Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010"

Transkript

1 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), fra SUK: Asger Torben Petersen (ATP), Margrethe Møller (MM), Charlotte Falkenberg Sloth (CF), Bodil Frøsig (BF), Birthe Kiilerich (BK), referent. Afbud: Hannah Hunt Nørgaard, Merete Lindhardt Christensen, Gerd Rathje. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat af udvalgsmødet den 9. juni Økonomi, se bilag. 4. Orientering ved NPJ vedr. Flexika. 5. Indlæg ved Asger Torben Petersen fra SUK vedr. kontakt mellem Undervisningsudvalget og SUK i Viborg Stift. 6. Status på kurser. 7. Evt. Ad 1. Godkendelse af dagsorden Dagordenen blev godkendt, dog blev punkt 5: Indlæg ved Asger Torben Petersen fra SUK vedr. kontakt mellem Undervisningsudvalget og SUK i Viborg Stift af tidsmæssige grunde flyttet frem som punkt 3 efter ønske fra ATP. Ad 2. Godkendelse af referat af 9. juni 2010 Referatet blev godkendt, under forudsætning af, at efterfølgende rettelser til ovennævnte referat er blevet forelagt og indarbejdet. 1

2 Følgende tekst erstatter efter anmodning fra NPJ og KV den tidligere formulering under punkt 4: Orientering ved NPJ vedr. Flexika: Projektet Konfirmandundervisning i nutid: NPJ og KV har haft møde med Flexika, som har udarbejdet en projektbeskrivelse og en ansøgning om eksterne midler til projektet. Projektets samlede pris er kr. Heraf skal Undervisningsudvalget bidrage med kr. Resten søges finansieret eksternt. Kompetencefonden har afslået ansøgningen, men en ny ansøgning er sendt til Ole Kirks fond. Der er lavet aftale med provst Knud Erik Nissen om at afvikle et kursusforløb i Lemvig provsti i efteråret Provst Niels Arne Christensen har også vist interesse for at få kurset til Holstebro provsti. Ad 3. (fremskudt fra punkt 5). Indlæg ved Asger Torben Petersen fra SUK vedr. kontakt mellem Undervisningsudvalget og SUK i Viborg Stift Ét af punkterne under Kommissorium og formål for virksomhedsplanen over Viborg Stifts Undervisningsudvalg er at integrere Samtaleforum for Unge og Kirke som en særlig arbejdsgruppe under udvalget. Hensigten er nu at formalisere dette forhold. SUK (Samtaleforum for Unge og Kirke se også ) blev dannet i et forsøg på at opveje de unges sporadiske eller manglende tilhørsforhold til folkekirken. Det faktum, at folkekirken mister kontakten til de unge selv efter et års intens kontakt ved konfirmationsforberedelsen er i høj grad bekymrende. SUK skulle udmøntes i landsudvalg og stiftsudvalg. En idé var f.eks. at tilbyde kirkepilotkurser, hvor unge ledere fra de forskellige frivillige organisationer fik mulighed for at ud- og afvikle idéer lokalt. Det første projekt blev 2

3 afviklet i Holstebro med en ungdomsevent med gudstjeneste i Musikteatret, og med ATP tilknyttet som præst. Der var desuden ved denne lejlighed arrangeret en høring med deltagelse af unge ledere og voksne. Der deltog omkr. 800 i eventen. SUK-udvalget i Viborg består af repræsentanter for alle de frivillige folkekirkelige ungdomsorganisationer samt for efterskolerne og sognemedhjælperne. Endelig sidder stiftets ungdomspræster, biskoppen og ATP som almindelig sognepræst i udvalget, i alt p.t. 12 medlemmer. Udvalget, som er selvsupplerende, har fokus på orientering om og forbindelse mellem folkekirken og de frivillige organisationer. Her udveksles inspiration og idéer, og her sættes forskellige tiltag i værk. Blandt afviklede tiltag kan nævnes et foredrag på Danske Kirkedage 2010 med den norske præst og forfatter Paul Otto Brunstad: Den kloge voksne - som mentor og motivator, samt en temadag for præster og ungdomsledere om overgang fra konfirmand til ung. Brobygning til unge på efterskole er et andet af SUK s projekter. Mange har deltaget i kirkeligt arbejde inden efterskolen. Hvordan bliver de ledere, når de igen vender hjem til sognene? Af aktiviteter i støbeskeen kan nævnes en temadag for Stiftet om frivilliges indsats i sognet rekruttering og pleje af de frivillige. Der kan spores en fare for, at frivillige skubbes ud ved ansættelse f.eks. af en sognemedhjælper. I samarbejde med Mellemkirkeligt Råd arbejder SUK endvidere på at arrangere en studietur i foråret 2011 for ca unge. Besøget gælder et venskabssogn i oplandet til London. 3

4 Økonomisk er der givet tilsagn om et egentligt budget fra Viborg Stift. Undervisningsudvalget er ikke bidragsyder, så de to udvalg er økonomisk uafhængige af hinanden. Undervisningsudvalget takkede for indlægget og udtrykte stor interesse i at høre nærmere enkeltheder om SUK s visioner og erfaringer. Selv om Undervisningsudvalgets primære målgruppe er præster og sognemedhjælpere, har de to udvalg mange fælles interesseområder. KV foreslog, at de præster, der deltager i Stiftets kurser, får kendskab til SUK, evt. gennem en brochure, der vedlægges det øvrige kursusmateriale. Overordnet er det positivt, at kirkens arbejde med børn og unge synliggøres. KV vurderede, at ansættelse af ungdomspræster på fuld tid, gerne med flere sogne, kunne være et resultat af begge udvalgs visioner. Hertil bemærkede ATP, at SUK har foreslået forskning netop inden for dette område. BF kunne konstatere, at der nu findes to selvstændige udvalg: Undervisningsudvalget, der planlægger og udfører kurser, og SUK, der vil inspirere Stiftet til at tage problemstillinger op og præsentere dem for de implicerede parter. KV foreslog, at udvalgene afholdt et årligt fællesmøde, bl.a. for at give Undervisningsudvalget mulighed for at implementere SUK s erfaringer i en kommende kursusplan. BF tilføjede, at inspiration til temagudstjenester ville være et oplagt emne at orientere præster om. Dernæst blev forslag til en kommende organisationsmodel diskuteret. Her blev to muligheder foreslået: 1) Gensidigt besøg. 2) Fælles årligt møde samme sted. Der var enighed om det sidstnævnte forslag, som Undervisningsudvalget vil være initiativtager til. 4

5 Hvad angår SUK s placering på Undervisningsudvalgets organisationsdiagram, skal SUK fremover anbringes under sognemedhjælpere, og den lige linje skal ændres til en stiplet. Thomas Frank, Stiftets teologiske medarbejder, skal orienteres om fortolkningen af punktet i formålsparagraffen. Ang. mødeomfang afholder SUK fire halvårlige møder, som Undervisningsudvalgets bestyrelse er velkommen til at deltage i. ATP vil gerne selv deltage i det fremtidige årlige udvalgsmøde. Til sidst delte ATP en folder ud: Ung i Kirken. Nærmere oplysninger herom kan findes på Punktet sluttede med en præsentation af Undervisningsudvalget medlemmer. 4. Orientering af NPJ vedr. Flexika Program over undervisningsforløbet Konfirmandundervisning i nutid blev udbudt i august i Lemvig Provsti med kursusstart i september. Det er hensigten, at så mange præster som muligt deltager. Vi må bearbejde Lemvig Provsti ihærdigt for at fremskynde tilmelding; det er vigtigt, at vi afholder et kursus i år af hensyn til uforbrugte midler. Forløbet har iflg. NPJ to spor: For det første bliver præster bliver bedre til at undervise, for det andet får deltagerne mulighed for at indgå i team-building. Ad 5. Økonomi (se bilag) 5

6 Økonomien blev kommenteret ud fra den udsendte kontooversigt. Oversigtens bevægelser og status, som ikke afviger fra oprindeligt budget, blev taget til efterretning. Ad 6. Status på kurser Indbydelsen Inspirationsdag til julegudstjeneste, arrangeret af MLC, vil blive lagt ud på Stiftets intranet. Undervisningen, tilrettelagt og præsenteret af musikpædagog Anne-Mette Riis, finder sted den 26. oktober 2010 fra kl i Rødding Konfirmandhus. Målgruppen er de 2-3 årige; kurset afvikles dog uden deltagelse af børn fra denne aldersgruppe. Kurset retter sig mod præster og sognemedhjælpere. Dramaturg Kirsten Thonsgaard vil i februar 2011 afholde et kursus med fokus på drama, fortælling og bevægelse. Kurset retter sig mod præster og sognemedhjælpere, der har undervisning af minikonfirmander som arbejdsområde. På baggrund af disse to kursustilbud kunne udvalget konstatere, at der mangler kurser rettet mod de 4-5-årige. BK havde modtaget en både mundtlig og skriftlig henvendelse fra Mette Holmstrøm, sognepræst i Nibe, der på egne og andre kolleger vegne efterlyser undervisning inden for specialklasseområdet, dvs. områder som ADHD, AKT, autisme, indlæringsvanskeligheder o.a. I denne forbindelse efterlyser præsterne også et netværk på stiftsplan til erfaringsudveksling. 6

7 Henvendelsen vil blive diskuteret ved næste udvalgsmøde. Spørgsmålet er, om Undervisningsudvalget skal tilbyde kurser for undervisning af enkelte børn med særlige behov? Dernæst fulgte en diskussion om målgruppernes forskellige muligheder for kursusoptag. Hos nogle menighedsråd spores et manglende kendskab til omfanget af relevante kursustilbud med religionspædagogisk indhold. Spørgsmålet er, om Undervisningsudvalget - ud over at formidle direkte til brugerne - også skal sætte fokus på menighedsrådene og henvende sig direkte med en klar beskrivelse af udvalgets visioner og konkrete kursustilbud? Mulighederne for et reklamefremstød er mange og ofte uoverskuelige, men NPJ vil fremlægge forslag om et elektronisk nyhedsbrev for Stiftes edbansvarlige medarbejder. Næste møde finder sted torsdag den 7. oktober 2010 kl i Viborg. Landemodesalen er reserveret på dagen af andre brugere indtil kl. 15., men vil muligvis vil være ledigt fra kl Kaffestuen ved siden af Landemodesalen er blevet reserveret til os i første omgang. Som referent: Birthe Kiilerich NB!: Gældende referat (version 2) er udsendt den 13. oktober Erstatter tidligere mødereferat, udsendt 31. september 2010 [korrekt dato 1. oktober 2010]. 7

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt

PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse 2013, 4. juni R a p p o r t P r o p i l Indledende Hermed foreligger den endelige rapport, der omhandler og perspektiverer

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Prøv alt, hold fast ved det gode

Prøv alt, hold fast ved det gode Prøv alt, hold fast ved det gode (1.Thessalonikerbrev kap. 5, vers 21.) Projektbeskrivelse og idé til oprettelse af Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift V/ Lene Bekhøi 2011 1 Indhold Indledning 3

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Kirkefondets årsberetning 2014

Kirkefondets årsberetning 2014 Kirkefondets årsberetning 2014 Det seneste års arbejde Salg af kirker i København har præget mediebilledet og er nok det emne, som Kirkefondet er blevet mest omtalt for gennem det seneste år. På en måde

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere