Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Strukturelle forhold og opgørelse af patientgrundlag og aktivitet i Landspatientregisteret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Strukturelle forhold og opgørelse af patientgrundlag og aktivitet i Landspatientregisteret 2013"

Transkript

1 Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Strukturelle forhold og opgørelse af patientgrundlag og aktivitet i Landspatientregisteret 2013 Høringsudgave december 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering i forhold til de registerbaserede data er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Dataopgørelser og kommentering i forhold til kortlægning af de strukturelle forhold er udarbejdet af Ann-Dorthe Zwisler, formand for database. Rapporten er klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i KCEB-Nord er forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, cand.scient.san. Anne Nakano, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og Styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Anne-Dorthe Zwisler, Overlæge, ph.d., Holbæk Sygehus (Formand) Ole May, Overlæge, ph.d., Regionshospitalet Herning Eva Prescott, Professor, Overlæge, Bispebjerg Hospital Regina Eichhorst, Afdelingslæge, Ålborg Sygehus Sussie Foghmar, Afdelingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Birgitte Kvist, Kardiologisk Sygeplejerske, Kommunernes Landsforening Bo Christensen, Professor, ph.d., Praktiserende læge, Almen medicin, Århus Universitet Ida Gustafsson, Overlæge, Hvidovre Hospital Ulla Overgaard Andersen, Overlæge, Holbæk Sygehus Kristian K. Thomsen, Ledende overlæge, Esbjerg Sygehus Lone Viggers, Ernæringschef, Klinisk Diætist, Hospitalsenheden Vest Mogens Lytken Larsen, Ledende overlæge, professor, Odense Universitetshospital Lene Boye Hansen, Fysioterapeut, Gentofte Hospital Stig Egil Bojesen, Overlæge, dr.med., Herlev Hospital Hans Peder Graversen, Cheflæge, Afdelingschef, Region Midtjylland (Dataansvarlig myndighed) Søren Paaske Johnsen, Forskningsoverlæge, Ph.d., Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord (KCEB-Nord) Anne Nakano, Cand.scient.san., Kvalitetskonsulent, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest)

3 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING BESKRIVELSE AF BAGGRUND DEL 1: STRUKTURELLE FORHOLD... 6 Tabel 1. Strukturelle forhold i Region Hovedstaden...9 Tabel 2. Strukturelle forhold i Region Sjælland Tabel 3. Strukturelle forhold i Region Syddanmark Tabel 4. Strukturelle forhold i Region Midtjylland Tabel 5. Strukturelle forhold i Region Nordjylland DEL 2: PATIENTGRUNDLAG OG AKTIVITET I LANDSPATIENTREGISTERET Materiale og metoder Resultater Tabel 6. Flow chart Tabel 7. Diagnose og revaskulariserende behandling hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, som var kandidater til fase II hjerterehabilitering i Tabel 8. Fordeling af kandidater til rehabilitering samt registrerede undersøgelses- og behandlingskoder i Landspatientregisteret. OPGJORT EFTER BOPÆL (REGIONSNIVEAU) Tabel 9. Fordeling af kandidater til rehabilitering samt registrerede undersøgelses- og behandlingskoder i Landspatientregisteret. OPGJORT EFTER BOPÆL (HOSPITALER MED REHABILITERINGSFUNKTION) Tabel 10. Fordeling af kandidater til rehabilitering samt registrerede undersøgelses- og behandlingskoder i Landspatientregisteret. OPGJORT EFTER BOPÆL (KOMMUNE) Tabel 11. Fordeling af kandidater til rehabilitering samt registrerede undersøgelses- og behandlingskoder i Landspatientregisteret. OPGJORT EFTER UDSKRIVENDE HOSPITAL (PRIMÆRE INDLÆGGELSE) APPENDIX Bilag A: Oversigt over hjerteafdelinger Bilag B. Oversigt over fordeling af kommuner i forhold til hospitaler med rehabiliteringsfunktion

4 Bilag C: Oversigt over inkluderede undersøgelses- og behandlingskoder med relation til hjerterehabilitering Diætvejledning Generelt

5 1. Sammenfatning Hermed foreligger første rapport fra Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD). DHRD er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af hjerterehabilitering i Danmark. Den aktuelle rapport belyser de strukturelle forhold omkring fase II hjerterehabilitering på danske hospitaler på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2013 med deltagelse af de afdelinger, som har hjerterehabiliteringsfunktion. Endvidere estimeres antallet og fordelingen af patienter, som årligt opfylder kriterierne for at modtage tilbud om hjerterehabilitering på baggrund af iskæmisk hjertesygdom. Denne analyse er gennemført på baggrund af eksisterende registerdata fra Landspatientregisteret, CPR registeret og Dansk Hjerteregister. Strukturelle forhold: Fase II hjerterehabilitering på landets sygehuse omfatter langt de fleste steder de anbefalede delkomponenter: systematisk henvisning (97%), individuel tilrettelæggelse (94%), fysisk træning (100%), patientuddannelse (94%), psykosocial støtte (94%), rygeafvænning (94%), og diætbehandling ved diætist (97%) samt risikofaktorkontrol og opfølgning (92%). Kortlægningen af de strukturelle forhold afdækker imidlertid at hjerterehabiliteringstilbuddene på landets sygehuse indholdsmæssigt varierer betydeligt mellem regioner og sygehuse. På flere punkter lever tilbuddene ikke op til de nationale kliniske retningslinjer. Rapporten omfatter en oversigt over de områder som bør prioriteres i forbindelse med kvalitetssikring af hjerterehabiliteringstilbuddene på de sygehuse, som endnu ikke lever op til de nationale kliniske retningslinjer. Baseret på data fra danske register kan følgende opridses: Det estimeres at der i 2013 var > patienter med potentielt behov for hjerterehabilitering på baggrund af iskæmisk hjertesygdom. Her til kommer yderligere et betydeligt antal patienter med hjerterehabiliteringsbehov på anden indikation, f.eks. hjertesvigt eller hjerteklapsygdom. Dette antal er ikke estimeret i den aktuelle rapport. Patienterne med hjerterehabiliteringsbehov modtog bedømt ud fra indberettede behandlinger og undersøgelser til Landspatientregisteret i varierende omfang rehabiliteringsydelser. Variationen var både til stede i forhold til bopæl (region, kommune, lokalt hospital med rehabiliteringsfunktion) og i forhold til udskrivende hospital (dvs. hospital som varetog behandlingen af patienten i forbindelse med at patienten blev indlagt eller henvist med iskæmisk hjertesygdom). Variationen i registrerede hjerterehabiliteringsydelser kan både afspejle lokale forskelle i kodepraksis i Landspatientregisteret, men kan også afspejle reelle forskelle i intensiteten af de rehabiliteringsindsats der gennemføres. De fremadrettede aktiviteter i DHRD skal hjælpe med at afklare ovenstående og afhjælpe evt. uhensigtsmæssig variation i hjerterehabiliteringen, således at der sikres et homogent rehabiliteringstilbud på højt niveau til alle patienter. December 2014 Styregruppen for DHRD 5

6 2. Beskrivelse af baggrund Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af hjerterehabilitering i Danmark. Hovedformålet med DHRD er at indsamle sundhedsfaglige data om hjerterehabiliteringsindsatsen på sygehuse i Danmark. Oplysningerne skal danne grundlag for optimering af kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen. Data indsamles på såvel patient- som sygehusniveau. På sigt planlægges dataindsamlingen også at omfatte hjerterehabiliteringsaktiviteter på kommunalt niveau. DHRD omfatter dels primært indsamlede data og dels data indhentet via datafangst fra bl.a. Landspatientregisteret, CPR registeret og Dansk Receptregister. Dette er den første rapport fra DHRD. Rapporten består af to dele: Del 1 er en beskrivelse af de strukturelle forhold omkring fase II hjerterehabilitering på danske hospitaler. Fase II omfatter perioden fra udskrivelsen, til patienten igen er blevet i stand til at klare hverdagens aktiviteter uden hjælp. Del 2 er en analyse af data fra Landspatientregisteret samt Dansk Hjerteregister og har til formål at estimere antallet af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som er kandidater til hjerterehabilitering og dermed også kandidater til at indgå i DHRD. Rapporten belyser endvidere den nuværende kodepraksis i Landspatientregisteret med henblik på registrering af undersøgelser og behandlinger i relation til hjerterehabilitering. Rapporten danner grundlag for det fremadrettede arbejde i databasen ved dels at give en oversigt over den måde fase II hjerterehabilitering er indrettet på i Danmark samt dels at give et overblik over størrelsen og fordelingen af gruppen af patienter som aktuelt er kandidater til hjerterehabilitering på baggrund af iskæmisk hjertesygdom. 3. Del 1: Strukturelle forhold Data om hjerterehabiliteringsindsatsen på sygehusniveau indsamles med 2 års mellemrum via elektroniske spørgeskemaer til fagpersoner, som varetager hjerterehabiliteringen på sygehusene (læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister). Fagpersonerne som har stået for udfyldelse af de elektroniske spørgeskemaer er udpeget via RKKP kontaktpersonordningen. Kortlægningen er tilrettelagt så den monitorerer hjerterehabiliteringstilbuddene i forhold til de nationale kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering udgivet af Sundhedsstyrelsen. I det følgende præsenteres resultaterne af den første kortlægningsundersøgelse som blev gennemført i sommeren 2013 (maj til september). Tallene præsenteres som procent af sygehuse på nationalt niveau og regionalt niveau. Endvidere præsenteres resultaterne på afdelingsniveau, hvor det fremgår om afdelingen har tilbud inden for det enkelte delområde, og om afdelingen lever op til underkriterierne for delområdet. Der foreligger 100% besvarelse fra alle sygehuse og alle faggrupper. Der er endvidere i samarbejde mellem DHRD, KL og Region Sjælland gennemført en tilsvarende undersøgelse i kommunalt regi. Resultaterne fra den kommunale kortlægning indgår ikke i denne rapport, da DHRD alene omfatter hjerterehabiliteringsaktiviteter i sygehusregi. Spørgeskemaerne udsendt til sygehusene og kommunerne i 2013 er tilgængelige i pdf-format på DHRDs hjemmesiden. Systematisk henvisning og individuel tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb Det anbefales, at der etableres systematisk henvisning og visitering til hjerterehabilitering for at sikre højest mulig deltagelse i tilbuddene. Langt de fleste sygehuse (97%) angiver, at der er etableret systematiske rutiner for henvisning og visitering til hjerterehabilitering. Tilsvarende har langt de fleste tilbud om individuel tilrettelæggelse af rehabiliteringstilbuddet, som imødekommer patienters individuelle behov og ønsker (94%). 6

7 Fysisk træning Alle sygehuse har tilbud om fysisk træning som led i hjerterehabilitering. Halvdelen (50%) af sygehusene angiver at den fysiske træning varetages i delt eller fuldt forløb i kommunen. På trods af at halvdelen af sygehusene har etableret samarbejde med kommunen er det kun 53% der lever op til et samlet træningstilbud på 12 ugers træning minimum 2 gange om ugen. Det anbefales at alle patienter med iskæmisk hjertesygdom gennemgår en symptomlimiterende maximal funktionstest før og efter træningsforløbet. Langt de fleste steder (92%) gennemføres test før og efter træning, imidlertid er det kun 28% af afdelingerne som anvender anerkendte testmetoder. Der ses regionale forskel i forhold til anvendte testmetoder. Patientuddannelse Der er på etableret sygdomsspecifik patientuddannelse rettet mod patienter med iskæmisk hjertesygdom på 97% af sygehusene, 69% af de etablerede patientuddannelser omfatter de anbefalede emner: a) Undervisning i hjertesygdom og håndtering af sygdommen herunder medicinsk behandling, b) Betydning af livsstil, motivation og livsstilsændring, c) Psykiske reaktioner, d) Sociale forhold og arbejdsfastholdelse, samt undervisning i e) Seksualitet og hjertesygdom. De emner som i mindre grad er integreret i patientuddannelsen er områderne seksuel trivsel, arbejdsfastholdelse og råd og vejledning i forhold til sociale forhold. Der ses regional variation i opbygning af patientuddannelserne. Psykosocialstøtte og indsats for arbejdsfastholdelse Psykosocial støtte indgår som en del af hjerterehabiliteringen på 94% af sygehusene. Ifølge de nationale kliniske retningslinjer bør patienter i forlængelse af indlæggelse med iskæmisk hjertesygdom screenes for angst og depression. Dette var i sommeren 2013 etableret på 61% af sygehusene. Kun 11% af sygehusene angiver at de har etableret systematiseret indsats i forhold til arbejdsfastholdelse. Tilbud om støtte til livsstilsændring (rygestop og kostomlægning) Støtte til livsstilsændring er et af de væsentlige elementer i hjerterehabiliteringen. Der er fokus på rygeafvænning som del af hjerterehabiliteringen på 94% af afdelingerne, mens kun 39% har etableret rygeafvænning som er integreret i hjerterehabiliteringstilbuddet. Diætbehandling ved diætist kan tilbydes på 97% af sygehusene. Ifølge de nationale kliniske retningslinjer bør henvisningen baseret på en systematisk vurdering af patienternes kostvaner og diætetiske behov. I sommeren 2013 var det 25% af afdelingerne som foretog screening for kostvaner blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom. Klinisk opfølgning, risikofaktor kontrol og viderevisitering På 92% af sygehusene er etableret tilbud om risikofaktorkontrol og opfølgning, tilsvarende har 92% etableret individuel afslutning af patienterne og systematisk viderevisitering til hhv. almen praksis og kommunalt regi. Der ses regionale forskelle i forhold til formaliseret klinisk opfølgning og risikofaktor kontrol. Konklusion og bud på områder som bør prioriteres som led i kvalitetssikringen Fase II hjerterehabilitering på landets sygehuse omfatter langt de fleste steder de anbefalede delkomponenter: systematisk henvisning, individuel tilrettelæggelse, fysisk træning, patientuddannelse, psykosocial støtte, rygeafvænning, og diætbehandling ved diætist samt risikofaktorkontrol og opfølgning. Kortlægningen af de strukturelle forhold afdækker imidlertid at hjerterehabiliteringstilbuddene på landets sygehuse indholdsmæssigt varierer betydeligt mellem regioner og sygehuse. På flere punkter lever tilbuddene ikke op til de nationale anbefalinger. Følgende områder bør prioriteres i forbindelse med kvalitetssikring af hjerterehabiliteringstilbudene, på de sygehuse som ikke lever op til de nationale kliniske retningslinjer. Træningsvarighed bør være 12 uger minimum 2 x om ugen Der bør implementeres anerkendte testmetoder til evaluering af effekten af fysisk træning Patientuddannelsen bør udbygges med emner i forhold til seksuel trivsel, arbejdsfastholdelse og råd og vejledning i forhold til sociale forhold Der bør arbejdes systematisk med implementering af screening for angst og depression Indsatsen for arbejdsfastholdelses bør optimeres 7

8 Rygeafvænningstilbud bør integreres i hjerterehabiliteringstilbuddet med mulighed for opstart umiddelbart i forlængelse af udskrivelsen Der bør etableres systematisk screening for kostvaner Der bør sikres systematisk klinisk opfølgning og medicingennemgang Tilbuddene kan tilrettelægges i samarbejde med kommunerne som delte eller fulde forløb i det omfang de kommunale tilbud lever op til de nationale kliniske retningslinjer: Halvdelen af hospitalerne har etableret samarbejde med de omkringliggende kommuner. Der ses stor variation mellem regionerne i forhold til etablering af samarbejde med kommunerne omkring hjerterehabilitering. Tabel 1-5 præsenterer opgørelse i forhold til strukturelle forhold på hele landet, regionerne og de enkelte sygehus afdelinger. Følgende farver er anført i tabellerne i forhold til hhv. procentfordeling på lands- og regionalt niveau, og opgørelse på sygehusniveau. Opgørelser på lands- og regionalt niveau % Mere end 90% af hospitalsafdelingerne tilbyder delkomponenten /opfylder delkriteriet % Mellem 67% og 90% af hospitalsafdelingerne tilbyder delkomponenten /opfylder delkriteriet % Mindre end 67% af hospitalsafdelingerne tilbyder delkomponenten /opfylder delkriteriet Opgørelser på sygehusniveau 1 Sygehuset har tilbud om delkomponenten 0 Sygehuset tilbyder delkomponenten men lever ikke op til delkriteriet 0 Sygehuset tilbyder ikke delkomponenten 8

9 Individuel afslutning og viderevisitering Screning for DM Medicingennemgang og compliance Kontrol af BT og lipider Risikofaktorkontrol og opfølgning Screening for kost Diætbehandling ved diætist Integreret del af tilbud Tilbyd om rygeafvænning Indsats for arbejdsfastholdelse Screening for angst og depression Psykosocial støtte Underviser i alle relevante emner Patientuddannelse Test med anerkendt metode Test før og efter træning 12 ugers træning incl. delt forløb Fysisk træning Individuel tilrettelæggelse Systematisk henvisning Delt forløb med kommunen Antal sygehuse Tabel 1. Strukturelle forhold i Region Hovedstaden Efteråret 2013 Fase II rehabilitering Fysisk træning Uddannelse Psykosocial støtte Rygning Kost Risikofaktorkontrol og medicin Hele landet 36 50% 97% 94% 100% 53% 92% 28% 97% 69% 94% 61% 11% 94% 39% 97% 25% 92% 86% 86% 94% 92% Region Hovedstaden 10 70% 90% 90% 100% 70% 90% 20% 90% 60% 100% 40% 10% 100% 60% 100% 10% 90% 90% 90% 100% 100% Amager Hospital Ja* Bispebjerg Hospital Ja* Bornholms Hospital Ja* Frederiksberg Hospital Ja Frederikssund Hospital Nej Gentofte Hospital Ja* Glostrup Hospital Nej Herlev Hospital Nej Hillerød Hospital Ja* Hvidovre Hospital Ja Ja* Har såvel fuldt forløb i hospitalsregi som delt forløb med kommunen 9

10 Individuel afslutning og viderevisitering Screning for DM Medicingennemgang og compliance Kontrol af BT og lipider Risikofaktorkontrol og opfølgning Screening for kost Diætbehandling ved diætist Integreret del af tilbud Tilbyd om rygeafvænning Indsats for arbejdsfastholdelse Screening for angst og depression Psykosocial støtte Underviser i alle relevante emner Patientuddannelse Test med anerkendt metode Test før og efter træning 12 ugers træning incl. delt forløb Fysisk træning Individuel tilrettelæggelse Systematisk henvisning Delt forløb med kommunen Antal sygehuse Tabel 2. Strukturelle forhold i Region Sjælland Efteråret 2013 Fase II rehabilitering Fysisk træning Uddannelse Psykosocial støtte Rygning Kost Risikofaktorkontrol og medicin Hele landet 36 50% 97% 94% 100% 53% 92% 28% 97% 69% 94% 61% 11% 94% 39% 97% 25% 92% 86% 86% 94% 92% Region Sjælland 6 17% 100% 100% 100% 0% 83% 0% 100% 50% 100% 50% 17% 83% 0% 100% 17% 83% 83% 83% 83% 67% Holbæk Sygehus Ja* Køge Sygehus Nej Nykøbing Falster Sygehus Nej Næstved Sygehus Nej Roskilde Sygehus Nej Slagelse Sygehus Nej Ja* Har såvel fuldt forløb i hospitalsregi som delt forløb med kommunen 10

11 Individuel afslutning og viderevisitering Screning for DM Medicingennemgang og compliance Kontrol af BT og lipider Risikofaktorkontrol og opfølgning Screening for kost Diætbehandling ved diætist Integreret del af tilbud Tilbyd om rygeafvænning Indsats for arbejdsfastholdelse Screening for angst og depression Psykosocial støtte Underviser i alle relevante emner Patientuddannelse Test med anerkendt metode Test før og efter træning 12 ugers træning incl. delt forløb Fysisk træning Individuel tilrettelæggelse Systematisk henvisning Delt forløb med kommunen Antal sygehuse Tabel 3. Strukturelle forhold i Region Syddanmark Efteråret 2013 Fase II rehabilitering Fysisk træning Uddannelse Psykosocial støtte Rygning Kost Risikofaktorkontrol og medicin Hele landet 36 50% 97% 94% 100% 53% 92% 28% 97% 69% 94% 61% 11% 94% 39% 97% 25% 92% 86% 86% 94% 92% Region Syddanmark 9 100% 100% 100% 100% 78% 100% 33% 100% 67% 89% 50% 22% 89% 22% 89% 22% 89% 89% 89% 100% 89% Esbjerg Sygehus Ja* Fredericia Sygehus Ja Grindsted Sygehus Ja* Haderslev Sygehus Ja Kolding Sygehus Ja Odense Universitetshospital Ja Svendborg Sygehus Ja Sønderborg Sygehus Ja Vejle Sygehus Ja Ja* Har såvel fuldt forløb i hospitalsregi som delt forløb med kommunen 11

12 Individuel afslutning og viderevisitering Screning for DM Medicingennemgang og compliance Kontrol af BT og lipider Risikofaktorkontrol og opfølgning Screening for kost Diætbehandling ved diætist Integreret del af tilbud Tilbyd om rygeafvænning Indsats for arbejdsfastholdelse Screening for angst og depression Psykosocial støtte Underviser i alle relevante emner Patientuddannelse Test med anerkendt metode Test før og efter træning 12 ugers træning incl. delt forløb Fysisk træning Individuel tilrettelæggelse Systematisk henvisning Delt forløb med kommunen Antal sygehuse Tabel 4. Strukturelle forhold i Region Midtjylland Efteråret 2013 Fase II rehabilitering Fysisk træning Uddannelse Psykosocial støtte Rygning Kost Risikofaktorkontrol og medicin Hele landet 36 50% 97% 94% 100% 53% 92% 28% 97% 69% 94% 61% 11% 94% 39% 97% 25% 92% 86% 86% 94% 92% Region Midt 7 14% 100% 100% 100% 29% 86% 72% 100% 100% 100% 86% 0% 100% 43% 100% 43% 100% 100% 100% 100% 100% Hospitalsenhed Midt Silkeborg Nej Hospitalsenhed Vest, Herning Nej Hospitalsenhed Vest, Holstebro Nej Regionshospital Horsens Nej Regionshospital Randers Nej Regionshospital Viborg Ja* Århus Universitetshospital Nej Ja* Har såvel fuldt forløb i hospitalsregi som delt forløb med kommunen 12

13 Individuel afslutning og viderevisitering Screning for DM Medicingennemgang og compliance Kontrol af BT og lipider Risikofaktorkontrol og opfølgning Screening for kost Diætbehandling ved diætist Integreret del af tilbud Tilbyd om rygeafvænning Indsats for arbejdsfastholdelse Screening for angst og depression Psykosocial støtte Underviser i alle relevante emner Patientuddannelse Test med anerkendt metode Test før og efter træning 12 ugers træning incl. delt forløb Fysisk træning Individuel tilrettelæggelse Systematisk henvisning Delt forløb med kommunen Antal sygehuse Tabel 5. Strukturelle forhold i Region Nordjylland Efteråret 2013 Fase II rehabilitering Fysisk træning Uddannelse Psykosocial støtte Rygning Kost Risikofaktorkontrol og medicin Hele landet 36 50% 97% 94% 100% 53% 92% 28% 97% 69% 94% 61% 11% 94% 39% 97% 25% 92% 86% 86% 94% 92% Region Nord 4 0% 100% 50% 100% 75% 100% 0% 100% 75% 75% 50% 0% 100% 75% 100% 50% 50% 50% 50% 75% 100% Aalborg Universitetshospital Nej Sygehus Himmerland Nej Sygehus Thy-Mors Nej Sygehus Vendsyssel Nej Ja* Har såvel fuldt forløb i hospitalsregi som delt forløb med kommunen 13

14 4. Del 2: Patientgrundlag og aktivitet i Landspatientregisteret 4.1 Materiale og metoder Følgende kriterier er anvendt i forbindelse med identifikation af patientpopulationen: 1. Udskrevet mellem 1/ / >= 18 år og dansk cpr. nr. 3. Udskrevet i live fra hospital 4. Udskrives fra hjerteafdeling (se bilag A vedr. oversigt over inkluderede afdelinger) 5. Udskrives med følgende diagnoser: a. Akut koronart syndrom (AMI og UAP). Der medtages både aktions- og bidiagnoser. Der medtages kun patienter som er indlagt akut. i. DI21 Akut myokardieinfarkt ii. iii. iv. DI248 (Anden form for akut iskæmisk hjertesygdom) DI249 (Akut iskæmisk hjertesygdom UNS) DI240 (Koronartrombose unden infarct) v. DI200 (Ustabil AP) b. Stabil iskæmisk hjertesygdom. Der medtages kun aktionsdiagnoser. Der medtages også ambulante patienter og patienter indlagt elektivt i. DI20-DI25 Iskæmisk hjertesygdom (eksklusiv akut koronart syndrom defineret ovenfor). Diagnosen skal optræde i kombination med KAG, CABG eller PCI. Oplysninger vedr. KAG er indhentet fra Dansk Hjerteregister. Patienter kun medtaget, hvis der er angivet signifikante stenoser på >= 1 kar. Der er anvendt følgende SKS koder til identifikation af CABG og PCI: CABG: KFNA, KFNB, KFNC, KFND, KFNE, KFNF, KFNH, KFNJ, KFNK, KFNW PCI: KFNG00, KFNG02, KFNG02A, KFNG05, KFNG05A, KFNG10, KFNG12, KFNG20, KFNG22, KFNG30, KFNG40, KFNG96, KZFX01 6. Ingen tidligere diagnose med iskæmisk hjertesygdom indenfor de sidste 12 måneder. Efter afgrænsning af populationen er fordelingen af patienterne og den rehabiliteringsindsats de har modtaget i henhold til Landspatientregisteret blevet opgjort. Patienterne er blevet gjort op både i henhold til bopæl og behandlingssted. Der er foretaget følgende opgørelser: Tabel 8: Bopæl (regionsniveau) Tabel 9: Bopæl (hospitaler med rehabiliteringsfunktion) Tabel 10: Bopæl (kommune) Tabel 11: Udskrivende hospital (primære indlæggelse) Bemærk venligt at opgørelserne i Tabel 8-10 er foretaget i forhold til kommunekode. Oplysninger om patientens bopælskommune er indhentet fra Landspatientregisteret og afspejler bopælen på tidspunktet for den primære indlæggelse med iskæmisk hjertesygdom. Landspatientregisteret indeholder ikke oplysninger om patientens postnummer. I opgørelsen vedr. hospitaler med rehabiliteringsfunktion (Tabel 9) er der i de 14

15 tilfælde, hvor en kommune ikke entydigt har tilhørt ét hospitals optageområde, foretaget en vurdering og kommunen er blevet tilknyttet det hospital, som vurderes at dække størstedelen af kommunens indbyggere. Se bilag B vedrørende oversigt over fordeling af kommuner i forhold til hospitaler med rehabiliteringsfunktion. Tabel 8-11 indeholder også oversigt er over de undersøgelser og behandlinger, som patienterne er blevet indberettet med. Undersøgelser og behandlinger er blevet grupperet som diætvejledning, fysisk træning, pædagogisk/psykosocial intervention og ambulant (kardiologisk) undersøgelse. De opgjorte undersøgelser og behandlinger dækker perioden 1/ /6 2014, d.v.s. at der har været mindst 6 mdrs. opfølgning på alle patienter. Se Bilag C for oversigt over inkluderede undersøgelses- og behandlingskoder Resultater I alt blev der identificeret patienter med iskæmisk hjertesygdom og et potentielt rehabiliteringsbehov i Tabel 6. Flow chart Alle kontakter i LPR med iskæmisk hjertesygdom Kontakter fra hjerteafdelinger >=18 år Udskrevet i live Relevante diagnoser Unikke patienter (første diagnose i 2013) Ingen tidligere relevant diagnose (sidste 12 mdr.) Med oplysninger om bopæl Antal records Antal patienter Diagnosefordelingen samt andelen af patienter som har modtaget revaskulariserende behandling (PCI eller CABG) er præsenteret i Tabel 7. Tabel 7. Diagnose og revaskulariserende behandling hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, som var kandidater til fase II hjerterehabilitering i Alle (N=13204) Akut koronart syndrom (N=8447) Stabil iskæmisk hjertesygdom (N=4757) N % N % N % CABG 796 6, ,7 64 1,3 PCI , , ,8 Medicinsk beh , , ,1 Fordelingen af de patienter på bopælsregion og kommune, samt hospital med henholdsvis rehabilteringsfunktion og ansvar for udskrivelse i forbindelse med den primære indlæggelse er præsenteret i Tabel

16 Tabel 8. Fordeling af kandidater til rehabilitering samt registrerede undersøgelses- og behandlingskoder i Landspatientregisteret. OPGJORT EFTER BOPÆL (REGIONSNIVEAU). Patienter Fysisk træning Pædagogisk /psykosocial intervention/samtale Diætvejledning Kardiologisk undersøgelse/lægesamtale Mindst en behandling N % % % % % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tabel 9. Fordeling af kandidater til rehabilitering samt registrerede undersøgelses- og behandlingskoder i Landspatientregisteret. OPGJORT EFTER BOPÆL (HOSPITALER MED REHABILITERINGSFUNKTION). Patienter Fysisk træning Pædagogisk /psykosocial intervention/samtale Diætvejledning Kardiologisk undersøgelse/lægesamtale Mindst en behandling N N % N % N % N % N % Region Hovedstaden Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms sygehus Frederiksberg sygehus Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Nordsjællands Hospital Frederikssund Nordsjællands Hospital Hillerød

17 Patienter Fysisk træning Pædagogisk /psykosocial intervention/samtale Diætvejledning Kardiologisk undersøgelse/lægesamtale Mindst en behandling N N % N % N % N % N % Region Sjælland Holbæk Sygehus Køge Sygehus Nykøbing F. Sygehus Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Slagelse Sygehus Region Syddanmark Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Vejle Sygehus Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Vest Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital Sygehus Himmerland Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel

18 Tabel 10. Fordeling af kandidater til rehabilitering samt registrerede undersøgelses- og behandlingskoder i Landspatientregisteret. OPGJORT EFTER BOPÆL (KOMMUNE). Patienter Fysisk træning Pædagogisk /psykosocial intervention/samtale Diætvejledning Kardiologisk undersøgelse/lægesamtale 18 Mindst en behandling N N % N % N % N % N % Region Hovedstaden Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Christiansø Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs (Frederiksværk-Hundested) Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Tåstrup Hørsholm

19 Ishøj København Lyngby-Tårnbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Region Sjælland Faxe Kommune Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Vordingborg Kommune Region Syddanmark Aabenraa Assens Billund Esbjerg

20 Fanø Fredericia Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Midtfyn Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Region Midtjylland Aarhus Kommune Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder

21 Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Region Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariager Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Ålborg

22 Tabel 11. Fordeling af kandidater til rehabilitering samt registrerede undersøgelses- og behandlingskoder i Landspatientregisteret. OPGJORT EFTER UDSKRIVENDE HOSPITAL (PRIMÆRE INDLÆGGELSE). Patienter Fysisk træning Pædagogisk /psykosocial intervention/samtale Diætvejledning Kardiologisk undersøgelse/lægesamtale 22 Mindst en behandling N N % N % N % N % N % Region Hovedstaden Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hospitalerne i Nordsjælland Hvidovre Hospital Rigshospitalet Region Sjælland Region Sjællands Sygehusvæsen Region Syddanmark Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Vejle Sygehus Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg, Skive

23 Patienter Fysisk træning Pædagogisk /psykosocial intervention/samtale Diætvejledning Kardiologisk undersøgelse/lægesamtale Mindst en behandling N N % N % N % N % N % Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital Sygehus Himmerland Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel

24 5. Appendix Bilag A: Oversigt over hjerteafdelinger Bilag B: Oversigt over fordeling af kommuner i forhold til hospitaler med rehabiliteringsfunktion Bilag C: Oversigt over inkluderede undersøgelses- og behandlingskoder med relation til hjerterehabilitering. 24

25 Bilag A: Oversigt over hjerteafdelinger Region Sygehus Afdelingskode Afdelingsnavn Region Hovedstaden Amager Hospital Kardiologisk Klinik Kardiologisk Amb. Bispebjerg Hospital Kardiologisk Afd. Y Kardiologisk Amb. Y Bornholms Hospital Med. Sengeafs Med. Amb. Frederiksberg Hospital Coronar Med. Senge Endo. - Kard. Med Senge Gentofte Hospital Hjertemed. Afd. P Hjertemed. Klinik Pa Glostrup Hospital Med. Afd. M Med. Amb. Ma Herlev Hospital Kardiologisk Afd. S Kardiologisk Amb. Sa Hospitalerne i Nordsjælland Hi Kard-Nefro-Endo Afd., Senge A Hi Kardiologisk Afd., Amb C Hi Nefrologisk Afd., Amb Hl Med. Afd., Senge A Hl Med. Afd., Amb. Hvidovre Hospital Hjerte- Og Lungemed. Sengeafsn Hjerte- Og Lungemed. Sengeafsn Hjerteinsufficiensklinik Kardiologisk Amb. Rigshospitalet Hjertemed. Klinik B, Heldøgn Hjertemed. Klinik B, Amb. Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital Hjertemed. Afd. B, Skejby Hjertemed. Afd. B, Thg Hjertemed. Amb. B, Thg Hjertemed. Amb. B, Skejby Hospitalsenhed Midt Med. Sengeafd. Silkeborg Hospitalsenheden Horsens Med. Afd., Hors Med. Kardiologisk Amb. - Heh Med. Amb. - Heh Hospitalsenheden Vest Med.E Senge Holstebro 25

26 Region Sygehus Afdelingskode Afdelingsnavn Region Nordjylland Med.E Senge Herning H T Hjertemed. Amb. Med. Amb. Ringkøbing Regionshospitalet Randers Med. Afd. M - Randers Med. Ambulatorie M - Grenaa Hjerteklinik - Randers Fælles Med. Ambulatorie M - Randers A Regionshospitalet Silkeborg Med. Afd. Lungeklinik - Randers Med. Amb. Regionshospitalet Viborg, Skive Med. Afd., Viborg Med. Amb., Skive Med. Amb., Viborg Aalborg Universitetshospital Alb Kardiologisk Afd Alb Kardiologisk Dagafd Alb Kardiologisk Amb Dro Med. Afd Dro Med. Amb. Sygehus Himmerland Far Med. Afd Hob Med. Afd. Sygehus Thy - Mors Thy Med. Sengeafd Thy Med. Amb. (Overafd.) Sygehus Vendsyssel Hjr Med. Sengeafsn Frh Med. Sengeafd Frh Med. Amb Hjr Med. Amb. Region Sjælland Region Sjællands Sygehusvæsen 3800A10 Ros Kardiologisk Afd. 3800A1D 3800A1E 3800D D0K 3800H N N0D 3800N0K Ros Kardiologisk Amb. Ros Kardiologisk Lab. Koe Med. Afd. Koe Kardiologisk Amb. Hol Kardiologisk Afd. Nae Med. Afd. Nae Med. Amb. Nae Kardiologisk Amb. 26

27 Region Sygehus Afdelingskode Afdelingsnavn Region Syddanmark 3800R R0K 3800V V0K 3800V0Q Sla Med. Afd. Sla Kardiologisk Amb. Nfs Med. Afd. Nfs Kardiologisk Amb. Nfs Med. Amb. Nakskov Fredericia og Kolding Sygehuse Med. Afd., Kolding Med. Amb., Kolding Med. Afd., Fred Med. Amb., Fred. OUH Odense Universitetshospital Hjertemed. Afd. B Hjertemed. Amb. OUH Svendborg Sygehus Med. Afd., Sgh. Fyn Sydvestjysk Sygehus Svs Kardiologisk Afsn. (Esbjerg) Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Svs Kardiologisk Afsn. (Grindsted) K Med. Afd. Svs Kardiologisk Amb. (Grindsted) Kardiologisk Afsn Kardiologisk Lab Med. Afd. M E Hjertemed. Amb. Vejle Sygehus Hjertemed. Afd Hjertemed. Amb. 27

28 Bilag B. Oversigt over fordeling af kommuner i forhold til hospitaler med rehabiliteringsfunktion Region Hovedstaden Kommunekode Kommune Amager Hospital 155 Dragør 185 Tårnby Bispebjerg Hospital 101 København Bornholms sygehus 400 Bornholm Frederiksberg sygehus 147 Frederiksberg Nordsjællands Hospital Frederikssund 250 Frederikssund 260 Halsnæs (Frederiksværk- Hundested Gentofte Hospital 157 Gentofte 173 Lyngby-Tårnbæk 230 Rudersdal Glostrup Hospital 165 Albertslund 161 Glostrup 169 Høje-Tåstrup 183 Ishøj 187 Vallensbæk Herlev Hospital 151 Ballerup 240 Egedal 190 Furesø 159 Gladsaxe 163 Herlev 175 Rødovre Nordsjællands Hospital Hillerød 210 Fredensborg 270 Gribskov 217 Helsingør 219 Hillerød 223 Hørsholm Hvidovre Hospital 153 Brøndby 167 Hvidovre Rigshospitalet 28

29 Region Sjælland Kommunekode Kommune Holbæk Sygehus 316 Holbæk Kommune 326 Kalundborg Kommune 350 Lejre Kommune 306 Odsherred Kommune Køge Sygehus Nykøbing F. Sygehus Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Slagelse Sygehus 320 Faxe Kommune 259 Køge Kommune 269 Solrød Kommune 336 Stevns Kommune 376 Guldborgsund Kommune 360 Lolland Kommune 370 Næstved Kommune 390 Vordingborg Kommune 265 Roskilde Kommune 253 Greve Kommune 329 Ringsted Kommune 330 Slagelse Kommune 340 Sorø Kommune 29

30 Region Syddanmark Kode Kommune Sydvestjysk Sygehus 561 Esbjerg 573 Varde 530 Billund 563 Fanø 575 Vejen Fredericia og Kolding Sygehuse 621 Kolding 410 Middelfart 607 Fredericia OUH Odense Universitetshospital 461 Odense 480 Nordfyn 440 Kerteminde 430 Midtfyn 420 Assens OUH Svendborg Sygehus 479 Svendborg 482 Langeland 492 Ærø 450 Nyborg Sygehus Sønderjylland 510 Haderslev 540 Sønderborg 580 Aabenraa 550 Tønder Vejle Sygehus 630 Vejle 30

31 Region Midtjylland Kommune Kommunekode Regionshospitalet Randers Syddjurs Kommune 706 Norddjurs Kommune 707 Favrskov Kommune 710 Randers Kommune 730 Hospitalsenhed Vest Herning Kommune 657 Ikast-Brande Kommune 756 Holstebro Kommune 661 Lemvig Kommune 665 Ringkøbing-Skjern 760 Struer Kommune 671 Hospitalsenhed Midt Viborg Kommune 791 Skive Kommune 779 Silkeborg kommune 740 Regionshospitalet Horsens Horsens Kommune 615 Hedensted Kommune 766 Skanderborg Kommune 746 Odder 727 Aarhus Universitetshospital Aarhus Kommune 751 Samsø 741 Region Nordjylland Kommune Kommunekode Sygehus Thy-Mors Thisted 787 Morsø 773 Jammerbugt 849 Aalborg Universitetshospital Ålborg 851 Sygehus Himmerland Mariager 846 Rebild 840 Vesthimmerland 820 Sygehus Vendsyssel Frederikshavn 813 Brønderslev 810 Hjørring 860 Læsø

32 Bilag C: Oversigt over inkluderede undersøgelses- og behandlingskoder med relation til hjerterehabilitering Fysisk træning Kode Kodetekst Vejledningstekst Uddybende bemærkninger BLKZ0 Selvtræning Struktureret selvtræning - Udløser DRG efter instruktion i træningsrum under supervision af en terapeut. Der skal således være en navngivet terapeut, der har det faglige ansvar for træningsseancen. Koden skal alene anvendes, hvis den ansvarlige terapeut kan tilkaldes under seancen. Koden benyttes ikke ved udførelse af BLNA - DRG BLNR - DRG Biomekanisk bevægelsesterapi Aktivitetstræning af fysisk funktion - Konditionstræning til øgning af aerobe kapacitet - Mobilitetstræning ved aktiv øgning af bevægelighed - Strækninger ved aktiv udspænding af væv - Styrketræning til øgning af maksimal muskelkraft - Udholdenhedstræning til øgning af muskulær udholdenhed - Cirkulationsbefordrende øvelser - Vedligeholdelsestræning ved immobilisering Træning/stimulering af generel fysisk funktion ved aktivitet - Vedligeholdelse af generel fysisk funktion ved aktivitet - Sanseintegrationstræning ved aktivitet - Sansetræning ved aktivitet - Tonusnormalisering ved aktivitet - Balancetræning ved siddende, stående og gående stilling ved aktivitet - Træning i hjemmeøvelser. Træning der har vedligeholdelse eller øgning af kondition, styrke eller bevægelighed som mål. Venepumpe-terapi registreres under BMFF0. Eksempelvis: Koden bruges ved som om eller kunstige aktiviteter. F.eks. boldspil eller manuelle aktiviteter, der bruges for at træne en specifik funktion. Funktionstræning, hvor der trænes med aktivitet. I forbindelse med aktivitetstræning af fysisk funktion, hvor formålet også er en del af en færdighedstræning, registreres også BTP. 32

33 AWG11 AWX21 AWG2 AWX23 Specialiseret ambulant genoptræning Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning Almindelig ambulant genoptræning Afsluttet almindelig ambulant genoptræning ledbevægelighed ved aktivitet - Arvævsbehandling ved aktivitet - Ergoterapeutisk kontrakturbehandling - Krafttræning ved aktivitet - Udholdenhedstræning ved aktivitet - Koordinationstræning ved aktivitet Administrativ startkode for periode med specialiseret genoptræning for ambulant patient. Selve genoptræningen dokumenteres herudover med de relevante ydelseskoder. Denne kode anvendes alene i sygehusregi Administrativ slutkode for periode med specialiseret ambulant genoptræning. Slutkode skal registreres i alle tilfælde når patienten afslutter et genoptræningsforløb på en afdeling. Også hvis et genoptræningsforløb fortsættes på en ny afdeling. Denne kode anvendes alene i sygehusregi. Administrativ startkode, for periode med almindelig ambulant genoptræning Selve genoptræningen dokumenteres herudover med de relevante ydelseskoder. Denne kode anvendes alene i sygehusregi. Administrativ slutkode, for periode med almindelig ambulant genoptræning Slutkode skal registreres i alle tilfælde når patienten afslutter et genoptræningsforløb på en afdeling. Også hvis et genoptræningsforløb fortsættes på en ny afdeling. Denne kode anvendes 33

34 alene i sygehusregi. ZZ0175X Udarbejdelse af genoptræningsplan, almindelig genoptræning Benyttes kun, når der er tale om udarbejdelse af genoptræningsplan efter Sundhedslovens bestemmelser. Denne kode bruges kun i sygehusregi. ZZ0175Y Udarbejdelse af genoptræningsplan, specialiseret genoptræning Benyttes kun, når der er tale om udarbejdelse af genoptræningsplan efter Sundhedslovens bestemmelser. Denne kode bruges kun i sygehusregi. ZZ0175Z Udarbejdelse af genoptræningsplan, egentræning Benyttes kun, når der er tale om udarbejdelse af genoptræningsplan efter Sundhedslovens bestemmelser. Denne kode bruges kun i sygehusregi. ZZ5049 Ergo- /fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse Undersøgelse og vurdering, herunder hører også optagelse af anamnese i forbindelse med førstegangsundersøgelse samt almene test under en times varighed. Ved tests af over en times varighed suppleres med tillægskode ZPVA2 eller ZPVA3. Man skal ikke bruge denne kode når der er tale om den almene vurdering der foretages i forbindelse med hver behandlings/træningsseanc e. BZFA Behandling/træning på hold Behandling/træning på hold defineres som deltagerrelateret træning inden for et tema. BZFB Gruppebehandling/trænin g Gruppebehandling/træning defineres som behandling/træning hvor dynamikken udnyttes til udvikling af deltageren. BZFC Skolebehandling/ træning Behandling/træning på skole defineres som et fastlagt undervisningsforløb. Skole som institution registreres ved stedklassifikation ZSH. ZSCD3 Bassin Træning/behandling i 34

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere