Børne- og ungepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og ungepolitik 2011-14"

Transkript

1 k

2 ne- og Børne - og ungepolitik ørne- Indholdsfortegnelse og ungepolitik Forord: 3 Forord Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle det gode arbejde på børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune. Derfor er Bken både ambitiøs og fokuseret på faglig udvikling, så der fortsat skabes de bedst mulige rammer for kommunens børn og unge. Dette fremgår også tydeligt af de temaer, politikken er bygget op omkring: Ved at fokusere på de fem temaer kan politikken også være en hjælp til at vælge prioritere og fokusere. Eksemplet er Udvikling og effektivisering, som udtrykker et spændingsfelt, man skal være professionel for at kunne agere pædagogisk i: Vi skal have mere ud af resurserne, men det skal ske ved at udvikle kvaliteten samtidig. B Vision for Bken 6 1. Udvikling og effektivisering 8 2. Læring og kvalitet Inklusion - et krav til almenområdet Det specialiserede socialområde 14 4a - Dagtilbud og undervisning til børn med omfattende behov for støtte b - Foranstaltninger til børn og familier...17 Udvikling og effektivisering, Inklusion et krav til almenområdet, Læring og kvalitet, Det specialiserede socialområde, Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole. Derved er pejlemærkerne sat for ledere, medarbejdere, forældrerepræsentanter og øvrige, som er involveret i den daglige indsats for og med børn og unge. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at Favrskov Kommune er én af de kommuner, der er mest økonomisk trængt i disse år. Ambitionerne i politikken er derfor også et naturligt udtryk for, at byrådet nærer stor tillid til ledernes og medarbejdernes kvalifikationer, men samtidig anerkender byrådet, at de stramme økonomiske rammer er en stor professionel udfordring i hverdagen. Hermed siger byrådet, at effektivisering uden udvikling og omvendt hverken er mulig eller ønskelig. Bken er suppleret med en bagvedliggende strategi, som primært har ledere og medarbejdere som målgruppe. Strategidelen er et værktøj, som blandt andet giver ledere og medarbejdere mulighed for at evaluere deres indsats løbende i dialog med skole- og forældrebestyrelser, forældrekredsene, forvaltningen m.fl. Vi håber, at alle Favrskov Kommunes børne- og ungeinstitutioner vil tage positivt imod politikken som en inspiration og en udfordring til fortsat udvikling og altid forsøge at svare på spørgsmålet: Er vi dér, hvor vi gerne vil være eller kan vi gøre det endnu bedre eller måske anderledes? 5. Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole...18 Alle, der følger med i samfundsdebatten og dagspressen, véd, at der ofte stilles store forventninger til, hvilke opgaver pædagoger, lærere, psykologer og socialrådgivere kan løse i relation til børn og unge. God arbejdslyst! Nils Borring borgmester Erik Høeg børne- og skoleudvalgsformand 2 3 Udgivet oktober 2011

3 Børne - og ungepolitik B Bken er et fælles redskab for alle aktører på børne- og skoleområdet: Politikere, ledere, medarbejdere, brugerbestyrelser, forældre og andre interessenter, som har opgaver, hvor de møder børn og unge. Derfor opfordrer byrådet alle aktører i og omkring Børn og Skoles institutioner til at bruge den ny B aktivt til at tænke i og handle for nye løsninger, blandt andet ved metodeudvikling og endnu mere samarbejde på tværs. Favrskov Kommunes B består af to dele: et dokument, der beskriver de sigtepunkter, som byrådet ønsker, at Børn og Skole skal styre efter inden for politikområderne, dagtilbud, folkeskoler og fritid samt børne- og familieområdet.»» et bagvedliggende strateginotat, som er ledelsens og medarbejdernes grundlag for at vælge de veje, man vil forfølge for at indfri byrådets ønsker. 4 5

4 - og ungepolitik Vision for Bken Byrådet ønsker: at institutionernes kerneydelser på én gang retter sig mod børnenes og de unges aktuelle liv og bidrager til en solid base for børnenes og de unges fremtid som voksne. Opgaven løses i tæt samarbejde med forældrene. at ledere og medarbejdere møder børn og unge og deres forældre som ligeværdige deltagere. Lederne og medarbejderne arbejder med respekt for den opgave, som forældrene har betroet dem. at ledere og ansatte i institutionerne sammen med forældrene aftaler, hvordan de i fællesskab og hver for sig lever op til ansvaret for børnenes og de unges trivsel og udbytte af de pædagogiske tilbud. at børn og unge fra begyndelsen får den opmærksomhed og støtte, de har behov for, når de trin for trin skal udvikle sig til selvstændige medborgere i et demokrati. at alle børn og unge skal mødes med respekt. Det betyder, at dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner m.fl. viser løbende interesse for børnenes og de unges udvikling og sørger for, at de møder udfordringer, som gør dem dygtigere. at børn og unge skal udvikle ansvarlighed og respekt for de forpligtelser, der følger af at være deltager i et fællesskab.»» at sundhed indgår som en naturlig del i arbejdet med børn og unge, så de bliver i stand til at træffe de sunde valg senere i livet. 6 7

5 - og ungepolitik 1. Udvikling og effektivisering Favrskov Kommune ønsker: Børn og unge modtager relevante, differentierede og udviklende tilbud. Ledere og medarbejdere opfylder lovgivningen i en afbalanceret vurdering af faglig kvalitet og økonomiske rammevilkår. Alle tilbud udnytter resurserne til i videst muligt omfang at fremme kvaliteten i kerneydelserne. Forvaltningen sikrer i samarbejde med institutioner og skoler en fortsat faglig og økonomisk bæredygtig udvikling ved løbende at tilpasse de fysiske rammer og organisatoriske strukturer, som byrådet har fastlagt. Ledere og medarbejdere opkvalificeres og uddannes løbende.»» Alle tilbud lægger den nyeste forskningsbaserede viden til grund for den faglige og ledelsesmæssige praksis. Uanset at Favrskov Kommunes økonomi er under pres, er det fortsat byrådets intention at holde fokus på kvaliteten i de pædagogiske tilbud. Kvaliteten indebærer blandt andet, at alle børn og unge skal opleve tilbuddene som stimulerende og vedkommende både for den enkelte og for fællesskabet. Udfordringen de kommende år bliver - både for institutioner og skoler - at fortsætte med at udvikle høj kvalitet inden for de fastlagte økonomiske rammer. Der er flere måder at løse denne opgave på. Én af dem er at sikre, at rammer og strukturer løbende vurderes. Målet er at skabe rammer for alle tilbud, så resurserne så vidt muligt går til kerneydelsen, og børnenes mulighed for leg og læring hele tiden kan udvikles. Den overordnede struktur på skole- og dagtilbudsområdet omfatter blandt andet spørgsmål om de enkelte enheders størrelse og deres geografiske fordeling i kommunen. Byrådet træffer for eksempel beslutning om, hvor mange institutioner og skoler Favrskov Kommune skal have, hvor store de skal være, og hvor de skal ligge. Desuden kan nye, lokale samarbejdsformer mellem dagtilbud eller skoler og andre institutioner være en vej mod en bedre og mere effektiv drift. Inden for den overordnede økonomiske ramme og fysiske struktur skal de enkelte institutioner og skoler prioritere deres resurser og udvikle faglige miljøer. Det stiller krav om en omhyggelig prioritering. I denne sammenhæng er det væsentligt, at dagtilbuds- og skolestrukturen indrettes optimalt, fordi det alt andet lige styrker de enkelte institutioners og skolers økonomiske råderum. 8 9

6 2. Læring og kvalitet Børne - og ungepolitik Favrskov Kommune ønsker: Børn og unge udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer. Børn og unge styrker deres basale kundskaber og færdigheder, så de udvikler deres personlige og sociale kompetencer, kreativitet samt evne og lyst til at lære mere. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud indretter dagligdagen, så børnene og de unge opøver deres samarbejdsevner og demokratiske kompetencer. Børn og unge bliver mødt med høje forventninger og udfordringer, så de opnår mulighed for at udnytte deres potentialer. Alle forældre- og skolebestyrelser lægger op til drøftelser med forældrekredsen om, hvordan det fælles ansvar for børnenes og de unges læring og udvikling håndteres.»» Alle tilbud har adgang til specialiseret rådgivning, der kvalificerer de støtteindsatser, som børn og unge med særlige behov har brug for. Danmark skal leve af kreativitet og højt fagligt niveau i de kommende år. Ud over grundlæggende, traditionelle færdigheder skal alle børn og unge møde et udfordrende og inspirerende pædagogisk miljø, hvor blandt andet brugen af opdateret kommunikationsudstyr er en del af hverdagen på alle alderstrin. Det er ikke muligt at forudsige, hvilke samfundsmæssige livsvilkår børn og unge vil møde som voksne. Derfor er det vigtigt, at de pædagogiske mål sigter bredt, så børn og unge får robuste redskaber til at skabe sig et liv under omskiftelige vilkår, for eksempel træffe beslutning om uddannelse og job. De 0-6 årige børns udvikling og forståelse af begreber og sprog lægger grunden for deres tilegnelse af grundlæggende kundskaber og færdigheder i skolen. Tidligere blev den basale læring forbundet med børns og unges evner til at læse, skrive og regne. I dag går kravene til, hvad børn skal lære, langt videre. Byrådet ønsker at pege på it, fremmedsprog, talbehandling, problemløsning, kreativitet og innovation som nogle af nutidens grundlæggende kundskabs- og færdighedsområder. Den faglige læring skal ske i sammenhæng med den sociale læring. Institutioner og skoler skal have opmærksomheden på, at børn tidligt lærer regler og normer for sociale relationer, som giver dem positive erfaringer med samarbejde og socialt samvær med andre. De bygningsmæssige rammer er centrale for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Rum, inventar, farvevalg og materialer skal naturligvis fungere, så de fremmer rent faglige mål, men det hører med i billedet, at den æstetiske dimension både fremmer det pædagogiske miljø generelt og tilskynder børn og unge til at værdsætte og dermed være med til at passe på det. Samarbejdet med forældrene er en hovedhjørnesten i det pædagogiske arbejde. Børn og unge opholder sig i hovedparten af de lyse timer i selskab med lærere, pædagoger og kammerater i skoler og institutioner. Det er vigtigt at holde fast i, at børnene er forældrenes. Det er ligeså vigtigt, at institutioner og skoler sammen med forældrene drøfter opgaver og ansvar. På den måde kan parterne bidrage til en forståelse af det fælles ansvar for, at børnene og de unge får gavn af de pædagogiske tilbud. Hvis gode sundhedsvaner grundlægges tidligt i børns liv, øges sikkerheden for, at de tager dem med ind i voksenlivet. Børn og Skoles institutioner bærer sin store del af det fælles ansvar at realisere sundhedspolitikken, som går på tværs af de forskellige forvaltningsområder i Favrskov Kommune. Et bærende princip for sundhedsindsatserne på børne- og ungeområdet vil derfor være en familieorienteret tilgang, hvor både børn og forældre inddrages. Forældres viden om, evner til og muligheder for at kunne give deres børn en sund og tryg barndom skal styrkes, så barnet bliver i stand til at træffe de sunde valg senere i livet. Favrskov Kommune har høje forventninger til institutionernes og skolernes ledere, lærere og pædagoger. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde skal bygge på, at ledere og medarbejdere møder særlige, faglige udfordringer ved at benytte sig af den ekspertise og rådgivning, der er tilgængelig i kommunen og ajourfører deres kompetencer ved at følge med i forskning og ny viden om, hvad der fremmer børns og unges læring og kompetenceudvikling. Herudover vil der være brug for at sikre, at det pædagogiske personale er fagligt rustet til at udføre deres opgave mest muligt effektivt. Det betyder blandt andet, at pædagogernes og lærernes kvalifikationer og kompetencer skal være opdaterede gennem løbende opkvalificering. Den mest påtrængende udfordring af de økonomiske rammer gælder det specialiserede socialområde og den vidtgående specialundervisning. Disse temaer behandles efterfølgende under overskrifterne 3. Inklusion - et krav til almenområdet og 4. Det specialiserede socialområde

7 - og ungepolitik 3. Inklusion - et krav til almenområdet Favrskov Kommune ønsker: Flest mulige børn oplever sig som en ligeværdig del af det almene fællesskab. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud organiseres så, gruppedannelse, klassesammensætning og holddeling fremmer inklusion og giver rum til forskellighed. Skolernes elevsammensætning i videst muligt omfang afspejler lokalområdets befolkningssammensætning. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud er opmærksomme på udsatte børns signaler og prioriterer behovet for en tidlig indsats. Forældrene inddrages ved den første bekymring, og de gensidige forventninger afklares forud for et aktivt samarbejde. De pædagogiske medarbejdere løbende vurderer de enkelte børns behov for forebyggende, tværfaglige aktiviteter og møder, der kan sikre en inkluderende indsats.»» Folkeskoler og ungdomsskoler samarbejder om at skabe rammer for unge, der har behov for alternative, pædagogiske tilbud for at blive uddannelsesparate. Inklusion i et pædagogisk miljø indebærer, at lærere og pædagoger samt institutionernes og skolernes ledelser sikrer pædagogiske rammer og praksis, hvor børn og unge lærer og samtidig oplever den trivsel, det giver den enkelte at opleve sig som en aktør i fællesskabet. Børn får værdifuld social læring ved at være i grupper eller klasser med andre, der er forskellige fra dem selv. Samtidig lægger mange brugere vægt på, at børnene er optaget i skoler eller institutioner, som ligger i deres eget lokalområde. Selv om udgangspunktet er, at dag- og fritidstilbud og skoler er tilbud til alle børn og unge, er det ikke alle børn og unge, der har gode forudsætninger for uden videre at glide ind i fællesskabet med andre. For enkelte børn er almindelig opmærksomhed og omsorg ikke tilstrækkeligt til at sikre deres trivsel. Disse børn og unge skal have en særlig, specialiseret støtte. Det er helt afgørende for indsatsen, at pædagoger og lærere er opmærksomme på selv små tegn på børns og unges eventuelle signaler om støttebehov så den rigtige indsats kan sættes ind i tide. Favrskov Kommune ønsker, at børn med særlige behov modtager specialpædagogiske tilbud i det almene miljø, fordi det er vigtigt for børn og unge at være med i fællesskabet. Institutioner og skoler skal derfor have let adgang til specialiseret vejledning for personalet og om nødvendigt en specialiseret indsats. Derfor er opgaven at udvikle fællesskaber, der er stærke nok til at give plads til forskellighed. Det drejer sig om at kunne rumme børn og unge med forskellige potentialer, baggrunde og opvækstvilkår. Desuden skal de pædagogiske aktiviteter og undervisning tilrettelægges, så børn og unge - uanset deres forudsætninger - møder udfordringer, som bidrager til deres videre læring og udvikling. Skolernes undervisningsopgave og fritidsopgave (SFO) skal, når det er hensigtsmæssigt, indgå i et frugtbart samspil. Børn, der har behov for at styrke de færdigheder, de tilegner sig i undervisningen, skal have tilbud om pædagogisk støtte til deres hjemmearbejde mm. I de ældste årgange skal de unge have mulighed for at afslutte - og tage afgangsprøve - i visse af folkeskolens valgfag. I Favrskov Kommune kommer kun få børn og unge ind i en kriminel løbebane. Det ønsker byrådet også skal gælde i fremtiden, og derfor er det vigtigt at fastholde og styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde. Denne opgave løses i de lokale SSP-organer. Til den forebyggende indsats hører også en kriminalpræventiv holdningspåvirkning af børnene og de unge, så risikoen for at begå kriminalitet, herunder bandekriminalitet, modvirkes

8 Børne - og ungepolitik ørne- 4. Det specialiserede og socialområde ungepolitik Favrskov Kommune ønsker: Børn, unge og familier skal have adgang til rådgivning fra specialiseret og kvalificeret personale. Børn og unge, der visiteres til særlige pædagogiske tilbud, eksempelvis specialklasser, i videst muligt omfang bevarer deres tilknytning til aktiviteterne på egen årgang, klasse eller børnegruppe. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud samarbejder på tværs af fagområder for at fremme en tidlig indsats. Børn og Skole styrker samarbejdet med voksenområdet for at sikre en smidig overgang fra ung til voksen. Børn og familier med behov for støtte i eller uden for hjemmet modtager en ensartet sagsbehandling. Børn og Skoles vidtgående specialundervisningstilbud skal udvikles, så tilbuddene kan gives så tæt på nærmiljøet som muligt og behovet for at visitere til tilbud i andre kommuner minimeres. Børn og familier bliver tildelt foranstaltninger og økonomiske ydelser med udgangspunkt i et politisk fastsat serviceniveau. Børn, der skal anbringes uden for hjemmet, så vidt muligt bliver tilbudt plads i familiepleje fremfor døgninstitution. Børn og Skole udvider viften af forebyggende tiltag. For nogle få børn er det nødvendigt at sikre, at der er mulighed for en målrettet, specialiseret indsats. Disse børn og unge lever med psykiske og ofte også fysiske handicap, der har en sådan sværhedsgrad, at de ikke vil kunne trives eller få et tilstrækkeligt udbytte i et alment pædagogisk miljø, men skal have deres specialiserede indsats i særligt tilrettelagte rammer

9 4.a Børne - og ungepolitik Dagtilbud og undervisning til børn med omfattende behov for støtte 4.b Foranstaltninger til børn og familier Favrskov Kommune ønsker at sikre, at børnene får tilgodeset deres særlige pædagogiske behov så tæt på det almene fællesskab som muligt. Det øger kravene til samarbejdet mellem socialrådgivere, dagtilbud, den pædagogisk-psykologiske rådgivning og skolerne. Det fremmer desuden forældrenes mulighed for dialog med ledere og medarbejdere om tilbuddene. Favrskov Kommune ønsker, at børn og unge med handicap får dag- og skoletilbud, der giver dem tilstrækkelige og forsvarlige udviklingsbetingelser, så de senere i livet kan skabe deres egen tilværelse i så høj grad som muligt, og for eksempel klare de fleste af hverdagens gøremål selv. I Favrskov Kommune er der 12 børnehavepladser til børn med en omfattende funktionsnedsættelse, mens andre børnehavebørn med mere vidtgående vanskeligheder tilbydes institutionsplads i andre kommuner. Unge med handicap er særligt udsatte, hvis der opstår tomrum eller lange pauser i deres institutions-, skole- og uddannelsesforløb. Favrskov Kommune arbejder for at sikre alle unge en mulighed for uddannelsesforløb efter undervisningspligtens ophør. Børne- og ungeindsatsen sker i samarbejde med især Social og Sundheds voksenområde og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Nogle børn vokser op under forhold, hvor deres velfærd kan være i risiko eller direkte truet. Disse børn og unge samt deres familier skal have støtte, hvor der skal være fokus på dels en tidlig indsats, dels en forsvarlig og tilstrækkelig indsats. Ledere og medarbejdere i Favrskov Kommune skal rustes bedst muligt til at sikre udsatte børn og unge formålstjenlige og forsvarlige løsninger inden for de ressourcer, der er til rådighed. Det er vigtigt ikke at afvente unødigt, men straks at underrette de sociale myndigheder, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for barnets grundlæggende trivsel og velfærd. I de kommende år ønsker Favrskov Kommune at styrke både den faglige og den økonomiske styring af foranstaltningsområdet over for sårbare familier og børn og unge. Styringen skal føre til, at et stigende sagstal kan håndteres, men at udgiftsniveauet begrænses. Byrådet ønsker en styrket forebyggelse, blandt andet ved en tidligere indsats, så risikoen minimeres for, at familiers, børns og de unges vanskeligheder udvikler sig. Den tilstrækkelige indsats behøver ikke at være så indgribende, hvis der sættes ind i tide. Hvis en anbringelse uden for hjemmet vurderes at være det rigtige for barnet eller den unge, ønsker Favrskov Kommune, at mulighederne for netværksløsninger eller anbringelser i familiepleje prioriteres. Skolebørn med vidtgående og gennemgribende funktionsnedsættelse vil typisk få tilbudt undervisning på specialskoler i Aarhus, Randers og Silkeborg kommuner. Undervisningstilbuddet er knyttet op til et fritidstilbud (SFO). Favrskov Kommune ønsker, at det løbende vurderes, om der kan etableres nye tilbud inden for kommunens grænser, så også børn med mere omfattende behov kan få kvalificerede tilbud i Favrskov Kommune

10 - og ungepolitik 5. Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole Favrskov Kommune ønsker: Fritidstilbuddene fra årgang understøtter børnenes udvikling gennem leg og andre udviklende aktiviteter i samarbejde med undervisningen. Fritidstilbuddene fra årgang understøtter børnenes og de unges kompetencer til at forvalte deres frie tid og stimulerer deres lyst og evne til at møde nye udfordringer. Ungdomsskoletilbuddet skal styrke de unges erfaringsgrundlag for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen og fritidstilbuddene skal give børn og unge mulighed for at fordybe sig i praktisk betonede interesser og færdigheder, der kan styrke deres grundlæggende kundskaber og færdigheder i skolen. Fritidsinstitutioner og ungdomsskolen samarbejder med frivillige foreninger og organisationer, så børn og unge får kendskab til øvrige fritidstilbud.»» Børn og Skole tager initiativ til samarbejde og partnerskaber med frivillige foreninger og organisationer for at udvikle og forny fritidstilbuddene. En vigtig del af børn og unges dannelsesproces er, at de lærer at forvalte deres egen tid. Børn skal tidligt lære, at også lystbetonede aktiviteter kræver øvelse og træning, for at man kan få den fulde fornøjelse af dem. Evnen til at pålægge sig selv forpligtelser for at dygtiggøre sig er en livskompetence, som er med til at skabe gode kontakter til andre, fordi man oplever at bidrage til et fællesskab, når man kan noget. Favrskov Kommune ønsker, at de kommunale fritids- og ungdomsskoletilbud skal åbne for nye muligheder for børn og unges personlige og sociale udvikling - med aktiviteter, som dagtilbuddene og skolerne kun i begrænset omfang kan præsentere barnet og den unge for. Fritidstilbuddene skal tage udgangspunkt i børnenes og de unges værdier og interesser. Tilbuddene skal have høj faglig standard, men vægtningen må gerne afspejle et alternativ til boglig faglighed. Børnene og de unge skal have mulighed for at fordybe sig i fysisk betonede og kreativt skabende aktiviteter. Fritidstilbuddene er desuden børnenes og de unges mulighed for at mødes med andre børn og unge, end dem de til dagligt omgås, for eksempel i skolen. Hermed øges muligheden for nye møder med andre med forskellig alder, interesser og baggrund. Favrskov Kommune ønsker, at Ungdomsskolen griber og udnytter de muligheder, som kan opstå, når unge møder unge på tværs af kommunen som et bidrag til at styrke det socialtog kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP - samarbejdet. De frivillige organisationer tilbyder en vifte af tilbud til børn og unge. Det er vigtigt, at børnene og de unge motiveres til at deltage i disse aktiviteter i deres fritid. Det skal Børn og Skole medvirke til gennem et samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger. I dette samarbejde skal Børn og Skole afprøve mulighederne for at inddrage de frivillige foreninger i et samarbejde, der på længere sigt kan udvikle nye, fælles organiseringer af aktivitetstilbud til børn og unge

11 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere