Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september Gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af"

Transkript

1 Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent

2 Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer har den 20.september 2010 gennemført anmeldt tilsyn på: Ungdomscentret Gjeddesgaard Hornsherredsvej Kirke Såby Forstander Ole Therkildsen Fra Ungdomscentret Gjeddesgaard deltog lederen, medarbejdere og børn og unge Tilsynsformen var anmeldt dialog baseret tilsyn. Tilsynet er gennemført ved rundvisning, samtaler med ledelse, medarbejdere og børnene/ de unge. Tilsynet kontaktede telefonisk efterfølgende tilfældigt udvalgte forælder fra telefonliste Ved et anmeldt tilsyn har tilsynskonsulenterne fokus på forskellige temaer. Tilsynet havde fokus på og drøftede følgende emner: Målgruppe Hvordan tilrettelægges det pædagogiske arbejde Samarbejdet med anbringende/henvisende kommune Børnene og de unges trivsel Brugerindflydelse Forældreinddragelse Magtanvendelse Forebyggelse af seksuelle overgreb Medicinhåndtering Alkohol og stofmisbrug Personale Fysiske rammer Formålet med tilsynet. At påse, at tilbuddet fortsat lever op til de vilkår og forudsætninger, godkendelsen er givet under. At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på tilbuddene. 2

3 Samlet vurdering Tilsynet vurderer, ud fra observationer og samtaler, at Opholdstedet Gjeddesgaard generelt er et velfungerende og veldrevet tilbud, og at opholdsstedet overordnet lever op til kravene i godkendelsen. Tilsynet anbefaler: At lederen skærper opmærksomheden på kravet om, at børnene/de unge skal orienteres om reglerne for magtanvendelse ved indflytningen jf. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge. At lederen skærper opmærksomheden på, at der ikke må opbevares håndkøbsmedicin, som fællesmedicin Tilsynet vil gentage anbefalinger fra sidste tilsyn. Tilsynet anbefaler, at opholdsstedet beskriver den konsekvenspædagogiske praksis, herunder hvilke typer af handlinger, der udløser hvilke typer af konsekvenser. Tilsynet anbefaler, at lederen og personalet udarbejder en praksisbeskrivelse, hvor det klart fremgår, hvad de unge har selvbestemmelse til, hvad de har indflydelse på og hvad de ikke har indflydelse på. Tilsynsbesøget Målgruppe Målgruppen er unge utilpassede drenge i alderen år, med ophold til og med det 22. år. Drengene der typisk er omsorgssvigtede og har sociale, adfærdsmæssige eller lettere psykosociale problemer, herunder indlæringsproblemer. Målgruppen kan have mindre indgribende, psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser. De unge på år er særligt skærmet fra de ældre drenge. Opholdsstedet og Bopraktikken modtager ikke: Piger. Stærkt kriminelle og voldelige unge. Unge, med udtalte misbrugsproblemer. Unge, med indgribende behandlingskrævende psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser. Fysisk- psykisk udviklingshæmmede, der har brug for særlige foranstaltninger. Lederen orienterede tilsynet om, at der aktuelt indskrevet 7 unge i opholdsdelen og 2 unge i bopraktikken 3

4 Lederen oplyser, at alle indskrevne børn /unge er omfattet af målgruppen. Lederen forsøger igennem en omhyggelig visitation at sikre, at alle børnene/ de unge er omfattet af målgruppen, når de indskrives på Gjeddesgaard. Når et barn/ung indskrives akut, foreligger der beskrivelser af barnet / den unge, mundtligt eller skriftligt fra anbringende kommune, der sikrer at de unge er omfattet af målgruppen. Lederen oplyser samtidig, at det på trods heraf, ikke altid kan sikres, at alle børn og unge er omfattet af målgruppen ved indskrivningen, da børnenes vanskeligheder ikke altid er udredt. Pædagogiske metode og praksis. Det pædagogiske afsæt for Ungdomscentret Gjeddesgaard er stadig konsekvenspædagogikken i forlængelse af den empatiske relationspædagogik. I en refleksiv drøftelse med tilsynet udtrykte lederen, at en udfordring i den pædagogiske praksis, er forældresamarbejdet. Pædagogikken har sine begrænsninger når forældre ikke samarbejder positivt, men underminerer konsekvenspædagogikken. Lederen introducerede tilsynet til en ny sundhedspolitik. Der skal indføres et nyt koncept, som skal understøtte en sundere livsstil for børnene og de unge. Konceptet er baseret på et pointsystem, og har sammenhæng med den øvrige pædagogiske praksis Konceptet er ved at blive beskrevet af lederen, en diætist og en økonoma. Samarbejdet med socialforvaltningerne Lederen oplyste, at samarbejdet med anbringende kommuner fungerer fint. Børnene / de unges trivsel Lederen oplyste, at det er hans vurdering, at børnene/ de unge trives og udvikler sig med den pædagogiske metode og praksis. Det er lederens overbevisning, at den pædagogiske praksis betyder tryghed og omsorg for børnene. Børnenes trivsel kommer til udtryk ved, at børnene udvikler sig, virker engagerede i egen hverdag, deltager i aktiviteter, er sure, griner, og gerne vil være sammen med medarbejderne. Det er begge medarbejdernes vurdering, at børnene / de unge udvikler sig med den pædagogiske praksis. Det kommer til udtryk på forskellig vis. Børnene /de unge udvikler sig og bliver glade for stedet. Medarbejderne vurderer, at det er ikke alle børn, som udvikler sig med den pædagogiske praksis, og at for de børn er Gjeddesgaard ikke det rigtige tilbud. Børnene/de unge Tilsynet talte med 3 unge, på henholdsvis 13 år, 14 år og 16 år. Alle tre har boet på Gjeddesgaard under et år. 1 måned, 4 måneder og 9 måneder De unge udtrykte frustration over flere forskellige forhold, og problematiserede den pædagogiske praksis, samt at det kan være svært at få kontakt til medarbejderne. Ifølge de unge, er der for mange konsekvenser, som de unge beskrev som straf, og for få aktiviteter ud af huset. De unge udtrykte ønske om, at Børnemøderne skal fungere bedre. 4

5 De unge udtrykte stor tilfredshed med træningsfaciliteterne. Brugerindflydelse Lederen tilkendegav, at børnemøderne stadig ikke fungerer optimalt, - der er for mange aflysninger - og at han vil stramme op og indskærpe vigtigheden af at afholde børnemøder over for medarbejderne. Forældresamarbejde Lederen oplyste, at forældresamarbejdet fungerer rigtig godt. Dette tolkes på forældrenes positive tilkendegivelse om forældresamarbejdet, og de skriftlige evalueringer fra forældrene. Der afholdes 2 årlige forældrearrangementer, hvor alt personale er til stede. Tilsynet havde en drøftelse om intensionerne i lovgivningen vedrørende bruger og forældreindflydelse/ inddragelse, og aftalte at fremsende følgende lovgrundlag: Følgende fremgår af servicelovens. 16 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov for mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer brugerindflydelsen. Følgende fremgår af vejledning nr. 3 til serviceloven pkt. 455 om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Forældre til børn og unge, der er optaget i døgninstitutioner og opholdssteder, skal medinddrages i stillingtagen til spørgsmål, der i almindelighed berører forældrenes forhold til institutionen jf. servicelovens 1 og 46. Døgninstitutioner og opholdssteder bør have et forældreråd. Et forældreråd har normalt udtale ret i spørgsmål, der vedrører institutionen, og kan i øvrigt tage ethvert spørgsmål om institutionens drift op til behandling, men forældreråd har normalt ikke nogen indflydelse ved konkrete forhold, herunder ansættelser. I tilfælde, hvor et forældreråd ikke kan etableres, kan der i stedet udpeges en talsmand for forældrene. De selvejende institutioner har normalt forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Valgperioden fremgår af vedtægten. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelse og forældreråd for stedet sker ved forældremøder, hvor der i øvrigt kan ske orientering af forældrene om institutionens arbejde og eventuelle planer for institutionens fremtid. Forældre Tilsynet kontaktede 2 tilfældigt udvalgte forældre. Den ene forælder udtrykte tilfredshed med samarbejdet med Gjeddesgaard, herunder den pædagogiske praksis og de forskellige aktivitetstilbud. Den anden forælder udtrykte utilfredshed med flere forhold. Pågældende beskrev samarbejdet som 5

6 vanskeligt, og fandt ikke, at der var overensstemmelse mellem de oplysninger, som vedkommende havde fået oplyst ved indskrivningen, og den daglige praksis, bl.a. om stedets kostpolitik. Magtanvendelse Lederen oplyste, at antallet af magtanvendelse er faldende. Tilsynet havde en drøftelse med lederen om målgruppeproblematik contra magtanvendelse Tilsynet gav udtryk for undren over, at der overhovedet forekom magtanvendelser, når Gjeddesgård ikke modtager udadreagerende børn/unge Lederen begrundede disse magtanvendelser med følgende: Børn der bliver beskrevet som voldelige modtages ikke på Gjeddesgaard, men det kan ikke garanteres at ingen børn er udadreagerende Trods omhyggelig visitation kan nogle af børnene/de unge have en begrænset udadreagerende adfærd, som følge af deres ADHD. Lederen oplyste, at han er bevist om, at han er ansvarlig for at reglerne om magtanvendelse følges af medarbejdergruppen. Reglerne udleveres til nyansatte medarbejdere, og forældrene informeres om reglerne ved visitationsmøderne. Dog finder lederen det uetisk at informere børnene om reglerne i forbindelse med, at et barn indskrives på Gjeddesgaard. Det blev aftalt at tilsynet fremsender lovgrundlaget for lederens pligt til at informerer børnene /de unge om reglerne for magtanvendelse i forbindelse med at barnet/ den unge flytter ind på Gjeddesgaard Lederen udtrykte opmærksomhed på problemstillingen. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Nr af 021/09/ Tilbuddets leder skal sikre sig, at såvel anbragte børn og unge som forældremyndighedens indehaver bliver gjort bekendt med reglerne i denne bekendtgørelse, herunder adgangen til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, jf. 50, stk. 1, og det sociale nævn, jf. 47 og 48, stk. 2. Af drøftelsen med medarbejderne - om reglerne for magtanvendelse - fremgik det, at medarbejderne er bekendt med reglerne. Magtanvendelse er ikke en rutine, og hver magtanvendelse drøftes efterfølgende. Forebyggelse af seksuelle overgreb. Lederen oplyste, at der er ved at blive udarbejdet en politik for området Medarbejderne oplyste, at det er en problemstilling der drøftes løbende, og at der er regler for omgangen børnene/de unge imellem, og børn/unge og medarbejdere imellem. Medicinhåndtering Lederen oplyste, at sekretæren er medicinansvarlig. Ifølge lederen følges Lejre kommunes 6

7 retningslinjer for medicinhåndtering. Lederen tjekker årligt, om procedure og retningslinjer følges. Dog blev tilsynet opmærksomt på, at håndkøbsmedicin opbevares som fællesmedicin. Medarbejderne medgiver, at det er sekretæren, der er medicinansvarlig. Medgiver ligeledes, at håndkøbsmedicin opbevares som fællesmedicin. Alkohol og stofmisbrug Lederen oplyste, at ingen af børnene/ de unge der aktuelt er indskrevet har misbrugsproblemer. Gjeddesgaard har en klar politik på området. Hverken euforiserende stoffer eller alkohol er tilladt. Såfremt der er mistanker om, at et barn/ung har et misbrug testet pågældende løbende. Personale Lederen oplyste, at personalestaben følger godkendelsesgrundlagets krav om normering og kompetencer. Det er en stabil medarbejdergruppe, og ifølge den sidste APV er der et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er lederes vurdering, at medarbejderne er fortrolige med udmøntningen af den pædagogiske praksis. Lederen nævnte også at der kan være rekrutteringsproblemer. Det er svært at få uddannede pædagoger. Der søges aktuelt om opnormering på grund af døgnåbning 365 dage om året. Medarbejderne udtrykte, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. Det skyldes, at der er et godt kollegialt fællesskab, og at arbejdet med de unge findes meningsfyldt. Begge medarbejdere mente, at de havde faglige kompetencer, der modsvarer børnenes og de unges behov. Der afholdes relevante kursusdage, og de modtager ekstern supervision. Medarbejderne udtrykte også, at det kan være psykisk belastende, at arbejde med børnene/de unge. Fysiske rammer Ungdomscentret Gjeddesgaard er meget naturskønt beliggende på en 8 tdl. stor naturgrund. Ejendommen ligger direkte ned til Roskilde Fjord og tæt på Lindenborgsskovene i Lejre kommune. I løbet af oktober måned er en større ombygning af opholdsdelen ved at blive færdiggjort. Ombygningen betyder, at opholdsdel og administrationsdel bliver bygget sammen, og at de fysiske rammer i opholdsdelen bliver moderniseret. Ombygningen sikrer større muligheder for at personalet kan overvåge og sikre trivsel på de yngste børns værelsesgang. Under tilsynsbesøget var opholdsdelen præget af ombygningen. I Administrationsdelen var der ryddeligt og pænt. Opfølgning på forrige tilsyn Anbefaling fra anmeldt tilsyn

8 Tilsynet anbefaler, at opholdsstedet beskriver den konsekvenspædagogiske praksis, herunder hvilke typer af handlinger, der udløser hvilke typer af konsekvenser. Lederen oplyste, at anbefalingen er taget til efterretning. Tilsynet anbefaler, at lederen og personalet udarbejder en praksisbeskrivelse, hvor det klart fremgår, hvad de unge har selvbestemmelse til, hvad de har indflydelse på og hvad de ikke har indflydelse på. Lederen oplyste, at han synes, at det er en rigtig god ide, og at det er et områdeudviklingsområde. Det anbefales, at opholdsstedet tager initiativ til at sikre forældrene mere formaliseret indflydelse Lederen oplyste, at anbefalingen er taget til efterretning. Tilsynet anbefaler, at forebyggelse af magtanvendelse et er tilbagevendende fagligt tema på personalemøder, og præsenteres på beboermøder med jævne mellemrum. Lederen oplyste, at anbefalingen er taget til efterretning. Tilsynet anbefaler, at opholdsstedets leder sætter temaet omkring forebyggelse af seksuelle overgreb på personalemøde. Samtidig anbefales det, at Gjeddesgaard udvikler en forebyggelsespolitik kombineret med en beredskabsplan. Lederen oplyste, at der er ved at blive udarbejdet en politik for området. Tilsynet anbefaler at man ombygger baderummet på drengegangen så der er 2 eller 3 selvstændige badekabiner, hvor de unge drenge kan bade og klæde om ugenert. Ved rundvisningen med lederen, fik tilsynet forevist, hvordan man i forbindelse med ombygningen vil bygge badekabiner. Anbefaling fra uanmeldt tilsyn 2010 Det anbefales at Leder og medarbejdere har opmærksomhed på at give kontakt og omsorg til alle unge. De unge tilsynet talte med gav udtryk for, at personalet i for høj grad fokuserer på de unge der skaber konflikter. Lederen oplyste, at anbefalingen er taget til efterretning, - Det er en problemstilling, der drøftes løbende. 8

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere