Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge"

Transkript

1 Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

2 Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Formål: Sikre at alle de systemer og aktører, der kommer i spil i tilfælde af mistanke eller viden omkring vold eller seksuelle overgreb overfor børn og unge ved, hvad hinanden gør med henblik på at afhjælpe følger af voldelige og/eller seksuelle krænkelser. Vidensdeling og vidensformidling mellem de forskellige systemer. Sikre oplysende og respektfuld håndtering i tilfælde af seksuelle overgreb i det omgivende miljø som f.eks. børnehaver, skoler, sportsklubber, m.m. Mulighed for rådgivningsfunktion for professionelle gennem anonymiserede sager. Sikre overblik og koordination af indsatsen med henblik på forebyggelse. Koordinationsforum samles 4 gange årligt. Derudover kan enkelte professionelles behov for særlig rådgivning i særlige situationer trække på enkelte medlemmer af koordinationsgruppen. Deltagerne i koordinationsforum: Leder fra Myndighedsafdelingen i Børn og Familie. Leder fra Tilbudsafdelingen i Børn og Familie. Leder fra Dagtilbudsafdelingen. Specialkonsulent fra skole - afdelingen. Ledende psykolog fra PPR. Leder fra Sundhedsplejen. Leder fra Familie- og Ungecentret. Leder af den Kommunale Tandpleje. Kommunallæge. Leder fra Politiet. 2

3 Beredskabsplan for mistanke eller viden om vold og/eller seksuelle overgreb over for børn og unge Til dig, der arbejder med børn og unge i Aabenraa Kommune Beredskabsplanen for mistanke eller viden om vold og/eller seksuelle overgreb over for børn og unge skal ses i forlængelse af pjecen Fællesskabets børn. Beredskabsplanen er tænkt som en mere detaljeret handleguide til ledere og medarbejdere i den enkelte dagpleje, institution og skole ved mistanke eller viden om vold og/eller seksuelt overgreb over for børn og unge. Definition på fysisk og psykisk vold: Aabenraa kommunes koordinationsforum har valgt følgende definition, som bygger på Socialstyrelsens definition:» Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer«.»uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældre, andre omsorgsgivere, fra andre børn, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold, f.eks. mod en forælder eller søskende«. Fysisk vold kan f.eks. være at blive udsat for slag, spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden form for straf. Det kan f.eks. være voldsom rystelse af et mindre barn, der kan føre til hjerneskader. Omskæring af piger er også vold, der er omfattet af straffelovsbestemmelserne. 3

4 Psykisk vold kan f.eks. være følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf og indespærring, at blive nedgjort eller være udsat for nedværdigende behandling. Det er også psykisk vold at være vidne til fysisk vold mod en anden nærtstående i familien. Når det drejer sig om fysisk vold mod børn/unge gælder straffelovsbestemmelserne efter 244, 245, 245a, 246. Dertil kommer, at revselsesretten blev afskaffet ved lov i 1997, hvorefter det nu kan ses i forældreansvarslovens 2,stk.2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Definition af seksuelle overgreb: I forståelsen af, hvad et seksuelt overgreb er, lægges der vægt på de traumer, som overgrebet kan forårsage samt på, hvilke konsekvenser, det seksuelle overgreb kan have for barnet eller den unges videre trivsel og personlige udvikling. Socialstyrelsens definition»der er tale om et seksuelt overgreb, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider sam fundets sociale eller retslige normer«. De strafferetlige bestemmelser definerer følgende kategorier af handlinger som strafbare: 1. Samleje med slægtning i nedadstigende linie eller samleje mellem bror og søster Samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse 222, 223, Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv af person under 18 år, 232, 230, Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år, 223a. 4

5 Særlige principper i forbindelse med underretning om overgreb: Vold og seksuelle overgreb er omfattet af straffelovens bestemmelser. Hvis mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb retter sig mod en eller begge forældre eller en person med forældre - lignende forhold til barnet, må ingen af forældrene orienteres. Det er Myndighedsafdelingen i Børn & Families opgave at orientere og inddrage forældrene. Underretninger vedr. vold og overgreb håndteres efter særlige interne retningslinjer i myndigheds - afdelingen. Det betyder, at der straks tages stilling til, hvad der er nødvendigt at foretage sig i pågældende sag, herunder nødvendig beskyttelse af barnet/den unge samt stillingtagen til politi -anmeldelse, evt. efter anonym drøftelse med politiet. I en del sager er der behov for mere viden, hvorfor barnets aktuelle vilkår undersøges og/eller der iværksættes en egentlig socialfaglig undersøgelse med henblik på at yde relevant støtte. Det skal understreges, at bekymring vedr. et barns trivsel 5

6 i al almindelighed selvfølgelig kræver dialog med forældrene. Særligt om politiets rolle, når der er sket en anmeldelse: I en akut opstået situation med mistanke om seksuelt overgreb, er det vigtigt af hensyn til den politimæssige efterforskning at forholde sig til, om der evt. findes spor efter overgrebet. Det er vigtigt for politiet at kunne sikre spor af umiddelbare skader, f.eks. sæd, spyt. Politiet er indstillet på at komme direkte til institutionen og her finde ud af, om der er behov for at sikre bevis. Det kan også betyde sikring af sæd, spyt, hår på barnets krop og tøj. Det er politiet, der afgør, om et barn skal til retsmedicinsk undersøgelse. Hvis der er synlige spor af slag, så skal det sikres, at barnet under - søges på skadestue/læge på sygehusets børneafdeling, hvor der kan tages billeder. Myndighedsafdelingen underrettes straks og det videre forløb aftales med Myndighedsafdelingen. Sådan handler du fire forskellige scenarier I de følgende afsnit gennemgås handleguides i forbindelse med fire forskellige scenarier for vold og seksuelle overgreb over for børn/unge: 1. Konkret viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb, når mistanken retter sig mod forældre eller forældrelignende person. 2. Konkret viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb udøvet af en person i familiens netværk eller ukendt. 3. Konkret viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb udøvet af en ansat. 4. Konkret viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb udøvet af et barn/ung under 15 år. 6

7 Konkret viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb, når forældre eller forældrelignende person er mistænkt Medarbejders opgave: Tal ikke med forældre om mistanken. Drøft og afklar mistanken med din nærmeste leder. Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, så nedskriv vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke undlad at tolke på oplysningerne. Når barnet ytrer sig. Lyt til barnet, men undgå at udspørge eller afhøre barnet. Hold fokus på barnet, vær til rådighed. Har barnet lidt psykisk eller fysisk overlast? Tjek med din leder vedr. vigtige observationspunkter. Tal ikke om din mistanke med nog en, der ikke er involveret i sagen. Hvis din leder ikke er til stede, så kontakt selv Myndighedsafdelingen i Børn & Familie og aftal nærmere. Leders opgave: Tal ikke med forældre om mistanken. Du har ansvar for behandling af sagen, herunder ansvar for at fremsende underretning til Myndighedsafdelingen. Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring et barn. Hvis du er i tvivl, så kan du kontakte Myndighedsafdelingen i Børn & Familie eller en fra koordinationsforum og i anonymiseret form bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Orientér din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til underretning. Hvis du har valgt ikke at sende underretning, så oplys din medarbejder om, at vedkommende vil kunne anvende sin personlige underretningspligt. Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. Orientér din egen afdeling i forvaltningen. Bistand til den bedst mulige håndtering af sagen internt på institutionen/skolen kan fås gennem PPR og/eller Familie- og Ungecentret. Pressehåndtering: Det aftales med forvaltningen, hvem der i givet fald udtaler sig. 7

8 Konkret viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb begået af en person i familiens netværk eller en ukendt Medarbejders opgave: Tal ikke med forældrene om mistanken. Drøft og afklar din mistanke med din nærmeste leder. Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke og undlad at tolke på oplysningerne. Lyt til barnet og lad barnet fortælle, men undgå at udspørge eller afhøre barnet. Hold fokus på barnet. Vær til rådighed. Har barnet lidt psykisk eller fysisk overlast? Tjek med din leder vedr. vigtige observationspunkter. Hvis din leder ikke er til stede, så kontakt selv Myndighedsafdelingen i Børn & Familie og aftal nærmere. Leders opgave: Tal ikke med forældrene om mistanken. Som leder har du ansvar for behandling af mistanken og for at fremsende underretning til Myndighedsafdelingen i Børn & Familie. Vurdér oplysningerne fra din medarbejder, herunder om der er grundlag for umiddelbar underretning til Myndigheds afdelingen. Hvis du er i tvivl, kan du i anonymiseret form kontakte Myndighedsafdelingen i Børn & Familie eller koordinationsforum med henblik på hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Der skal altid sendes underretning til Myndighedsafdelingen i Børn & Familie uden at orientere forældrene. Orientér efterfølgende din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til under - retning. Hvis du har valgt ikke at sende underretning, så orientér din medarbejder om, at vedkommende fortsat vil kunne anvende sin personlige underretningspligt. Orientér din egen afdeling i forvaltningen. Orientering af ansatte på institutionen/skolen. Håndtering af sagen internt i institutionen/skolen, i form af evt. orientering til ansatte. Bistand til håndtering i den konkrete sag kan fås hos PPR og/eller Familie centret. Pressehåndtering: det aftales med forvaltningen, hvem der i givet fald udtaler sig. 8

9 Konkret viden eller mistanke om vold eller seksuelt overgreb udøvet af en ansat Ved viden om seksuelt overgreb begået af en ansat i institutionen skal der af lederen øjeblikkelig rettes henvendelse til pågældende afdelingschef i forvaltningen samt ske en underretning til myndighedsafdelingen vedr. barnet/børnene. Den pågældende afdelingschef i forvaltningen vurderer, om der er grundlag for at foretage politianmeldelse, eller om der er tale om en grundløs mistanke. Ved mistanke om overgreb: Medarbejders opgave: Medarbejder har ansvar for at kontakte nærmeste leder med sin mistanke. Også hvis mistanken er rejst af en pårørende. Hvis mistanken er rettet mod leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til egen afdelingschef i forvaltningen. Efter henvendelse til ledelse/ forvaltning afventes nærmere tilbagemelding og medarbejder skal ikke foretage sig yderligere. Medarbejderen skal holde fokus på barnet/ børnene, stille sig til rådighed, men undlade at afhøre. Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. Leders opgave: Leder har ansvar for at kontakte sin afdelingschef i forvaltningen. Det gælder også selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen. Behandling af en sag i en selvejende institution sker i samarbejde med bestyrelsen/ foreningen. Afdelingschefen i forvaltningen iværksætter de fornødne interne procedurer for behandling af sagen, herunder orientering af direktøren og udvalgsformanden. Politianmeldelse foretages enten af institutionsleder/skoleleder eller pågældende afdeling i forvaltningen. Forvaltningen iværksætter sammen med institutionens leder - og evt. bestyrelse - opfølgning i forhold til forældrekreds og øvrigt personale. Pressehåndtering: det aftales i forvaltningen, hvem der i givet fald udtaler sig. 9

10 Konkret viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb udøvet af et barn/ung under 15 år Foretag en vurdering af, hvorvidt en seksuel handling er udtryk for eksperimenterende leg eller et overgreb: a) Modenhed og aldersforskel mellem børnene. b) Er der tale om fælles nysgerrighed og fælles eksperimenteren? c) Er der krav om hemmeligholdelse? d) Er der brugt magt og trusler i forbindelse med børnenes samvær? e) Virker et af børnene modvillig eller kuet? f) Optræder der rituelle eller sadistiske/voldelige elementer i børnenes samvær? Medarbejders opgave: Har medarbejder selv overrasket børnene i situationen, spørg da på en neutral måde om, hvad de leger/laver, og hvor de evt. har set eller kender denne leg fra. Lyt til børnene og undgå at afhøre dem. Drøft og afklar eventuelt din viden/mistanke med en kollega, som også kender barnet eller evt. begge børn. Gå til nærmeste leder og orientér om, hvad du enten har set, hørt eller gjort i den konkrete situation. Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for din viden eller mistanke undlad tolkninger. Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og undlad at tolke på disse oplysninger. Vis i den efterfølgende periode interesse og omsorg for begge børn. Tal ikke om mistanken med nogen, der ikke er involveret i sagen. Leders opgave: Vurdér oplysningerne fra medarbejderen, herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hvis du er i tvivl om ovenstående, kan du kontakte Myndighedsafdelingen eller medlemmer af koordinationsforum, hvor sagen kan fremlægges i anonymiseret form til vurdering af oplysningerne, herunder hvornår og hvordan forældrene orienteres og inddrages. Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du hurtigst muligt 10

11 indkalde og/eller orientere begge børns forældre om hændelsen, men overvej sammen med Myndighedsafdelingen eller koordinationsforum, hvordan og hvornår forældre inddrages. Ved samtalen med forældre skal du orientere om, at der skal indsendes en underretning til Myndighedsafdelingen på hvert af børnene, så de kan få den rette hjælp og støtte. Orientér egen afdeling i forvaltningen. Anmod evt. om bistand gennem forvaltningen til den interne håndtering i institutionen, dvs. evt. orientering og drøftelse med øvrige forældre. Links SISO videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn Fællesskabet børn - files/aabenraa/galleri/ handleguide.pdf Adresser: Børn og Familie Tinglev Midt Tinglev Tlf Fax Mail: Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid kan den sociale akutvagt kontaktes via politiet, tlf. 114 Familieog Ungecentret Rådhusgang Aabenraa Tlf Åben rådgivning torsdage kl Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Tinglev Midt Tinglev Tlf Mail: Mandag-onsdag kl Torsdag... kl Fredag... kl

12

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualitet en definition Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og aspekt af det at være menneske, som ikke

Læs mere