Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge"

Transkript

1 Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

2 Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Esbjerg Kommune, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Denne folder er en pixi udgave af et fyldestgørende Beredskab og Handlevejledning. Se Beredskabet og relaterede oplysninger og links på Esbjerg Kommunes hjemmeside. under Borger, Familie & Børn, Bekymret for et barn. Beredskabet kan desuden bruges som inspiration for andre institutioner, grupper og enkeltpersoner i såvel kommunalt som privat regi. Beredskabet beskriver, hvordan man som ansat eller leder skal reagere, når der fattes mistanke om overgreb på et barn eller en ung. Beredskabet er udarbejdet for at øge bevidstheden om ansvar og pligter samt sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager med mistanke eller viden om overgreb og fysisk/ psykisk vold mod børn. Udgangspunktet er, at alle børn og unge har ret til den bedst mulige hjælp. På et område, som er meget komplekst både i praksis og i lovgivningen, og som kan vække usikkerhed, handletrang og stærke følelser, kan beredskabet hjælpe med at huske alle detaljer og give overskud til altid at have fokus på barnet. Formålet med beredskabet er at afklare definitioner og begreber. At øge kendskabet til handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb, og at tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb. Esbjerg, April Jørn Henriksen Direktør for Børn & Kultur

3 Definitioner og begreber Hvad kendetegner et seksuelt overgreb En seksuel grænseoverskridende handling er en handling: Som barnet - den unge ikke kan forstå, ikke er moden til og ej heller kan give samtykke til Der krænker barnets - den unge integritet Hvor den krænkende part udnytter barnets - den unges afhængighed eller egen magtposition Der baserer sig på den krænkende parts behov, og som overskrider samfundets lovgivning og/eller almindelige moral Hvad kendetegner fysisk og psykisk vold Vold er en handling eller en trussel: Der - uanset formålet - er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader barnet - den unge. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være både en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. 3

4 Hvad kan indikere at et barn - en ung er/ har været udsat for vold eller seksuelle overgreb Tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er vigtigt. Man ved, at jo før man opdager noget og reagerer, jo bedre er chancen for at hjælpe barnet - den unge og reducere følgevirkningerne. Det er derfor vigtigt at kende til de tegn og signaler, barnet - den unge kan udvise, når det udsættes for overgreb. Der findes dog ingen entydige signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Det kan være svært selv for erfarne fagfolk at gennemskue baggrunden for barnets - den unges reaktioner og eventuelle mistrivsel. Tegn på seksuelle overgreb Påfaldende og ikke alderssvarende seksualiseret adfærd Ikke alderssvarende viden om seksuelle emner Ikke alderssvarende interesse i forhold vedr. egen eller andres seksualitet Svage personlige grænser Grænseoverskridende adfærd Pludselig ændret adfærd Påfaldende påklædning eller kropsattitude Fysiske tegn (fx blå mærker) Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en bestemt person Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med personer af et bestemt køn 4

5 Regredierende adfærd Enten udadreagerende adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetrækning Overtilpassethed Opmærksomhedsvanskeligheder Vanskeligheder med affektregulering Ufrivillig vandladning eller afføring Somatiske symptomer Angst, opgivenhed eller depressive symptomer Selvskadende adfærd (fx cutting) Selvmordsadfærd Søvnforstyrrelser Spiseforstyrrelser Børn og unge med handicap kan være særligt udsatte for seksuelle overgreb. Du kan læse mere om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap her: 5

6 Tegn på at et barn - en ung har været udsat for vold Mærker efter slag (med hånd eller redskaber), brandmærker, sår på kroppen og lign. Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud En række adfærdsmæssige tegn, jf. ovenfor. Generelt er det vigtigt at huske på, at ikke al vold kan ses på et barn - en ung. Fysisk vold efterlader ofte mærker på kroppen, men mærkerne vil i mange tilfælde være skjult under tøjet. Psykisk vold efterlader ikke synlige mærker uden på kroppen, men der sker skade på barnets - den unges psykiske/mentale udvikling - og skaden kan være lige så omfattende som ved fysisk vold. Man skal være opmærksom på, at tegn og signaler afhænger af børnenes - de unges alder og modenhed og af konteksten. Det er vigtigt altid at forholde sig undersøgende til de tegn og signaler, et barn - en ung udviser, og vurdere det i et helhedsperspektiv. Børn og unge med handicap kan være særligt udsatte for vold. Du kan læse mere på 6

7 Underretningspligt og handlemuligheder Alle borgere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til overgreb mod et barn eller en ung: Der udover gælder en særlig, skærpet underretningspligt efter Servicelovens 153 for personer, der udøver offentlige erhverv eller offentlig tjeneste. Se yderligere kapitel 4 i beredskab Indholdet i en underretning Når du skal lave en underretning til Familierådgivningen, skal du vælge at bruge det underretningsskema, som Esbjerg Kommune har udarbejdet til formålet. Når du som leder eller medarbejder har afleveret en underretning i Familierådgivningen, vil du modtage en skriftlig kvittering inden for 6 arbejdsdage. Du kan finde underretningsskemaet her: Inddragelse af forældrene ved underretning om vold eller seksuelle overgreb Som udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som angår deres børns trivsel og udvikling. Det gælder også, når der underrettes til de sociale myndigheder om, at deres barn har brug for støtte. Dette gælder dog ikke i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til barnet - den unge. I disse sager må forældrene ikke orienteres. I stedet er det her Familierådgivningens opgave at orientere og inddrage forældrene. Hvis du er i tvivl kontakt Forvisitationen på tlf

8 Handlevejledninger for ledere og medarbejdere Sager med seksuelle overgreb på børn og unge kan inddeles i tre forskellige niveauer: Bekymring, mistanke og konkret viden. Graden af viden har betydning for den videre handling. Se Beredskab kapitel 5 Konkret viden eller mistanke om at et barn - en ung har været udsat for overgreb af et andet barn under 15 år Hvis du har overrasket børnene - de unge i situationen, bør du spørge dem neutralt og lyttende, hvad de laver. Drøft evt. din mistanke med en kollega, som også kender børnene - de unge. Gå derefter til din nærmeste leder og orienter om, hvad du har set, hørt eller gjort. Nedskriv hvilke tegn, signaler, hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undlad at fortolke. Skriv ned. Vis omsorg og interesse for begge børn - de unge. Vær til rådighed. 8

9 Hvis din viden eller mistanke retter sig mod forældre eller stedforældre Konkret viden Tal ikke med forældrene om sagen. Orienter omgående din leder og aftal, hvem der gør hvad i forhold til en underretning. Hvis din leder ikke er til stede - eller er uenig med dig, er det dig, der skal gå videre med din viden. Kontakt eventuelt Familierådgivningen for at aftale nærmere - eller send en underretning med det samme. Underretningspligten gælder, uansat om der allerede er et samarbejde i gang om barnet - den unge. Mistanke Tal ikke med forældrene om sagen. Drøft evt. din mistanke med en kollega, som også kender barnet - den unge. Gå derefter til din nærmeste leder og orienter om mistanken. Nedskriv hvilke tegn, signaler, hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undlad at fortolke. Hold fokus på barnet - den unge. Lyt, vær opmærksom på signaler og spørg åbent. Undlad at udspørge og afhøre. Vis omsorg for barnet - den unge. Vær til rådighed. Fasthold en normal hverdag for barnet - den unge. Aftal med din leder, hvem der gør hvad i forhold til en underretning. Hvis din leder ikke er til stede - eller er uenig med dig, er det dig, der skal gå videre med din mistanke. Kontakt Familierådgivningen for at aftale nærmere - eller send en underretning. 9

10 Konkret viden eller mistanke om at et barn - en ung har været udsat for overgreb fra en ansat? Noter hændelser og de videre handlinger i forhold til mistanke. Er det forældre, som kommer til dig med en bekymring eller en mistanke om et seksuelt overgreb mod deres barn, kan du bede forældrene om at skrive deres samtaler med barnet ned. Kontakt din leder og kun din leder hvis du har viden om et seksuelt overgreb begået af en anden ansat. Din leder har ansvar for at gå videre med sagen. Hvis din viden er rettet mod din leder, skal du kontakte nærmeste overordnede leder direkte. Denne har ansvar for at gå videre med sagen og underrette direktøren for Børn & Kultur. Vis omsorg for barnet - den unge. Vær til rådighed. Fasthold en normal hverdag for barnet - den unge. 10 Hvis din viden eller mistanke retter sig mod anden voksen end forældre og ansatte Konkret viden Orienter omgående din leder om din viden. Din leder skal herefter hurtigst muligt kontakte forældrene/forældremyndighedsindehaverne og videregive denne viden. Aftal med din leder, hvem der gør hvad i forhold til en underretning. Hvis din leder ikke er til stede - eller er uenig med dig, er det dig, der skal gå videre med din viden. Kontakt eventuelt Familierådgivningen for at aftale nærmere eller send en underretning med det samme. Underretningspligten gælder, uansat om der allerede er et samarbejde i gang om barnet - den unge.

11 Mistanke Drøft evt. din mistanke med en kollega, som også kender barnet - den unge. Gå derefter til din nærmeste leder og orienter om mistanken. Nedskriv hvilke tegn, signaler, hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undlad at fortolke. Skriv ned. Hold fokus på barnet - den unge. Lyt, vær opmærksom på signaler og spørg åbent. Undlad at udspørge og afhøre. Aftal med din leder, hvem der gør hvad i forhold til orientering af forældrene og eventuel underretning. Hvis din leder ikke er til stede - eller er uenig med dig, er det dig, der skal gå videre med din mistanke. Kontakt eventuelt Familierådgivningen for at aftale nærmere eller send en underretning. Vis omsorg for barnet - den unge. Vær til rådighed. Fasthold en normal hverdag for barnet - den unge. Er du i tvivl? Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til en eventuel underretning, eksempelvis om hvornår og hvordan du bør kontakte forældrene, kan du få hjælp og vejledning. Du kan ringe til den fælles Forvisitation i Esbjerg Kommunes Familierådgivning på tlf Du kan også ringe til SISOs anonyme rådgivningstelefon på tlf

12 Kommunikation April 2013

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere