Børne- og ungepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og ungepolitik 2011-14"

Transkript

1 k

2 ne- og Børne - og ungepolitik ørne- Indholdsfortegnelse og ungepolitik Forord: 3 Forord Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle det gode arbejde på børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune. Derfor er Bken både ambitiøs og fokuseret på faglig udvikling, så der fortsat skabes de bedst mulige rammer for kommunens børn og unge. Dette fremgår også tydeligt af de temaer, politikken er bygget op omkring: Ved at fokusere på de fem temaer kan politikken også være en hjælp til at vælge prioritere og fokusere. Eksemplet er Udvikling og effektivisering, som udtrykker et spændingsfelt, man skal være professionel for at kunne agere pædagogisk i: Vi skal have mere ud af resurserne, men det skal ske ved at udvikle kvaliteten samtidig. B Vision for Bken 6 1. Udvikling og effektivisering 8 2. Læring og kvalitet Inklusion - et krav til almenområdet Det specialiserede socialområde 14 4a - Dagtilbud og undervisning til børn med omfattende behov for støtte b - Foranstaltninger til børn og familier...17 Udvikling og effektivisering, Inklusion et krav til almenområdet, Læring og kvalitet, Det specialiserede socialområde, Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole. Derved er pejlemærkerne sat for ledere, medarbejdere, forældrerepræsentanter og øvrige, som er involveret i den daglige indsats for og med børn og unge. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at Favrskov Kommune er én af de kommuner, der er mest økonomisk trængt i disse år. Ambitionerne i politikken er derfor også et naturligt udtryk for, at byrådet nærer stor tillid til ledernes og medarbejdernes kvalifikationer, men samtidig anerkender byrådet, at de stramme økonomiske rammer er en stor professionel udfordring i hverdagen. Hermed siger byrådet, at effektivisering uden udvikling og omvendt hverken er mulig eller ønskelig. Bken er suppleret med en bagvedliggende strategi, som primært har ledere og medarbejdere som målgruppe. Strategidelen er et værktøj, som blandt andet giver ledere og medarbejdere mulighed for at evaluere deres indsats løbende i dialog med skole- og forældrebestyrelser, forældrekredsene, forvaltningen m.fl. Vi håber, at alle Favrskov Kommunes børne- og ungeinstitutioner vil tage positivt imod politikken som en inspiration og en udfordring til fortsat udvikling og altid forsøge at svare på spørgsmålet: Er vi dér, hvor vi gerne vil være eller kan vi gøre det endnu bedre eller måske anderledes? 5. Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole...18 Alle, der følger med i samfundsdebatten og dagspressen, véd, at der ofte stilles store forventninger til, hvilke opgaver pædagoger, lærere, psykologer og socialrådgivere kan løse i relation til børn og unge. God arbejdslyst! Nils Borring borgmester Erik Høeg børne- og skoleudvalgsformand 2 3 Udgivet oktober 2011

3 Børne - og ungepolitik B Bken er et fælles redskab for alle aktører på børne- og skoleområdet: Politikere, ledere, medarbejdere, brugerbestyrelser, forældre og andre interessenter, som har opgaver, hvor de møder børn og unge. Derfor opfordrer byrådet alle aktører i og omkring Børn og Skoles institutioner til at bruge den ny B aktivt til at tænke i og handle for nye løsninger, blandt andet ved metodeudvikling og endnu mere samarbejde på tværs. Favrskov Kommunes B består af to dele: et dokument, der beskriver de sigtepunkter, som byrådet ønsker, at Børn og Skole skal styre efter inden for politikområderne, dagtilbud, folkeskoler og fritid samt børne- og familieområdet.»» et bagvedliggende strateginotat, som er ledelsens og medarbejdernes grundlag for at vælge de veje, man vil forfølge for at indfri byrådets ønsker. 4 5

4 - og ungepolitik Vision for Bken Byrådet ønsker: at institutionernes kerneydelser på én gang retter sig mod børnenes og de unges aktuelle liv og bidrager til en solid base for børnenes og de unges fremtid som voksne. Opgaven løses i tæt samarbejde med forældrene. at ledere og medarbejdere møder børn og unge og deres forældre som ligeværdige deltagere. Lederne og medarbejderne arbejder med respekt for den opgave, som forældrene har betroet dem. at ledere og ansatte i institutionerne sammen med forældrene aftaler, hvordan de i fællesskab og hver for sig lever op til ansvaret for børnenes og de unges trivsel og udbytte af de pædagogiske tilbud. at børn og unge fra begyndelsen får den opmærksomhed og støtte, de har behov for, når de trin for trin skal udvikle sig til selvstændige medborgere i et demokrati. at alle børn og unge skal mødes med respekt. Det betyder, at dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner m.fl. viser løbende interesse for børnenes og de unges udvikling og sørger for, at de møder udfordringer, som gør dem dygtigere. at børn og unge skal udvikle ansvarlighed og respekt for de forpligtelser, der følger af at være deltager i et fællesskab.»» at sundhed indgår som en naturlig del i arbejdet med børn og unge, så de bliver i stand til at træffe de sunde valg senere i livet. 6 7

5 - og ungepolitik 1. Udvikling og effektivisering Favrskov Kommune ønsker: Børn og unge modtager relevante, differentierede og udviklende tilbud. Ledere og medarbejdere opfylder lovgivningen i en afbalanceret vurdering af faglig kvalitet og økonomiske rammevilkår. Alle tilbud udnytter resurserne til i videst muligt omfang at fremme kvaliteten i kerneydelserne. Forvaltningen sikrer i samarbejde med institutioner og skoler en fortsat faglig og økonomisk bæredygtig udvikling ved løbende at tilpasse de fysiske rammer og organisatoriske strukturer, som byrådet har fastlagt. Ledere og medarbejdere opkvalificeres og uddannes løbende.»» Alle tilbud lægger den nyeste forskningsbaserede viden til grund for den faglige og ledelsesmæssige praksis. Uanset at Favrskov Kommunes økonomi er under pres, er det fortsat byrådets intention at holde fokus på kvaliteten i de pædagogiske tilbud. Kvaliteten indebærer blandt andet, at alle børn og unge skal opleve tilbuddene som stimulerende og vedkommende både for den enkelte og for fællesskabet. Udfordringen de kommende år bliver - både for institutioner og skoler - at fortsætte med at udvikle høj kvalitet inden for de fastlagte økonomiske rammer. Der er flere måder at løse denne opgave på. Én af dem er at sikre, at rammer og strukturer løbende vurderes. Målet er at skabe rammer for alle tilbud, så resurserne så vidt muligt går til kerneydelsen, og børnenes mulighed for leg og læring hele tiden kan udvikles. Den overordnede struktur på skole- og dagtilbudsområdet omfatter blandt andet spørgsmål om de enkelte enheders størrelse og deres geografiske fordeling i kommunen. Byrådet træffer for eksempel beslutning om, hvor mange institutioner og skoler Favrskov Kommune skal have, hvor store de skal være, og hvor de skal ligge. Desuden kan nye, lokale samarbejdsformer mellem dagtilbud eller skoler og andre institutioner være en vej mod en bedre og mere effektiv drift. Inden for den overordnede økonomiske ramme og fysiske struktur skal de enkelte institutioner og skoler prioritere deres resurser og udvikle faglige miljøer. Det stiller krav om en omhyggelig prioritering. I denne sammenhæng er det væsentligt, at dagtilbuds- og skolestrukturen indrettes optimalt, fordi det alt andet lige styrker de enkelte institutioners og skolers økonomiske råderum. 8 9

6 2. Læring og kvalitet Børne - og ungepolitik Favrskov Kommune ønsker: Børn og unge udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer. Børn og unge styrker deres basale kundskaber og færdigheder, så de udvikler deres personlige og sociale kompetencer, kreativitet samt evne og lyst til at lære mere. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud indretter dagligdagen, så børnene og de unge opøver deres samarbejdsevner og demokratiske kompetencer. Børn og unge bliver mødt med høje forventninger og udfordringer, så de opnår mulighed for at udnytte deres potentialer. Alle forældre- og skolebestyrelser lægger op til drøftelser med forældrekredsen om, hvordan det fælles ansvar for børnenes og de unges læring og udvikling håndteres.»» Alle tilbud har adgang til specialiseret rådgivning, der kvalificerer de støtteindsatser, som børn og unge med særlige behov har brug for. Danmark skal leve af kreativitet og højt fagligt niveau i de kommende år. Ud over grundlæggende, traditionelle færdigheder skal alle børn og unge møde et udfordrende og inspirerende pædagogisk miljø, hvor blandt andet brugen af opdateret kommunikationsudstyr er en del af hverdagen på alle alderstrin. Det er ikke muligt at forudsige, hvilke samfundsmæssige livsvilkår børn og unge vil møde som voksne. Derfor er det vigtigt, at de pædagogiske mål sigter bredt, så børn og unge får robuste redskaber til at skabe sig et liv under omskiftelige vilkår, for eksempel træffe beslutning om uddannelse og job. De 0-6 årige børns udvikling og forståelse af begreber og sprog lægger grunden for deres tilegnelse af grundlæggende kundskaber og færdigheder i skolen. Tidligere blev den basale læring forbundet med børns og unges evner til at læse, skrive og regne. I dag går kravene til, hvad børn skal lære, langt videre. Byrådet ønsker at pege på it, fremmedsprog, talbehandling, problemløsning, kreativitet og innovation som nogle af nutidens grundlæggende kundskabs- og færdighedsområder. Den faglige læring skal ske i sammenhæng med den sociale læring. Institutioner og skoler skal have opmærksomheden på, at børn tidligt lærer regler og normer for sociale relationer, som giver dem positive erfaringer med samarbejde og socialt samvær med andre. De bygningsmæssige rammer er centrale for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Rum, inventar, farvevalg og materialer skal naturligvis fungere, så de fremmer rent faglige mål, men det hører med i billedet, at den æstetiske dimension både fremmer det pædagogiske miljø generelt og tilskynder børn og unge til at værdsætte og dermed være med til at passe på det. Samarbejdet med forældrene er en hovedhjørnesten i det pædagogiske arbejde. Børn og unge opholder sig i hovedparten af de lyse timer i selskab med lærere, pædagoger og kammerater i skoler og institutioner. Det er vigtigt at holde fast i, at børnene er forældrenes. Det er ligeså vigtigt, at institutioner og skoler sammen med forældrene drøfter opgaver og ansvar. På den måde kan parterne bidrage til en forståelse af det fælles ansvar for, at børnene og de unge får gavn af de pædagogiske tilbud. Hvis gode sundhedsvaner grundlægges tidligt i børns liv, øges sikkerheden for, at de tager dem med ind i voksenlivet. Børn og Skoles institutioner bærer sin store del af det fælles ansvar at realisere sundhedspolitikken, som går på tværs af de forskellige forvaltningsområder i Favrskov Kommune. Et bærende princip for sundhedsindsatserne på børne- og ungeområdet vil derfor være en familieorienteret tilgang, hvor både børn og forældre inddrages. Forældres viden om, evner til og muligheder for at kunne give deres børn en sund og tryg barndom skal styrkes, så barnet bliver i stand til at træffe de sunde valg senere i livet. Favrskov Kommune har høje forventninger til institutionernes og skolernes ledere, lærere og pædagoger. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde skal bygge på, at ledere og medarbejdere møder særlige, faglige udfordringer ved at benytte sig af den ekspertise og rådgivning, der er tilgængelig i kommunen og ajourfører deres kompetencer ved at følge med i forskning og ny viden om, hvad der fremmer børns og unges læring og kompetenceudvikling. Herudover vil der være brug for at sikre, at det pædagogiske personale er fagligt rustet til at udføre deres opgave mest muligt effektivt. Det betyder blandt andet, at pædagogernes og lærernes kvalifikationer og kompetencer skal være opdaterede gennem løbende opkvalificering. Den mest påtrængende udfordring af de økonomiske rammer gælder det specialiserede socialområde og den vidtgående specialundervisning. Disse temaer behandles efterfølgende under overskrifterne 3. Inklusion - et krav til almenområdet og 4. Det specialiserede socialområde

7 - og ungepolitik 3. Inklusion - et krav til almenområdet Favrskov Kommune ønsker: Flest mulige børn oplever sig som en ligeværdig del af det almene fællesskab. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud organiseres så, gruppedannelse, klassesammensætning og holddeling fremmer inklusion og giver rum til forskellighed. Skolernes elevsammensætning i videst muligt omfang afspejler lokalområdets befolkningssammensætning. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud er opmærksomme på udsatte børns signaler og prioriterer behovet for en tidlig indsats. Forældrene inddrages ved den første bekymring, og de gensidige forventninger afklares forud for et aktivt samarbejde. De pædagogiske medarbejdere løbende vurderer de enkelte børns behov for forebyggende, tværfaglige aktiviteter og møder, der kan sikre en inkluderende indsats.»» Folkeskoler og ungdomsskoler samarbejder om at skabe rammer for unge, der har behov for alternative, pædagogiske tilbud for at blive uddannelsesparate. Inklusion i et pædagogisk miljø indebærer, at lærere og pædagoger samt institutionernes og skolernes ledelser sikrer pædagogiske rammer og praksis, hvor børn og unge lærer og samtidig oplever den trivsel, det giver den enkelte at opleve sig som en aktør i fællesskabet. Børn får værdifuld social læring ved at være i grupper eller klasser med andre, der er forskellige fra dem selv. Samtidig lægger mange brugere vægt på, at børnene er optaget i skoler eller institutioner, som ligger i deres eget lokalområde. Selv om udgangspunktet er, at dag- og fritidstilbud og skoler er tilbud til alle børn og unge, er det ikke alle børn og unge, der har gode forudsætninger for uden videre at glide ind i fællesskabet med andre. For enkelte børn er almindelig opmærksomhed og omsorg ikke tilstrækkeligt til at sikre deres trivsel. Disse børn og unge skal have en særlig, specialiseret støtte. Det er helt afgørende for indsatsen, at pædagoger og lærere er opmærksomme på selv små tegn på børns og unges eventuelle signaler om støttebehov så den rigtige indsats kan sættes ind i tide. Favrskov Kommune ønsker, at børn med særlige behov modtager specialpædagogiske tilbud i det almene miljø, fordi det er vigtigt for børn og unge at være med i fællesskabet. Institutioner og skoler skal derfor have let adgang til specialiseret vejledning for personalet og om nødvendigt en specialiseret indsats. Derfor er opgaven at udvikle fællesskaber, der er stærke nok til at give plads til forskellighed. Det drejer sig om at kunne rumme børn og unge med forskellige potentialer, baggrunde og opvækstvilkår. Desuden skal de pædagogiske aktiviteter og undervisning tilrettelægges, så børn og unge - uanset deres forudsætninger - møder udfordringer, som bidrager til deres videre læring og udvikling. Skolernes undervisningsopgave og fritidsopgave (SFO) skal, når det er hensigtsmæssigt, indgå i et frugtbart samspil. Børn, der har behov for at styrke de færdigheder, de tilegner sig i undervisningen, skal have tilbud om pædagogisk støtte til deres hjemmearbejde mm. I de ældste årgange skal de unge have mulighed for at afslutte - og tage afgangsprøve - i visse af folkeskolens valgfag. I Favrskov Kommune kommer kun få børn og unge ind i en kriminel løbebane. Det ønsker byrådet også skal gælde i fremtiden, og derfor er det vigtigt at fastholde og styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde. Denne opgave løses i de lokale SSP-organer. Til den forebyggende indsats hører også en kriminalpræventiv holdningspåvirkning af børnene og de unge, så risikoen for at begå kriminalitet, herunder bandekriminalitet, modvirkes

8 Børne - og ungepolitik ørne- 4. Det specialiserede og socialområde ungepolitik Favrskov Kommune ønsker: Børn, unge og familier skal have adgang til rådgivning fra specialiseret og kvalificeret personale. Børn og unge, der visiteres til særlige pædagogiske tilbud, eksempelvis specialklasser, i videst muligt omfang bevarer deres tilknytning til aktiviteterne på egen årgang, klasse eller børnegruppe. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud samarbejder på tværs af fagområder for at fremme en tidlig indsats. Børn og Skole styrker samarbejdet med voksenområdet for at sikre en smidig overgang fra ung til voksen. Børn og familier med behov for støtte i eller uden for hjemmet modtager en ensartet sagsbehandling. Børn og Skoles vidtgående specialundervisningstilbud skal udvikles, så tilbuddene kan gives så tæt på nærmiljøet som muligt og behovet for at visitere til tilbud i andre kommuner minimeres. Børn og familier bliver tildelt foranstaltninger og økonomiske ydelser med udgangspunkt i et politisk fastsat serviceniveau. Børn, der skal anbringes uden for hjemmet, så vidt muligt bliver tilbudt plads i familiepleje fremfor døgninstitution. Børn og Skole udvider viften af forebyggende tiltag. For nogle få børn er det nødvendigt at sikre, at der er mulighed for en målrettet, specialiseret indsats. Disse børn og unge lever med psykiske og ofte også fysiske handicap, der har en sådan sværhedsgrad, at de ikke vil kunne trives eller få et tilstrækkeligt udbytte i et alment pædagogisk miljø, men skal have deres specialiserede indsats i særligt tilrettelagte rammer

9 4.a Børne - og ungepolitik Dagtilbud og undervisning til børn med omfattende behov for støtte 4.b Foranstaltninger til børn og familier Favrskov Kommune ønsker at sikre, at børnene får tilgodeset deres særlige pædagogiske behov så tæt på det almene fællesskab som muligt. Det øger kravene til samarbejdet mellem socialrådgivere, dagtilbud, den pædagogisk-psykologiske rådgivning og skolerne. Det fremmer desuden forældrenes mulighed for dialog med ledere og medarbejdere om tilbuddene. Favrskov Kommune ønsker, at børn og unge med handicap får dag- og skoletilbud, der giver dem tilstrækkelige og forsvarlige udviklingsbetingelser, så de senere i livet kan skabe deres egen tilværelse i så høj grad som muligt, og for eksempel klare de fleste af hverdagens gøremål selv. I Favrskov Kommune er der 12 børnehavepladser til børn med en omfattende funktionsnedsættelse, mens andre børnehavebørn med mere vidtgående vanskeligheder tilbydes institutionsplads i andre kommuner. Unge med handicap er særligt udsatte, hvis der opstår tomrum eller lange pauser i deres institutions-, skole- og uddannelsesforløb. Favrskov Kommune arbejder for at sikre alle unge en mulighed for uddannelsesforløb efter undervisningspligtens ophør. Børne- og ungeindsatsen sker i samarbejde med især Social og Sundheds voksenområde og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Nogle børn vokser op under forhold, hvor deres velfærd kan være i risiko eller direkte truet. Disse børn og unge samt deres familier skal have støtte, hvor der skal være fokus på dels en tidlig indsats, dels en forsvarlig og tilstrækkelig indsats. Ledere og medarbejdere i Favrskov Kommune skal rustes bedst muligt til at sikre udsatte børn og unge formålstjenlige og forsvarlige løsninger inden for de ressourcer, der er til rådighed. Det er vigtigt ikke at afvente unødigt, men straks at underrette de sociale myndigheder, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for barnets grundlæggende trivsel og velfærd. I de kommende år ønsker Favrskov Kommune at styrke både den faglige og den økonomiske styring af foranstaltningsområdet over for sårbare familier og børn og unge. Styringen skal føre til, at et stigende sagstal kan håndteres, men at udgiftsniveauet begrænses. Byrådet ønsker en styrket forebyggelse, blandt andet ved en tidligere indsats, så risikoen minimeres for, at familiers, børns og de unges vanskeligheder udvikler sig. Den tilstrækkelige indsats behøver ikke at være så indgribende, hvis der sættes ind i tide. Hvis en anbringelse uden for hjemmet vurderes at være det rigtige for barnet eller den unge, ønsker Favrskov Kommune, at mulighederne for netværksløsninger eller anbringelser i familiepleje prioriteres. Skolebørn med vidtgående og gennemgribende funktionsnedsættelse vil typisk få tilbudt undervisning på specialskoler i Aarhus, Randers og Silkeborg kommuner. Undervisningstilbuddet er knyttet op til et fritidstilbud (SFO). Favrskov Kommune ønsker, at det løbende vurderes, om der kan etableres nye tilbud inden for kommunens grænser, så også børn med mere omfattende behov kan få kvalificerede tilbud i Favrskov Kommune

10 - og ungepolitik 5. Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole Favrskov Kommune ønsker: Fritidstilbuddene fra årgang understøtter børnenes udvikling gennem leg og andre udviklende aktiviteter i samarbejde med undervisningen. Fritidstilbuddene fra årgang understøtter børnenes og de unges kompetencer til at forvalte deres frie tid og stimulerer deres lyst og evne til at møde nye udfordringer. Ungdomsskoletilbuddet skal styrke de unges erfaringsgrundlag for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen og fritidstilbuddene skal give børn og unge mulighed for at fordybe sig i praktisk betonede interesser og færdigheder, der kan styrke deres grundlæggende kundskaber og færdigheder i skolen. Fritidsinstitutioner og ungdomsskolen samarbejder med frivillige foreninger og organisationer, så børn og unge får kendskab til øvrige fritidstilbud.»» Børn og Skole tager initiativ til samarbejde og partnerskaber med frivillige foreninger og organisationer for at udvikle og forny fritidstilbuddene. En vigtig del af børn og unges dannelsesproces er, at de lærer at forvalte deres egen tid. Børn skal tidligt lære, at også lystbetonede aktiviteter kræver øvelse og træning, for at man kan få den fulde fornøjelse af dem. Evnen til at pålægge sig selv forpligtelser for at dygtiggøre sig er en livskompetence, som er med til at skabe gode kontakter til andre, fordi man oplever at bidrage til et fællesskab, når man kan noget. Favrskov Kommune ønsker, at de kommunale fritids- og ungdomsskoletilbud skal åbne for nye muligheder for børn og unges personlige og sociale udvikling - med aktiviteter, som dagtilbuddene og skolerne kun i begrænset omfang kan præsentere barnet og den unge for. Fritidstilbuddene skal tage udgangspunkt i børnenes og de unges værdier og interesser. Tilbuddene skal have høj faglig standard, men vægtningen må gerne afspejle et alternativ til boglig faglighed. Børnene og de unge skal have mulighed for at fordybe sig i fysisk betonede og kreativt skabende aktiviteter. Fritidstilbuddene er desuden børnenes og de unges mulighed for at mødes med andre børn og unge, end dem de til dagligt omgås, for eksempel i skolen. Hermed øges muligheden for nye møder med andre med forskellig alder, interesser og baggrund. Favrskov Kommune ønsker, at Ungdomsskolen griber og udnytter de muligheder, som kan opstå, når unge møder unge på tværs af kommunen som et bidrag til at styrke det socialtog kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP - samarbejdet. De frivillige organisationer tilbyder en vifte af tilbud til børn og unge. Det er vigtigt, at børnene og de unge motiveres til at deltage i disse aktiviteter i deres fritid. Det skal Børn og Skole medvirke til gennem et samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger. I dette samarbejde skal Børn og Skole afprøve mulighederne for at inddrage de frivillige foreninger i et samarbejde, der på længere sigt kan udvikle nye, fælles organiseringer af aktivitetstilbud til børn og unge

11 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Strategi. Børne- og ungepolitik

Strategi. Børne- og ungepolitik Strategi Børne- og ungepolitik 2011-14 Indholdsfortegnelse Forord...4 A. Værdigrundlag...6 B. Bærende principper tilgangen til opgaverne...8 1. Udvikling og effektivisering...10 2. Læring og kvalitet...14

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune Dagtilbud Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Dagtilbudspolitik - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 -Politik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere