et sundt liv, og vi understøtter aktivt medborgerskab. Du inviteres af sundhedsplejersken til at deltage i en mødregruppe. Du får besked om tid og sted, når der er nybagte mødre nok til at danne en gruppe. Gruppen består af seks til otte mødre. Første gang vil sundhedsplejersken deltage. Dette møde holdes ofte på et bibliotek, skole eller lignende i dit lokalområde. Efterfølgende beslutter I selv, hvor ofte og hvor I vil mødes. Nogle mødes på skift i hinandens hjem og andre vælger fx at mødes på cafe eller på Kulturværftet. Du kan få mere at vide hos din egen sundhedsplejerske. Vores vej // Indledning // Side 4

5 MÅL Det overordnede mål for det arbejde der relaterer sig til denne politik er, at alle børn og unge er i trivsel, sikres lige muligheder, og er inkluderede. OM TEMAERNE Forud for workshoppen Sigtelinjer for udvikling af miljøer for børn og unge valgte projektgruppen en række temaer, som dialogen og idégenereringen skulle tage afsæt i. Temaerne var læring, relationer, forældreinddragelse, trivsel og sundhed samt fællesskaber. De mange input fra workshoppen blev efterfølgende sorteret og struktureret, hvorefter gruppen nåede frem til følgende nye temaer: Børn og unge et fælles ansvar Børne- og ungefællesskaber Helhed for børn og unge Faglig og social udvikling Trivsel, sundhed, bevægelse Indsats i tide Kriminalitetsforebyggelse Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb Tværfaglige fællesskaber EKSEMPEL FRA PRAKSIS: Forældreinddragelse - Familiebasen Hvis en ung mistrives, og der er alvorlig bekymring, samarbejder Familiebasen med familien om at få skabt rammer for den unge, som kan være med til, at få den unge tilbage på sporet. Vi skal inddrage forældrene og forpligte dem igennem dialog. I det følgende vil temaerne blive udfoldet med udsagn fra workshoppen og konkrete eksempler på kommunens gældende og fremtidig praksis. For temaerne Kriminalitetsforebyggelse og Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb er der udarbejdet handleplaner, disse betragtes som allonger til denne politik. BØRN OG UNGE ET FÆLLES ANSVAR Vi vil, i samarbejde med forældrene, skabe de bedste vilkår for børnenes og de unges sociale og faglige udvikling Alle forældre har ressourcer, som vi som professionelle skal sikre kommer i spil i et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Forældrene, børnene og de unge skal kunne stole på os, og vi skal udnytte vores samlede potentialer bedst muligt i samarbejdet. Vores vej // Indledning // Side 5

6 Vi skal sikre en åben dialog, herunder gensidig forventningsafstemning. Forældrene skal opleve, at de på den ene side ikke står alene med ansvaret for børnene og de unge, men at vi på den anden side har en meget stor forventning til, at de yder det bedste de kan. BØRNE- OG UNGEFÆLLESSKABER Fællesskaber for børn og unge i Helsingør Kommune kommer til udtryk på mange måder Vi vil sikre de bedste rammer for børn og unges deltagelse i alle relevante fællesskaber, og vi vil arbejde for at udvikle meningsfulde fællesskaber I alle dagtilbud, klubber, uddannelsessteder, foreningslivet, på legepladsen, og hvor børn og unge i øvrigt færdes, befinder de sig i fællesskaber, formelle som uformelle. Vi definerer alle fællesskaber for børn og unge i Helsingør Kommune som forpligtende fællesskaber. Alle børn og unge har ret til at deltage i relevante fællesskaber. Derfor er vores fællesskaber kendetegnet ved, at der er plads til - og mulighed for - at alle deltager. Dette betyder ikke, at alt går an! Adfærd, som skader fællesskabet eller fællesskabets medlemmer, accepteres ikke. I sådanne tilfælde vil professionelle, i samarbejde med forældrene, arbejde for, at barnet eller den unge får mulighed for at øve sig for at kunne forblive i fællesskabet. Alle oplever både med- og modgang, og vi skal hjælpe børnene og de unge til at kunne klare både at være inde og ude for en tid! EKSEMPEL FRA PRAKSIS: Ungdomsskolen: De unge kan rigtigt mange ting sammen, og det kommer til udtryk, når de laver musicals, film og radio. Hver måned er VIP erne - 7. klasse elever fra alle skoler - med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal på programmet i cafeen på Helsingør Ungdomsskole og i Cykelkælderen på Espergærdes Ungdomsskole. Vores vej // Indledning // Side 6

7 Vi bidrager sammen med forældrene til, at børn og unge oplever ligeværd og lærer at skabe og bevare relationer, der kan udvikle sig til sociale fællesskaber som venskaber, lærings- og udviklingsfællesskaber. Deltagelse i forskellige former for fællesskaber understøtter den enkeltes forståelse af demokrati og demokratiske processer. At få mulighed for at deltage i forskellige sociale, faglige og fysiske udfoldelser bidrager til, at børnene og de unge får udviklet et nuanceret syn på tilværelsen og samfundet, og at de på det grundlag kan bidrage til det store fællesskab, bl.a. ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsliv understøtter og udvider børn og unges muligheder for, efter interesse, at vælge fællesskaber til, på tværs af køn, alder og lokalt tilhørsforhold. HELHED FOR BØRN OG UNGE Vi vil forbedre overgangene i børns liv og sikre en bedre helhed og sammenhæng. Det vil vi gøre ved at forbedre eksisterende overgangsvejledninger, og etablere nye procedurer for overgange Når et barn skal begynde i institution, skifte institution, skole, klub eller SFO - eller en ung skal ud af skolen og i gang med en ungdomsuddannelse - er det særlig vigtigt, at vi som professionelle sørger for at hjælpe barnet eller den unge i gang og videre det nye sted. Vi tror på, at gode overgange for de yngre børn gør det lettere for dem, når de senere, som ældre børn og unge, skal skifte miljø. For børn i dagtilbud og skoler skal de professionelle, i henholdsvis den afgivende og den modtagende institution, danne et fællesskab for at sikre en tryg overgang for barnet. EKSEMPEL FRA PRAKSIS: De ansatte i Børnehuset Troldehøj har fokus på at skabe trygge overgange for børn, som er sensitive. Flere besøg på SFO og skole sammen med stuepædagogen, og et udbygget samarbejde mellem psykolog, talepædagog, forældre og skolens medarbejdere bidrager til, at barnet får den bedst mulige start i de nye omgivelser, Interview med leder Helle Binderkrantz, maj 2014 Fællesskabet omkring børn og unge skal sikre, at der ikke sker et tab af kompetencer i den første periode det nye sted. Børnene og de unge skal opleve, at både forældre og professionelle arbejder sammen om at sikre den gode overgang, i et gensidigt anerkendende samarbejde. Også for de unge sikrer vi således en oplevelse af helhed i forbindelse med skolens afslutning og påbegyndelse af ungdomsuddannelse, gymnasium eller hvad de aktuelt skal i gang med. Vores vej // Indledning // Side 7

8 FAGLIG OG SOCIAL UDVIKLING I samarbejde med forældrene skaber vi de bedst mulige rammer for børnene og de unges sociale og faglige udvikling Med udvikling mener vi udvikling af sociale, fagspecifikke og praktiske erfaringer gennem varierede læringsformer og udviklende læringsmiljøer, herunder også aktiviteter og oplevelser indenfor kunst, kultur, idræt og natur. Børnene og de unge skal udvikle sig - både hjemme og i vores dagtilbud og institutioner - fagligt, socialt og i forhold til basale praktiske færdigheder, for at blive hele og velfungerende mennesker. EKSEMPEL FRA PRAKSIS: Naturcenteret Nyruphus Naturcenteret arrangerer aktiviteter for børn og unge fra Helsingør Kommunes skoler og dagtilbud. Under mottoet naturen er hvor du er er der oplevelser at hente både i Nyrup Hegn men også i andre lokaliteter og naturtyper. Således handler uddannelsesparathed ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse også om faglige, personlige og sociale kompetencer. Disse grundlægges i hjemmet og i læringsrum i daginstitution, skole og fritidslivet. TRIVSEL, SUNDHED, BEVÆGELSE I samarbejde med forældrene vil vi skabe de bedste vilkår for, at barnet og den unge er i både fysisk og psykisk trivsel. Vi vil sikre alle børn og unges deltagelse i fysiske udfoldelser, både i skole og dagtilbud, ved at tilpasse aktiviteterne således, at alle har mulighed for at deltage. Vi vil arbejde aktivt for, at f.eks. vægtproblemer begrænses, ved at guide børn, unge og familier til relevante valg med hensyn til kost og bevægelse. Børn og unge skal finde sig godt tilpas i fællesskabet. Vi gør en indsats for den psykiske trivsel, f.eks. for at undgå og forebygge mobning og selvskadende adfærd. Vi fokuserer på inklusion og deltagelse i alle sammenhænge. INDSATS I TIDE Vi vil kendes for at arbejde forebyggende og med tidlige indsatser på alle områder I forbindelse med Inklusion2016 arbejder vi med to vinkler på indsats i tide. Den ene er den målrettede tidlige indsats ved bekymring, som skal ske i forhold til alle børn og unge, den Vores vej // Indledning // Side 8

9 anden er den tidlige indsats i forhold til alder. Børn, der trives, er motiverede for at lære nyt og fungerer godt socialt. Vi forebygger, for at forholdsvis små udfordringer ikke skal vokse sig store. At handle hurtigt, når der er bekymring for et barn eller en ung, kan være afgørende for, at barnet eller den unge kommer godt igennem livet. Alle professionelle, der møder børnene og de unge i det daglige arbejde, kan tidligt se eventuelle tegn på mistrivsel og forandret adfærd. Vi reagerer straks, og etablerer en fortrolighed med barnet/den unge og/eller forældrene. KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Vi vil skabe helhed og sammenhæng i den tværfaglige kriminalpræventive indsats for at sikre børn og unges trivsel og for at bryde fødekæden til det kriminelle miljø Helsingør Kommunes SSPK organisation - Skole, Social og Sundhed, Politi, Kultur og Fritid - har udarbejdet Handlingsplan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Handlingsplanen er en allonge til denne Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. BEREDSKAB TIL FOREBYGGELSE, OPSPORING OG HÅNDTERING AF SAGER MED VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB Børn og unge skal ikke udsættes for vold eller seksuelle overgreb, og derfor arbejder vi med forebyggelse og tidlig opsporing. Er det ikke lykkedes os at forebygge, handler vi efter retningslinjerne i Helsingør Kommunes Beredskabsplan. Vi vil sikre, at børn og unge beskyttes, og at der i en given situation handles så tidligt som muligt. Beredskabsplanen er gældende for alle, der beskæftiger sig med børn og unge, i enhederne under Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler. I den enkelte enhed udarbejdes en lokal forebyggelsespolitik, som indsættes i planen. Beredskabsplanen er en allonge til denne Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. TVÆRFAGLIGE FÆLLESSKABER Alle i Helsingør Kommune, der har med børn og unge at gøre, går foran og viser, hvordan fællesskaber er forpligtende, og at den enkelte har ansvar for at indgå i de tværfaglige fællesskaber i indsatsen for børn og unges velfærd og deltagelse Vores vej // Indledning // Side 9

10 Inklusion2016 er arbejdsgrundlaget for, at alle unge og børn sikres deltagelsesmuligheder. En medarbejder fra hver enhed tilknyttet Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier er blevet uddannet som inklusionsvejledere. De øvrige medarbejdere fra alle relevante enheder har gennemgået et studiekredsforløb om inklusion. Frem til 2016 bliver inklusionsstrategien forankret, og alle medarbejdere og ledere bliver klædt på til handling, på tværs af funktioner og centre. Vi vil sikre, at børn, unge og forældre oplever at befinde sig inden for ét samlet system. De skal ikke genfortælle deres historie, hver gang de er i kontakt med en ny fagperson. I alle sammenhænge, hvor vi arbejder med hjælp og støtte til børn og unge, arbejder vi med LØFT den løsningsfokuserede tilgang. SAMMENHÆNG MED KOMMUNENS ØVRIGE POLITIKKER Der skal være sammenhæng i Helsingør Kommunes politikker. I det følgende refereres der til relevante politikker og deres forbindelse med den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. I Medborgerskabspolitikken er det beskrevet, at borgerne - i denne forbindelse de unge, børnene og familierne - indgår i og bidrager til fællesskabet, og at alle skal inddrages og tage medansvar, når velfærdssamfundet skal finde nye veje. Helsingør Kommune har med Multiparken skabt mulighed for deltagelse i børne- og ungefællesskaber på tværs af kulturer og sociale skel. Vores vej // Indledning // Side 10

11 Af Handicappolitikken fremgår det, at kommunen forpligter sig til at tilvejebringe lige muligheder for alle, således at aktiviteter, serviceydelser, informationer og fysiske miljøer er tilgængelige for borgere med alle typer handicap. Der skal skabes rummelighed i dagtilbud, skoler og andre uddannelsestilbud. Børn og unge, på alle niveauer af deres opvækst og udvikling, gives mulighed for støtte til en fortsat personlig og faglig udvikling, tilpasset den enkeltes forudsætninger. Politikken for Brugerinddragelse for ældre, børn, børnefamilier og voksne med særlige behov udtrykker, at borgernes oplevelser og vurderinger skal sættes i spil, for at indholdet og kvaliteten i en indsats bedst muligt kan matche borgernes behov. Sundhedspolitikken beskriver, at alle borgere skal have lige mulighed for sund levevis. Der skal arbejdes forebyggende med tidlige indsatser på alle områder. Borgerne skal sættes i stand til at tage ansvar for eget liv, og der skal være nem adgang til at være aktiv. Endelig fremgår det af kommunens Idræts- og Fritidspolitik, at der skal sikres mangfoldighed i foreningstilbuddene, og at hensigten er, at flere børn og unge skal deltage i foreningslivet. Herved sikres det, at flere børn og unge har mulighed for et aktivt fritidsliv i relevante fællesskaber. AFRUNDING Med Deltagelse for alle har vi sat retningen for, at alle ansatte i Helsingør Kommune har ansvar for at bidrage til alle børns trivsel og udvikling i bredeste forstand. Forældrenes og familiens netværk er de vigtigste aktører i børnenes og de unges liv. Derfor samarbejder vi åbent og ligeværdigt, også når børnene i perioder har særlige behov. Vi lægger vægt på, at også forældre bidrager til alle børns trivsel, når der opleves eksklusionstendenser i en gruppe, en klasse, eller andre børne- og ungefællesskaber. Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Holm Donatzky Vores vej // Indledning // Side 11

12 UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vores Vores vej // vejden Eksempel: // Indledning Ældrepolitik // Side 12// Side 128 Vedtaget af byrådet 17. december 2012

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Strategi for uddannelse til alle

Strategi for uddannelse til alle Initialer: THUJ Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2012-112848 Oprettet: 24. oktober 2011 Revideret: 8. november 2011, 2. januar 2012, 2. maj 2012, 12. maj 2012 Indhold Vores fælles udfordring... 1 Mål for

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere