Børne- og ungepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og ungepolitik 2011-14"

Transkript

1 k

2 ne- og Børne - og ungepolitik ørne- Indholdsfortegnelse og ungepolitik Forord: 3 Forord Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle det gode arbejde på børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune. Derfor er Bken både ambitiøs og fokuseret på faglig udvikling, så der fortsat skabes de bedst mulige rammer for kommunens børn og unge. Dette fremgår også tydeligt af de temaer, politikken er bygget op omkring: Ved at fokusere på de fem temaer kan politikken også være en hjælp til at vælge prioritere og fokusere. Eksemplet er Udvikling og effektivisering, som udtrykker et spændingsfelt, man skal være professionel for at kunne agere pædagogisk i: Vi skal have mere ud af resurserne, men det skal ske ved at udvikle kvaliteten samtidig. B Vision for Bken 6 1. Udvikling og effektivisering 8 2. Læring og kvalitet Inklusion - et krav til almenområdet Det specialiserede socialområde 14 4a - Dagtilbud og undervisning til børn med omfattende behov for støtte b - Foranstaltninger til børn og familier...17 Udvikling og effektivisering, Inklusion et krav til almenområdet, Læring og kvalitet, Det specialiserede socialområde, Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole. Derved er pejlemærkerne sat for ledere, medarbejdere, forældrerepræsentanter og øvrige, som er involveret i den daglige indsats for og med børn og unge. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at Favrskov Kommune er én af de kommuner, der er mest økonomisk trængt i disse år. Ambitionerne i politikken er derfor også et naturligt udtryk for, at byrådet nærer stor tillid til ledernes og medarbejdernes kvalifikationer, men samtidig anerkender byrådet, at de stramme økonomiske rammer er en stor professionel udfordring i hverdagen. Hermed siger byrådet, at effektivisering uden udvikling og omvendt hverken er mulig eller ønskelig. Bken er suppleret med en bagvedliggende strategi, som primært har ledere og medarbejdere som målgruppe. Strategidelen er et værktøj, som blandt andet giver ledere og medarbejdere mulighed for at evaluere deres indsats løbende i dialog med skole- og forældrebestyrelser, forældrekredsene, forvaltningen m.fl. Vi håber, at alle Favrskov Kommunes børne- og ungeinstitutioner vil tage positivt imod politikken som en inspiration og en udfordring til fortsat udvikling og altid forsøge at svare på spørgsmålet: Er vi dér, hvor vi gerne vil være eller kan vi gøre det endnu bedre eller måske anderledes? 5. Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole...18 Alle, der følger med i samfundsdebatten og dagspressen, véd, at der ofte stilles store forventninger til, hvilke opgaver pædagoger, lærere, psykologer og socialrådgivere kan løse i relation til børn og unge. God arbejdslyst! Nils Borring borgmester Erik Høeg børne- og skoleudvalgsformand 2 3 Udgivet oktober 2011

3 Børne - og ungepolitik B Bken er et fælles redskab for alle aktører på børne- og skoleområdet: Politikere, ledere, medarbejdere, brugerbestyrelser, forældre og andre interessenter, som har opgaver, hvor de møder børn og unge. Derfor opfordrer byrådet alle aktører i og omkring Børn og Skoles institutioner til at bruge den ny B aktivt til at tænke i og handle for nye løsninger, blandt andet ved metodeudvikling og endnu mere samarbejde på tværs. Favrskov Kommunes B består af to dele: et dokument, der beskriver de sigtepunkter, som byrådet ønsker, at Børn og Skole skal styre efter inden for politikområderne, dagtilbud, folkeskoler og fritid samt børne- og familieområdet.»» et bagvedliggende strateginotat, som er ledelsens og medarbejdernes grundlag for at vælge de veje, man vil forfølge for at indfri byrådets ønsker. 4 5

4 - og ungepolitik Vision for Bken Byrådet ønsker: at institutionernes kerneydelser på én gang retter sig mod børnenes og de unges aktuelle liv og bidrager til en solid base for børnenes og de unges fremtid som voksne. Opgaven løses i tæt samarbejde med forældrene. at ledere og medarbejdere møder børn og unge og deres forældre som ligeværdige deltagere. Lederne og medarbejderne arbejder med respekt for den opgave, som forældrene har betroet dem. at ledere og ansatte i institutionerne sammen med forældrene aftaler, hvordan de i fællesskab og hver for sig lever op til ansvaret for børnenes og de unges trivsel og udbytte af de pædagogiske tilbud. at børn og unge fra begyndelsen får den opmærksomhed og støtte, de har behov for, når de trin for trin skal udvikle sig til selvstændige medborgere i et demokrati. at alle børn og unge skal mødes med respekt. Det betyder, at dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner m.fl. viser løbende interesse for børnenes og de unges udvikling og sørger for, at de møder udfordringer, som gør dem dygtigere. at børn og unge skal udvikle ansvarlighed og respekt for de forpligtelser, der følger af at være deltager i et fællesskab.»» at sundhed indgår som en naturlig del i arbejdet med børn og unge, så de bliver i stand til at træffe de sunde valg senere i livet. 6 7

5 - og ungepolitik 1. Udvikling og effektivisering Favrskov Kommune ønsker: Børn og unge modtager relevante, differentierede og udviklende tilbud. Ledere og medarbejdere opfylder lovgivningen i en afbalanceret vurdering af faglig kvalitet og økonomiske rammevilkår. Alle tilbud udnytter resurserne til i videst muligt omfang at fremme kvaliteten i kerneydelserne. Forvaltningen sikrer i samarbejde med institutioner og skoler en fortsat faglig og økonomisk bæredygtig udvikling ved løbende at tilpasse de fysiske rammer og organisatoriske strukturer, som byrådet har fastlagt. Ledere og medarbejdere opkvalificeres og uddannes løbende.»» Alle tilbud lægger den nyeste forskningsbaserede viden til grund for den faglige og ledelsesmæssige praksis. Uanset at Favrskov Kommunes økonomi er under pres, er det fortsat byrådets intention at holde fokus på kvaliteten i de pædagogiske tilbud. Kvaliteten indebærer blandt andet, at alle børn og unge skal opleve tilbuddene som stimulerende og vedkommende både for den enkelte og for fællesskabet. Udfordringen de kommende år bliver - både for institutioner og skoler - at fortsætte med at udvikle høj kvalitet inden for de fastlagte økonomiske rammer. Der er flere måder at løse denne opgave på. Én af dem er at sikre, at rammer og strukturer løbende vurderes. Målet er at skabe rammer for alle tilbud, så resurserne så vidt muligt går til kerneydelsen, og børnenes mulighed for leg og læring hele tiden kan udvikles. Den overordnede struktur på skole- og dagtilbudsområdet omfatter blandt andet spørgsmål om de enkelte enheders størrelse og deres geografiske fordeling i kommunen. Byrådet træffer for eksempel beslutning om, hvor mange institutioner og skoler Favrskov Kommune skal have, hvor store de skal være, og hvor de skal ligge. Desuden kan nye, lokale samarbejdsformer mellem dagtilbud eller skoler og andre institutioner være en vej mod en bedre og mere effektiv drift. Inden for den overordnede økonomiske ramme og fysiske struktur skal de enkelte institutioner og skoler prioritere deres resurser og udvikle faglige miljøer. Det stiller krav om en omhyggelig prioritering. I denne sammenhæng er det væsentligt, at dagtilbuds- og skolestrukturen indrettes optimalt, fordi det alt andet lige styrker de enkelte institutioners og skolers økonomiske råderum. 8 9

6 2. Læring og kvalitet Børne - og ungepolitik Favrskov Kommune ønsker: Børn og unge udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer. Børn og unge styrker deres basale kundskaber og færdigheder, så de udvikler deres personlige og sociale kompetencer, kreativitet samt evne og lyst til at lære mere. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud indretter dagligdagen, så børnene og de unge opøver deres samarbejdsevner og demokratiske kompetencer. Børn og unge bliver mødt med høje forventninger og udfordringer, så de opnår mulighed for at udnytte deres potentialer. Alle forældre- og skolebestyrelser lægger op til drøftelser med forældrekredsen om, hvordan det fælles ansvar for børnenes og de unges læring og udvikling håndteres.»» Alle tilbud har adgang til specialiseret rådgivning, der kvalificerer de støtteindsatser, som børn og unge med særlige behov har brug for. Danmark skal leve af kreativitet og højt fagligt niveau i de kommende år. Ud over grundlæggende, traditionelle færdigheder skal alle børn og unge møde et udfordrende og inspirerende pædagogisk miljø, hvor blandt andet brugen af opdateret kommunikationsudstyr er en del af hverdagen på alle alderstrin. Det er ikke muligt at forudsige, hvilke samfundsmæssige livsvilkår børn og unge vil møde som voksne. Derfor er det vigtigt, at de pædagogiske mål sigter bredt, så børn og unge får robuste redskaber til at skabe sig et liv under omskiftelige vilkår, for eksempel træffe beslutning om uddannelse og job. De 0-6 årige børns udvikling og forståelse af begreber og sprog lægger grunden for deres tilegnelse af grundlæggende kundskaber og færdigheder i skolen. Tidligere blev den basale læring forbundet med børns og unges evner til at læse, skrive og regne. I dag går kravene til, hvad børn skal lære, langt videre. Byrådet ønsker at pege på it, fremmedsprog, talbehandling, problemløsning, kreativitet og innovation som nogle af nutidens grundlæggende kundskabs- og færdighedsområder. Den faglige læring skal ske i sammenhæng med den sociale læring. Institutioner og skoler skal have opmærksomheden på, at børn tidligt lærer regler og normer for sociale relationer, som giver dem positive erfaringer med samarbejde og socialt samvær med andre. De bygningsmæssige rammer er centrale for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Rum, inventar, farvevalg og materialer skal naturligvis fungere, så de fremmer rent faglige mål, men det hører med i billedet, at den æstetiske dimension både fremmer det pædagogiske miljø generelt og tilskynder børn og unge til at værdsætte og dermed være med til at passe på det. Samarbejdet med forældrene er en hovedhjørnesten i det pædagogiske arbejde. Børn og unge opholder sig i hovedparten af de lyse timer i selskab med lærere, pædagoger og kammerater i skoler og institutioner. Det er vigtigt at holde fast i, at børnene er forældrenes. Det er ligeså vigtigt, at institutioner og skoler sammen med forældrene drøfter opgaver og ansvar. På den måde kan parterne bidrage til en forståelse af det fælles ansvar for, at børnene og de unge får gavn af de pædagogiske tilbud. Hvis gode sundhedsvaner grundlægges tidligt i børns liv, øges sikkerheden for, at de tager dem med ind i voksenlivet. Børn og Skoles institutioner bærer sin store del af det fælles ansvar at realisere sundhedspolitikken, som går på tværs af de forskellige forvaltningsområder i Favrskov Kommune. Et bærende princip for sundhedsindsatserne på børne- og ungeområdet vil derfor være en familieorienteret tilgang, hvor både børn og forældre inddrages. Forældres viden om, evner til og muligheder for at kunne give deres børn en sund og tryg barndom skal styrkes, så barnet bliver i stand til at træffe de sunde valg senere i livet. Favrskov Kommune har høje forventninger til institutionernes og skolernes ledere, lærere og pædagoger. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde skal bygge på, at ledere og medarbejdere møder særlige, faglige udfordringer ved at benytte sig af den ekspertise og rådgivning, der er tilgængelig i kommunen og ajourfører deres kompetencer ved at følge med i forskning og ny viden om, hvad der fremmer børns og unges læring og kompetenceudvikling. Herudover vil der være brug for at sikre, at det pædagogiske personale er fagligt rustet til at udføre deres opgave mest muligt effektivt. Det betyder blandt andet, at pædagogernes og lærernes kvalifikationer og kompetencer skal være opdaterede gennem løbende opkvalificering. Den mest påtrængende udfordring af de økonomiske rammer gælder det specialiserede socialområde og den vidtgående specialundervisning. Disse temaer behandles efterfølgende under overskrifterne 3. Inklusion - et krav til almenområdet og 4. Det specialiserede socialområde

7 - og ungepolitik 3. Inklusion - et krav til almenområdet Favrskov Kommune ønsker: Flest mulige børn oplever sig som en ligeværdig del af det almene fællesskab. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud organiseres så, gruppedannelse, klassesammensætning og holddeling fremmer inklusion og giver rum til forskellighed. Skolernes elevsammensætning i videst muligt omfang afspejler lokalområdets befolkningssammensætning. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud er opmærksomme på udsatte børns signaler og prioriterer behovet for en tidlig indsats. Forældrene inddrages ved den første bekymring, og de gensidige forventninger afklares forud for et aktivt samarbejde. De pædagogiske medarbejdere løbende vurderer de enkelte børns behov for forebyggende, tværfaglige aktiviteter og møder, der kan sikre en inkluderende indsats.»» Folkeskoler og ungdomsskoler samarbejder om at skabe rammer for unge, der har behov for alternative, pædagogiske tilbud for at blive uddannelsesparate. Inklusion i et pædagogisk miljø indebærer, at lærere og pædagoger samt institutionernes og skolernes ledelser sikrer pædagogiske rammer og praksis, hvor børn og unge lærer og samtidig oplever den trivsel, det giver den enkelte at opleve sig som en aktør i fællesskabet. Børn får værdifuld social læring ved at være i grupper eller klasser med andre, der er forskellige fra dem selv. Samtidig lægger mange brugere vægt på, at børnene er optaget i skoler eller institutioner, som ligger i deres eget lokalområde. Selv om udgangspunktet er, at dag- og fritidstilbud og skoler er tilbud til alle børn og unge, er det ikke alle børn og unge, der har gode forudsætninger for uden videre at glide ind i fællesskabet med andre. For enkelte børn er almindelig opmærksomhed og omsorg ikke tilstrækkeligt til at sikre deres trivsel. Disse børn og unge skal have en særlig, specialiseret støtte. Det er helt afgørende for indsatsen, at pædagoger og lærere er opmærksomme på selv små tegn på børns og unges eventuelle signaler om støttebehov så den rigtige indsats kan sættes ind i tide. Favrskov Kommune ønsker, at børn med særlige behov modtager specialpædagogiske tilbud i det almene miljø, fordi det er vigtigt for børn og unge at være med i fællesskabet. Institutioner og skoler skal derfor have let adgang til specialiseret vejledning for personalet og om nødvendigt en specialiseret indsats. Derfor er opgaven at udvikle fællesskaber, der er stærke nok til at give plads til forskellighed. Det drejer sig om at kunne rumme børn og unge med forskellige potentialer, baggrunde og opvækstvilkår. Desuden skal de pædagogiske aktiviteter og undervisning tilrettelægges, så børn og unge - uanset deres forudsætninger - møder udfordringer, som bidrager til deres videre læring og udvikling. Skolernes undervisningsopgave og fritidsopgave (SFO) skal, når det er hensigtsmæssigt, indgå i et frugtbart samspil. Børn, der har behov for at styrke de færdigheder, de tilegner sig i undervisningen, skal have tilbud om pædagogisk støtte til deres hjemmearbejde mm. I de ældste årgange skal de unge have mulighed for at afslutte - og tage afgangsprøve - i visse af folkeskolens valgfag. I Favrskov Kommune kommer kun få børn og unge ind i en kriminel løbebane. Det ønsker byrådet også skal gælde i fremtiden, og derfor er det vigtigt at fastholde og styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde. Denne opgave løses i de lokale SSP-organer. Til den forebyggende indsats hører også en kriminalpræventiv holdningspåvirkning af børnene og de unge, så risikoen for at begå kriminalitet, herunder bandekriminalitet, modvirkes

8 Børne - og ungepolitik ørne- 4. Det specialiserede og socialområde ungepolitik Favrskov Kommune ønsker: Børn, unge og familier skal have adgang til rådgivning fra specialiseret og kvalificeret personale. Børn og unge, der visiteres til særlige pædagogiske tilbud, eksempelvis specialklasser, i videst muligt omfang bevarer deres tilknytning til aktiviteterne på egen årgang, klasse eller børnegruppe. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud samarbejder på tværs af fagområder for at fremme en tidlig indsats. Børn og Skole styrker samarbejdet med voksenområdet for at sikre en smidig overgang fra ung til voksen. Børn og familier med behov for støtte i eller uden for hjemmet modtager en ensartet sagsbehandling. Børn og Skoles vidtgående specialundervisningstilbud skal udvikles, så tilbuddene kan gives så tæt på nærmiljøet som muligt og behovet for at visitere til tilbud i andre kommuner minimeres. Børn og familier bliver tildelt foranstaltninger og økonomiske ydelser med udgangspunkt i et politisk fastsat serviceniveau. Børn, der skal anbringes uden for hjemmet, så vidt muligt bliver tilbudt plads i familiepleje fremfor døgninstitution. Børn og Skole udvider viften af forebyggende tiltag. For nogle få børn er det nødvendigt at sikre, at der er mulighed for en målrettet, specialiseret indsats. Disse børn og unge lever med psykiske og ofte også fysiske handicap, der har en sådan sværhedsgrad, at de ikke vil kunne trives eller få et tilstrækkeligt udbytte i et alment pædagogisk miljø, men skal have deres specialiserede indsats i særligt tilrettelagte rammer

9 4.a Børne - og ungepolitik Dagtilbud og undervisning til børn med omfattende behov for støtte 4.b Foranstaltninger til børn og familier Favrskov Kommune ønsker at sikre, at børnene får tilgodeset deres særlige pædagogiske behov så tæt på det almene fællesskab som muligt. Det øger kravene til samarbejdet mellem socialrådgivere, dagtilbud, den pædagogisk-psykologiske rådgivning og skolerne. Det fremmer desuden forældrenes mulighed for dialog med ledere og medarbejdere om tilbuddene. Favrskov Kommune ønsker, at børn og unge med handicap får dag- og skoletilbud, der giver dem tilstrækkelige og forsvarlige udviklingsbetingelser, så de senere i livet kan skabe deres egen tilværelse i så høj grad som muligt, og for eksempel klare de fleste af hverdagens gøremål selv. I Favrskov Kommune er der 12 børnehavepladser til børn med en omfattende funktionsnedsættelse, mens andre børnehavebørn med mere vidtgående vanskeligheder tilbydes institutionsplads i andre kommuner. Unge med handicap er særligt udsatte, hvis der opstår tomrum eller lange pauser i deres institutions-, skole- og uddannelsesforløb. Favrskov Kommune arbejder for at sikre alle unge en mulighed for uddannelsesforløb efter undervisningspligtens ophør. Børne- og ungeindsatsen sker i samarbejde med især Social og Sundheds voksenområde og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Nogle børn vokser op under forhold, hvor deres velfærd kan være i risiko eller direkte truet. Disse børn og unge samt deres familier skal have støtte, hvor der skal være fokus på dels en tidlig indsats, dels en forsvarlig og tilstrækkelig indsats. Ledere og medarbejdere i Favrskov Kommune skal rustes bedst muligt til at sikre udsatte børn og unge formålstjenlige og forsvarlige løsninger inden for de ressourcer, der er til rådighed. Det er vigtigt ikke at afvente unødigt, men straks at underrette de sociale myndigheder, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for barnets grundlæggende trivsel og velfærd. I de kommende år ønsker Favrskov Kommune at styrke både den faglige og den økonomiske styring af foranstaltningsområdet over for sårbare familier og børn og unge. Styringen skal føre til, at et stigende sagstal kan håndteres, men at udgiftsniveauet begrænses. Byrådet ønsker en styrket forebyggelse, blandt andet ved en tidligere indsats, så risikoen minimeres for, at familiers, børns og de unges vanskeligheder udvikler sig. Den tilstrækkelige indsats behøver ikke at være så indgribende, hvis der sættes ind i tide. Hvis en anbringelse uden for hjemmet vurderes at være det rigtige for barnet eller den unge, ønsker Favrskov Kommune, at mulighederne for netværksløsninger eller anbringelser i familiepleje prioriteres. Skolebørn med vidtgående og gennemgribende funktionsnedsættelse vil typisk få tilbudt undervisning på specialskoler i Aarhus, Randers og Silkeborg kommuner. Undervisningstilbuddet er knyttet op til et fritidstilbud (SFO). Favrskov Kommune ønsker, at det løbende vurderes, om der kan etableres nye tilbud inden for kommunens grænser, så også børn med mere omfattende behov kan få kvalificerede tilbud i Favrskov Kommune

10 - og ungepolitik 5. Børn og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole Favrskov Kommune ønsker: Fritidstilbuddene fra årgang understøtter børnenes udvikling gennem leg og andre udviklende aktiviteter i samarbejde med undervisningen. Fritidstilbuddene fra årgang understøtter børnenes og de unges kompetencer til at forvalte deres frie tid og stimulerer deres lyst og evne til at møde nye udfordringer. Ungdomsskoletilbuddet skal styrke de unges erfaringsgrundlag for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen og fritidstilbuddene skal give børn og unge mulighed for at fordybe sig i praktisk betonede interesser og færdigheder, der kan styrke deres grundlæggende kundskaber og færdigheder i skolen. Fritidsinstitutioner og ungdomsskolen samarbejder med frivillige foreninger og organisationer, så børn og unge får kendskab til øvrige fritidstilbud.»» Børn og Skole tager initiativ til samarbejde og partnerskaber med frivillige foreninger og organisationer for at udvikle og forny fritidstilbuddene. En vigtig del af børn og unges dannelsesproces er, at de lærer at forvalte deres egen tid. Børn skal tidligt lære, at også lystbetonede aktiviteter kræver øvelse og træning, for at man kan få den fulde fornøjelse af dem. Evnen til at pålægge sig selv forpligtelser for at dygtiggøre sig er en livskompetence, som er med til at skabe gode kontakter til andre, fordi man oplever at bidrage til et fællesskab, når man kan noget. Favrskov Kommune ønsker, at de kommunale fritids- og ungdomsskoletilbud skal åbne for nye muligheder for børn og unges personlige og sociale udvikling - med aktiviteter, som dagtilbuddene og skolerne kun i begrænset omfang kan præsentere barnet og den unge for. Fritidstilbuddene skal tage udgangspunkt i børnenes og de unges værdier og interesser. Tilbuddene skal have høj faglig standard, men vægtningen må gerne afspejle et alternativ til boglig faglighed. Børnene og de unge skal have mulighed for at fordybe sig i fysisk betonede og kreativt skabende aktiviteter. Fritidstilbuddene er desuden børnenes og de unges mulighed for at mødes med andre børn og unge, end dem de til dagligt omgås, for eksempel i skolen. Hermed øges muligheden for nye møder med andre med forskellig alder, interesser og baggrund. Favrskov Kommune ønsker, at Ungdomsskolen griber og udnytter de muligheder, som kan opstå, når unge møder unge på tværs af kommunen som et bidrag til at styrke det socialtog kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP - samarbejdet. De frivillige organisationer tilbyder en vifte af tilbud til børn og unge. Det er vigtigt, at børnene og de unge motiveres til at deltage i disse aktiviteter i deres fritid. Det skal Børn og Skole medvirke til gennem et samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger. I dette samarbejde skal Børn og Skole afprøve mulighederne for at inddrage de frivillige foreninger i et samarbejde, der på længere sigt kan udvikle nye, fælles organiseringer af aktivitetstilbud til børn og unge

11 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Side 1 af 11 Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere