NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001"

Transkript

1 NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001

2 [TL-VLS TL-MJJ DOC]

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1/2 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse... 3/4 3 Netvirksomhedens etablering og ændring af anlæg... 4/6 4 Forbrugsstedet... 6/8 5 Kvalitet og drift (Netydelsen)... 8/9 6 Måling... 9/11 7 Ansvar...12/13 8 Tariffer...13/14 9 Betalingsbetingelser...14/15 10 Opsigelse, ejerskifte, fraflytning Ændringer Definitioner...16/18

4 Forord Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet. Bestemmelserne er den væsentligste del af retsgrundlaget mellem kunden og netvirksomheden. Retsforholdet mellem kunden og forsyningspligtsselskabet er ikke berørt af nærværende bestemmelser. Retsgrundlaget i øvrigt Kunden og netvirksomheden er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og anvisninger med videre. Heraf skal især fremhæves følgende: Lov om elforsyning indeholder blandt andet regler om netvirksomheder fastsættelse af prisen på den kollektive ydelse, og denne skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier. I loven er der fastsat regler om nedsættelse af Energitilsynet. Tilsynet kan tage stilling til urimeligheden af netvirksomhedernes priser og betingelser for ydelser. Energitilsynets afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet, hvis afgørelse igen kan indbringes for domstolene. Energitilsynet er en instans, kunden kan henvende sig til, hvis kunden ikke er enig i netvirksomhedens bestemmelser og priser med videre eller i netvirksomhedens afgørelser i øvrigt. Stærkstrømsloven og den i henhold til denne lov udarbejdede Stærkstrømsbekendtgørelse indeholder bestemmelser for udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elanlæg og elinstallationer. Lov om elektroinstallatører foreskriver, i hvilket omfang elinstallationer, udvidelser, ændringer og fejlretning skal udføres af autoriserede elektroinstallatører. Lov om køb indeholder bestemmelser, som også er gældende for køb og salg af netydelsen. 1

5 Lov om produktansvar indeholder objektive ansvarsbestemmelser om fejl ved levering af elektricitet, herunder også levering af elektrisk materiel for eksempel en netstation. Bekendtgørelse om individuel måling med videre er indført for at motivere til et lavere ressourceforbrug. Når den enkelte selv skal betale for eget forbrug af el og varme, giver det en direkte økonomisk tilskyndelse til at nedsætte forbruget. Bedre vaner og udskiftning til apparater og udstyr, der bruger færre ressourcer, medfører på denne måde lavere udgifter til el og varme for den enkelte familie. Bekendtgørelse om kontrol med elmålere indeholder bestemmelser for elmålere. I bekendtgørelsen præciseres kravene til målernes kvalitet og til den løbende kontrol af disse. Bekendtgørelsen omfatter både elselskabernes afregningsmålere hos de enkelte kunder samt storkunder og de fordelingsmålere, som for eksempel boligselskaber måtte ønske at installere i forbindelse med eget fordelingssystem. Elmålere skal være typegodkendte, og de skal være verificerede af et akkrediteret laboratorium, inden de opsættes. Fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande indeholder blandt andet bestemmelser for placering og udførelse af måleudstyr og bestemmelser, der har til formål at sikre, at elkvaliteten ikke forringes. Regulativet indeholder hovedsageligt regler, som kundens elektroinstallatør skal overholde, når han udfører arbejde på kundens installationer. Tilslutningsbestemmelser indeholder vilkårene for etablering af en ny elforsyning eller ændring af eksisterende elforsyning. Bestemmelserne henvender sig hovedsageligt til rådgivere og elektroinstallatører. 2

6 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Netkundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår samt af nuværende og fremtidig lovgivning vedrørende elforsyning med mere. Den, der ejer eller bruger (det vil sige har rådighed over) en installation, der direkte eller indirekte er tilsluttet det kollektive net, kan ved henvendelse til netvirksomheden få netadgang i overensstemmelse med nærværende bestemmelser. Tilslutning sker ved henvendelse til netvirksomheden, jævnfør paragraf 1.2 og 3.5. Nærværende bestemmelser gælder adgang til nettet, hvad enten netkunden køber eller sælger elektricitet. Netvirksomheden kan forlange dokumentation for adkomsten til den enkelte installation. 1.2 Nettilslutning Den fysiske tilslutning af en installation til elnettet følger netvirksomhedens til enhver tid gældende regler og priser for investeringsbidrag og bestemmelser for tilslutning. 1.3 Misligholdelse Hvis kunden overtræder vilkårene for netadgang, kan netvirksomheden afbryde kundens tilslutning til nettet. Der henvises i øvrigt til paragraf 4.8, 9.2 og ansvarsfraskrivelse i paragraf Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 2.1 Overtagelse Ved overtagelse af en installation med tilslutning og adgang til elnettet rettes henvendelse til netvirksomheden. Nye netkunder er, med mindre andet aftales skriftligt, omfattet af de gældende generelle vilkår. 3

7 2.2 Oplysningspligt Netkunden er pligtig til at oplyse netvirksomheden om enhver aftale om levering af elektricitet, som skal transporteres gennem netvirksomhedens net. Netkundens oplysninger skal gives per leverandør og skal omfatte aftalt energimængde per tidsenhed og leveringsomfang. Oplysningerne skal være netvirksomheden i hænde på et af netvirksomheden fastsat tidspunkt og dokumenteres over for netvirksomheden. Såfremt kunden undlader at oplyse om ovennævnte, anses kundens leverance omfattet at forsyningspligtsselskabets leveringsvilkår. 3 Netvirksomhedens etablering og ændring af anlæg 3.1 Netvirksomhedens net Netvirksomheden etablerer og vedligeholder de anlæg, der er nødvendige for at kunne levere elektricitet gennem distributionsnettet frem til et af netvirksomheden i overensstemmelse med netvirksomhedens regler om investeringsbidrag fastsat tilslutningspunkt. 3.2 Tilslutning af ny installation samt ændring Tilslutning af ny installation samt ændring af eksisterende sker i henhold til netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser. Tilslutningsbestemmelserne udleveres ved henvendelse til netvirksomheden. Tilslutning og ændring skal forud anmeldes til netvirksomheden gennem en autoriseret elinstallatør. 3.3 Stikledning Forbindelsen fra tilslutningspunktet til forbrugsstedet almindeligvis stikledningen etableres efter retningslinier fastsat af netvirksomheden i tilslutningsbestemmelserne og i stærkstrømslovens administrative bestemmelser. Stikledningen udføres som nedgravet kabel, når der ikke foreligger særlige hindringer herfor eller træffes anden aftale. 4

8 Udføres stikledningen som luftledning, er det kundens risiko, at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. Netvirksomheden er kun erstatningsansvarlig, hvis der fra netvirksomhedens side foreligger forsømmelse, og i forhold til erhvervsdrivende er netvirksomhedens erstatningspligt begrænset som angivet i paragraf Ændring af forsyningsniveau Netvirksomheden er berettiget til at kræve, at en kunde overføres fra forsyning fra lavspændingsnet til forsyning direkte fra netstation eller omvendt, såfremt belastningens størrelse og karakter taler herfor. 3.5 Netkundens benyttelse af elnettet Netvirksomheden stiller efter anmodning fra netkunden kapacitet, svarende til det aftalte leveringsomfang (energi/effekt), til rådighed for transport af elektricitet til/fra tilslutningspunktet. Netvirksomheden kan under henvisning til et skriftligt begrundet afslag fra den systemansvarlige afvise netadgangen. 3.6 Begrænset overførsel i nettet Hvis netvirksomheden som følge af uforudsete hændelser kun kan overføre elektricitet i begrænset omfang i sit net, tilkommer det netvirksomheden at bestemme, hvordan den tilgængelige kapacitet skal disponeres. Hvis netvirksomheden midlertidigt begrænser overføringsomfanget eller udkobler netkunden for at foretage akut vedligeholdelse eller lignende af sit net, er netvirksomheden forpligtet til på så tidligt et tidspunkt som muligt at give netkunden meddelelse herom. 3.7 Anlæg på kundens ejendom Såfremt det er nødvendigt, for at netvirksomheden kan opfylde sin leveringsforpligtelse over for den ejendom, hvortil der er rekvireret elforsyning, at der anbringes forsyningsanlæg, for eksempel kabler, fordelingsskabe, netstationer, master med videre, i eller på den pågældende ejendom, skal kunden stille egnet areal eller rum til rådighed for netvirksomheden. Endvidere bør det tilsikres, at hvor kunden ejer bygninger, holdes såvel bygning som netejers anlæg brandforsikret af kunden. I de tilfælde, hvor 5

9 det ikke er kundens ejendom, tilsikres det, at netejerens bygning og anlæg omfattes af kundens brandforsikring. 3.8 Forsyning via anlæg på kundens ejendom Netvirksomheden er berettiget til at forsyne andre kunder via netvirksomhedens anlæg anbragt på den enkelte kundes ejendom i overensstemmelse med paragraf 3.7. Såfremt kunden i øvrigt er berettiget til erstatning for rådighedsindskrænkning og gener, skal sådan erstatning naturligvis forhandles og udbetales efter gældende praksis. 3.9 Flytning af anlæg på kundens ejendom Netvirksomheden er, når tekniske forhold gør det påkrævet, berettiget til at flytte det sted, kundens stikledning tilsluttes netvirksomhedens net, samt efter nærmere aftale med ejeren af en ejendom berettiget til at flytte egne anlæg samt forbindelserne herfra på den pågældende ejendom. Giver forhold hos kunden anledning til en flytning som ovennævnte, er kunden forpligtet til at godtgøre netvirksomheden de med flytningen forbundne udgifter. Såfremt en flytning er begrundet i netvirksomhedens forhold, betaler netvirksomheden de eventuelle udgifter, der påføres kunden, jævnfør paragraf 3.8, 2. afsnit. 4 Forbrugsstedet 4.1 Adgang til elinstallationer Netvirksomheden skal mod behørig legitimation have adgang til installationerne på forbrugsstedet for nødvendige eftersyn, afprøvninger, aflæsninger og afbrydelse. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler kunden. 4.2 Kundens elinstallationer Kunden har, jævnfør stærkstrømsbekendtgørelsen, ansvaret for, at installationerne holdes i forsvarlig stand. Såfremt netvirksomheden bliver 6

10 bekendt med, at kundens installation er behæftet med fejl, der medfører væsentlig fare for person eller gods, er netvirksomheden berettiget til i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen at afbryde forsyningen. Kunden er forpligtet til at godtgøre netvirksomheden de dermed forbundne udgifter. Selvom eftersyn er foretaget af netvirksomheden, medfører dette ikke, at elektroinstallatørens eller installationsejerens (-brugerens) ansvar efter stærkstrømsbekendtgørelsen for installationerne helt eller delvist overføres på netvirksomheden eller dennes driftleder eller medarbejder. Netvirksomheden er, med den begrænsning over for erhvervsdrivende, som fremgår af paragraf 7, efter dansk rets almindelige regler erstatningsansvarlig for fejl i forbindelse med eventuelle eftersyn. 4.3 Brugsgenstande Kunden er, jævnfør stærkstrømsbekendtgørelsen, ansvarlig for, at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele holdes i forsvarlig stand. 4.4 Fællesregulativet Kundens installation og de dertil hørende brugsgenstande skal være i overensstemmelse med "Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande." 4.5 Skader og forstyrrelser fra installation eller brugsgenstande Installationer eller brugsgenstande må ikke ved deres anvendelse kunne forvolde skader eller overbelastning på netvirksomhedens forsyningsanlæg eller måleapparater, ligesom forstyrrelser ikke må påføres andre kunder. Kunder, der har brugsgenstande, som alene eller sammen med andre kunders installationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på forsyningsnettet, er forpligtede til at afhjælpe disse forstyrrelser eller at betale netvirksomhedens omkostninger ved afhjælpningen. Forudsætningen for at bestemmelsen kan anvendes, er at netvirksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til nettets kapacitet og elektricitetens kvalitet. 7

11 4.6 Fasekompensering I relation til eludstyr, der ikke er fasekompenseret, er netvirksomheden berettiget til at stille krav om fasekompensering. Netvirksomheden fastsætter kompenseringsgraden. Almindelige elforbrugende husholdningsapparater er fasekompenseret. Decentrale elleverandører er forpligtede til at levere fasekompensering eller mod betaling at lade netvirksomheden sikre fasekompensering. 4.7 Datatransmission Datatransmission og anden signaltransmission over netvirksomhedens net er ikke tilladt uden netvirksomhedens forudgående skriftlige tilladelse. Tilladelse skal gives på saglige, objektive kriterier. 4.8 Afbrydelse på grundlag af forstyrrelser Netvirksomheden er berettiget til at afbryde forsyningen, såfremt kunden ikke afhjælper de under paragraf 4.5 nævnte forstyrrelser. Forsyningen kan endvidere afbrydes, såfremt kunden ikke overholder de efter paragraf 4.6 fastsatte vilkår inden for en af netvirksomheden fastsat tidsfrist. 5 Kvalitet og drift (Netydelsen) 5.1 Kvalitet Netvirksomheden forsyner normalt netkunden med elektricitet ved en nominel spænding på 230 V mellem en fase og nul. Spændingsintervallet er intervallet mellem den højeste og den laveste spænding i forsyningsanlægget. Spændingsintervallet anses for tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul ligger inden for intervallet 10 % og + 6 % af den nominelle spænding 230 V, det vil sige 207/244 V. Netvirksomheden vil søge at opretholde en regelmæssig forsyning af god kvalitet. I tilfælde af havari på elnettet vil netvirksomheden søge at genoprette forsyningen så hurtig som muligt. 8

12 5.2 Arbejder på forsyningsnettet Ved udførelse af arbejder på forsyningsnettet vil netvirksomheden bestræbe sig på at meddele kunden de forud planlagte afbrydelser af forsyningen. 5.3 Træbeskæring Ejendommens ejer eller bruger er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen forpligtet til at beskære træer og anden bevoksning, således at der holdes en passende afstand til luftledninger. Såfremt ejendommens ejer eller bruger ikke sørger for nødvendig beskæring, er netvirksomheden berettiget til at foretage beskæringen. Netvirksomheden kan for denne ydelse kræve betaling i henhold til netvirksomhedens tariffer herom. 6 Måling 6.1 Opsætning med mere Netvirksomheden opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer udstyr til måling af leveret elektricitet. Netvirksomheden forestår aflæsningen og stiller resultatet heraf til rådighed i overensstemmelse med paragraf Aflæsning af elforbruget foretages periodisk. 6.2 Placering Netvirksomheden fastsætter retningslinier for målernes placering. Ved bygningsændringer skal adgangsforholdene til målerne samt deres placering fortsat overholde netvirksomhedens retningslinier. 6.3 Flytning af målere Såfremt en måler ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering, således at kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er netvirksomheden berettiget til at kræve måleren flyttet for kundens regning. 6.4 Beskadigelse af målere Bliver en måler beskadiget, er kunden erstatningsansvarlig, medmindre kunden sandsynliggør, at der ikke er udvist forsømmelse fra kundens side, 9

13 kundens husstand eller andre, som kunden har givet adgang til ejendommen. 6.5 Brandforsikring Målere betragtes som en del af ejendommen, hvorfor kunden er forpligtet til at lade målere omfattes af ejendommens brandforsikring. 6.6 Underretning om målerfejl og beskadigelse Såfremt kunden har formodning om, at måleren er beskadiget, herunder brand, står stille eller på anden måde registrerer forkert, er kunden forpligtet til at underrette netvirksomheden herom. 6.7 Målenøjagtighed og undersøgelser Målerinstallationen anses for at registrere forbruget korrekt, når fejlvisningen ikke er større end + 4 %. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af udvalgte målepunkter. Kunden kan kræve, at netvirksomheden undersøger målerinstallationen. Såfremt undersøgelsen viser, at fejlvisningen er inden for tolerancen, afholder kunden omkostningerne ved undersøgelsen. 6.8 Aflæsning, kontrol og reparation Mod behørig legitimation skal netvirksomheden have adgang til at aflæse, kontrollere og eventuelt reparere eller udskifte målerne. 6.9 Måling af leveret elektricitet Netvirksomhedens måleudstyr danner grundlag for afregning Måleresultaterne Måleresultaterne samt de af netvirksomheden udførte kontroller stilles til rådighed for netkunden og de konkrete elleverandører Fjernaflæsning Såfremt netvirksomheden ønsker at etablere fjernaflæsning af forbrugsmåleren, skal kunden, hvor dette kan gøres uden gener og uden udgift for kunden, efter aftale med netvirksomheden give mulighed for dataoverførsel gennem kundens installationer. 10

14 Ved anvendelse af kundens telenet til fjernaflæsning erlægger netvirksomheden ingen betaling herfor Selvaflæsning, herunder rekvireret aflæsning Efter anmodning fra netvirksomheden er kunden forpligtet til selv at foretage aflæsning af måleren. Kunden kan mod betaling rekvirere aflæsning af måleren Skønnet forbrug Opnås aflæsning ikke, er netvirksomheden berettiget til at skønne et elforbrug. Det oplyses elleverandøren, at forbruget ikke har kunnet aflæses, og at forbruget er blevet skønnet Kontrolaflæsning Netvirksomheden er til enhver tid berettiget til at foretage kontrolaflæsning Forbrug i tilfælde af målefejl, aflæsningsfejl med videre Konstateres det, at målerens visning er ukorrekt (herunder som følge af fejl ved aflæsning/opgørelse eller forbrugsberegning), skal forbruget i perioden med afvigelsen fastsættes af netvirksomheden efter forhandling med kunden Plomber Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af netvirksomhedens personale eller af dertil bemyndigede personer. Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles netvirksomheden. 11

15 7 Ansvar 7.1 Ansvar Netvirksomheden er alene ansvarlig for afbrydelser, mangelfuld spændingskvalitet og lignende, såfremt dette skyldes forhold hos netvirksomheden. 7.2 Ansvar for forstyrrelser på nettet Ved strømafbrydelse og andre tilfælde af ikke-kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er netvirksomheden ikke ansvarlig over for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra netvirksomhedens side. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne driftstabsforsikring. I de tilfælde, hvor anlægget forvolder skade på person eller gods, gælder stærkstømslovens paragraf 17. Bortset fra pligten til at afhjælpe fejl og mangler har netvirksomheden intet ansvar. Ved udførelse af arbejder på forsyningsnettet vil netvirksomheden bestræbe sig på at meddele netkunden de forud planlagte afbrydelser af forsyningen. Reglerne om ansvarsbegrænsning samt force majeure gælder tillige, hvor netvirksomhedens net alene fungerer som transit mellem en ekstern elleverandør/netvirksomhed samt en anden netvirksomhed. 7.3 Produktansvar Netvirksomheden er ansvarlig for den skade, som skyldes mangler ved nettet eller ved den leverede elektricitet som følge af defekt ved nettet, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes en uforsvarlig adfærd fra netvirksomhedens side. Her henvises i øvrigt til produktansvarslovens regler. I tilfælde af tingskade herunder skade på fast ejendom er netvirksomhedens ansvar begrænset til 5 MDKK. 12

16 7.4 Force majeure Netvirksomheden er under alle omstændigheder ansvarsfri, såfremt der indtræffer force majeure eller force majeure-lignende situationer. Ved force majeure-lignende situationer forstås skade eller tab, der indtræder som en direkte følge af jordskælv, cykloner, orkaner, skypumpe, eller andre naturkatastrofer, krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, terrorisme, borgerlige uroligheder, generalstrejke eller foranstaltninger til værn herimod. Endvidere omfattes sprængningsarbejder på skadestedet, ledningsbrud som følge af en kombination af kuldegrader og storm, saltbelægning, overspænding som følge af torden, eksplosion, nedstyrtning af luftfartøjer eller dele heraf, selvkørende maskiner, edb-manipulation, herunder behandlings-, bearbejdningsfejl samt programmerings- og indtastningsfejl, samt skade/ tab, der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner (fission, fusion og radioaktiv stråling), hvad enten skaden indtræder i krigseller fredstid. 8 Tariffer 8.1 Netbenyttelse For netbenyttelse betaler kunden netvirksomheden en pris i henhold til netvirksomhedens tariffer. 8.2 Prioriteret el Enhver kunde er forpligtet til at aftage en nærmere fastsat del af sit elforbrug som prioriteret elproduktion. Frikøbsmuligheden forligger kun, såfremt den prioriterede elektricitet kan afsættes til anden side. 8.3 Acontobetaling og regulering heraf Netvirksomheden er berettiget til aconto-opkrævning. Acontobeløb kan opkræves som lige store rater. Acontobeløbet kan ændres, hvis netvirksomheden skønner, at der vil ske en ændring i betalingen for den samlede ydelse. En sådan ændring kan også foretages efter kundens anmodning. 13

17 8.4 Ændring af tariffer Prisændringer iværksættes så vidt muligt med rimeligt varsel. Meddelelse om ændringer sker ved påtryk på elregningen eller på anden måde. 9 Betalingsbetingelser 9.1 Betalingsfrist Regninger fra netvirksomheden skal betales inden for den på regningen angivne frist. 9.2 Overskridelse af betalingsfrist. Restanceprocedure Overskrider netkunden betalingsfristen, er netvirksomheden berettiget til at opkræve gebyr. Netvirksomheden inddriver skyldige beløb efter "Vejledning om tabsbegrænsning og restance" udarbejdet af DEF. Denne vejledning fås ved henvendelse til netvirksomheden. 9.3 Afbrydelse på grundlag af restance. Ansvar Eventuelle følger af, at netvirksomheden i overensstemmelse med den i paragraf 9.2 nævnte vejledning for tabsbegrænsning og restance har afbrudt nettet til netkunden, er netvirksomheden uvedkommende. Netvirksomheden skal forinden afbrydelse give meddelelse herom. 9.4 Sikkerhedsstillelse Netvirksomheden er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidige betalinger, når netvirksomheden skønner, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav bliver uerholdelige. Kontante deposita forrentes til fordel for kunden. Undlader kunden efter påkrav at stille depositum, er netvirksomheden berettiget til at afbryde forsyningen, efter at kunden skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen. Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde er netvirksomheden uvedkommende. 9.5 Genoptagelse Genoptagelse af forsyningen via netvirksomhedens net efter en afbrydelse som følge af manglende betaling vil først finde sted, når restancen med 14

18 påløbne omkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for fremtidig betaling. 10 Opsigelse, ejerskifte, fraflytning 10.1 Opsigelse Kunden kan opsige netadgangen/netbenyttelsesaftalen med tre arbejdsdages varsel Hæftelse, Fraflytning Kunden hæfter for betaling for netbenyttelse efter gældende tarif indtil den dato, til hvilken netbenyttelsesaftalen er opsagt, og kunden har givet adgang til aflæsning af måleren, eller der foreligger en af netvirksomheden accepteret selvaflæsning, eller ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet, og hvor denne har oplyst målerstanden Overdragelse Når netvirksomheden modtager en opsigelse efter paragraf 10.2, uden at en ny kunde samtidig ønsker at overtage netbenyttelsesaftalen, har netvirksomheden ret til efter datoen for opsigelsens ikrafttræden at afbryde muligheden for ellevering og nedtage måleudstyret samt, når der er rimelig grund hertil, at nedtage sine forsyningsanlæg. Ved en genoptagelse af netbenyttelsen har netvirksomheden ret til at kræve sine omkostninger hertil dækket. Beløbet kan dog ikke overstige prisen for tilslutning af en ny installation til netvirksomhedens net. 11 Ændringer Netvirksomheden er berettiget til at ændre netbenyttelsesaftalen. Oplysning om ændringer meddeles ved påtryk på elregning, annoncering eller på anden måde. 15

19 Definitioner Netkunde En netkunde er en fysisk eller juridisk person, hvis installation direkte eller indirekte er tilsluttet et kollektivt elforsyningsnet, og som aftager eller leverer elektricitet via dette net. Netvirksomhed En virksomhed, her Ravdex A/S, der ejer og/eller driver et kollektivt elforsyningsnet inden for et nærmere afgrænset geografisk område. Nettilslutning Den fysiske tilslutning mellem en installation og en netvirksomheds net. Tilslutningspunkt Det punkt, hvor netvirksomhedens og netkundens net er forbundet med hinanden. Ved indirekte tilsluttede kunder (lejligheder med videre) er tilslutningspunktet det punkt, hvor netvirksomhedens net og det interne net (fælles installation for flere netkunder) er forbundet med hinanden. Stikledning Forbindelsen mellem tilslutningspunktet og netkundens installation eller mellem tilslutningspunktet og det interne net fælles for flere installationer. Netadgang Retten til at blive tilsluttet netvirksomhedens net og som aftager eller leverandør af elektricitet at gøre brug af dette net. Nettarif Prisen for adgangen til og brugen af elnettet. Det kollektive elforsyningsnet Det samlede distributions- og transmissionsnet, som har til formål at stå til rådighed for enhver for levering af elektricitet og opsamling af elproduktion. 16

20 Distributionsnet Ved distributionsnettet forstås et net, som har til formål at sikre levering af elektricitet til en ubegrænset kreds af netkunder, og som forbinder en netkunde med transmissionsnettet. Transmissionsnettet Ved transmissionsnettet forstås et net, som har til formål at sikre levering af elektricitet fra produktionssteder til distributionsnettet eller at forbinde elforsyningsnettet. Systemansvarlig En virksomhed, her Eltra amba, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed i og at sikre en effektiv udnyttelse af sammenhængende elforsyningsnet. Prioriteret el Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker eller af elproduktionsanlæg, der anvender biogas, affald eller andre fornyelige brændsler, eller vedvarende energi. DEF Danske Energiselskabers Forening, DEF, er brancheforening for energiselskaber i Danmark. Ravdex A/S Ravdex A/S er NEF-koncernens nyoprettede netselskab, dannet på baggrund af elreformen, og tager sig via sin bevilling af drift og vedligeholdelse af elnettet. Selskabets renlige og miljøvenlige elanlæg forsyner cirka kunder, og det drift- og personsikre net er kabellagt, hvilket er med til at gøre området smukkere og sundere helt i overensstemmelse med moderselskabets principper. I overensstemmelse med elreformen sikrer selskabet en høj teknisk kvalitet i elnettet, måler al elektricitet, der transporteres igennem elnettet, og afregner kunderne for de lovpligtige forpligtelser. 17

21 Desuden bidrager Ravdex A/S til en stadig mere rationel anvendelse af elektricitet. 18

22

23

24

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Forord: Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til elnettet og de

Læs mere

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER... 8 2. NETKUNDENS

Læs mere

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER Indholdsfortegnelse: Forord 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser 2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 3 Vestforsyning Net A/S

Læs mere

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1. marts 2013 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 SLAGELSE KORSØR Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S NETBENYTTELSESAFTALE Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet tilhørende Frederikshavn Elnet A/S Dato for vedtagelse 28-08-2007 Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15,

Læs mere

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk Leveringsbestemmelser (Netbenyttelsesaftalen) 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord.... 4 2. Definitioner... 6 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 8 3.1. Netadgang... 8 3.2. Nettilslutning... 8

Læs mere

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser SEF Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Er under godkendelse hos Energitilsynet Juni 2013 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD... 1 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Godkendt i Nordvestjysk Elforsyning Ambas bestyrelse til ikrafttrædelse d. 21. maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1.

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S

Struer Forsyning Elnet A/S Struer Forsyning Elnet A/S Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse,

Læs mere

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Hirtshals El-Netselskab A/S Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Retsgrundlag i øvrigt... 3 Definitioner...

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen)

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse... 7 3. Forsyning

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftalen Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet ved Netvirksomheden HEF Net A/S #195233 HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 (Netbenyttelsesaftalen) 2014 Indhold 1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 4. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Vedtaget af bestyrelsen i Energi Fyn Nyborg Net A/S den 1. juni 2011 til ikrafttræden 6. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S LEVERINGSBESTEMMELSER NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser Leveringsbestemmelser 1. udgave marts 2013 Net A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Indholdsfortegnelse: Forord...3 Definitioner...5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...6 2.

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. Gældende pr. 1. september evt. ændringer fremgår af

Netbenyttelsesaftale. Gældende pr. 1. september evt. ændringer fremgår af Netbenyttelsesaftale Gældende pr. 1. september 2009 - evt. ændringer fremgår af www.energimidt.dk 2 Netbenyttelsesaftale Indholdsfortegnelse 4 Forord 7 Definition 9 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Godkendt i Nordvestjysk Elforsyning Ambas bestyrelse til ikrafttrædelse d. 21. maj 2007 Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 3 1. Netkundens rettigheder

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Maj 2014 Sagsnr. s Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen)

Maj 2014 Sagsnr. s Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen) Maj 2014 Sagsnr. s2013-174 Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen) Vedtaget af bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a. den 29. maj 2015 Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser El

Almindelige Leveringsbestemmelser El Almindelige Leveringsbestemmelser El 1. Kundens rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser 1.1 Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår samt af nuværende og fremtidig

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser din daglige energi Leveringsbestemmelser Bestemmelser for Sydfyns Intranet A/S om tilslutning og adgang til benyttelse af selskabets bredbåndsnet for private kunder. Indholdsfortegnelse FORORD... 1 1.

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser din daglige energi Leveringsbestemmelser Indholdsfortegnelse FORORD... 1 3. Etablering og ændring af anlæg... 1 4. Forbrugsstedet... 1 7. Ansvar... 2 8. Priser... 2 BILAG - supplerende bestemmelser BILAG

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

Leveringsbestemmelser EF Fiber

Leveringsbestemmelser EF Fiber din daglige energi Leveringsbestemmelser EF Fiber Indholdsfortegnelse FORORD... 1 3. Etablering og ændring af anlæg... 1 4. Forbrugsstedet... 1 7. Ansvar... 2 8. Priser... 2 BILAG - supplerende bestemmelser

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet Dok. ansvarlig: HBJ Sekretær: LGU Sagsnr: s2012-362 Doknr: d2013-4494-1.0 08-04-2013 Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER,

Læs mere

tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet

tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige betingelser tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet Indholdsfortegnelse 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 2. Kundens overtagelse, benyttelse og oplysningspligt

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

leveringsbetingelser Almindelige

leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. oktober 2014: Indholdsfortegnelse 1. Aftaleforholdet 3 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi Bestemmelser for levering af GAS fra Københavns Energi Indhold 1. Definitioner 4 2. Ejerskab og vedligeholdelse af ledninger hovedhaner m.v. 5 3. Indlægning af stikledning og hovedhane 6 4. Forhold omkring

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET...5 3. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF LEDNINGER...6 4. FORHOLD PÅ FORBRUGSSTEDET...7

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER 1. Generelle bestemmelser Vestforsyning Service A/S (CVR-nr. 35 85 78 42) er et datterselskab i Vestforsyning og benævnes i det følgende

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem Bornholms El-Net A/S og de autoriserede elinstallatører Bornholms El-Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET Indhold 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Indledning... 4 1.1.1 Baggrund... 4 1.1.2

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016 Godkendt af Energitilsynet d. 17. november 2015 Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015. Tilslutningsbestemmelserne

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i HEF Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser 1.2 Enhver, der tilsluttes

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 1 Eller når Engrosmodellen sættes i kraft, såfremt dette sker på

Læs mere

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet Ravdex A/S Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER, AFTALEGRUNDLAG OG IKRAFTTRÆDEN... 2 3. DEFINITIONER... 2 4. NETSELSKABETS

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Juni

Juni Juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra DONG Energy s virksomhed med forsyningspligt Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Forholdet mellem kunden og netselskaberne.

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016 Disse bestemmelser er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg - IDA Temadag 17.11.2014 Jan Rasmussen, Chefkonsulent Indhold Rammer - Love / Forskrifter / Standarder Påvirkning af elnettet og praktiske forhold vedr. tilslutning Måling

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Ikast Værkerne Net A/S

Ikast Værkerne Net A/S Tilslutningsbestemmelser Ikast Værkerne Net A/S 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Ikast Værkerne Net A/S, i det følgende kaldet netselskabet.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere