Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark"

Transkript

1 Inviaion il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd

2 Praksisdag Syd 23. maj 2008 Målgruppen for Praksisdag Syd er prakiserende læger og praksispersonale. Medlemmer af Regionsråde, embedsmænd og andre ineresserede er velkomne il a delage. Dagen er ilreelag som en fælles eferuddannelses- og udviklingsdag med følgende program: PROGRAM Kl Regisrering - kaffe og rundsykker mv. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkoms v/ Uwe Jansen, formand for KEU-udvalge Fælles forelæsning v/professor Kur Jacobsen, CBS Pause - fordeling il sessioner 8 parallelle sessioner se omsående oversig Frokos 8 parallelle sessioner se omsående oversig Praksisdag Syd afholdes på Triniy Hoel og Konferencecener A/S v/snoghøj, Gl. Færgevej 30. Snoghøj, 7000 Fredericia æ v/moorvejen/gl. Lillebælsbro se kørselsvejledning på bagsiden. De er grais a delage i Praksisdag Syd for lægernes vedkommende ydes der kompensaion for fravær fra praksis med kr. fra Kvalies- og Eferuddannelsesudvalges midler. Vedlag følger ilmeldingsbankeer, som indsendes senes således: Pr. brev il Region Syddanmark, Afd. for kvalie og forskning, KEU-udvalge, A: Hanne Mejborn Nielsen, Damhaven 12, 7100 Vejle Pr. fax il Bekræfelse på ilmelding fremsendes kun pr. . Oplys derfor adresse!

3 HUSK a indsende én ilmeldingsblanke for hver delager især af hensyn il fordeling på sessioner. Tilmelding regisreres efer førs-il-mølle-princippe, ide der er plads il max. 250 delagere. Oversig over sessioner se uddybning på følgende sider: Kl formiddag 1. Nye billeddiagnosiske ilbud il praksis 2. Teamarbejde i almen praksis 3. Diævejledning i Almen Praksis 4. Kørekoraesen udfyld den hurigere og nemmere 5. Supervision i praksis ny syn på læge paien relaionen 6. Akue cancerforløb og den prakiserende læges rolle 7. Adfærdspsykologi (den vanskelige paien) 8. Uilsigede hændelser Kl efermiddag 9. Børneoropædi 10. De idræsmedicinske ilbud i Region Syd 11. Er almen praksis i knibe? 12. Serviceefersyn i praksis 13. Eferuddannelse for praksispersonale i fremiden 14. VisInfo Syd og ICPC 15. Hvordan holder man syr på paiener med kroniske sygdomme? - Inern samarbejde mellem læger og praksispersonale 16. Paienvejlederne i Region Syddanmark Kvalieskonsulener, praksiskoordinaorer og eferuddannelsesvejledere har planlag dagen i samarbejde med Afdelingen for kvalie og forskning og Praksisafdelingen. Vi håber, a mange fra almen praksis, såvel læger som praksispersonale og andre ineresserede i Region Syddanmark vil finde vej il Praksisdag Syd 23. maj Spørgsmål kan rees il: Eferuddannelseskoordinaor Ben Solberg Med venlig hilsen Kvalies- og Eferuddannelsesudvalge for almen praksis i Region Syddanmark

4 Praksisdag Syd - sessioner med uddybende eks Fælles forelæsning Har almen praksis en fremid? v/professor Kur Jacobsen, Copenhagen Business School De danske sundhedsvæsen befinder sig i e poliisk og insiuionel sormvejr båre af o særke og modsareede endenser: På den ene side øge saslig syring og på den anden side øge markedsgørelse paradoksal nok basere på de samme manra om a sæe paienen i fokus. Efer a sygehusene på denne baggrund har såe i cenrum for den offenlig og poliiske deba og har være udsa for dramaiske poliisk-adminisraive ilag, er uren nu komme il almen praksis, hvor der er bebude dybgående forandringer. Ud fra e hisorisk-insiuionel perspekiv vil Kur Jacobsen sille en diagnose og vurdere, om almen praksis kan overleve denne proces, og om den privaprakiserende læge overhovede har en fremid og i give fald hvilken. FORMIDDAGENS SESSIONER KL Nye billeddiagnosiske ilbud il praksis v/overlæge Henrik Videbæk og overlæge Lene Guldberg Hansen, Radiologisk afd. Sydvesjysk Sygehus moderaor John Bakke Flere radiologiske afdelinger har åbne op for henvisninger il MR scanning fra praksis. Hvad kan de nye undersøgelsesmuligheder give os; hvad er faldgrupperne, og hvem sår med aben? Hovedpine paienen, paienen med rygsmerer eller de hævede knæ. Hvem er de relevan a henvise, og hvem skal forsa ikke henvises? 2 Teamarbejde i almen praksis v/prakiserende læge Helge Madsen og konsulaionssygeplejerske Tina Krisensen moderaor Ben Solberg I Lægecener Korsør har de 3 prakiserende læger ansa 5 delidssygeplejersker. Formåle hermed er a kunne give en bedre omsorg for de kroniske paiener og a aflase lægerne. Lægerne og sygeplejerskerne danner eams på kryds og værs for a sikre videns- og erfaringsudveksling. På denne session kan du høre om, hvordan Lægecener Korsør har organisere sig, og hvilke erfaringer de har opnåe. Du får også lejlighed il a drøfe Hvad vil læger afgive og hvilke opgaver/kompeencer vil personale age ansvar for, og forskellige dilemmaer, der kan opså i e sådan eamwork. 3 Diævejledning i Almen Praksis v/diæis Ulla Bahne moderaor Bodil Bech Praksispersonale sifer ofe bekendskab med forskellige former for diæer og kosvejledninger. Mange er sød på problemer i forbindelse hermed. På kurse vil vi gennemgå kosprincipperne, og give nogle eksempler på, hvordan de kan blive leere, a håndere problemerne i hverdagen. Ulla Bahne har erfaring fra e lægehus, så de er praksis relevan Session vil endvidere indeholde: Generel om kosprincipper Diabeeskos, koleserolfaig kos og kos il overvægige Workshop, hvor vi beregner diæ/kosvejledning ud fra cases fra dagligdagen.

5 4 Kørekoraesen udfyld den hurigere og nemmere v/embedslæge Jens Asbjørn moderaor Lars Poulsen Udfyldelse af kørekoraes er ofe forekommende i almen praksis. Hvad er egenlig vigig og hvad er hel ligegyldig? Hør embedslægernes vurdering og få hjælp il hurigere og nemmere udfyldelse af aesen. 5 Supervision i praksis ny syn på læge paien relaionen v/marin Munk og Søren Friborg moderaor Holger Rasmussen Hvorfor er nogle paiener ungere end andre? Hvor er dine ømme æer i forholde il dine paiener? Hvorfor går nogle konsulaioner hel skæv? Hvordan ser din besværlige paien ud? Hvordan kommer du videre i dine samalebehandlinger? Mange prakiserende læger er i regelmæssig supervision individuel eller i grupper hvilke er en forudsæning for a ilbyde samalebehandling i praksis (6101). En præsenaion og demonsraion af supervision i praksis og oplæg il ev. dannelse af supervisionsgruppe. 6 Akue cancerforløb og den prakiserende læges rolle v/praksiskoordinaor Jesper Isaksen, praksiskoordinaor Seen Agerbo og praksiskoordinaor Per Grinsed moderaor: Per Grinsed Gae keeperrollen får virkelig indhold, når almen praksis skal finde neop den paien, der opfylder krierierne for a kunne visieres il en af de akue cancerpakker. Samidig skal vi også sørge for, a de andre paiener ikke lades i sikken med uaccepable veneider. Hvordan formidler vi beds informaionen om aku cancerforløb il paienen? Hvilke opgaver har vi som prakiserende læge i visiaionen? Hvilke ønsker har almen praksis il logisikken og informaionen vedrørende de akue cancerpakker? 7 Adfærdspsykologi (den vanskelige paien) v/lekor Lisbeh Nissen CVU moderaor Karin Nielsen Få e indblik i a idenificere og ackle de forskellige yper af besværlige paiener/mennesker. Hvordan virker kropssprog i forhold il de forskellige yper? Få prakiske værkøjer il a ackle vrede og frusraion hos dig selv og andre! Syrk din evne il a håndere konfliker mere effekiv - og fremså med sørre selvillid og gennemslagskraf Bliv bedre il a sæe grænser og få øge indsig i, hvordan du selv og andre reagerer i forskellige siuaioner. 8 Uilsigede hændelser v/lars G. Johansen og Birgi Viskum moderaor Helle Lindkvis Paiensikkerhedsordningen (loven om uh) kommer mege snar (formodenlig fra 1/1-09) il også a omfae praksissekoren og kommunerne. På sessionen vil overlæge v/ Birgi Viskum, Cener for Kvalie kor forælle om baggrunden for udvidelse af loven sam om erfaringerne fra arbejde med UTH på sygehusene. Desuden vil prakiserende læge, kvaliesudviklingskonsulen Lars Johansen give konkree eksempler på, hvorledes man i en almen praksis kan ilreelægge arbejde med paiensikkerhed og uilsigede hændelser således a de skaber læring i egen praksis.

6 EFTERMIDDAGENS SESSIONER KL Børneoropædi v/niels R. Wisbech Pedersen, Oropædkir.afd. O, OUH moderaor Jørgen Solgaard I de børneoropædiske ambulaorium ser vi mange børn, som henvises med ikke behandlingskrævende aldersbeingede variaioner i bevægeapparae. Vi ser også børn henvis med forskellige lee lidelser, som med e vis kendskab il lidelsernes forløb udmærke kan følges i almen praksis. De drejer sig om: Fleksible plafødder, indaddrejede fødder, genu Valgum, anisomeli, lee scolioser, habiuel ågang. Fem-ugers undersøgelsen af de nyføde barn giver anledning il en del henvisninger pga.: Kraniedeformieer, ori collis, lejringsbeingede asymmerier i runcus og eksremieer, misanke om hofeluksaion pga. hofeklik eller asymmerisk hudfolder, lejringsbeingede foddeformieer. Hvad er normal? Er der ale om fysiologisk variaioner eller behandlingskrævende lidelse? Er der grund il bekymring? Er de e spørgsmål om informaion il forældrene? Hvornår bør der henvises il børneoropædisk vurdering? 10 De idræsmedicinske ilbud i Region Syd v/prakiserende læge Jens Ehlers, overlæge Siamak Bahari fra Sygehus Fyn i Svendborg og overlæge Søren Skyd Krisensen fra OUH moderaor Lars Poulsen Kender du ilbudde i din region? Hvor er der læger med særlig ineresse for idræsmedicin og hvad er de hver især speciel ineressere i? Kom og hør Kom og giv udryk for dine behov med hensyn il henvisningsmuligheder 11 Er almen praksis i knibe? v/professor dr. med. Frede Olesen moderaor Karl-Marin Lind Skal almen praksis delage mere inensiv i de forebyggende arbejde, speciel med fokus på de kroniske lidelser? Nogle læger mener de, og ansæer praksispersonale, udbygger praksis og samarbejder med kommune og region. Nogle læger ville gerne, men har ikke fysiske og personale-mæssige rammer il a løfe denne opgave. Andre læger ønsker ikke a delage i forebyggende arbejde, og ønsker de udlag il kommune og region I f.eks. sundhedscenre. Denne uenighed kan give indryk af en inhomogen, upålidelig og uroværdig samarbejdsparner for de øvrige sundhedsvæsen. Hermed risikerer vi med ekspresfar a bevæge os mod en krise hvor nogen ror og forvener a vi kan levere varen, som vi i virkeligheden ikke kan eller vil levere. 12 Serviceefersyn i praksis v/ prakiserende læge Adam Molke og enolog Heidi Bøgelund Frederiksen moderaor Holger Rasmussen Hvordan fungerer din praksis? Er ledelsessrukuren ydelig og hensigsmæssig? Er samarbejdsformen og kompeencefordelingen ilfredssillende? Hvordan ser jeres værdigrundlag ud? En præsenaion af Cener for Praksisudvikling CPU en meode il afdækning og faciliering af udviklingsmuligheder i praksis.

7 13 Eferuddannelse for praksispersonale i fremiden v/prakiserende læge Krisina de Leon og prakiserende læge Torsen Dilling moderaor: Karin Nielsen og Torsen Dilling RIV haler og har for nylig fåe dødssøde i regions-regi. Hvordan får vi en neværksbasere eferuddannelse il a fungere? Er de overhovede mulig, eller skal vi overlade eferuddannelsen il indusrien? Delag i en spændende diskussion og vær med il a udforme fundamene for din eferuddannelse. 14 VisInfo Syd og ICPC VisInfo v/chefkonsulen Tove Lehrmann, kommuneafd. I Region Syddanmark og prakiserende læge Chrisian Hansen moderaor: John Banke. ICPC v/prakiserende læge Erik Karsof moderaor: Marianne Rosendal. VisInfo Syd: Visinfo Syd fælles sundhedsfaglig informaionsplaform Hvordan kan Visinfo Syd anvendes i praksis? ICPC: De er ilagende vanskelig a bevare overblikke over de sore og sigende mængder af noaer i den elekroniske paienjournal. Flere og flere prakiserende læger har se diagnosekodning som den oplage løsning på probleme. I denne session vil underviserne, på baggrund af egne erfaringer og ud fra journaleksempler, demonsrere de muligheder, som ICPC-kodning giver for a få overblik i journalen. 15 Hvordan holder man syr på paiener med kroniske sygdomme? Inern samarbejde mellem læger og praksispersonale - v/ prakiserende læge Susanne Bader og lægemiddelskonsulen Meree Willemoes Nielsen moderaor: Meree Willemoes Nielsen Sessionen sæer fokus på de inerne samarbejde i praksis omkring konrol af og opfølgning på paiener med kroniske sygdomme. Efer en kor inrodukion il kronikermodellen, vil der være oplæg fra almen praksis. Sessionen veksler mellem oplæg og dialog mellem delagerne. De anbefales a læger og praksispersonale delager sammen i sessionen. 16 Paienvejlederne i Region Syddanmark v/paienvejlederne i Region Syddanmark moderaor Lars Skye Paienreigheder Hvad beyder de, a paienen har re il fri sygehusvalg og udvide fri sygehusvalg? Er der fri valg il høj specialisere behandling? Er der fri valg for psykiariske paiener? Befordringsregler, sundhedslovens regler særlige regler vedage i mars 2007 af Regionsråde i Region Syddanmark.

8

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Professionel erhvervsudlejning

Professionel erhvervsudlejning Den grønne vej il sor bundlinie Læs side 30 ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og invesering udgives i samarbejde med Byggesocieee Nr. 08 2013 6. årgang Konor, lager & forrening? - Lejerne finder

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inspiration til organisationsudvikling

Inspiration til organisationsudvikling Team SydPOL Inspiration til organisationsudvikling PRAKSIS. ORGANISATION. LÆRING OG LEDELSE SydPOL regionsyddanmark.dk KEU syd Xxxxxx Indhold Forord..................................... side 3 Blev et

Læs mere

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015 KEU syd Praksisdag Syd Avis 2015 Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity Ny PLO Syd-formand: Brug KEU! Med 430 deltagere slog Praksisdag Syd 2015 sin egen rekord,

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog vinter/forår 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold Forord side 3 Tilbud Praksisdag Syd 2014 side 4 Børnepsykiatri side 5 Funktionelle lidelser side 6 Temamøde om Funktionelle lidelser

Læs mere

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien Succesfulde tiltag Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Store Praksisdag 2014. 15. marts 2014 kl. 8.15 17.30. Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

Store Praksisdag 2014. 15. marts 2014 kl. 8.15 17.30. Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Store Praksisdag 2014 15. marts 2014 kl. 8.15 17.30 Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Store Praksisdag Så er det atter tid til Store Praksisdag. Igen i år er der et meget spændende program sprængfyldt

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

St. Praksisdag 2015. Variationer over kvalitet. 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning

St. Praksisdag 2015. Variationer over kvalitet. 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning St. Praksisdag 2015 Variationer over kvalitet 17. april 2015 MCH, Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning Arrangeret i samarbejde mellem Almen Praksis og Region Midtjylland Velkommen til Store

Læs mere

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis INDHOLD: 4 KALENDER 2015-2016 6 VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning Forebyg konflikter og vold Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner Undervisning & Forskning Indhold 4 Hvad er konflikter og vold? 6 Trap konflikter ned 8 Det kan I gøre 10 Få alle med

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere